Tài liệu Một số ý kiến nhằm xây dựng và hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty vật tư thiết bị alpha

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. mét sè ý kiÕn nh»m x©y dùng vµ hoµn thiÖn chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty VËt t­ ThiÕt bÞ Alpha Môc lôc lêi nãi ®Çu…………….………………………………………... Ch­¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ chiÕn l­îc kinh doanh cña doanh nghiÖp…………………………………………………… I. Kh¸i niÖm vÒ chiÕn l­îc kinh doanh vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña nã 1. Kh¸i niÖm vÒ chiÕn l­îc kinh doanh ………………………… 2. §Æc ®iÓm cña chiÕn l­îc kinh doanh ……………………… II. Néi dung, vai trß, vÞ trÝ cña chiÕn l­îc kinh doanh trong ho¹t ®éng kinh doanh ……………………………………………………………. 1. Nh÷ng yÕu tè cÊu thµnh cña mét chiÕn l­îc kinh doanh … 2. Ph©n lo¹i chiÕn l­îc kinh doanh ………………………… 3.Vai trß cña chiÕn l­îc kinh doanh …………………………… III.Qu¸ tr×nh x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh ……………… IV. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng…………………………….. Ch­¬ng II – Thùc tr¹ng kinh doanh vµ ho¹t ®éng ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh t¹i C«ng ty VËt t­ ThiÕt bÞ Alpha I.Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty ………………………………………………………………… 1.Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty …... 2.Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty …………… 2.1.§Æc ®iÓm nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh …………………… 2.2.Trang thiÕt bÞ , m¸y mãc, c¬ së vËt chÊt cña C«ng ty ……… 1 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3.C¬ cÊu lao ®éng ………………………………………………… II.Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty VËt t­ ThiÕt bÞ Alpha 1.Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ………… 2.KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ………………………………………………………………………. III.Ph©n tÝch b¶n kÕ ho¹ch kinh doanh cña C«ng ty VËt t­ ThiÕt bÞ Alpha 1.Néi dung kÕ ho¹ch kinh doanh cña C«ng ty .……………… 2.§¸nh gi¸ kÕ ho¹ch kinh doanh cña C«ng ty ……………… Ch­¬ng III – Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt ®Ó x©y dùng, hoµn thiÖn chiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty VËt t­ ThiÕt bÞ Alpha 1.Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi chiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty …………………………………………………………………. 2.H×nh thµnh c¸c chiÕn l­îc kinh doanh cã thÓ theo ®uæi……… 3.TruyÒn ®¹t chiÕn l­îc kinh doanh ®· ®­îc x©y dùng tíi c¸c thµnh viªn cña C«ng ty …………………………………………………………. KÕt luËn …………………………………………………………. Tµi liÖu tham kh¶o ………………………………………… 2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. lêi nãi ®Çu Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh lu«n vËn ®éng vµ biÕn ®æi kh«ng ngõng theo c¸c quy luËt. Sù vËn ®éng ®ã lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan do sù biÕn ®éng cña m«i tr­êng ngoµi. Trong mét mèi quan hÖ h÷u c¬ th× mét tæ chøc kinh doanh lµ mét m¾t xÝch trong c¶ mét hÖ thèng , do ®ã khi m«i tr­êng ngoµi thay ®æi ®Òu dÉn tíi nh÷ng biÕn ®æi trong ho¹t ®éng kinh doanh cña tæ chøc. Tuy nhiªn sù vËn ®éng ®ã cña qu¸ tr×nh kinh doanh kh«ng ph¶i lµ ngÉu nhiªn, bÊt tu©n quy luËt mµ nã lµ nh÷ng biÓu hiÖn cña sù vËn ®éng cña c¸c quy luËt kh¸ch quan trong c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ. Nh­ vËy h­íng vËn ®éng cña ho¹t ®éng kinh doanh còng cã thÓ nhËn thøc ®­îc nÕu chóng ta nhËn thøc ®­îc biÓu hiÖn cña c¸c quy luËt kh¸ch quan chi phèi ho¹t ®éng kinh doanh cña tæ chøc. H­íng ®i cña doanh nghiÖp trong t­¬ng lai ®­îc hiÓu lµ chiÕn l­îc kinh doanh cña nã. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong kinh doanh, doanh nghiÖp cÇn ph¶i thiÕt lËp nh÷ng h­íng ®i cho m×nh, nghÜa lµ v¹ch ra xu thÕ vËn ®éng cho tæ chøc vµ taaun theo nh÷ng xu thÕ vËn ®éng ®ã. Qu¸ tr×nh trªn thùc chÊt lµ viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh, v¹ch ra nh÷ng h­íng ®Ých trong t­¬ng lai ®Ó ®¹t tíi. Do ®ã chiÕn l­îc kinh doanh cã vai trß quan träng hµng ®Çu, quyÕt ®Þnh sù ph¸t trÓn cña bÊt kú mét tæ chøc kinh doanh nµo. Kh«ng cã chiÕn l­îc kinh doanh, doanh nghiÖp kh«ng hiÓu m×nh sÏ ph¸t triÓn nh­ thÕ nµo trong t­¬ng lai, kh«ng cã nh÷ng h­íng ®Ých cô thÓ ®Ó nç lùc ®¹t ®­îc vµ qu¸ tr×nh kinh doanh nh­ vËy mang ®Ëm tÝnh tù ph¸t, ®èi phã t×nh huèng. C¸c tæ chøc kinh doanh ®Òu cÇn ph¶i thiÕt lËp chiÕn l­îc kinh doanh. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i hiÖn nay tÊt c¶ c¸c tæ chøc kinh doanh ®Òu nhËn thøc ®­îc vai trß quan träng nµy cña chiÕn l­îc kinh doanh, do ®ã nh÷ng kÕ ho¹ch , ph­¬ng ¸n kinh doanh ®­îc thiÕt lËp th­êng thiÕu tÝnh thùc tiÔn. §Ó x©y dùng ®­îc mét chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng nhËn thøc ®Çy ®ñ vÒ vai trß cña chiÕn l­îc kinh doanh vµ ph­¬ng thøc ®Ó ho¹ch ®Þnh nã. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty VËt t­ ThiÕt bÞ Alpha, em ®· cè g¾ng t×m hiÓu vÒ vÊn ®Ò nµy vµ còng nhËn thÊy nh÷ng tån t¹i nªu trªn t¹i C«ng ty. Trªn thùc tÕ C«ng ty chØ lu«n thiÕt lËp c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch kh«ng cã tÝnh kh¶ thi cao, c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh ®ã ch­a thÓ coi lµ nh÷ng chiÕn l­îc kinh doanh ®­îc x©y dùng dùa trªn nh÷ng c¨n cø khoa häc. Tõ thùc tiÔn trªn, qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò x©y dùng x©y l¾p kinh doanh, em cã mong muèn ®­îc ®­a ra mét sè ý kiÕn ®Ó x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh t¹i C«ng ty VËt t­ ThiÕt bÞ Alpha 3 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch­¬ng I Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ chiÕn l­îc kinh doanh cña doanh nghiÖp I.Kh¸i niÖm vÒ chiÕn l­îc kinh doanh vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña nã 1.Kh¸i niÖm vÒ chiÕn l­îc kinh doanh Trong thÕ giíi kh¸ch quan, c¸c sù vËt hiÖn t­îng ®Òu vËn ®éng vµ biÕn ®æi kh«ng ngõng. Nã biÕn ®æi tõ mét tr¹ng th¸i ë hiÖn t¹i tíi mét tr¹ng th¸i kh¸c trong t­¬ng lai theo quy luËt kh¸ch quan. Con ng­êi víi vai trß lµ chñ thÓ cña x· héi lu«n mong muèn ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu ®· dù ®Þnh trong t­¬ng lai, nghÜa lµ chñ ®éng ®Þnh ra nh÷ng tr¹ng th¸i , t×nh huèng trong t­¬ng lai ®Ó cã quyÕt ®Þnh hiÖn t¹i phï hîp víi tr¹ng th¸i, t×nh huèng trong t­¬ng lai. TÊt c¶ nh÷ng sù vËt hiÖn t­îng ®Òu biÕn ®æi kh«ng ngõng nh­ng ®ã lµ sù biÕn ®æi theo quy luËt kh¸ch quan, gÇn nh­ n»m ngoµi ý muèn chñ quan cña con ng­êi. Con ng­êi chØ cã thÓ nhËn thøc, vËn dông, tu©n thñ c¸c quy luËt ®ã vµo trong ho¹t ®éng thùc tiÔn cña con ng­êi. Tuú vµo kh«ng gian vµ thêi gian kh¸c nhau mµ quy luËt cã nh÷ng biÓu hiÖn kh¸c nhau. ChÝnh v× lý do nµy mµ ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu trong t­¬ng lai, con ng­êi tr­íc hÕt ph¶i nhËn thøc ®Çy ®ñ nh÷ng quy luËt kh¸ch quan, sù vËn ®éng cña nã vµo trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ , sau ®ã ph¶i h­íng sù vËn ®éng cña sù vËt hiÖn t­îng ®i tíi nh÷ng tr¹ng th¸i mong muèn theo nh÷ng quy luËt kh¸ch quan. C¸i c¸ch thøc mµ con ng­êi h­íng sù vËn ®éng cña sù vËt theo quy luËt kh¸ch quan ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®· ®Þnh tr­îc gäi lµ chiÕn l­îc. ChiÕn l­îc ®­îc hiÓu mét c¸ch chung nhÊt lµ ph­¬ng thøc ®Ó thùc hiÖn môc tiªu. Kh¸i niÖm nµy xuÊt ph¸t tõ lÜnh vùc qu©n sù . ChiÕn l­îc ®­îc c¸c nhµ qu©n sù sö dông nh»m ho¹ch ®Þnh, khai th¸c nh÷ng yÕu tè tæng hîp t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp cña qu©n ta vµ gi¶m thiÓu nh÷ng rñi ro, h¹n chÕ cho qu©n ta. Ngoµi ra nã cßn cho phÐp khai th¸c nh÷ng ®iÓm yÕu cña qu©n ®Þch, t¹o ra ®­îc lîi thÕ khi x¶y ra chiÕn tranh. Do cã mét sè tÝnh ­u viÖt nµy nªn c¸c nhµ kinh tÕ häc vËn dông chiÕn l­îc vµo trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®­îc gäi lµ chiÕn l­îc kinh doanh. §Ó hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ chiÕn l­îc kinh doanh chóng ta cÇn ®i s©u t×m hiÓu qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c quan ®iÓm vÒ chiÕn l­îc kinh doanh. Theo quan ®iÓm truyÒn thèng , chiÕn l­îc kinh doanh ®­îc coi lµ mét b¶n kÕ ho¹ch thèng nhÊt, toµn diÖn, mang tÝnh chÊt phèi hîp nh»m ®¶m b¶o cho nh÷ng môc tiªu c¬ b¶n cña doanh nghiÖp ®­îc thùc hiÖn. §iÒu nµy cã nghÜa lµ chiÕn l­îc kinh doanh cña mét tæ chøc lµ kÕt qu¶ cña mét qu¸ tr×nh hîp lý, ®­a 4 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ra nh÷ng b¶n kÕ ho¹ch cô thÓ. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ tr­íc sù vËn ®éng biÕn ®æi kh«ng ngõng cña ®iÒu kiÖn kh¸ch quan th× chiÕn l­îc kinh doanh cßn xuÊt hiÖn mµ kh«ng cã sù dù tÝnh tr­íc. Do ®ã chóng ta cÇn më réng kh¸i niÖm vÒ chiÕn l­îc kinh doanh nh»m cã kh¸i luËn cô thÓ h¬n, chÝnh x¸c h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy. NÕu vÉn gi÷ quan ®iÓm coi chiÕn l­îc kinh doanh lµ mét b¶n kÕ ho¹ch th× nã ph¶i lµ sù kÕt hîp cña qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh nh÷ng kÕ ho¹ch cã dù trï tr­íc víi nh÷ng kÕ ho¹ch ph¸t sinh ngoµi dù ®Þnh. Theo quan ®iÓm nµy th× nhµ chiÕn l­îc kh«ng chØ thùc hiÖn viÖc ho¹ch ®Þnh nh÷ng chiÕn l­îc dù trï tr­íc mµ ngoµi ra cßn cÇn ph¶i cã nh÷ng quyÕt ®Þnh chiÕn l­îc n»m ngoµi kÕ ho¹ch ®Ó thÝch øng kÞp thêi víi sù thay ®æi n»m ngoµi ý muèn chñ quan vµ kh«ng l­êng tr­íc ®­îc. Theo c¸ch hiÓu kh¸c th× chiÕn l­îc kinh doanh ®­îc coi lµ mét m« thøc cho c¸c quyÕt ®Þnh vµ hµnh ®éng quan träng cña doanh nghiÖp, trong ®ã bao gåm mét vµi nh©n tè, sù kiÖn mµ nhê ®ã tæ chøc cã ®­îc sù kh¸c biÖt víi c¸c tæ chøc kh¸c, Nh­ vËy chiÕn l­îc kinh doanh thùc chÊt lµ mét sù ®ång nhÊt trong hµnh ®éng cña doanh nghiÖp dï cã hay kh«ng ®­îc dù trï tr­íc. Kh¸i niÖm nµy chó träng ®Õn kh¸i c¹nh hµnh ®éng cña tæ chøc, mét chuçi c¸c hµnh ®éng trong sù thèng nhÊt, nhÊt qu¸n dÉn ®Õn c¸c môc tiªu lùa chän. Tãm l¹i : chiÕn l­îc kinh doanh dï ®­îc hiÓu d­íi khÝa c¹nh nµy hay khÝa c¹nh kh¸c th× nã vÉn gi÷ b¶n chÊt lµ ph­¬ng thøc ®Ó thùc hiÖn môc tiªu. ChiÕn l­îc lµ mét c¸i g× ®ã h­íng tíi t­¬ng lai, ®­a nh÷ng tr¹ng th¸i hiÖn cã cña tæ chøc tíi nh÷ng ®Ých ®· ®­îc ®Þnh s½n trong t­¬ng lai. 2.§Æc ®iÓm cña chiÕn l­îc kinh doanh. 2.1.§Ó cã thÓ coi lµ mét chiÕn l­îc kinh doanh tËp hîp c¸c quyÕt ®Þnh hay hµnh ®éng cña doanh nghiÖp phai bao gåm nh÷ng thay ®æi trong mét hay vµi lÜnh vùc sau: + Nh÷ng thay ®æi vÒ nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n nhÊt cña mét tè chøc nh­ v¨n ho¸ truyÒn thèng, triÕt lý kinh doanh, nhiÖm vô cña doanh nghiÖp + Nh÷ng thay ®æi vÒ vai trß cña doanh nghiÖp trong x· héi + Thay ®æi vÒ thÞ tr­êng n¬i doanh nghiÖp ®ang c¹nh tranh + Thay ®æi trong sù lùa chän s¶n phÈm hay dÞch vô cung øng cho thÞ tr­êng + Ph­¬ng thøc ®Ó doanh nghiÖp chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh 2.2.Cã mét sè c¸c yÕu tè cã mèi quan hÖ t­¬ng hç ¶nh h­ëng ®Õn sù phøc t¹p vµ tÝnh chÊt æn ®Þnh cña c¸c quyÕt ®Þnh chiÕn l­îc: + Sù theo ®uæi nhiÒu môc tiªu 5 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + TÇm nh×n theo thêi gian + Cã nhiÒu nhãm chèng ®èi trong doanh nghiÖp + Gi¸ trÞ, rñi ro, sù mÊt æn ®Þnh, nh÷ng gi¶ ®Þnh, ®¸nh gi¸ nh÷ng c¶n trë v« h×nh kh¸c. + Sù phøc t¹p, khã kh¨n trong ®¸nh gi¸ chiÕn l­îc 2.3.Theo c¸c quan ®iÓm th«ng th­êng th× chiÕn l­îc kinh doanh ®­îc coi lµ nh÷ng kÕ ho¹ch hµnh ®éng cña doanh nghiÖp trong dµi h¹n. Víi c¸ch nh×n tæng hîp h¬n th× chiÕn l­îc ph¶i lµ sù kÕt hîp cña c¸c quyÕt ®Þnh chiÕn l­îc ®­îc dù trï víi c¸c chiÕn l­îc ph¸t sinh ngoµi kÕ ho¹ch. Nh÷ng chiÕn l­îc dù trï lµ nh÷ng kÕ ho¹ch hµnh ®éng cña tæ chøc ®· ®­îc tÝnh to¸n, dù kiÕn tr­íc. ViÖc ho¹ch ®Þnh nh÷ng chiÕn l­îc nµy ®­îc tiÕn hµnh trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh ®· cã tÝnh to¸n. Song song víi c¸c chiÕn l­îc dù trï, doanh nghiÖp lu«n ph¶i ®­¬ng ®Çu víi c¸c biÕn ®éng liªn tôc cña m«i tr­êng ngoµi vµ cña chÝnh b¶n th©n tæ chøc, do ®ã ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng quyÕt ®Þnh chiÕn l­îc ph¸t sinh trong ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh míi mµ kh«ng ®­îc dù tÝnh tr­íc. Môc ®Ých cña c¸c chiÕn l­îc míi ph¸t sinh nµy lµ ®Ó h­íng tæ chøc theo nh÷ng môc tiªu ®· ®Þnh tr­íc khi m«i tr­êng thay ®æi. 2.4.ChiÕn l­îc kinh doanh ®ßi hái ph¶i cã mét tÇm nh×n réng vµ mét sù s¸ng t¹o lín: Mét nh©n tè quan träng ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng cña chiÕn l­îc ®­îc ho¹ch ®Þnh lµ hiÖu qu¶ cña sù kÕt hîp gi÷a ph©n tÝch lý tÝnh víi trùc quan chñ quan. Nã bao gåm c¶ vÒ mÆt kh«ng gian vµ thêi gian, c¶ bÒ s©u lÉn bÒ réng. Nhµ chiÕn l­îc ph¶i cã mét tÇm nh×n tæng thÓ còng nh­ dµi h¹n vÒ tæ chøc, nã nh­ mét chÊt keo g¾n ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp víi thay ®æi cña m«i tr­êng. 6 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. II.Néi dung, vai trß vÞ trÝ cña chiÕn l­îc kinh doanh trong ho¹t ®éng kinh doanh. 1.Nh÷ng yÕu tè cÊu thµnh cña mét chiÕn l­îc kinh doanh. Mét chiÕn l­îc kinh doanh ®­îc cÊu thµnh tõ nh÷ng yÕu tè sau: + Quy m« hay lÜnh vùc ho¹t ®éng trong ®ã doanh nghiÖp nç lùc ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu cña nã. + Nh÷ng kü n¨ng vµ nguån lùc cña doanh nghiÖp sÏ sö dông ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu. §©y ®­îc coi lµ nh÷ng kh¶ n¨ng ®Æc thï cña doanh nghiÖp. + Nh÷ng lîi thÕ mµ doanh nghiÖp m«ng muèn cã ®Ó chiÕn th¾ng ®èi thñ c¹nh tranh trong viÖc bµi trÝ, sö dông nh÷ng kh¶ n¨ng ®Æc thï cña nã nh­: kü n¨ng nguån lùc + KÕt qu¶ thu ®­îc tõ c¸ch thøc mµ doanh nghiÖp sö dông khai th¸c nh÷ng khar n¨ng ®Æc thï cña nã. ChiÕc ch×a kho¸ cho sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp n»m ë giai ®o¹n nµy, qu¸ tr×nh lùa chän mét sè yÕu tè quan hÖ nµo ®ã ®Ó dùa vµo ®ã doanh nghiÖp ph©n biÖt m×nh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. 2.Ph©n lo¹i chiÕn l­îc kinh doanh Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña chiÕn l­îc kinh doanh, chóng ta cã thÓ nhËn thÊy ®­îc tÝnh tæng thÓ cña nã trong ho¹t ®éng cña mét tè chøc. Nã liªn quan ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò lín nhÊt then chèt nhÊtvµ quyÕt ®Þnh nhÊt ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i chØ tån t¹i mét lo¹i chiÕn l­îc bao trïm tæng thÓ mäi lÜnh vùc, khÝa c¹nh. §Ó cã mét c¸i nh×n s©u s¾c h¬n vÒ chiÕn l­îc kinh doanh, chóng ta cÇn tiÕn hµnh ph©n lo¹i ®Ó t×m ra nh÷ng cÊp ®é kh¸c nhau trong viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc. Theo c¸ch ph©n lo¹i th«ng th­êng c¨n cø vµo néi dung cña chiÕn l­îc, chóng ta cã thÓ chia chiÕn l­îc kinh doanh theo nh÷ng lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp cã thÓ chia thµnh 8 lÜnh vùc: S¶n xuÊt, Maketing, Tµi chÝnh, Nh©n sù, Tæ chøc, Th«ng tin, Hµnh ph¸p chÕ vµ nghiªn cøu ph¸t triÓn. Trong tõng lÜnh vùc ®ßi hái ph¶i cã chiÕn l­îc bé phËn víi nh÷ng ®Æc thï riªng c¸c chiÕn l­îc bé phËn ®ã n»m trong sù thèng nhÊt víi chiÕn l­îc cÊp cao h¬n, t¹o nªn sù thèng nhÊt gi÷a c¸c bé phËn lÜnh vùc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Víi c¸ch tiÕp cËn míi chóng ta cã thÓ ph©n lo¹i chiÕn l­îc kinh doanh theo cÊp ®é kh¸c nhau. 7 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ChiÕn l­îc kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp ®­îc x©y dùng trªn c¸c c¨n cø kh¸c nhau, nh÷ng môc ®Ých kh¸c nhau, víi ph­¬ng ph¸p kh«ng gièng nhau, nh­ng ®Òu bao gåm 2 phÇn: ChiÕn l­îc tæng qu¸t vµ chiÕn l­îc bé phËn. 2.1. ChiÕn l­îc tæng qu¸t: ChiÕn l­îc tæng qu¸t cã nhiÖm vô x¸c ®Þnh h­íng ®i cïng víi nh÷ng môc tiªu chñ yÕu cÇn ®¹t tíi. Nã ®Ò cËp tíi nh÷ng vÊn ®Ò quan träng hay bao trïm nhÊt vµ c¸c ph­¬ng tiÖn chñ yÕu cô thÓ ho¸ ®Ó ®¹t môc tiªu ®ã, nã quyÕt ®Þnh vÊn ®Ò sèng cßn cña doanh nghiÖp. Néi dung chiÕn l­îc tæng qu¸t ®­îc thÓ hiÖn b»ng nh÷ng môc tiªu cô thÓ nh­: ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt, lo¹i s¶n phÈm, dÞch vô lùa chän, thÞ tr­êng tiªu thô, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh... tuú tõng tr­êng hîp cô thÓ mµ chiÕn l­îc cã nh÷ng môc tiªu chñ yÕu kh¸c nhau, song chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp th­êng tËp trung vµo 3 môc tiªu chñ yÕu lµ kh¶ n¨ng sinh lîi, thÕ lùc trªn thÞ tr­êng vµ an toµn trong kinh doanh. - Kh¶ n¨ng sinh lîi Môc ®Ých cña kinh doanh lµ lîi nhuËn. V× vËy, mét trong nh÷ng môc tiªu chñ yÕu cña chiÕn l­îc kinh doanh lµ lîi nhuËn cã kh¶ n¨ng sinh ra. Theo quan niÖm cña c¸c nhµ doanh nghiÖp, lîi nhuËn lµ sù d«i ra cña gi¸ b¸n so víi chi phÝ ®· bá ra (bao gåm c¶ thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c cho Nhµ n­íc). Trong chiÕn l­îc kinh doanh, lîi nhuËn ®­îc ®o b»ng c¸c chØ tiªu t­¬ng ®èi nh­ tû suÊt lîi nhuËn, tèc ®é t¨ng tr­ëng cña lîi nhuËn vµ b»ng chØ tiªu tuyÖt ®èi tæng lîi nhuËn. - ThÕ lùc trªn thÞ tr­êng Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¹nh tranh lµ quy luËt phæ biÕn, c¹nh tranh lu«n g¾n liÒn víi kinh doanh. C¹nh tranh vµ kinh doanh chØ lµ hai mÆt cña mét vÊn ®Ò, v× vËy chiÕn l­îc kinh doanh ph¶i ®¹t ®­îc môc ®Ých giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh ®Ó x¸c lËp ®­îc chç ®øng cña m×nh trªn thÞ tr­êng. ThÕ lùc trªn thÞ tr­êng cña doanh nghiÖp ®­îc ®o b»ng c¸c chØ tiªu thÞ phÇn doanh nghiÖp kiÓm so¸t ®­îc, tû träng hµng ho¸ hay dÞch vô cña doanh nghiÖp trong tæng l­îng cung vÒ hµng ho¸ dÞch vô ®ã trªn thÞ tr­êng, møc ®é tÝch tô vµ tËp trung cña doanh nghiÖp, uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng... 8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - An toµn trong kinh doanh Kinh doanh lu«n lu«n g¾n liÒn víi sù may rñi. ChiÕn l­îc kinh doanh cµng m¹o hiÓm th× kh¶ n¨ng thu lîi cµng lín, nh­ng rñi ro cµng nhiÒu. Rñi ro lµ sù bÊt tr¾c trong kinh doanh, v× vËy khi ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh, doanh nghiÖp kh«ng nªn chØ nghÜ ®Õn viÖc d¸m chÊp nhËn nã mµ ph¶i t×m c¸ch ng¨n ngõa, tr¸nh nÐ, h¹n chÕ sù hiÖn diÖn cña nã hoÆc nÕu rñi ro cã x¶y ra th× thiÖt h¹i còng chØ ë møc thÊp nhÊt. C¸c ph­¬ng ph¸p th­êng ®­îc sö dông ®Ó phßng ngõa rñi ro lµ: phßng ngõa rñi ro b»ng c¸ch ®a d¹ng ho¸ ®Çu t­, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, b¶o hiÓm vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ. C¸c môc tiªu chñ yÕu trong chiÕn l­îc kinh doanh sÏ qui ®Þnh néi dung cña c¸c chiÕn l­îc bé phËn chØ lµ sù cô thÓ ho¸ thªm mét b­íc néi dung cña chiÕn l­îc tæng qu¸t. 2.2. Néi dung cña c¸c chiÕn l­îc bé phËn. Trªn c¬ së néi dung chiÕn l­îc tæng qu¸t, c¸c doanh nghiÖp x©y dùng c¸c chiÕn l­îc bé phËn bao gåm: - ChiÕn l­îc s¶n phÈm - ChiÕn l­îc gi¸ c¶ - ChiÕn l­îc ph©n phèi - ChiÕn l­îc xóc tiÕn b¸n hµng. C¸c chiÕn l­îc nµy lµ nh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n nhÊt ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu mµ doanh nghiÖp theo ®uæi, lµ ph­¬ng thøc doanh nghiÖp khai th¸c c¸c nguån lùc vµ khai th«ng c¸c quan hÖ s¶n xuÊt cô thÓ. C¸c chiÕn l­îc then chèt nµy lµ phÇn quan träng trong chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh x¸c ®Þnh cho doanh nghiÖp c¸ch thøc c¹nh tranh vµ giµnh thÕ lùc trªn thÞ tr­êng. 2.2.1. ChiÕn l­îc s¶n phÈm: ChiÕn l­îc s¶n phÈm lµ ph­¬ng thøc kinh doanh trªn c¬ së b¶o ®¶m tho¶ m·n nhu cÇu cña thÞ tr­êng vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng trong tõng thêi kú ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cã thÓ nãi chiÕn l­îc s¶n phÈm lµ x­¬ng sèng cña chiÕn l­îc kinh doanh. ThÞ tr­êng c¹nh tranh cµng gay g¾t, vai trß cña chiÕn l­îc s¶n phÈm cµng trë nªn quan träng. 9 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C¨n cø trªn chiÕn l­îc tæng qu¸t, néi dung cô thÓ cña chiÕn l­îc s¶n phÈm gåm hai vÊn ®Ò lµ: - X¸c ®Þnh kÝch th­íc cña tËp hîp s¶n phÈm tung ra thÞ tr­êng: lµ x¸c ®Þnh sè lo¹i s¶n phÈm, sè l­îng, chñng lo¹i, sè mÉu m· cña mçi chñng lo¹i vµ thÞ tr­êng tiªu thô. Trong chiÕn l­îc s¶n phÈm, doanh nghiÖp cã thÓ cã nhiÒu c¸ch lùa chän hoÆc s¶n xuÊt vµ cung øng nhiÒu lo¹i s¶n phÈm dÞch vô kh¸c nhau; hoÆc cè ®Þnh vµo mét vµi lo¹i nh­ng cã nhiÒu chñng lo¹i, hoÆc chØ chän mét lo¹i s¶n phÈm víi mét vµi chñng lo¹i nh­ng mÉu m· th× ®a d¹ng. - Nghiªn cøu s¶n phÈm míi lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh khi mµ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng ®· chuyÓn tõ c¹nh tranh gi¸ c¶ sang c¹nh tranh chÊt l­îng vµ mçi lo¹i s¶n phÈm ®Òu cã chu kú sèng nhÊt ®Þnh. Do vËy, doanh nghiÖp ph¶i cã s¶n phÈm míi thay thÕ ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ChiÕn l­îc s¶n phÈm cã thÓ ph©n chia thµnh 6 lo¹i: - ChiÕn l­îc thiÕt lËp chñng lo¹i c¬ b¶n lµ gi÷ ®­îc vÞ trÝ vèn cã cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng. - ChiÕn l­îc h¹n chÕ chñng lo¹i: lµ ®¬n gi¶n ho¸ c¬ cÊu, chñng lo¹i, lo¹i trõ nh÷ng s¶n phÈm kh«ng cã hiÖu qu¶. - ChiÕn l­îc biÕn ®æi chñng lo¹i: lµm thay ®æi thÓ thøc tho¶ m·n yªu cÇu vÒ s¶n phÈm nh»m n©ng cao sè l­îng kh¸ch hµng. - ChiÕn l­îc t¸ch biÖt chñng lo¹i: lµ t¸ch biÖt c¸c s¶n phÈm ®ang s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp víi c¸c s¶n phÈm t­¬ng tù hay gÇn gièng ®ang cã trªn thÞ tr­êng. - ChiÕn l­îc hoµn thiÖn s¶n phÈm: ®Þnh kú c¶i tiÕn th«ng sè chÊt l­îng s¶n phÈm. - ChiÕn l­îc ®æi míi vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi. Tãm l¹i, néi dung chñ yÕu cña chiÕn l­îc s¶n phÈm lµ ®Ó tr¶ lêi c©u hái: Doanh nghiÖp s¶n xuÊt c¸i g× vµ s¶n xuÊt cho ai?, s¶n xuÊt bao nhiªu? S¶n xuÊt vµo lóc nµo? vµ s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo? 10 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.2.2. ChiÕn l­îc gi¸ c¶ MÆc dï trªn thÞ tr­êng hiÖn nay, c¹nh tranh b»ng gi¸ c¶ ngµy cµng nh­êng chç cho c¹nh tranh b»ng chÊt l­îng s¶n phÈm, nh­ng gi¸ c¶ vÉn lu«n gi÷ vai trß quan träng. Trong mét nÒn kinh tÕ, gi¸ c¶ th­êng lµ tiªu chuÈn x¸c ®Þnh lîi Ých kinh tÕ gi÷a ng­êi mua vµ ng­êi b¸n. Nh­ vËy, nÕu chiÕn l­îc s¶n phÈm ®Þnh h­íng cho viÖc s¶n xuÊt th× chiÕn l­îc gi¸ c¶ ®Þnh h­íng cho viÖc tiªu thô. Thùc tÕ, hiÖn nay t¹i c¸c doanh nghiÖp th­êng ph©n lo¹i chiÕn l­îc gi¸ c¶ thµnh 3 lo¹i chÝnh. - ChiÕn l­îc æn ®Þnh gi¸: ChiÕn l­îc nµy nh»m duy tr× cho møc gi¸ hiÖn ®ang b¸n. ChiÕn l­îc nµy ®­îc ¸p dông trong ®iÒu kiÖn gi¸ b¸n ®· ®¸p øng ®­îc môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn hoÆc c¸c môc tiªu kh¸c cña chiÕn l­îc kinh doanh. - ChiÕn l­îc t¨ng gi¸: Lµ chiÕn l­îc ®­a gi¸ lªn cao h¬n møc gi¸ ®ang b¸n cña doanh nghiÖp. ChiÕn l­îc nµy ¸p dông trong tr­êng hîp hµng ho¸ cña doanh nghiÖp ®­îc ­a chuéng, kh¸ch hµng qu¸ ng­ìng mé vÒ chÊt l­îng vµ c¸c dÞch vô b¸n hµng cña doanh nghiÖp hoÆc do yÕu tè kh¸ch quan, chñ quan nµo ®ã dÉn tíi tæng cÇu vÒ lo¹i hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp ®ang b¸n trªn thÞ tr­êng t¨ng nhanh. ChiÕn l­îc t¨ng gi¸ cßn ®­îc ¸p dông trong tr­êng hîp kh«ng mong muèn nh­ l¹m ph¸t, v× l¹m ph¸t lµm t¨ng gi¸ cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo, nÕu doanh nghiÖp kh«ng ¸p dông chiÕn l­îc t¨ng gi¸ th× cµng s¶n xuÊt cµng b¸n ®­îc nhiÒu hµng ho¸ th× cµng lç. Trong tÊt c¶ c¸c tr­êng hîp khi ¸p dông chiÕn l­îc t¨ng gi¸, doanh nghiÖp ph¶i chó ý ®Õn ph¶n øng cña kh¸ch hµng còng nh­ cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh nÕu kh«ng sÏ kh«ng tr¸nh khái thÊt b¹i. Néi dung cña chiÕn l­îc gi¸ c¶ lµ ph¶i ®­a ra ®­îc môc tiªu vµ c¨n cø ®Þnh gi¸. Môc tiªu trong chiÕn l­îc gi¸ c¶ ph¶i thÓ hiÖn ®­îc môc tiªu cña chiÕn l­îc tæng qu¸t vµ nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu tæng qu¸t. C¨n cø ®Þnh gi¸ lµ trong chiÕn l­îc gi¸ c¶ ph¶i x¸c ®Þnh mét khung ®Ó h­íng dÉn qu¸ tr×nh x¸c lËp c¸c møc gi¸ cô thÓ sau nµy cho tõng lo¹i s¶n phÈm. Khung gi¸ x¸c ®Þnh ph¹m vi dao ®éng cña tõng møc gi¸ cô thÓ trong tõng thêi gian vµ kh«ng gian cô thÓ, gåm c¸c lo¹i: - Khung gi¸ kÝn: lµ khung gi¸ ®­îc giíi h¹n gi÷a gi¸ tèi ®a vµ gi¸ tèi thiÓu. 11 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Khung gi¸ hë: lµ khung gi¸ chØ giíi h¹n bëi gi¸ tèi ®a hoÆc gi¸ tèi thiÓu. - Khung gi¸ tho¸ng: lµ khung gi¸ chØ cã møc chuÈn, kh«ng cã møc tèi ®a hoÆc tèi thiÓu. C¸c møc gi¸ ®­îc chän cã thÓ dao ®éng quanh møc chuÈn theo mét møc ®é nhÊt ®Þnh. 2.2.3. ChiÕn l­îc ph©n phèi ChiÕn l­îc ph©n phèi s¶n phÈm lµ ph­¬ng h­íng thÓ hiÖn c¸ch mµ doanh nghiÖp cung øng s¶n phÈm vµ dÞch vô cho kh¸ch hµng cña m×nh trªn thÞ tr­êng lùa chän. ChiÕn l­îc ph©n phèi cã vai trß quan träng ë chç nÕu ®­îc x©y dùng hîp lý sÏ lµm cho qu¸ tr×nh kinh doanh an toµn, t¨ng c­êng kh¶ n¨ng liªn kÕt trong kinh doanh, gi¶m ®­îc sù c¹nh tranh vµ lµm cho c¸c chøc n¨ng cña qu¸ tr×nh ph©n phèi ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ, nhê vËy n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Qu¸ tr×nh ph©n phèi bao gåm 4 chøc n¨ng sau: - Thay ®æi quyÒn së h÷u tµi s¶n, di chuyÓn liªn tiÕp quyÒn së h÷u tõ tay ng­êi s¶n xuÊt ®Õn ng­êi tiªu thô qua c¸c kh©u trung gian cña ho¹t ®éng mua b¸n. - Di chuyÓn hµng ho¸ qua c¸c kh©u vËn chuyÓn, dù tr÷, b¶o qu¶n sao cho nhanh chãng, an toµn, gi÷ ®­îc chÊt l­îng hµng ho¸ vµ gi¶m ®­îc chi phÝ l­u th«ng. - Cung cÊp ®­îc c¸c th«ng tin ®Òu cho c¸c nhµ s¶n xuÊt. - ChuyÓn rñi ro kinh doanh sang cho ng­êi kh¸c. C¨n cø vµo sù tiÕp xóc gi÷a doanh nghiÖp vµ ng­êi tiªu dïng, chiÕn l­îc ph©n phèi ®­îc chia thµnh 2 lo¹i: - Ph©n phèi trùc tiÕp: µ chiÕn l­îc ph©n phèi theo ph­¬ng thøc nhµ s¶n xuÊt b¸n th¼ng s¶n phÈm cña m×nh cho ng­êi tiªu dïng cuèi cïng. Ph­¬ng ph¸p ph©n phèi nµy cã ­u ®iÓm lµ ng­êi s¶n xuÊt hiÓu râ ®­îc yªu cÇu cña thÞ tr­êng, t¹o c¬ héi cho nhµ s¶n xuÊt n©ng cao ®­îc uy tÝn vµ ®èi phã kÞp thêi víi nh÷ng thay ®æi trªn thÞ tr­êng. Nh­ng chiÕn l­îc nµy l¹i cã mét nh­îc ®iÓm lµ tèc ®é tiªu thô hµng ho¸ chËm vµ nÕu rñi ro x¶y ra th× th­êng doanh nghiÖp ph¶i g¸nh chÞu phÇn thiÖt h¹i. 12 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Ph©n phèi gi¸n tiÕp: ChiÕn l­îc ph©n phèi gi¸n tiÕp ®­îc tiÕn hµnh th«ng qua kh©u trung gian, nªn cã nh­îc ®iÓm lµ nhµ s¶n xuÊt kh«ng cã quan hÖ trùc tiÕp víi ng­êi tiªu dïng vµ thÞ tr­êng. Do ®ã, nhµ s¶n xuÊt n¾m th«ng tin vÒ thÞ tr­êng chËm, kh«ng trùc tiÕp g©y Ên t­îng víi kh¸ch hµng vÒ lo¹i s¶n phÈm cña m×nh, kh«ng kiÓm so¸t ®­îc gi¸ b¸n. Nh­ng ®ång thêi, chiÕn l­îc ph©n phèi nµy cã ­u ®iÓm lín lµ doanh nghiÖp tiªu thô ®­îc khèi l­îng hµng ho¸ lín, thanh to¸n ®¬n gi¶n vµ Ýt bÞ rñi ro. Néi dung cña chiÕn l­îc ph©n phèi bao gåm 3 vÊn ®Ò - Môc tiªu cña chiÕn l­îc ph©n phèi: lµ ph©n phèi nhanh, tiªu thô ®­îc nhiÒu s¶n phÈm, ®¶m b¶o chÊt l­îng víi chi phÝ thÊp. - X©y dùng chiÕn l­îc ph©n phèi: dùa vµo ®Æc ®iÓm cña hµng ho¸ vµ ®Æc ®iÓm cña kh¸ch hµng. - Lùa chän kªnh ph©n phèi ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n phÈm vµ ®Æc ®iÓm cña kh¸ch hµng. C¸c lo¹i kªnh ph©n phèi ®­îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau: Ng­êi s¶n xuÊt Ng­êi b¸n lÎ Ng­êi b¸n bu«n Ng­êi b¸n bu«n ®éc quyÒn Ng­êi tiªu dïng cuèi cïng Ng­êi b¸n lÎ Ng­êi b¸n bu«n Ng­êi b¸n lÎ Qua s¬ ®å trªn, doanh nghiÖp cã thÓ lùa chén c¸c kªnh ph©n phèi th«ng qua 4 kh¶ n¨ng trªn: Kh¶ n¨ng 1: ng­êi s¶n xuÊt b¸n trùc tiÕp s¶n phÈm cña m×nh cho ng­êi tiªu dïng cuèi cïng. 13 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Kh¶ n¨ng 2: ng­êi s¶n xuÊt cung øng cho ng­êi tiªu dïng th«ng qua kh©u trung gian lµ ng­êi b¸n lÎ. Kh¶ n¨ng 3: ng­êi s¶n xuÊt b¸n cho ng­êi b¸n bu«n ®Ó hä b¸n cho ng­êi b¸n lÎ vµ ng­êi b¸n lÎ b¸n cho ng­êi tiªu dïng cuèi cïng. Kh¶ n¨ng 4: ng­êi s¶n xuÊt b¸n cho ng­êi b¸n bu«n ®éc quyÒn tÊt c¶ sè l­îng s¶n phÈm ®Ó råi hä l¹i b¸n cho mét sè ng­êi b¸n bu«n kh¸c. Sau ®ã, ng­êi b¸n bu«n nµy l¹i b¸n cho ng­êi b¸n lÎ vµ ng­êi b¸n lÎ cung øng cho ng­êi tiªu dïng cuèi cïng. 2.2.4. ChiÕn l­îc xóc tiÕn b¸n hµng §©y lµ chiÕn l­îc sö dông c¸c kü thuËt yÓm trî b¸n hµng nh»m môc ®Ých lµm cho cung vµ cÇu vÒ mét lo¹i s¶n phÈm nµo ®ã gÆp nhau. Trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung tr­íc ®©y, ng­êi s¶n xuÊt kh«ng cÇn quan t©m ®Õn chiÕn l­îc nµy v× lóc ®ã hä chØ lµ ng­êi s¶n xuÊt giao nép chø kh«ng ph¶i lµ ng­êi b¸n, viÖc tiªu thô hµng hãa do c¸c nhµ kÕ ho¹ch ®Þnh liÖu. ë ®©y, thuËt ng÷ "mua-b¸n" ®­îc thay thÕ b»ng "xin-cÊp", ng­êi b¸n víi t­ c¸ch lµ ng­êi ban ¬n nªn kh«ng ph¶i bËn t©m ®Õn viÖc qu¶ng c¸o vµ tiÕp thÞ. Ngµy nay, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng kh«ng cßn chç ®øng cho kiÓu b¸n hµng nh­ vËy, ng­êi b¸n vµ ng­êi mua ®Òu x¸c ®Þnh râ vÞ trÝ cña m×nh. Ng­êi b¸n biÕt bæn phËn cña m×nh lµ ph¶i mêi chµo, cßn ng­êi mua cã quyÒn ®ßi hái ng­êi b¸n tho¶ m·n nh÷ng lo¹i hµng ho¸, dÞch vô hä cÇn. ChÝnh v× vËy mµ ng­êi s¶n xuÊt ph¶i cã chiÕn l­îc qu¶ng c¸o vµ tiÕp thÞ ®Ó yÓm trî viÖc b¸n hµng vµo c¸c kªnh ph©n phèi hîp lý h¬n vµ gióp doanh nghiÖp tr¸nh ®­îc rñi ro trong kinh doanh, t¨ng thÕ lùc trªn thÞ tr­êng. Néi dung cña chiÕn l­îc xóc tiÕn b¸n hµng gåm cã - X¸c ®Þnh môc tiªu cña chiÕn l­îc: §Èy m¹nh b¸n hµng th«ng qua viÖc t¹o thãi quen mua hµng ho¸ cña doanh nghiÖp, kÝch thÝch vµ l«i kÐo ®èi t­îng kh¸ch hµng cßn thê ¬ víi hµng ho¸ cña doanh nghiÖp vµ t¹o søc mua ban ®Çu. - X¸c ®Þnh ®èi t­îng, néi dung, lo¹i h×nh, ph­¬ng tiÖn vµ tiÕn hµnh qu¶ng c¸o tiÕp thÞ lóc nµo, chi phÝ bao nhiªu. Nãi tãm l¹i, dï cã nhiÒu chiÕn l­îc kh¸c nhau song néi dung cña chiÕn l­îc qu¶ng c¸o vµ tiÕp thÞ kh«ng ngoµi môc ®Ých ®Èy m¹nh viÖc b¸n hµng, t¹o 14 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. thãi quen cho kh¸ch hµng luèn nhí ®Õn s¶n phÈm, dÞch vô cña m×nh khi cã nhu cÇu... 3.Vai trß cña chiÕn l­îc kinh doanh Nh÷ng kh¸i niÖm qu¶n trÞ chiÕn l­îc, chiÕn l­îc kinh doanh míi ®­îc tiÕp cËn vµ nghiªn cøu tõ cuèi nh÷ng n¨m 60 cña thÕ kû XX , ®©y lµ mét lÜnh vùc nghiªn cøu cßn nhiÒu khÝa c¹nh ch­a ®­îc khai th¸c t×m hiÓu kü. Nã lµ sù kÕ thõa sù ph¸t triÓn cña c¸c tr­êng ph¸i qu¶n trÞ nh­ qu¶n trÞ khoa häc, qu¶n trÞ nguån lùc, t©m lý, hµnh chÝnh… ViÖc chiÕn l­îc kinh doanh míi ®­îc chó träng vµo nöa cuèi thÕ kû XX lµ do hai nguyªn nh©n sau: Thø nhÊt: Trong giai ®o¹n tr­íc khi quy m« cña ho¹t ®éng kinh doanh ch­a ph×nh to, c¸c nhµ qu¶n trÞ cßn ®ñ kh¶ n¨ng b»ng trùc gi¸c, kinh nghiÖm ho¹t ®éng nh×n nhËn ®¸nh gi¸®Þnh h­íng ho¹t ®éng cña tæ chøc . ViÖc h×nh thµnh c¸c chiÕn l­îc kinh doanh mang tÝnh tù ph¸t, nã ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc ®Ó trë thµnh ®èi t­îng nghiªn cøu cña bé m«n khoa häc. Khi quy m« cña ho¹t ®éng kinh doanh ph¸t triÓn lªn, víi sù tÝch luü vÒ l­îng ®ã ®ßi hái nhµ qu¶n trÞ ph¶i cã nh÷ng c¸i nh×n dµi h¬n, réng h¬n, khoa häc h¬n vÒ h­íng ph¸t triÓn cña tæ chøc trong t­¬ng lai. Thø hai: XuÊt ph¸t tõ biÕn ®éng cña m«i tr­êng cïng víi thµnh qu¶ cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt, víi sù xuÊt hiÖn cña nhiÒu thµnh qu¶ khoa häc kh¸c trong x· héi loµi ng­êi th× m«i tr­êng kinh doanh cña doanh nghiÖp còng biÕn ®æi kh«ng ngõng. Sù biÕn ®éng nhanh chãng cña m«i tr­êng ngµy cµng khã kiÓm so¸t g©y ra sù chÖch h­íng trong ho¹t ®éng kinh doanh . Khã kh¨n trªn ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i ph©n tÝch m«i tr­êng ngoµi ®Þnh h­íng ho¹t ®éng phï hîp víi nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng ®ã. ChÝnh tõ nh÷ng nguyªn nh©n nµy, ®· thóc ®Èy sù ra ®êi nghµnh khoa häc qu¶n trÞ chiÕn l­îc th× vai trß cña chiÕn l­îc kinh doanh míi ®­îc nhËn râ. Víi sù biÕn ®éng kh«ng ngõng cña m«i tr­êng ngoµi th× chiÕn l­îc kinh doanh lµ nh©n tè g¾n kÕt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp víi nh©n tè bªn ngoµi ®Ó ®i ®Õn thµnh c«ng. ChiÕn l­îc kinh doanh cã vai trß ®Þnh h­íng cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, nã t¹o ra nh÷ng c¸i ®Ých vµ v¹ch ra con ®­êng ®Ó ®i tíi ®ã. Nã lµ sù kÕt hîp gi÷a qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ c¸c nh©n tè bªn ngoµi víi yÕu tè bªn trong doanh nghiÖp, quyÕt ®Þnh nh÷ng hµnh ®éng nh»m tËn dông c¬ héi bªn ngoµi b»ng nh÷ng ­u ®iÓm cña tæ chøc, h¹n chÕ bít ¶nh h­ëng tõ nh÷ng nguy c¬, th¸ch thøc , kh¾c phôc nh÷ng yÕu ®iÓm, h¹n chÕ, t¹o ra lîi thÕ trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh. MÆt kh¸c, chiÕn l­îc kinh doanh lµ chÊt keo g¾n kÕt c¸c nh©n viªn trong tæ chøc, nã lµm c¬ së cho ho¹t ®éng cña c¸c thµnh viªn t¹o nªn sù thèng nhÊt trong hµnh ®éng, mét søc m¹nh to lín thóc ®Èy doanh nghiÖp tíi thµnh c«ng. Mét chiÕn l­îc kinh doanh ph¶i ®¹t ®­îc sù thèng nhÊt ý kiÕn trong toµn thÓ nh©n viªn, thóc ®Èy nç lùc hµnh ®éng cña tõng c¸ nh©n ®¶m b¶o qu¸ tr×nh 15 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. thùc thi chiÕn l­îc. Ngoµi ra chiÕn l­îc kinh doanh ®Þnh h­íng cho tæng thÓ mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, tõ nh÷ng quyÕt ®Þnh cã tÇm quan träng ®Æc biÖt nh­ ®Çu t­ ph¸t triÓn, më réng danh môc s¶n xuÊt ®Õn c¸c quyÕt ®Þnh nhá nh­ tuyÓn mé nh©n viªn, tr¶ l­¬ng nh©n c«ng. III. Qu¸ tr×nh x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh cña doanh nghiÖp Qu¸ tr×nh x©y dùng mét chiÕn l­îc kinh doanh ph¶i tr¶i qua 3 b­íc: - B­íc 1: T×m kiÕm c¸c c¬ héi kinh doanh vµ nghiªn cøu dù b¸o nhu cÇu cña thÞ tr­êng. - B­íc 2: X©y dùng c¸c chiÕn l­îc kinh doanh. - B­íc 3: Lùa chän vµ quyÕt ®Þnh c¸c chiÕn l­îc kinh doanh. 1. T×m kiÕm c¸c c¬ héi kinh doanh vµ nghiªn cøu dù b¸o nhu cÇu cña thÞ tr­êng. HiÕm cã doanh nghiÖp nµo ®éc chiÕm c¶ mét thÞ tr­êng réng lín mµ kh«ng vÊp ph¶i sù c¹nh tranh cña nhiÒu ®èi thñ cïng ngµnh. Tù do kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng lµm cho thÞ tr­êng bÞ xÐ lÎ ra cho nhiÒu doanh nghiÖp. V× vËy, viÖc t×m kiÕm c¬ héi kinh doanh lµ cÇn thiÕt, rÊt quan träng ®èi víi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. C¬ cÊu thÞ tr­êng lu«n thay ®æi, viÖc t×m tßi vµ ph¸t hiÖn c¬ héi kinh doanh cÇn ph¶i ®­îc nghiªn cøu vµ ph©n tÝch kü l­ìng, ®Æc biÖt lµ nghiªn cøu dù b¸o nhu cÇu thÞ tr­êng. Nhu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ c¸c nhãm hµng, dÞch vô nµo ®ã lu«n ®a d¹ng vµ ngµy cµng më réng, n©ng cao, nªn kÏ hë thÞ tr­êng kh«ng ph¶i lµ hiÕm. C«ng viÖc cña c¸c nhµ marketing cña mét doanh nghiÖp lµ ph¶i ph¸t hiÖn nh÷ng kÏ hë nµy ®Ó t¹o ra c¸c h­íng gîi më, c¬ héi kinh doanh míi. C¸c doanh nghiÖp ph¶i liÖt kª kh¶ n¨ng cã thÓ cã nh­ së thÝch c¸ nh©n, kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh, rñi ro... ®Ó chän ra mét hoÆc mét sè c¬ héi kinh doanh. Tãm l¹i, qu¸ tr×nh t×m kiÕm c¬ héi kinh doanh ph¶i tr¶i qua 4 b­íc sau: - LiÖt kª tÊt c¶ nh÷ng c¬ héi kinh doanh ®· ph¸t hiÖn ®­îc b»ng c¸ch nghe ngãng, quan s¸t, ph©n tÝch t×nh h×nh thÞ tr­êng. 16 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Chia c¸c c¬ héi ®· liÖt kª ®­îc thµnh c¸c nhãm. Mçi nhãm bao gåm nh÷ng c¬ héi gÇn gièng nhau vÒ môc tiªu hoÆc t­¬ng tù nhau vÒ h­íng kinh doanh. - T×m ®Æc tr­ng cña mçi nhãm. - Tõ ®Æc tr­ng cña mçi nhãm cã thÓ chän vµi nhãm c¸c c¬ héi kinh doanh ®Ó h­íng tíi hoÆc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh. §©y lµ b­íc khã kh¨n vµ phøc t¹p nhÊt trong qu¸ tr×nh ®i t×m c¬ héi kinh doanh. C¬ héi kinh doanh phô thuéc vµo t­ duy vµ tÇm chiÕn l­îc cña mét doanh nghiÖp. Ýt cã sù may m¾n vµ thµnh c«ng cho doanh nghiÖp nµo kh«ng cã ®ñ t­ duy vµ chiÕn l­îc kinh doanh ®óng ®¾n trong c¸c c¬ héi vµ t×nh huèng trong kinh doanh. Trong qu¸ tr×nh nµy, ®Æc biÖt chó ý phÇn nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ dù b¸o kh¶ n¨ng nhu cÇu cña thÞ tr­êng, v× nã chÝnh lµ ch×a kho¸ quyÕt ®Þnh hÐ më cho c¸c c¬ héi kinh doanh. Nã ®­a ra nh÷ng chØ tiªu, th«ng sè cÇn thiÕt vÒ c¸c c¬ héi kinh doanh cã thÓ cã, tõ ®ã gióp doanh nghiÖp lùa chän ®­îc nh÷ng c¬ héi kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt vµ tõ ®ã cã mét chiÕn l­îc kinh doanh ®óng ®¾n, kÞp thêi. 2. X©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh 2.1. Yªu cÇu trong viÖc x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh §Ó x©y dùng ®­îc mét chiÕn l­îc kinh doanh ®óng ®¾n vµ cã hiÖu qu¶, khi ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc cÇn tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau: - Ph¶i nh»m vµo môc ®Ých t¨ng thÕ lùc cña doanh nghiÖp vµ giµnh lîi thÕ c¹nh tranh nghÜa lµ chiÕn l­îc ph¶i triÖt ®Ó khai th¸c lîi thÕ so s¸nh cña doanh nghiÖp, tËp trung c¸c biÖn ph¸p ®Ó tËn dông thÕ m¹nh vµ kh¾c phôc nh÷ng yÕu ®iÓm cã tÝnh sèng cßn. - Ph¶i ®¶m b¶o sù an toµn kinh doanh cho doanh nghiÖp, nghÜa lµ chiÕn l­îc kinh doanh ph¶i cã vïng an toµn, trong ®ã nÕu rñi ro x¶y ra th× doanh nghiÖp vÉn s¶n xuÊt kinh doanh ë møc b×nh th­êng. - Ph¶i x¸c ®Þnh ph¹m vi kinh doanh, môc tiªu vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó thùc hiÖn môc tiªu. X¸c ®Þnh ph¹m vi kinh doanh ®ßi hái chiÕn l­îc kinh doanh ph¶i ®¶m b¶o kh«ng cã t×nh tr¹ng dµn tr¶i nguån lùc hoÆc kh«ng sö dông 17 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. hÕt nguån lùc. X¸c ®Þnh môc tiªu ph¶i phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ vµ ph¶i chØ ra nh÷ng môc tiªu c¬ b¶n nhÊt, then chèt nhÊt. §i kÌm víi môc tiªu, cÇn cã nh÷ng hÖ thèng c¸c chÝnh s¸ch biÖn ph¸p, ®iÒu kiÖn vËt chÊt, kü thuËt lao ®éng lµm tiÒn ®Ò cho viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu Êy. - Ph¶i dù ®o¸n ®­îc m«i tr­êng kinh doanh trong t­¬ng lai. Dù ®o¸n cµng chÝnh x¸c, chiÕn l­îc kinh doanh cµng phï hîp. Muèn vËy cÇn ph¶i cã ®­îc mét khèi l­îng th«ng tin vµ tri thøc nhÊt ®Þnh, ®ång thêi ph¶i cã ph­¬ng ph¸p t­ duy ®óng ®¾n ®Ó cã ®­îc c¸i nh×n thùc tÕ vµ s¸ng suèt vÒ tÊt c¶ nh÷ng g× mµ doanh nghiÖp cã thÓ ph¶i ®­¬ng ®Çu trong t­¬ng lai. - Ph¶i cã chiÕn l­îc dù phßng v× chiÕn l­îc kinh doanh lµ ®Ó thùc thi trong t­¬ng lai mµ t­¬ng lai lu«n lu«n lµ nh÷ng g× ch­a ch¾c ch¾n. V× vËy, khi ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng xÊu nhÊt mµ doanh nghiÖp cã thÓ gÆp ph¶i. - Ph¶i kÕt hîp gi÷a ®é chÝn muåi víi thêi c¬. ChiÕn l­îc kinh doanh kh«ng chÝn muåi th× doanh nghiÖp sÏ thÊt b¹i nh­ng chiÕn l­îc kinh doanh qu¸ chÝn muåi doanh nghiÖp sÏ thÊt b¹i v× mÊt thêi c¬. 2.2. C¬ së x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh §Ó x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhiÒu c¬ së kh¸c nhau. Trong ®ã cã 3 c¬ së chñ yªó th­êng ®­îc gäi lµ tam gi¸c chiÕn l­îc : - Kh¸ch hµng - Kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp - §èi thñ c¹nh tranh 2.2.1. C¨n cø vµo kh¸ch hµng Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc th× ph¶i phô thuéc vµo kh¸ch hµng, hay nãi c¸ch kh¸c lµ ph¶i tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Do vËy, ng­êi ta nãi kh¸ch hµng lµ c¬ së cña mäi chiÕn l­îc kinh doanh. Nh÷ng kh¸ch hµng mua s¶n phÈm cña mét ngµnh nµo ®ã th× hä cã thÓ lµm gi¶m lîi nhuËn ngµnh Êy b»ng c¸ch yªu cÇu chÊt l­îng s¶n phÈm cao h¬n hoÆc 18 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. dÞch vô nhiÒu h¬n vµ cã thÓ dïng doanh nghiÖp nµy ®Ó chèng l¹i doanh nghiÖp kia. Tuy nhiªn, kh¸ch hµng th­êng cã quyÒn lùc trong c¸c t×nh huèng sau: - Kh¸ch hµng ®­îc tËp trung hoÆc mua mét khèi l­îng lín so víi doanh thu cña ngµnh th× khi ®ã hä cã quyÒn nhÊt ®Þnh vÒ gi¸. Khi s¶n phÈm chiÕm mét tû lÖ trong chi phÝ ng­êi mua th× gi¸ c¶ sÏ trë thµnh mét vÊn ®Ò quan träng ®èi víi kh¸ch hµng ®ã. Do ®ã, hä sÏ mua víi gi¸ cã lîi vµ chän mua s¶n phÈm cã gi¸ trÞ thÝch hîp. Kh¸ch hµng ph¶i chÞu mét phÇn chi phÝ ®Æt cäc nªn gi÷a ng­êi b¸n vµ kh¸ch hµng cã sù rµng buéc nhÊt ®Þnh. Kh¸ch hµng cã thu nhËp thÊp t¹o ra ¸p lùc b¾t buéc ph¶i gi¶m chi tiªu mua b¸n cña m×nh. Kh¸ch hµng cè g¾ng khÐp kÝn s¶n xuÊt (tù cung, tù cÊp) nã nh­ lµ mét c«ng cô cã thÕ lùc mÆc c¶. Kh¸ch hµng cã ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ chi phÝ cña ng­êi cung øng, vÒ nhu cÇu vµ gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng hiÖn hµnh th× quyÒn mÆc c¶ cña hä cµng lín. §Ó chiÕn l­îc kinh doanh thùc sù dùa vµo kh¸ch hµng khi x©y dùng chiÕn l­îc doanh nghiÖp ph¶i ph©n chia thÞ tr­êng.Trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh tû träng kh¸ch hµng mµ doanh nghiÖp ph¶i cã bæn phËn chiÕm ®­îc. C¸c nhµ chiÕn l­îc th­êng sö dông hai c¸ch ph©n chia thÞ tr­êng lµ: - Ph©n chia theo môc tiªu: c¨n cø vµo môc ®Ých cña kh¸ch hµng trong viÖc sö dông s¶n phÈm hay dÞch vô. - Ph©n chia theo kh¶ n¨ng ®¸p øng cña kh¸ch hµng: xem xÐt kh¶ n¨ng, nguån lùc cña doanh nghiÖp so víi yªu cÇu cña thÞ tr­êng. Sù ph©n chia nµy sÏ gióp cho doanh nghiÖp chän ®­îc phÇn phï hîp cña thÞ tr­êng víi kh¶ n¨ng vµ nguån lùc cña m×nh, tõ ®ã x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh cã tÝnh kh¶ thi cao. 2.2.2. C¨n cø vµo kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp t¨ng nhanh h¬n so víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng, vµ sù c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn khèc liÖt h¬n. V× vËy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i biÕt ph¸t huy tèi ®a c¸c thÕ m¹nh cña m×nh trong viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh. Kh¶ n¨ng khai th¸c thÕ m¹nh cña mét doanh nghiÖp trong thùc tÕ rÊt ®a d¹ng bëi v× bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo so 19 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c còng cã mÆt m¹nh h¬n, mÆt kÐm h¬n. Khi ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh, doanh nghiÖp cÇn khai th¸c triÖt ®Ó mÆt m¹nh vµ dÇn kh¾c phôc nh÷ng mÆt cßn yÕu kÐm. MÆt kh¸c, doanh nghiÖp cÇn ph¶i biÕt nh©n tè nguån lùc mét c¸ch hiÖu qu¶. Ba nguån lùc c¬ b¶n cña doanh nghiÖp lµ: con ng­êi, tiÒn vèn, vËt lùc ph¶i ®­îc sö dông sao cho c©n ®èi vµ cã hiÖu qu¶ th× sÏ ph¸t huy cao ®é thÕ m¹nh cña doanh nghiÖp. 2.2.3. C¨n cø vµo ®èi thñ c¹nh tranh §èi thñ c¹nh tranh lµ mét trong nh÷ng yÕu tè thuéc m«i tr­êng vÜ m« cña C«ng ty. NÕu kh¸ch hµng lµ môc tiªu hµng ®Çu cña C«ng ty ®ßi hái sù tho¶ m·n kh¸ch hµng ®Ó thu lîi nhuËn th× ®èi thñ c¹nh tranh chÝnh lµ mét trong nh÷ng t¸c nh©n chÝnh yÕu ¶nh h­ëng tíi sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp. §Ó x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh tèt vµ hîp lý doanh nghiÖp cÇn c¨n cø vµo sù so s¸nh c¸c kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp m×nh víi ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó th«ng qua ®ã doanh nghiÖp t×m ra ®­îc lîi thÕ cho m×nh. Khi mét doanh nghiÖp tham gia vµo c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ kh¸c trong mét ngµnh kinh doanh nµo ®ã th× cã hai vÊn ®Ò cÇn ph¶i xem xÐt: - Nh÷ng c¶n trë víi doanh nghiÖp khi x©m nhËp vµo mét ngµnh kinh doanh. - Ph¶n øng cña ®èi thñ c¹nh tranh trong ngµnh ®ã. Dùa vµo nh÷ng c©u tr¶ lêi c¸c vÊn ®Ò trªn doanh nghiÖp míi ra c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp. Trªn ®©y, chóng ta ®· ph©n tÝch nh÷ng c¬ së chñ yÕu ®Ó x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh. Tuy nhiªn, chiÕn l­îc kinh doanh lµ chiÕn l­îc nhiÒu chiÒu, phôc vô môc tiªu ®a nh©n tè nªn tuú ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp, chiÕn l­îc kinh doanh cßn phô thuéc vµo nhiÒu ®iÒu kiÖn kh¸c nh­ luËt ph¸p, chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc, khoa häc - c«ng nghÖ... 3. Lùa chän vµ quyÕt ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh ViÖc ®¸nh gi¸ vµ lùa chän chiÕn l­îc dù kiÕn lµ c«ng viÖc cã tÇm quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn møc ®é ®óng ®¾n cña chiÕn l­îc kinh doanh. Muèn cã mét quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vÒ chiÕn l­îc kinh doanh th× tr­íc khi lùa chän ph¶i qua b­íc thÈm ®Þnh vµ ®¸nh gi¸. 20
- Xem thêm -