Tài liệu Một số ý kiến nhằm nâng cao sức cạnh tranh của công ty cơ khí hà nội g

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp. ******** PhÇn 1: T×m hiÓu mét sè vÊn ®Ò vÒ Quü TÝn Dông Nh©n D©nTrung ¦¬ng. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c¬ së: Quü TÝn dông Nh©n d©n Trung ¬ng gäi t¾t lµ Quü TÝn dông Trung ¬ng (QTD-TW), tªn gäi tiÕng Anh lµ Central People’ s Credit Fund (gäi t¾t lµ CCF). §îc thµnh lËp ngµy 10-6-1995, theo ®Ò ¸n thÝ ®iÓm Ban hµnh t¹i QuyÕt ®Þnh 390/TTG ngµy 27-7-1993 cña Thñ Tíng ChÝnh Phñ vµ QuyÕt ®Þnh 200/Q§-NH5 cña Thèng §èc Ng©n Hµng Nhµ Níc. Ho¹t ®éng v× sù ph¸t triÓn nhanh chãng vµ an toµn cña hÖ thèng Quü tÝn dông Nh©n d©n (QTDND), phôc vô sù ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n theo tinh thÇn NQ 5 kho¸ 7 cña Ban chÊp hµnh TW §¶ng. HÖ thèng QTDND trong giai ®o¹n ®Çu míi thµnh lËp ®îc tæ chøc thµnh 3 cÊp lµ QTDTW, QTD ®Õn cuèi n¨m 1995 vµ ®Çu n¨m 1996 cã kho¶ng 1700 QTDND c¬ së vµ 9 QTD khu vùc khu vùc, QTDND c¬ së. Cô thÓ tÝnh ho¹t ®éng trong 38 tØnh, thµnh phè. Do hiÖu qu¶ kinh tÕ trong thêi gian ®Çu cha cao vµ cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu vÒ tæ chøc qu¶n lý, kiÓm tra, kiÓm so¸t cña Ng©n Hµng Nhµ Nø¬c trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ nãi chung vµ chÝnh s¸ch tÝn dông nãi riªng. MÆt kh¸c nh»m gi¶m bít bé m¸y khång kªnh, kÐm hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng. Sau khi ®îc Thñ Tíng ChÝnh Phñ phª duyÖt, Thèng §èc NHNN ®· giao cho QTDTW tiÕn hµnh thùc hiÖn viÖc chuyÓn ®æi m« h×nh hÖ thèng QTDTW tõ 3 cÊp sang 2 cÊp (cÊp lµ QTDTW vµ Chi Nh¸nh QTDTW t¹i c¸c tØnh, thµnh phè) theo QuyÕt ®Þnh 207/Q§-NHNN ngµy 20-3-2001 vÒ viÖc phª duyÖt ®Ò ¸n më réng m¹ng líi QTDTW. TÝnh ®Õn nay vÒ c¬ b¶n QTDTW ®· hoµn thµnh viÖc s¸p nhËp 21 QTD khu 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vùc thµnh Chi nh¸nh QTDTW vµ thµnh lËp míi Chi Nh¸nh QTDTW NghÖ an, n©ng sè QTD c¬ së lªn 23 chi nh¸nh. 2. HÖ thèng tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña QTDTW. a, HÖ thèng tæ chøc. HiÖn nay cã 117 c¸n bé nh©n viªn ®ang c«ng t¸c, lµm viÖc t¹i QTDTW. C¬ cÊu tæ chøc, cÊp l·nh ®¹o vµ qu¶n lý ë QTDTW ®îc tr×nh bµy trong S¬ ®å 1: (trang sau). b, Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña QTDTW.  QTDTW cã c¸c chøc n¨ng chÝnh nh sau: - Ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña toµn hÖ thèng QTDND trong tõng thêi kú. - Thùc hiÖn vµi trß ®Çu mèi vÒ vèn, thanh to¸n c¸c quan hÖ néi bé kh¸c vµ cung øng c¸c dÞch vô cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c¶ hÖ thèng QTDND. - X¸c lËp vµ qu¶n lý quü an toµn b¶o ®¶m kh¶ n¨ng chi tr¶ cña hÖ thèng QTDND. - §¹i diÖn cho toµn hÖ thèng trong trong c¸c mèi quan hÖ víi ChÝnh Phñ, Ng©n Hµng Nhµ Níc (NHNN), c¸c tæ chøc quèc gia vµ Quèc tÕ.  NghiÖp vô cô thÓ cña QTDTW lµ: - Huy ®éng vèn: + NhËn tiÒn göi cña c¸c QTD thµnh viªn ®Ó c©n ®èi ®iÒu hoµ trong toµn hÖ thèng theo c¬ chÕ ®Õ cho vay. + Huy ®éng vèn trong níc vµ vay vèn níc ngoµi b»ng ®ång ViÖt Nam (VND) vµ b»ng ngo¹i tÖ. ph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi, tr¸i phiÕu, kú phiÕu ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. + TiÕp nhËn vèn tµi trî, vèn, vèn uû th¸c ®Çu t cña Nhµ níc, c¸c tæ chøc quèc gia, quèc tÕ, c¸ nh©n ë trong níc vµ níc ngoµi cho c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n ®Çu t vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. - Cho vay: Cho vay c¸c QTDND thµnh viªn vµ doanh nghiÖp theo nguyªn t¾c u tiªn ®èi víi c¸c tæ chøc trong hÖ thèng. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C¸c nghiÖp vô kh¸c: + NhËn chiÕt khÊu c¸c giÊy tê cã gi¸. + Thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh theo quy chÕ b¶o l·nh cña Thèng §èc Ng©n Hµng Nhµ Níc. + Kinh doanh ngo¹i tÖ, vµng b¹c, ®¸ quý vµ lµm c¸c dÞch vô ng©n hµng ®èi ngo¹i theo giÊy phÐp cña Ng©n hµng Nhµ níc. + Hïn vèn, liªn doanh, mua cæ ph©n cña doanh nghiÖp vµ ®Çu t chøng kho¸n. + Lµm dÞch vô gi÷ hé tµi s¶n quý vµ c¸c giÊy tê cã gi¸. + Thùc hiÖn nghiÖp vô cÇm cè, kinh doanh bÊt ®éng s¶n. + Lµm dÞch vô thanh to¸n, chuyÓn tiÒn, thu chi tiÒn mÆt. + Mua b¸n vµ lµm ®¹i lý mua b¸n tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu chÝnh phñ, c¸c tæ chøc vµ doanh nghiÖp trong níc vµ níc ngoµi. + Tham gia thÞ trêng liªn ng©n hµng, thÞ trêng tiÒn tÖ ng¾n h¹n vµ thÞ trêng chøng kho¸n quèc gia. + Lµm c¸c dÞch vô t vÊn tµi chÝnh, Ng©n hµng vµ ®Çu t. + Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kh¸c theo ph¸p lÖnh Ng©n hµng, hîp t¸c x· tÝn dông vµ C«ng ty tµi chÝnh. 3. Thùc tr¹ng, nguyªn nh©n, kÕt qu¶ mµ QTDTW ®¹t ®îc trong nh÷ng n¨m qua, ph¬ng híng nhiÖm vô trong thêi gian tíi. a, Thùc tr¹ng, nguyªn nh©n, kÕt qu¶ ®¹t ®îc trong nh÷ng n¨m qua:  Nguån vèn: - Vèn ®iÒu lÖ cña QTDTW t¨ng theo hµng n¨m, cô thÓ n¨m 1995 cã 106 tû ®ång, n¨m 1996 cã 110 tû ®ång, n¨m 1997 cã 115 tû ®ång, n¨m 2000 cã 134 tû ®ång vµ ®Õn hÕt n¨m 2001 cã 113,5 tû ®ång. - Vèn huy ®éng ®îc trong c¸c n¨m nh sau: + N¨m 1995 do míi khai tr¬ng ho¹t ®éng sè lîng kh¸ch cha nhiÒu vµ nghiÖp vô cha ph¸t triÓn nªn tæng sè vèn huy ®éng ®îc 10 tû ®ång. + N¨m 1996 tæng sè vèn huy déng ®îc lµ 50 tû ®ång, t¨ng 5 lÇn so víi n¨m 1995. + N¨m 1997 sè vèn nµy lµ 100 tû ®ång t¨ng 2 lÇn so víi n¨m 1996 vµ 10 lÇn so víi n¨m 1995. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +N¨m 2000 th× tæng sè vèn huy ®éng ®îc 183,3 tû, t¨ng 1,833 lÇn so víi n¨m 1997. + N¨m 2001 vèn huy ®éng ®îc tæng sè lµ 222,6 tû ®ång. - Vèn vay: KÕt qu¶ ®¹t ®îc trong mét vµi n¨m nh sau: + N¨m 1996 lµ 200 tû ®ång. + N¨m 1997 lµ 400 tû ®ång. + N¨m 2000 lµ 234,8 tû ®ång. + N¨m 2001 lµ 198 tû ®ång. Tãm l¹i: Tæng nguån vèn cña QTDTW cã xu híng t¨ng lªn theo thêi gian ho¹t ®éng, chñ yÕu lµ t¨ng vèn huy ®éng tiÒn göi d©n c, tæ chøc kinh tÕ, ®iÒu ®ã phÇn nµo kh¼ng ®Þnh uy tÝn cña m« h×nh QTD nhµ níc ngµy cµng ®îc n©ng cao. Tuy nhiªn c¬ cÊu nguån vèn cßn bÊt hîp lý, nhÊt lµ nguån vèn huy ®éng cßn chiÕm tØ träng thÊp t¹o ¸p lùc c¨ng th¼ng vÒ vèn trong giai ®o¹n thêi vô nhÊt lµ cuèi n¨m. Do vËy viÖc khai th¸c triÖt ®Ó tiÒm n¨ng vèn huy ®éng tiÒn göi d©n c, tæ chøc kinh tÕ cßn lµ bµi to¸n khã mµ QTDTW cÇn tiÕp tôc th¸o gì. Bªn c¹nh ®ã nguån vèn ®iÒu lÖ n¨m 2001 cã gi¶m so víi n¨m 2000 lµ do sau khi s¸p nhËp, QTDTW chi tr¶ vèn gãp cæ phÇn cho c¸c thµnh viªn lµ thÓ nh©n, ph¸p nh©n vµ mét sè QTD c¬ së cã møc gãp vît qu¸ møc quy ®Þnh cña NHNN. Ngoµi ra QTDTW tÝch cùc khai th¸c nguån vèn trªn thÞ trêng liªn Ng©n hµng, tranh thñ nguån vèn cña c¸c tæ chøc tÝn dông Quèc tÕ, më réng t×m kiÕm ®èi t¸c khai th¸c nguån vèn trong thêi gian qua.  Sö dông vèn. - Cho vay: TÝnh ®Õn thêi ®iÓm cuèi n¨m (1995:lµ 62 tû, 1996: 300 tû, 1997: 520 tû, ...,2000: 1566,2 tû, 2001: 1423,8 tû). - §Çu t tÝn phiÕu kho b¹c vµ chøng kho¸n: (n¨m 1995:10 tû, 1996: 20 tû, 1997: 30 tû). - Quan hÖ víi c¸c tæ chøc tÝn dông (thÞ trêng liªn Ng©n hµng): TÝnh ®Õn cuèi n¨m 1995: 10 tû ®ång, 1996: 25 tû®ång, 1997: 55 tû ®ång, 2000: 516 tû ®ång, 2001: 585 tû ®ång. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tãm l¹i: Trong nh÷ng n¨m qua viÖc sö dông vèn cha thùc sù hiÖu qu¶, dÉn ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ cha cao.  Nguyªn nh©n ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña QTDTW trong nh÷ng n¨m qua: - Nh÷ng n¨m võa qua, t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc cã nh÷ng diÔn biÕn phøc t¹p nh cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh ë khu vùc §«ng Nam ¸ n¨m 1997vµ võa míi ®©y lµ vô khñng bè níc Mü ngµy 119-2001. §· ¶nh hëng ®Õn nÒn kinh tÕ níc ta nãi chung ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ nãi riªng.T×nh h×nh kinh tÕ trong níc, tuy ®· cã nh÷ng khëi s¾c ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ tÝch cùc song vÉn tiÒm Èn nhiÒu nguy c¬ t¨ng trëng chËm. S¶n xuÊt n«ng, l©m, ng nghiÖp ®· cã nh÷ng chuyÓn ®æi m¹nh nhng thÞ trêng tiªu thô vµ gi¸ c¶ hµng ho¸ cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. §Æc biÖt lµ sù sôt gi¶m gi¸ n«ng s¶n trong n¨m 2001. S¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng trëng kh¸ cao song gi¸ thµnh s¶n phÈm cßn cao, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm thÊp, tÝnh n¨ng ®éng trong kinh doanh kÐm. C¸c ngµnh dÞch vô ®Ò cã bíc ph¸t triÓn tuy nhiªn dÞch vô cha ®îc c¶i thiÖn. Nh÷ng ¶nh hëng nµy ®· t¸c ®éng m¹nh trong ho¹t ®éng cña Ng©n hµng ®Æc biÖt trong vÊn ®Ò huy ®éng vèn vµ më réng tÝn dông trong n¨m qua. - L·i suÊt cho vay cã xu híng gi¶m, trong khi ®ã l·i suÊt huy ®éng cña QTDTW kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶m mµ cßn t¨ng lªn trong mét vµi thêi kú do khan hiÕm ®ång néi tÖ trªn thÞ trêng liªn Ng©n hµng. - Do thµnh lËp vµ ho¹t ®éng cña QTDTW míi tõ n¨m 1995 nªn mét mÆt võa thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh, mét mÆt võa triÓn khai thùc hiÖn nhiÖm vô, hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc, qu¶n lý hÖ thèng QTDND trong t×nh h×nh míi mµ Thèng §èc Ng©n Hµng giao cho. - VÉn cßn tån t¹i t×nh tr¹ng “bao cÊp” TÝn dông trong hÖ thèng QTDND. - VÊn ®Ò tÝn dông th¬ng m¹i vµ tÝn dông chÝnh s¸ch cha ®îc ph©n biÖt râ rµng. b, Ph¬ng híng, nhiÖm vô trong thêi gian tíi. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh»m ph¸t huy nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc, kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm cßn tån t¹i, th× ph¬ng híng, nhiÖm vô cô thÓ cña QTDTW trong thêi gian tíi lµ: - §Èy m¹nh viÖc khai th¸c nguån vèn trong níc (®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng) lµm tèt c«ng t¸c ®iÒu hoµ vèn, n©ng cao chÊt lîng phôc vô kh¸ch hµng, phÊn ®Êu ®a nguån vèn huy ®éng n¨m sau t¨ng cao h¬n so víi n¨m tríc. - Më réng dù nî ph¶i n©ng cao chÊt lîng tÝn dông, ®a d¹ng ho¸ dÞch vô Ng©n hµng, u tiªn kh¸ch hµng trong hÖ thèng, më réng kh¸ch hµng ngoµi hÖ thèng, c¶i c¸ch chÝnh s¸ch, chÕ ®é tÝn dông ®Ó phôc vô c«ng t¸c kinh doanh hµng ngµy mét c¸ch ®a d¹ng phong phó, gi¶m thÊp tû lÖ nî qu¸ h¹n. - TiÕp tôc hoµn thiÖn dù ¸n tÝn dông n«ng th«n ADB, khëi ®éng vµ thùc hiÖn gi¶i ng©n Dù ¸n Tµi chÝnh N«ng nghiÖp n«ng th«n ADB, tiÕp tôc lµm viÖc víi chuyªn gia hç trî kü thuËt §øc ®Ó triÓn khai c¸c néi dung trong ch¬ng tr×nh hµnh ®éng n¨m 2001. - C¶i tiÕn ch¬ng tr×nh tin häc, ®a øng dông tin häc vµo ho¹t ®éng phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh, gi¸m s¸t ho¹t ®éng toµn QTDTW nhanh chãng hiÖu qu¶. - T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra néi bé cña QTDTW, ng¨n chÆn thiÕu sãt, sai ph¹m kÞp thêi. - Bæ sung chØnh söa mét sè c¬ chÕ nghiÖp vô, quy chÕ tæ chøc ho¹t ®éng cña mét sè phßng ban phï hîp víi nhiÖm vô míi cña QTDTW. - TiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn ®Ò ¸n më réng m¹ng líi tæ chøc ho¹t ®éng cña QTDTW theo Q§ 207 cña Thèng §èc NHNN tiÕp nhËn ®iÒu hoµ vèn c¸c QTD c¬ së tõ chÝnh NHNN n¬i kh«ng cã QTD khu vùc, triÓn khai ®Ò ¸n ®iÒu hoµ vèn trong néi bé hÖ thèng QTDND. - §iÒu chØnh tæ chøc ho¹t ®éng cña QTDTW theo nghÞ ®Þnh 48 cña ChÝnh Phñ vµ th«ng t 09 cña NHNN vÒ quy chÕ tæ chøc ho¹t ®éng cña hÖ thèng QTDND. X©y dùng ®iÒu lÖ míi vµ tæ chøc §¹i Héi nhiÖm kú th«ng qua ®iÒu lÖ QTDTW theo chØ ®¹o cña NHNN. 4. Tæ chøc th«ng tin kinh tÕ vµ thèng kª ë ®¬n vÞ thùc tËp. a, Tæ chøc vµ qu¶n lý th«ng tin 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Theo QuyÕt ®Þnh sè 516/2000/Q§-NHNN1 ngµy 18/12/2000 cña Thèng §èc NHNN vµ Híng dÉn thùc hiÖn cña QTDTW sè 298/2001/CV- QTD ngµy 23/4/2001 cña Tæng Gi¸m §èc QTDTW. Th× chÕ ®é th«ng tin, b¸o c¸o kÕ to¸n vµ thèng kª ¸p dông víi c¸c Phßng, Ban, Chi nh¸nh trùc thuéc QTDTW bao gåm 3 lo¹i sau: + B¸o c¸o thèng kª. + B¸o c¸o kÕ to¸n. + B¸o c¸o c«ng t¸c ®Þnh kú. Trong ®ã: - B¸o c¸o kÕ to¸n cã thÓ lËp theo tõng th¸ng, quý, 6 th¸ng, n¨m vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ cña QTDTW, còng nh toµn hÖ thèng. - B¸o c¸o thèng kª gåm: + B¸o c¸o ®Þnh kú theo ngµy (vÝ dô nh B¶ng c©n ®èi nguån vèn- sö dông vèn thùc hiÖn...), b¸o c¸o th¸ng, quý, n¨m. + B¸o c¸o ®ét suÊt ®îc lËp trong trêng hîp cÇn thiÕt, hay lµ yªu cÇu cña Tæng gi¸m ®èc hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn. - B¸o c¸o c«ng t¸c ®Þnh kú gåm: b¸o c¸o th¸ng, b¸o c¸o quý, b¸o c¸o 6 th¸ng ®Çu n¨m vµ b¸o c¸o n¨m. b, Nguån th«ng tin, sè liÖu cho ®Ò tµi dù kiÕn. VÊn ®Ò vÒ nguån vµ kh¶ n¨ng cung cÊp th«ng tin, sè liÖu cho ®Ò tµi. Do thµnh lËp vµo n¨m 1995, mäi th«ng tin vµ sè liÖu vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña QTDTW ®Òu ®îc lu tr÷ cho ®Õn nay ë mét sè phßng, ban chñ yÕu nh : Phßng KÕ ho¹ch -Nguån vèn, Phßng KÕ to¸n -Thanh to¸n, Phßng Tin häc... % 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn 2: Tªn ®Ò tµi chuyªn ®Ò thùc t©p, ®Ò c¬ng s¬ bé, ®Ò c¬ng sè liÖu vµ danh môc tµi liÖu tham kh¶o cho ®Ò tµi. 1. Tªn §Ò tµi Chuyªn ®Ò thùc tËp dù kiÕn: “ VËn dông c¸c ph¬ng ph¸p thèng kª trong ph©n tÝch ho¹t ®éng huy ®éng vèn vµ sö dông vèn ë QTDTW”. 2. §Ò c¬ng s¬ bé: ch¬ng 1: Nh÷ng nhËn ®Þnh chung vÒ ho¹t ®éng huy ®éng vèn vµ sö dông vèn cña QTDTW. A. Vai trß cña Ng©n hµng nãi chung vµ QTDTW nãi riªng ®èi víi nÒn kinh tÕ. 1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña QTDTW. 2. C¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô c¬ b¶n cña Ng©n hµng nãi chung vµ QTDTW nãi riªng. 3. Vai trß cña Ng©n hµng nãi chung vµ QTDTW nãi riªng ®èi víi nÒn kinh tÕ. B. Nguån vèn cña QTDTW- lµ c¬ së vËt chÊt ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng kinh doanh. 1. Vèn ®iÒu lÖ. 2. Vèn huy ®éng. 3. Vèn ®i vay. C. Ho¹t ®éng sö dông vèn cña QTDTW. 1. Ho¹t ®éng cho vay vèn. 2. Ho¹t ®éng ®Çu t tÝn phiÕu kho b¹c vµ chøng kho¸n. 3. Quan hÖ víi c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c (ho¹t ®éng trªn thÞ trêng liªn Ng©n hµng). 4. TiÒn mÆt t¹i quü vµ TiÒn göi NHNN. Ch¬ng 2: X©y dùng hÖ thèng chØ tiªu thèng kª vµ mét sè ph¬ng ph¸p thèng kª trong ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông nguån vèn ë QTDTW. A. HÖ thèng chØ tiªu vÒ ho¹t ®éng huy ®éng vµ sö dông nguån vèn ë QTDTW. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. Nguyªn t¾c vµ mét vµi vÊn ®Ò cÇn tr¸nh khi x©y dùng hÖ thèng chØ tiªu. 2. HÖ thèng chØ tiªu vÒ ho¹t ®éng huy ®éng vèn. 3. HÖ thèng chØ tiªu vÒ ho¹t ®éng sö dông vèn. B. C¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu thèng kª sö dông ®Ó ph©n tÝch ho¹t ®éng huy ®éng vµ sö dông vèn. 1. NhËn ®Þnh chung vÒ nghiªn cøu thèng kª. 2. Mét sè ph¬ng ph¸p thèng kª chñ yÕu. Ch¬ng 3: VËn dông hÖ thèng chØ tiªu vµ mét sè ph¬ng ph¸p thèng kª ë trªn ®Ó ph©n tÝch ho¹t ®éng huy ®éng vèn vµ sö dông vèn t¹i QTDTW giai ®o¹n 1995-2001. A. Thùc tr¹ng vÊn ®Ò huy ®éng vµ sö dông vèn cña QTDTW trong nh÷ng n¨m qua. B. VËn dông hÖ thèng chØ tiªu vµ mét sè ph¬ng ph¸p thèng kª ë trªn ®Ó ph©n tÝch ho¹t ®éng huy ®éng vèn vµ sö dông vèn t¹i QTDTW giai ®o¹n 1995-2001. 1. Ph©n tÝch biÕn ®éng vèn huy ®éng vµ sö dông vèn. 2. Ph©n tÝch nh©n tè ¶nh hëng ®Õn huy ®éng vµ sö dông vèn. 3. Ph©n tÝch ¶nh huëng cña c¸c nh©n tè ®Õn huy ®éng vµ sö dông vèn. C. Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c thèng kª ho¹t ®éng huy ®éng vµ sö dông vèn ë QTDTW. 3. §Ò c¬ng sè liÖu cho ®Ò tµi dù kiÕn. HÖ thèng th«ng tin, sè liÖu phôc vô ®Ò tµi lµ c¸c lo¹i b¸o c¸o ®îc tr×nh bµy trong phÇn trªn. 4. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o. - V¨n b¶n vÒ Quü tÝn dông Nh©n d©n TW (th¸ng 8/1995). - Ph¸p lÖnh vÒ Ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông. - HÖ thèng ho¸ c¸c v¨n b¶n vÒ Quü tÝn dông Nh©n d©n. (C¸c tËp 1,2,3 do NHNN ph¸t hµnh). - ChÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o (QTDTW th¸ng 4/2001). 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Gi¸o tr×nh Ng©n hµng Th¬ng m¹i (Nxb Thµnh Phè HCM). - Cuèn Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶o vÒ tiÒn tÖ, tÝn dông, Ng©n hµng trong bíc ®Çu ®æi míi ë VN. _Cao sÜ Kiªm, ViÖn khoa häc Ng©n hµng1993. - Gi¸o tr×nh Ho¹t ®éng tæ chøc TÝn dông (Häc viÖn Ng©n hµng). - Gi¸o tr×nh Lý ThuyÕt Thèng Kª (Trêng §HKTQD). - T¹p chÝ c¸c sè n¨m 2000 vµ 2001. - T¹p chÝ Nghiªn cøu vµ trao ®æi, sè ®Æc biÖt nh©n kû niÖm 40 n¨m thµnh lËp Häc ViÖn Ng©n hµng. - B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng n¨m 2001, ph¬ng híng nhiÖm vô trong n¨m 2002 (QTDTW). 10
- Xem thêm -