Tài liệu Một số ý kiến nhằm nâng cao sức cạnh tranh của công ty cơ khí hà nội

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn i : t×m hiÓu vµ n¾m v÷ng vÒ c¬ së thùc tËp : c«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång trung ¬ng i I. Chøc n¨ng,nhiÖm vô vµ tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty: I .1. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty. a. Kh¸i qu¸t vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty cæ phÇn Gièng c©y trång trung ¬ng §Þa chØ : Sè 1, L¬ng §Þnh Cña, Ph¬ng Mai, §èng §a, Hµ Néi. TiÒn th©n cña c«ng ty lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, dîc thµnh lËp tõ n¨m 1968. ®Õn n¨m 1989, nhµ níc chÝnh thøc chuyÓn c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng c«ng ty ®· thùc sù kh«ng b¾t nhÞp ®îc vµ cã biÓu hiÖn lµm ¨n thua lç. T×nh tr¹ng trªn kÐo dµi trong nhiÒu n¨m vµ ®Õn n¨m 1993. C«ng ty Gièng c©y trång trung ¬ng I ®îc thµnh lËp l¹i theo QuyÕt ®Þnh sè 225/NN-TCCB-Q§ ngµy 09/4/1993 cña Bé N«ng nghiÖp vµ CNTP nay lµ Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT. Tõ ®ã ®Õn th¸ng 11/2003, b»ng sù nç lùc to lín cña ban l·nh ®¹o míi còng nh cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty, c«ng ty ®· dÇn phôc håi vµ ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh rÊt ®¸ng khÝch lÖ. Ngµy 10/11/2003: C«ng ty c«ng ty Gièng c©y trång TWI chuyÓn ®æi tõ DNNN sang c«ng ty cæ phÇn Gièng c©y trång trung ¬ng (theo QuyÕt ®Þnh sè: 5029/Q§-BNN-TCCB). Ngµy 06/02/2004: C«ng ty ®îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh thøc theo m« h×nh c«ng ty cæ phÇn Sè chi nh¸nh, tr¹m tr¹i cña doanh nghiÖp: 8 ®¬n vÞ trùc thuéc Danh s¸ch chi nh¸nh, tr¹m tr¹i trùc thuéc: 1. V¨n phßng c«ng ty 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Þa chØ: Sè 1 L¬ng §Þnh Cña, Ph¬ng Mai, §èng §a, Hµ Néi 2. Nhµ m¸y chÕ biÕn Gièng Thêng TÝn §Þa chØ: ThÞ trÊn Thêng TÝn, HuyÖn Thêng TÝn, Hµ T©y 3. XÝ nghiÖp Gièng c©y trång TW §ång V¨n §Þa chØ: ThÞ trÊn §ång V¨n, Duy Tiªn, Hµ Nam 4. Chi nh¸nh CTCP Gièng c©y trång TW Th¸i B×nh §Þa chØ: §«ng Hng, Th¸i B×nh 5. XÝ nghiÖp Gièng c©y trång TW §Þnh Têng §Þa chØ: §Þnh Têng, Yªn §Þnh, Thanh Ho¸ 6. Chi nh¸nh CTCP Gièng c©y trång TW MiÒn Trung §Þa chØ: Phêng §éi Cung, TP Vinh, NghÖ An 7. XÝ nghiÖp Gièng c©y trång TW Ba V× §Þa chØ: §«ng Quang, Ba V×, Hµ T©y 8. Tr¹i Thùc nghiÖm Gièng c©y trång TW Kho¸i Ch©u §Þa chØ: T©n D©n, Kho¸i Ch©u, Hng Yªn. b. Ph¬ng híng vµ nhiÖm vô kinh doanh cña c«ng ty. Cïng víi nhÞp ®é ph¸t triÓn cña ®Êt níc, c«ng ty víi chøc n¨ng chÝnh lµ s¶n xuÊt, kinh doanh gièng c©y trång vµ vËt t phôc vô s¶n xuÊt gièng c©y trång ®ang tÝch cùc ®æi míi kü thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt, c«ng nghÖ chÕ biÕn, b¶o qu¶n vµ ph¬ng thøc kinh doanh nh»m t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm cã chÊt lîng cao ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Trong giai ®o¹n hiÖn nay ph¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña c«ng ty lµ: - Nghiªn cøu, s¶n xuÊt, kinh doanh vµ xuÊt nhËp khÈu c¸c lo¹i gièng c©y trång n«ng l©m nghiÖp. - S¶n xuÊt kinh doanh vµ xuÊt nhËp khÈu c¸c lo¹i n«ng s¶n vµ vËt t n«ng nghiÖp. - ChÕ biÕn kinh doanh n«ng s¶n. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Kinh doanh dÞch vô, du lÞch, ®¹i lý b¸n bu«n, b¸n lÎ hµng ho¸ vµ kinh doanh x¨ng dÇu. - Kinh doanh c¸c nghµnh nghÒ kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. + Trång trät; + Kinh doanh gièng c©y trång vµ vËt t phôc vô c©y trång; + XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp vÒ Gièng c©y trång vµ vËt t phôc vô c©y trång; + Gia c«ng, chÕ biÕn, ®ãng gãi, b¶o qu¶n gièng c©y trång vµ vËt t phôc vô c©y trång. I. 2. Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty. a. §Æc ®iÓm cña bé m¸y tæ chøc vµ m« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty C«ng ty cæ phÇn Gièng c©y trång trung ¬ng ®îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè: 5029/Q§-BNN-TCCB ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2003 cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT. C¬ quan qu¶n lý cao nhÊt cña c«ng ty lµ Héi ®ång qu¶n trÞ. Bé m¸y ®iÒu hµnh c«ng ty lµ Ban Gi¸m ®èc. Ngêi l·nh ®¹o cao nhÊt trong bé m¸y ®iÒu hµnh lµ Tæng gi¸m ®èc c«ng ty vµ ®îc ®iÒu hµnh theo c¬ chÕ mét thñ trëng. Chøc n¨ng cña tõng bé phËn:  Bé m¸y ®iÒu hµnh cña c«ng ty gåm 3 ngêi: + Tæng gi¸m ®èc: Lµ ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty. Trùc tiÕp phô tr¸ch tµi chÝnh, kÕ to¸n, tæ chøc nh©n sù, ho¹t ®éng ®Çu t vµ c¸c dù ¸n. + Phã Tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch khoa häc kü thuËt, s¶n xuÊt vµ qu¶n lý chÊt lîng. + Phã Tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c thÞ trêng, kinh doanh vµ xóc tiÕn th¬ng m¹i.  C¸c phßng nghiÖp vô: 1. Phßng ThÞ trêng Kinh doanh 2. Phßng Kü thuËt S¶n xuÊt 3. Phßng Qu¶n lý Tæng hîp 4. Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 5. Phßng KiÓm tra chÊt lîng  Chøc n¨ng, nhiÖm vô chÝnh cña c¸c phßng: 1. Phßng ThÞ trêng Kinh doanh:  X©y dùng chiÕn lîc kinh doanh, kÕ ho¹ch kinh doanh hµng n¨m lµm c¬ së ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tµi chÝnh dùa trªn dù b¸o thÞ trêng vµ nhu cÇu cña hÖ thèng kh¸ch hµng;  Tæ chøc kinh doanh trªn c¬ së kÕ ho¹ch kinh doanh;  Qu¶n lý hÖ thèng ®¹i lý b¸n bu«n, b¸n lÎ toµn c«ng ty;  X©y dùng kÕ ho¹ch ph©n vïng thÞ trêng kinh doanh;  §Ò xuÊt, tham mu cho l·nh ®¹o c«ng ty x©y dùng c¬ chÕ b¸n hµng phï hîp ®Ó ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm;  Tæng hîp th«ng tin vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt, tiªu thô, c¬ cÊu chñng lo¹i s¶n phÈm cña c¸c tØnh tõ vïng nói phÝa B¾c ®Õn vïng T©y Nguyªn;  C«ng t¸c qu¶ng c¸o, xóc tiÕn th¬ng m¹i, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®Ó ph¸t triÓn vµ më réng thÞ trêng;  Qu¶n lý bao b× ®ãng gãi trong toµn c«ng ty, nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c mÉu bao b× nh·n hiÖu phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng. 2. Phßng Kü thuËt S¶n xuÊt:  X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tæ chøc triÓn khai toµn bé kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c«ng ty trªn c¬ së kÕ ho¹ch kinh doanh cña c«ng ty;  X©y dùng quy tr×nh kü thuËt, c«ng nghÖ, híng dÉn kü thuËt s¶n xuÊt;  X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt phôc tr¸ng, chän läc gièng SNC, gièng bè mÑ, c©y ®Çu dßng, …  Tæ chøc kh¶o nghiÖm, tr×nh diÔn, ®¸nh gi¸ c¸c bé gièng míi cã tiÒm n¨ng n¨ng suÊt vµ chÊt lîng cao. Tæng kÕt kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm gièng míi vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi hµng vô, hµng n¨m;  Nghiªn cøu, chän t¹o gièng míi;  Qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¹i tr¹i thùc nghiÖm Gièng c©y trång TW Kho¸i Ch©u. 3. Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n: 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Gióp Tæng gi¸m ®èc qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n t¹i v¨n phßng vµ toµn c«ng ty. KiÓm tra gi¸m s¸t vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty. NhiÖm vô chñ yÕu:  Thu thËp, xö lý th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n theo ®èi tîng vµ néi dung c«ng viÖc kÕ to¸n ®óng chuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n;  KiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c kho¶n thu, chi tµi chÝnh, c¸c nghÜa vô thu nép, thanh to¸n nî, kiÓm tra viÖc qu¶n lý sö dông tµi s¶n;  Ph©n tÝch th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n, tham mu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p, phôc vô yªu cÇu qu¶n trÞ, c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ, tµi chÝnh cña c«ng ty;  Cung cÊp th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n phôc vô yªu cÇu SXKD;  X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña c«ng ty;  Qu¶n lý cæ phÇn, chi tr¶ cæ tøc cho cæ ®«ng;  Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ cña c«ng ty. 4. Phßng Qu¶n lý Tæng hîp:  Tham mu, gióp viÖc cho l·nh ®¹o c«ng ty trong lÜnh vùc tæ chøc c¸n bé, lao ®éng tiÒn l¬ng, chÝnh s¸ch chÕ ®é vµ thanh tra.  X©y dùng ®Ó Tæng gi¸m ®èc ban hµnh hoÆc tr×nh H§QT phª chuÈn c¸c quy chÕ vÒ tæ chøc c¸n bé, tiÒn l¬ng trong c«ng ty. X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn viÖc quy ho¹ch c¸n bé. Tæ chøc ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c¸n bé dù bÞ kÕ cËn c¸c chøc danh l·nh ®¹o c«ng ty.  §Ò xuÊt h×nh thøc tr¶ l¬ng, tæ chøc vµ lµm c¸c thñ tôc cho ®oµn ®i c«ng t¸c níc ngoµi;  Tæ chøc c«ng t¸c thanh tra vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o;  Qu¶n lý ®Çu t XDCB vµ ®Êt ®ai;  Tæng hîp kÕ ho¹ch SXKD, tµi chÝnh hµng quý, n¨m. c«ng t¸c thèng kª tiÕn ®é SXKD;  Qu¶n lý hµnh chÝnh, v¨n th, lu tr÷, trËt tù trÞ an, héi häp, lÔ tÕt;  Qu¶n lý cæ ®«ng vµ chuyÓn nhîng cæ phÇn. 5. Phßng KiÓm tra chÊt lîng:  KiÓm tra vµ cÊp giÊy chøng nhËn chÊt lîng gièng hµng ho¸. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Qu¶n lý chÊt lîng gièng c©y trång toµn c«ng ty tõ läc dßng, nh©n, s¶n xuÊt, chÕ biÕn ®ãng gãi, b¶o qu¶n, tiªu thô.  X©y dùng quy tr×nh b¶o qu¶n h¹t gièng trong kho cho tõng lo¹i gièng c©y trång.  Tham gia, phèi hîp víi phßng Kü thuËt S¶n xuÊt x©y dùng quy tr×nh kü thuËt, quy tr×nh chän läc vµ nh©n dßng SNC c¸c gièng theo nhu cÇu cña thÞ trêng; x¸c nhËn c¸c s¸ng kiÕn kü thuËt trong c«ng ty.  Phèi hîp cïng phßng ThÞ trêng Kinh doanh trong viÖc thiÕt kÕ, qu¶n lý mÉu m· bao b× ®ãng gãi s¶n phÈm.  Cïng phßng Kü thuËt S¶n xuÊt tæng kÕt kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm gièng míi vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi hµng vô, hµng n¨m.  Chøc n¨ng, nhiÖm vô c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty. 1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c chi nh¸nh:  C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m cña c«ng ty, chi nh¸nh tæ chøc s¶n xuÊt, thu mua, chÕ biÕn, b¶o qu¶n c¸c lo¹i h¹t gièng c©y trång ®¶m b¶o chÊt lîng;  Khai th¸c thÞ trêng, tæ chøc b¸n bu«n, b¸n lÎ c¸c lo¹i h¹t gièng;  Tæ chøc trång tr×nh diÔn c¸c lo¹i gièng míi cã tiÒm n¨ng n¨ng suÊt cao, chÊt lîng tèt theo kÕ ho¹ch cña c«ng ty t¹i ®Þa bµn chi nh¸nh ®ang n¾m gi÷ thÞ trêng. Thùc hiÖn híng dÉn, chuyÓn giao kü thuËt cho n«ng d©n.  C«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o t¹i ®Þa ph¬ng.  TËp hîp chi phÝ SXKD vµ QuyÕt to¸n thu chi theo quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt:  Trùc tiÕp qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n, lao ®éng t¹i ®¬n vÞ ®óng môc ®Ých vµ ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ cao.  Tæ chøc chän läc dßng vµ nh©n gièng SNC, s¶n xuÊt gièng NC, TBKT, gièng bè mÑ cho s¶n xuÊt h¹t lai theo kÕ ho¹ch c«ng ty giao.  Tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm, tæng hîp th«ng tin thÞ trêng t¹i ®Þa ph¬ng vÒ c¬ cÊu s¶n xuÊt, mïa vô. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  TËp hîp chi phÝ SXKD t¹i ®¬n vÞ trªn c¬ së quy chÕ qu¶n lý cña c«ng ty theo quy ®Þnh.  C«ng t¸c trËt tù trÞ an, b¶o vÖ néi bé ®¬n vÞ. Trùc tiÕp gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é hu trÝ, mÊt søc cho ngêi lao ®éng t¹i ®¬n vÞ.  C¸c nhiÖm vô kh¸c do Tæng gi¸m ®èc uû quyÒn b»ng v¨n b¶n khi cÇn thiÕt. 3. Nhµ m¸y chÕ biÕn gièng Thêng TÝn:  Qu¶n lý, sö dông hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt t¹i khu vùc nhµ m¸y;  Tæ chøc chÕ biÕn, b¶o qu¶n vµ ®ãng gãi hµng ho¸ theo quy ®Þnh cña c«ng ty;  Qu¶n lý hÖ thèng kho hµng ho¸ theo quy ®Þnh;  C«ng t¸c b¶o vÖ trËt tù trÞ an vµ an toµn cho hµng ho¸;  TËp hîp thanh to¸n chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn, ®ãng gãi vµ b¶o qu¶n hµng ho¸. 4. Tr¹i Thùc nghiÖm gièng c©y trång trung ¬ng Kho¸i Ch©u:  Kh¶o nghiÖm, tr×nh diÔn c¸c bé gièng míi cã tiÒm n¨ng theo kÕ ho¹ch cña c«ng ty.  Tæ chøc läc dßng vµ nh©n gièng SNC, s¶n xuÊt gièng NC, gièng bè mÑ cho s¶n xuÊt h¹t lai cña c«ng ty. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång trung ¬ng Ban kiÓm so¸t Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng gi¸m ®èc Phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch khoa häc kü thuËt, s¶n xuÊt, qu¶n lý chÊt lîng XN Gièng C©y trång TW §ång V¨n XN gièng c©y trång TW Ba V× Phßng kü thuËt , s¶n xuÊt Phßng kiÓm tra chÊt lîng Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n XN gièng c©y trång TW §Þnh Têng Phßng qu¶n lý tæng hîp Phßng thÞ trêng kinh doanh Tr¹i thùc nghiÖm gièng c©y trång TW Kho¸i Ch©u 8 Phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch thÞ trêng, kinh doanh vµ xóc tiÕn th¬ng m¹i Nhµ m¸y chÕ biÕn gièng Thêng TÝn Chi nh¸nh c«ng ty gièng c©y trång TW Th¸i B×nh Chi nh¸nh c«ng ty gièng c©y trång TW MiÒn Trung Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång trong hai n¨m võa qua. II. 1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong n¨m 2005 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh C¸c chØ tiªu M· sè DT b¸n hµng vµ cung 1 38,594,673,762 5,229,295,637 7,133,509,810 3,969,248,200 3,119,910,130 3,591,211,060 61,637,848,599 cÊp dÞch vô Kho¶n gi¶m trõ 3 821,821,900 0 137,683,400 0 0 32,871,500 992,376,800 (3=4+5+6+7) -ChiÕt khÊu th¬ng 4 0 0 5,235,500 0 0 0 5,235,500 m¹i -Gi¶m gi¸ hµng b¸n 5 0 0 26,190,500 0 0 0 26,190,500 -Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 6 821,821,900 0 106,257,400 0 0 32,871,500 960,950,800 1. Doanh thu thuÇn 10 37,772,851,862 5,229,295,637 6,995,826,410 3,969,248,200 3,119,910,130 3,558,339,560 60,645,471,799 (10=1-3) 2. Gi¸ vèn 11 29,773,114,178 4,248,487,696 4,948,771,996 2,627,823,186 2,284,606,705 2,677,847,836 46,560,651,597 3. Lîi nhuËn gép 20 7,999,737,684 980,807,941 2,047,054,414 1,341,425,014 835,303,425 880,491,724 14,084,820,202 (20=10-11) 4. Doanh thu H§ tµi 21 365,747,693 20,537,790 7,533,255 13,798,662 24,719,286 583,852 432,920,508 chÝnh 5. Chi phÝ tµi chÝnh 22 1,250,000 0 2,393,200 0 0 861,800 4,505,000 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 6. Chi phÝ b¸n hµng 24 3,725,019,773 266,368,159 526,212,944 487,194,260 249,972,921 329,693,92 5,584,461,978 7. Chi phÝ qu¶n lý 25 1,109,311,349 63,533,032 132,351,793 85,522,099 77,543,333 88,396,438 1,556,658,044 doanh nghiÖp 8. Lîi nhuËn thuÇn 30 3,529,904,255 671,444,540 1,393,629,702 782,507,317 532,506,457 462,123,417 7,372,115,688 tõ H§KD 9. Thu nhËp kh¸c 31 27,393,448 3,640,500 54,418,850 274,676 25,464,800 0 111,192,274 10. Chi phÝ kh¸c 32 8,764,200 0 47,791,309 0 700,00 0 57,255,509 11. Lîi nhuËn kh¸c 40 18,629,248 3,640,500 6,627,541 274,676 24,764,800 0 53,936,765 50 3,548,533,503 675,085,040 1,400,257,243 782,781,993 557,271,257 462,123,417 7,426,052,453 0 0 0 0 0 0 2,274,470,900 0 0 0 0 0 0 790,932,315 (40=31-32) 12. Tæng lîi nhuËn cha trõ l¬ng vµ KH (50=30+40) L¬ng ®iÓm(BH, QL, H§QT& BKS) KhÊu hao trÝch 13. Tæng lîi nhuËn 50 4,360,649,238 tríc thuÕ (50=30+40) 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tæng lîng hµng b¸n TÊn 3,348 432 1,334 12 798 499 275 6,677 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t thùc tr¹ng tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. ChØ tiªu 2005 1. Bè trÝ c¬ cÊu tµi s¶n vµ c¬ cÊu nguån vèn 1.1 Bè trÝ c¬ cÊu tµi s¶n - Tµi s¶n cè ®Þnh/ Tæng tµi s¶n 12.9% - Tµi s¶n lu ®éng/ Tæng tµi s¶n 87.1% 1.2 Bè trÝ c¬ cÊu nguån vèn - Nî ph¶i tr¶/ Tæng nguån vèn 63.7% - Nguån vèn chñ së h÷u/ Tæng nguån vèn 36.3% 2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n 2.1 Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh 156.9% 2.2 Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n 146.7% 2.3 Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh 21.2% 2.4 Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî dµi h¹n 3. Tû suÊt sinh lêi 3.1 Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu - Tû suÊt lîi nhuËn tríc thuÕ trªn doanh thu 7.2% - Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn doanh thu 7.2% 3.2 Tû suÊt lîi nhuËn trªn tæng tµi s¶n - Tû suÊt lîi nhuËn tríc thuÕ trªn tæng tµi s¶n 8.6% - Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn tæng tµi s¶n 8.6% 3.3 Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn nguån vèn CSH 23.6% 13 §¬n vÞ tÝnh 2004 % 16.7% % 83.3% % 65.4% % 34.6% % 153.3% % 133.0% % 49.2% % 0.5% % 0.3% % 0.7% % 0.5% % 1.2% Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lµ mét C«ng ty gièng cæ phÇn, vai trß cña C«ng ty rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n. Ho¹t ®éng chñ yÕu cña C«ng ty lµ kinh doanh c¸c mÆt hµng vÒ gièng phôc vô cho ®Çu vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Hµng ho¸ cña C«ng ty chñ yÕu lµ gièng lóa, gièng hoa mµu cung øng cho bµ con n«ng d©n ®Çy ®ñ , kÞp thêi vô. Do ®ã ®Ó tån t¹i vµ c¹nh tranh ph¸t triÓn ®îc trong thêi buæi kinh tÕ thÞ trêng nh hiÖn nay, C«ng ty ®· ®Ò ra c¸c môc tiªu sau: + Hoµn thµnh vµ hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch vÒ møc lu chuyÓn nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch Nhµ níc. + B¶o toµn vµ t¨ng cêng vèn kinh doanh. + Gi÷ v÷ng vµ c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn. + Thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh trong ®¬n vÞ vµ thÞ trêng më réng. ChÝnh v× vËy C«ng ty ®· tõng bíc thùc hiÖn ®óng chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña Nhµ níc, sö dông hîp lý lao ®éng, tµi s¶n tiÒn vèn. Tõ ®ã ®¶m b¶o thùc hiÖn kinh doanh cã hiÖu qu¶ kinh tÕ trong nh÷ng n¨m qua. Qua biÓu b¶ng so s¸nh vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong n¨m 2004-2005 ta nhËn thÊy: Tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty ®· gi¶m xuèng tõ 16.7% cßn 12.9% ®iÒu nµy chøng tá c«ng ty ®ang h¹n chÕ mua m¸y mãc ®Ó ¸p dông vµo s¶n xuÊt. Tuy nhiªn tµi s¶n lu ®éng cña c«ng ty ®· t¨ng lªn tõ 83.3% ®Õn 87.1% ®©y lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng chøng tá c«ng ty ®ang t¨ng thªm nguån vèn ®Çu t còng nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty cã hiÖu qu¶. Nî ph¶i tr¶ gi¶m xuèng tõ 65.4% cßn 63.7%. Bíc ®Çu khi chuyÓn sang cæ phÇn tuy cã nhiÒu khã kh¨n nhng doanh nghiÖp dÇn ®i vµo æn ®Þnh. C¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ tuy cha ®îc thanh to¸n nhanh nhng ®©y còng lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng. Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh t¨ng 153.0% ®Õn 156.9% vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n t¨ng 133.0% ®Õn 146.7% t¬ng øng víi møc t¨ng 13.7% 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®©y lµ dÊu hiÖu tèt bëi nã cho phÐp c«ng ty cã thÓ thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n gióp t¨ng thªm uy tÝn cña c«ng ty. Lîi nhuËn cña c«ng ty t¨ng nhanh tõ n¨m 2004-2005. Theo b¶ng so s¸nh th× lîi nhuËn tríc thuÕ trªn doanh thu t¨ng lªn 6.7% so víi n¨m 2004 vµ tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn doanh thu t¨ng 6.9%. T¬ng tù th× tû suÊt lîi nhuËn trªn tæng tµi s¶n t¨ng vµ lîi nhuËn trªn nguån vèn chñ së h÷u t¨ng tõ 1.2% lªn 23.6%. Qua b¶ng so s¸nh thùc tr¹ng tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ta nhËn thÊy nh÷ng dÊu hiÖu ®¸ng mõng. Lµ doanh nghiÖp míi cæ phÇn tõ 23/11/2003 t¸ch ra ho¹t ®éng ®éc lËp, kh«ng cßn sù ®ì ®Çu cña nhµ níc. C«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng mõng, lîi nhuËn cña c«ng ty t¨ng cao, t¹o c«ng viÖc æn ®Þnh cho ngêi d©n lao ®éng. C«ng ty hµng n¨m ®ãng gãp nguån thu thuÕ kh¸ lín cho ng©n s¸ch. Ngoµi ra c«ng ty cßn kh«ng ngõng më réng thÞ trêng tiªu thô ra c¸c vïng phô cËn. Song bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. Qua b¶ng so s¸nh ta thÊy vèn lµ mét yÕu tè mµ c«ng ty ®ang gÆp ph¶i. C¸c kho¶n nî ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. Lµ doanh nghiÖp míi ho¹t ®éng ®éc lËp gÆp ph¶i khã kh¨n lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã Nhµ níc cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp, nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty. T¹o m«i trêng kinh doanh thuËn lîi. T¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty vay vèn ®Ó më réng s¶n xu©t më réng thÞ trêng. II. 2. NhËn xÐt kh¸i qu¸t vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua. 5. Ph¬ng híng vµ nhiÖm cña c«ng ty trong thêi gian tíi: Dùa vµo thùc tr¹ng kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cïng víi kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc C«ng ty ®· ®Ò ra mét sè ph¬ng híng cô thÓ sau: 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Chñ ®éng t¹o nguån gièng tõ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, tõ liªn doanh, liªn kÕt vµ nhËp khÈu nh»m cung øng kÞp thêi nhu cÇu cña thÞ trêng.  Gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ trêng tiªu thô b»ng c¸ch liªn doanh, liªn kÕt, t¹o thªm c¸c ®iÓm b¸n hµng phôc vô ®Õn tËn tay ngêi n«ng d©n.  C¾t gi¶m c¸c kho¶n phÝ gi¸n tiÕp kh«ng cÇn thiÕt vµ nghiªn cøu thÞ trêng ®Ó lËp kÕ ho¹ch ®iÒu vËn nh»m gi¶i quyÕt gièng n«ng nghiÖp trùc tiÕp tõ ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn xuèng cöa hµng, HTX n«ng nghiÖp, kh«ng ®Ó gièng lu kho, lu b·i nh»m gi¶m chi phÝ kinh doanh vµ t¨ng lîi nhuËn cho C«ng ty.  NhËp c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ míi nh»m lai t¹o còng nh b¶o qu¶n gièng c©y trång. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn II : lÜnh vùc dù ®Þnh sÏ lùa chän. BÊt cø níc nµo dï lµ níc giµu hay nghÌo, n«ng nghiÖp ®Òu cã vÞ trÝ quan träng. N«ng nghiÖp lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt chñ yÕu cña nÒn kinh tÕ, cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm thiÕt yÕu nh l¬ng thùc thùc phÈm cho con ngêi tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ång thêi cung cÊp nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp. §èi víi ViÖt Nam, lµ mét quèc gia n«ng nghiÖp, d©n sè vµ lao ®éng tËp trung chñ yÕu ë khu vùc n«ng th«n do ®ã muèn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc th× ph¶i ®i tõ ph¸t triÓn nÒn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, lÊy ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµm bµn ®¹p thóc ®Èy c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c ph¸t triÓn. ChÝnh v× thÕ ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë níc ta rÊt quan träng, ®Ó ngµnh ph¸t triÓn nhanh m¹nh, bÒn v÷ng, cã hiÖu qu¶ th× ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu biÖn ph¸p thÝch hîp nh c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« cña Nhµ níc, n©ng cao tr×nh ®é khoa häc kü thuËt cña ngêi lao ®éng. Mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p quan träng ®Ó cho ngµnh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ph¸t triÓn ®ã lµ ph¸t triÓn ngµnh cung øng vËt t n«ng nghiÖp víi yªu cÇu cung øng ®Çy ®ñ kÞp thêi vµ ®¶m b¶o chÊt lîng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc ta vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc vµ ®Þnh híng theo XHCN ®ßi hái mçi ®¬n vÞ mçi tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc kinh doanh ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®¸p øng cao nhÊt yªu cÇu cña x· héi vµ n©ng cao lîi nhuËn cña ®¬n vÞ. Víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh vËt t n«ng nghiÖp còng vËy. NÕu môc ®Ých nµy ®¹t ®îc th× cã nghÜa lµ doanh nghiÖp ph¸t triÓn vµ thÞnh vîng, khi ®ã kh¶ n¨ng cung øng vËt t cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp sÏ ®Çy ®ñ hîp lý c¶ vÒ sè lîng lÉn chÊt lîng ®¸p øng mäi thêi ®iÓm mµ ngµnh n«ng nghiÖp ®ßi hái. Ngîc l¹i khi ngµnh cung øng vËt t n«ng nghiÖp kÐm ph¸t triÓn sÏ k×m h·m sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tuy nhiªn ®Ó c¸c doanh nghiÖp nãi chung ph¸t triÓn ®îc ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc qu¶n lý cã khoa häc vµ hîp lý. Cã lµm ®îc nh vËy th× c¸c doanh nghiÖp míi ph¸t triÓn vµ ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Muèn gi¶i quyÕt ®îc c¸c vÊn ®Ò ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp n¾m b¾t ®îc nhu cÇu thÞ trêng, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh ®Ó tõ ®ã t×m ra c¸c nguyªn nh©n t¸c ®éng ®Õn kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ ®¹t ®îc, ®Ó ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p ®Þnh híng cho sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong t¬ng lai. Níc ta trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. NÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· më ra rÊt nhiÒu c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp nhng còng ®em l¹i v« vµn khã kh¨n vµ th¸ch thøc míi. §Æc biÖt, sau khi luËt doanh nghiÖp cã hiÖu lùc, cïng víi nh÷ng chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña nhµ níc vÒ ®æi míi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, tÝnh c¹nh tranh trong kinh doanh ngµy mét gay g¾t h¬n. §Ó cã thÓ tån t¹i vµ ®øng v÷ng trong m«i trêng c¹nh tranh nh vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i thùc sù n¨ng ®éng, cã ph¬ng híng s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ, râ rµng, ®óng ®¾n. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh ®Õn thµnh b¹i trong kinh doanh lµ viÖc tæ chøc c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. Tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×ng kinh doanh. ChØ trªn c¬ së thùc hiÖn ®îc vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh míi ®îc hoµn tÊt. Doanh nghiÖp nµo gi¶i quyÕt tèt ®îc vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm doanh nghiÖp ®ã sÏ cã ®îc nguån tµi chÝnh ®Ó tiÕp tôc s¶n xuÊt kinh doanh. B»ng kh«ng doanh nghiÖp ®ã sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n thËm chÝ sÏ ph¶i gi¶i thÓ hoÆc ph¸ s¶n. §©y lµ vÊn ®Ò lu«n ®îc c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸ dÞch vô quan t©m hµng ®Çu. Tuy nhiªn, lµm thÕ nµo ®Ó qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm diÔn ra nhanh chãng vµ ®¹t kÕt qu¶ cao kh«ng ph¶i lµ dÔ. §Ó cã thÓ ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p thóc ®Èy tiªu thô vµ t¨ng doanh thu tiªu thô s¶n phÈm thùc sù lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p. Nã ®ßi hái ph¶i kÕt hîp ®ång bé nhiÒu biÖn ph¸p tµi chÝnh 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kÕ to¸n kh¸c nhau. Kh«ng nh÷ng vËy, ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý ph¶i lµ nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é, nh¹y bÐn ®Ó cã thÓ ®a ra ®îc nh÷ng quyÕt ®Þnh kÞp thêi. Tõ tÇm quan träng cña vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm, ®Æc biÖt trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty gièng cæ phÇn trung ¬ng, díi sù híng dÉn cña gi¸o viªn híng dÉn : TS Vò ThÞ Minh vµ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty gièng cæ phÇn trung ¬ng , em m¹nh d¹n viÕt ®Ò tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm c«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång trung ¬ng I ”. §Ò c¬ng s¬ lîc cña ®Ò tµi: ch¬ng I : vai trß, néi dung vµ nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp I. vai trß vµ môc ®Ých cña tiªu thô s¶n phÈm 1. Kh¸i niÖm tiªu thô s¶n phÈm 2. Vai trß cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm 3. Môc ®Ých cña tiªu thô s¶n phÈm II. néi dung cña c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm 1. Nghiªn cøu thÞ trêng 1.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i nghiªn cøu thÞ trêng 1.2. Néi dung cña nghiªn cøu thÞ trêng 1.3 c¸c biÖn ph¸p nghiªn cøu thÞ trêng Gåm 3 bíc - Thu thËp th«ng tin -Xö lý th«ng tin - Ra quyÕt ®Þnh a) Thu thËp th«ng tin b) Xö lý th«ng tin c) Giai ®o¹n ra quyÕt ®Þnh 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.4. C¸c ph¬ng ¸n nghiªn cøu thÞ trêng Cã hai ph¬ng ¸n: - Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu v¨n phßng - Ph¬ng ¸n nghiªn cøu t¹i hiÖn trêng 2. X©y dùng kÕ ho¹ch vµ ph¬ng ¸n tiªu thô s¶n phÈm 3. x©y dùng c¬ së vËt chÊt ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm 3.1. X©y dùng ®iÒu kiÖn vËt chÊt 3.2. X¸c ®Þnh kªnh ph©n phèi a) kªnh trùc tiÕp Ngêi tiªu dïng Nhµ s¶n xuÊt b) kªnh gi¸n tiÕp - Kªnh mét cÊp Nhµ S¶n xuÊt Ngêi b¸n lÎ Ngêi tiªu dïng - Kªnh hai cÊp: Nhµ s¶n xuÊt Ngêi b¸n bu«n Ngêi b¸n lÎ Ngêi tiªu dïng Ngêi b¸n lÎ Ngêi tiªu dïng - Kªnh 3 cÊp Nhµ s¶n xuÊt Ngêi b¸n bu«n 20
- Xem thêm -