Tài liệu Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp

  • Số trang: 166 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Lêi më ®Çu KÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng thùc tiÔn quan träng nhÊt trong qu¶n lý kinh tÕ. Mçi nhµ ®Çu t- hay mét c¬ së kinh doanh cÇn ph¶i dùa vµo c«ng t¸c kÕ to¸n ®Ó biÕt t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh. HiÖn nay n-íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi kinh tÕ m¹nh mÏ sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc. C«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ ®ang ®øng tr-íc yªu cÇu vµ néi dung qu¶n lý cã tÝnh chÊt míi mÏ, ®a d¹ng vµ kh«ng Ýt phøc t¹p. Lµ mét c«ng cô thu thËp xö lý vµ cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cho nhiÒu ®èi t-îng kh¸c nhau bªn trong còng nh- bªn ngoµi doanh nghiÖp nªn c«ng t¸c kÕ to¸n còng tr¶i qua nh÷ng c¶i biÕn s©u s¾c, phï hîp víi thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ. ViÖc thùc hiÖn tèt hay kh«ng tèt ®Ìu ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý. C«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty cã nhiÒu kh©u, nhiÒu phÇn hµnh, gi÷a chóng cã mèi liªn hÖ, g¾n bã víi nhau t¹o thµnh mét hÖ thèng qu¶n lý cã hiÖu qu¶. MÆt kh¸c, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n khoa häc vµ hîp lý lµ mét trong nh÷ng c¬ së quan träng trong viÖc ®iÒu hµnh, chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh. Qua 1 thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ t×nh h×nh c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH TI£N S¥N vµ viÖc kÕt hîp nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn c¬ b¶n vÒ qu¸ tr×nh h¹ch to¸n cña doanh nghiÖp cïng sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o Ngäc Lan ,c¸c c«, chó, anh, chÞ trong c«ng ty ®· h-íng dÉn em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy B¸o c¸o cña em gåm 3 phÇn : PhÇn I : Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty TNHH TI£N S¥N PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH TI£N S¥N( gåm 10ch-¬ng chi tiÕt) PhÇn III : Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña doanh nghiÖp §ç thÞ LuËn_kt50a1 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn I: GiíI HIÖU CHUNG VÒ C¤NG TY TR¸CH NHIÖM H÷U H¹N TI£N S¥N 1.giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty Cïng víi sù ph¸i triÓn cña x· héi,nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng liªn tôc biÕn ®éng.Ngµy 22/7/1995 theo quyÕt ®Þnhcña UBND tØnh Thanh Ho¸,c«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Tiªn S¬n ®-îc thµnh lËp. - Héi ®ång s¸ng lËp viªn gåm 3 thµnh viªn:«ng: TrÞnh Xu©n L©m,bµ:NguyÔn ThÞ Dô,«ng TrÞnh Xu©n L-îng. - - GiÊy chøng nhËn §KKD:sè 053233 do së kÕ ho¹ch vµ ®©u tThanh Ho¸. - Sau gÇn 15 n¨m x©y dùng vµ tr-ëng thµnh c«ng ty TNHH Tiªn S¬n ®· t¹o ®-îc chç ®øng vµ cã b-íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ..Tæng sè vèn kinh doanh ®· lªn ®Õn hµng vµi tr¨m tû ®ång vµ ®· trë thµnh c«ng ty lín m¹nh hµng ®Çu trong tØnh hoat ®éng trong ngµnh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng may nh- tói du lÞch,¸o kho¸c vµ ®å gç mü nghÖ xuÊt khÈu c¶ n-íc ngoµi,s¶n phÈm ®Æc biÖt mµ c«ng ty s¶n xuÊt chñ yÕu ®á lµ tói du lÞch.§· trë thµnh mÆt hµng träng yÕu vµ chiÕm sè luîng s¶n xuÊt nhiÒu nhÊt cña c«ng ty. C«ng ty TNHH Tiªn S¬n lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp,cã t- c¸ch ph¸p nh©n,cã con dÊu riªng,®-îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng,c«ng ty cã quyÒn tô do vÒ tµi chÝnh,lao ®éng,tiÒn l-¬ng…tù c©n ®èi vèn,tù trang tr¶i chi phÝ s¶n xuÊt vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶,c«ng ty chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña UBND tØnh Thanh Ho¸ Tªn giao dÞch: C«ng ty TNHH Tiªn S¬n - Tªn quèc tÕ:Company Limited Tien Son - Trô së:Sè 09 khu C«ng nghiÖp B¾c S¬n-thÞ x· BØm S¬n-Thanh Ho¸ - §iÖn tho¹i:0373.770304 §ç thÞ LuËn_kt50a1 Fax:0373.772.064 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Email:Tiensonco@hn.vnn.vn Website: www.thanhhoa.com.vn Së giao dÞch:Ng©n hµng ®Çu t- vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam chi nh¸nh Thanh Ho¸ 2. C¬ cÊu tæ chøc hiÖn nay cña c«ng ty: - V¨n phßng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ phôc vô - Nhµ m¸y gç mü nghÖ XK - XÝ nghiÖp may XK S¬n Hµ - Chi nh¸nh XN tói du lÞch Kim T©n-Th¹h Thµnh - Tr¹m vËn t¶i Nghi S¬n….. - T×nh hinh lao ®éng:tæng sè lao ®éng toµn c«ng ty lµ 5.000 c«ng nh©n,trong ®ã la ®éng phæ th«ng lµ 3.500 ng-êi chiÕm 80% tæng sè c«ng nh©n toµn c«ng ty.Cßn l¹i ®Òu cã tr×nh ®é tõ trung cÊp vµ §¹i häc trë lªn.. 3. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty: : Gi¸m ®èc KÕ to¸n tr-ëng Thñ quü kiªm kÕ to¸n thanh 3. to¸n Phßng KÕ to¸n TiÒn l-¬ng §ç thÞ LuËn_kt50a1 KÕ to¸n Tæng hîp vµ kiÓm tra kÕ to¸n KÕ to¸n xuÊt nhËp khÈu KÕ to¸n thuÕ 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty gåm cã:kÕ to¸n tr-ëng,thñ quü kiªm kÕ to¸n thanh to¸n,kÕ to¸n tiªn lu¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng,kÕ to¸n tæng hîp vµ kiÓm tra kÕ to¸n,kÕ to¸n xuÊt nhËp khÈu,kÕ to¸n thuÕ. - KÕ to¸n tr-ëng:lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty.Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n,th«ng tin kÕ to¸n vµ hÖ thèng kÕ to¸n toµn c«ng ty.KiÓm tra viÖc h¹ch to¸n,chÊp hµnh th-c hiÖn nhiÖm vô cña bé phËn kÕ to¸n.Gióp kÐ to¸n kiÓm so¸t vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh.cuèi n¨m lËp b¸o c¸o theo dâi c«ng nî. - Thñ quü kiªm kÕ to¸n thanh to¸n:ghi chÐp ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng c¸c kho¶n vèn b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n c«ng nî ph¶i thu,ph¶i tr¶. - KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng:thu thËp th«ng tin vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn tõ c¸c bé phËn s¶n xuÊt,phßng ban.tham gia tÝnh lu¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng ph¶i tr¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn.theo dâi thanh to¸n l-¬ng,BHXH,tiÒn ¨n ca vµ c¸c kho¶n phô cÊp kh¸c cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. - KÕ to¸n tæng hîp vµ kiÓm tra kÕ to¸n:Thùc hiÖn c¸c nghiÖm vô n«Þ sinh ,lËp c¸c bót to¸n xo¸ sæ kÕ to¸n cuèi kú,kiÓm tra sè liÖu kÕ to¸n cña c¸c bé phËn kÕ to¸n kh¸c chuyÓn sang ®Ó phôc vô cho viÖc kho¸ sæ kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n,lËp b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n,b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n,vµ b¸o c¸o kÕt qua kinh doanh toµn c«ng ty. - KÕ to¸n xuÊt nhËp khÈu:theo dâi hµng ho¸ nhËp vµo vµ xuÊt ra,tËp hîp c¸c chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn c¸c lo¹i hµng ho¸. - KÕ to¸n thuÕ :chÞu tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n nép thuÕ cho nhµ n-íc dùa trªn nh÷ng tµi liÖu tõ kÕ to¸n kh¸c cung cÊp ,®ång thêi ph¶n §ç thÞ LuËn_kt50a1 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ¸nh chÝnh x¸c kÞp thêi sè luîng,gi¸ trÞ TSC§ hiÖn cã cña toµn doanh nghiÖp, 4. H×nh thøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty: 4.1.HÖ thèng kÕ to¸n ¸p dông trong c«ng ty theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ S¬ ®å tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n theo hinh thøc chøng tõ ghi sæ Chøng tõ gèc B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Chøng tõ ghi sæ Sæ quü Sæ c¸i Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n B¶ng chi tiÕt sè ph¸t sinh B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕ to¸n kh¸c Chó thÝch: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu §ç thÞ LuËn_kt50a1 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 4.2. HÖ thèng sæ,hÖ thèng chøng tõ,b¸o c¸o a). HÖ thèng sæ H×nh thøc sæ kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ gåm c¸c sæ kÕ to¸n chñ yÕu sau ®©y: -Sæ C¸i lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp dïng ®Ó tæng hîp vµ hÖ thèng hãa c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh theo c¸c tµi kho¶n tæng hîp quy ®Þnh trong chÕ ®é kÕ to¸n.Cã 2 lo¹i sæ C¸i: sæ C¸i Ýt cét vµ sæ C¸i nhiÒu cét.Sæ C¸i th-êng ®ãng thµnh quyÓn më cho tõng th¸ng mét .Cuèi mçi th¸ng ph¶i kho¸ sæ céng tæng sè ph¸t sinh Nî vµ tæng sè ph¸t sinh Cã cña tõng tµi kho¶n ®Ó lµm c¨n cø lËp b¶ng ®èi chiÕu sè ph¸t sinh. - Sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ lµ lo¹i sæ kÕ to¸n tæng hîp dïng ®Ó ®¨ng kÝ tæng sè tiÒn cña c¸c chøng tõ ghi sæ theo tr×nh tù thêi gian(NhËt kÝ).Néi dung chñ yÕu cña sæ nµy gåm c¸c cét:sè hiÖu cña chøng tõ ghi sæ,ngµy th¸ng vµ tæng sè tiÒn cña c¸c chøng tõ ghi sæ.Ngoµi môc ®Ých ®¨ng kÝ c¸c chøng tõ ghi sæ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian,sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ cßn dïng ®Ó qu¶n lÝ c¸c chøng tõ ghi sæ vµ kiÓm tra ®èi chiÕu víi tæng sè tiÒn mµ kÕ to¸n ®· ghi trong c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n.Sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ më cho c¶ n¨m,cuèi mçi th¸ng ph¶i céng tæng sè ph¸t sinh trong th¸ng ®Ó lµm c¨n cø ®èi chiÕu víi b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh. - B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh ®-îc dïng ®Ó tæng hîp sè ph¸t sinh Nî,sè ph¸t sinh Cã cña tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n trªn sæ C¸i,nh»m kiÓm tra l¹i viÖc tËp hîp vµ hÖ thèng hãa c¸c sè liÖu trªn sæ C¸i,®ång thêi lµm c¨n cø ®Ó thùc hiÖn viÖc ®èi chiÕu sè liÖu cña sæ C¸i víi sè liÖu cña sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ.Trªn b¶ng ®èi chiÕu sè ph¸t sinh ngoµi c¸c cét ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh Nî,ph¸t sinh Cã cßn c¸c cét ph¶n ¸nh sè d- ®Çu th¸ng vµ sè d- cuèi th¸ng cña tõng tµi kho¶n do ®ã b¶ng nµy dïng ®Ó lµm c¨n cø ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi tµi s¶n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh kh¸c. - Sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt thuéc c¸c kho¶n kh¸c tïy theo yªu cÇu ph©n tÝch,kiÓm tra vµ lËp b¸o biÓu trong tõng ngµnh,tõng xÝ nghiÖp vµ tæ chøc kinh §ç thÞ LuËn_kt50a1 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp tÕ.Néi dung vµ kÕt cÊu cña c¸c sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt phô thuéc vµo tÝnh chÊt cña c¸c ®èi t-îng h¹ch to¸n vµ yªu cÇu thu nhËn cña c¸c chØ tiªu phôc vô c«ng t¸c qu¶n lÝ vµ lËp b¸o biÓu. b). HÖ thèng chøng tõ chøng tõ kÕ to¸n lµ nh÷ng giÊy tê ®-îc in s½n theo mÉu quy ®Þnh,chóng ®-îc ding ®Ó ghi chÐp nh÷ng néi dung vèn cã cña nh÷ng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ ®· ®-îc hoµn thµnh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ g©y ra sù biÕn ®éng víi c¸c lo¹i tµi s¶n,c¸c lo¹i nguån vèn còng nh- c¸c ®èi t-îng kÕ to¸n kh¸c.MÆt kh¸c c¸c chøng tõ kÕ to¸n cã thÓ ®-îc hiÓu d-íi d¹ng ®iÖn tö ,®-îc m· ho¸ mµ kh«ng bÞ thay ®æi trong qu¸ tr×nh truyÒn qua m¹ng m¸y tÝnh hoÆc trªn hiÖ vËt mang tin nh- b¨ng tõ,®Üa tõ,c¸c lo¹i thÎ thanh to¸n… 4.3 Tr×nh tù ghi sæ Hµng ngµy nh©n viªn kÕ to¸n phô tr¸ch tõng phÇn hµnh c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®· kiÓm tra lËp c¸c chøng tõ ghi sæ.Chøng tõ ghi sæ sau khi lËp xong ®-îc chuyÓn ®Õn kÕ to¸n tr-ëng(hoÆc ng-êi kÕ to¸n tr-ëng ñy quyÒn)kÝ duyÖt råi chuyÓn cho bä phËn kÕ to¸n tæng hîp víi ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ gèc kÌm theo ®Ó bé phËn nµy ghi sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ vµ sau ®ã ghi vµo sæ c¸i.Cuèi th¸ng khãa sæ t×m ra tæng sè tiÒn cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong th¸ng trªn sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ vµ tæng sè ph¸t sinh Nî,tæng sè ph¸t sinh Cã cña tõng tµi kho¶n trªn sæ C¸i,tiÕp ®ã c¨n cø vµo sæ C¸i lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh vµo c¸c tµi kho¶n tæng hîp.Tæng sè ph¸t sinh Nî vµ tæng sè ph¸t sinh Cã cña tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n tæng hîp trªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh ph¶i khíp nhau vµ khíp víi tæng sè tiÒn cña sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ,tæng sè d- Nî vµ tæng sè d- Cã cña c¸c tµi kho¶n trªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh ph¶i khíp nhau vµ sè d- cña tõng tµi kho¶n(d- Nî,d- Cã)trªn b¶ng c©n ®èi ph¶i khíp víi sè d- cña tµi kho¶n t-¬ng øng trªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt cña phÇn kÕ to¸n chi tiÕt.Sau khi kiÓm tra ®èi chiÕu khíp víi sè liÖu nãi trªn,b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh ®-îc sö dông ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ c¸c b¸o biÓu kÕ to¸n kh¸c. §ç thÞ LuËn_kt50a1 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp  Víi h×nh thøc kÕ to¸n trªn th× C«ng ty ®· cã thuËn lîi vµ khã kh¨n sau: ThuËn lîi: H×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ dÔ ghi chÐp,mÉu sæ ®¬n gi¶n,dÔ kiÓm tra ®èi chiÕu,thuËn tiÖn cho viÖc ph©n c«ng c«ng t¸c kÕ to¸n. Khã kh¨n:Ghi chÐp trïng lÆp,viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu th-êng dån vµo cuèi th¸ng ¶nh h-ëng tíi viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh cuèi th¸ng. PhÇn II: thùc tr¹ng h¹ch to¸n kÕ to¸n cña c«ng ty tnhh tiªn s¬n Qua thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ t×nh h×nh c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH Tiªn S¬n,em thÊy: + C«ng ty ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n theo Q§ 15/2006-BTC - VÒ niªn ®é kÕ to¸n: Niªn ®é kÕ to¸n cña Cty ®-îc x¸c ®Þnh theo quý tµi chÝnh tõ ngµy 01/01 ®Õn 31/03. - §¬n vÞ sö dông ghi chÐp: §ång ViÖt Nam. - VÒ ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT: TÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. - VÒ ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: Cty h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. -Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng xuÊt kho lµ ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷. - §¬n gi¸ hµng ho¸ xuÊt kho theo ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc-xuÊt tr-íc. + HÖ thèng tµi kho¶n: §¬n vÞ sö dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n doanh nghiÖp. B¸o c¸o thùc tËp cña em l¸y sè liÖu ho¹t ®éng cña C«ng ty TNHH Tiªn S¬n trong th¸ng 3 n¨m 2009: . A Sè d- ®Çu kú c¸c tµI kho¶n: TK Tªn tµI kho¶n §ç thÞ LuËn_kt50a1 D- nî D- cã 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 111 TiÒn mÆt 112 TiÒn göi ng©n hµng 131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 138 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 141 T¹m øng 142 Chi phÝ tr¶ tr-íc 152 Nguyªn liÖu vËt liÖu 153 C«ng cô, dông cô 154 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh DD 155 Thµnh phÈm 211 TSC§ h÷u h×nh 214 KhÊu hao TSC§ 311 Vay ng¾n h¹n 331 Ph¶i tr¶ ng-êi b¸n 333 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN 334 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 338 Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 341 Vay dµI h¹n 411 Nguån vèn kinh doanh 414 QuÜ ®Çu t- ph¸t triÓn 421 Lîi nhuËn ch¬a ph©n phèi 441 Ph¶i thu néi bé kh¸c Céng 329.640.000 952.000.000 181.900.000 81.462.033 14.300.000 16.345.000 11.830.000 23.750.000 39.457.967 18.115.000 1.835.600.000 19.163.319 142.800.000 42.960.000 13.630.000 26.890.000 29.860.000 891.900.000 1.010.583.681 462.664.663 670.000.000 193.948.337 3.504.400.000 3.504.400.000 B - sè d- chi tiÕt c¸c tµI kho¶n * TK 131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng M· kh¸ch KT BL P§ Tªn kh¸ch C«ng ty XNK Kh¸nh Thµnh C«ng ty TNHH B¶o Long C«ng ty Ph-¬ng §«ng D- nî 56.700.000 91.282.000 33.918.000 *TK 331: Ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n M· kh¸ch NL NK ML Tªn kh¸ch C«ng ty TNHH NhËt Linh C«ng ty XNK Ngäc Kh¸nh C«ng ty Mai Linh §ç thÞ LuËn_kt50a1 D- cã 12.080.000 17.000.000 13.880.000 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp *TK 152: Nguyªn liÖu, vËt liÖu M· sè KC VI VD Lo¹i vËt liÖu Khuy ®ång V¶I gi¶ da V¶i da §VT C¸i M M Sè l-îng 900 1400 800 Thµnh tiÒn 270.000 11.200.000 360.000 *TK 155: Thµnh phÈm M· sè Tªn thµnh phÈm §VT Sè l-îng VH MA TG HVM TH Tói du lÞch VH Tói du lÞch MA Tói du lÞch TG Tói du lÞch HVM Tói du lÞch TH ChiÕc ChiÕc ChiÕc ChiÕc ChiÕc 300 400 250 200 500 Thµnh tiÒn 3.060.000 4.520.000 2.875.000 2.060.000 5.600.000 * TK 154: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ph©n bæ cho 3 s¶n phÈm M· sè MA TG HVM Tªn thµnh phÈm Tói du lÞch MA Tói du lÞch TG Tói du lÞch HVM Sè tiÒn 13.627.289 15.649.923 10.180.000 C - c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong TH¸NG; 1.Ngµy 01/03.PhiÕu nhËp kho sè 311, ngµy 1/03. Ho¸ ®¬n GTGT sè 455645, C«ng ty nhËp kho v¶i cña c«ng ty B×nh D-¬ng. §¬n gi¸ ch-a cã thuÕ VAT 10%. C«ng ty ch-a thanh to¸n tiÒn hµng. Tªn NVL V¶i gi¶ da §VT m Sè l-îng 3.300 §¬n gi¸ 8.000 Thµnh tiÒn 26.400.000 2.Ngµy 02/03.PhiÕu nhËp kho sè 312, ngµy 2/03. Ho¸ ®¬n GTGT sè579898, C«ng ty nhËp kho v¶i da cña c«ng ty Hoµng Hµ. §¬n gi¸ ch-a thuÕ VAT 10%. C«ng ty ch-a thanh to¸n tiÒn hµng. Tªn NVL §VT §ç thÞ LuËn_kt50a1 Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp V¶i da m 17.400 450 7.830.000 3.Ngµy 03/03.PhiÕu xuÊt kho sè 411, ngµy 2/03. XuÊt v¶i gi¶ da cho ph©n x-ëng s¶n xuÊt: - Tói MA: 1.100 m - Tói TG:1.100 m - Tói HVM: 1.000 m. 4.PhiÕu nhËp kho sè 313, ngµy 4/03. Ho¸ ®¬n GTGT sè113325. C«ng ty mua hµng cña c«ng ty Ph-¬ng Nam, ®¬n gi¸ ch-a cã thuÕ VAT 10%, ch-a thanh to¸n tiÒn hµng. Tªn NVL Kho¸ §VT C¸i Sè l-îng 17.800 §¬n gi¸ 250 Thµnh tiÒn 4.450.000 5.PhiÕu nhËp kho sè 314, ngµy 5/03. Ho¸ ®¬n GTGT sè656733. C«ng ty mua hµng cña c«ng ty §µi B¾c, ®· thanh to¸n tiÒn hµng b»ng tiÒn mÆt. §¬n gi¸ ch-a cã thuÕ VAT 10%. PhiÕu chi sè 510 Tªn NVL §VT Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Khuy ®ång C¸i 17.500 300 5.250.000 6.PhiÕu xuÊt kho sè 412, ngµy 6/03, xuÊt kho v¶i da cho ph©n x-ëng s¶n xuÊt: - Tói MA: 6.300 c¸i - Tói TG: 6.100 c¸i - Tói HVM: 4.700 c¸i. 7.PhiÕu nhËp kho sè 315, ngµy 7/03.Ho¸ ®¬n GTGT sè 513212. C«ng ty mua hµng cña c«ng ty Nam C-êng, tiÒn hµng ch-a thanh to¸n. §¬n gi¸ ch-a cã thuÕ VAT 10%. Tªn NVL M¸c §VT C¸i Sè l-îng 17.600 §¬n gi¸ 150 Thµnh tiÒn 2.640.000 8.PhiÕu chi tiÒn mÆt sè 511 ngµy 7/03, C«ng ty tr¶ tiÒn cho c«ng ty B×nh D-¬ng sè tiÒn lµ 29.040.000 ®. 9.PhiÕu xuÊt kho sè 413 ngµy 7/03, xuÊt kho¸ cho ph©n x-ëng s¶n xuÊt: - Tói MA: 6.200 c¸i - Tói TG: 6.050 c¸i - Tói HVM: 4.900 c¸i. 10.PhiÕu chi tiÒn sè 512 ngµy 8/03, tr¶ tÒn cho c«ng ty Hoµng Hµ sè tiÒn lµ:8.316.000 ®. §ç thÞ LuËn_kt50a1 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 11.PhiÕu nhËp kho sè 316 ngµy 8/03. Ho¸ ®¬n GTGT sè545443. C«ng ty mua hµng cña c«ng ty Ch©u Long. §¬n gi¸ ch-a thuÕ VAT 10%. C«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. PhiÕu chi sè 513. Tªn NVL NÑp nhùa §VT C¸i Sè l-îng 17.450 §¬n gi¸ 200 Thµnh tiÒn 3.490.000 12.PhiÕu nhËp kho sè 317, ngµy 9/03. Ho¸ ®¬n GTGT sè177869. C«ng ty mua hµng cña c«ng ty Phong Phó ch-a thanh to¸n tiÒn hµng. §¬n gi¸ ch-a cã thuÕ VAT 10%. Tªn NVL ChØ ®en ChØ tr¾ng §VT kg kg Sè l-îng 150 200 §¬n gi¸ 119.000 120.000 Thµnh tiÒn 17.850.000 24.000.000 13.PhiÕu xuÊt kho sè 414 ngµy 9/03, xuÊt Khuy ®ång cho ph©n x-ëng s¶n xuÊt: - Tói MA: 6.220 c¸i - Tói TG: 6.150 c¸i - Tói HVM: 4.750 c¸i. 14.PhiÕu chi tiÒn sè 514 ngµy 10/03, C«ng ty tr¶ tiÒn cho c«ng ty Ph-¬ng Nam sè tiÒn lµ 4.895.000 ®. 15.PhiÕu xuÊt kho sè 415 ngµy 10/03, xuÊt kho m¸c cho ph©n x-ëng s¶n xuÊt: - Tói MA: 6.250 c¸i - Tói TG: 6.120 c¸i - Tói HVM: 4.800 c¸i. 16.PhiÕu chi tiÒn sè 515 ngµy 11/03, tr¶ tiÒn cho c«ng ty Nam C-êng sè tiÒn lµ 2.904.000 ®. 17.PhiÕu nhËp kho sè 318, ngµy 11/03. Ho¸ ®¬n GTGT sè 798232. C«ng ty mua hµng cña c«ng ty bao b× Long Nguyªn ®· thanh to¸n tiÒn hµng. §¬n gi¸ ch-a cã thuÕ VAT 10%.PhiÕu chi sè 516 Tªn NVL Thïng catton Tói nilon §VT C¸i kg Sè l-îng 2.500 2.100 §¬n gi¸ 4.500 3.500 Thµnh tiÒn 11.250.000 6.300.000 18.PhiÕu xuÊt kho sè 416 ngµy 12/03 xuÊt nÑp nhùa cho ph©n x-ëng s¶n xuÊt: - Tói MA: 6.300 c¸i - Tói TG: 6.000 c¸i §ç thÞ LuËn_kt50a1 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - Tói HVM: 4.400 c¸i. 19.PhiÕu xuÊt kho sè 417 ngµy 12/03, xuÊt kho chØ cho ph©n x-ëng s¶n xuÊt: + ChØ ®en: - Tói MA: 40 kg - Tói TG: 22 kg + ChØ tr¾ng: - Tói HVM: 65 kg. 20.PhiÕu nhËp kho sè 319 ngµy 13/03. Ho¸ ®¬n GTGT sè 355479. C«ng ty mua hµng cña c«ng ty x¨ng dÇu Petrolimex.§¬n gi¸ ch-a cã thuÕ VAT 10%. C«ng ty ch-a tr¶ tiÒn. Tªn NVL §VT X¨ng lÝt Sè l-îng 5.500 §¬n gi¸ 5.900 Thµnh tiÒn 32.450.000 21.PhiÕu xuÊt kho sè 418 ngµy 13/03 nguyªn vËt liÖu phô cho s¶n xuÊt s¶n phÈm: - Tói MA: 87.000 ® - Tói TG: 65.000 ® - Tói HVM: 59.000 ®. 22.PhiÕu xuÊt kho sè 419 ngµy 13/03, xuÊt kho bao b× cho ph©n x-ëng s¶n xuÊt: + Thïng catton: - Tói MA: 500 c¸i - Tói TG: 350 c¸i + Tói nilon: - Tói HVM: 700 kg. 23.PhiÕu chi tiÒn sè 517 tr¶ tiÒn cho c«ng ty Phong Phó sè tiÒn lµ:46.035.000® Ngµy 14/03 24.PhiÕu xuÊt kho sè 420 ngµy 14/03 xuÊt x¨ng cho ph©n x-¬ng s¶n xuÊt: - Tói MA: 2.300 lÝt - Tói TG: 2.000 lÝt - Tói HVM: 1.200 lÝt. 25.TÝnh ra tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong th¸ng. Ngµy 15/03: + CNTTSX: - Tói MA: 22.180.000 - Tói TG: 18.600.000 - Tói HVM: 16.590.000. §ç thÞ LuËn_kt50a1 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp + Bé phËn qu¶n lý ph©n x-ëng: 9.760.000 ( ®-îc ph©n bæ theo tiÒn l-¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ). 26.TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tØ lÖ qui ®Þnh ( 25% ). 27.TrÝch khÊu hao ë bé phËn s¶n xuÊt: - Tói MA: 18.332.542 - Tói TG: 12.960.000 - Tói HVM: 10.419.420 28.C¸c chi phÝ kh¸c ë bé phËn qu¶n lý ph©n x-ëng. PhiÕu chi sè 518, ho¸ ®¬n thuÕ GTGT sè 652347, ch-a thuÕ VAT 10%. Ngµy 15/03 - Tói MA: 11.923.000 - Tói TG: 10.593.000 - Tói HVM: 9.631.000 29.Ngµy 15/03 tæng tiÒn ®iÖn , n-íc, ®iÖn tho¹i ë bé phËn s¶n xuÊt ( thuÕ VAT 10%. PhiÕu chi sè 519 - Tói MA: 18.860.900 - Tói TG: 17.362.700 - Tói HVM: 16.232.400 30.PhiÕu nhËp kho sè 320, ngµy 16/03 nhËp kho tõ bé phËn s¶n xuÊt: - Tói MA: 6.100 chiÕc - Tói TG: 5.900 chiÕc - Tói HVM: 4.000 chiÕc. 31. C«ng ty mua m¸y thªu dµn cña c«ng ty TNHH Hoµng Tó, Ho¸ ®¬n GTGT sè 689812, tØ lÖ khÊu hao 14%. Gi¸ mua tho¶ thuËn ch-a thuÕ VAT 10% lµ 35.000.000. Chi phÝ l¾p ®Æt, vËn chuyÓn ch-a thuÕ 10% lµ 1.500.000. TÊt c¶ ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt ngµy 16/03, phiÕu chi sè 518. Biªn b¶n giao nh©n sè 28 32.PhiÕu thu tiÒn sè 611 ngµy 17/03, C«ng ty thu tiÒn nî cña kh¸ch hµng tõ ®Çu th¸ng: - C«ng ty NK Kh¸nh Thµnh: 56.700.000 - C«ng ty TNHH B¶o Long: 91.282.000 - C«ng ty Ph-¬ng §«ng: 33.918.000 33.Ngµy 18/03,TrÝch khÊu hao TSC§ t¹i bé ph©n b¸n hµng vµ bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp: - Bé phËn b¸n hµng: 1.462.570 - Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp: 3.792.406 §ç thÞ LuËn_kt50a1 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 34.Ngµy 19/03, ho¸ ®¬n b¸n hµng sè 231948. PhiÕu xuÊt kho sè 421, b¸n cho c«ng ty Minh S¬n ( ®¬n gi¸ ch-a thuÕ VAT 10% ). C«ng ty ®· thu ®-îc tiÒn hµng theo phiÕu thu sè 612. Tªn TP §VT Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Tói MA ChiÕc 1.200 30.000 36.000.000 Tói TG ChiÕc 1.250 29.000 36.250.000 35.PhiÕu xu©t kho sè 422 ®iÒu chuyÓn tõ kho cña C«ng ty sang kho ®¹i lý sè 891 Lý Th-êng KiÖt ngµy 19/03. Tªn TP Tói MA Tói HVM §VT ChiÕc ChiÕc Sè l-îng 2.900 1.780 §¬n gi¸ 30.000 32.000 Thµnh tiÒn 87.000.000 56.960.000 36.Chi t¹m øng l-¬ng cho c«ng nh©n viªn, phiÕu chi sè 520 ngµy 20/03: - Bé phËn b¸n hµng: 9.929.300 - Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp: 7.464.200. 37.PhiÕu chi tiÒn sè 521 ngµy 20/03, tr¶ tiÒn cho c«ng ty x¨ng dÇu Petrolimex, sè tiÒn lµ 35.695.000 ®. 38.Ngµy 21/03, chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸ ®em tiªu thô , C«ng ty ®· chi tr¶ b»ng tiÒn mÆt theo phiÕu chi sè 522 sè tiÒn lµ 2.610.000. 39.C«ng ty Minh S¬n tr¶ lai 720 chiÕc Tói MA vµ 850 chiÕc Tói TG do may sai qui c¸ch, C«ng ty ®· kiÓm nhËn vµ nhËp kho ®ñ theo phiÕu nhËp kho sè 321, C«ng ty ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt theo phiÕu chi sè 523 ngµy 22/03. 40.B¸o c¸o b¸n hµng cña c¬ së ®¹i lý, ®¹i lý ®· thanh to¸n tiÒn hµng cho C«ng ty b»ng tiÒn mÆt sau khi trõ 3% hoa hång ®-îc h-ëng. PhiÕu thu sè 613 ngµy 23/03. 41.Ho¸ ®¬n b¸n hµng sè 231949, C«ng ty b¸n hµng cho c«ng ty TuÊn ViÖt (ho¸ ®¬n ch-a cã thuÕ VAT 10% ). PhiÕu xuÊt kho sè 423, kh¸ch hµng ch-a thanh to¸n. Ngµy 23/03. Tªn TP Tói TG Tói HVM §VT ChiÕc ChiÕc Sè l-îng 1.000 1.300 §¬n gi¸ 29.000 32.000 Thµnh tiÒn 29.000.000 41.600.000 42.PhiÕu chi tiÒn sè 524 ngµy 24/03, xuÊt tiÒn mÆt göi vµo ng©n hµng sè tiÒn lµ 138.000.000 ®. §ç thÞ LuËn_kt50a1 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 43.PhiÕu thu tiÒn sè 614 ngµy 24/03 thu tiÒn cña c«ng ty TuÊn ViÖt sè tiÒn lµ 77.660.000 ®. 44.Ho¸ ®¬n b¸n hµng sè 231950, phiÕu xuÊt kho sè 424, C«ng ty b¸n hµng cho c«ng ty H¶i B×nh ch-a thu ®-îc tiÒn ( ®¬n gi¸ ch-a cã thuÕ VAT 10%).Ngµy 25/03. Tªn TP Tói VH Tói TG §VT ChiÕc ChiÕc Sè l-îng 300 2.200 §¬n gi¸ 20.000 29.000 Thµnh tiÒn 6.000.000 63.800.000 45.Ho¸ ®¬n b¸n hµng sè 231951 ngµy 26/03, phiÕu xuÊt kho sè 425, b¸n hµng cho c«ng ty Ph-¬ng §«ng , c«ng ty øng tr-íc mét nöa sè tiÒn , sè cßn l¹i nî (®¬n gi¸ ch-a cã thuÕ VAT 10% ).PhiÕu thu sè 615 Tªn TP Tói TH Tói MA §VT ChiÕc ChiÕc Sè l-îng 500 2.000 §¬n gi¸ 21.500 30.000 Thµnh tiÒn 10.750.000 60.000.000 46.PhiÕu thu tiÒn sè 616, c«ng ty H¶i B×nh thanh to¸n tiÒn hµng cho C«ng ty sè tiÒn lµ 76.780.000 ®. Ngµy 27/03 47.Ngµy 28/03 c«ng ty Phong Trang øng tr-íc mét nöa tiÒn hµng cho C«ng ty ®Ó mua hµng , ®¬n gi¸ ch-a thuÕ VAT 10%, phiÕu thu sè 617. Tªn TP Tói TG Tói HVM §VT ChiÕc ChiÕc Sè l-îng 1.200 1.350 §¬n gi¸ 29.000 32.000 Thµnh tiÒn 34.800.000 43.200.000 48.C«ng ty Ph-¬ng §«ng thanh to¸n nèt sè tiÒn cßn nî b»ng tiÒn mÆt , phiÕu thu sè 617. Ngµy 28/03 49.PhiÕu thu tiÒn mÆt sè 618 ngµy 29/03, cöa hµng Phong Trang sau khi kiÓm tra vµ nhËn ®ñ hµng ®· thanh to¸n nèt sè tiÒn cßn nî . Ho¸ ®¬n GTGT sè 231952, phiÕu xuÊt kho sè 426. §ç thÞ LuËn_kt50a1 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp D- §Þnh kho¶n 1. Nî TK 152(v¶i): 26.400.000 Nî TK 133: 2.640.000 Cã TK 331( ctyB×nh D-¬ng): 29.040.000 2. Nî TK 152( v¶i da): 7.830.000 Nî TK 133: 783.000 Cã TK 331(ctyHoµng Hµ): 8.613.000 3.Nî TK 621: 25.600.000 - Tói MA: 8.800.000 - Tói TG: 8.800.000 - Tói HVM: 8.000.000 Cã TK 152( v¶igi¶ da):25.600.000 4.Nî TK 152( kho¸): 4.450.000 Nî TK 133: 445.000 Cã TK 331(Ph-¬ng Nam):4.895.000 5.Nî TK 152( Khuy ®ång):5.250.000 Nî TK 133: 525.000 Cã TK 111( §µi B¾c): 5.775.000 6. Nî TK 621: 7.695.000 - Tói MA: 2.835.000 - Tói TG : 2.745.000 - Tói HVM: 2.115.000 Cã TK 152(v¶i da): 7.695.000 7. Nî TK 152( M¸c): 2.640.000 Nî TK 133: 264.000 Cã TK 331(Nam C-êng):2.904.000 8. Nî TK 331(B×nh D-¬ng): 29.040.000 Cã TK 111: 29.040.000 9. Nî TK 627: 4.287.500 - Tói MA: 1.550.000 - Tói TG: 1.512.500 - Tói HVM: 1.225.000 Cã TK 152( Kho¸): 4.287.500 10. Nî TK 331(Hoµng Hµ): 8.613.000 Cã TK 111: 8.613.000 11. Nî TK 152(NÑp nhùa): 3.490.000 Nî TK 133: 349.000 §ç thÞ LuËn_kt50a1 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Cã TK 111(Ch©u Long): 3.839.000 12. Nî TK 152(ChØ): 41.850.000 - ChØ tr¾ng: 24.000.000 - ChØ ®en:17.850.000 Nî TK 133: 4.185.000 Cã TK 331( Phong Phó): 46.035.000 13. Nî TK 627: 5.136.000 - Tói MA: 1.866.000 - Tói TG: 1.845.000 - Tói HVM: 1.425.000 Cã TK 152( Khuy ®ång): 5.136.000 14. Nî TK 331(Ph-¬ng Nam): 4.895.000 Cã TK 111: 4.895.000 15. Nî TK 627: 2.575.500 - Tói MA: 937.000 - Tói TG: 918.000 - Tói HVM: 720.000 Cã TK 152(M¸c): 2.575.000 16.Nî TK 331(Nam C-êng): 2.904.000 Cã TK 111: 2.904.000 17. Nî TK 153(Bao b×): 17.787.000 Nî TK 133: 889.350 Cã TK 111(L Nguyªn): 18.676.350 18. Nî TK 627: 3.340.000 - Tói MA: 1.260.000 - Tói TG: 1.200.000 - Tói HVM: 880.000 Cã TK 152(NÑp nhùa): 3.340.000 19. Nî TK 627: 15.178.000 - Tói MA: 4.760.000 - Tói TG: 2.618.000 - Tói HVM: 7.800.000 Cã TK 152(ChØ): 15.178.000 20. Nî TK 152(x¨ng): 32.450.000 Nî TK 133: 3.245.000 Cã TK 331(Petrolimex): 35.695.000 §ç thÞ LuËn_kt50a1 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 21. Nî TK 627: 211.000 - Tói MA: 87.000 - Tói TG: 65.000 - Tói HVM: 59.000 Cã TK 152: 211.000 22. Nî TK 627: 5.925.000 - Tói MA: 2.250.000 - Tói TG: 1.575.000 - Tói HVM: 2.100.000 Cã TK 153(Bao b×): 5.925.000 23. Nî TK 331(Phong Phó): 46.035.000 Cã TK 111: 46.035.000 24. Nî TK 627: 32.450.000 - Tói MA: 13.570.000 - Tói TG: 11.800.000 - Tói HVM: 7.080.000 Cã TK 152(x¨ng): 32.450.000 25.Nî TK 622: 57.370.000 - Tói MA: 22.180.000 - Tói TG:18.600.000 - Tói HVM.: 16.590.000 Nî TK 627: 9.760.000 Cã TK 334: 67.130.000 Ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung theo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 22.180.000 - Tói MA= ----------------- = 3.773.345 57.370.000 18.600.000 - Tói TG= ----------------- = 3.164.302 57.370.000 16.590.000 - Tói HVM= ---------------- = 2.822.353 57.370.000 26. Nî TK 622: 10.900.300 - Tói MA: 4.214.200 §ç thÞ LuËn_kt50a1 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - Tói TG: 3.534.000 - Tói HVM: 3.152.4100 Nî TK 627: 1.854.400 - Tói MA: 716.935,55 - Tói TG: 601.217,38 - Tói HVM.: 536.247,07 Nî TK 334: 4.027.800 Cã TK 338: 16.782.500 27. Nî TK 627: 41.711.962 - Tói MA: 18.332.542 - Tói TG: 12.960.000 - Tói HVM: 10.419.420 Cã TK 214: 41.711.962 28.Nî TK 627: 32.147.000 - Tói MA: 11.923.000 -Tói TG: 10.593.000 -Tói HVM: 9.631.000 Nî TK 133: 3.214.700 Cã TK 111: 35.361.000 29.Nî TK 627: 52.456.000 -Tói MA: 18.860.900 -Tói TG: 17.362.700 -Tói HVM: 16.232.400 Nî TK 133:5.245.600 Cã TK 111: 57.701.600 30.a,Nî TK154: 308.597.662 -Tói MA: 117.916.423 -Tói TG: 99.893.719 -Tói HVM: 90.787.520 Cã TK 621: 33.295.000 -Tói MA: 11.635.000 -Tói TG: 11.545.000 -Tói HVM: 10.115.000 Cã TK 622: 68.270.300 -Tói MA: 26.394.200 -Tói TG: 22.134.000 -Tói HVM: 19.742.100 Cã TK 627: 207.032.362 -Tói MA: 79.887.223 §ç thÞ LuËn_kt50a1 20
- Xem thêm -