Tài liệu Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty tnhh hà trang

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu N-íc ta lµ mét n-íc cã nÒn kinh tÕ chuyÓn tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa cã sù ®iÒu tiÕt qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n-íc. §©y lµ mét ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi riªng khi tiÕp sóc víi thÞ tr-êng víi nh-ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn cïng m« h×nh tæ chøc vµ ph-¬ng ph¸p qu¶n lý hiÖn ®¹i. Søc s¶n xuÊt x· héi ®-îc gi¶i phãng khái nh÷ng trãi buéc cña c¬ chÕ cò, mäi thµnh phÇn kinh tÕ, mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®-îc tù do kinh doanh vµ ph¸t triÓn trong m«i tr-êng míi. Mét quèc gia, mét tæ chøc hay mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cÇn ph¶i cã mét ®éi ngò lao ®éng cã ®ñ tr×nh ®é, n¨ng lùc, tay nghÒ ®Ó tiÕp thu ®-îc khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn trªn thÕ giíi. Khi mµ n-íc ta ®ang gia nhËp WTO, AFTA... th× ®iÒu nµy cµng trë nªn cÇn thiÕt h¬n bao giê hÕt v× ®éi ngò lao ®éng nµy lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®-a nÒn kinh tÕ n-íc ta sím héi nhËp víi nÒn kinh tÕ trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn ®éi ngò lao ®éng n-íc ta cßn kh¸ yÕu kÐm vÒ nhiÒu mÆt: Nh- tay nghÒ kÐm, tr×nh ®é tiÕp thu vµ lµm chñ c«ng nghÖ cßn h¹n chÕ, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp... Ho¹t ®éng tæ chøc nh©n lùc ë c¸c doanh nghiÖp chØ mang h×nh thøc thô ®éng. Lý do lµ c¸c doanh nghiÖp ch-a ®¸nh gi¸ ®óng møc tÇm quan träng cña c«ng t¸c tæ chøc trong doanh nghiÖp. Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i trªn lµ vÊn ®Ò khã kh¨n ®èi víi bÊt kú nhµ qu¶n lý nµo. Nã ®ßi hái ph¶i cã mét c¸ch lµm tæng thÓ víi sù nç lùc cña rÊt nhiÒu tÇng líp tõ nhµ n-íc xuèng tíi c¸c doanh nghiÖp vµ trªn hÕt lµ ý thøc cña mçi ng-êi lao ®éng trong c«ng cuéc x©y dùng n-íc nhµ. Lµm ®-îc ®iÒu nµy kh«ng nh÷ng hä c¶i thiÖn ®-îc chÝnh cuéc sèng cña hä mµ hä cßn gãp phÇn kh«ng nhá vµo lîi Ých cña tæ chøc vµ sù ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn vµ thùc tÕ trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH Hµ Trang qua nghiªn cøu c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cña C«ng ty kÕt hîp víi qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr-êng, ®Æc biÖt ®-îc sù h-íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o “ Phã gi¸o s-, tiÕn sÜ, Ph¹m Quang HuÊn. Em ®· chän ®Ò tµi luËn v¨n “ Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i C«ng ty TNHH Hµ Trang“. Bµi viÕt ®-îc chia thµnh 3 ch-¬ng: Ch-¬ng Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty TNHH Hµ Trang. Ch-¬ng 2: Ph©n tÝch thùc tr¹ng vµ c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty TNHH Hµ Trang trong thêi gian qua. Ch-¬ng 3: Gi¶i ph¸p vµ mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty TNHH Hµ Trang. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty TNHH Hµ Trang I. kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty TNHH Hµ Trang 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng tyTNHH Hµ Trang. -Tªn C«ng ty: C«ng ty TNHH Hµ Trang -Tªn giao dÞch què tÕ: Hµ Trang company limited. -Tªn viÕt t¾t: Hµ Trang CO.LTD -§Þa chØ: Hoµi §øc Hµ T©y -Thµnh lËp: 01/07/1997 C«ng ty TNHH HµTrang ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã ®Çy ®ñ t- c¸ch ph¸p nh©n vµ ®-îc sö dông con dÊu riªng. Tæng møc vèn cña C«ng ty t¹i thêi ®iÓm ngµy 01/07/2007 lµ 4.200.000.000® ( Bèn tØ hai tr¨m triÖu ®ång ch½n ) Trong ®ã: Vèn cè ®Þnh lµ: 3.360.000.000® Vèn l-u ®éng : 840.000.000® C«ng ty ®-îc thµnh lËp ngµy 01/07/1997. Tõ ®ã dÕn nay cã thÓ chia thµnh hai giai ®o¹n. 1.1.Giai ®o¹n 1997-2000 C¬ chÕ thÞ tr-êng ph¸t triÓn ®· t¹o ra cho c¸c c«ng ty, c¸c doanh nghiÖp kh«ng Ýt nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓn vµ ng-îc l¹i mang l¹i nhiÒu th¸ch thøc khã kh¨n cã thÓ ®Èy c¸c c«ng ty ®Õn bê vùc ph¸ s¶n. Nhu cÇu thÞ tr-êng ngµy cµng ®a d¹ng vµ khã tÝnh h¬n víi thÞ hiÕu vµ yªu cÇu cña kh¸ch hµng ngµy cµng cao. §Ó thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ tr-êng C«ng ty lu«n t×m tßi vµ ¸p dông ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i còng nh- n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr-êng. Do ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ s¶n xuÊt trªn d©y chuyÒn m¸y mãc l¹c hËu, n¨ng xuÊt lao ®éng thÊp vµ nguyªn liÖu s¶n xuÊt kh«ng ®¶m b¶o nªn ®· ®-a gi¸ thµnh s¶n phÈm lªn cao cïng víi sù bì ngì ban ®Çu do míi thµnh lËp nªn s¶n phÈm cña C«ng ty ch-a c¹nh tranh ®-îc víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr-êng. C«ng ty ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong thêi gian nµy. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.Giai ®o¹n tõ 2000 ®Õn nay. C«ng ty ®Çu t- thªm mét d©y chuyÒn m¸y míi, hiÖn ®¹i ®· n©ng c«ng xuÊt lªn gÊp 3 lÇn. D©y chuyÒn nµy ®· ®i vµo s¶n xuÊt æn ®Þnh gióp C«ng ty tõ chç khã kh¨n ®· cã lîi nhuËn, mang mét h-íng ®i míi cho C«ng ty trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong t-¬ng lai. Do ®Çu t- d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nªn s¶n phÈm cña C«ng ty cã chÊt l-îng cao h¬n so víi tr-íc. C«ng ty ®· chñ ®éng t×m ®èi t¸c ®Ó liªn doanh, liªn kÕt, s¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®-îc kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ cao vµ dÇn ®i vµo æn ®Þnh. Sau gÇn 10 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty TNHH Hµ Trang lu«n ®¹t ®-îc nh÷ng môc tiªn ®Ò ra vµ cã tèc ®é ph¸t triÓn nhanh. Nh÷ng cè g¾ng vµ thµnh tÝch mµ C«ng ty cã ®-îc ®ã lµ sù ghi nhËn cña kh¸ch hµng b»ng s¶n phÈm cña m×nh. 2 . Ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty lµ: + S¶n xuÊt vµ ph©n phèi thøc ¨n ch¨n nu«i 3. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty: + Chøc n¨ng cña C«ng ty: - S¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i. - Ph©n phèi s¶n phÈm thøc ¨n ch¨n nu«i cña C«ng ty tíi c¸c ®¹i lý b¸n bu«n b¸n lÎ. + NhiÖm vô chñ yÕu: Tõng b-íc më réng quy m« s¶n xuÊt, ph¸t triÓn thÞ tr-êng, qu¶ng b¸ th-¬ng hiÖu ®Ó trë thµnh C«ng ty lín vµ cã th-¬ng hiÖu m¹nh trong khu vùc ®ång b»ng s«ng Hång. Kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm ®Ó b¶o vÖ uy tÝn víi khÈu hiÖu “chØ cã chÊt l­îng vµng”. Thùc hiÖn tèt chiÕn l-îc s¶n phÈm nh»m ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña ngµnh ch¨n nu«i. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®¶m b¶o an toµn cho ng-êi lao ®éng, b¶o vÖ m«i tr-êng tu©n thñ ph¸p luËt. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quyÒn lîi cña c«ng nh©n viªn vµ tham gia ho¹t ®éng c«ng Ých. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng ty TNHH Hµ Trang lµ mét C«ng ty chuyªn s¶n xuÊt mÆt hµng phôc vô cho ch¨n nu«i. Môc tiªu cña C«ng ty lµ hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt s¶n phÈm cña m×nh phôc vô cho nhu cÇu ch¨n nu«i hiÖn nay. Do ®ã C«ng ty TNHH Hµ Trang cã nh÷ng nhiÖm vô chÝnh sau. +B¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn ®· cã. +Thùc hiÖn theo ph©n phèi lao ®éng, ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt cho c«ng nh©n viªn båi d-ìng n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt, chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - B¶o vÖ c«ng viÖc s¶n xuÊt cña C«ng ty, gi÷ g×n an ninh trËt tù an toµn cho C«ng ty, gi÷ g×n an ninh chÝnh trÞ, lµm trßn nghÜa vô quèc phßng ®èi víi ®Êt n-íc. - §Èy m¹nh ®Çu t-, më réng s¶n xuÊt, ®æi míi thiÕt bÞ, ¸p dông tiÕn ®é c«ng nghÖ míi nh»m môc ®Ých n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng, chÊt l-îng lao ®éng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ - Víi nh÷ng nhiÖm vô quan träng ®ã, ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã nhiÒu ph-¬ng h-íng vµ biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc qu¶n lý v÷ng m¹nh ¸p dông nh÷ng nhiÖm vô trªn S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. C«ng ty ®-îc tæ chøc theo c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng bé m¸y gän nhÑ, qu¶n lý theo chÕ ®é mét thñ tr-ëng bªn d-íi lµ c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ ph©n x-ëng s¶n xuÊt, ®-îc phèi hîp th-êng xuyªn chÆt chÏ víi nhau, nh»m ®¶m b¶o hoµn thµnh môc tiªu cho c«ng t¸c ®iÒu hµnh qu¶n lý cña C«ng ty ®-îc ®ång bé th«ng suèt cã hiÖu qu¶. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty Hµ Trang. S¬ ®å1 Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh Phßng tµI chÝnh kÕ to¸n Phßng kü thuËt Phßng kinh doanh Phßng kÕ ho¹ch vËt t- Ph©n x-ëng - Qua s¬ ®å tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty ta thÊy râ c¬ cÊu tæ chøc ®-îc x©y dùng theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng. Theo kiÓu c¬ cÊu nµy Gi¸m ®èc C«ng ty ®-îc c¸c phßng ban tham m-u tr-íc khi ra mét quyÕt ®Þnh vÒ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn nhiÖm vô cña C«ng ty. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - HÖ thèng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh trong C«ng ty. Mèi quan hÖ c¸c cÊp trong hÖ thèng nµy cña C«ng ty lµ quan hÖ theo chiÒu däc tõ trªn xuèng. ViÖc bè trÝ c¸c cÊp theo ngµnh däc nh- vËy cã nh÷ng -- ®iÓm sau: - Gióp Gi¸m ®èc C«ng ty n¾m s¸t ®-îc nh÷ng ho¹t ®éng cña C«ng ty - TÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty ®Òu chÞu sù chØ ®¹o cña ban Gi¸m ®èc nªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong C«ng ty ®Òu thèng nhÊt - Ban Gi¸m ®èc kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. Do ®ã viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l-îng c«ng t¸c cña c¸c ®¬n vÞ do ban Gi¸m ®èc C«ng ty quyÕt ®Þnh tr¸nh ®-îc t×nh tr¹ng bao che lÉn nhau gi÷a c¸c ®¬n vÞ - DÔ thùc hiÖn chÕ ®é mét thñ tr-ëng - Mçi cÊp d-íi chØ chÞu thùc hiÖn mÖnh lÖnh cña cÊp trªn do ®ã t¨ng c-êng ®-îc tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n - MÖnh lÖnh ®-îc thi hµnh nhanh. - KiÓu c¬ cÊu nµy cho phÐp c¸n bé phô tr¸ch c¸c phßng chøc n¨ng cã quyÒn ra c¸c mÖnh lÖnh vµ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn chuyªn m«n cña hä cho c¸c ph©n x-ëng, c¸c tæ s¶n xuÊt. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng ngoµi nh÷ng -u ®iÓm cßn béc lé nh÷ng nh-îc ®iÓm sau: Thø nhÊt Gi¸m ®èc C«ng ty cßn ph¶i sö lý qu¸ nhiÒu c«ng viÖc, ph¶i qu¶n lý tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ. Nh- vËy nhiÖm vô cña Gi¸m ®èc qu¸ nÆng nÒ trong khi nhiÖm vô cña c¸c phßng ban l¹i qu¸ ®¬n gi¶n. C¸c phßng ban kh«ng trùc tiÕp l·nh ®¹o, chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ d-íi m×nh khi cã sù chØ ®¹o cña Gi¸m ®èc. C¸ch qu¶n lý nµy lµm cho c¸c phßng ban kh«ng chñ ®éng ®-îc khi thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô cña m×nh, ®ång thêi kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy. S¸ng kiÕn, c¶i tiÕn kü thuËt. Nguy hiÓm h¬n lµ nÕu c¸c phßng ban trong C«ng ty kh«ng phèi hîp chÆt chÏ, ¨n khíp sÏ dÉn ®Õn chång chÐo, thËm chÝ tr¸i ng-îc nhau gi÷a c¸c chØ thÞ h-íng dÉn. Thø hai: thêi gian sö lý c¸c th«ng tin th-êng chËm ch-a ph¸t huy ®-îc tÝnh s¸ng t¹o cña c¸c phßng ban. Nh- vËy ë ®©y nªn ch¨ng chØ cã mét m« h×nh qu¶n lý míi kiÓu ph©n cÊp ë ®ã quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm kh«ng chØ tËp chung ë l·nh ®¹o vµ bé phËn 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chøc n¨ng mµ ph¶i më réng ®Õn tõng c¸ nh©n, bé phËn nhá, lµm sao cho mäi ng-êi ®Òu cã quyÒn, cã tr¸ch nhiÖm, sö dông tèt nh÷ng nguån lùc cña m×nh phôc vô cho lîi Ých cña m×nh vµ lîi Ých cña toµn C«ng ty. Thø ba: viÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong C«ng ty còng ch-a tèt. Nguyªn nh©n lµ do thiÕu sù ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n mét c¸ch chÝnh x¸c vµ râ rµng gi÷a c¸c bé phËn trong bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. Tæ chøc kh«ng cã ý nghÜa vÒ sè l-îng mµ cã ý nghÜa vÒ chÊt l-îng, do ®ã ph¶i c¶i tiÕn tæ chøc hoµn thiÖn l¹i bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty, kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®ßi hái chi phÝ thªm c¸c thiÕt bÞ vµ søc lao ®éng tr¸nh l·ng phÝ. 4. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ: Qua s¬ ®å tæ chøc cña C«ng ty, ta thÊy c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty TNHH Hµ Trang thiÕt lËp theo kiÓu c¬ cÊu trùc tuyÕn, Gi¸m ®èc C«ng ty ®-îc hai phã Gi¸m ®èc tham m-u vÒ tõng chøc n¨ng tr-íc khi ra quyÕt ®Þnh. Gi¸m ®èc C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm vµ toµn quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan trong toµn néi bé C«ng ty. KiÓu c¬ cÊu tæ chøc n¨ng nµy cã mèi liªn hÖ chiÒu däc vµ chiÒu ngang. - Quan hÖ chiÒu däc: HÖ thèng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh trong C«ng ty gäi lµ qu¶n lý theo tuyÕn, mèi quan hÖ ë ®©y thÓ hiÖn tõ trªn xuèng gäi lµ hÖ thèng theo chiÒu däc. Qu¶n lý ®iÒu hµnh däc tõ cÊp trªn xuèng c¸c phßng ban vµ xuèng c¸c ph©n x-ëng. C¸n bé qu¶n lý ngµnh däc cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh thuéc bé phËn m×nh ®-îc giao. Quan hÖ nµy thÓ hiÖn râ: §øng ®Çu C«ng ty lµ Gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc cã hai phã Gi¸m ®èc, c¸c phã Gi¸m ®èc nµy cã tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc vÒ c¸c c«ng viÖc mµ Gi¸m ®èc giao mét c¸ch nhanh chãng kÞp thêi, chÝnh x¸c ®Ó tr×nh lªn Gi¸m ®èc khi cã yªu cÇu. - ViÖc bè trÝ theo chiÒu däc nh- trªn gióp Gi¸m ®èc C«ng ty b¸m s¸t ®-îc nh÷ng ho¹t ®éng cña C«ng ty. Tuy nhiªn kiÓu bè trÝ nh- vËy còng béc lé nh-îc ®iÓm nh-: Thêi gian sö lý c¸c th«ng tin th-êng chËm v× ph¶i th«ng qua c¸c phßng ban chøc n¨ng råi míi tíi ph©n x-ëng vµ cuèi cïng míi tíi ng-êi c«ng nhËn. Gi÷a c¸c phßng ban cña C«ng ty nÕu kh«ng phèi hîp tèt, phèi hîp 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhÞp nhµng, ¨n ý th× sÏ dÉn tíi chång chÐo, thËm chÝ cã thÓ ng-îc nhau vµ hiÓu sai vÊn ®Ò trong viÖc ban hµnh c¸c chØ thÞ h-íng dÉn … - Quan hÖ theo chiÒu ngang: Toµn bé hÖ thèng qu¶n lý ®ùîc chia thµnh nhiÒu chøc n¨ng vµ ph©n c«ng lao ®éng sao cho ®óng ng-êi, ®óng viÖc. ViÖc ph©n bè c¸c chøc n¨ng lµ c¨n cø vµo tr×nh ®é chuyªn m«n, kü n¨ng, kü x¶o, cïng c¸c ®iÒu kiÖn lao ®éng qu¶n lý, ph©n nhãm lao ®éng qu¶n lý cã tõng chøc n¨ng vµo cïng mét bé phËn, tõ ®ã thµnh c¸c phßng ban vµ nh÷ng phßng ban nµy cã träng tr¸ch ph©n c«ng cho c¸c lao ®éng trong phßng, ®¶m nhiÖm mét sè nhiÖm vô, mét sè kh©u nhÊt ®Þnh phï hîp víi n¨ng lùc, së tr-êng cña tõng ng-êi. Qua s¬ ®å hoµn chØnh ta thÊy C«ng ty TNHH Hµ Trang cã 6 phßng ban vµ c¸c ph©n x-ëng. §i s©u cô thÓ tõng phßng ban, ph©n x-ëng, ta thÊy mçi ng-êi cã mét nhiÖm vô nhÊt ®Þnh ®-îc cÊp trªn giao phã vµ ng-êi ®ã ph¶i cã nghÜa vô thùc hiÖn, ch¼ng h¹n ph¶i thu nhËp bæ sung nh÷ng th«ng tin ban ®Çu vÒ mét sè lÜnh vùc, mét sè vÊn ®Ò quy ®Þnh tr-íc, sau ®ã b¸o c¸o cho tr-ëng phßng, tr-ëng phßng cã nhiÖm vô sö lý c¸c th«ng tin ®Ó ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh sö lý c«ng viÖc. VÒ hîp t¸c gi÷a c¸c phßng ban chøc n¨ng ë C«ng ty vÉn cßn th¶ láng, trong khi lµm viÖc vÉn duy tr× phong c¸ch cña nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸, ch-a cã t¸c phong c«ng nghiÖp trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c«ng viÖc cã lóc sö dông kÕt qu¶ cña nh©n viªn ë bé phËn kh¸c, hoÆc kÕt qu¶ cña phßng ban nµy lµ c¨n cø s©y dùng vµ thùc hiÖn cña phßng ban kia …Nh- vËy viÖc chËm trÔ hoÆc sai sãt v× thiÕu chÝnh x¸c ë phßng ban nµy sÏ dÔ dµng lan truyÒn sang c¸c phßng ban kh¸c, vµ mét lo¹t sai sãt, thiÕu chÝnh x¸c kÐo theo. Do ®ã ¶nh h-ëng ®Õn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. VÒ hîp t¸c gi÷a c¸c ph©n x-ëng: trong C«ng ty TNHH Hµ Trang c¸c ph©n x-ëng cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau, c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt cña ph©n x-ëng nµy l¹i lµ nguyªn liÖu b¸n thµnh phÈm cña c¸c ph©n x-ëng kh¸c, nÕu nh- gi÷a c¸c ph©n x-ëng nµy kh«ng phèi hîp mét c¸ch ®ång bé ¨n khíp th× sÏ dÉn ®Õn sù gi¸n ®o¹n do c¸c nguyªn nh©n chñ quan : nh- thiÕu nguyªn liÖu 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thiÕu b¸n thµnh phÈm…Vµ do vËy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty sÏ bÞ chËm trÔ. Muèn kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy ph¶i cã ph-¬ng h-íng gi¶i quyÕt nh-: §Þnh râ tÝnh chÊt c«ng viÖc, giao nhiÖm vô cho tõng ng-êi, tõng phßng ban, ph©n x-ëng râ rµng tr¸nh t×nh tr¹ng chång chÐo c«ng viÖc vµ tr¸nh bÞ mï qu¸ng, û l¹i …. Nh÷ng c«ng viÖc mµ sö dông kÕt qu¶ gièng nhau th× ph¶i cã quy ®Þnh râ thêi gian chuyÓn giao hoÆc th«ng b¸o sè liÖu, møc ®é kÕt qu¶ cã liªn quan. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng II Ph©n tÝch Thùc tr¹ng vµ c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty TNHH Hµ Trang. I. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty TNHH Hµ Trang: 1. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty: + Gi¸m ®èc: §øng ®Çu C«ng ty lµ Gi¸m ®èc, lµ ng-êi cã quyÒn h¹n cao nhÊt, ra quyÕt ®Þnh tæ chøc qu¶n lý bé m¸y cña C«ng ty vµ ph©n c«ng c«ng t¸c cho c¸c phã Gi¸m ®èc c¸c phã Gi¸m ®èc chñ ®éng gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc thuéc ph¹m vi m×nh phô tr¸ch, kÕt hîp gi÷a Gi¸m ®èc vµ phã Gi¸m ®èc ®Ó giao viÖc cho c¸c phßng ban ph©n x-ëng s¶n xuÊt ®Ó s¶n xuÊt kÞp thêi. Gi¸m ®èc chØ ®¹o thùc hiÖn mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña C«ng ty. + Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt: Lµ ng-êi gióp Gi¸m ®èc vÒ kü thuËt cña C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc vÒ viÖc chØ ®¹o kiÓm tra kü thuËt ®¶m b¶o hoµn thµnh tèt viÖc s¶n xuÊt, an toµn lao ®éng cña toµn C«ng ty + Phã Gi¸m ®èc kinh doanh vµ dÞch vô: Lµ ng-êi gióp Gi¸m ®èc trong ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc vÒ vèn ®Çu t-, nguyªn liÖu vµ x©y dùng gi¸ c¶ cho cho s¶n phÈm. Víi quy m« c«ng viÖc kh«ng lín th× viÖc ph©n c«ng theo chøc n¨ng nh- vËy lµ hîp lý. 1.1. Phßng kü thuËt: - C¬ cÊu tæ chøc: Gåm 2 ng-êi. - Mét tr-ëng phßng phô tr¸ch c«ng t¸c vËt t-, n¨ng xuÊt lao ®éng, kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm - Mét c¸n bé theo dâi vËt t- m¸y mãc,vµ lµ kü thuËt viªn cña c¸c tæ s¶n xuÊt. + Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña phßng: 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tham m-u cho Gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý c«ng t¸c kü thuËt toµn C«ng ty ®Ò xuÊt víi Gi¸m ®èc c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt, söa ch÷a th-êng xuyªn ®¸nh gi¸ chÊt l-îng s¶n phÈm Nghiªn cøu, s¸ng chÕ ra nh÷ng kü thuËt míi, nh÷ng quy tr×nh s¶n xuÊt tèi -u gióp cho C«ng nh©n thùc hiÖn tèt h¬n c«ng viÖc vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. H-íng dÉn c¸c tæ ë c¸c ph©n x-ëng c¶i tiÕn vµ ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt. Theo dâi an toµn thiÕt bÞ m¸y mãc trong C«ng ty. - T×nh h×nh bè trÝ sö dông c¸n bé: Qua nghiªn cøu vµ t×m hiÓu phßng kü thuËt cã 2 c¸n bé ®Òu tèt nghiÖp chuyªn ngµnh kü thuËt. Víi tr×nh ®é nh- vËy lµ phï hîp víi chøc n¨ng nghiªn cøu cña phßng.VÒ sè l-îng 2 nguêi lµ hîp lý nh-ng kh«ng cã ng-êi cã tr×nh ®é §¹i häc vÒ chuyªn ngµnh kü thuËt nh- vËy C«ng ty nªn xem xÐt ®Ó cã ph-¬ng h-íng ®iÒu chØnh - Mèi quan hÖ cña phßng: Phèi hîp víi phßng kÕ to¸n x©y dùng gi¸ c¶, ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu. §ång thêi kÕt hîp ®Ó thanh lý nguyªn vËt liÖu thõa. Phßng kü thuËt cã nhiÖm vô b¸o c¸o víi ban Gi¸m ®èc t×nh h×nh tiªu hao nguyªn vËt liÖu, ®Þnh møc n¨ng xuÊt lao ®éng vµ c¸c v-íng m¾c kü thuËt trong s¶n xuÊt ®Ó l·nh ®¹o kÞp thêi gi¶i quyÕt. ViÖc h-íng dÉn chØ ®¹o nµy gãp phÇn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tiÕt kiÖm ®-îc nguyªn liÖu, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt dÉn ®Õn gi¶m gi¸ thµnh ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh. 1.2. Phßng kÕ ho¹ch vËt t-: C¬ cÊu tæ chøc: Gåm 3 ng-êi ®-îc bè chÝ nh- sau - Mét tr-ëng phßng phô tr¸ch chung - Mét c¸n bé phô tr¸ch thèng kª, ®iÒu ®é s¶n xuÊt - Mét nh©n viªn lµm nhiÖm vô cung øng vËt t+ Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña phßng: Tham m-u cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ s¶n xuÊt , theo dâi t×nh h×nh nguyªn liÖu, qu¶n lý nguyªn liÖu trong C«ng ty ®-îc hîp lý ®óng ®Þnh møc vµ tiÕt kiÖm. ChÞu tr¸ch nhiÖm mua s¾m vµ cÊp ph¸t vËt t- sö dông vµ ®iÒu hoµ trong ph¹m vi C«ng ty nh»m phôc vô cho mäi yªu cÇu kÕ ho¹ch. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - X©y dùng kÕ ho¹ch vËt t- hµng quý, n¨m, lËp hîp ®ång kinh tÕ mua s¾m vËt t- dù phßng - Ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ, phèi hîp víi c¸c phßng ban ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, gi¸ thµnh vËt t-… Ngoµi ra cßn ph¶i lo nguyªn liÖu ®¶m b¶o liªn tôc, c©n ®èi vËt t- cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - Th-êng xuyªn theo dâi viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch cña tõng tæ s¶n xuÊt - §iÒu ®é tiÕn tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ®Ó hoµn thµnh ®óng víi hîp ®ång. Phßng kÕ ho¹ch ®-îc bè chÝ 3 ng-êi, viÖc bè chÝ sö dông c¸n bé vµ nh©n viªn trong phßng lµ phï hîp víi chøc n¨ng cña c«ng viÖc. Nh-ng xem ra sè l-îng c«ng viÖc qu¸ nhiÒu sÏ g©y ra vÊt v¶ cho c¸c thµnh viªn trong phßng. Phßng cã 3 ng-êi cã tr×nh ®é Cao ®¼ng kh«ng cã thµnh viªn nµo cã tr×nh ®é §¹i häc. §Ó t¹o ®-îc hiÖu qu¶ c«ng viÖc, tr¸nh cho c¸c nh©n viªn ph¶i lµm viÖc qu¸ søc, C«ng ty nªn xem xÐt l¹i vµ cã biÖn ph¸p tuyÓn thªm nh©n viªn cã tr×nh ®é §¹i häc ®Ó cho c«ng t¸c trong phßng diÔn ra mét c¸ch thuËn lîi nhÊt. - Mèi quan hÖ: Trªn c¬ së kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña C«ng ty, phßng kÕ ho¹ch vËt t- kÕt hîp víi phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ph©n bè kÕ ho¹ch cho tõng ph©n x-ëng s¶n xuÊt, c©n ®èi nguyªn vËt liÖu, th-êng xuyªn cung cÊp nguyªn vËt liÖu ®Ó ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña s¶n xuÊt, b¸o c¸o t×nh h×nh hoµn thµnh kÕ ho¹ch lªn cÊp trªn theo ®Þnh kú. §Ó x©y dùng kÕ ho¹ch s¸t víi thùc tÕ phßng ph¶i dùa vµo ®Þnh møc tiªu hao nguyªn liÖu mµ phßng kü thuËt x©y dùng. Qua ®ã cã biÖn ph¸p chuÈn bÞ nguyªn liÖu cho c¸c tæ s¶n xuÊt mét c¸ch hîp lý nhÊt. 1.3. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: C¬ cÊu tæ chøc: Gåm 3 ng-êi ®-îc bè chÝ c«ng viÖc cô thÓ nh- sau: - Mét tr-ëng phßng phô tr¸ch chung - Mét c¸n bé gi¸ thµnh, thanh to¸n l-¬ng, b¶o hiÓm x· héi, thanh to¸n nguyªn liÖu - Mét c¸n bé thanh to¸n Ng©n hµng vµ kiªm thñ quü + Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tham m-u cho Gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý c«ng t¸c kinh tÕ tµi chÝnh h¹ch to¸n toµn C«ng ty vµ qu¶n lý c«ng t¸c tµi chÝnh, kÕ to¸n, tµi vô, qu¶n lý, vèn, theo dâi c«ng t¸c tiªu thô, thanh to¸n l-¬ng thanh to¸n b¶o hiÓm x· héi, c¸c kho¶n chi phÝ tµi chÝnh.Theo dâi vÒ nguyªn liÖu, lîi nhuËn, th«ng tin kinh tÕ, tæ chøc kiÓm tra thùc hiÖn c¸c chÕ ®é h¹ch to¸n ng©n s¸ch cña C«ng ty §«n ®èc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ, kÞp thêi quyÕt to¸n vµ thanh lý hîp ®ång Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n lËp b¸o c¸o tµi chÝnh toµn C«ng ty, lµm b¸o c¸o quý, n¨m cña C«ng ty. Tr×nh Gi¸m ®èc phª duyÖt. + T×nh h×nh bè chÝ sö dông c¸n bé. Nh×n chung lµ t-¬ng ®èi phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô c¶ phßng cã 3 ng-êi hai ng-êi tèt nghiÖp Cao ®¼ng kÕ to¸n, cßn mét ng-êi tè nghiÖp Cao ®¼ng kinh tÕ. Kh«ng cã ng-êi tèt nghiÖp §¹i häc. Nh- vËy tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸c c¸n bé cã phÇn nµo ®¸p øng ®-îc nhu cÇu chuyªn m«n cña c«ng viÖc Qua thùc tÕ cña C«ng ty ta thÊy víi quy m« nhá khèi l-îng c«ng viÖc ch-a lín th× bè trÝ ng-êi cña phßng ch-a hîp lý sè l-îng c¸n bé trong phßng 3 ng-êi lµ h¬i nhiÒu trong khi mét ng-êi cã thÓ ®¶m ®-¬ng nhiÒu c«ng viÖc. Do ®ã cÇn xem xÐt ®Ó cã thÓ chuyÓn c«ng t¸c mét c¸n bé nh©n viªn sang bé phËn kh¸c ®Ó cã thÓ kh«ng l·ng phÝ n¨ng lùc l·nh ®¹o cña mçi c¸ nh©n. + Mèi quan hÖ cña phßng Trªn c¬ së ®Þnh møc lao ®éng cña phßng kü thuËt, phßng kÕ ho¹ch, phßng kinh doanh, phßng kÕ to¸n tiÕn hµnh x©y dùng gi¸ thµnh s¶n phÈm, lo tµi chÝnh cho bé phËn mua s¾m nguyªn liÖu thanh to¸n kÞp thêi mäi chi phÝ tiÒn c«ng , tiÒn l-¬ng cho c¸c phßng ban, c«ng nh©n. §ång thêi h¹ch to¸n lç l·i vµ b¸o c¸o th-êng xuyªn lªn Gi¸m ®èc kÕ ho¹ch chi tiªu, lç l·i cña C«ng ty. Tõ ®ã cïng víi ban Gi¸m ®èc, c¸c phßng ban kh¸c ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt, tiªu thô hîp lý h¬n lµm cho c«ng t¸c chØ ®¹o c«ng viÖc diÔn ra mét c¸ch nhÞp nhµng liªn tôc. 1.4. Phßng kinh doanh: C¬ cÊu tæ chøc: Gåm 3 ng-êi 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Mét tr-ëng phßng phô tr¸ch chung - Mét c¸n bé lËp c¸c kÕ ho¹ch ng¾n vµ dµi h¹n vÒ s¶n xuÊt kinh doanh, ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh doanh thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh doanh - Mét nh©n viªn lµm c¸c nhiÖm vô kh¸c + Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: Tham m-u cho Gi¸m ®èc C«ng ty vµ qu¶n lý toµn diÖn vÒ nhiÖm vô kinh doanh cña C«ng ty ChÞu tr¸ch nhiÖm lËp c¸c kÕ ho¹ch ng¾n h¹n vµ dµi h¹n vÒ s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t triÓn kh¸ch hµng, gi¸ b¸n s¶n phÈm b×nh qu©n Thùc hiÖn c¸c giao dÞch, ®µm ph¸n mua, cung øng nguyªn vËt liÖu, tiªu thô s¶n phÈm, doanh thu, chi phÝ tr×nh Gi¸m ®èc phª duyÖt, tæ chøc theo dâi, kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn, thùc hiÖn chÝnh s¸ch chÊt l-îng cña C«ng ty víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c. TÝnh to¸n qu¶n lý s¶n phÈm C«ng ty giao cho c¸c ®¹i lý b¸n bu«n, b¸n lÎ, ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch kh«ng ngõng n©ng cao. + T×nh h×nh bè trÝ sö dông c¸n bé: Phßng kinh doanh ®-îc bè chÝ 3 ng-êi ®Òu cã tr×nh ®é Cao ®¼ng 2 c¸n bé vµ 1 nh©n viªn.C«ng viÖc ®¬n gi¶n, nh- vËy viÖc bè trÝ sö dông c¸n bé ë ®©y lµ h¬i thõa. 2.Tr×nh ®é cña c¸c nh©n viªn thuéc c¸c phßng ban chøc n¨ng: Trong qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, chÊt l-îng vµ n¨ng lùc c¸c c¸n bé l·nh ®¹o lµ v« cïng quan träng, nã cã ¶nh h-ëng tíi sù thµnh b¹i cña tæ chøc V× vËy dï ë c-¬ng vÞ nµo ng-êi l·nh ®¹o ph¶i cã n¨ng lùc thùc sù vµ kh¶ n¨ng ®¶m nhiÖm ®-îc c«ng viÖc. Tr¸ch nhiÖm ®Æt ra cho ng-êi l·nh ®¹o lµ ph¶i liªn kÕt c¸c bé phËn trong bé m¸y qu¶n lý vµ c¸c chøc n¨ng qu¶n lý thµnh mét hÖ thèng, linh ho¹t cã hiÖu qu¶ cao. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BiÓu 1: Tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸ cña lao ®éng qu¶n lý ë C«ng ty TNHH Hµ Trang. sè ng-êi STT C¸c phßng ban lao ®éng Tr×nh ®é §¹i häc Cao ®¼ng Trung cÊp 1 Ban Gi¸m ®èc 3 3 0 0 2 Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n 3 0 3 0 3 Phßng kü thuËt 2 0 2 0 4 Phßng kÕ häach 3 0 3 0 5 Phßng kinh doanh 3 0 3 0 6 Ph©n x-ëng 4 0 0 4 7 Tæng lao ®éng 18 3 11 4 Qua biÓu ®å trªn ta thÊy lao ®éng qu¶n lý cã tr×nh ®é §¹i häc chiÕm tØ lÖ Ýt nhÊt: 4,5%. sè cã tr×nh ®é Cao ®¼ng cã 11 ng-êi chiÕm 16,4% trªn tæng sè lao ®éng toµn C«ng ty; sè lao ®éng cã tr×nh ®é Trung cÊp cã 4 ng-êi chiÕm 5,97%. Víi nh÷ng con sè nµy kh«ng hîp lý víi ®Æc thï qu¶n lý cña C«ng ty, dÉn ®Õn nh©n viªn kh«ng lµm hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n kÐm, hiÖu qu¶ lao ®éng kh«ng cao. Sè l-îng nh©n viªn ë c¸c phßng nh- phßng tµi chÝnh kÕ to¸n, phßng kinh doanh nªn gi¶m ®i v× hiÖn nay tæng sè lao ®éng cña C«ng ty chØ cã 67 ng-êi, h¬n n÷a sè l-îng nh©n viªn ë c¸c phßng nh- phßng tµi chÝnh kÕ to¸n, phßng kinh doanh lµ h¬i thõa. 3. Bé m¸y chØ huy ®iÒu hµnh s¶n xuÊt t¹i c¸c ph©n x-ëng: 3.1. C¬ cÊu tæ chøc cña mçi ph©n x-ëng s¶n xuÊt. Gåm cã: 4 ng-êi, cã tr×nh ®é trung cÊp. - Mét tæ tr-ëng phô tr¸ch chung - Mét tæ phã phô tr¸ch vÒ mÆt kü thuËt kiÓm tra chÊt l-îng vµ sè cÊp ph¸t nguyªn liÖu cho tæ. Ngoµi ra gióp viÖc cho tæ tr-ëng cßn cã c¸c nh©n viªn sau: + Nh©n viªn kü thuËt th-êng xuyªn h-íng dÉn, kiÓm tra chÊt l-îng s¶n xuÊt sao cho phï hîp. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Nh©n viªn thèng kª cã nhiÖm vô gióp tæ tr-ëng thèng kª sè liÖu hµng ngµy vÒ lao ®éng vµ n¨ng xuÊt c«ng viÖc cña tõng lao ®éng, cuèi th¸ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi cho c«ng nh©n. BiÓu:2 Bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt ë c¸c ph©n x-ëng: Nh©n viªn phßng kü thuËt thuËt Tæ tr-ëng Tæ phã Ph©n x-ëng 1 Ph©n x-ëng 2 Thèng kª Ph©n x-ëng 3 3.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña bé phËn qu¶n lý. Cã nhiÖm vô chØ ®¹o trùc tiÕp c¸c mÆt s¶n xuÊt, kü thuËt, phôc vô cho c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt ®¶m b¶o hoµn thµnh kÕ ho¹ch do Gi¸m ®èc C«ng ty giao cho. KiÓm tra viÖc sö lý nguyªn liÖu, ra quyÕt ®Þnh cung cÊp nguyªn vËt liÖu mét c¸ch kÞp thêi chu ®¸o. 3.3. §iÒu hµnh s¶n xuÊt. Hµng ngµy tæ tr-ëng dùa vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt mµ C«ng ty giao. phèi hîp víi c¸c bé phËn phô trî kh¸c ®Ó chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cho tæ ®-îc ®Çy ®ñ nguyªn liÖu,®ång phôc b¶o hé lao ®éng. §ång thêi còng kiÓm tra l¹i ®Ó c«ng viÖc cã thÓ diÔn ra mét c¸ch thuËn lîi tæ phã trùc tiÕp h-íng dÉn vµ kiÓm tra kü thuËt trong qóa tr×nh s¶n xuÊt vµ qu¶n lý m¸y mãc, vËt t-. II. kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty TNHH Hµ Trang trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 1. C¸c ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty: 1.1 M¸y mãc thiÕt bÞ: M¸y mãc thiÕt bÞ lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®-îc ë bÊt kú mét doanh nghiÖp, mét ®¬n vÞ nµo muèn tham gia s¶n xuÊt kinh doanh. M¸y mãc 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thiÕt bÞ quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. M¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i lµ mét yÕu tè v« cïng quan träng cho viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp cã hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i vµ c¬ së h¹ tÇng tèt th× cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh m¹nh h¬n c¸c doanh nghiÖp kh¸c trªn thÞ tr-êng. Cã mét thùc tÕ lµ hÇu nh- toµn bé nhµ x-ëng , m¸y mãc ®· cò. Tõ khi ho¹t ®éng ®Õn hÕt n¨m 2000 C«ng ty thùc hiÖn s¶n xuÊt trªn mét d©y chuyÒn m¸y mãc l¹c hËu, n¨ng xuÊt thÊp. Nªn tõng n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty ®Òu chó träng c«ng t¸c ®Çu t- mua míi vµ sña ch÷a b¶o d-ìng. C«ng ty ®· tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch söa ch÷a ®Þnh kú, n©ng cÊp mét sè thiÕt bÞ chÝnh quan träng, duy tr× c«ng t¸c b¶o d-ìng, b¶o qu¶n m¸y t¹i n¬i s¶n xuÊt. §Çu n¨m 2006 tíi nay C«ng ty ®Çu t- thªm 01 d©y chuyÒn m¸y míi hiÖn ®¹i vµ ®· n©ng c«ng suÊt lªn gÊp 3 lÇn 1.2 Nguyªn liÖu: Nguyªn liÖu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, cÊu thµnh lªn s¶n phÈm. V× vËy nguyªn liÖu ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm, gi¸ thµnh s¶n phÈm. ChÝnh v× vËy tæ chøc tèt vÒ nguyªn liÖu sÏ cã vai trß n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Kh¸c víi c¸c c«ng ty kh¸c C«ng ty TNHH Hµ Trang lµ mét C«ng ty chuyªn s¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i, nguyªn liÖu s¶n xuÊt mang ®Æc ®iÓm chung vÒ nguyªn liÖu sö dông trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, nguyªn liÖu ®a d¹ng tõ ng« khoai s¾n lóa g¹o cho ®Õn bét c¸, bét thÞt, bét x-¬ng, kho¸ng h÷u c¬, men tiªu ho¸ vµ ®Çy ®ñ acid amin vi ta min chÊt chèng oxi ho¸ … Chi phÝ dµnh cho nguyªn liÖu chiÕm tØ träng kh«ng cao kho¶ng 50% ®Õn 55% trong tæng sè chi phÝ cho s¶n xuÊt. Nguån cung cÊp nguyªn liÖu chñ yÕu lµ thÞ tr-êng trong n-íc (thÞ tr-êng n«ng th«n) 1.3 Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm: S¶n phÈm cña C«ng ty TNHH Hµ Trang rÊt ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i mÉu m·. C«ng ty nhËn s¶n xuÊt tõ nh÷ng s¶n phÈm nh- thøc ¨n hçn hîp d¹ng viªn dïng cho heo lai tõ 30KG ®Õn 60KG, cho heo con tõ khi t¸ch ®µn ®Õn xuÊt 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chuång thøc ¨n hçn hîp cho gia cÇm, gia cÇm lÊy chøng, thuû cÇm vµ thuû cÇm lÊy chøng ngoµi ra C«ng ty cßn s¶n xuÊt lo¹i thøc ¨n phôc vô cho ch¨n nu«i thuû s¶n … Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn nhËn s¶n xuÊt c¸c lo¹i bao b× cho c¸c C«ng ty s¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i. S¶n phÈm cña C«ng ty TNHH Hµ Trang, ®-îc s¶n xuÊt qua nhiÒu c«ng ®o¹n vµ ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian. Cã thÓ minh ho¹ qua s¬ ®å tæng qu¸t sau: S¬ ®å 2: S¬ ®å quy tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty TNHH Hµ Trang Nguyªn liÖu Sµng läc SÊy kh« NghiÒn Trén ®Òu Hoµn thiÖn s¶n phÈm KiÓm nghiÖm NhËp kho §ãng gãi 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¸c s¶n phÈm cña C«ng ty cã thÓ s¶n xuÊt hµng lo¹t. 1.4 §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng. 1. Sè l-îng lao ®éng: BiÓu: 3 Sè lao ®éng cña C«ng ty qua c¸c n¨m. N¨m 2005 ChØ tiªu Sè TT ng-ßi (%) Sè lao ®éng N¨m 2006 Sè N¨m 2007 TT ng-êi (%) N¨m N¨m 2006/2005 2007/2006 Sè TT Møc ng-êi (%) chªnh (%) Møc chªnh (%) 46 100 53 100 67 100 7 15,2 14 26,4 L/® trùc tiÕp 37 80,4 42 79,2 53 79,1 5 13,5 11 26,1 L/® gi¸n tiÕp 9 19,6 11 20,8 14 20,9 2 22,2 3 27,3 Lao ®éng nam 25 54,4 29 54,7 37 55,2 4 16 8 27,6 Lao ®éng n÷ 21 45,6 24 45,3 30 44,8 3 14,3 6 26 chia TT/GT Giíi tÝnh Qua biÓu 3 ta thÊy tæng sè c«ng nh©n viªn cña C«ng ty qua c¸c n¨m, n¨m 2005: cã 46 ng-êi, n¨m 2006: cã53 ng-êi, n¨m 2007: cã 67 ng-êi. Nh- vËy tæng sè ng-êi qua c¸c n¨m cña C«ng ty lµ cã chiÒu h-íng t¨ng dÇn vÒ sè l-îng HiÖn nay tæng sè lao ®éng cña C«ng ty lµ 67 ng-êi trong ®ã cã 30 ng-êi lµ n÷ vµ 37 ng-êi lµ nam. Sè lao ®éng trùc tiÕp cña C«ng ty n¨m 2005 lµ: 37 ng-êi Sè lao ®éng gi¸n tiÕp cña C«ng ty lµ: 9 ng-êi Sè lao ®éng trùc tiÕp cña C«ng ty n¨m 2006 lµ: 42 ng-êi Sè lao ®éng gi¸n tiÕp cña C«ng ty lµ: 11 ng-êi Sè lao ®éng trùc tiÕp cña C«ng ty n¨m 2007 lµ: 53 ng-êi Sè lao ®éng gi¸n tiÕp cña C«ng ty lµ: 14 ng-êi. 20
- Xem thêm -