Tài liệu Một số ý kiến nhằm cải thiện tình hình tài chính và khả năng thanh toán của công ty xây dựng và phát triển nông thôn

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng vÊn ®Ò c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn ngay g¾t, ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ®øng v÷ng trªn th−¬ng tr−êng yªu cÇu c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i æn ®Þnh. Tuy nhiªn ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ ho¹t ®éng cèt lâi ®¶m b¶o cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh ®−îc thùc hiÖn. Nghiªn cøu t×nh h×nh tµi chÝnh kh«ng chØ lµ mèi quan t©m cña nhiÒu ®èi t−îng nh− c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c nhµ ®Çu t−, chñ ng©n hµng, nhµ cung cÊp vµ b¹n hµng v× th«ng quan ph©n tÝch tµi chÝnh cho phÐp ng−êi sö dông thu thËp, xö lý c¸c th«ng tin, tõ ®ã ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh, kh¶ n¨ng tiÒm lùc vµ hiÖu qu¶ kinh doanh còng nh− rñi ro vµ tiÒm n¨ng trong t−¬ng lai. §ång thêi c«ng t¸c nghiªn cøu tµi chÝnh nh»m ®−a ra mét hÖ thèng c¸c th«ng tin toµn diÖn phï hîp víi tr×nh ®é, môc ®Ých cña mäi ®èi t−îng cÇn quan t©m, nghiªn cøu t×nh h×nh tµi chÝnh ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, tµi s¶n vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ c¸c gi¶i ph¸p kh¸c nh− ®Çu t−, lîi nhuËn, c¹nh tranh. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn, em tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi "Mét sè ý kiÕn nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n" Ch−¬ng I Mét sè néi dung lý luËn vÒ qu¶n trÞ tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng h¹ch to¸n cña C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n I. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt, qu¶n trÞ tµi chÝnh. 1. Kh¸i niÖm: Tµi chÝnh lµ nh÷ng mèi quan hÖ kinh tÕ trong viÖc phÊn phèi tæng s¶n phÈm xM héi vµ thu nhËp quèc d©n, g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ sö dông c¸c quü tiÒn tÖ trong doanh nghiÖp ®−îc sö dông cho t¸i sö dông ®Çu t− ph¸t triÓn kinh tÕ vµ gi¶i quyÕt c¸c nhu cÇu thùc hiÖn chøc n¨ng cña nhµ n−íc. Tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ mét bé phËn c¬ b¶n trong hÖ thèng tµi chÝnh cña nhµ n−íc ta hiÖn nay, lµ c¸c quan hÖ tiÒn tÖ g¾n trùc tiÕp víi tæ chøc huy ®éng ph©n phèi, sö dông vµ qu¶n lý trong qu¸ tr×nh kinh doanh. 2. B¶n chÊt: Trong c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung nhµ n−íc can thiÖp vµ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng, lóc ®ã tiÒn chØ ®ãng vai trog trang søc kh«ng ph¶n ¸nh b¶n chÊt cña sù vËn ®éng kinh tÕ, xM héi. Tµi chÝnh t¸ch rêi sù vËn ®éng cña c¸c quy luËt kinh tÕ. Trong c¬ chÕ thÞ tr−êng mçi vËn hµnh kinh tÕ ®Òu ®−îc tiÒn tÖ ho¸. C¸c mÖnh lÖnh hµnh chÝnh ®Òu ®−îc thay thÕ b»ng hÖ thèng ph¸p luËt. C¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i tù lo nguån vèn ®Ó ®Çu t− vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×m kiÕm kh¸ch hµng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm theo c¬ chÕ gi¸ do thÞ tr−êng quy ®Þnh. Nã t¹o ra hµng lo¹t c¸c mèi quan hÖ qua l¹i d−íi h×nh th¸i gi¸ trÞ cña c¸c nguån lùc kh¸c nhau. C¸c nguån lùc h×nh thµnh vËn ®éng vµ chuyÓn ®éng xoay quanh thÞ tr−êng tµi ®Ó t¹o lËp nªn quü tiÒn tÖ vµ ®−îc sö dông g¾n liÒn víi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph©n phèi, sö dông c¸c nguån lùc tµi chÝnh. II. Néi dung c¬ b¶n cña qu¶n trÞ tµi chÝnh. 1. Lùa chän ph−¬ng ¸n ®Çu t−. Ph©n tÝch dù ¸n kh«ng chØ nh»m kh¼ng ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n mµ ®iÒu quan träng n÷a lµ viÖc chän ®−îc ph−¬ng ¸n tèi −u trong c¸c ph−¬ng ¸n cã thÓ cã. Cã nghÜa lµ khi ph©n tÝch ph¶i ®−a ra nhiÒu ph−¬ng ¸n lùa chän. §Ó so s¸nh lùa chän ph−¬ng ¸n ®Çu t− tèi −u ta cã thÓ ¸p dông hai ph−¬ng ph¸p sau: - So s¸nh trùc tiÕp c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña dù ¸n. - Ph©n tÝch ®é nh¹y c¶m cña dù ¸n theo c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh mÆt tµi chÝnh trong ®iÒu kiÖn bÊt ®Þnh cña c¸c yÕu tè cã liªn quan ®Õn ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña dù ¸n. Chóng ta biÕt r»ng môc tiªu cô thÓ cña c¸c dù ¸n rÊt ®a d¹ng (t¹o viÖc lµm, s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng lîi nhuËn vµ tû suÊt lîi nhuËn...) trªn gãc ®é xem xÐt mÆt tµi chÝnh vµ lùa chän c¸c ph−¬ng ¸n ®Çu t− chóng ta sö dông c¸c ®é ®o hiÖu qu¶ tµi chÝnh nh− chi phÝ nhá nhÊt, thêi h¹n thu håi vèn ng¾n nhÊt, thêi h¹n thu håi vèn ®Çu t− t¨ng thªm ≤ ®Þnh møc, ®iÓm hoµ vèn nhá nhÊt, IRR > IRR ®Þnh møc vµ lín nhÊt; IRR cña vèn ®Çu t− t¨ng thªm ≥ IRR ®Þnh møc, RR ≥ RR ®Þnh møc vµ lín nhÊt, hoÆc RR vèn ®Çu t− t¨ng thªm ≥ RR ®Þnh møc. Tr×nh tù c¸c b−íc so s¸nh lùa chän ph−¬ng ¸n nh− sau: a. §−a ra ®Çy ®ñ c¸c ph−¬ng ¸n cã thÓ cã. b. X¸c ®Þnh thêi kú ph©n tÝch so s¸nh (TKPT). c. ¦íc l−îng c¸c kho¶n thu, chi trong thêi kú ph©n tÝch cña tõng ph−¬ng ¸n. d. X¸c ®Þnh c¸c hÖ sè tÝnh kÐo (1 + r)n hoÆc chiÕt khÊu 1 (1 + r ) n ®Ó tÝnh chuyÓn c¸c kho¶n thu, chi ph¸t sinh ë c¸c n¨m kh¸c nhau vÒ cïng mét mÆt b»ng thêi gian. e. Lùa chän chØ tiªu ®o l−êng hiÖu qu¶. f. TÝnh c¸c chØ tiªu ®o l−êng hiÖu qu¶. g. So s¸nh lùa chän ph−¬ng ¸n theo tõng chØ tiªu. 2. H×nh thµnh vµ c¶i biÕn c¬ cÊu vèn kinh doanh. Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh kinh doanh thùc hiÖn ®−îc vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i cã vèn. MÆt kh¸c sè vèn ban ®Çu ®M ®−îc nhµ n−íc quy ®Þnh ®Ó ®Çu t− c¸ch thµnh lËp doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng c¸c ho¹t ®éng ®Òu ®−îc tiÒn tÖ ho¸ v×vËy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã l−îng tiÒn øng tr−íc hay cßn gäi lµ vèn môc ®Ých ®Ó gi¶i quyÕt c¸c nhu cÇu ®Çu vµo. - Vèn cè ®Þnh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh ®−îc sö dông vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Tµi s¶n cè ®Þnh lµ nh÷ng t− liÖu lao ®éng cã gi¸ trÞ lín, th«ng th−êng lµ: nhµ x−ëng, kho tµng, m¸y mãc thiÕt bÞ, ph−¬ng tiÖn vËn t¶i... Nh÷ng t− liÖu nµy cã thêi gian sö dông dµi trªn mét n¨m, tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt, sau mçi chu kú chóng hao mßn mét phÇn nh−ng vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu v× vËy gi¸ trÞ cña chóng ®−îc chuyÓn dÇn tõng phÇn cµo gi¸ trÞ s¶n phÈm. Vèn cè ®Þnh lµ mét bé phËn cña vèn ®Çu t− øng tr−íc vÒ tµi s¶n cè ®Þnh vµ t− liÖu lao ®éng do con ng−êi s¸ng taä ra vµ cã tÝnh chÊt l©u bÒn trong qu¸ tr×nh sö dông vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Tµi s¶n cè ®Þnh bao gåm: Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh, h÷u h×nh, tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh vµ tµi s¶n cèn ®Þnh tµi chÝnh doanh nghiÖp. Chóng ®¶m b¶o hai ®iÒu kiÖn: Thêi giam s¶n xuÊt trªn mét n¨m, gi¸ trÞ ®¹t møc ®é quy ®Þnh. - Vèn l−u ®éng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tµi s¶n l−u ®éng trong s¶n xuÊt vµ tµi s¶n l−u ®éng trong l−u th«ng. §ã lµ sè tiÒn mµ doanh nghiÖp ®M øng tr−íc vÒ tµi s¶n l−u ®éng trong s¶n xuÊt vµ tµi s¶n l−u ®éng nh»m ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®−îc tiÕn hµnh th−êng xuyªn liªn tôc. Trong qu¸ tr×nh tham gia s¶n xuÊt s¶n phÈm c¸c ®èi t−îng lao ®éng biÕn d¹ng chuyÓn tõ h×nh th¸i hiÖn vËt nµy sang h×nh th¸i hiÖn vËt kh¸c. Chóng tham gia toµn bé vµ tham gia mét lÇn vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, gi¸ trÞ cña chóng ®−îc chuyÓn ho¸ toµn bé vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm, nã ®−îc bï ®¾p khi s¶n phÈm ®−îc tiªu thô, thu ®−îc tiÒn hµng. Vèn l−u ®éng vËn ®éng kh«ng ngõng qua c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau, ë mçi giai ®o¹n vèn l−u ®éng biÓu diÔn c¸c h×nh th¸i kh¸c nhau: + Giai ®o¹n 1: §ã lµ vèn ®Ó mua nguyªn vËt liÖu phô tïng... tõ tiÒn chuyÓn thµnh vËt chÊt ®−îc dù tr÷ cho s¶n xuÊt. + Giai ®o¹n 2: §−a nguyªn vËt liÖu dù tr÷ vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm d−íi d¹ng b¸n thµnh phÈm, vèn ë ®©y chuyÓn thµnh vèn s¶n xuÊt. + Giai ®o¹n 3: Lµ giai ®o¹n tiªu thô s¶n phÈm vµ thu håi vèn, vèn ®M chuyÓn tõ h×nh th¸i vËt chÊt sang h×nh th¸i tiÒn tÖ. Trong cïng mét thêi gian vèn l−u ®éng cña doanh nghiÖp ph©n bè kh¾p ë c¸c giai ®o¹n lu©n chuyÓn. Sù vËn ®éng cña vèn l−u ®éng trong doanh nghiÖp lµ sù vËn ®éng cña vËt t− hµng ho¸, l−îng vèn t¨ng tr−ëng thÓ hiÖn l−îng vËt t− hµng ho¸ lu©n chuyÓn hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm hay lMng phÝ. C¶i tiÕn c¬ cÊu vèn kinh doanh chÝnh lµ c¶i tiÕn sù thu hót b»ng nhiÒu h×nh thøc tõ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Trong nÒn kinh tÕ ®Ó h×nh thµnh c¸c quü tiÒn tÖ phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh hay tiªu dïng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ xM héi, c¶i biÕn c¬ cÊuq vèn lµ chøc n¨ng quan träng lµm viÖc lu©n chuyÓn vèn tõ ng−êi cung cÊp ®Õn ng−êi sö dông ®−îc tiÖn lîi vµ tr«i ch¶y. 3. X¸c ®Þnh tèc ®é chu chuyÓn cña vèn l−u ®éng. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vèn l−u ®éng vËn ®éng kh«ng ngõng, th−êng xuyªn qua c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®ã lµ giai ®o¹n dù tr÷ s¶n xuÊt l−u th«ng ®Èy nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn cña vèn l−u ®éng sÏ gãp phÇn gi¶i quyÕt nhu cÇu vÒ vèn cho doanh nghiÖp gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. §Ó x¸c ®Þnh tèc ®é lu©n chuyÓn cña vèn l−u ®éng ng−êi ta th−êng sö dông c¸c chØ tiªu sau: - Sè vßng quay cña vèn l−u ®éng. Sè vßng quay cña vèn l−u ®éng = Tæng doanh thu thuÇn Vèn l−u ®éng b×nh qu©n ChØ tiªu nµy cho biÕt vèn l−u ®éng quay ®−îc mÊy vßng trong kú. NÕu sè vßng quay t¨ng chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn t¨ng vµ ng−îc l¹i. ChØ tiªu cßn ®−îc gäi lµ hÖ sè lu©n chuyÓn. - Thêi gian cña vßng lu©n chuyÓn. Thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn = Thêi gian cña kú ph©n tÝch Sè vßng quay cña vèn l−u ®éng ChØ tiªu nµy thÓ hiÖn sè ngµy cÇn thiÕt cho vèn l−u ®éng quay ®−îc mét vßng. Thêi gian cña mét vßng lu©n chuyÓn cµng nhá th× tèc ®é lu©n chuyÓn cµng lín. - HÖ sè ®¶m nhËn vèn l−u ®éng. HÖ sè ®¶m nhËn vèn l−u ®éng = Vèn l−u ®éng b×nh qu©n Tæng doanh thu thuÇn HÖ sè nµy cµng nhá chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cµng cao. Sè vèn tiÕt kiÖm ®−îc cµng nhiÒu. HÖ sè cho biÕt ®Ó cã 1 ®ång lu©n chuyÓn th× cÇn mÊy ®ång vèn l−u ®éng. 4. X¸c ®Þnh chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ vèn kinh doanh. Trong kinh doanh bÊt kú mét chñ ®Çu t− nµo khi ho¹t ®éng ®Òu cã môc ®Ých chung ®ã lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn trong ®iÒu kiÖn cho phÐp. HiÖu qu¶ kinh doanh ¶nh h−ëng ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Trong c¸c tû suÊt doanh lîi lu«n lu«n ®−îc c¸c nhµ qu¶n trÞ kinh doanh, c¸c nhµ ®Çu t−, c¸c nhµ ph©n tÝch tµi chÝnh quan t©m. Chóng lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh còng nh− so s¸nh hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ møc lîi cña c¸c doanh nghiÖp cïng lo¹i. - Tû suÊt lîi nhuËn/doanh thu. Ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh thÓ hiÖn lîi nhuËn do doanh thu tiªu thô s¶n phÈm mang l¹i. C«ng thøc x¸c ®Þnh: Tû suÊt lîi nhuËn/doanh thu = Lîi tøc sau thuÕ Doanh thu thuÇn x 100% ChØ tiªu nµy thÓ hiÖn cø 100 ®ång doanh thu thuÇn th× sinh ra bao nhiªu ®ång lîi tøc sau thuÕ. Tuy nhiªn ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n ta cÇn ph¶i xem xÐt kÕt hîp b¶n chÊt cña ngµnh kinh doanh vµ ®iÒu kiÖn kinh doanh cña doanh nghiÖp. - HÖ sè quay vßng cña tµi s¶n: Lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ cña tµi s¶n ®Çu t− thÓ hiÖn qua doanh thu thuÇn sinh ra tõ tµi s¶n ®Çu t− ®ã. Th«ng qua ®ã ®¸nh gi¸ ®−îc kh¶ n¨ng sö dông tµi s¶n cña doanh nghiÖp. C«ng thøc x¸c ®Þnh: HÖ sè quay vßng tµi s¶n = Doanh thu thuÇn Tµi s¶n vèn b×nh qu©n HÖ sè cµng cao th× doanh nghiÖp sö dông tµi s¶n cµng cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn khi ®¸nh gi¸ hÖ sè quay vßng tµi s¶n ph¶i kÕt hîp xem xÐt b¶n chÊt cña ngµnh kinh doanh mµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng. - Tû suÊt lîi nhuËn/vèn sö dông. Lµ sù kÕt hîp cña hai chØ tiªu lîi nhuËn/doanh thu víi hÖ sè quay vßng tµi s¶n. C«ng thøc x¸c ®Þnh: Tû suÊt lîi nhuËn/vèn sö dông = Lîi tøc sau thuÕ Vèn sö dông b×nh qu©n Tû suÊt nµy ph¶n ¸nh cø 100 ®ång vèn ho¹t ®éng b×nh qu©n trong kú sÏ mang l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. Tû suÊt nµy cµng lín chøng tá vèn sö dông cã hiÖu qu¶ cao vµ ng−îc l¹i. - Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh. HiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh ®−îc tÝnh to¸n b»ng nhiÒu chØ tiªu song phæ biÕn nhÊt lµ: + ChØ tiªu søc s¶n xuÊt cña tµi s¶n cè ®Þnh = Lîi nhuËn thuÇn (lMi gép) Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø 1 ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n tµi s¶n cè ®Þnh mang l¹i mÊy ®ång doanh thu thuÇn. + Søc sinh lêi cña tµi s¶n cè ®Þnh = Lîi nhuËn thuÇn (lMi gép) Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ ChØ tiªu nµy cho biÕt 1 ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n tµi s¶n cè ®Þnh mang l¹i mÊy ®ång lîi nhuËn gép. - Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n l−u ®éng. HiÖu qu¶ chung vÒ sö dông tµi s¶n l−u ®éng ®−îc ph¶n ¸nh qua c¸c chØ tiªu nh− søc s¶n xuÊt, søc sinh lêi cña vèn l−u ®éng. + Søc s¶n xuÊt cña tµi s¶n l−u ®éng = Tæng doanh thu thuÇn Tµi s¶n l−u ®éng b×nh qu©n ChØ tiªu nµy cho biÕt 1 ®ång vèn l−u ®éng ®em l¹i mÊy ®ång doanh thu thuÇn. + Søc sinh lêi tµi s¶n l−u ®éng = Lîi nhuËn thuÇn Tµi s¶n l−u ®éng b×nh qu©n ChØ tiªu nµy ph¶n ¶nh 1 ®ång vèn l−u ®éng lµm ra mÊy ®ång lîi nhuËn hay lMi gép trong kú. III. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n. 1. C¬ cÊu vèn nî. Qu¸ tr×nh ph©n tÝch vèn, lu©n chuyÓn vèn cho ta h−íng ®¸nh gi¸ ®èi víi kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n cña mét doanh nghiÖp. MÆt kh¸c c¸c nhµ qu¶n trÞ cßn quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng kinh doanh l©u dµi cña doanh nghiÖp ®èi víi viÖc tho¶ mMn c¸c kho¶n nî vay dµi h¹n ho¹t ®éng kinh doanh. Nh÷ng kh¸i niÖm nµy ®−îc ®¸nh gi¸ b»ng c¸c chØ tiªu sau ®©y: + Tû suÊt nî = Nî ph¶i tr¶ Nguån vèn + Tû suÊt tù tµi trî = Vèn së h÷u Nguån vèn Tæng hai chØ tiªu lµ 100% hay Knî = 1 - Ktµi trî V× nî ph¶i tr¶ vµ vèn chñ së h÷u lµ hai yÕu tè cÊu thµnh nguån vèn. Tû suÊt nî cßn ph¶n ¸nh tû lÖ vèn vay trong tæng sè vèn cña doanh nghiÖp. Tû suÊt tµi trî ph¶n ¸nh tû lÖ vèn riªng cña doanh nghiÖp trong tæng sè vèn. Trªn c¬ së tÝnh to¸n tû tù tµi trî thÊy ®−îc møc ®é ®éc lËp hay phô thuéc cña doanh nghiÖp ®èi víi c¸c chñ nî, møc ®é tµi trî cña doanh nghiÖp ®èi víi vèn kinh doanh cña m×nh. Tû suÊt nµy cµng lín cµng thÓ hiÖn sè vèn doanh nghiÖp tù cã lín, tÝnh ®éc lËp cao víi c¸c chñ nî do ®ã kh«ng bÞ rµng buéc hoÆc bÞ søc Ðp cña c¸c kho¶n nî vay. C¨n cø vµo c¸c tû suÊt nµy mµ nhµ cho vay quyÕt ®Þnh cho vay hay kh«ng. Hä th−êng mong muèn tû suÊt nµy cµng cao cµng tèt, tû suÊt tµi trî cµng cao th× møc ®é rñi ro c¸c chñ nî sÏ Ýt h¬n. 2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n. Trong kinh doanh vÊn ®Ò lµm cho c¸c nhµ kinh doanh lo ng¹i lµ c¸c kho¶n nî nÇn d©y d−, c¸c kho¶n ph¶i thu kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. V× vËy doanh nghiÖp ph¶i duy tr× mét møc vèn lu©n chuyÓn hîp lý ®Ó ®¸p øng kÞp thêi c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n, duy tr× c¸c lo¹i hµng tån kho ®Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thuËn lîi. T¹i c¸c n−íc trªn thÕ giíi theo c¬ chÕ thÞ tr−êng c¨n cø vµo luËt ph¸ s¶n doanh nghiÖp cã thÓ bÞ tuyªn bè ph¸ s¶n theo yªu cÇu cña c¸c chñ nî khi doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶. HiÖn nµy luËt doanh nghiÖp ViÖt Nam còng quy ®Þnh t−¬ng tù nh− vËy. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp lu«n lu«n quan t©m ®Õn c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n tr¶ vµ chuÈn bÞ nguån ®Ó thanh to¸n chóng. Vèn lu©n chuyÓn cã thÓ hiÖn lµ sè tiÒn chªnh lÖch cña tµi s¶n l−u ®éng víi nî ng¾n h¹n. ViÖc ®¸nhq gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña vèn lu©n chuyÓn ë mét doanh nghiÖp chØ dùa trªn quy m« vèn lu©n chuyÓn ®Ó ®¸nh gi¸ th× cã thÓ ph¶n ¸nh ®óng ®¾n kh¶ n¨ng thanh to¸n do ®ã ng−êi sö dông chØ tiªu hÖ sè thanh to¸n ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña vèn lu©n chuyÓn. - HÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n. Lµ mèi quan hÖ gi÷a tµi s¶n l−u ®éng víi c¸c kho¶n nî g¾n h¹n. HÖ sè thanh to¸n thÓ hiÖn møc ®é ®¶m b¶o cña tµi s¶n l−u ®éng ®èi víi nî ng¾n h¹n. HÖ sè thanh to¸n lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ tèt nhÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n mµ gi¸ trÞ cµng lín th× ph¶n ¸nh thanh to¸n cµng cao. C«ng thøc ®−îc x¸c ®Þnh: K= Tµi s¶n l−u ®éng TTS Nî ng¾n h¹n (AT nguån vèn) + B¶n chÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. + C¬ cÊu tµi s¶n l−u ®éng. + HÖ sè quay vßng cña mét sè tµi s¶n l−u ®éng. - HÖ sè thanh to¸n tøc thêi. ThÓ hiÖn vÒ tiÒn mÆt vµ c¸c lo¹i tµi s¶n cã thÓ chuyÓn ngay thµnh tiÒn ®Ó thanh to¸n nî ng¾n h¹n. HÖ sè thanh to¸n tøc thêi ®−îc x¸c ®Þnh: K= TiÒn + §Çu t− ng¾n h¹n + C¸c kho¶n ph¶i thu Nî ng¾n h¹n HÖ sè nµy th−êng xuyªn biÕn ®éng tõ 0,5 ®Õn 1. Tuy trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n cÇn xem xÐt ®Õn ®iÒu kiÖn kinh doanh vµ thùc tÕ t×nh h×nh cña doanh nghiÖp song nÕu hÖ sè k bÐ < 0,5 th× doanh nghiÖp sÏ gÆp khã kh¨n trong viÖc thanh to¸n nî vµ trong ®iÒu kiÖn cña c¸c kho¶n nî ®M ®Õn h¹n tr¶ th× doanh nghiÖp buéc ph¶i dïng c¸c biÖn ph¸p bÊt lîi ®Ó ®ñ tiÒn thanh to¸n. - HÖ sè quay vßng cña kho¶n ph¶i thu. Lµ tû sè gi÷a doanh thu thuÇn cña c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng. HÖ sè nµy ph¶n ¸nh tèc ®é chu chuyÓn ®èi víi c¸c kho¶n ph¶i thu thµnh tiÒn mÆt cña doanh nghiÖp. C¸c kho¶n ph¶i ph¶i thu cña kh¸ch hµng ®−îc thu bao nhiªu lÇn trong kú. C«ng thøc x¸c ®Þnh: H= Doanh thu thuÇn B×nh qu©n c¸c kho¶n ph¶i thu HÖ sè quay vßng c¸c kho¶n ph¶i thu biÓu hiÖn b×nh qu©n cø 1 ®ång c¸c kho¶n ph¶i thu trong n¨m th× thu ®−îc bao nhiªu ®ång doanh thu thuÇn. HÖ sè H cµng cao chøng tá tèc ®é thu håi c¸c kho¶n ph¶i thu nhanh, ®iÒu nµy tèt v× doanh nghiÖp kh«ng ph¶i ®Çu t− vµo c¸c kho¶n ph¶i thu nhiÒu. Tuy nhiªn nÕu hÖ sè H qu¸ cao tøc k× h¹n thanh to¸n ng¾n, do ®ã cã ¶nh h−ëng ®Õn khèi l−îng s¶n phÈm tiªu thô, kh«ng hÊp dÉn kh¸ch hµng. - Kú thu b×nh qu©n cña doanh nghiÖp b¸n chÞu: Ph¶n ¸nh sè ngµy cÇn thiÕt b×nh qu©n ®Ó thu håi c¸c kho¶n ph¶i thu trong kú. N= B×nh qu©n c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch Tæng doanh thu Theo nguyªn t¾c chung th× kú b×nh qu©n cña doanh thu b¸n chÞu ë mét doanh nghiÖp kh«ng v−ît qu¸ 1 + 1/3 ngaú cña kú h¹n thanh to¸n. Tuy nhiªn nÕu ph−¬ng thøc thanh to¸n cã Ên ®Þnh kú h¹n ®−îc h−ëng chiÕt khÊu th× sè ngµy ch−a thu kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 1 + 1/3 sè ngµy cña kú h¹n h−ëng chiÕt khÊu. - HÖ sè quay vßng hµng tån kho. Ph¶n ¸nh mèi quan hÖ khèi l−îng hµng ho¸ ®M b¸n víi hµng ho¸ dù tr÷ trong kho. HÖ sè quay vßng hµng tån kho mµ sè lÇn mµ hµng ho¸ tån kho b×nh qu©n ®−îc b¸n trong kú. N= 365 HÖ sè quay vßng hµng tån kho = 365 HK IV. Sù cÇn thiÕt c¶i tiÕn qu¶n trÞ tµi chÝnh c¸c tæ chøc kinh tÕ nãi chung vµ cña C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n nãi riªng Trong doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh æn ®Þnh lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr−êng. Tuy nhiªn ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ ho¹t ®éng cèt lâi ®¶m b¶o cho viÖc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®−îc thùc hiÖn. §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã mét l−îng vèn nhÊt ®Þnh bao gåm: vèn l−u ®éng, vèn cè ®Þnh vµ vèn chuyªn dïng kh¸c. Doanh nghiÖp cã nhiÖm vô tæ chøc huy ®éng c¸c c¸c lo¹i vèn cÇn thiÕt cho nhu cÇu kinh doanh. §ång thêi tiÕn thµnh ph©n phèi qu¶n lý vµ sö dông vèn hîp lý, cã hiÖu qu¶. ViÖc th−êng xuyªn tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh sÏ gióp cho ng−êi sö dông th«ng tin n¾m ®−îc thùc tr¹ng cña qu¶n trÞ tµi chÝnh, x¸c ®Þnh râ ®−îc nguyªn nh©n vµ møc ®é ¶nh h−ëng cña tõng nh©n tè ®Õn qu¶n trÞ tµi chÝnh. Trªn c¬ së ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. C¶i tiÕn qu¶n trÞ tµi chÝnh kh«ng chØ lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n nãi riªng mµ cßn lµ mèi quan t©m cña nhiÒu ®èi t−îng, c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c nhµ ®Çu t−, chñ ng©n hµng, nhµ cung cÊp vµ b¹n hµng. V× vËy th«ng qua ®ã cho phÐp thu thËp xö lý th«ng tin kÕ to¸n vµ c¸c th«ng tin kh¸c trong doanh nghiÖp nh»m qu¶n lý t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng tiÒm lùc vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp còng nh− rñi ro vµ triÓn väng trong t−¬ng lai. Trong c«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ vÊn ®Ò næi lªn lµ lµm thÕ nµo ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh trë lªn hiÖu qu¶. V× vËy c¶i tiÕn qu¶n trÞ tµi chÝnh cµng trë nªn cã ý nghÜa, gióp cho ng−êi ra quyÕt ®Þnh lùa chän ph−¬ng ¸n kinh doanh tèi −u vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp. Ch−¬ng II T×nh h×nh qu¶n trÞ tµi chÝnh ë C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n I. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. 1. LÞch sö h×nh thµnh. C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n lµ mét doanh nghiÖp nhµ n−íc thuéc Liªn hiÖp xÝ nghiÖp x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n nay lµ Tæng c«ng ty x©y dùng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, ®−îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 188 NN/TCCB/Q§ ngµy 24 - 3 -1993 cña bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm. TiÒn th©n cña C«ng ty lµ xÝ nghiÖp kh¶o s¸t thiÕt kÕ n«ng nghiÖp theo quy chÕ cña nhµ n−íc vÒ thµnh lËp vµ gi¶i thÓ n«ng nghiÖp. Trªn c¬ së hîp nhÊt cña 3 XÝ nghiÖp: XÝ nghiÖp x©y l¾p 10, XÝ nghiÖp kh¶o s¸t thiÕt kÕ n«ng nghiÖp theo quyÕt ®Þnh 313 NN/TCCB/Q§ ngµy 10 - 3 - 1991 vµ XÝ nghiÖp vËn t¶i thi c«ng c¬ giíi theo quyÕt ®Þnh 222 NN/TCCB/Q§ ngµy 1-8-1992 Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm. 2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Tõ khi thµnh lËp C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n lµ mét doanh nghiÖp nhµ n−íc trùc thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n ®éc lËp, cã ®Çy ®ñ t− c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n më t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc Nhµ n−íc theo luËt ®Þnh. Tªn giao dÞch cña C«ng ty: "C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n", C«ng ty ®Æt trô së chÝnh ë §èng §a - Hµ Néi, v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Vinh - NghÖ An vµ v¨n phßng ®éi t¹i Ph¸p v©n - Thanh Tr× - Hµ Néi. §Õn nay C«ng ty vÉn ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp d©n dông vµ trang trid néi thÊt, x©y dùng c«ng tr×nh vµ khai hoang ®ång ruéng. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn tÝch tô tËp trung ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸, hîp t¸c ho¸ s¶n xuÊt ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô, t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh, ®¸p øng nhu cÇu nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, gi¸ trÞ tæng s¶n l−îng trong c¸c n¨m gÇn ®©y cña C«ng ty ®¹t trªn 20 tû ®ång, ®Õn nay C«ng ty më réng ph¹m vi ho¹t ®éng ra kh¾p c¶ n−íc. II. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ - C«ng nghÖ cã ¶nh h−ëng ®Õn qu¶n trÞ tµi chÝnh ë C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. 1. §Æc ®iÓm s¶n phÈm. X©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®éc lËp cã chøc n¨ng t¸i s¶n xuÊt ra tµi s¶n cè ®Þnh cho tÊt c¶ c¸c ngµnh trong nÒn kinh tÕ quãc d©n, nã lµm t¨ng søc m¹nh vÒ nÒn kinh tÕ quèc phßng. X©y dùng c¬ b¶n t¹o nªn c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho xM héi gãp phÇn quan träng trong viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng vµ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc. Ngµnh x©y dùng c¬ b¶n cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng kh¸c biÖt so víi nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt kh¸c thÓ hiÖn: chu kú s¶n xuÊt kÐo dµi, s¶n phÈm cã tÝnh ®¬n chiÕc, s¶n phÈm lµ nh÷ng c«ng tr×nh vËt kiÕn tróc cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, thêi gian x©y dùng vµ l¾p ®Æt dµi, s¶n phÈm kh«ng ®em ra thÞ tr−êng tiªu thô, hÇu hÕt ®M cã ng−êi ®Æt hµng tr−íc, khi x©y dùng n¬i s¶n xuÊt còng ®ång thêi lµ n¬i tiªu thô s¶n phÈm. S¶n phÈm x©y dùng mang tÝnh tæng hîp vÒ nhiÒu mÆt: kinh tÕ, kü thuËt, chÝnh trÞ, nghÖ thuËt... Nã rÊt ®a d¹ng nh−ng l¹i ®¬n chiÕc. Mçi c«ng tr×nh ®−îc x©y dùng theo mét thiÕt kÕ kü thuËt riªng cã trÞ dù to¸n riªng vµ t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. 2. §Æc ®iÓm vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt. HiÖn tÝnh ®Õn th¸ng 12 - 2000 c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña C«ng ty ®−îc th«ng qua biÓu sau: BiÓu 1: C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña C«ng ty. Tªn tµi s¶n Sè l−îng Gi¸ trÞ cßn l¹i 1. M¸y ñi DT 75 1 18.000.000 2. Trô së lµm viÖc 1 74.210.000 3. Bé ®Çu Video 1 1.416.000 4. ¤t« t¶i Kamaz 1 31.600.000 5. ¤t« Hon®a 1 318.125.000 6. M¸y trén bª t«ng m¸y næ 3 24.540.000 7. §Çm bµn Japan 1 2.689.000 8. V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Vinh 1 1.447.731.376 9. M¸y trén bª t«ng 10 116.400.000 10. M¸y läc n−íc 1 5.915.000 11. M¸y vi tÝnh 1 20.574.760 12. §iÖn tho¹i di ®éng 1 7.875.000 13. M¸y photo coppy 1 33.247.500 14. M¸y Fax Canon 1 8.482.500 Tæng 2.110.788.436 Trong tæng sè tµi s¶n hiÖn cã cña c«ng ty phÇn lín ®−îc ®Çu t− tõ nguån vèn tù bæ sung thªm chiÕm 1.741.398.317® trong tæng tµi s¶n, mét phÇn ®−îc ®Çu t− tõ nguån vèn ng©n s¸ch cÊp bao gåm m¸y ñi trÞ gi¸ 15 triÖu ®ång, trô së lµm viÖc 74.210.000® mét phÇn gi¸ trÞ «t« vµ trô së t¹i Vinh còng ®−îc ®Çu t− tõ nguån vèn nµy. Tæng tµi s¶n ®−îc ®Çu t− tõ ng©n s¸ch ciÕm 369.390.119 ®ång trong tæng tµi s¶n. 3. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng. C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n lµ mét ®¬n vÞ x©y l¾p nªn viÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ c«ng nh©n lao ®éng cña C«ng ty chÞu sù ¶nh h−ëng trùc tiÕp cña ngµnh x©y l¾p. C«ng ty dùa vµo nh÷ng tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm, nhiÖm vô mµ C«ng ty ®¶m nhËn, C«ng ty lu«n lu«n quan t©m hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y gän nhÑ, hiÖu qu¶. Tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 1: Tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Ban gi¸m ®èc gåm: Gi¸m ®èc vµ Phã gi¸m ®èc Phßng tµi vô KÕ to¸n §1 Phßng tæ chøc KÕ to¸n ®éi x©y dùng §éi x©y dùng §éi x©y dùng 1 Phßng kü thuËt tæng hîp §éi x©y dùng 22 - Ban gi¸m ®èc C«ng ty bao gåm mét gi¸m ®èc vµ mét phã gi¸m ®èc. Võa lµ ng−êi ®¹i diÖn cho nhµ n−íc võa lµ ng−êi ®¹i diÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, thay mÆt C«ng ty gi¸m ®èc hay phã gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mçi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, cã quyÒn ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty theo quy ®Þnh ®−îc ban hµnh. §¹i diÖn cho C«ng ty thùc hiÖn quÒn vµ nghÜa vô cho nhµ n−íc ®ång thêi ch¨m lo ®Õn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Phßng tµi vô: Thùc hiÖn viÖc ghi chøng tõ, xö lý c¸c chøng tõ, ghi sæ kÕ to¸n, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, ®¶m b¶o cung cÊp sè liÖu vÒ t×nh h×nh kinh tÕ, tµi chÝnh doanh nghiÖp ®Çy ®ñ, kÞp thêi. §ång thêi phong tµi vô cã chøc n¨ng ph©n phèi, gi¸m s¸t c¸c nguån vèn ®¶m b¶o n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã nhiÖm vô theo dâi tæ chøc, qu¶n lý nh©n lùc vµ c¸n bé qu¶n lý trong C«ng ty. §ång thêi cã nhiÖm vô ph©n ph¸t tµi liÖu cho c¸c phßng ban kh¸c. - Phßng kü thuËt tæng hîp: Cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, lËp c¸c hå s¬ dù thÇu, tÝnh to¸n x©y dùng c¸c c«ng tr×nh tham gia dù thÇu, lËp h¹n møc vµ tæ chøc mua vËt liÖu ®¸p øng nhu cÇu cho c¸c ®éi khi ®−îc gi¸m ®èc giao phã, theo dâi gi¸m s¸t t×nh h×nh thi c«ng cña c¸c c«ng tr×nh tróng thÇu. §ång thêi cã chøc n¨ng gióp ®ì gi¸m ®èc trong qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖn nµy C«ng ty cã tæng sè c«ng nh©n viªn lµ 596 ng−êi trong ®ã 93 ng−êi cã tr×nh ®é ®¹i häc, 203 c«ng nh©n kü thuËt, 57 trung cÊp, cßn l¹i lµ c«n nh©n x©y dùng bËc thÊp vµ lao ®éng phæ th«ng. Trong ®ã cã 13 nh©n viªn qu¶n lý gåm 1 gi¸m ®èc vµ 1 phã gi¸m ®èc, 5 nh©n viªn phßng tµi vô, 5 nh©n viªn phßng kü thuËt tæng hîp vµ nh©n viªn phßng tæ chøc. HiÖn nay C«ng ty cã 22 ®éi s¶n xuÊt, mçi ®éi cã thÓ hîp ®ång s¶n xuÊt mét hay nhiÒu c«ng tr×nh. III. Thùc tr¹ng qu¶n trÞ tµi chÝnh ë C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. §Ó biÕt ®−îc thùc tr¹ng ®Çu t− cña C«ng ty ta nghiªn cøu vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng ®Çu t− trong 3 n¨m gÇn nhÊt trë l¹i ®©y th«ng qua biÓu. 1. T×nh h×nh ®Çu t−. BiÓu 8a: T×nh h×nh ®Çu t− ë C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n 1999 ChØ tiªu Tû suÊt ®Çu t− % Tû suÊt tù tµi trî tµi s¶n cè ®Þnh (lÇn) 2000 Tèc ®é ph¸t 1998 4,81 ∆ ±∆ ∆ ±∆ triÓn b×nh qu©n 7,43 2,62 8,43 1 132,39 2,386 1,552 -0,834 1,754 0,202 86,4 Qua biÓu ta thÊy: - Tû suÊt ®Çu t−. XÐt ë gãc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n cña chØ tiªu trong 3 n¨m lµ 132,39% cho thÊy hiÖn ®Çu t− vµo tµi s¶n cè ®Þnh ®M ®−îc t¨ng lªn. Xem xÐt mét c¸c cô thÓ cho thÊy. Tû suÊt ®Çu t− = Tµi s¶n cè ®Þnh Tæng tµi s¶n N¨m 1999 tû suÊt ®Çu t− lµ 7,43% t¨ng 2,62% so víi n¨m 1998 ph¶n ¸nh C«ng ty ®M chó träng ®Çu t− vµo tµi s¶n cè ®Þnh do C«ng ty ®M ®Çu t− x©y dùng v¨n phßng lµm viÖc t¹i Vinh, ®ång thêi sè vèn l−u ®éng trong n¨m còng t¨ng lªn 0,67% do c¸c kho¶n ph¶i thu t¨ng lªn. KÕt qu¶ cho thÊy C«ng ty cã tµi s¶n l−u ®éng lín h¬n rÊt nhiÒu so víi tµi s¶n cè ®Þnh mµ l¹i chñ yÕu ë c¸c kho¶n ph¶i thu chøng tá t×nh h×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty ch−a æn ®Þnh. Ph¶n ¸nh viÖc ®Çu t− tµi s¶n cña C«ng ty ch−a hîp lý, sè m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt qu¸ Ýt. MÆc dï trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ®M chó träng t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh ®Çu t− ph¸t triÓn l©u dµi. N¨m 2000 tû suÊt ®Çu t− t¨ng 1% so víi n¨m 1999 nguyªn nh©n do tæng tµi s¶n cña C«ng ty ®M gi¶m xong tèc ®oä gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh vÉn nhá h¬n. V× vËy tû suÊt t¨ng thÓ hiÖn tû träng tµi s¶n cè ®Þnh trong tæng tµi s¶n t¨ng lªn. Tuy nhiªn tµi s¶n l−u vÉn chiÕm phÇn lín trong tæng tµi s¶n cña C«ng ty. - Tû suÊt tµi trî. Tû suÊt tµi trî tµi s¶n cè ®Þnh = Vèn chñ së h÷u Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh N¨m 1999 tû suÊt tµi trî tµi s¶n cè ®Þnh lµ 1,552 lÇn gi¶m 0,834 lÇn so víi n¨m 1998, nguyªn nh©n tµi s¶n cè ®Þnh trong n¨m ®M t¨ng lªn mÆc dï tû suÊt gi¶m song vèn chñ së h÷u vÉn ®¶m b¶o ®Ó ®Çu t− c¸c lo¹i h×nh tµi s¶n cè ®Þnh t×nh h×nh tµi chÝnh vÉn v÷ng vµng æn ®Þnh. N¨m 2000 tû suÊt tù trµi trî tµi s¶n cè ®Þnh lµ 1,754 lÇn t¨ng 0,202 lÇn so víi n¨m 1999 do tèc ®é gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh m¹nh h¬n tèc ®é gi¶m vèn chñ së h÷u. C«ng ty cã ®ñ vèn chñ së h÷u ®Ó ®Çu t− cho c¸c lo¹i h×nh tµi s¶n cè ®Þnh mµ kh«ng ph¶i ®i vay ng©n hµng ®Ó ®Çu t−. Tõ kÕt qu¶ ph©n tÝch trong 3 n¨m cho thÊy t×nh h×nh ®Çu t− cña C«ng ty lµ ch−a phï hîp tµi s¶n cè ®Þnh chiÕm tû träng nhá trong sè m¸y mãc thiÕt bÞ, ®Æc biÖt n¨m 2000 tµi s¶n cè ®Þnh cò hÕt thêi h¹n sö dông t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Tµi s¶n l−u ®éng chiÕm tû träng cao trong tæng sè tµi s¶n ®Æc biÖt lµ c¸c kho¶n ph¶i thu ngµy cµng t¨ng lªn ®Õn n¨m 2000 c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng t¨ng. ************* 2. C¬ cÊu vèn s¶n xuÊt kinh doanh. BiÓu 8b: C¬ cÊu vèn kinh doanh cña C«ng ty. 1999 ChØ tiªu Tû suÊt nî (%) 1998 ∆ 2000 ±∆ ∆ ±∆ Tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n 89,73 89,23 -0,5 85,22 -4,01 97,45 Tû suÊt tù tµi trî (%) 10,27 10,77 0,5 14,78 4,01 119,96 §Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng kinh doanh l©u dµi cña C«ng ty ta nghiªn cøu vµ ph©n tÝch. Qua biÓu ta thÊy: - Tû suÊt nî ph¶n ¸nh quan hÖ nî ph¶i tr¶ vµ tæng nguån vèn cho thÊy ®−îc tû lÖ vèn vay trong tæng nguoßn vèn cña doanh nghiÖp. Qua biÓu ta thÊy tû suÊt nî b×nh qu©n trong 3 n¨m lµ 97,45% cho thÊy nh÷ng cè g¾ng cña C«ng ty trong viÖc gi¶m bít c¸c kho¶n nî trong tæng nguån
- Xem thêm -