Tài liệu Một số unhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp , phân xưởng , tổ sản xuất

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Võa qua n-íc ta ®· ký kÕt song hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i song ph-¬ng víi Hoa Kú, EU, trong nh÷ng n¨m tíi n-íc ta sÏ më cöa hµng rµo thuÕ quan trong khu vùc vµ héi nhËp WTO. §©y lµ mét trong nh÷ng c¬ héi ®Ó n-íc ta cã thÓ ®ãn ®Çu theo kÞp sù ph¸t triÓn cña ThÕ giíi vµ còng lµ th¸ch thøc lín kh«ng nh÷ng ®èi víi ChÝnh phñ mµ cßn toµn bé nÒn kinh tÕ nø¬c ta. TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp dï lín hay nhá, khi ®· b-íc vµo th-¬ng tr-êng ®Òu ph¶i chÞu mét sù c¹nh tranh khèc liÖt kh«ng nh÷ng cña c¸c doanh nghiÖp trong n-íc mµ c¶ c¸c doanh nghiÖp mµ c¶ c¸c doanh nghiÖp n-íc ngoµi víi bÒ dµy vµ kinh ngiÖm h¬n h¼n chóng ta. §Ó h¹n chÕ nh÷ng rñi ro trong kinh doanh vµ ®em l¹i cho doanh ngiÖp cña m×nh nh÷ng thµnh c«ng th× ®iÒu quan träng nhÊt lµ ph¶i cã mét c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp phï hîp, ho¹t ®éng linh ho¹t, hiÖu qu¶ ®ñ m¹nh ®Ó cã thÓ ®-¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n do nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®em ®Õn. ChÝnh v× tÇm quan träng ®ã cña bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp, sau mét thêi gian nghiªn cøu vµ ®i kiÕn tËp ë C«ng ty x©y dùng s«ng §µ I . Em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò t¯i : “ Mét sè ý kiÒn nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y doanh nghiÖp , ph©n x-ëng , tæ s¶n xuÊt” ®Ó l¯m chuyªn ®Ò kiÕn tËp cña m×nh. KÕt cÊu ®Ò tµi bao gåm ba phÇn. + PhÇn I : Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ qu¶n lý vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong doanh nghiÖp. + PhÇn II : Thùc tr¹ng vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty x©y dùng s«ng §µ I . + PhÇn III : Mét vµi kiÕn nghÞ nh»m x©y dùng vµ hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý ë XÝ nghiÖp s«ng §µ 1.04- C«ng ty x©y dùng s«ng §µ I . 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I: Mét sè lý luËn chung vÒ qu¶n lý vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. I. kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý vµ bé m¸y qu¶n lý. 1. Kh¸i niÖm. Qu¶n lý lµ sù t¸c ®éng liªn tôc , cã tæ chøc, cã môc ®Ých cña chñ thÓ qu¶n lý lªn ®èi t-îng qu¶n lý nh»m duy tr× tÝnh tréi cña hÖ thèng, sö dông mét c¸ch tèt nhÊt c¸c tiÒm n¨ng, c¸c c¬ héi cña hÖ thèng nh»m ®-a hÖ thèng ®Õn môc tiªu trong ®iÒu kiÖn m«i tr­êng lu«n biÕn ®éng “. Qu¶n lý ®-îc tiÕn hµnh trong mét tæ chøc hay mét nhãm x· héi, tøc lµ ho¹t ®éng qu¶n lý chØ cÇn thiÕt vµ tån t¹i ®èi víi mét nhãm ng-êi. Qu¶n lý gåm viÖc chØ huy vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho ng-êi kh¸c thùc hiÖn c«ng viÖc vµ ®¹t ®-îc môc ®Ých cña nhãm. 2 . Vai trß qu¶n lý. - Qu¶n lý lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña mét hÖ thèng ( mét tæ chøc, mét doanh nghiÖp hoÆc cña c¶ mét nÒn kinh tÕ ...). -ViÖc lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý cßn t¹o ®iÒu kiÖn cho ng-êi lao ®éng ph¸t huy ®-îc kh¶ n¨ng lao ®éng, kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña m×nh, qua ®ã t¹o nªn mét hÖ thèng m¹nh, ph¸t huy ®-îc nh÷ng -u ®iÓm cña hÖ thèng, ®-a hÖ thèng ®¹t ®Õn nh÷ng môc tiªu ®· ®Ò ra víi hiÖu qu¶ cao nhÊt vµ chi phÝ thÊp nhÊt. II . C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp. 1. Kh¸i niÖm vµ môc ®Ých tæ chøc bé m¸y qu¶n lý . C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lµ tæng hîp c¸c bé phËn, c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n kh¸c nhau cã mèi liªn hÖ vµ quan hÖ phô thuéc lÉn nhau ®-îc chuyªn m«n ho¸ vµ cã nh÷ng cÊp, nh÷ng kh©u kh¸c nhau nh»m ®¶m b¶o nh÷ng chøc n¨ng qu¶n trÞ vµ môc ®Ých chung ®· ®-îc x¸c ®Þnh cña doanh nghiÖp . 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc ®Ých cña c¬ cÊu tæ chøc lµ nh»m lËp ra mét hÖ thèng chÝnh thøc gåm c¸c vai trß, nhiÖm vô mµ con ng-êi cã thÓ thùc hiÖn sao cho hä cã thÓ céng t¸c víi nhau mét c¸ch thèng nhÊt ®Ó ®¹t c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp 2. Mét sè yªu cÇu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp . - §¶m b¶o tÝnh tèi -u cña c¬ cÊu bé m¸y qu¶n trÞ . - X©y dùng m« h×nh tæ chøc ®¶m b¶o sù thÝch øng linh ho¹t, th«ng tin th«ng suèt vµ nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n lý cã hiÖu lùc cao nhÊt. - Tæ chøc qu¶n lý ph¶i huy ®éng ®-îc søc m¹nh tiÒm tµng cña lao ®éng qu¶n lý còng nh- nh÷ng trang thiÕt bÞ kü thuËt cÇn thiÕt ®Ó bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng tèt. - Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn ®-a kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi ¸p dông vµo c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng, gi¶m chi phÝ. 3. C¸c kiÓu c¬ cÊu tæ chøc c¬ b¶n. 3.1. C¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn. S¬ ®å : S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn L·nh ®¹o doanh nghiÖp nghiªÖpnghiÖp L·nh ®¹o tuyÕn s¶n xuÊt I 1 2 L·nh ®¹o tuyÕn s¶n xuÊt II n 1 2 n 3.2. C¬ cÊu trùc tuyÕn, chøc n¨ng. S¬ ®å: S¬ ®å c¬ cÊu trùc tuyÕn, chøc n¨ng ng-êi l·nh ®¹o Ng-êi l·nh ®¹o tuyÕn 1 Tham m-u 3 Ng-êi l·nh ®¹o chøc n¨ng A Ng-êi l·nh ®¹o chøc n¨ng B Ng-êi l·nh ®¹o tuyÕn 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.3.C¬ cÊu tæ chøc chÝnh thøc vµ kh«ng chÝnh thøc. *C¬ cÊu chÝnh thøc. C¬ cÊu nµy g¾n liÒn víi vai trß, nhiÖm vô, h-íng ®Ých trong s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc tæ chøc mét c¸ch chÝnh thøc. *C¬ cÊu kh«ng chÝnh thøc( sau ®©y lµ mét vµi m« h×nh c¬ cÊu nµy): S¬ ®å: M« h×nh ho¸ bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp quy m« nhá Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng kinh doanh Phßng tµi vô Phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt Phßng néi chÝnh S¬ ®å: M« h×nh qu¶n lý doanh nghiÖp quy m« võa Gi¸m ®èc Phßng tµi vô Phßng gi¸m ®èc KD Kkinhdoanh Phßng gi¸m ®èc SX Phßng néi chÝnh Phßng kinh doanh Phßng ®iÒu hµnh SX Phßng hµnh chÝnh Phßng kü thuËt chinhs Phßng tæng hîp 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III. Hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý – mét biÖn ph¸p quan träng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 1. Hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp theo h-íng chuyªn, tinh, gän nhÑ cã hiÖu lùc. Mét yªu cÇu kh¸ch quan ®èi víi doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr-êng ngµy nay. Hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý theo h-íng chuyªn, tinh gon nhÑ cã hiÖu lùc bao gåm: - Chuyªn, tinh: Lµ th-êng xuyªn, chuyªn s©u vµ cã chän läc. - Gän nhÑ : ThÓ hiÖn sù võa ®ñ, chi tiÕt, thµnh phÇn kh«ng r-êm rµ, cång kÒnh vµ cã tû träng nhá. - Cã hiÖu lùc: ThÓ hiÖn kh¶ n¨ng ®i ®Õn kÕt qu¶, ®-îc mäi ng-êi chÊp hµnh nghiªm chØnh. - Hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý theo h-íng tinh, gi¶m, gän nhÑ vµ vÉn cã hiÖu lùc qu¶n lý cao. ViÖc lµm cho bé m¸y gän nhÑ sÏ tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ qu¶n lý, gãp phÇn h¹ gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. §©y lµ ®iÓm râ nhÊt cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. -V× vËy hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp theo h-íng chuyªn, tinh, gän nhÑ, cã hiÖu lùc lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu. 2.Nh÷ng yªu cÇu khi x©y dùng hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý. - Ph¶i ®¶m b¶o hoµn thµnh nh÷ng nhiÖm vô cña doanh nghiÖp, ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ, toµn diÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý doanh nghiÖp. - Ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é mét thñ tr-ëng, chÕ ®é tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n trªn c¬ së ®¶m b¶o vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ tËp thÓ lao ®éng trong doanh nghiÖp. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Ph¶i phï hîp víi quy m« nÒn s¶n xuÊt, thÝch øng víi nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña doanh nghiÖp. - Ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu võa tinh gi¶m, võa v÷ng m¹nh trong bé m¸y qu¶n lý. 3.Quy tr×nh hoµn thiÖn c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý. 3.1 Hoµn thiÖn theo sù ph©n c«ng bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh doanh nghiÖp. - Doanh nghiÖp hiÖn ®¹i ®ßi hái sù chØ huy s¶n xuÊt kinh doanh theo mét ý chÝ thèng nhÊt tuyÖt ®èi, ®ßi hái sù phôc tïng kû luËt hÕt søc nghiªm ngÆt, sù ®iÒu khiÓn bé m¸y qu¶n lý theo nh÷ng quy t¾c thèng nhÊt tõ trªn xuèng d-íi. - Mét vÊn ®Ò võa cã ý nghÜa c¶ vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn lµ trong viÖc ph©n c«ng phô tr¸ch, cÇn quy ®Þnh giíi h¹n tèi ®a sè l-îng c¸c phßng chøc n¨ng , bé phËn s¶n xuÊt trùc thuéc mét chøc danh qu¶n lý. Khi sè l-îng bé phËn (hoÆc nh©n viªn) trùc thuéc mét c¸n bé qu¶n lý nµo ®ã t¨ng lªn th× nh÷ng mèi quan hÖ còng t¨ng lªn kh«ng ph¶i theo cÊp sè céng mµ theo cÊp sè nh©n. 3.2. Hoµn thiÖn viÖc tæ chøc c¸c phßng chøc n¨ng. Tr¸ch nhiÖm chung cña c¸c phßng chøc n¨ng lµ võa ph¶i hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®-îc giao, võa phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c phßng kh¸c nh»m b¶o ®¶m cho tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c cña doanh nghiÖp ®-îc tÕn hµnh ¨n khíp, ®ång bé , nhÞp nhµng. ViÖc tæ chøc c¸c phßng chøc n¨ng ®-îc tiÕn hµnh theo c¸c b-íc sau: Mét lµ: Ph©n tÝch sù phï hîp gi÷a chøc n¨ng vµ bé phËn qu¶n trÞ. Tr-êng hîp tèt nhÊt lµ mçi chøc n¨ng qu¶n trÞ nªn do mét phßng phô tr¸ch trän vÑn. Song do c¸c phßng chøc n¨ng phô thuéc vµo quy m«, ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña tõng doanh nghiÖp nªn cã tr-êng hîp ph¶i ghÐp vµi ba chøc n¨ng cã liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau, thuéc cïng lÜnh vùc vµo mét phßng. NhvËy sÏ thuËn lîi cho viÖc bè trÝ c¸n bé phô tr¸ch. Hai lµ: TiÕn hµnh lËp s¬ ®å tæ chøc nh»m m« h×nh ho¸ mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng chøc n¨ng víi gi¸m dèc vµ phã gi¸m ®èc. §ång thêi, ph¶i ghi râ chøc 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 n¨ng mçi phßng phô tr¸ch nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng giÉm ®¹p, chång chÐo lªn nhau hoÆc ng-îc l¹i, cã chøc n¨ng kh«ng bé phËn nµo chÞu tr¸ch nhiÖm. Ba lµ: TÝnh to¸n x¸c ®Þnh sè l-îng c¸n bé nh©n viªn cho mçi phßng chøc n¨ng mét c¸ch chÝnh x¸c, cã c¨n cø khoa häc nh»m võa ®¶m b¶o hoµn thµnh nhiÖm vô, gi¶m bít tû lÖ nh©n viªn qu¶n trÞ, gi¶m chi phÝ qu¶n lý. Ngoµi ra ®Ó hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý cßn ph¶i tæ chøc khoa häc l·nh ®¹o qu¶n lý, ®ã lµ qu¸ tr×nh hoµn thiÖn tæ chøc thùc hiÖn b»ng c¸ch ¸p dông nh÷ng thµnh tùu khoa hoc kü thuËt nh»m thóc ®Èy qu¸ tr×nh qu¶n lý ®¹t kÕt qu¶ cµng cao víi chi phÝ cµng gi¶m, ®ång thêi gi¶m bít sù mÖt nhäc, ph¸t huy tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o cña c¸n bé, nh©n viªn qu¶n lý, nhiÖm vô tæ chøc khoa häc l·nh ®¹o qu¶n lý lµ ®¶m b¶o sö dông cã kÕ ho¹ch hîp lý thêi gian lao ®éng cña tõng c¸n bé, nh©n viªn qu¶n lý, b¶o ®¶m sù phèi hîp ¨n khíp, nhÞp nhµng gi÷a c¸c thµnh viªn, khai th¸c n¨ng lùc chuyªn m«n, trÝ s¸ng t¹o cña mäi ng-êi. Nhê ®ã mµ t¸c ®éng vµo hÖ thèng qu¶n lý lµm cho nã ho¹t ®éng tèt h¬n, ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II: Thùc tr¹ng c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y doanh nghiÖp ë C«ng ty x©y dùng s«ng §µ I . 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty x©y dùng s«ng §µ I . C«ng ty x©y dùng s«ng §µ I lµ mét trong 13 c«ng ty thuéc T«ng c«ng ty s«ng §µ, bé x©y dùng. C«ng ty ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp sè 130/A/BXD-TCL§ ; ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2003 .Chøng chØ hµnh nghÒ sè 120 ; §¨ng kÝ kinh doanh sè 108231. Tæ chøc c«ng ty theo h×nh thøc: H¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, trùc thuéc T«ng c«ng ty S«ng §µ - Bé x©y dùng. C«ng ty cã trô së trÝnh t¹i : 109 TrÇn H-ng §¹o, quËn Hoµn KiÕm, thµnh phè Hµ Néi. Chi nh¸nh V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i : -QuËn CÇu GiÊy, Hµ Néi. -52 ®-êng Tr-êng Chinh, §èng §a, thµnh phè Hµ Néi. Vèn ng©n s¸ch vµ vèn tù bæ sung : 2.499 triÖu ®ång. Trong ®ã : + Vèn cè ®Þnh : 699 triÖu ®ång +Vèn l-u ®éng : 1800 triÖu ®ång C¸c ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu : +X©y dùng thuû ®iÖn, thuû lîi. +X©y dùng ®-êng ®iÖn, tr¹m ®iÖn + X©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, c«ng céng, nhµ ë vµ x©y dùng kh¸c. +San lÊp, ®µo ®¾p mÆt b»ng x©y dùng + Kinh doanh nhµ. + ThiÕt kÕ nhµ ë vµ trang trÝ néi thÊt. + Kinh doanh vËt t-, vËt liÖu x©y dùng. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng tãm t¾t tµi s¶n cã vµ tµi s¶n nî cña C«ng ty s«ng §µ I §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 Tæng tµi s¶n cã 91.140 116.010 179.377 Tµi s¶n l-u ®éng 75.531 93.453 113.418 Tæng tµi s¶n nî 83.826 91.598 153.888 Tµi s¶n nî l-u ®éng 80.919 78.102 83.273 Gi¸ trÞ rßng 7.927 8.531 9.823 2.NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty s«ng §µ I lµ ®¬n vÞ kinh tÕ kinh doanh chÝnh trong ngµnh nghÒ ®Æc thï do v©y nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña c«ng ty lµ: - B¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn ®-îc giao. - Hoµn thµnh tèt vµ ®Çy ®ñ c¸c nhiÖm vô ®-îc Bé x©y dùng còng nhTæng c«ng ty S«ng §µ giao. - Thùc hiÖn ph©n phèi theo lao ®éng, ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt cho nh©n viªn. - B¶o vÖ c«ng viÖc s¶n xuÊt cña C«ng ty, b¶o vÖ m«i tr-êng, gi÷ g×n trËt tù an toµn C«ng ty, gi÷ g×n an ninh chÝnh trÞ, lµm trßn nghÜa vô quèc phßng ®èi víi ®Êt n-íc. - §Èy m¹nh ®Çu t-, më réng s¶n xuÊt, ®æi míi thiÕt bÞ, ¸p dông nÒn khoa häc tiªn tiÕn, c«ng nghÖ míi nh»m môc ®Ých n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l-îng lao ®éng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 3.§Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Do tÝnh chÊt ®Æc thï cña s¶n phÈm nªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt rÊt dµi vµ qua nhiÒu c«ng ®o¹n cã thÓ minh ho¹ qua s¬ ®å sau: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å c«ng tr-êng thi c«ng s¶n phÈm cña c«ng ty C«ng ty Khu vùc s¶n xuÊt §¬n vÞ SX thµnh viªn BCH C«ng tr-êng Bé phËn kinh tÕ Chøc n¨ng Kinh tÕ – KÕ ho¹ch Bé phËn tæ chøc hµnh chÝnh Bé phËn kü thuËt ®iÒu ®é Chøc n¨ng Chøc n¨ng Nh©n lùc (Nh©n c«ng thuª ngoµi) §iÒu ®é s¶n xuÊt KÕ to¸n – thuÕ C¸c nhµ thÇu phô (nÕu cã) Kü s- tr-ëng- Phã ban §èc c«ng Tæ SX 1 §èc c«ng Tæ SX 2 §èc c«ng Tæ SX 3 BP-Kü thuËt-Thi c«ng V¨n th- §Þnh møc L§TL VËt t- §iÖn – M¸y B¶o vÖ CT Tr¾c ®Þa C«ng tr×nh Tæ phôc vô SX 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4.§Æc ®iÓm m¸y mãc thiÕt bÞ : Stt Lo¹i thiÕt bÞ Sèl-îng I ThiÕt bÞ n©ng 1 CÇn cÈu th¸p MAN H=55m 2 CÇn trôc th¸p KB308 H=40 02 03 Th«ng sè N-íc s¶n Së h÷u kt chÝnh xuÊt Q=1.6-10 T §øc 03 Q=0,5-8 T Nga 02 m 3 CÇn trôc b¸nh xÝch D408 05 Q=45 T NhËt 05 4 CÇn trôc b¸nh xÝch DEK251 06 Q=25 T Liªn X« 06 5 VËn ng-êi 02 1,2 T Hµn Quèc 02 th¨ng chë KUMKANG 6 VËn th¨ng chë vËt liÖu 03 0.5 T ViÖt- Nga 03 7 M¸y vËn th¨ng PGM7633 04 4,5 kW Liªn X« 04 8 M¸y vËn th¨ng VN 02 4,5 kW ViÖt Nam 02 9 CÇn cÈu thuû lùc 03 25 T Hµn Quèc 03 II ThiÕt bÞ khoan 1 M¸y nhåi 03 NhËt 03 khoan cäc ED5500 2 Bé gÇu khoan ®Êt 800 06 NhËt 06 3 Bé gÇu khoan ®Êt 1000 06 NhËt 06 4 Bé gÇu khoan ®Êt 1200 06 NhËt 06 5 Bé gÇu khoan ®Êt 1500 06 NhËt 06 6 Bé gÇu vÐt 800-1300 08 NhËt 08 7 §Çu ngo¹m khoan ®-îc ®¸ 08 Italia 08 8 èng Casing 800-1500 80 NhËt 80 9 Tr¹m trén Bentonite 08 10 Silo chøa dung dÞch 60m3 /h 08 300m Italia 08 3 Italia 08 3 NhËt 08 11 B¬m dung dÞch Kato 08 120m /h 12 B¬m chim KTZ411,611 08 NhËt 08 13 M¸y hót läc c¸t IPC 08 NhËt 08 14 Bé kiÓm tra dung dÞch 04 NhËt 04 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 15 M¸y khoan cäc nhåi GPS-20 03 Trung Quèc 03 16 M¸y nÐn khÝ Compare L75 §øc 02 III ThiÕt bÞ thi c«ng cäc 1 Bóa ®ãng cäc Diezen KOL 03 3,5 T NhËt 03 2 Bóa ®ãng cäc Diezen KOL 03 4,5 T NhËt 03 3 §Çu bóa ®ãng cäc MSBS 03 4,3 T NhËt 03 4 M¸y Ðp bª t«ng 02 250 T ViÖt Nam 02 5 Dµn bóa ®ãng cäc D308 03 85 T NhËt 03 6 Dµn bóa ®ãng cäc D408 04 90 T NhËt 04 IV ThiÕt bÞ thi c«ng ®Êt 1 M¸y ñi CAP D6R 04 100CV NhËt 04 2 M¸y ñi KOM 05 140CV NhËt 05 3 M¸y ñi CAP D5T 03 90CV NhËt 03 4 M¸y ñi KOM 06 70 CV NhËt 06 5 M¸y xóc b¸nh xÝch Hitachi 04 0,8 m3 NhËt 04 3 NhËt 02 02 6 M¸y xóc b¸nh lèp Hitachi 02 0,8 m 7 M¸y xóc lËt KOM 03 2,5 m3 NhËt 03 8 M¸y xóc KOB 04 0,8 m3 NhËt 04 9 M¸y ®µo b¸nh xÝch KOB 04 1,6 m3 NhËt 04 10 M¸y san g¹t MIT 04 NhËt 04 11 Lu tr¬n 1,5T MIS 02 8CV NhËt 02 12 Lu rung ch©n cõu BOM 02 112CV §øc 02 13 Lu rung ch©n cõu VIB 05 110CV §øc 05 14 Lu b¸nh thÐp KAW-0046 03 62CV NhËt 03 15 Lu b¸nh thÐp KAW-0383 03 30CV NhËt 03 16 M¸y ®Çm bµn ch¹y x¨ng 06 3,2HP NhËt 06 17 M¸y ®Çm ®Êt MIS-MT52¦ 05 2,5kW NhËt 05 18 M¸y ®Çm dïi MIS 04 2,5kW NhËt 04 19 M¸y ®Çm dïi PMA 05 2,5kW NhËt 05 20 M¸y ®Çm bµn MIS 06 2,5kW NhËt 06 21 M¸y ®Çm cäc Toµn Phong 07 Trung Quèc 07 22 M¸y ®Çm dïi D47 05 Nga 05 2,5kW 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 23 M¸y ®Çm ®Êt Robin 03 3,2HP NhËt 03 V ThiÕt bÞ chuyªn dïng 1 Tr¹m trén bª t«ng 03 45m3/h ViÖt Nam 03 2 Xe chë bª t«ng 10 Hµn Quèc 10 3 M¸y trén bª t«ng 350l 07 5,4kW Trung Quèc 07 4 M¸y trén bª t«ng 200l 05 4,5kW Trung Quèc 05 5 M¸y trén bª t«ng 450l 05 3kW ViÖt Nam 05 6 M¸y trén bª t«ng 150l 03 3,5kW ViÖt Nam 03 7 M¸y trén bª t«ng 250l 03 3,5kW ViÖt Nam 03 8 M¸y trén bª t«ng 500l 03 12,5kW ViÖt Nam 03 9 Xe b¬m bª t«ng Huyndai 10 35m3/h Hµn Quèc 10 10 M¸y b¬m n-íc KOB 02 NhËt 02 11 M¸y b¬m n-íc ®iÖn 02 Trung Quèc 02 12 M¸y nÐn khÝ 02 Trung Quèc 02 13 M¸y uèn c¾t thÐp D20 03 NhËt 03 14 M¸y c¾t thÐp BC420 04 NhËt 04 15 M¸y uèn thÐp F320 04 NhËt 04 16 M¸y uèn thÐp 05 ViÖt Nam 05 17 M¸y uèn thÐp 05 Trung Quèc 05 18 M¸y hµn x¨ng EY-21 03 NhËt 03 19 M¸y hµn Diezen 03 Nga 03 20 M¸y hµn ®iÖn EMC-400A 08 ViÖt Nam 08 21 M¸y hµn ®iÖn 3 pha DCK 03 NhËt 03 22 M¸y hµn ®iÖn 3 pha KOB 03 0,9Mpa NhËt 03 2 ViÖt Nam 30.000m2 23 Gi¸o x©y dùng 30.000m 24 Bé gi¸o tæng hîp 20.000m2 ViÖt Nam 20.000m2 25 Cét chèng thÐp ®¬n 20.000c©y ViÖt Nam 20.000c©y 26 Cèp pha thÐp 30.000m2 ViÖt Nam 30.000m2 VI Ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn 1 ¤ t« MAZ 55111 25 13T Nga 25 2 ¤ t« Hyundai HD270 15 15T Hµn Quèc 15 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3 ¤ t« dÇu kÐo Kamaz 03 240CV Nga 03 4 S¬ mi r¬ mãc 05 12T 05 5 T¾c p«c 03 60T 03 6 ¤ t« du lÞch TOYOTA 03 12ng/xe 7 Xe con 4 chç VII ThiÕt bÞ ®o ®¹c kiÓm NhËt 03 07 NhËt 07 ®Þnh 1 M¸y kinh vÜ SOK DT-5 05 Nga 05 2 M¸y kinh vÜ N620H 03 NhËt 03 3 M¸y toµn ®¹c NK330 04 NhËt 04 4 M¸y kinh vÜ §CX 08 Nga 08 5 M¸y thhuû b×nh tù ®éng 03 NhËt 03 Ghi chó : C¸c c«ng cô kü thuËt cÇm tay ®Ó lµm c¸c c«ng viÖc ®iÖn, n-íc, méc, nÒ, néi ngo¹i thÊt lµ c¸c c«ng cô thñ c«ng trang bÞ cho thî kh«ng liÖt kª trong b¶ng nµy. 5. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng. C«ng ty s«ng §µ I lµ ®¬n vÞ kinh tÕ quèc doanh trùc thuéc Tæng c«ng ty S«ng §µ, thuéc Bé x©y dùng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®øng tr-íc sù c¹nh tranh khèc liÖt cña c¸c ®¬n vi kh¸c nh- C«ng ty Vinaconec, Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi…, ban Gi¸m ®èc C«ng ty ®· tiÕn hµnh thanh läc, tinh gi¶m bé m¸y võa gän nhÑ, võa dÔ qu¶n lý vµ lµm ¨n cã hiÖu qu¶. C«ng ty s«ng §µ I, ®· dÇn dÇn æn ®Þnh ®éi ngò lao ®éng, c«ng ty hiÖn nay ®ang cã lùc l-îng lao ®éng m¹nh ,cã chÊt l-îng chuyªn m«n rÊt cao cô thÓ nh- sau : B¶ng n¨ng lùc c¸n bé chuyªn m«n cña doanh nghiÖp STT C¸n bé chuyªn m«n kü thuËt Sè l-îng theo nghÒ I Tr×nh ®é ®¹i häc 272 1 Kü s- x©y dùng 58 Sè n¨m Kinh nghiÖm qua trong nghµnh c¸c c«ng tr×nh Thuû 14 ®iÖn Hoµ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2 3 Kü s- x©y dùng c¶ng 2 5 B×nh, Kü s- x©y dùng 37 5 m¸y ®-êng Phông 4 10-15 HiÖp, 6 15 Kh¸ch s¹n mÆt trêi Kü s- x©y dùng CT 1 5 s«ng Hång; Héi së Kü s- kinh tÕ x©y dùng 7 10-15 ng©n Kü s- kinh tÕ vËt t- lao ®éng 1 5 th-¬ng ViÖt Nam vµ Kü s- Thuû Lîi 40 Kü s- x©y dùng thuû lîi 20 5 13 10-20 7 20 45 Kü s- x©y dùng ngÇm 20 5 Kü s- x©y dùng cÇu ®-êng 3 20 Kü s- khai th¸c lé thiªn 3 15-20 Kü s- khoan 5 5 Kü s- ®Þa chÊt CT 30 5-10 Kü s- ®o ®¹c 1 5 Kü s- c¬ khÝ 18 Kü s- m¸y x©y dùng 3 15-20 Kü s- ®éng lùc 2 10-15 Kü s- c¬ khÝ 4 15-20 Kü s- ®iÖn 7 15-20 Kü s- chÕ t¹o m¸y 1 15 Kü s- « t«, m¸y kÐo 1 5 5 Kü s- vËt liÖu x©y dùng 1 6 §¹i häc kinh tÕ quèc d©n 29 18 5 7 15-20 4 25 5 7 §¹i häc L©m NghiÖp 1 8 §¹i häc tµi chÝnh kÕ to¸n 14 VÞ hµng Nhµ Thanh; C«ng c¸c c«ng tr×nh d©n Kü s- x©y dùng ngÇm 4 YaLi; 15 dông kh¸c. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 9 5 5 10-15 15-20 9 §¹i häc giao th«ng vËn t¶i 1 10 KiÕn tróc s- 11 8 5 3 15-20 11 Kü s- cÊp tho¸t n-íc 1 20-25 12 Kü s- c«ng nghÖ hµn 1 10-15 13 §¹i häc Y Khoa 1 10-15 14 §¹i häc Ngo¹i Ng÷ 3 2 5 1 10-15 15 §¹i häc LuËt 2 5 16 §¹i häc C«ng §oµn 3 5 17 §¹i häc Tæng Hîp 1 5 II Tr×nh ®é Cao §¼ng 11 III Tr×nh ®é Trung CÊp 29 Tæng céng 312 6.§Æc ®iÓm thÞ tr-êng vµ tiªu thô s¶n phÈm. C«ng ty chñ yÕu khai th¸c vµ t×m hîp ®ång ë c¸c tØnh miÒn b¾c vµ miÒn trung, trong 5 n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· ki ®-îc rÊt nhiÒu hîp ®ång lín nh-: + §-êng B¾c Ninh – Néi Bµi ( phÇn1) – 32,85 tû + §-êng H¶i Phßng – Qu¶ng Ninh ( phÇn 1) – 14,93 tû + Trung t©m giao dÞch vµ ®iÒu hµnh viÔn th«ng Quèc gia – 15,4 tû + Thi c«ng phÇn sµn nÒn CT nhµ m¸y xi m¨ng H¹ Long – 7,337 tû + C¬ së h¹ tÇng côm c«ng nghiÖp An Kh¸nh- Hµ T©y – 10,484 tû + HÇm ®-êng bé qua §Ìo Ngang h¹ng môc: CÇu dÉn phÝa B¾c vµ phÝa Nam – 16,423 tû + X©y l¾p CT c¶i t¹o söa ch÷a vµ n©ng cÊp gi¶ng ®-êng khu nhµ CTr-êng §HSP Hµ Néi – 929 triÖu. … 7. KiÓu c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y c«ng ty. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å tæ chøc c«ng ty s«ng ®µ I Gi¸m ®èc c«ng ty Phã gi¸m ®èc thi c«ng Phã gi¸m ®èc kinh tÕ C«ng tr×nh träng ®iÓm cña c«ng ty Phßng qu¶n lý kü thuËt C«ng ty cæ phÇn s«ng §µ 1.01 XÝ nghiÖp s«ng §µ 1.02 Phã gi¸m ®èc kü thuËt Phßng Kinh tÕ ThÞ tr-êng Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n XÝ nghiÖp s«ng §µ 1.03 XÝ nghiÖp s«ng §µ 1.04 17 Phßng tæ chøc hµnh chÝnh XÝ nghiÖp SX bª t«ng th-¬ng phÈm vµ bª t«ng ®óc s½n Ban qu¶n lý c¸c dù ¸n x©y dùng C¸c ®éi x©y dùng trùc thuéc cty Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å tæ chøc vµ qu¶n lý c«ng ty s«ng ®µ I Ban gi¸m ®èc Quan hÖ ph¸p lý Gi¸m ®èc c«ng ty C¸c phã Gi¸m ®èc (gióp viÖc cho G§ Bé phËn qu¶n lý Quan hÖ qu¶n lý Ban qu¶n lý c¸c dù ¸n x©y dùng Phßng tæ chóc hµnh chÝnh Hµnh chÝnh Lao §µo TiÒn ®éng t¹o l-¬ng Phßng kinh tÕ – thÞ tr-êng Kinh tÕ kÕ ho¹nh §Êu thÇu §Çu t- Phßng qu¶n lý kü thuËt Kü thuËt C¬ giíi Bé phËn s¶n xuÊt §éi trùc thuéc cty Ctr1 Ctr2 … C¸c xÝ nghiÖp Ctr1 Ctr2 … Tæ chøc s¶n xuÊt, thu håi vèn, b¸o c¸o C«ng ty H-íng dÉn, t- vÊn, kiÓm tra, gi¸m s¸t, cung øng vèn, MMTB, L§ 18 Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n KÕ to¸n ThuÕ Thanh to¸n Bªn A (chñ ®Çu t– thÞ tr-ên g tiªu thô s¶n phÈm ) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn III. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n Lý ë XÝ nghiÖp s«ng §µ 1.04- C«ng ty x©y dùng s«ng §µ I . I .Môc tiªu chiÕn l-îc 1.KiÓu c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý ë xÝ nghiÖp s«ng §µ 1.04 Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp Phã gi¸m ®èc Ban kinh tÕ kü thuËt tæng hîp Kinh tÕ Kü kÕ ho¹ch thuËt t- C¬ giíi Ban tµi chÝnh kÕ to¸n Ban tæ chøc hµnh chÝnh KÕ to¸n Hµnh chÝnh ThuÕ T thÞ ®Çu §éi x©y dùng §éi x©y dùng Thanh to¸n Nh©n sù §éi x©y dùng Ta thÊy kiÓu tæ chøc cña xÝ nghiÖp s«ng §µ 1.04 theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng. KiÓu c¬ cÊu nµy cho phÐp c¸n bé phô tr¸ch c¸c phßng chøc n¨ng cã quyÒn ra c¸c mÖnh lÖnh vÒ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn chuyªn m«n cña hä cho c¸c ph©n x-ëng, c¸c bé phËn s¶n xuÊt. *¦u ®iÓm: -T¹o ®iÒu kiÖn ®µo t¹o chuyªn gia trÎ -T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c chuyªn gia ®ãng gãp nh÷ng c«ng viÖc cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. -Gi¶i phãng cho c¸c cÊp qu¶n lý. *Nh-îc ®iÓm : 19 TiÒn l-¬ng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -NÕu kh«ng cã quyÒn h¹n th× g©y nªn hçn ®én nh- m« h×nh chøc n¨ng. -H¹n chÕ møc ®é sö dông kiÕn thøc cña chuyªn viªn. -T¹o ra xu h-íng tËp trung ®èi víi nhµ qu¶n lý cÊp cao, c¬ chÕ nµy trong thùc tÕ kh«ng bao giê tån t¹i mµ th-êng xuyªn bÞ vi ph¹m v×: + Xu h-íng cã sù t¨ng tr-ëng cña c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng víi c¸c ®¬n vÞ trùc tuyÕn. +Trªn thùc tÕ c¸c quyÕt ®Þnh trªn ®Òu cã tham m-u B¶ng danh sach CBCNV cña xÝ nghiÖp : 20
- Xem thêm -