Tài liệu Một số thuật toán metaheuristic giải bài toán bao phủ diện tích và đối tượng trong mạng cảm biến không dây

  • Số trang: 163 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

❇❐ ●■⑩❖ ❉Ö❈ ❱⑨ ✣⑨❖ ❚❸❖ ❚❘×❮◆● ✣❸■ ❍➴❈ ❇⑩❈❍ ❑❍❖❆ ❍⑨ ◆❐■ ◆●❯❨➍◆ ❚❍➚ ❍❸◆❍ ▼❐❚ ❙➮ ❚❍❯❾❚ ❚❖⑩◆ ▼❊❚❆❍❊❯❘■❙❚■❈ ●■❷■ ❇⑨■ ❚❖⑩◆ ❇❆❖ P❍Õ ❉■➏◆ ❚➑❈❍ ❱⑨ ✣➮■ ❚×Ñ◆● ❚❘❖◆● ▼❸◆● ❈❷▼ ❇■➌◆ ❑❍➷◆● ❉❹❨ ▲❯❾◆ ⑩◆ ❚■➌◆ ❙➒ ❑❍❖❆ ❍➴❈ ▼⑩❨ ❚➑◆❍ ❍➔ ◆ë✐ ✲ ✷✵✶✾ ❇❐ ●■⑩❖ ❉Ö❈ ❱⑨ ✣⑨❖ ❚❸❖ ❚❘×❮◆● ✣❸■ ❍➴❈ ❇⑩❈❍ ❑❍❖❆ ❍⑨ ◆❐■ ◆●❯❨➍◆ ❚❍➚ ❍❸◆❍ ▼❐❚ ❙➮ ❚❍❯❾❚ ❚❖⑩◆ ▼❊❚❆❍❊❯❘■❙❚■❈ ●■❷■ ❇⑨■ ❚❖⑩◆ ❇❆❖ P❍Õ ❉■➏◆ ❚➑❈❍ ❱⑨ ✣➮■ ❚×Ñ◆● ❚❘❖◆● ▼❸◆● ❈❷▼ ❇■➌◆ ❑❍➷◆● ❉❹❨ ◆❣➔♥❤ ✿ ❑❤♦❛ ❤å❝ ♠→② t➼♥❤ ▼➣ sè ✿ ✾✹✽✵✶✵✶ ▲❯❾◆ ⑩◆ ❚■➌◆ ❙➒ ❑❍❖❆ ❍➴❈ ▼⑩❨ ❚➑◆❍ ◆●×❮■ ❍×❰◆● ❉❼◆ ❑❍❖❆ ❍➴❈✿ ✶✳ P●❙✳❚❙ ❍✉ý♥❤ ❚❤à ❚❤❛♥❤ ❇➻♥❤ ✷✳ P●❙✳❚❙ ◆❣✉②➵♥ ✣ù❝ ◆❣❤➽❛ ❍➔ ◆ë✐ ✲ ✷✵✶✾ ▲í✐ ❝❛♠ ✤♦❛♥ ◆❣❤✐➯♥ ❝ù✉ s✐♥❤ ❝❛♠ ✤♦❛♥ ❧✉➟♥ →♥ ♥➔② ❧➔ ❝æ♥❣ tr➻♥❤ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❝õ❛ ❝❤➼♥❤ ♠➻♥❤ ❞÷î✐ sü ❤÷î♥❣ ❞➝♥ ❝õ❛ t➟♣ t❤➸ ❝→♥ ❜ë ❤÷î♥❣ ❞➝♥✳ ▲✉➟♥ →♥ ❝â sû ❞ö♥❣ t❤æ♥❣ t✐♥ tr➼❝❤ ❞➝♥ tø ♥❤✐➲✉ ♥❣✉ç♥ t❤❛♠ ❦❤↔♦ ❦❤→❝ ♥❤❛✉ ✈➔ ❝→❝ t❤æ♥❣ t✐♥ tr➼❝❤ ❞➝♥ ✤÷ñ❝ ❣❤✐ rã ♥❣✉ç♥ ❣è❝✳ ❈→❝ sè ❧✐➺✉✱ ❦➳t q✉↔ tr♦♥❣ ❧✉➟♥ →♥ ❧➔ tr✉♥❣ t❤ü❝ ✈➔ ❝❤÷❛ tø♥❣ ✤÷ñ❝ ❝æ♥❣ ❜è tr♦♥❣ ❝→❝ ❝æ♥❣ tr➻♥❤ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❝õ❛ ❜➜t ❦ý t→❝ ❣✐↔ ♥➔♦ ❦❤→❝✳ ❍➔ ◆ë✐✱ ♥❣➔② ✵✺ t❤→♥❣ ✶✶ ♥➠♠ ✷✵✶✾ ❚❤❛② ♠➦t t➟♣ t❤➸ ❣✐→♦ ✈✐➯♥ ❤÷î♥❣ ❞➝♥ ◆❣❤✐➯♥ ❝ù✉ s✐♥❤ P●❙✳❚❙ ❍✉ý♥❤ ❚❤à ❚❤❛♥❤ ❇➻♥❤ ◆❣✉②➵♥ ❚❤à ❍↕♥❤ ✐✐ ▲í✐ ❝↔♠ ì♥ ▲í✐ ✤➛✉ t✐➯♥✱ tæ✐ ①✐♥ ❜➔② tä ❧á♥❣ ❜✐➳t ì♥ s➙✉ s➢❝ tî✐ ❝→❝ t❤➛② ❝æ ❣✐→♦ ❤÷î♥❣ ❞➝♥✱ P●❙✳❚❙ ❍✉ý♥❤ ❚❤à ❚❤❛♥❤ ❇➻♥❤ ✈➔ P●❙✳❚❙ ◆❣✉②➵♥ ✣ù❝ ◆❣❤➽❛ ✱ ✤➣ ✤à♥❤ ❤÷î♥❣ ❦❤♦❛ ❤å❝ ✈➔ t➟♥ t➙♠ ❣✐ó♣ ✤ï✱ ❝❤➾ ❜↔♦ tr♦♥❣ s✉èt q✉→ tr➻♥❤ ❤♦➔♥ t❤➔♥❤ ❧✉➟♥ →♥ t↕✐ tr÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ❇→❝❤ ❑❤♦❛ ❍➔ ◆ë✐✳ ❚æ✐ ①✐♥ ❝❤➙♥ t❤➔♥❤ ❝↔♠ ì♥ ❇❛♥ ❣✐→♠ ❤✐➺✉✱ ❇❛♥ ❧➣♥❤ ✤↕♦ ❱✐➺♥ ❝æ♥❣ ♥❣❤➺ t❤æ♥❣ t✐♥ ✈➔ tr✉②➲♥ t❤æ♥❣✱ ❝→❝ t❤➛② ❝æ ❜ë ♠æ♥ ❑❤♦❛ ❤å❝ ♠→② t➼♥❤ ✈➔ ❝→❝ ❜↕♥ ð ♣❤á♥❣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ▼æ ❤➻♥❤ ❤â❛✱ ♠æ ♣❤ä♥❣ ✈➔ tè✐ ÷✉ ❤â❛✱ tr÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ❇→❝❤ ❦❤♦❛ ❍➔ ◆ë✐ ✤➣ t↕♦ ✤✐➲✉ ❦✐➺♥ t❤✉➟♥ ❧ñ✐ ♥❤➜t ✤➸ tæ✐ ❤♦➔♥ t❤➔♥❤ ❝❤÷ì♥❣ tr➻♥❤ ❤å❝ t➟♣ ✈➔ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ❧✉➟♥ →♥ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❦❤♦❛ ❤å❝ ❝õ❛ ♠➻♥❤✳ ❚æ✐ ①✐♥ ❝❤➙♥ t❤➔♥❤ ❝↔♠ ì♥ ❇❛♥ ❣✐→♠ ❤✐➺✉ tr÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ P❤÷ì♥❣ ✣æ♥❣✱ t➟♣ t❤➸ ❝→♥ ❜ë✱ ❣✐↔♥❣ ✈✐➯♥ ❑❤♦❛ ❝æ♥❣ ♥❣❤➺ t❤æ♥❣ t✐♥ ✈➔ tr✉②➲♥ t❤æ♥❣ ♥ì✐ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ s✐♥❤ ❝æ♥❣ t→❝ ✈➔ ❝→❝ ❜↕♥ ❜➧ t❤➙♥ t❤✐➳t ✤➣ ❧✉æ♥ t↕♦ ✤✐➲✉ ❦✐➺♥✱ ✤ë♥❣ ✈✐➯♥✱ ❦❤✉②➳♥ ❦❤➼❝❤ ✤➸ tæ✐ ❤♦➔♥ t❤➔♥❤ ❧✉➟♥ →♥ ♥➔②✳ ❈✉è✐ ❝ò♥❣✱ tæ✐ ❝❤➙♥ t❤➔♥❤ ❜➔② tä ❧á♥❣ ❝↔♠ ì♥ tî✐ ❣✐❛ ✤➻♥❤ ✤➣ ❦✐➯♥ tr➻✱ ❝❤✐❛ s➫✱ ✤ë♥❣ ✈✐➯♥ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ s✐♥❤ tr♦♥❣ s✉èt q✉→ tr➻♥❤ ❤å❝ t➟♣ ✈➔ ❤♦➔♥ t❤➔♥❤ ❧✉➟♥ →♥ ♥➔②✳ ❍➔ ◆ë✐✱ ♥❣➔② ✵✺ t❤→♥❣ ✶✶ ♥➠♠ ✷✵✶✾ ◆❣❤✐➯♥ ❝ù✉ s✐♥❤ ◆❣✉②➵♥ ❚❤à ❍↕♥❤ ✐✐✐ ▼Ö❈ ▲Ö❈ ❇❷◆● ❚❍❯❾❚ ◆●Ú ❱■➌❚ ❚➁❚ ✈✐✐ ❉❆◆❍ ❙⑩❈❍ ❇❷◆● ✐① ❉❆◆❍ ❙⑩❈❍ ❍➐◆❍ ❱➇ ①✐ ▼Ð ✣❺❯ ✶ ✶ ❈❒ ❙Ð ▲Þ ❚❍❯❨➌❚ ✶✺ ✶✳✶ ▼↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤æ♥❣ ❞➙② ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✺ ✶✳✶✳✶ ❈↔♠ ❜✐➳♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✺ ✶✳✶✳✷ ◆ót ❝↔♠ ❜✐➳♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✻ ✶✳✶✳✸ ▼↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✼ ✶✳✶✳✹ ◆❤ú♥❣ ✈➜♥ ✤➲ t❤→❝❤ t❤ù❝ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✾ ✶✳✷ ❈→❝ ♠æ ❤➻♥❤ ❜❛♦ ♣❤õ ❝õ❛ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ✈➔ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤æ♥❣ ❞➙② ✷✵ ✶✳✷✳✶ ▼æ ❤➻♥❤ ❜❛♦ ♣❤õ ❝õ❛ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✶ ✶✳✷✳✷ ❇➔✐ t♦→♥ ❜❛♦ ♣❤õ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤æ♥❣ ❞➙② ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✷ ✶✳✸ ❇➔✐ t♦→♥ tè✐ ÷✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✺ ✶✳✸✳✶ ❇➔✐ t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❧✐➯♥ tö❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✻ ✶✳✸✳✷ ❇➔✐ t♦→♥ tè✐ ÷✉ tê ❤ñ♣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✼ ✶✳✸✳✸ P❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ❣✐↔✐ ❜➔✐ t♦→♥ tè✐ ÷✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✽ ✶✳✹ ❑➳t ❧✉➟♥ ❝❤÷ì♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✻ ✷ ❇⑨■ ❚❖⑩◆ ❈Ü❈ ✣❸■ ❉■➏◆ ❚➑❈❍ ❇❆❖ P❍Õ ❚❘❖◆● ▼❸◆● ❈❷▼ ❇■➌◆ ❑❍➷◆● ❉❹❨ ❑❍➷◆● ✣➬◆● ◆❍❻❚ ✸✽ ✐✈ ✷✳✶ P❤→t ❜✐➸✉ ❜➔✐ t♦→♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✾ ✷✳✷ ●✐↔✐ t❤✉➟t ✤➲ ①✉➜t ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✾ ✷✳✷✳✶ ●✐↔✐ t❤✉➟t t➻♠ ❦✐➳♠ ❝❤✐♠ ❝✉❝❦♦♦ ❝↔✐ t✐➳♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✵ ✷✳✷✳✷ ●✐↔✐ t❤✉➟t ❉❡♠♦❝r❛t✐❝ P❙❖ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✻ ✷✳✷✳✸ ●✐↔✐ t❤✉➟t t❤ö ♣❤➜♥ ❝❤♦ ❤♦❛ ❤é♥ t↕♣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✾ ✷✳✷✳✹ ●✐↔✐ t❤✉➟t ❞✐ tr✉②➲♥ ❝↔✐ t✐➳♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✸ ✷✳✸ ❑➳t q✉↔ t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✺ ✷✳✸✳✶ ❉ú ❧✐➺✉ t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✺ ✷✳✸✳✷ ❚❤❛♠ sè t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✺ ✷✳✸✳✸ ❙♦ s→♥❤ ✤→♥❤ ❣✐→ ❦➳t q✉↔ t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✽ ✷✳✹ ❑➳t ❧✉➟♥ ❝❤÷ì♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✼✺ ✸ ❇⑨■ ❚❖⑩◆ ❈Ü❈ ✣❸■ ❉■➏◆ ❚➑❈❍ ❇❆❖ P❍Õ ❚❘❖◆● ▼❸◆● ❈❷▼ ❇■➌◆ ❑❍➷◆● ❉❹❨ ❑❍➷◆● ✣➬◆● ◆❍❻❚ ❈➶ ❘⑨◆● ❇❯❐❈ ❈❍×❰◆● ◆●❸■ ❱❾❚✳ ✼✻ ✸✳✶ P❤→t ❜✐➸✉ ❜➔✐ t♦→♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✼✻ ✸✳✷ ●✐↔✐ t❤✉➟t ✤➲ ①✉➜t ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✼✼ ✸✳✷✳✶ ●✐↔✐ t❤✉➟t ❞✐ tr✉②➲♥ ❝↔✐ t✐➳♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✼✼ ✸✳✷✳✷ ●✐↔✐ t❤✉➟t tè✐ ÷✉ ❤â❛ ❜➛② ✤➔♥ ❝↔✐ t✐➳♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✽✻ ✸✳✸ ❑➳t q✉↔ t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✵ ✸✳✸✳✶ ❑à❝❤ ❜↔♥ t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✵ ✸✳✸✳✷ ❚❤❛♠ sè t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✶ ✸✳✸✳✸ ❙♦ s→♥❤ ✤→♥❤ ❣✐→ ❦➳t q✉↔ t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✸ ✸✳✹ ❑➳t ❧✉➟♥ ❝❤÷ì♥❣✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✵✺ ✹ ❇⑨■ ❚❖⑩◆ ❇❆❖ P❍Õ ✣➮■ ❚×Ñ◆● ✣❷▼ ❇❷❖ ❑➌❚ ◆➮■ ❱⑨ ❈❍➚❯ ▲➱■ ❚❘❖◆● ▼❸◆● ❈❷▼ ❇■➌◆ ❑❍➷◆● ❉❹❨ ❱⑨ ▼❸◆● ❈❷▼ ❇■➌◆ ❑❍➷◆● ❉❹❨ ❈➶ ❙Û ❉Ö◆● ✣■➎▼ ✶✵✼ ❚❍❯ P❍⑩❚ ❉■ ✣❐◆● ✹✳✶ ❇➔✐ t♦→♥ ❜❛♦ ♣❤õ ✤è✐ t÷ñ♥❣ ✤↔♠ ❜↔♦ ❦➳t ♥è✐ ✈➔ ❝❤à✉ ❧é✐ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤æ♥❣ ❞➙②✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✵✽ ✹✳✶✳✶ P❤→t ❜✐➸✉ ❜➔✐ t♦→♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✵✽ ✹✳✶✳✷ ●✐↔✐ t❤✉➟t ✤➲ ①✉➜t ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✵✾ ✈ ✹✳✶✳✸ ❑➳t q✉↔ t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶✹ ✹✳✷ ❇➔✐ t♦→♥ ❜❛♦ ♣❤õ ✤è✐ t÷ñ♥❣ ✤↔♠ ❜↔♦ ❦➳t ♥è✐ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤æ♥❣ ❞➙② ❝â sû ❞ö♥❣ ❝→❝ ✤✐➸♠ t❤✉ ♣❤→t ❞✐ ✤ë♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶✼ ✹✳✷✳✶ P❤→t ❜✐➸✉ ❜➔✐ t♦→♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶✼ ✹✳✷✳✷ ●✐↔✐ t❤✉➟t ✤➲ ①✉➜t ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶✽ ✹✳✷✳✸ ❑➳t q✉↔ t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✷✻ ✹✳✸ ❑➳t ❧✉➟♥ ❝❤÷ì♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✸✷ ❑➌❚ ▲❯❾◆ ✶✸✹ ❉❆◆❍ ▼Ö❈ ❈➷◆● ❚❘➐◆❍ ❈➷◆● ❇➮ ✶✸✼ ❚⑨■ ▲■➏❯ ❚❍❆▼ ❑❍❷❖ ✶✹✵ ✈✐ ❇❷◆● ❚❍❯❾❚ ◆●Ú ❱■➌❚ ❚➁❚ ❈❤ú ✈✐➳t t➢t ❚➯♥ ✤➛② ✤õ ■♦❚ ❲❙◆s ▼❲❙◆s ❙❲❙◆❙ ❍❲❙◆❙ ▲♦❙ ❱❋❆ ▼❱❋❆ ●❆ P❙❖ ❈❙ ■❈❙ ❋P❆ ❈❋P❆ ❉P❙❖ ❆❈❇ ▼❈❚ ❙❈❆◆ ■❚❙ ▼❘ ❘❆❉❆ ▼❉❈ ❘❖▼ ❘❆▼ ▲❳ ❆▼❳❖ ❚❈ ◆❈❋❚ ❙❙❈❆❚ ❋❙ ❯❙P ■♥t❡r♥❡t ♦❢ ❚❤✐♥❣s ❲✐r❡❧❡ss ❙❡♥s♦r ◆❡t✇♦r❦s ▼♦❜✐❧❡ ❲✐r❡❧❡ss ❙❡♥s♦r ◆❡t✇♦r❦s ❙♣❛rs❡ ❲✐r❡❧❡ss ❙❡♥s♦r ◆❡t✇♦r❦s ❍②❜r✐❞ ❲✐r❡❧❡ss ❙❡♥s♦r ◆❡t✇♦r❦s ▲✐♥❡✲♦❢✲❙✐❣❤t ❱✐rt✉❛❧ ❋♦r❝❡ ❆❧❣♦r✐t❤♠ ▼♦❞✐❢② ❱✐rt✉❛❧ ❋♦r❝❡ ❆❧❣♦r✐t❤♠ ●❡♥❡t✐❝ ❆❧❣♦r✐t❤♠ P❛rt✐❝❧❡ ❙✇❛r♠ ❖♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ ❈✉❝❦♦♦ ❙❡❛r❝❤ ■♠♣r♦✈❡ ❈✉❝❦♦♦ ❙❡❛r❝❤ ❋❧♦✇❡r P♦❧❧✐♥❛t✐♦♥ ❆❧❣♦r✐t❤♠ ❈❤❛♦t✐❝ ❋❧♦✇❡r P♦❧❧✐♥❛t✐♦♥ ❆❧❣♦r✐t❤♠ ❉❡♠♦❝r❛t✐❝ P❛rt✐❝❧❡ ❙✇❛r♠ ❖♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ ❆rt✐❢✐❝✐❛❧ ❇❡❡ ❈♦❧♦♥② ▼❛①✐♠✉♠ ❈♦✈❡r ❚r❡❡ ❙♣r❡❛❞❛❜❧❡ ❈♦♥♥❡❝t❡❞ ❆✉t♦♠♦♠✐❝ ◆❡t✇♦r❦ ■♥t❡❧❧✐❣❡♥t ❚r❛♥s♣♦rt❛t✐♦♥ ❙②st❡♠ ▼♦❜✐❧❡ ❘❡❧❛② ❘❡s♦✉r❝❡ ❆✇❛r❡ ❉❛t❛ ❆❝❝✉♠✉❧❛t✐♦♥ ▼♦❜✐❧❡ ❉❛t❛ ❈♦❧❧❡❝t♦r ❘❡❛❞ ♦♥❧② ▼❡♠♦r② ❘❛♥❞♦♠ ❆❝❝❡ss ▼❡♠♦r② ▲❛♣❧❛❝❡ ❈r♦ss♦✈❡r ❆r✐t❤♠❡t✐❝ ❈r♦ss♦✈❡r ❚❛r❣❡t ❈♦✈❡r❛❣❡ ◆❡t✇♦r❦ ❈♦♥♥❡❝t✐✈✐t② ❋❛✉❧t ❚♦❧❡r❛♥❝❡ ❙❡♥s♦r ❙❡t ❈♦✈❡r✐♥❣ ❆❧❧ ❚❛r❣❡ts ❋✐♥❛❧ ❙♦❧✉t✐♦♥ ❯s✐♥❣ ❙♣❛♥♥✐♥❣ ❚r❡❡ ✈✐✐ ❯❚❙P ❚❙P ❙❙❋❚P P●❆ ❙●❆ ❍❈● ▼❘P ▼❊❙❚ ❊▼❙❚ ❯s✐♥❣ ❚r❛✈❡❧❧✐♥❣ ❙❛❧❡s♠❛♥ Pr♦❜❧❡♠ ❚r❛✈❡❧❧✐♥❣ ❙❛❧❡s♠❛♥ Pr♦❜❧❡♠ ❙❡♥s♦rs ❙❡t ❢♦r ❚✇♦ P❛t❤s P✉r❡ ●r❡❡❞② ❆♣♣r♦❛❝❤ ❙♣❛♥♥✐♥❣ tr❡❡ ❛♥❞ ●r❡❡❞② ❆♣♣r♦❛❝❤ ❍❡✉r✐st✐❝ ❈❧✉st❡r✐♥❣ ●r❡❡❞② ▼✐♥✐♠✉♠ ❘❡❧❛② ◆♦❞❡ P❧❛❝❡♠❡♥t ▼❡st Pr♦❜❧❡♠ ✐♥ ❙t❡✐♥❡r ❚r❡❡ ❊✉❝❧✐❞❡ ▼✐♥✐♠✉♠ ❙♣❛♥♥✐♥❣ ❚r❡❡ ✈✐✐✐ ❉❆◆❍ ❙⑩❈❍ ❇❷◆● ✷✳✶ ❉ú ❧✐➺✉ t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✺ ✷✳✷ ❇↔♥❣ t❤❛♠ sè t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ❝õ❛ ❝→❝ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ❉P❙❖ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✻ ✷✳✸ ❇↔♥❣ t❤❛♠ sè t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ❝õ❛ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ■❈❙ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✻ ✷✳✹ ❇↔♥❣ t❤❛♠ sè t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ❝õ❛ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ❈❋P❆ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✼ ✷✳✺ ❚❤❛♠ sè t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ❝õ❛ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ▼■●❆✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✼ ✷✳✻ ❑➳t q✉↔ ♠æ ❤➻♥❤ t❤ù ♥❤➜t ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✾ ✷✳✼ ❚r✉♥❣ ❜➻♥❤ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❜❛♦ ♣❤õ ✈➔ ✤ë ❧➺❝❤ ❝❤✉➞♥ ❝õ❛ ❝→❝ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ■●❆✱ ❉P❙❖✱ ■❈❙✱ ❈❋P❆ ✈➔ ▼■●❆ tr➯♥ ✶✺ ❜ë ❞ú ❧✐➺✉ ✈➔ ♠é✐ ❜ë ❞ú ❧✐➺✉ ❝❤↕② t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ✸✵ ❧➛♥ ❧➜② tr✉♥❣ ❜➻♥❤ ✭❆✈❣✿ ❚r✉♥❣ ❜➻♥❤ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❜❛♦ ♣❤õ✱ ✤ë ❧➺❝❤ ❝❤✉➞♥ ✭❙❉✮ ✈➔ ❯♣♣❡r ❇♦✉♥❞✿ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❧î♥ ♥❤➜t ❝õ❛ tø♥❣ ❜ë ❞ú ❧✐➺✉ ✤↕t ✤÷ñ❝✳✮ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✼✸ ✸✳✶ ❑à❝❤ ❜↔♥ ✶ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✶ ✸✳✷ ❑à❝❤ ❜↔♥ ✷ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✶ ✸✳✸ ❑à❝❤ ❜↔♥ ✸ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✶ ✸✳✹ ❑à❝❤ ❜↔♥ ✹ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✷ ✸✳✺ ❑à❝❤ ❜↔♥ ✺ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✷ ✸✳✻ ❚❤❛♠ sè t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ❝õ❛ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ▼●❆ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✷ ✸✳✼ ❚❤❛♠ sè t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ❝õ❛ ❣✐↔✐ t❤✉➟t P❙❖ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✷ ✸✳✽ ❚❤❛♠ sè t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ❝õ❛ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ■P❙❖ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✸ ✹✳✶ ❉ú ❧✐➺✉ t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ❜➔✐ t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❜❛♦ ♣❤õ ✤↔♠ ❜↔♦ ❦➳t ♥è✐ ✈➔ ❝❤à✉ ❧é✐ tr♦♥❣ ❲❙◆s✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶✹ ✹✳✷ ❉ú ❧✐➺✉ ✤➛✉ ✈➔♦ ❝õ❛ ❜➔✐ t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❜❛♦ ♣❤õ ✤↔♠ ❜↔♦ ❦➳t ♥è✐ ✈➔ ❝❤à✉ ❧é✐ tr♦♥❣ ❲❙◆s✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶✹ ✹✳✸ ❚❤❛♠ sè t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ❝❤♦ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ❯❚❙P✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶✹ ✐① ✹✳✹ ❑➳t q✉↔ t❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ❝õ❛ ❤❛✐ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ❯❙P ✈➔ ❯❚❙P ❦❤✐ s♦ s→♥❤ ✈➲ sè ❧÷ñ♥❣ ♥ót ❝↔♠ ❜✐➳♥✱ ♥ót ❝❤✉②➸♥ t✐➳♣ ✈➔ t❤í✐ ❣✐❛♥ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶✺ ✹✳✺ ❉ú ❧✐➺✉ ❝❤♦ ❦à❝❤ ❜↔♥ ↔♥❤ ❤÷ð♥❣ ❝õ❛ sè ❧÷ñ♥❣ tr↕♠ t❤✉ ♣❤→t ❞ú ❧✐➺✉ ✤ë♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✷✼ ✹✳✻ ❉ú ❧✐➺✉ ❝❤♦ ❦à❝❤ ❜↔♥ ↔♥❤ ❤÷ð♥❣ ❝õ❛ sè ❧➛♥ t❤✉ t❤➟♣ ❞ú ❧✐➺✉ ✳ ✳ ✳ ✶✷✼ ✹✳✼ ❉ú ❧✐➺✉ ❝❤♦ ❦à❝❤ ❜↔♥ ↔♥❤ ❤÷ð♥❣ ❝õ❛ sè ❧÷ñ♥❣ ✤è✐ t÷ñ♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✷✼ ① ❉❆◆❍ ❙⑩❈❍ ❍➐◆❍ ❱➇ ✶✳✶ ❈➜✉ t↕♦ s❡♥s♦r ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✻ ✶✳✷ ❈➜✉ tró❝ ❝õ❛ ♠ët ♥ót ❝↔♠ ❜✐➳♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✼ ✶✳✸ ❈➜✉ tró❝ ❝õ❛ ♠ët ♥ót ❝↔♠ ❜✐➳♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✽ ✶✳✹ ❈→❝ ♠æ ❤➻♥❤ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✷ ✶✳✺ ❱➼ ❞ö ✈➲ ❜➔✐ t♦→♥ ❜❛♦ ♣❤õ ✤è✐ t÷ñ♥❣ tr♦♥❣ ❲❙◆s✿ tr♦♥❣ ✤â t➟♣ T1 , T2 , T3 , T4 , ❧➔ ❝→❝ ✤è✐ t÷ñ♥❣❀ S1 , S2 , S3 , S4 , S5 , S6 ❧➔ t➟♣ ❝→❝ ❝↔♠ ❜✐➳♥✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✸ ✶✳✻ ❈→❝ ♠æ ❤➻♥❤ ❜❛♦ ♣❤õ r➔♦ ❝❤➢♥ tr♦♥❣ ❲❙◆s✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✹ ✶✳✼ ❱➼ ❞ö ✈➲ ❜➔✐ t♦→♥ ❜❛♦ ♣❤õ ✶✵✵✪ ❞✐➺♥ t➼❝❤ tr♦♥❣ ❲❙◆s✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✺ ✶✳✽ ✈➼ ❞ö ✈➲ ❜➔✐ t♦→♥ ❝ü❝ ✤↕✐ ❞✐➺♥ t➼❝❤ tr♦♥❣ ❲❙◆s ❦❤æ♥❣ ✤ç♥❣ ♥❤➜t ✈î✐ sè ❧÷ñ♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❝❤♦ tr÷î❝✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✺ ✶✳✾ ❱➼ ❞ö ✈➲ ❜➔✐ t♦→♥ t❤✐➳t ❦➳ ♠↕♥❣ ✤✐➺♥✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✼ ✷✳✶ ▼➣ ❤â❛ ❝→ t❤➸✿ ✭❛ ✮ ❇✐➸✉ ❞✐➵♥ ❜ð✐ ❦❤æ♥❣ ❣✐❛♥ ❦✐➸✉ ❣❡♥✱ ✭❜ ✮ ❇✐➸✉ ❞✐➵♥ ❜ð✐ ❦❤æ♥❣ ❣✐❛♥ ❦✐➸✉ ❤➻♥❤✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✶ ✷✳✷ ▼æ t↔ q✉→ tr➻♥❤ ❦❤ð✐ t↕♦ ❤❡✉r✐st✐❝ ❝õ❛ q✉➛♥ t❤➸✿ ❤➻♥❤ ✭❛✮ ❧í✐ ❣✐↔✐ t❤✉ ✤÷ñ❝ s❛✉ q✉→ tr➻♥❤ ❦❤ð✐ t↕♦ ❧➔ ❦❤æ♥❣ tè✐ ÷✉ ✱ ❤➻♥❤ ✭❜✮ ❧í✐ ❣✐↔✐ t❤✉ ✤÷ñ❝ s❛✉ q✉→ tr➻♥❤ ❦❤ð✐ t↕♦ ❧➔ tè✐ ÷✉ ✭Olap = 0✮✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✺ ✷✳✸ ◗✉→ tr➻♥❤ ❧❛✐ ❣❤➨♣ ✤➸ s✐♥❤ r❛ ❤❛✐ ❝♦♥ Z1 ✈➔ Z2 tø ❤❛✐ ❝❤❛ ♠➭ P1 ✈➔ P2 ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✺ ✷✳✹ ▼æ t↔ q✉→ tr➻♥❤ ✤ët ❜✐➳♥ sû ❞ö♥❣ ●❛✉ss ✤ë♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✼ ✷✳✺ ▼æ t↔ q✉→ tr➻♥❤ t➼♥❤ t♦→♥ ❝õ❛ ❜÷î❝ ✶✿ ❈❤✐❛ ♠✐➲♥ A t❤➔♥❤ ❝→❝ ♣❤➛♥ ♥❤ä ❜ð✐ ❝→❝ ✤÷í♥❣ t❤➥♥❣ s♦♥❣ s♦♥❣ ✈î✐ trö❝ t✉♥❣ ✈➔ ✤÷í♥❣ t❤➥♥❣ ♥➔② ♣❤↔✐ t✐➳♣ ①ó❝ ✈î✐ ❤➻♥❤ trá♥ ✈➔ ❝→❝ ❣✐❛♦ ✤✐➸♠ ❝õ❛ ❝→❝ ❤➻♥❤ trá♥✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✽ ✷✳✻ ❚r÷í♥❣ ❤ñ♣ ♠ët ❝↔♠ ❜✐➳♥ ✤÷ñ❝ tr✐➸♥ ❦❤❛✐ tr♦♥❣ ♠✐➲♥ D✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✾ ✷✳✼ ▼æ t↔ tr÷í♥❣ ❤ñ♣ ❤❛✐ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤æ♥❣ ❣✐❛♦ ♥❤❛✉ tr➯♥ ♠✐➲♥ D✳ ✳ ✳ ✻✵ ①✐ ✷✳✽ ✷✳✾ ✷✳✶✵ ✷✳✶✶ ✷✳✶✷ ✷✳✶✸ ✷✳✶✹ ✷✳✶✺ ✷✳✶✻ ▼æ t↔ tr÷í♥❣ ❤ñ♣ ❤❛✐ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❣✐❛♦ ♥❤❛✉ tr➯♥ ♠✐➲♥ D✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ❚❤í✐ ❣✐❛♥ t➼♥❤ t♦→♥ ❝õ❛ ❝→❝ t❤✉➟t t♦→♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✣ë ❤ë✐ tö ❝õ❛ t❤✉➟t t♦→♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ❚r✉♥❣ ❜➻♥❤ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❜❛♦ ♣❤õ ❝õ❛ ❝→❝ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ■●❆✱ ❉P❙❖✱ ■❈❙✱ ❈❋P❆ ✈➔ ▼■●❆ tr➯♥ ❝→❝ ❜ë ❞ú ❧✐➺✉ ❜❛♦ ♣❤õ ✼✵✪ ❞✐➺♥ t➼❝❤ tr➯♥ ♠✐➲♥ A✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ❚r✉♥❣ ❜➻♥❤ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❜❛♦ ♣❤õ ❝õ❛ ❝→❝ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ■●❆✱ ❉P❙❖✱ ■❈❙✱ ❈❋P❆ ✈➔ ▼■●❆ tr➯♥ ❝→❝ ❜ë ❞ú ❧✐➺✉ ❜❛♦ ♣❤õ ✽✵✪ ❞✐➺♥ t➼❝❤ tr➯♥ ♠✐➲♥ A✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ❚r✉♥❣ ❜➻♥❤ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❜❛♦ ♣❤õ ❝õ❛ ❝→❝ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ■●❆✱ ❉P❙❖✱ ■❈❙✱ ❈❋P❆ ✈➔ ▼■●❆ tr➯♥ ❝→❝ ❜ë ❞ú ❧✐➺✉ ❜❛♦ ♣❤õ ✾✵✪ ❞✐➺♥ t➼❝❤ tr➯♥ ♠✐➲♥ A✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✣ë ❧➺❝❤ ❝❤✉➞♥ ❝õ❛ ❝→❝ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ■●❆✱ ❉P❙❖✱ ■❈❙✱ ❈❋P❆ ✈➔ ▼■●❆ tr➯♥ ✶✺ ❜ë ❞ú ❧✐➺✉✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ❚r✉♥❣ ❜➻♥❤ t❤í✐ ❣✐❛♥ t➼♥❤ ❝õ❛ ❝→❝ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ■●❆✱ ❉P❙❖✱ ■❈❙✱ ❈❋P❆ ✈➔ ▼■●❆ tr➯♥ ✶✺ ❜ë ❞ú ❧✐➺✉ s❛✉ ✸✵ ❧➛♥ ❝❤↕② ♠é✐ ❜ë ❞ú ❧✐➺✉✳ ▲í✐ ❣✐↔✐ t❤✉ ✤÷ñ❝ ❝õ❛ ▼■●❆ tr➯♥ ❝→❝ ❜ë ❞ú ❧✐➺✉ s✸✲✵✼✱ s✹✲✵✾✱ s✺✲✵✽ ✈➔ s✺✲✵✾✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✳✶ ▼➣ ❤â❛ ❝→ t❤➸✿ ✭❛ ✮ ❇✐➸✉ ❞✐➵♥ ❜ð✐ ❦❤æ♥❣ ❣✐❛♥ ❦✐➸✉ ❣❡♥✱ ✭❜ ✮ ❇✐➸✉ ❞✐➵♥ ❜ð✐ ❦❤æ♥❣ ❣✐❛♥ ❦✐➸✉ ❤➻♥❤✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✳✷ ❇❛ tr÷í♥❣ ❤ñ♣ ❦❤ð✐ t↕♦ q✉➛♥ t❤➸ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✳✸ ❚❤➸ ❤✐➺♥ ✤ë ❝❤ç♥❣ ❝õ❛ ❤❛✐ ❝↔♠ ❜✐➳♥ si ✈➔ sj ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✳✹ ❈→❝ tr÷í♥❣ ❤ñ♣ ✤ë ❝❤ç♥❣ ❝õ❛ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ✈î✐ ❜✐➯♥ ♥➡♠ ð ♥❣♦➔✐ ✈ò♥❣ ❣✐→♠ s→t A✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✳✺ P❤➙♥ ❝❤✐❛ ❝❤➼♥ ✈ò♥❣ ❝õ❛ ❝❤÷î♥❣ ♥❣↕✐ ✈➟t✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✳✻ ✣ë ❝❤ç♥❣ ❝õ❛ ♠ët ♣❤➛♥ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❝õ❛ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ✈î✐ ❝❤÷î♥❣ ♥❣↕✐ ✈➟t✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✳✼ ◗✉→ tr➻♥❤ ❧❛✐ ❣❤➨♣ sû ❞ö♥❣ ♣❤➨♣ ❧❛✐ BLXα ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❝❤❛ ♠➭ S1 ✈➔ S2 s✐♥❤ r❛ ❝♦♥ Z ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✳✽ ❑❤ð✐ t↕♦ q✉➛♥ t❤➸ tr♦♥❣ ■P❙❖ sû ❞ö♥❣ ♣❤➙♥ ❝ö♠✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✳✾ ❳→❝ s✉➜t ✤➸ ❝→❝ ❝→ t❤➸ ✤÷ñ❝ ❧ü❛ ❝❤å♥ trð t❤➔♥❤ Cbest✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✳✶✵ ▼æ ♣❤ä♥❣ q✉→ tr➻♥❤ ❝➟♣ ♥❤➟t ❝õ❛ ❝→ t❤➸ tr♦♥❣ ■P❙❖✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✳✶✶ ❚➻♠ ❣✐→ trà ♣❤ò ❤ñ♣ c1 ✈➔ c2 ❝õ❛ ❣✐↔✐ t❤✉➟t P❙❖✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ①✐✐ ✻✶ ✻✾ ✼✵ ✼✶ ✼✷ ✼✷ ✼✸ ✼✹ ✼✹ ✼✽ ✼✾ ✽✶ ✽✷ ✽✸ ✽✸ ✽✹ ✽✼ ✽✽ ✽✾ ✾✹ ✸✳✶✷ ❚➻♠ ❣✐→ trà c3 ♣❤ò ❤ñ♣ ❝õ❛ t❤✉➟t t♦→♥ ■P❙❖ tr♦♥❣ ❝❤✐➳♥ ❧÷ñ❝ ✶ ✭❙✶✲■P❙❖✮✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✺ ✸✳✶✸ ❚➻♠ ❣✐→ trà c3 ♣❤ò ❤ñ♣ ❝õ❛ t❤✉➟t t♦→♥ ■P❙❖ tr♦♥❣ ❝❤✐➳♥ ❧÷ñ❝ ✷ ✭❙✷✲■P❙❖✮✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✻ ✸✳✶✹ ❚➻♠ ❣✐→ trà c3 ♣❤ò ❤ñ♣ ❝õ❛ t❤✉➟t t♦→♥ ■P❙❖ tr♦♥❣ ❝❤✐➳♥ ❧÷ñ❝ ✸ ✭❙✸✲■P❙❖✮✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✻ ✸✳✶✺ ▲ü❛ ❝❤å♥ t✛ ❧➺ ❦❤ð✐ t↕♦ ❤❡✉r✐st✐❝ ♣❤ò ❤ñ♣ ❝❤♦ P❙❖✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✼ ✸✳✶✻ ▲ü❛ ❝❤å♥ t✛ ❧➺ ❦❤ð✐ t↕♦ ❤❡✉r✐st✐❝ ♣❤ò ❤ñ♣ ❝❤♦ ▼●❆✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✽ ✸✳✶✼ ▲ü❛ ❝❤å♥ t✛ ❧➺ ❦❤ð✐ t↕♦ ❤❡✉r✐st✐❝ ♣❤ò ❤ñ♣ ❝❤♦ ❝❤✐➳♥ ❧÷ñ❝ ✶ ❝õ❛ t❤✉➟t t♦→♥ ■P❙❖ ✭❙✶✲■P❙❖✮✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✾ ✸✳✶✽ ▲ü❛ ❝❤å♥ t✛ ❧➺ ❦❤ð✐ t↕♦ ❤❡✉r✐st✐❝ ♣❤ò ❤ñ♣ ❝❤♦ ❝❤✐➳♥ ❧÷ñ❝ ✷ ❝õ❛ t❤✉➟t t♦→♥ ■P❙❖ ✭❙✷✲■P❙❖✮✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✾ ✸✳✶✾ ▲ü❛ ❝❤å♥ t✛ ❧➺ ❦❤ð✐ t↕♦ ❤❡✉r✐st✐❝ ♣❤ò ❤ñ♣ ❝❤♦ ❝❤✐➳♥ ❧÷ñ❝ ✸ ❝õ❛ t❤✉➟t t♦→♥ ■P❙❖ ✭❙✸✲■P❙❖✮✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✵✵ ✸✳✷✵ ❙♦ s→♥❤ ❜❛ ❝❤✐➳♥ ❧÷ñ❝ ❝õ❛ ■P❙❖ ❦❤✐ sû ❞ö♥❣ t✛ ❧➺ ❦❤ð✐ t↕♦ ❤❡✉r✐st✐❝ ❧➔ ✺✵✪✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✵✵ ✸✳✷✶ ⑩♣ ❞ö♥❣ ▼❱❋❆ ❝❤♦ P❙❖✱ ■P❙❖ ✈➔ ▼●❆✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✵✶ ✸✳✷✷ P❤➛♥ tr➠♠ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❜❛♦ ♣❤õ ❝õ❛ ❤❛✐ ❣✐↔✐ t❤✉➟t P❙❖ ✈➔ ■P❙❖ tr♦♥❣ ❝→❝ ❦à❝❤ ❜↔♥ ✶✱✸ ✈➔ ✺✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✵✶ ✸✳✷✸ P❤➛♥ tr➠♠ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❜❛♦ ♣❤õ ❝õ❛ ❦à❝❤ ❜↔♥ ✶✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✵✷ ✸✳✷✹ P❤➛♥ tr➠♠ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❜❛♦ ♣❤õ ❝õ❛ ❦à❝❤ ❜↔♥ ✷✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✵✸ ✸✳✷✺ P❤➛♥ tr➠♠ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❜❛♦ ♣❤õ ❝õ❛ ❦à❝❤ ❜↔♥ ✸✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✵✸ ✸✳✷✻ P❤➛♥ tr➠♠ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❜❛♦ ♣❤õ ❝õ❛ ❦à❝❤ ❜↔♥ ✹✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✵✹ ✸✳✷✼ P❤➛♥ tr➠♠ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❜❛♦ ♣❤õ ❝õ❛ ❦à❝❤ ❜↔♥ ✺✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✵✺ ✹✳✶ ❇❛♦ ♣❤õ ✤è✐ t÷ñ♥❣✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶✵ ✹✳✷ ❳➙② ❞ü♥❣ t❤➔♥❤ ♣❤➛♥ ❧✐➯♥ t❤æ♥❣✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶✷ ✹✳✸ ✭❛✮❳➙② ❞ü♥❣ ✤ç t❤à ✤➛② ✤õ❀ ✭❜✮ ①➙② ❞ü♥❣ ❝→❝❤ t➻♠ ❤❛✐ ✤÷í♥❣ ✤✐ tø ❜➜t ❦ý ♠ët ✤➾♥❤ ♥➔♦ tr♦♥❣ ✤ç t❤à✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶✸ ✹✳✹ ❙♦ s→♥❤ t❤í✐ ❣✐❛♥ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ❯❙P ✈➔ ❯❚❙P tr➯♥ ✶✺ ❜ë ❞ú ❧✐➺✉ s❛✉ ✶✺ ❧➛♥ ❝❤↕② ♠é✐ ❜ë ❞ú ❧✐➺✉ ❧➜② tr✉♥❣ ❜➻♥❤✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶✻ ✹✳✺ ❑➳t q✉↔ ❝õ❛ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ❯❙P ✈➔ ❯❚❙P tr➯♥ ❜ë ❞ú ❧✐➺✉ ❙✶✲✸ ✈➔ ❙✶✲✽✿ ❤➻♥❤ ✭❛✮ ✈➔ ❤➻♥❤ ✭❜✮ t❤➸ ❤✐➺♥ ❦➳t q✉↔ ❝õ❛ ❯❙P✳ ❚r♦♥❣ ❦❤✐✱ ❤➻♥❤ ✭❝✮ ✈➔ ❤➻♥❤ ✭❞✮ t❤➸ ❤✐➺♥ ❦➳t q✉↔ ❝õ❛ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ❯❚❙P✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶✻ ✹✳✻ ❇❛♦ ♣❤õ ✤è✐ t÷ñ♥❣ tr♦♥❣ tø♥❣ ❝ö♠✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✷✶ ①✐✐✐ ✹✳✼ ✣➦t ❝↔♠ ❜✐➳♥ ✤↔♠ ❜↔♦ t➼♥❤ ❦➳t ♥è✐ t↕✐ t❤í✐ ✤✐➸♠ t❤✉ t❤➟♣ ❞ú ❧✐➺✉ b✳✶✷✹ ✹✳✽ ❷♥❤ ❤÷ð♥❣ ❝õ❛ ✤✐➸♠ t❤✉ ♣❤→t ❞ú ❧✐➺✉ ❞✐ ✤ë♥❣ ❧➯♥ ❤✐➺✉ ♥➠♥❣ ❝õ❛ t♦➔♥ ♠↕♥❣✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✸✵ ✹✳✾ ❷♥❤ ❤÷ð♥❣ ❝õ❛ sè ❧÷ñ♥❣ ❝❤✉ ❦ý t❤✉ t❤➟♣ ❞ú ❧✐➺✉ ❧➯♥ ❤✐➺✉ ♥➠♥❣ ❝õ❛ t♦➔♥ ♠↕♥❣✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✸✶ ✹✳✶✵ ❷♥❤ ❤÷ð♥❣ ❝õ❛ sè ❧÷ñ♥❣ ✤è✐ t÷ñ♥❣ ❧➯♥ ❤✐➺✉ ♥➠♥❣ ❝õ❛ t♦➔♥ ♠↕♥❣✳ ✶✸✷ ①✐✈ ●■❰■ ❚❍■➏❯ ❚r♦♥❣ ♥❤ú♥❣ ♥➠♠ ❣➛♥ ✤➙②✱ ■♥t❡r♥❡t ✈↕♥ ✈➟t ✭■♥t❡r♥❡t ♦❢ ❚❤✐♥❣s ✲ ■♦❚✮ ✤➣ trð t❤➔♥❤ ♠ët ❝❤õ ✤➲ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❝õ❛ ♥❤✐➲✉ ♥❤➔ ❦❤♦❛ ❤å❝ tr♦♥❣ ✈➔ ♥❣♦➔✐ ♥÷î❝✳ ✣➸ ù♥❣ ❞ö♥❣ ✤÷ñ❝ ❝æ♥❣ ♥❣❤➺ ■♦❚ ♠ët ②➯✉ ❝➛✉ ❜➢t ❜✉ë❝ ✤➦t r❛ ❧➔ ♣❤↔✐ sû ❞ö♥❣ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤æ♥❣ ❞➙② ✭❲✐r❡❧❡ss ❙❡♥s♦r ◆❡t✇♦r❦s ✲ ❲❙◆s✮✳ ▼↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤æ♥❣ ❞➙② ❜❛♦ ❣ç♠ ❤❛✐ t❤➔♥❤ ♣❤➛♥ ❝❤➼♥❤ ❧➔ ♠ët t➟♣ ❝→❝ ♥ót ❝↔♠ ❜✐➳♥ ✭❙❡♥s♦r ◆♦❞❡s✮ ✈➔ ♠ët ❤♦➦❝ ♠ët sè tr↕♠ ❝ì sð ✭❇❛s❡ ❙t❛t✐♦♥s ✲ ❙✐♥❦✮✳ ❙❛✉ ❦❤✐ ✤÷ñ❝ tr✐➸♥ ❦❤❛✐ t↕✐ ✤à❛ ✤✐➸♠ ❝ö t❤➸✱ ❝→❝ ♥ót ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❧✐➯♥ tö❝ t❤✉ t❤➟♣ t❤æ♥❣ t✐♥ tr♦♥❣ ♣❤↕♠ ✈✐ ❜→♥ ❦➼♥❤ ❝↔♠ ❜✐➳♥✱ ①û ❧þ ✈➔ tr❛♦ ✤ê✐ t❤æ♥❣ t✐♥ ✈î✐ ❝→❝ ♥ót ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤→❝ ❤♦➦❝ ❣û✐ t❤æ♥❣ t✐♥ ✈➲ tr↕♠ ❝ì sð t❤æ♥❣ q✉❛ ❦➳t ♥è✐ ❦❤æ♥❣ ❞➙② ✈➔ ❣✐❛♦ t❤ù❝ ✤à♥❤ t✉②➳♥ ✤➣ ✤÷ñ❝ t❤✐➳t ❧➟♣✳ ❇➯♥ ❝↕♥❤ ✤â✱ sü ♣❤→t tr✐➸♥ ♠↕♥❤ ♠➩ ❝õ❛ ❝→❝ ❤➺ t❤è♥❣ ♥❤ó♥❣ ✤➣ ❝❤♦ ♣❤➨♣ t↕♦ r❛ ❝→❝ t❤✐➳t ❜à ♥❤ä ❣å♥✱ ❝â ❦❤↔ ♥➠♥❣ ①û ❧þ ✤ë❝ ❧➟♣ ✈➔ tr✉②➲♥ t❤æ♥❣ ❦❤æ♥❣ ❝➛♥ ❞➙② ❞➝♥✳ ◆❤í ✈➟② ♠➔ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤æ♥❣ ❞➙② ❞➵ ❞➔♥❣ ✤÷ñ❝ tr✐➸♥ ❦❤❛✐ ð ♥❤✐➲✉ ✤à❛ ❤➻♥❤ ✈➔ ✤÷ñ❝ ù♥❣ ❞ö♥❣ tr♦♥❣ ♥❤✐➲✉ ❧➽♥❤ ✈ü❝ ❝õ❛ ✤í✐ sè♥❣ ♥❤÷ ❜↔♦ ✈➺ ♠æ✐ tr÷í♥❣✱ q✉➙♥ sü✱ ② t➳✱ ❣✐❛♦ t❤æ♥❣ t❤æ♥❣ ♠✐♥❤✱ q✉↔♥ ❧þ t❤à tr÷í♥❣ ❜→♥ ❧➫✱ q✉↔♥ ❧þ ❝❤✉é✐ q✉② tr➻♥❤ s↔♥ ①✉➜t✱ ❝↔♥❤ ❜→♦ t❤✐➯♥ t❛✐✱ ❝❤→② rø♥❣✱ ✈✈✳ ❬✶❪✱ ❬✷❪✱ ❬✸❪✱ ❬✹❪✱ ❬✺❪✳ ❚✉② ♥❤✐➯♥✱ ✈✐➺❝ ♣❤→t tr✐➸♥ ❝→❝ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤æ♥❣ ❞➙② ❝ô♥❣ ❣➦♣ ❦❤æ♥❣ ➼t ❦❤â ❦❤➠♥ ❞♦ ❝→❝ ♥ót ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❝â ♥❣✉ç♥ ♥➠♥❣ ❧÷ñ♥❣ ❤↕♥ ❝❤➳✱ ❦❤↔ ♥➠♥❣ ❤♦↕t ✤ë♥❣ tr♦♥❣ ❝→❝ ✤✐➲✉ ❦✐➺♥ ❦❤➢❝ ♥❣❤✐➺t ❝õ❛ ♠æ✐ tr÷í♥❣ ✈➝♥ ❝á♥ t❤➜♣✱ ❤ì♥ ♥ú❛ ♠ët ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❝â t❤➸ ❧➯♥ ✤➳♥ ❤➔♥❣ ♥❣❤➻♥ ♥ót ♠↕♥❣ ❞➝♥ ✤➳♥ ✈✐➺❝ ❞✉② tr➻ ❤♦↕t ✤ë♥❣ ❝õ❛ ♠↕♥❣ ❧➔ r➜t ❦❤â ❦❤➠♥✳ ❱➻ ✈➟②✱ ②➯✉ ❝➛✉ ✤➦t r❛ ❧➔ ♣❤↔✐ ①➙② ❞ü♥❣ ❲❙◆s s❛♦ ❝❤♦ ✤↔♠ ❜↔♦ t✐➳t ❦✐➺♠ ❝❤✐ ♣❤➼ ①➙② ❞ü♥❣ ♠↕♥❣✱ tr✉②➲♥ t❤æ♥❣ ê♥ ✤à♥❤✱ ❦❤↔ ♥➠♥❣ ❜↔♦ ♠➟t✱ ❦➨♦ ❞➔✐ t❤í✐ ❣✐❛♥ sè♥❣ ❝õ❛ ♠↕♥❣✱✈✳✈✳ ✣â ❝❤➼♥❤ ❧➔ ♥❤ú♥❣ t❤→❝❤ t❤ù❝ ♠➔ ❲❙◆s ✤❛♥❣ ♣❤↔✐ ✤è✐ ♠➦t ♥❤÷ ❝❤➜t ❧÷ñ♥❣ ❞à❝❤ ✈ö ♠↕♥❣✱ ♥➠♥❣ ❧÷ñ♥❣✱ ❜↔♦ ♠➟t✱ ✤à♥❤ t✉②➳♥✱ ❜❛♦ ♣❤õ✱ ❦➳t ♥è✐✱ ❝❤à✉ ❧é✐ ✈✈✳ ❬✶❪✱❬✻❪✱ ❬✼❪✱ ❬✽❪✱ ❬✾❪✱ ❬✶✵❪✱ ❬✶✶❪✳ ❇➯♥ ❝↕♥❤ ✈➜♥ ✤➲ sû ❞ö♥❣ ♥➠♥❣ ❧÷ñ♥❣ ❤✐➺✉ q✉↔ t❤➻ ❜➔✐ t♦→♥ tr✐➸♥ ❦❤❛✐✱ ❤❛② t➻♠ ✈à tr➼ ✤➸ ✤➦t ❝→❝ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❝ô♥❣ ♥❤➟♥ ✤÷ñ❝ ♥❤✐➲✉ sü q✉❛♥ t➙♠ tø ❝→❝ ♥❤➔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✈➔ ❝→❝ ♥❤➔ ❝✉♥❣ ❝➜♣ ❣✐↔✐ ♣❤→♣ ❧✐➯♥ q✉❛♥ ✤➳♥ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤æ♥❣ ❞➙②✳ ❇ð✐ ✈➻✱ ✈✐➺❝ ✤➦t ♥❤ú♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ♥➔② ♠ët ❝→❝❤ ♥❣➝✉ ♥❤✐➯♥ ❝â t❤➸ ❦❤æ♥❣ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ✤÷ñ❝ ♥❤✐➺♠ ✈ö ❣✐→♠ s→t ❝õ❛ ♠↕♥❣ ✈➔ ❣➙② ❧➣♥❣ ♣❤➼ ✈➻ ♣❤↔✐ ❞ò♥❣ ♠ët sè ❧÷ñ♥❣ ❧î♥ ❝→❝ ❝↔♠ ❜✐➳♥✳ ❚r➯♥ t❤ü❝ t➳✱ ❞♦ ❝→❝ ♥ót ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❝❤➾ ❤♦↕t ✤ë♥❣ tèt tr♦♥❣ ♠ët ✈ò♥❣ ❜→♥ ❦➼♥❤ ♥❤➜t ✤à♥❤✱ ✈✐➺❝ tr✐➸♥ ❦❤❛✐ ❝→❝ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ✤➸ t❤✉ ✤÷ñ❝ ✤ë ❜❛♦ ♣❤õ ❧î♥ ✈➔ ✤↔♠ ❜↔♦ ❦➳t ♥è✐ ❝❤à✉ ❧é✐ tr♦♥❣ t♦➔♥ ♠↕♥❣ ✤➣ trð t❤➔♥❤ ②➯✉ ✶ ❝➛✉ ❝➜♣ t❤✐➳t ✈➔ ✤ë ❧î♥ ❝õ❛ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ✈ò♥❣ ❜❛♦ ♣❤õ✱ t➼♥❤ ❦➳t ♥è✐ ✈➔ ❝❤à✉ ❧é✐ ✤➣ trð t❤➔♥❤ ❝→❝ t✐➯✉ ❝❤➼ q✉❛♥ trå♥❣ tr♦♥❣ ✈✐➺❝ ✤→♥❤ ❣✐→ ❝❤➜t ❧÷ñ♥❣ ❞à❝❤ ✈ö ❲❙◆s ❬✶✷❪✱ ❬✶✸❪✱ ❬✶✶❪ ❬✶✹❪✳ ◆❤✐➲✉ ♠æ ❤➻♥❤ ❜➔✐ t♦→♥ ❦❤→❝ ♥❤❛✉ ✤➣ ✤÷ñ❝ ❝→❝ ♥❤➔ ❦❤♦❛ ❤å❝✱ t➟♣ ✤♦➔♥ ❝æ♥❣ ♥❣❤➺ ✤÷❛ r❛ ✤➸ ❣✐↔✐ q✉②➳t ❜➔✐ t♦→♥ tè✐ ÷✉ tr✐➸♥ ❦❤❛✐ ❝→❝ ♥ót ❝↔♠ ❜✐➳♥ ✤↔♠ ❜↔♦ ❜❛♦ ♣❤õ✱ ❦➳t ♥è✐ ✈➔ ❝❤à✉ ❧é✐ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤æ♥❣ ❞➙② ✈➔ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤æ♥❣ ❞➙② ❝â sû ❞ö♥❣ ❝→❝ ✤✐➸♠ t❤✉ ♣❤→t ❞✐ ✤ë♥❣ ❬✶✶❪✱ ❬✾❪✱ ❬✶✺❪✱ ❬✶✻❪✱ ❬✶✼❪✱ ❬✷❪✱ ❬✶✽❪✳ ❚✉② ♥❤✐➯♥✱ tr♦♥❣ ♠é✐ ❜➔✐ t♦→♥ ✤➣ ✤÷ñ❝ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ð tr➯♥ ✈➝♥ ❝á♥ ❝â ♥❤✐➲✉ ✈➜♥ ✤➲ ❝➛♥ ✤÷ñ❝ ❝↔✐ t✐➳♥ ✤➸ ❣✐↔♠ t❤✐➸✉ ✈➲ t❤í✐ ❣✐❛♥ sè♥❣✱ ❣✐→ t❤➔♥❤ ✈➔ t➠♥❣ ✤ë ê♥ ✤à♥❤ tr♦♥❣ ✈✐➺❝ tr✐➸♥ ❦❤❛✐ ♠↕♥❣✳ ❱➻ ✈➟②✱ tr♦♥❣ ❧✉➟♥ →♥ ♥➔② t→❝ ❣✐↔ t➟♣ tr✉♥❣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❜➔✐ t♦→♥ tè✐ ÷✉ ❜❛♦ ♣❤õ✱ ✤↔♠ ❜↔♦ t➼♥❤ ❦➳t ♥è✐ ✈➔ ❝❤à✉ ❧é✐ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤æ♥❣ ❞➙② ✈➔ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤æ♥❣ ❞➙② ❝â sû ❞ö♥❣ ❝→❝ ✤✐➸♠ t❤✉ ♣❤→t ❞✐ ✤ë♥❣ ✭♠♦❜✐❧❡ s✐♥❦s✮✳ ❈→❝ ❜➔✐ t♦→♥ ✈➲ tè✐ ÷✉ ❜❛♦ ♣❤õ✱ ✤↔♠ ❜↔♦ t➼♥❤ ❦➳t ♥è✐ ✈➔ ❝❤à✉ ❧é✐ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤æ♥❣ ❞➙② ✈➔ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤æ♥❣ ❞➙② ❝â sû ❞ö♥❣ ❝→❝ ✤✐➸♠ t❤✉ ♣❤→t ❞✐ ✤ë♥❣ ✤÷ñ❝ ❣✐↔✐ q✉②➳t tr♦♥❣ ❧✉➟♥ →♥ ✤➲✉ ❧➔ ❝→❝ ❜➔✐ t♦→♥ ◆P✲❦❤â✱ ♥❣❤➽❛ ❧➔ ❦❤æ♥❣ ❝â t❤✉➟t t♦→♥ t❤í✐ ❣✐❛♥ ✤❛ t❤ù❝ ✤➸ ❣✐↔✐ ❝❤ó♥❣✱ ♥❣♦↕✐ trø P = N P ✳ ❉♦ ✤â✱ t→❝ ❣✐↔ ❝❤å♥ ❝→❝❤ t✐➳♣ ❝➟♥ ❣✐↔✐ ①➜♣ ①➾ sû ❞ö♥❣ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ♠❡t❛❤❡✉r✐st✐❝✱ ❤❡✉r✐st✐❝ ✤➸ ❣✐↔✐ q✉②➳t ❝→❝ ❜➔✐ t♦→♥ ✤÷ñ❝ ♥❤✐➲✉ t→❝ ❣✐↔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✈➔ ❝→❝ ♠æ ❤➻♥❤ ✤÷ñ❝ ❝↔✐ t✐➳♥ tø ♠æ ❤➻♥❤ tr÷î❝ ✤â ❝❤♦ ♣❤ò ❤ñ♣ ✈î✐ t❤ü❝ t➳ tr✐➸♥ ❦❤❛✐ ♠↕♥❣✳ ❈→❝ ❣✐↔✐ t❤✉➟t ✤➲ ①✉➜t ✤÷ñ❝ ❝➔✐ ✤➦t✱ t❤û ♥❣❤✐➺♠ tr➯♥ ❝→❝ ❜ë ❞ú ❧✐➺✉ ✤÷ñ❝ ❝→❝ ♥❤➔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ tr÷î❝ ✤â ✤÷❛ r❛ ✤➸ s♦ s→♥❤✱ ✤→♥❤ ❣✐→ ❤✐➺✉ ♥➠♥❣✳ ✣è✐ ✈î✐ ♥❤ú♥❣ ♠æ ❤➻♥❤ ✤÷ñ❝ ✤➲ ①✉➜t tr♦♥❣ ❧✉➟♥ →♥✱ t→❝ ❣✐↔ ✤➣ ①➙② ❞ü♥❣ ❝→❝ ❦à❝❤ ❜↔♥ ♠↕♥❣ ✤❛ ❞↕♥❣ ♥❤➡♠ ①❡♠ ①➨t ✤→♥❤ ❣✐→ ❦❤→❝❤ q✉❛♥ tr➯♥ ❤➛✉ ❤➳t ❝→❝ t✐➯✉ ❝❤➼ ①➙② ❞ü♥❣ ♠↕♥❣✳ ❚ê♥❣ q✉❛♥ t➻♥❤ ❤➻♥❤ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ tr♦♥❣ ✈➔ ♥❣♦➔✐ ♥÷î❝ ❚r♦♥❣ ♣❤➛♥ ♥➔②✱ t→❝ ❣✐↔ tr➻♥❤ ❜➔② tê♥❣ q✉❛♥ ✈➲ ❝→❝ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❧✐➯♥ q✉❛♥ ✤➳♥ ✈✐➺❝ ❣✐↔✐ q✉②➳t ❜❛ ✈➜♥ ✤➲ ✤ë ❜❛♦ ♣❤õ✱ t➼♥❤ ❦➳t ♥è✐ ✈➔ ❝❤à✉ ❧é✐ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤æ♥❣ ❞➙② ✈➔ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤æ♥❣ ❞➙② ❝â sû ❞ö♥❣ ✤✐➸♠ t❤✉ ♣❤→t ❞✐ ✤ë♥❣ ♠➔ ❧✉➟♥ →♥ q✉❛♥ t➙♠ ❣✐↔✐ q✉②➳t✳ ❚➻♥❤ ❤➻♥❤ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ♥❣♦➔✐ ♥÷î❝ ❚ê♥❣ q✉❛♥ ✈➲ ❜➔✐ t♦→♥ ❜❛♦ ♣❤õ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤æ♥❣ ❞➙② ✤➣ ✤÷ñ❝ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ❜ð✐ ❇❛♥❣ ❲❛♥❣ ❬✶✶❪✳ ❚❤❡♦ t→❝ ❣✐↔✱ ✤ë ❜❛♦ ♣❤õ✱ t➼♥❤ ❦➳t ♥è✐✱ ❝❤à✉ ❧é✐ ❧➔ ♠ët ②➳✉ tè q✉❛♥ trå♥❣ tr♦♥❣ ✤→♥❤ ❣✐→ ❝❤➜t ❧÷ñ♥❣ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥✳ ❉♦ ✤â ❝â r➜t ♥❤✐➲✉ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❧✐➯♥ q✉❛♥ ✤➳♥ ✈➜♥ ✤➲ ♥➔②✳ ◆❤➻♥ ❝❤✉♥❣✱ ✈î✐ ♥❤ú♥❣ ❣✐↔ t❤✐➳t ✈➔ ♠ö❝ t✐➯✉ ❝â t❤➸ ❦❤→❝ ♥❤❛✉✱ ❜➔✐ t♦→♥ ❜❛♦ ♣❤õ ❝â t❤➸ ❝❤✐❛ t❤➔♥❤ ❜❛ ♥❤â♠✿ ❜➔✐ t♦→♥ ❜❛♦ ♣❤õ ✤è✐ t÷ñ♥❣ ✭t❛r❣❡t ❝♦✈❡r❛❣❡✮✱ ❜➔✐ t♦→♥ ❜❛♦ ♣❤õ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ✭❛r❡❛ ❝♦✈❡r❛❣❡✮✱ ❜➔✐ t♦→♥ ❜❛♦ ♣❤õ r➔♦ ❝❤➢♥✳ ▲✉➟♥ →♥ t➟♣ tr✉♥❣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❤❛✐ ♠æ ✷ ❤➻♥❤ ❜➔✐ t♦→♥ ❜❛♦ ♣❤õ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ✈➔ ❜➔✐ t♦→♥ ❜❛♦ ♣❤õ ✤è✐ t÷ñ♥❣✳ ❈❤♦ ✤➳♥ ♥➠♠ ✷✵✶✶✱ ❦❤✐ ♥❤➢❝ ✤➳♥ ❜➔✐ t♦→♥ ❜❛♦ ♣❤õ ❞✐➺♥ t➼❝❤ tr♦♥❣ ♠↕♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤æ♥❣ ❞➙②✱ ♥❣÷í✐ t❛ ♥❣❤➽ ♥❣❛② ✤➳♥ ✈✐➺❝ t♦➔♥ ❜ë ❦❤✉ ✈ü❝ ✤➦t ❝↔♠ ❜✐➳♥ ✤➲✉ ✤÷ñ❝ ❣✐→♠ s→t✳ ❈â t❤➸ ①❡♠ ✤➙② ❧➔ tr÷í♥❣ ❤ñ♣ ♠ð rë♥❣ ❝õ❛ ❜➔✐ t♦→♥ ❜❛♦ ♣❤õ ✤è✐ t÷ñ♥❣✱ tr♦♥❣ ✤â ♠å✐ ✤✐➸♠ t❤✉ë❝ ❦❤✉ ✈ü❝ ❝➛♥ ❣✐→♠ s→t ✤➲✉ ✤÷ñ❝ ❝♦✐ ❧➔ ✤è✐ t÷ñ♥❣ ❝➛♥ ✤÷ñ❝ ❜❛♦ ♣❤õ✳ ▼æ ❤➻♥❤ ❜➔✐ t♦→♥ ❜❛♦ ♣❤õ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❝ô♥❣ ✤÷ñ❝ ❝❤✐❛ t❤➔♥❤ ♥❤✐➲✉ ♠æ ❤➻♥❤ ❜➔✐ t♦→♥ ❝♦♥ tò② t❤✉ë❝ ✈➔♦ ❝→❝ t✐➯✉ ❝❤➼ ♥❤÷✿ ❜❛♦ ♣❤õ ✶✵✵✪ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ✈î✐ sè ❧÷ñ♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ➼t ♥❤➜t ❬✷✻✕✷✾❪✱ tè✐ ✤❛ ❤â❛ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❜❛♦ ♣❤õ ✈î✐ sè ❧÷ñ♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❝❤♦ tr÷î❝✱ ✈✳✈✳✳ ◆❣♦➔✐ r❛✱ tr♦♥❣ ♠é✐ ♠æ ❤➻♥❤ ❧↕✐ ❝â t❤➸ ❝❤✐❛ t❤➔♥❤ ♥❤✐➲✉ ♠æ ❤➻♥❤ ❦❤→❝ ♥❤❛✉ ❦❤✐ t❤➯♠ ✈➔♦ ❝→❝ t✐➯✉ ❝❤➼ ❦❤→❝ ♥❤❛✉ ♥❤÷✿ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❝ò♥❣ ❧♦↕✐✱ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❦❤→❝ ❧♦↕✐✱ ❝↔♠ ❜✐➳♥ t➽♥❤✱ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ✤ë♥❣✱ ✈✳✈✳ ❑❤✐ t❤➯♠ ❝→❝ t✐➯✉ ❝❤➼ ✈➔♦ tø♥❣ ♠æ ❤➻♥❤ ❜➔✐ t♦→♥ t❤➻ ✈✐➺❝ tr✐➸♥ ❦❤❛✐ ♠↕♥❣ ❝ô♥❣ ❦❤→❝ ♥❤❛✉✳ ◆➠♠ ✷✵✵✷✱ ❆♥❞r❡✇ ✈➔ ❝→❝ ❝ë♥❣ sü ❬✸✵❪ ✤➣ t✐➳♣ ❝➟♥ t❤❡♦ ❤÷î♥❣ tr✐➸♥ ❦❤❛✐ ❝→❝ ♥ót ❝↔♠ ❜✐➳♥ ✤➸ tè✐ ÷✉ ❤â❛ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❜❛♦ ♣❤õ ❝õ❛ ❝→❝ ❝↔♠ ❜✐➳♥✳ ❈→❝ ♠✐➲♥ ✤÷ñ❝ t❤✐➳t ❦➳ s❛♦ ❝❤♦ ♥ót ♠↕♥❣ ✤÷ñ❝ ✤➞② ①❛ ❦❤ä✐ ❝❤÷î♥❣ ♥❣↕✐ ✈➟t ❤♦➦❝ ❝→❝ ♥ót ♠↕♥❣ ❦❤→❝✱ ❦➨♦ ❣✐➣♥ ✈ò♥❣ ❜❛♦ ♣❤õ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❝õ❛ t♦➔♥ ♠↕♥❣✳ ◆❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ♥➔② ❣ñ✐ ♠ð ♥❤✐➲✉ ❤÷î♥❣ ♣❤→t tr✐➸♥ ❝❤♦ ❝❤õ ✤➲ ❜❛♦ ♣❤õ ❞✐➺♥ t➼❝❤ tr♦♥❣ ♠↕♥❣✳ ❙❛✉ ✤â✱ ❨✳ ❩♦✉ ❬✸✶✕✸✺❪ ✤➣ ✤➲ ①✉➜t t❤✉➟t t♦→♥ ❧ü❝ ✤➞② ↔♦ ✭❱✐rt✉❛❧ ❋♦r❝❡ ❆❧❣♦r✐t❤♠ ✲ ❱❋❆✮ ✤➸ tè✐ ÷✉ ❤â❛ ✈à tr➼ tr✐➸♥ ❦❤❛✐ ❝→❝ ♥ót ❝↔♠ ❜✐➳♥✳ ❇➯♥ ❝↕♥❤ ✤â✱ ❬✸✻✕✸✽❪ ❝ô♥❣ ✤➣ ✤➲ ❝➟♣ ✤➳♥ ❜➔✐ t♦→♥ ❝ü❝ t✐➸✉ sè ❧÷ñ♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❝➛♥ sû ❞ö♥❣ ✈î✐ r➔♥❣ ❜✉ë❝ ❜❛♦ ♣❤õ ✶✵✵✪ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❝õ❛ ♠✐➲♥ ❝➛♥ q✉❛♥ s→t✳ ❚r♦♥❣ ❧î♣ ❝→❝ ❜➔✐ t♦→♥ ❜❛♦ ♣❤õ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❝→❝ t→❝ ❣✐↔ tr÷î❝ ✤â ♠î✐ ❝❤➾ ✤➲ ❝➟♣ ✤➳♥ ✈➜♥ ✤➲ t➻♠ sè ❧÷ñ♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ♥❤ä ♥❤➜t tr➯♥ ♠é✐ ✤ì♥ ✈à ❞✐➺♥ t➼❝❤ s❛♦ ❝❤♦ ❝â t❤➸ ❜❛♦ ♣❤õ t♦➔♥ ❜ë ✈ò♥❣ ❝➛♥ ❣✐→♠ s→t✳ ❇➔✐ t♦→♥ ❜❛♦ ♣❤õ ❞✐➺♥ t➼❝❤✿ ◆➠♠ ✷✵✶✸✱ ❨♦✉r✐♠ ❨♦♦♥ ✈➔ ❝ë♥❣ sü ❬✶✾❪ ✤➣ ❝❤ù♥❣ ♠✐♥❤ ❜➔✐ t♦→♥ ❝ü❝ ✤↕✐ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❜❛♦ ♣❤õ tr♦♥❣ ❲❙◆s ❦❤æ♥❣ ✤ç♥❣ ♥❤➜t ❧➔ t❤✉ë❝ ❧î♣ ❜➔✐ t♦→♥ ◆P✲❦❤â✳ ❈❤♦ tr÷î❝ sè ❧÷ñ♥❣ ❝→❝ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❝â ❜→♥ ❦➼♥❤ ❦❤→❝ ♥❤❛✉✱ ❝➛♥ t➻♠ ✈à tr➼ ❝❤♦ ♠é✐ ❝↔♠ ❜✐➳♥ s❛♦ ❝❤♦ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❜❛♦ ♣❤õ ❝õ❛ ❝❤ó♥❣ tr➯♥ ♠ët ♠✐➲♥ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❝ö t❤➸ ❧➔ ❧î♥ ♥❤➜t✳ ✣ë ❜❛♦ ♣❤õ✱ ❤❛② ❝á♥ ❣å✐ ❧➔ ♠✐➲♥ ❝↔♠ ❜✐➳♥✱ ✤÷ñ❝ ✤à♥❤ ♥❣❤➽❛ ❧➔ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❝õ❛ ❤➻♥❤ trá♥ ❝â t➙♠ t↕✐ ✈à tr➼ ✤➦t ❝↔♠ ❜✐➳♥✱ ❜→♥ ❦➼♥❤ ❜➡♥❣ ❜→♥ ❦➼♥❤ ❝↔♠ ❜✐➳♥✳ ❚→❝ ❣✐↔ ❝❤♦ r➡♥❣ ❦❤æ♥❣ t❤➸ ❣✐↔✐ q✉②➳t ✈➜♥ ✤➲ ♥➔② ❜➡♥❣ t❤✉➟t t♦→♥ ✤ì♥ ✤à♥❤ ♥❤÷ t❤✉➟t t♦→♥ ❝✐r❝❧❡ ♣❛❝❦✐♥❣ ❬✶✶❪ ❜ð✐ ♠✐➲♥ ❜❛♦ ♣❤õ ❝õ❛ ♠é✐ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❧➔ ❦❤→❝ ♥❤❛✉✳ ❇➯♥ ❝↕♥❤ ✤â✱ t→❝ ❣✐↔ ❝ô♥❣ ❝❤➾ r❛ ✤➙② ❧➔ ♠ët ❞↕♥❣ ❝õ❛ ❜➔✐ t♦→♥ ♣❤õ t➟♣ ✭s❡t ❝♦✈❡r✮ ♥➯♥ ❧➔ ❜➔✐ t♦→♥ ◆P✲❦❤â✳ ❱➻ ✈➟②✱ t→❝ ❣✐↔ ❬✶✾❪ t✐➳♣ ❝➟♥ t❤❡♦ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ❣✐↔✐ ①➜♣ ①➾ ✈➔ ✤➲ ①✉➜t ❣✐↔✐ t❤✉➟t ❞✐ tr✉②➲♥ ✤➸ ❣✐↔✐ ❜➔✐ t♦→♥ ♥➔②✳ ❚r♦♥❣ t❤✉➟t ❣✐↔✐ ❞✐ tr✉②➲♥ ✤÷ñ❝ ✤➲ ①✉➜t tr♦♥❣ ❬✶✾❪✱ ❝→❝ ❝→ t❤➸ ✤÷ñ❝ ❜✐➸✉ ❞✐➵♥ ❧➔ ♠ët ♠↔♥❣ ❝→❝ tå❛ ✤ë✱ ♠é✐ ♣❤➛♥ tû ❝õ❛ ♠↔♥❣ ❝❤♦ ❜✐➳t ✈à tr➼ ❝õ❛ ❝↔♠ ❜✐➳♥ t÷ì♥❣ ù♥❣ tr➯♥ t❤ü❝ t➳✳ ❈→❝ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ✤÷ñ❝ s➢♣ t❤ù tü t❤❡♦ ❜→♥ ❦➼♥❤✳ ✣ë t❤➼❝❤ ♥❣❤✐ ❝õ❛ ❝→ t❤➸ X ❧➔ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❜❛♦ ♣❤õ ✭coA✮ ❝õ❛ ❝→❝ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ✈î✐ ✈à tr➼ ♠➔ X ❜✐➸✉ ❞✐➵♥ ✤÷ñ❝ t➼♥❤ t❤❡♦ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ▼♦♥t❡ ❈❛r❧♦✳ Þ t÷ð♥❣ ❝õ❛ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ♥➔② ❧➔ s✐♥❤ ♥❣➝✉ ♥❤✐➯♥ L ✤✐➸♠ ✈➔ ❦✐➸♠ tr❛ ①❡♠ ✤✐➸♠ ✤â ❝â t❤✉ë❝ ♠✐➲♥ ❜❛♦ ♣❤õ ✸ ❝õ❛ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ♥➔♦ ❤❛② ❦❤æ♥❣✳ ❚→❝ ❣✐↔ ❬✶✾❪ ✤➣ ✤÷❛ r❛ ✹ ♣❤✐➯♥ ❜↔♥ ♥❤÷ s❛✉✿ P❤✐➯♥ ❜↔♥ ✤➛✉ t✐➯♥ ✈➔ ❣✐→ trà L = 100000 ✤÷ñ❝ ❣✐ú ♥❣✉②➯♥ q✉❛ ✶✵✵✵ t❤➳ ❤➺✳ P❤✐➯♥ ❜↔♥ t❤ù ❤❛✐ ❣✐→ trà L✳ ❇❛♥ ✤➛✉ ✲ P●❆✿ P●❆ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ✤ó♥❣ tø♥❣ ❜÷î❝ ♥❤÷ ♥➯✉ ð tr➯♥ ✲ ▼●❆✿ ▼●❆ ❝↔✐ t❤✐➺♥ t❤í✐ ❣✐❛♥ ❝❤↕② ❜➡♥❣ ❝→❝❤ t➠♥❣ ❞➛♥ L = 10000 ✈➔ ❝ù s❛✉ ✶✵✵ t❤➳ ❤➺ t❤➻ ❣✐→ trà ♥➔② t➠♥❣ t❤➯♠ ✶✵✵✵✵✳ ❙♦ ✈î✐ P●❆✱ t❤➻ ▼●❆ ♥❤❛♥❤ ❤ì♥ ❣➛♥ ✷ ❧➛♥ ♠➔ ❝❤➜t ❧÷ñ♥❣ ❧í✐ ❣✐↔✐ ✈➝♥ ✤÷ñ❝ ❣✐ú ♥❣✉②➯♥✳ P❤✐➯♥ ❜↔♥ t❤ù ❜❛ ✲ ❖P❚●❆✿ ❖P❚●❆ ✤÷ñ❝ ✤÷❛ r❛ ✤➸ ♥➙♥❣ ❝❛♦ ❝❤➜t ❧÷ñ♥❣ ❧í✐ ❣✐↔✐✳ ❱î✐ ❝→❝❤ ♠➣ ❤â❛ tr➯♥ ✤➙②✱ ❦❤✐ t❤❛② ✤ê✐ ✈à tr➼ ❝õ❛ ❝→❝ ❣❡♥❡ ❜✐➸✉ ❞✐➵♥ tå❛ ✤ë ❝õ❛ ❝→❝ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❝ò♥❣ ❧♦↕✐ t❤➻ ❧í✐ ❣✐↔✐ ❦❤æ♥❣ t❤❛② ✤ê✐✳ ◆❣÷í✐ t❛ ❣å✐ ✤➙② ❧➔ ❤✐➺♥ n1 !n2 ! . . . nk ! ❝→ t❤➸ ❝ò♥❣ ❜✐➳♥ ❧♦↕✐ i✳ ❑❤✐ ✤â✱ ❦❤æ♥❣ t÷ñ♥❣ ❦❤→❝ ❦✐➸✉ ❣❡♥❡ ♥❤÷♥❣ ❝ò♥❣ ❦✐➸✉ ❤➻♥❤✳ ❚ç♥ t↕✐ ❜✐➸✉ ❞✐➵♥ ♠ët ❧í✐ ❣✐↔✐ ✈î✐ ni , i = 1..k ❧➔ sè ❧÷ñ♥❣ ❝↔♠ ❣✐❛♥ ❦✐➸✉ ❣❡♥❡ ✈➔ ❦❤æ♥❣ ❣✐❛♥ ❦✐➸✉ ❤➻♥❤ ❦❤æ♥❣ ✤ç♥❣ ♥❤➜t✳ ❉♦ ✈➟②✱ t♦→♥ tû ❞✐ tr✉②➲♥✱ ✤➦❝ ❜✐➺t ❧➔ ♣❤➨♣ ❧❛✐ ❣❤➨♣✱ tä r❛ ❦❤æ♥❣ ❤✐➺✉ q✉↔✳ ❖P❚●❆ ❦❤➢❝ ♣❤ö❝ ✤✐➲✉ ♥➔② ❜➡♥❣ ❝→❝❤ t❤ü❝ ♣❤➨♣ ❤✐➺♥ ❝❤✉➞♥ ❤â❛ ❍✉♥❣❛r✐❛♥ ❬✸✾❪ ❝❤♦ ❝❤❛ t❤ù ✷ tr♦♥❣ ♠é✐ ❝➦♣ ❝❤❛ ♠➭ tr÷î❝ ❦❤✐ ❧❛✐ ❣❤➨♣✳ ❱✐➺❝ ❝❤✉➞♥ ❤â❛ ♥➔② s➩ s➢♣ ①➳♣ ❧↕✐ t❤ù tü ❝→❝ ❣❡♥❡ tr♦♥❣ ❝❤❛ ✷ s❛♦ ❝❤♦ ❦❤♦↔♥❣ ❝→❝❤ ✈î✐ ❝❤❛ ✶ ❧➔ ♥❤ä ♥❤➜t✳ ❑❤♦↔♥❣ ❝→❝❤ ♥➔② ✤÷ñ❝ ✤à♥❤ ♥❣❤➽❛ ♥❤÷ s❛✉✿ D= n X d(s1i , s2i ), ✭✶✮ i=1 s1i = (x1i , yi1 ), s2i = (x2i , yi2 ) ❧➛♥ ❧÷ñt ❧➔ ♣❤➛♥ tû t❤ù i tr♦♥❣ ❝❤❛ ✶✱ ❝❤❛ ✷ ✈➔ d(s1i , s2i ) ❧➔ ❦❤♦↔♥❣ ❝→❝❤ ❊✉❝❧✐❞❡❛♥ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❝â tå❛ ✤ë s1i , s2i ✳ ❖P❚●❆ ❝ô♥❣ t➠♥❣ ❞➛♥ ❣✐→ trà L ♥❤÷ ▼●❆✳ ❑➳t q✉↔ ❝❤♦ t❤➜② ❖P❚●❆ ❝â t❤í✐ ❣✐❛♥ ❝❤↕② ✈î✐ t÷ì♥❣ ✤÷ì♥❣ ▼●❆ ♥❤÷♥❣ ❝❤➜t ❧÷ñ♥❣ ❧í✐ ❣✐↔✐ ❧↕✐ tèt ❤ì♥ ♥❤✐➲✉✳ P❤✐➯♥ ❜↔♥ t❤ù t÷ ✲ ❖P❚❍●❆✿ ❖P❚❍●❆ ❦➳t ❤ñ♣ ❖P❚●❆ ✈î✐ t❤✉➟t t♦→♥ ❱❋❆ ✭❱✐rt✉❛❧ ❋♦r❝❡ ❆❧❣♦r✐t❤♠✮ ❬✸✸❪ ♥❤÷ ♠ët ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ t➻♠ ❦✐➳♠ ✤à❛ ♣❤÷ì♥❣ ❝❤♦ ❝❤➜t ❧÷ñ♥❣ ❧í✐ ❣✐↔✐ tèt ♥❤➜t✳ ❚❤❡♦ ✤â✱ ♠é✐ ❝→ t❤➸ s❛✉ ❦❤✐ ✤ët ❜✐➳♥ s➩ ✤÷ñ❝ t✐➳♥ ❤➔♥❤ ❱❋❆✳ ❚❤✉➟t t♦→♥ ♥➔② ✤÷❛ r❛ ✷ ❦❤→✐ ♥✐➺♠✿ ✏❧ü❝ ✤➞②✑ ✈➔ ✏❧ü❝ ❤ót✑ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❝↔♠ ❜✐➳♥✳ Þ t÷ð♥❣ ❧➔ ❦❤✐ ♠✐➲♥ ❜❛♦ ♣❤õ ❝õ❛ ❤❛✐ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❝❤ç♥❣ ❧➯♥ ♥❤❛✉ t❤➻ ❣✐ú❛ ❝❤ó♥❣ tç♥ t↕✐ ♠ët ❧ü❝ ✤➞②✱ ♥❣÷ñ❝ ❧↕✐ tç♥ t↕✐ ❧ü❝ ❤ót✳ ❉ü❛ ✈➔♦ ❣✐→ trà ✏❧ü❝ ✤➞②✑ ❝ô♥❣ ♥❤÷ ✏❧ü❝ ❤ót✑ ❝õ❛ ♠ët ❝↔♠ ❜✐➳♥ s♦ ✈î✐ ❝→❝ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❝á♥ ❧↕✐ ♠➔ ✈à tr➼ ❝õ❛ ♥â ✤÷ñ❝ ✤✐➲✉ ❝❤➾♥❤ ♣❤ò ❤ñ♣✳ ✣➙② ❧➔ ♣❤✐➯♥ ❜↔♥ tèt ♥❤➜t tr♦♥❣ ❬✶✾❪ ❝↔ ✈➲ t❤í✐ ❣✐❛♥ t❤ü❝ ❤✐➺♥✱ ❝❤➜t ❧÷ñ♥❣ ❧í✐ ❣✐↔✐ ❝ô♥❣ ♥❤÷ sü ê♥ ✤à♥❤✳ ❚✉② ♥❤✐➯♥✱ ✤ë ♣❤ù❝ t↕♣ ❝õ❛ ❖P❚❍●❆ ✈➝♥ ❧➔ O(nL) ✈î✐ L ≫ n ✭n ❧➔ sè ❧÷ñ♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ✈➔ L ❧➔ sè ✤✐➸♠ ❣✐❡♦ t❤❡♦ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ▼♦♥t❡r ❈❛r❧♦✮✳ ◆❣❛② ✈î✐ ❜ë ❞ú ❧✐➺✉ ♥❤ä ♥❤➜t ❝❤➾ ❝â ✶✼ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ♠➔ ❖P❚❍●❆ ✈➝♥ ❝➛♥ ✤➳♥ ❣➛♥ ✻ ♣❤ót ♠î✐ ✤÷❛ r❛ ✤÷ñ❝ ❧í✐ ❣✐↔✐✳ ❱î✐ ❜ë ❞ú ❧✐➺✉ ❧î♥ ♥❤➜t ✭✶✸✵ ❝↔♠ ❜✐➳♥✮✱ t❤í✐ ❣✐❛♥ ❧➔ ❤ì♥ ✹✷ ♣❤ót✳ ❑➳t q✉↔ ♥➔② ✤÷ñ❝ ✤÷❛ r❛ tr➯♥ ♠→② t➼♥❤ sû ❞ö♥❣ ❝❤➼♣ ■♥t❡❧ ❳❡♦♥ ❈P❯ ✷✳✹ ●❍③✳ ▼➦❝ ❞ò ❝→❝ ❦➳t q✉↔ ❝❤♦ t❤➜② ❧í✐ ❣✐↔✐ t❤✉ ✤÷ñ❝ ❧➔ ❦❤→ tèt ①♦♥❣ ✈➝♥ ❝❤÷❛ ♣❤↔✐ tè✐ ÷✉✳ ❉➵ t❤➜② r➡♥❣✱ ❦❤✐ ♠✐➲♥ ❜❛♦ ♣❤õ ❝õ❛ ❝→❝ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❝➔♥❣ ➼t ❝❤ç♥❣ ❧➯♥ ♥❤❛✉ ✭overlap✮ ✈➔ ➼t r❛ ♥❣♦➔✐ ❜✐➯♥ ❝õ❛ ♠✐➲♥ ❣✐→♠ s→t ✹ A t❤➻ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❜❛♦ ♣❤õ ❝õ❛ ❝❤ó♥❣ tr➯♥ ♠✐➲♥ A ❝➔♥❣ ❧î♥✳ ❉ü❛ tr➯♥ ❧➟♣ ❧✉➟♥ ✤â✱ ✣✐♥❤ ❚❤à ❍➔ ▲② ❬✹✵❪ ❝ò♥❣ ❝→❝ ❝ë♥❣ sü ✭❝â t→❝ ❣✐↔ ❧✉➟♥ →♥ t❤❛♠ ❣✐❛✮ ✤➣ ✤➲ ①✉➜t ♠ët ❤➔♠ t❤➼❝❤ ♥❣❤✐ ♠î✐ sû ❞ö♥❣ ❦❤→✐ ♥✐➺♠ ✤ë ❝❤ç♥❣ ✭Olap✮ ✈➔ ù♥❣ ❞ö♥❣ ❦❤→✐ ♥✐➺♠ ♥➔② ✤➸ t➼♥❤ ✤ë t❤➼❝❤ ♥❣❤✐ ❝õ❛ ❝→ t❤➸✳ Þ t÷ð♥❣ ❧➔ t❤❛② ✈➻ s♦ s→♥❤ trü❝ t✐➳♣ ❝→❝ ❝→ t❤➸ t❤❡♦ ❞✐➺♥ t➼❝❤ ❜❛♦ ♣❤õ tr➯♥ ♠✐➲♥ A ♥❤÷ tr♦♥❣ ❬✶✾❪✱ ■●❆ s➩ t✐➳♥ ❤➔♥❤ s♦ s→♥❤ ❣✐→♥ t✐➳♣ t❤æ♥❣ q✉❛ ✤ë ❝❤ç♥❣✳ ❳➨t ❝→ t❤➸ S = (s1, s2 . . . sn)✱ ✤ë ❝❤ç♥❣ Olap ❝õ❛ S ✤÷ñ❝ ✤à♥❤ ♥❣❤➽❛ ♥❤÷ s❛✉✿ Olap(S) = n X i=1 n X overlap(si , sj ) + 4 X overlap(si , bm ) m=1 j=i+1 ! ✭✷✮ , tr♦♥❣ ✤â✱ overlap(si, sj ) ❧➔ ✤ë ❝❤ç♥❣ ❣✐ú❛ ♠✐➲♥ ❜❛♦ ♣❤õ ❝õ❛ ❤❛✐ ❝↔♠ ❜✐➳♥ si, sj ✿   ❦❤✐ d(s i , sj ) ≥ rs + rs 0 overlap(si , sj ) = γ(rs + rs − d(si , sj )) ❦❤✐ rs − rs ≤ d(si , sj ) < rs + rs ,   ❦❤✐ d(si, sj ) < rs − rs β min(rs , rs ) ✭✸✮ ✈î✐ d(si, sj ) ❧➔ ❦❤♦↔♥❣ ❝→❝❤ ❊✉❝❧✐❞❡❛♥ ❣✐ú❛ ❤❛✐ ❝↔♠ ❜✐➳♥ si, sj ✱ γ ❣å✐ ❧➔ ❝→❝ ❤➺ sè ✈✐ ♣❤↕♠ t❤➼❝❤ ♥❣❤✐ ♣❤↔♥ ↔♥❤ ♠ù❝ ✤ë ❝❤ç♥❣ ❣✐ú❛ ♠✐➲♥ ❜❛♦ ♣❤õ ❝õ❛ ❤❛✐ ❝↔♠ ❜✐➳♥ min(r ,r ) (r +r ) ✳ ❍➺ sè β ❝ô♥❣ ❝â þ ♥❣❤➽❛ t÷ì♥❣ tü . ✤❛♥❣ ①➨t si ✈➔ sj ✳ γ = max(r ,r ,...,r ) max(r ,r ) ♥❤÷ ❤➺ sè γ ♥❤÷♥❣ ✤÷ñ❝ sû ❞ö♥❣ ❦❤✐ ❤❛✐ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ❧ç♥❣ ♥❤❛✉✳ ❉➵ t❤➜②✱ tr÷í♥❣ ❤ñ♣ ♥➔② ♣❤↔✐ ❝â ❤➺ sè ✈✐ ♣❤↕♠ ❧î♥ ♥❤➜t✳ ❉♦ ✈➟②✱ β ✤÷ñ❝ ❝❤å♥ s❛♦ ❝❤♦ ❧î♥ ❤ì♥ ❣✐→ trà ❝õ❛ γ ✳ overlap(si , bm ) ❧➔ ✤ë ❝❤ç♥❣ ❣✐ú❛ ♠✐➲♥ ❜❛♦ ♣❤õ ❝õ❛ ❝↔♠ ❜✐➳♥ si ✈î✐ ❜✐➯♥ ❝õ❛ ♠✐➲♥ A✳ ◆➳✉ ❦❤♦↔♥❣ ❝→❝❤ ❊✉❝❧✐❞❡❛♥ ❣✐ú❛ ❝↔♠ ❜✐➳♥ si ✈➔ ❜✐➯♥ bm ♥❤ä ❤ì♥ ❜→♥ ❦➼♥❤ rs ❝õ❛ ❝↔♠ ❜✐➳♥ si t❤➻✿ overlap(si , bm ) = (rs − d(si , bm )) rs . ✭✹✮ ❑❤✐ ✤â✱ ✤ë t❤➼❝❤ ♥❣❤✐ ❝õ❛ ❝→ t❤➸ S s➩ ✤÷ñ❝ t➼♥❤ ♥❤÷ s❛✉✿ 1 f itness(S) = . ✭✺✮ Olap(S) i i i j i i sj si 1 j j i 2 j k si sj si sj j j i i i ❈â t❤➸ ♥â✐ r➡♥❣✱ ❝→ t❤➸ ♥➔♦ ❝â ❣✐→ trà Olap ❝➔♥❣ ♥❤ä t❤➻ ❝→ t❤➸ ✤â ❝➔♥❣ tèt✳ ❈➟♥ ❞÷î✐ ❝õ❛ Olap ❧➔ ✵✱ tù❝ ❧➔ ❦❤æ♥❣ ①↔② r❛ tr÷í♥❣ ❤ñ♣ ❝❤ç♥❣ ❧➯♥ ♥❤❛✉ ♥➔♦✱ ❦❤✐ ✤â f itness(S) = ∞✳ ✣ë ♣❤ù❝ t↕♣ t➼♥❤ t♦→♥ ❝õ❛ ❤➔♠ t❤➼❝❤ ♥❣❤✐ ♥➔② ♣❤ö t❤✉ë❝ ✈➔♦ ✤ë ♣❤ù❝ t↕♣ ❝õ❛ ❤➔♠ t➼♥❤ Olap✳ ❚❤❡♦ ✤â✱ ✤ë ❝❤ç♥❣ Olap ❝â t❤í✐ ❣✐❛♥ t➼♥❤ ❧➔ O(n2 ) ♥➯♥ ❤➔♠ f itness ❝â ✤ë ♣❤ù❝ t↕♣ ❧➔ O(n2 ) ≪ O(nL) ✈➻ L ≫ n ✭L ❧➔ sè ✤✐➸♠ ❣✐❡♦ t❤❡♦ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ▼♦♥t❡ ❈❛r❧♦ ✈➔ n ❧➔ sè ❧÷ñ♥❣ ❝↔♠ ❜✐➳♥ ✤÷ñ❝ tr✐➸♥ ❦❤❛✐ tr➯♥ ♠✐➲♥ A✮❬✶✾❪✳ ◆❣♦➔✐ r❛✱ tr♦♥❣ ❬✹✵❪ ✤➲ ①✉➜t ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ❦❤ð✐ t↕♦ ❤❡✉r✐st✐❝ ✈➔ ♣❤➨♣ ✤ët ❜✐➳♥ ●❛✉ss ✤ë♥❣ t❤❛② ❝❤♦ ✤ët ❜✐➳♥ ●❛✉ss t➽♥❤ ✤÷ñ❝ ❞ò♥❣ ð ❬✶✾❪✳ ❚❤ü❝ ♥❣❤✐➺♠ ✤→♥❤ ❣✐→ ■●❆ tèt ❤ì♥ ❖❚P❍●❆ ✭P❤✐➯♥ ❜↔♥ tèt ♥❤➜t tr÷î❝ ✤â✮ ✈➲ ❝↔ ✤ë ❜❛♦ ♣❤õ ✈➔ t❤í✐ ❣✐❛♥ t➼♥❤ t♦→♥✳ ▼➦❝ ❞ò ✈➟②✱ ❝→❝ ❦➳t q✉↔ ♠➔ ■●❆ ✤↕t ✤÷ñ❝ ✈➝♥ ❝❤÷❛ tè✐ ÷✉✳ ✺
- Xem thêm -