Tài liệu Một số thủ thuật dạy từ vựng môn tiếng anh lớp 7 trường thcs

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SKKN: Moät soá thuû thuaät daïy töø vöïng tieáng Anh 7 _Tröôøng THCS Taân Höng - Taân Chaâu-Taây Ninh A/ MÔÛ ÑAÀU 1. Lí do choïn ñeà taøi: Trong giai ñoaïn ñaát nöôùc ñang ñoåi môùi, hoøa nhaäp cuøng theá giôùi vieäc hoïc ngoaïi ngöõ laø raát quan troïng vôùi taát caû moïi ngöôøi chuùng ta. Noù giuùp chuùng ta coù theå hoäi nhaäp cuøng söï phaùt trieån nhanh choùng cuûa theá giôùi veà moïi maët. Veà baûn thaân, toâi nhaän thaáy vieäc hoïc ngoân ngöõ ngoaøi vieäc naém vöõng kieán thöùc veà heä thoáng ngöõ phaùp ñieàu khoâng keùm phaàn quan troïng ñeå giuùp hoïc toát ngoaïi ngöõ ñoù laø voán töø vöïng. Nhöng ñeå hoïc vaø daïy töø vöïng nhö theá naøo cho thaät hieåu quaû ñoù laø lyù do toâi choïn ñeà taøi naøy. Giaùo duïc coù vai troø raát quan troïng ñoái vôùi söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa xaõ hoäi vaø laø tieâu chuaån ñaùnh giaù söï phaùt trieån cuûa moät quoác gia. Vì giaùo duïc cung caáp nhaân löïc vaø nhaân taøi cho xaõ hoäi. Ñaëc bieät trong thôøi ñaïi ngaøy nay, coâng ngheä khoa hoïc kyõ thuaät ñang phaùt trieån raát nhanh. Nöôùc ta ñang trong thôøi kì hoäi nhaäp quoác teá. Ñeå lónh hoäi ñöôïc nhöõng tinh hoa vaên hoùa, khoa hoïc kó thuaät tieán boä, hieän ñaïi cuûa caùc quoác gia phaùt trieån ñoøi hoûi chuùng ta phaûi coù trình ñoä ngoaïi ngöõ nhaát ñònh. Maø tieáng anh laø ngoân ngöõ quoác teá, laø phöông tieän giao löu quoác teá höõu hieäu nhaát. Vì theá, Tieáng Anh laø moân hoïc khoâng keùm phaàn quan troïng ñoái vôùi theá heä treû ñaëc bieät theá heä hoïc sinh. Hôn nöõa, trong boái caûnh hieän nay, toaøn ngaønh giaùo duïc vaø ñaøo taïo ñang noå löïc ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc theo höôùng phaùt huy tính tích cöïc, chuû ñoäng, saùng taïo cuûa hoïc sinh trong hoaït ñoäng hoïc taâp. Vaø trong daïy hoïc ngoaïi ngöõ , nhöõng ñònh höôùng ñoåi môùi naøy caøng ñuùng vì khoâng ai coù theå thay theá ngöôøi hoïc trong vieäc naém caùc phöông tieän ngoaïi ngöõ vaø söû duïng chuùng trong hoaït ñoäng giao tieáp baèng chính naêng löïc giao tieáp cuûa mình. Giao tieáp laø muïc tieâu cuoái cuøng cuûa vieäc daïy vaø hoïc ngoaïi ngöõ ôû nhaø tröôøng phoå thoâng. Ñieàu naøy coù nghóa laø giaùo vieân phaûi phoái hôïp reøn luyeän ñoàng thôøi caû boán kó naêng ngoaïi ngöõ cho caùc em hoïc sinh. Nhöng ñeå thöïc haønh baát kì kó naêng naøo ñoøi hoûi caùc em phaûi coù voán töø vöïng caàn thieát. Tuy nhieân, vieäc hoïc töø vöïng tieáng Anh ñoái vôùi hoïc sinh THCS hoaøn toaøn khoâng ñôn giaûn, nhaát laø ñoái vôùi hoïc sinh lôùp 7. Ñoái vôùi hoïc sinh khoái 7, tieáng Anh laø moät moân hoïc môùi laï. Ña soá caùc em caûm thaáy vieäc hoïc töø vöïng raát khoù hoïc vaø mau queân do heä thoáng phaùt aâm vaø chöõ vieát khaùc tieáng meï ñeû. Ngöôøi thöïc hieän : Nguyeãn Thò Chuyeân Trang 1 / 24 SKKN: Moät soá thuû thuaät daïy töø vöïng tieáng Anh 7 _Tröôøng THCS Taân Höng - Taân Chaâu-Taây Ninh Töø ñoù daãn ñeán vieäc hoïc töø vöïng cuûa caùc em trôû neân caêng thaúng. Vaäy laøm theá naøo ñeå giuùp caùc em caûm thaáy thoaûi maùi hôn, thích thuù hôn, ghi nhôù töø nhanh hôn, laâu hôn vaø coù theå söû duïng voán töø hoïc ñöôïc trong giao tieáp. Ñaây laø lyù do toâi quyeát ñònh nghieân cöùu “Moät soá thuû thuaät daïy töø vöïng tieáng Anh 7 tröôøng THCS Taân Höng”. 2. Ñoái töôïng nghieân cöùu: Hoïc sinh lôùp 7A1 tröôøng THCS Taân Höng. - Quaù trình hoïc taäp cuûa hoïc sinh. - Cô sôû vaät chaát cuûa nhaø tröôøng. - Söï quan taâm cuûa BGH tröôøng veà vieäc daïy vaø hoïc cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh. - Söï quan taâm cuûa phuï huynh hoïc sinh ñoái vôùi vieäc hoïc cuûa con em mình. - Phöông phaùp phöông phaùp giaûng daïy trong daïy hoïc moân Tieáng anh cuûa ñoàng nghieäp. 3/ Phaïm vi nghieân cöùu: - Khoâng gian : lôùp 7A1 tröôøng THCS Taân Höng -Thôøi gian : Tuaàn chuyeân moân thöù 2 ñeán tuaàn chuyeân moân thöù 30 naêm hoïc 2009 – 2010. + Tuaàn : 2 – 9: cô sôû lí luaän thu thaäp thoâng tin. + Tuaàn : 10 – 20: tìm hieåu thöïc traïng cuûa vieäc nghieân cöùu. + Tuaàn : 21 – 30: ñieàu tra keát quaû. 4/ Phöông phaùp nghieân cöùu: * Ñoïc taøi lieäu: Nghieân cöùu thu taäp caùc taøi lieäu coù lieân quan ñeán ñeà taøi. Nhôø ñoù, ñònh höôùng ñöôïc noäi dung cuûa ñeà taøi, hieåu roõ vaán ñeà nghieân cöùu vaø giaûi quyeát vaàn ñeà vôùi nhöõng tö lieäu töông ñoái chính xaùc. * Ñieàu tra: a.Döï giôø: Qua döï giôø caùc ñoàng nghieäp trong vaø ngoaøi tröôøng vaø ñuùc keát ra ñöôïc moät soá kinh nghieäm daïy töø vöïng. b.Thöïc nghieäm: thöïc nghieäm cuûa baûn thaân qua caùc baøi daïy treân lôùp, aùp duïng moät soá thuû thuaät daïy töø vöïng trong moãi tieát daïy vaø töï ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa caùc thuû thuaät ñoù. Ngöôøi thöïc hieän : Nguyeãn Thò Chuyeân Trang 2 / 24 SKKN: Moät soá thuû thuaät daïy töø vöïng tieáng Anh 7 _Tröôøng THCS Taân Höng - Taân Chaâu-Taây Ninh c.Ñaøm thoaïi: Qua caùc cuoäc hoïp toå, thaûo luaän veà nhöõng vaán ñeà khoù trong phöông phaùp giaûng daïy tieáng Anh vaø phöông phaùp daïy töø vöïng môùi. d.Kieåm tra: qua keát quaû kieåm tra chaát löôïng hoïc sinh, giaùo vieân töï nhaän xeùt ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa vieäc söû duïng thuû thuaät daïy töø vöïng vaø ñeà ra nhöõng giaûi phaùp phuø hôïp hôn. Ngöôøi thöïc hieän : Nguyeãn Thò Chuyeân Trang 3 / 24 SKKN: Moät soá thuû thuaät daïy töø vöïng tieáng Anh 7 _Tröôøng THCS Taân Höng - Taân Chaâu-Taây Ninh B.NOÄI DUNG 1/ Cô sô lyù luaän: - Hieän nay, trong nhaø tröôøng trung hoïc, trung hoïc phoå thoâng giaùo duïc hoïc sinh trôû thaønh moät ngöôøi toaøn dieän, coù ñuû trí thöùc vaø phaåm chaát toát nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu naâng cao daân trí, ñaøo taïo nhaân löïc, boài döôõng nhaân taøi phuïc vuï cho söï nghieâp coâng nghieâp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc. Do ñoù baát kì moân hoïc naøo cuõng coù taàm quan troïng cuûa noù, rieâng ñoái vôùi boä moân tieáng Anh cuõng coù vai troø lôùn vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo cuoäc soáng vaø moïi lónh vöïc khaùc. - Theo Nghò quyeát soá 40/2000/QH10, ngaøy 09 thaùng 12 naêm 2000 cuûa quoác hoäi khoaù X veà ñoåi môùi chöông trình giaùo duïc phoå thoâng trung hoïc ñaõ khaúng ñònh laø “ Xaây döïng noäi dung chöông trình, phöông phaùp giaùo duïc, saùch giaùo khoa phoå thoâng môùi nhaèm naâng cao chaát löôïng giaùo duïc toaøn boä theá heä treû em”. Vì theá maø vieäc ñoåi môùi phöông phaùp daïy vaø hoïc laø moät yeâu caàu caàn thieát trong giai ñoaïn hieän nay. - Ñònh höôùng ñoåi môùi phöông phaùp daïy vaø hoïc ñaõ ñöôïc thoáng nhaát theo moät tö töôûng tích cöïc hoaù hoaït ñoäng nhaän thöùc cuûa hoïc sinh döôùi söï daãn daét, toå chöùc cuûa giaùo vieân, hoïc sinh töï tìm toøi vaø phaùt hieän kieán thöc môùi, töø ñoù vaän duïng linh hoaït vaøo cuoäc soáng thöïc teá. - Luaät giaùo duïc – 2005 (ñieàu 5) quy ñònh “ phöông phaùp giaùo duïc phaûi phaùt huy tính tích cöïc, töï giaùc, chuû ñoäng, tö duy saùng taïo cuûa ngöôøi hoïc, boài döôõng cho ngöôøi hoïc naêng löïc töï hoïc, khaû naêng thöïc haønh, loøng say meâ hoïc taäp vaø yù chí vöôn leân.” - Quyeát ñònh soá 16/2006/QÑ – BGDÑT, ngaøy 5/5/2006 cuûa Boä tröôûng Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo cuõng coù neâu: “phaùt huy tính tích cöïc,töï giaùc, chuû ñoäng, saùng taïo cuûa hoïc sinh; phuø hôïp vôùi ñaëc tröng moân hoïc, ñaêc ñieåâm ñoái töôïng hoïc sinh, ñieàu kieän cuûa töøng lôùp hoïc; boài döôõng cho hoïc sinh phöông phaùp töï hoïc, khaû naêng hôp taùc; reøn luyeän kyõ naêng vaän duïng kieán thöùc vaøo thöïc tieãn; taùc ñoäng ñeán tình caûm, nieàm vui, höùng thuù vaø traùch nhieäm hoïc taäp cho hoïc sinh”. - Nhö vaäy höôùng ñoåi môùi phöông phaùp giaùo duïc hieän nay laø tích hoaù hoaït ñoäâng cuûa hoïc sinh nhaèêm hình thaønh cho hoïc sinh tö duy cho tích cöïc, ñoâc laäp saùng taïo, naâng cao naêng löïc phaùt hieän vaø giaûi quyeát vaán ñeà, suy dieãn coù heä thoáng vaø loâgíc. Hình thaønh cho hoïc sinh vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo ñôøi soáng vaø caùc moân hoïc khaùc. Ngöôøi thöïc hieän : Nguyeãn Thò Chuyeân Trang 4 / 24 SKKN: Moät soá thuû thuaät daïy töø vöïng tieáng Anh 7 _Tröôøng THCS Taân Höng - Taân Chaâu-Taây Ninh 2/ Cô sôû thöïc tieãn a.Thuaän lôïi: Noäi dung chöông trình SGK tieáng Anh 7 bao goàm caùc chuû ñieåm gaàn guûi vôùi cuoäc soáng, saùt thöïc vôùi nhu caàu vaø höùng thuù cuûa caùc em hoïc sinh. Vì vaäy, moät soá hoïc sinh raát yeâu thích moân hoïc vaø töï hình thaønh cho mình phöông phaùp hoïc töø vöïng hieäu quaû. Cuï theå caùc em trong lôùp 7A1 thöôøng hay söû duïng thôøi gian trong ngaøy ñeå hoïc töø vöïng vaø laøm baøi taäp moân tieáng Anh. Ñieàu naøy chöùng toû caùc em ñaõ yù thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa töø vöïng trong vieäc hoïc ngoaïi ngöõ vaø coù yù thöïc muoán naém baét vaø söû duïng ñöôïc ngoaïi ngöõ. Ngoaøi ra saùch coøn ñöôïc thieát keá vôùi nhieàu tranh aûnh maøu, roõ neùt, sinh ñoäng vaø phuø hôïp vôùi noäi dung cuûa töøng baøi. Do ñoù, khoaûng 60% hoïc sinh lôùp 7A1 höùng thuù vaø thích tìm hieåu baøi ôû nhaø tröôùc khi ñeán lôùp. Hôn nöõa, tranh aûnh minh hoïa coøn hoå trôï cho giaùo vieân trong vieäc daïy töø vöïng vaø thieát laäp tình huoáng giao tieáp cho hoïc sinh trong hoaït ñoäng hoïc taäp. Coù khoâng ít hoïc sinh ñaàu tö cho moân hoïc, töï giaùc hoïc taäp, tích cöïc tham gia phaùt bieåu yù kieán xaây döïng baøi vaø vaän duïng linh hoaït, saùng taïo caùc kieán thöùc ( töø vöïng, caáu truùc) ñaõ thu ñöôïc vaøo thöïc haønh giao tieáp. - Tröôøng coù giaùo vieân taâm huyeát vôùi ngheà, kieán thöùc vöõng vaøng, hieåu bieát veà phöông phaùp daïy hoïc môùi, coù tay ngheà khaù gioûi. Do ñoù, baûn thaân ñöôïc hoïc hoûi kinh nghieäm giaûng daïy vaø nhöõng saùng kieán qua döï giôø, trao ñoåi, thaûo luaän. - Baûn thaân ñöôïc phaân coâng giaûng daïy tieáng Anh 7 theo chöông trình môùi naêm naêm lieân tuïc neân ít nhieàu ñaõ ñuùt keát ñöôïc moät soá kinh nghieäm giaûng daïy, ñaëc bieät coù chuù yù ñeán phöông phaùp daïy töø vöïng. Hôn nöõa, toâi luoân tìm toøi nghieân cöùu taøi lieäu, töï boài döôõng naâng cao kieán thöùc vaø chuyeân moân nghieäp vuï, luoân coá gaéng ñaàu tö soaïn giaûng theo phöông phaùp môùi, luoân suy nghó coá gaéng thieát keá hoaït ñoäng hoïc taäp cho hoïc sinh theo höôùng tích cöïc, chuû ñoäng vaø saùng taïo, ñaëc bieät luoân phaân loaïi vaø söû duïng thuû thuaät daïy töø vöïng cho haàu heát moãi tieát daïy. Sau ñoù, töï ruùt kinh nghieäm cho baûn thaân ñeå coù giaûi phaùp thích hôïp cho tieát hoïc sau toát hôn. - Tröôøng coù ba maùy cassette, hoïc sinh thöôøng xuyeân laøm quen vôùi gioïng ñoïc cuûa ngöôøi baûn xöù. - Tröôøng coù rieâng phoøng maùy chieáu vaø heä thoáng aâm thanh toát neân thuaän lôïi cho giaùo vieân caàn giaûng daïy giaùo aùn ñieän töû. Ngöôøi thöïc hieän : Nguyeãn Thò Chuyeân Trang 5 / 24 SKKN: Moät soá thuû thuaät daïy töø vöïng tieáng Anh 7 _Tröôøng THCS Taân Höng - Taân Chaâu-Taây Ninh - Giaùo vieân töï söu taàm, laøm theâm ñoà duøng daïy hoïc cho haàu heát moãi tieát daïy ñeå thöïc hieän toát vieäc daïy töø vöïng, gaây höùng thuù, oùc toø moø vaø phaùt huy tính chuû ñoäng cuûa hoïc sinh. - Moät soá phuï huynh hoïc sinh raát quan taâm ñeán vieäc hoïc cuûa con em vaø taïo cho caùc em moät goùc hoïc taäp rieâng. - Moät soá em hoïc sinh ñöôïc laøm quen vôùi moân tieáng Anh töø luùc coøn laø hoïc sinh caáp I neân moät phaàn hoã trôï vieäc hoïc hieän taïi cuûa caùc em. b/ Khoù khaên: Maëc duø ñaõ ñöôïc laøm quen vôùi tieáng Anh 6, nhöng vaãn coøn khoâng ít hoïc sinh chöa quen vôùi caùch hoïc tieáng Anh hieäu quaû, thaäm chí coù em khoâng coù thoùi quen hoïc töø vöïng ôû nhaø cho neân voán töø vöïng tieáng Anh 6 cuûa caùc em raát haïn cheá. Vì vaäy, caùc em vaãn coøn caûm thaáy khoù khaên khi tieáp thu baøi môùi tieáng Anh 7 vaø daàn daàn caùc em caøng caûm thaáy sôï hoïc tieáng Anh hôn, khoâng töï tin tham gia vaøo hoaït ñoäng hoïc taäp vaø raát sôï maéc loãi khi noùi vaø söû duïng töø vaøo thöïc haønh giao tieáp. Moät soá hoïc sinh coøn nhuùt nhaùt, ruït reø, ngaïi phaùt bieåu vaø chöa heát mình tham gia vaøo hoaït ñoäng hoïc taäp daãn ñeán caùc em khoâng phaùt huy ñöôïc kó naêng vaän duïng voán töø ñaõ hoïc vaøo ngöõ caûnh giao tieáp. Ñieàu ñoù coù theå laøm caùc em deã queân, khoâng ghi nhôù töø laâu. Moät soá em coøn ham chôi, chöa yù thöùc hoïc taäp cao. Theâm vaøo ñoù phuï huynh khoâng quan taâm saâu saéc ñeán vieäc hoïc thaäm chí xem thöôøng vieäc hoïc cuûa con em mình. Neân caùc em ít chuù troïng vaøo vieäc hoïc vaø raát löôøi hoïc baøi nhaát laø töø vöïng tieáng Anh. Beân caïnh ñoù, moät soá em coù hoïc töø vöïng nhöng chæ theo hình thöùc hoïc veït, khoâng bieát vaän duïng vaøo ngöõ caûnh thöïc teá. Do tuoåi caùc em coøn nhoû, moät soá em chöa yù thöùc ñöôïc taàm quan troïng vaø lôïi ích cuûa vieäc hoïc ngoaïi ngöõ ñoái vôùi töông lai cuûa baûn thaân neân caùc em coøn lô ñeãnh trong hoïc taäp ôû lôùp cuõng nhö ôû nhaø. Caùc em chæ hoïc ñoái phoù thaäm chí moät soá ít khoâng sôï ñieåm keùm. -Baûn thaân giaùo vieân tuy coù söu taàm vaø tìm toøi taøi lieäu chuyeân moân nhöng vaãn coøn haïn cheá veà caùc taøi lieäu coù lieân quan ñeán phöông phaùp daïy töø vöïng. Tuy coù aùp duïng thuû thuaät daïy töø vöïng ôû haàu heát moãi tieát daïy nhöng hieäu quaû chöa cao. Ngöôøi thöïc hieän : Nguyeãn Thò Chuyeân Trang 6 / 24 SKKN: Moät soá thuû thuaät daïy töø vöïng tieáng Anh 7 _Tröôøng THCS Taân Höng - Taân Chaâu-Taây Ninh Ñoâi khi söû duïng thuû thuaät khoâng phuø hôïp. Giaùo vieân thöôøng gaëp khoù khaên trong vieäc daïy töø tröøu töôïng vaø chöa thieát laäp tình huoáng, ngöõ caûnh phuø hôïp ñeå hoïc sinh tham gia ñoaùn nghóa cuûa töø moät caùch hieäu quaû. -Tröôøng chöa coù boä tranh Tieáng anh 7 naøo do ñoù chöa ñuû ñaùp öùng cho moãi tieát daïy, khoâng thuaän lôïi cho vieäc aùp duïng phöông phaùp daïy hoïc môùi.  Nhöõng khoù khaên neâu treân laø nhöõng bieåu hieän veà daïy vaø hoïc töø vöïng tieáng Anh 7 tröôøng THCS Taân Höng. Töø thöïc traïng treân, vôùi cöông vò laø moät giaùo vieân daïy boä moân tieáng Anh, toâi ñaët ra nhieäm vuï cho mình laø nghieân cöùu vaø ñoåi môùi phöông phaùp daïy töø vöïng tieáng Anh 7 ñaït hieäu quaû. Thöïc teá cho thaáy chaát löôïng daïy hoïc tieáng Anh vaø khaû naêng vaän duïng kieán thöùc vaøo giao tieáp cuûa hoïc sinh seõ khoâng ñöôïc caûi thieän neáu nhö vaãn tieáp tuïc duy trì daïy töø vöïng theo loái: thaày cung caáp töø vaø ngöõ nghóa, hoïc sinh ghi nhaän vaø tieáp thu. Hôn nöõa caùch daïy hoïc ñoù ñaõ quaù laïc haäu vaø khoâng coøn ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu daïy hoïc ngoaïi ngöõ trong thôøi kyø môùi. 3/ Noäi dung vaán ñeà: *Ñeå giuùp hoïc sinh caûm thaáy thoaûi maùi, höùng thuù hoïc töø vöïng, ghi nhôù töø nhanh hôn, laâu hôn, coù theå söû duïng voán töø môùi hoïc vaøo thöïc haønh taïi lôùp troâi chaûy vaø chuû ñoäng huy ñoäng voán töø ñaõ tích luõy ñöôïc ñeå baét chöôùc, taùi hieän, tìm toøi caùch öùng xöû vaø öùng xöû saùng taïo trong caùc tình huoáng giao tieáp. Thì vaán ñeà ñaët ra ñoái vôùi giaùo vieân trong quaù trình soaïn giaûng vaø daïy töø vöïng laø: Choïn töø ñeå daïy. Söû duïng nhöõng thuû thuaät phuø hôïp ñeå laøm roõ nghóa töø. Taêng cöôøng söï tham gia cuûa hoïc sinh ôû böôùc giôùi thieäu töø môùi. Söû duïng phoái hôïp caùc kó naêng trong khi giôùi thieäu töø môùi. * Bieän phaùp vaø quaù trình thöïc hieän: 1/ Choïn töø ñeå daïy: Thoâng thöôøng trong moät baøi hoïc seõ luoân luoân coù töø môùi. Song khoâng phaûi töø môùi naøo cuõng caàn ñöa vaøo daïy nhö nhau. Ñeå löïa choïn töø ñeå daïy, giaùo vieân caàn xem xeùt nhöõng caâu hoûi sau: a/ Töø chuû ñoäng hay bò ñoäng? Ngöôøi thöïc hieän : Nguyeãn Thò Chuyeân Trang 7 / 24 SKKN: Moät soá thuû thuaät daïy töø vöïng tieáng Anh 7 _Tröôøng THCS Taân Höng - Taân Chaâu-Taây Ninh -Töø chuû ñoäng (active/ productive vocabulary) laø nhöõng töø hoïc sinh hieåu, nhaän bieát vaø söû duïng ñöôïc trong giao tieáp noùi vaø vieát. -Töø bò ñoäng (passive/ receptive vocabulary) laø nhöõng töø hoïc sinh chæ hieåu vaø nhaän bieát ñöôïc khi nghe vaø ñoïc. Ex 1: Unit 12 Let’s eat ! – tieát 73 (A1) trang114, töø môùi caàn daïy laø: pork, stall, spinach, cucumber, papaya, durian, neither, either. Töø chuû ñoäng: pork, spinach, cucumber, papaya, durian Töø bò ñoäng: stall, neither, either Ex 2: Unit10 Health and hygiene –tieát 62 (A1) trang 99, töø môùi caàn daïy ôû tieát naøy laø: harvest, helpful, yourself, iron, own, candy, stay up late, forget, probably, nearly. Töø chuû ñoäng: harvest, helpful, iron, candy, stay up late, forget Töø bò ñoäng: own, yourself, probably, nearly Ex 3: Unit13 Activities tieát 80(A1) trang 129, töø môùi caàn daïy ôû tieát naøy laø: Skateboarding, roller–skating, rollerblading, survey, result, choice, eventhough, surprisingly. Töø chuû ñoäng: Skateboarding, roller–skating, rollerblading, survey, choice Töø bò ñoäng: result, eventhough, surprisingly  Caùch daïy hai loaïi töø naøy coù khaùc nhau. Töø chuû ñoäng lieân quan ñeán 4 kó naêng: nghe-noùi-ñoïc-vieát, caàn ñaàu tö thôøi gian ñeå giôùi thieäu vaø luyeän taäp nhieàu hôn, ñaëc bieät laø caùch söû duïng. Vôùi töø bò ñoäng, giaùo vieân coù theå chæ döøng laïi ôû möùc nhaän bieát, khoâng caàn ñaàu tö thôøi gian vaøo caùc hoaït ñoäng öùng duïng. Giaùo vieân caàn xaùc ñònh xem seõ daïy töø naøo nhö moät töø bò ñoäng vaø töø naøo nhö moät töø chuû ñoäng. Vôùi töø bò ñoäng, giaùo vieân coù theå khuyeán khích hoïc sinh töï tìm hieåu nghóa (tra töø ñieån hoaëc ñoaùn töø qua ngöõ caûnh) b/ Hoïc sinh ñaõ bieát töø naøy chöa? Giaùo vieân caàn xaùc ñònh roõ töø mình ñònh daïy coù thöïc söï laø töø mình caàn daïy hay khoâng. Voán töø cuûa hoïc sinh luoân luoân ñöôïc môû roäng baèng nhieàu con ñöôøng, vaø cuõng coù theå bò queân baèng nhieàu lí do khaùc nhau. Ngöôøi thöïc hieän : Nguyeãn Thò Chuyeân Trang 8 / 24 SKKN: Moät soá thuû thuaät daïy töø vöïng tieáng Anh 7 _Tröôøng THCS Taân Höng - Taân Chaâu-Taây Ninh Ñeå traùnh tình traïng giôùi thieäu nhöõng töø khoâng caàn thieát vaø maát thôøi gian, giaùo vieân coù theå duøng nhöõng thuû thuaät nhaèm phaùt hieän xem caùc em ñaõ bieát nhöõng töø ñoù chöa vaø bieát ñeán ñaâu. Giaùo vieân coù theå duøng caùc thuû thuaät nhö: eliciting, brainstorming, network,… tröôùc khi giôùi thieäu töø môùi. Ex: Unit 13 Activities Period 80 (A1) trang 129, giaùo vieân oân laïi töø ñaõ hoïc baèng thuû thuaät network. football tennis sports basketball badminton table tennis volleyball 2/ Nhöõng thuû thuaät laøm roõ nghóa töø: Qua quaù trình nghieân cöùu taøi lieäu vaø thöïc nghieäm giaûng daïy treân lôùp, baûn thaân ñaõ ruùt ra ñöôïc moät soá thuû thuaät laøm roõ nghóa töø nhö sau: a)Duøng tröïc quan: ñoà vaät thaät (realia), tranh aûnh (picture), hình veõ phaùt hoïa (hình que), hình caét daùn töø taïp chí, cöû chæ ñieäu boä (mime) …coù taùc duïng maïnh meõ ñeán höùng thuù hoïc taäp cuûa hoïc sinh vaø giuùp hoïc sinh ghi nhôù töø nhanh hôn, laâu hôn. Ex 1: Unit 5 Work and play– B1 trang 56: giaùo vieân söû duïng tranh veõ hoaëc tranh photo ñeå giôùi thieäu caùc töø sau: play blindman’s buff Ngöôøi thöïc hieän : Nguyeãn Thò Chuyeân Trang 9 / 24 SKKN: Moät soá thuû thuaät daïy töø vöïng tieáng Anh 7 _Tröôøng THCS Taân Höng - Taân Chaâu-Taây Ninh Play catch play marbles Chat (v) Ngöôøi thöïc hieän : Nguyeãn Thò Chuyeân Trang 10 / 24 SKKN: Moät soá thuû thuaät daïy töø vöïng tieáng Anh 7 _Tröôøng THCS Taân Höng - Taân Chaâu-Taây Ninh Ex 2: Unit 7 The world of work – B2 trang 72: giaùo vieân söû duïng tranh ñeå giôùi thieäu caùc töø sau: Buffalo(n) Chicken coop (n) Buffallo shed (n) Feed (v) Ngöôøi thöïc hieän : Nguyeãn Thò Chuyeân Trang 11 / 24 SKKN: Moät soá thuû thuaät daïy töø vöïng tieáng Anh 7 _Tröôøng THCS Taân Höng - Taân Chaâu-Taây Ninh Pig (n) Ex 3: Unit 9 At home and away A 2 trang 87, 88: Giaùo vieân söû duïng tranh veõ hoaëc söu taàm töø saùch baùo, taïp chí hay truy caäp töø internet ñeå daïy caùc töø sau: Shark(n) dolphin (n) Ngöôøi thöïc hieän : Nguyeãn Thò Chuyeân Trang 12 / 24 SKKN: Moät soá thuû thuaät daïy töø vöïng tieáng Anh 7 _Tröôøng THCS Taân Höng - Taân Chaâu-Taây Ninh turtle (n) crab (n) Ex 4: Unit 12Let’s eat! A 3 trang 116: giaùo vieân söû duïng ñoà vaät thaät hoaëc vaät maãu ñeå giôùi thieäu caùc töø sau: a plate, a pan, chopsticks, a spoon, soy sauce, salt, pepper. Ex 5: Unit 12 Let’s eat! B 1 trang 119: giaùo vieân daïy töø “dirty”. Giaùo vieân giô ñoà lau baûng saïch leân vaø noùi “It is clean”. Sau ñoù laáy ñoà lau ñoù lau baûng laøm cho noù dô vaø noùi “Now it is dirty” Ex 6: Giaùo vieân duøng cöû chæ, ñieäu boä ñeå daïy caùc töø sau: to cut (Unit 9 – B1 trang 92), to comb (Unit 10 – A 3 trang 101) b) Duøng töø ñaõ hoïc : b1. Ñònh nghóa (definition), mieâu taû, giaûi thích (explanation ): hoïc sinh seõ döïa vaøo töø ñaõ hoïc vaø hieåu bieát cô baûn ñôøi thöôøng ñeå ñoaùn ra nghóa cuûa töø qua ñònh Ngöôøi thöïc hieän : Nguyeãn Thò Chuyeân Trang 13 / 24 SKKN: Moät soá thuû thuaät daïy töø vöïng tieáng Anh 7 _Tröôøng THCS Taân Höng - Taân Chaâu-Taây Ninh nghóa cuûa giaùo vieân baèng tieáng Anh. Thuû thuaät naøy taïo cho hoïc sinh söï toø moø vaø coù nhu caàu tham gia vaøo quaù trình hoïc taäp ñoàng thôøi reøn luyeän kó naêng nghe cho hoïc sinh. Ex 1: Unit 6 After school - B2 trang 65 ñeå daïy töø teenager giaùo vieân ñònh nghóa nhö sau: A teenager who is a person aged between 13 and 19 years old. Ex 2: Unit 7 The world of work – B1 trang 76 ñeå daïy töø homeless people, a mechanic giaùo vieân ñònh nghóa nhö sau: Homeless people are people who have no house to live. A mechanic is a person whose job is to repair and work with machines. Ex 3: Unit 3 At home – A 1 trang 29 ñeå daïy töø a bathroom giaùo vieân mieâu taû nhö sau: A bathroom is a room where there is a shower to take a shower, a toilet, a place to wash your hands, etc. Löu yù: Khi söû duïng thuû thuaät ñònh nghóa mieâu taû ñeå laøm roõ nghóa cuûa töø, chuùng ta coù theå keát hôïp theâm ví duï thöïc teá ñeå giuùp hoïc sinh nhaän bieát nghóa deã daøng hôn. Ex: Ñeå daïy töø forest, giaùo vieân mieâu taû vaø cho ví duï nhö sau: A forest is a place where you can see many green tall trees and animals like tigers, birds, …. Do you know Cuùc Phöông forest? b2. Duøng töø traùi nghóa (antonym), ñoàng nghóa (synonym): ta söû duïng töø ñoàng nghóa, traùi nghóa ñeå laøm roõ nghóa töø khi hoïc sinh ñaõ bieát ñöôïc nghóa cuûa 1 töø trong caëp töø ñoàng nghóa, traùi nghóa. Ex 1: Unit 8 Places– B5 trang 85  sell (v)≠ buy (v) Ex 2: Unit 10 Health and hygiene – B1 trang 103 hate (v)≠ like (v) Ex 3: Unit 9 At home and away – A 4 trang 89  receive (v) ≠ give (v) Ex 4: Unit 10 Health and hygiene – B4 trang 105  nervous (adj) = worried ( adj) b3. Döïa vaøo caùc qui taéc hình thaønh töø, taïo töø : hoïc sinh ñoaùn nghóa cuûa töø môùi ñöôïc hình thaønh qua töø goác. Vôùi qui taéc naøy, giaùo vieân khoâng nhöõng giuùp hoïc Ngöôøi thöïc hieän : Nguyeãn Thò Chuyeân Trang 14 / 24 SKKN: Moät soá thuû thuaät daïy töø vöïng tieáng Anh 7 _Tröôøng THCS Taân Höng - Taân Chaâu-Taây Ninh sinh naém vöõng laïi kieán thöùc maø coøn giuùp caùc em phaùt huy tính tích cöïc töï hoïc, bieát môû roäng voán töø cho mình. Ex : Unit 13 Activities – A 3 trang 131, Giaùo vieân daïy caùc töø sau: swimmer, player swim  swimmer (A swimmer is a person who can swim) play  player (A soccer player is a person who plays soccer) b4. Taïo tình huoáng (situation), ví duï (example): giaùo vieân thieát laäp tình huoáng ñôn giaûn hoaëc cho ví duï deå hieåu baèng tieáng Anh, hoïc sinh ñoaùn nghóa qua tình huoáng, vaø coù theå baét chöôùc, söû duïng töø vaøo ngöõ caûnh giao tieáp ñoàng thôøi reøn luyeän kó naêng nghe. Ex 1: Unit 7 The world of work – A 1 trang 72, giaùo vieân thieát laäp tình huoáng ñeå daïy cuïm töø be late for school nhö sau: Your classes start at one o’clock. You come to school at a quarter past one. You are late for school. Ex 2: Unit 9 At home and away – B1 trang 92, giaùo vieân thieát laäp tình huoáng ñeå daïy töø clever nhö sau: Mrs. Mai always makes beautiful dress. She is very clever. Ex 3: Unit11 Keep fit, stay healthy– A 1 trang 107, giaùo vieân cho ví duï ñeå daïy töø weight, height nhö sau: My weight is 46 kilos. My height is 1 meter 57 centimeters. Ex 4: Unit 14Freetime Fun – B1 trang 144, giaùo vieân cho ví duï ñeå daïy töø cartoon nhö sau: I like cartoons such as: Tom and Jerry, Doremon,… b5. Ñoaùn nghóa trong ngöõ caûnh (context): hoïc sinh ñoaùn nghóa cuûa töø qua ngöõ caûnh trong baøi do giaùo vieân trích ra hoaëc thieát keá. Ex: Unit12 Let’s eat! – B1 trang 119, hoïc sinh ñoaùn nghóa cuûa töø terrible, to make qua caùc ngöõ caûnh sau: Ba has a stomachache. He feels terrible. Ngöôøi thöïc hieän : Nguyeãn Thò Chuyeân Trang 15 / 24 SKKN: Moät soá thuû thuaät daïy töø vöïng tieáng Anh 7 _Tröôøng THCS Taân Höng - Taân Chaâu-Taây Ninh Dirty vegetables can make people sick. c) Dòch sang tieáng meï ñeû (translation): giaùo vieân chæ neân söû duïng thuû thuaät naøy khi daïy töø bò ñoäng hoaëc nhöõng töø tröøu töôïng khoù aùp duïng nhöõng thuû thuaät treân. Vì neáu giaùo vieân thöôøng xuyeân söû duïng thuû thuaät naøy seõ trôû veà phöông phaùp cuõ vaø seõ gaây cho hoïc sinh caûm giaùc ñôn ñieäu, nhaøm chaùn, khoâng phaùt huy ñöôïc tính tö duy, saùng taïo cuûa caùc em. *Löu yù: Ñeå ñaûm baûo hieäu quaû cuûa vieäc vaän duïng nhöõng thuû thuaät neâu treân, giaùo vieân neân linh ñoäng vaän duïng thay ñoåi nhöõng thuû thuaät naøy moät caùch thích hôïp, tuøy theo noäi dung baøi vaø ñoái töôïng hoïc sinh. Ngoaøi ra, giaùo vieân coù theå keát hôïp cuøng luùc caùc thuû thuaät treân ñeå laøm roõ nghóa cuûa moät töø neáu caàn thieát. 3/ Taêng cöôøng söï tham gia cuûa hoïc sinh ôû böôùc giôùi thieäu töø môùi : nhö ñaõ ñeà caäp ñieåm noãi baät ôû phöông phaùp daïy hoïc môùi laø taïo cho hoïc sinh ñöôïc tham gia vaøo quaù trình hoïc taäp. Vaäy taêng cöôøng söï tham gia cuûa hoïc sinh ôû böôùc giôùi thieäu töø môùi laø caàn thieát. Neáu giaùo vieân taïo ñöôïc ñieàu kieän cho hoïc sinh tham gia vaøo quaù trình daïy töø môùi thì keát quaû tieáp thu baøi cuûa hoïc sinh seõ toát hôn nhieàu, caùc em seõ ghi nhôù töø taïi lôùp vaø vaän duïng vaøo ngöõ caûnh moät caùch deã daøng. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu ñoù, giaùo vieân caàn tìm kieám vaø söû duïng nhöõng thuû thuaät phaùt huy söï chuû ñoäng, suy ñoaùn, töï phaùt hieän cuûa hoïc sinh. Vd: Ñoaùn nghóa töø trong ngöõ caûnh, töï giaûi thích nghóa cuûa töø baèng voán töø coù saün… 4/ Söû duïng phoái hôïp caùc kó naêng trong khi giôùi thieäu töø môùi: -Trong quaù trình giôùi thieäu töø môùi giaùo vieân neân phoái hôïp caùc kó naêng vôùi nhau. Vd: giaùo vieân thieát laäp tình huoáng baèng tieáng Anh, hoïc sinh seõ coá gaéng nghe vaø ñoaùn töø; giaùo vieân cho ngöõ caûnh, hoïc sinh ñoïc vaø ñoaùn töø; hoaëc sau khi vöøa daïy xong moät töø naøo ñoù giaùo vieân hoûi hoïc sinh vaøi caâu hoûi söû duïng töø môùi ñoù, hoïc sinh traû lôøi (luyeän kó naêng noùi). Ex 1: Sau khi daïy xong töø late, giaùo vieân hoûi hoïc sinh nhö sau: Are you usually late for school? Ex 2: Sau khi daïy xong töø dive, giaùo vieân hoûi hoïc sinh nhö sau: Do you like diving? Can you dive? Ex 3: Sau khi daïy xong töø durian, giaùo vieân hoûi hoïc sinh nhö sau: Ngöôøi thöïc hieän : Nguyeãn Thò Chuyeân Trang 16 / 24 SKKN: Moät soá thuû thuaät daïy töø vöïng tieáng Anh 7 _Tröôøng THCS Taân Höng - Taân Chaâu-Taây Ninh Do you like to eat durians? Döôùi ñaây laø moät tieát daïy ñöôïc bieân soaïn vaø aùp duïng caùc thuû thuaät daïy töø vöïng UNIT 12: LET’S EAT ! Lesson 4: B1 Week: 27 Period: 77 I/ Aim: - By the end of the lesson, Ss will have practiced integrated skills through the conversation about stomachache. - Ss will be able to understand the reason why Ba had to go to the doctor. - Students will also be familiar with how to use “It must be…”, “It (be) probably …” II/ Language contents: *Grammar: Past simple tense. It must be … It (be) probably… *Vocabulary: dirt, dirty, terrible, soup, carefully, to make. III/ Techniques: slap the board, rub out and remember, true or false statements, scanning, ordering words, pairs work, groups work. IV/ Teaching aids: - a picture page 119 of Ba and doctor - a picture of soup - a cassette player V/ Procedures: T’s and Ss’ activities Ngöôøi thöïc hieän : Nguyeãn Thò Chuyeân Contents Trang 17 / 24 SKKN: Moät soá thuû thuaät daïy töø vöïng tieáng Anh 7 _Tröôøng THCS Taân Höng - Taân Chaâu-Taây Ninh -T manages Ss to play “Slap the 1/ Warm up (5 minutes) board” to review some words. *Slap the board: -T calls 2 Ss to the front of the class. -Make sure they stand at an equal eat stomachache to say distance from the board. wash -T calls out one word in Vietnamese, fish medicine Ss run forward and slap the word on fine the board. sick spinach -The one who slaps the correct words better first is the winner. -Continue until all the words are slapped. -T shows the picture of Ba & a doctor. -T asks Ss some questions.  Who are they in the picture? (Ba & a doctor)  Do you know why he has a stomachache? -T leads in the new lesson: “Today you are going to listen and read the dialogue between Ba & the doctor and you’ll know why he has a stomachache” -T presents some new words.  picture  soup  Visual & example (one dirty carrot and one clean carrot)  this carrot is dirty & this one is clean. -T asks: Do you like eating soup?  context  Ba has a stomachache. He feels terrible.  Dirty vegetables can make you sick. 2/ Presentation ( 13 minutes) *New words: -soup: canh -dirty (adj.)  dirt (n) -terrible (adj.) -to wash carefully well -to make: làm cho *Model sentences: -It must be something you ate (chắc chắn là …) -It was probably the spinach (có lẽ là …)  You must wash the vegetables carefully before you eat. -T shows the model sentences and Ngöôøi thöïc hieän : Nguyeãn Thò Chuyeân Trang 18 / 24 SKKN: Moät soá thuû thuaät daïy töø vöïng tieáng Anh 7 _Tröôøng THCS Taân Höng - Taân Chaâu-Taây Ninh explains -T checks Ss’ vocabulary by playing rub out and remember. -T shows the 3 statements on the board. -Ss close their books, and listen to the CD twice & answer True or False. -T calls Ss to give their answer. -Then Ss open their book & check their answers by scanning the dialogue. -T has Ss work in pairs to practice the dialogue B1 in 3 minutes. -T calls some pairs to practice B1 before class. -T has Ss work in groups of a table to complete the story in 3 minutes. -Half class deal with from 1 to 5. -The other  from 6  11 -T calls Ss to write their answers on the board. -T corrects *Check vocabulary: Rub out & Remember 3/ Practice (15 minutes) *Listening task: True false statements: 1. Ba ate fish, rice, soup and spinach. 2. His Mom and Dad didn’t eat spinach. 3. His Mom washed the spinach. *Scanning: checking listening task’s answers Answer keys: 1 T, 2 T, 3 F *Reading task ( page 119) Answer keys: 1. doctor 2. sick 4. ate 5. spinach 7. carefully/well 8. vegetables 9. make 10. the doctor 11. medicine 3. asked 6. was 4/ Production: (7 minutes) *Ordering words: wash / a stomachache / because / Ba / the spinach / didn’t / carefully / had / he  Ba had a stomachache because he didn’t wash the spinach carefully. *Marks 5/ Homework (5minutes) Ngöôøi thöïc hieän : Nguyeãn Thò Chuyeân Trang 19 / 24 SKKN: Moät soá thuû thuaät daïy töø vöïng tieáng Anh 7 _Tröôøng THCS Taân Höng - Taân Chaâu-Taây Ninh -Learn new words -T shows the words in disorder and -Read B1 fluently ask Ss to make meaningful sentence. -Copy the story into your notebooks. -T gives marks. -Prepare for B2 page 120 (review: life, sugar, remember, sensibly, product, important, healthy, T sets the homework exercise) Ss listen  Nhaän xeùt – so saùnh – ñaùnh giaù: Sau moät thôøi gian vaän duïng moät soá thuû thuaät neâu treân trong quaù trình giaûng daïy töø vöïng tieáng Anh lôùp 7A1, toâi nhaän thaáy tieát hoïc ngaøy caøng sinh ñoäng hôn, hoïc sinh daàn coù thoùi quen chuû ñoäng tham gia vaøo quaù trình hoïc töø vöïng vaø söû duïng voán töø vaøo giao tieáp thöïc teá coù phaàn chuyeån bieán toát hôn. Vaø ñem laïi keát quaû khaû quan. Keát quaû ñaït ñöôïc cuûa lôùp 7A1 nhö sau: Lôùp TS HS KQ KT 7A1 36 Laàn 1 7A1 36 Laàn 2 7A1 36 Laàn 3  Gioûi Ts % Khaù Ts % TBình Ts % Coäng Ts % Yeáu Ts % Keùm Ts % Coäng Ts % So saùnh keát quaû khaûo saùt chaát löôïng giöõa HKI vôùi keát quaû HKI veà ñieåm treân 5 cuûa hoïc sinh ta thaáy tæ leä taêng 6.9%. So saùnh keát quaû giöõa HKII vôùi HKI veà ñieåm treân 5 cuûa hoïc sinh thì keát quaû taêng theâm 4.4% Vaäy so vôùi keát quaû khaûo saùt giöõa HKI thì keát quaû giöõa HKII taêng ñeán 11.3% hoïc sinh treân 5 ñieåm. Maëc duø tæ leä hoïc sinh treân trung bình taêng khoâng ñaùng keå nhöng ñaây cuõng laø moät keát quaû ñaùng khích leä sau thôøi gian ngaén vaän duïng saùng kieán kinh nghieäm cuûa mình. Toâi tin raèng neáu tieáp tuïc vaän duïng saùng kieán kinh nghieäm treân moät caùch nghieâm tuùc, xuyeân suoát quaù trình giaûng daïy thì chaát löôïng hoïc taäp boä moân tieáng Anh 7 seõ cao hôn. Ngöôøi thöïc hieän : Nguyeãn Thò Chuyeân Trang 20 / 24
- Xem thêm -