Tài liệu Một số phương pháp tìm gtln,gtnn của 1 biểu thức

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 387 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Một số phương pháp tìm GTLN,GTNN của 1 biểu thức
Sáng kiến kinh nghiệm :‘ Một số phương pháp tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của một biểu thức ñại số ’ MỞ ðẦU C húng ta biết rằng trong chương trình Toán học ở trường THCS hiện nay, có những bài toán tìm giá trị nhỏ nhất hoặc giá trị lớn nhất của một biểu thức khi học sinh gặp phải thì rất là bỡ ngỡ và lúng túng . Vì trong chương trình Toán THCS SGK chưa ñề cập nhiều về cách giải. Do ñó, nhiều học sinh chưa có ñược phương pháp giải những bài toán dạng như thế này, mà dạng toán này chúng ta ñều thấy ở các ñề thi học kỳ, HSG, ñề thi tuyển sinh vào lớp 10, …. Vì thế trong quá trình dạy học (dạy học tự chọn, dạy BDHSG,…) . Chúng ta cần phải trang bị cho học sinh nắm ñược một số phương pháp giải thường gặp nhất trong chương trình Toán THCS. ðể từ ñó, mỗi học sinh tự mình giải ñược các bài toán dạng này một cách chủ ñộng và sáng tạo. ðứng trước thực trạng trên, với tinh thần yêu thích bộ môn, muốn ñược ñóng góp phần nào ñể gỡ rối cho học sinh. Tôi xin ñưa ra một số phương pháp thường gặp ñể tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của một biểu thức. Ngöôøi vieát: Traàn Ngoïc Duy GV tröôøng THCS – DTNT Ba Tô Trang 1 Sáng kiến kinh nghiệm :‘ Một số phương pháp tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của một biểu thức ñại số ’ NHỮNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT 1. Áp dụng hằng ñẳng thức: A2 ±2AB+ B2 = (A±B)2 ñể biến ñổi biểu thức về dạng: * A = a + [f(x)]2 ≥ a suy ra minA = a khi f(x) = 0 * B = b - [f(x)]2 ≤ b suy ra maxB = b khi f(x) = 0 2. Áp dụng tính chất : | x| + | y | ≥ | x + y | ñể tìm GTNN Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi x.y ≥ 0 3. Áp dụng tính chất : | x | - | y | ≤ | x – y | ñể tìm GTLN Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi x ≥ y ≥ 0 hoặc x ≤ y ≤ 0 4. Áp dụng bất ñẳng thức: a − b ≤ a − b (a ≥ b ≥0 ) ñể tìm GTLN. Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi b(a-b) = 0 ⇔ b = 0 hoặc a = b 5. Áp dụng bất ñẳng thức: a + b ≥ a + b (a , b ≥0 ) ñể tìm GTNN Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi a.b = 0 ⇔ a = 0 hoặc b = 0 6. Áp dụng bất ñẳng thức CôSi: + Với a ≥ 0, b ≥ 0 thì a + b ≥ 2 ab (1) Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi a = b + Với a1, a2, a3, …., an ≥ 0 thì a1+ a2 + a3 + ….+ an ≥ n n a1 .a 2 .a3 ...a n ( 2) Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi a1 = a2 = a3 = …..= an Từ ñẳng thức (1) ta suy ra: - Nếu a.b =k ( không ñổi) thì min (a +b) = 2 k ⇔ a = b - Nếu a +b = k (không ñổi ) thì max( a.b) = k2 4 ⇔ a=b Từ ñẳng thức (2) ta suy ra: - Nếu a1.a2.a3 …. an = k (không ñổi ) thì min(a1+ a2 + a3 + ….+ an ) = n n k ⇔ a1 = a2 = a3 = …..= an k - Nếu a1+ a2 + a3 + ….+ an = k (không ñổi ) thì max(a1.a2.a3 …. an ) =   n ⇔ a1 = a2 = a3 = …..= an 7. Áp dụng ñiều kiện có nghiệm của phương trình bậc hai là ∆ ≥ 0 (∆’ ≥ 0) Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi phương trình có nghiệm kép x = − Ngöôøi vieát: Traàn Ngoïc Duy GV tröôøng THCS – DTNT Ba Tô b b' (x = − ) 2a a Trang 2 n Sáng kiến kinh nghiệm :‘ Một số phương pháp tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của một biểu thức ñại số ’ NỘI DUNG A/ Phương pháp 1: Áp dụng hằng ñẳng thức: A2 ±2AB+ B2 = (A±B)2 ñể biến ñổi biểu thức về dạng: * A = a + [f(x)]2 ≥ a suy ra minA = a khi f(x) = 0 * B = b - [f(x)]2 ≤ b suy ra maxB = b khi f(x) = 0 Thí dụ 1: Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau: a) A = 4x2 + 4x + 11 b) B = (x – 1)(x + 2)(x + 3)(x + 6) c) C = x2 – 2x + y2 – 4y + 7 Giải: a) A = (4x2 + 4x + 1) + 10 = (2x +1)2 + 10 ≥ 10 Suy ra minA = 10 khi x = − 1 2 b) B = (x – 1)(x + 6)(x + 2)(x + 3) = (x2 + 5x - 6)(x2 + 5x + 6) = (x2 + 5x )2 – 36 ≥ - 36 Suy ra minB = -36 khi x = 0 hoặc x = -5 b) C = (x2 – 2x + 1) +(y2 – 4y + 4) + 2 = (x -1)2 + (y -2)2 +2 ≥ 2 Suy ra minC = 2 khi x =1 và y = 2 Thí dụ 2: Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau: a) A = 5 - 8x – x2 b) B = 5 – x2 + 2x - 4y2 – 4y Giải: a) Ta có A = - (x2 + 8x + 16) + 21 = - (x + 4)2 + 21 ≤ 21 Suy ra maxA = 21 khi x = -4 b) Ta có B = - (x2 – 2x + 1) – (4y2 + 4y + 1) + 7 = - (x -1)2 - (2y + 1)2 + 7 ≤ 7 Suy ra maxB = 7 khi x =1 và y = − Ngöôøi vieát: Traàn Ngoïc Duy 1 2 GV tröôøng THCS – DTNT Ba Tô Trang 3 Sáng kiến kinh nghiệm :‘ Một số phương pháp tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của một biểu thức ñại số ’ Bài tập: 1) Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức: a) A = 4 – x2 +2x b) B = 4x – x2 Giải: 2 a) A = 4 – x +2x = 5 – (x2 – 2x +1) = 5 – (x – 1)2 ≤ 5 Suy ra maxA = 5 khi x = 1 b) B = 4x – x2 = 4 – (x2 – 4x + 4) = 4 – (x -1)2 ≤ 4 Suy ra maxB = 4 khi x = 2 2) a) b) c) Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau: A = x2 + 5y2 -2xy +4y + 3 B = (x2 - 2x)(x2 - 2x + 2) C = x2 -4xy + 5y2 + 10x - 22y +28 Giải: a) A = (x2 – 2xy +y2) +(4y2 + 4y + 1) +2 = (x –y)2 + (2y + 1)2 + 2 ≥ 2 x = y x − y = 0  Suy ra minA =2 khi  ⇔ 1 2 y + 1 = 0   y = − 2 1 Vậy minB =2 khi x = y = − 2 b) B = (x2 - 2x)(x2 - 2x + 2) ðặt t = x2 - 2x ⇒ B = t(t +2) = t2 + 2t = (t2 + 2t + 1) – 1 = (t +1)2 – 1 ≥ -1 2 2 ⇒ MinB = -1 ⇔ t = -1 ⇔ x - 2x = -1 ⇔ x - 2x +1 =0 2 ⇔ (x – 1) = 0 ⇔x =1 Vậy minB = -1 khi x = 1 b) C = (x – 2y)2 + 10(x – 2y) + (y – 1)2 + 25 + 2 = (x – 2y + 5)2 + (y – 1)2 + 2 ≥ 2 y −1 = 0 y = 1 ⇒ MinC = 2 khi  ⇔ x − 2 y + 5 = 0  x = −3 Vậy minC = 2 khi x = -3, y = 1 3) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = − x2 + x + 3 4 Ngöôøi vieát: Traàn Ngoïc Duy GV tröôøng THCS – DTNT Ba Tô Trang 4 Sáng kiến kinh nghiệm :‘ Một số phương pháp tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của một biểu thức ñại số ’ Giải: 2 1 Ta có A = 1 −  x −  ≤ 1 = 1 2  1 Suy ra maxA =1 khi x = 2 4) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức B = 4 x 4 − 4 x 2 ( x + 1) + ( x + 1) 2 + 9 Giải: Ta có B = (2 x 2 − x − 1) 2 + 9 ≥ 9 = 3 Suy ra minB = 3 khi 2x2 - x – 1 =0 Vậy minB =3 khi x =1 hoặc x = − ⇔ (2x + 1)(x – 1) = 0 1 ⇔ x =1 hoặc x = − 2 1 2 B/ Phương pháp 2: Áp dụng tính chất : | x| + | y | ≥ | x + y | . ðể tìm GTNN của biểu thức Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi x.y ≥ 0 Thí dụ: Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau: a) A = | 2x – 5 | + | 2x + 1 | b) B = | x – 1| + | x – 2 | + | x – 3 | c) C = | x - 1| + | x – 2 | + | x – 3 | + | x – 4 | d) D = 25 x 2 − 20 x + 4 + 25 x 2 e) E = x 2 − 2 x + 1 + x 2 − 4 x + 4 + x 2 − 6 x + 9 Giải: a) Ta có A = | 2x – 5 | + | 2x - 1 | = | 2x – 5 | + | 1- 2x | ≥ | 2x – 5 + 1- 2x | = | -4 | = 4 Suy ra minA = 4 khi (2x – 5)(1 – 2x) ≥ 0 ⇔ 1 5 ≤x≤ 2 2 b) B = | x – 1| + | x – 2 | + | x – 3 | Ta có | x – 1| + | x – 3 | = | x – 1| + | 3 – x | ≥ | x – 1 + 3 – x | = 2 Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi (x – 1)(3 – x) ≥ 0 ⇔ 1 ≤ x ≤ 3 | x – 2| nhỏ nhất khi x =2 Vậy min B = 2 khi x =2 Ngöôøi vieát: Traàn Ngoïc Duy GV tröôøng THCS – DTNT Ba Tô Trang 5 Sáng kiến kinh nghiệm :‘ Một số phương pháp tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của một biểu thức ñại số ’ c) C = | x - 1| + | x – 2 | + | x – 3 | + | x – 4 | = | x - 1| + | x – 4 | + | x – 2 | + | x – 3 | Ta có: | x - 1| + | x – 4 | ≥ | x -1 +4 – x | ≥ 3 Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi (x – 1)(4 – x) ≥ 0 ⇔ 1 ≤ x ≤ 4 Ta có: | x – 2 | + | x – 3 | ≥ | x -2 +3 – x | ≥ 1 Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi (x – 2)(3 – x) ≥ 0 ⇔ 2 ≤ x ≤ 3 Vậy minC = 3 + 1 = 4 khi 2 ≤ x ≤ 3 d)Ta có D = (5 x − 2) 2 + 25 x 2 = | 5x – 2 | + |5x | ≥ |2 - 5x +5 x | = 2 Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi (2- 5x)5x ≥ 0 ⇔ 0 ≤ x ≤ Vậy minD = 2 khi 0 ≤ x ≤ 2 5 2 5 e) Ta có E = ( x − 1) 2 + ( x − 2) 2 + ( x − 3) 2 = | x – 1| + | x – 2 | + | x – 3 | Vậy minE = 2 khi x =2 ( làm như câu b ) Bài tập: 1) Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức a) A = | x – 1 | + | x – 2 | + … + | x – 2006 | b) B = 1 − 6 x + 9 x 2 + 9 x 2 − 12 x + 4 Chú ý 1: Giải: y=|x–a|+|x–b| Min y = b – a khi a ≤ x ≤ b (a 0 , tìm GTNN của biểu thức M = ( x + 1994) 2 x Giải: Ta có M = x 2 + 2.1994 + 1994 2 1994 2 1994 2 = x+ + 2.1994 ≥ 2 x. + 2.1994 = 2.1994 + 2.1994 x x x = 4.1994 Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi x = 2 1994 ⇔ x = 1994 x Vậy minM = 4.1994 khi x = 1994 Bài tập: 1) Cho x > 0 , tìm GTNN của các biểu thức a) A = 3 x 4 + 16 x3 b) B = 7 x 8 + 256 x7 c) C = 2x 2 − 6x + 5 2x Giải: 16 16 16 = x + x + x + 3 ≥ 44 x.x.x. 3 = 8 3 x x x 16 Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi x = 3 ⇔ x = 2 x a) Ta có A = 3x + Vậy minA = 8 khi x = 2 b)Ta có B = 7 x + 256 256 256 = x + x + x + x + x + x + x + 7 ≥ 88 x.x.x.x.x.x.x. 7 = 8.2 = 16 7 x x x Ngöôøi vieát: Traàn Ngoïc Duy GV tröôøng THCS – DTNT Ba Tô Trang 12 Sáng kiến kinh nghiệm :‘ Một số phương pháp tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của một biểu thức ñại số ’ Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi x = 256 ⇔ x=2 x Vậy minB = 16 khi x = 2 5 5 5 5 = x+ − 3 ≥ 2 x. −3 = 2 − 3 = 10 − 3 2x 2x 2x 2 5 1 Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi x = ⇔ 2 x 2 = 5 ⇔ x = 10 2x 2 1 Vậy minC = 10 − 3 ⇔ x = 10 2 ( x + a )( x + b) 2) Cho a, b, x > 0 . Tìm GTNN của biểu thức D = x c) Ta có C = x − 3 + Giải: x + (a + b) x + ab ab ab = x+ + a + b ≥ 2 x. + a + b = 2 ab + a + b = ( a + b ) 2 x x x ab Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi x = ⇔ x = ab x 2 Vậy minD = ( a + b ) khi x = ab 2 Ta có D = 3) Cho x ≥ 0 , tìm GTNN của biểu thức a) E = x 2 + 2 x + 17 2( x + 1) b) F = x + 6 x + 34 x +3 Giải: x + 2 x + 1 + 16 ( x + 1) 2 + 16 x + 1 8 x +1 8 = = + ≥2 . = 2.2 = 4 2( x + 1) 2( x + 1) 2 x +1 2 x +1 x + 1 = 4 x = 3 x +1 8 Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi = ⇔ ( x + 1) 2 = 16 ⇔  ⇔ 2 x +1  x + 1 = −4  x = −5 2 a) Ta có E = x = - 5 < 0 (loại) Vậy minE = 4 khi x =3 b)Ta có F = x + 6 x + 9 + 25 x +3 Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi = ( x + 3) 2 + 25 x +3 = x +3+ 25 x +3 ≥ 2 ( x + 3) 25 x +3  x +3=5  x =2 ⇔ ( x + 3) 2 = 25 ⇔  ⇔ x +3  x = −8  x + 3 = −5 25 x +3= x = −8 < 0 (loại ) . Do ñó x =4 vậy minF = 10 khi x = 4 Ngöôøi vieát: Traàn Ngoïc Duy = 10 GV tröôøng THCS – DTNT Ba Tô Trang 13 Sáng kiến kinh nghiệm :‘ Một số phương pháp tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của một biểu thức ñại số ’ x 3 + 2000 4) Cho x > 0. Tìm GTNN của biểu thức G = x Giải: Ta có G = x 2 + 2000 1000 1000 1000 1000 = x2 + + ≥ 33 x 2 . = 3.100 = 300 x x x x x Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi x 2 = 1000 ⇔ x 3 = 1000 ⇔ x = 10 x Vậy minG = 300 khi x = 10 5) Cho x > y . Tìm GTNN của các biểu thức sau a) H = x 2 + 1,2 x + y 2 x− y biết x.y = 5 b) I = x2 + y2 biết x.y = 2 x− y Giải: ( x − y ) + 3,2 xy 3,2 xy 16 16 = x− y+ = x− y+ ≥ 2 ( x − y ). =8 x− y x− y x− y x− y 2 a) Ta có H = Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi x − y = 16 ⇔ x− y =4 . x− y Kết hợp với ñiều kiện x.y =5 ta suy ra ñược x =5, y =1 hoặc x =-1 , y = -5 Vậy minH = 8 ⇔ x =5, y =1 hoặc x =-1 , y = -5 ( x − y ) 2 + 2 xy 2 xy 4 4 = x− y+ = x− y+ ≥ 2 ( x − y ). =4 x− y x− y x− y x− y 4 Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi x − y = ⇔ x− y =2 x− y b) Ta có I = Kết hợp với ñiều kiện x.y =2 ta suy ra ñược x = 1 + 3 , y = −1 + 3 hoặc x = 1 − 3 , y = −1 − 3 Vậy minI = 4 ⇔ x = 1 + 3 , y = −1 + 3 hoặc x = 1 − 3 , y = −1 − 3 6) Cho x >0 .Tìm GTNN của các biểu thức sau a) K = 1− x + x b) P = x x+8 x +1 Giải: a) Ta có K = 1 x + x − 1 ≥ 2. Ngöôøi vieát: Traàn Ngoïc Duy 1 x . x −1 = 1 GV tröôøng THCS – DTNT Ba Tô Trang 14 Sáng kiến kinh nghiệm :‘ Một số phương pháp tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của một biểu thức ñại số ’ 1 Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi = x ⇔ x =1 x Vậy minK = 1 khi x = 1 b)Ta có P= x+8 x +1 = x −1+ 9 x +1 = x −1 + Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi x + 1 = 9 x +1 9 x +1 = x +1+ 9 x +1 9 − 2 ≥ 2 ( x + 1). x +1 −2=4 ⇔x=4 Vậy minQ = 4 khi x = 4 7) Cho x > 9 .Tìm GTNN của các biểu thức sau Q = 4x x −3 Giải: Ta có Q = 4x x −3 = 4 x − 12 + = 4 x − 36 + 36 x −3 36 x −3 = 4( x − 9) + 36 x −3 = 4( x + 3) + + 12 + 12 = 4( x − 3) + Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi 4( x − 3) = 36 x −3 36 x −3 = 4 x + 12 + + 24 ≥ 2 4( x − 3)  x −3 = 3 ⇔ ⇔ x −3  x − 3 = −3 36 36 x −3 36 x −3 + 24 = 48  x = 36 x = 0  Kết hợp ðK x > 9 nên x = 0 ( loại ) Vậy minQ =48 khi x =36 7) Tìm GTLN của biểu thức L = 2 x x +1 Giải: Ta qui về tìm GTNN của biểu thức Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi Vậy Min 1 x +1 x 1 = = + ≥2 L 2 x 2 2 x 1 x 1 . =2 =1 2 2 x 4 x 1 = ⇔ x =1 2 2 x 1 =1⇔ x =1 L Ngöôøi vieát: Traàn Ngoïc Duy GV tröôøng THCS – DTNT Ba Tô Trang 15 Sáng kiến kinh nghiệm :‘ Một số phương pháp tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của một biểu thức ñại số ’ Do ñó maxL =1 khi x = 1 8) Tìm giá GTLN của biểu thức y = x ( x + 1982) 2 Giải: 1 ( x + 1982) 2 Ta qui về tìm GTNN của biểu thức = y x Ta có 1 x 2 + 1982 2 + 2.1982 x 1982 2 1982 2 = = x+ + 2.1982 ≥ 2 x. + 2.1982 = 4.1982 y x x x Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi x = 1982 2 ⇔ x = 1982 x 1 = 4.1982 khi x = 1982 y 1 Do ñó max y = khi x = 1982 4.1982 Vậy min Dạng 4: Tìm GTLN của biểu thức có dạng : A = f(x).g(x) , bậc f(x) bằng bậc g(x) Phương pháp giải: - Biến ñổi f(x) + g(x) = k ( k là hằng số ) ( a + b) 2 - Áp dụng BðT Côsi: a.b ≤ 4 Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi a = b Thí dụ 1 : Tìm GTLN của biểu thức A = x3(16 – x3) Giải: [x Ta có A =x (16 – x ) ≤ 3 3 3 + (16 − x 3 ) 4 ] 2 = 16 2 = 64 4 Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi x3 = 16 – x3 ⇔ x3 = 8 ⇔ x = 2 Vậy maxA = 64 khi x = 2 Thí dụ 2 : Tìm GTLN của biểu thức B = (1 –x )(2x – 1) với 1 ≤ x ≤1 2 Giải: 1 (2 − 2 x + 2 x − 1) 2 1 1 1 (2 – 2x )(2x – 1) ≤ . = .1 = 2 2 4 8 8 3 Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi 2 – 2x = 2x – 1 ⇔ x = 4 Ta có B = (1 –x )(2x – 1) = Ngöôøi vieát: Traàn Ngoïc Duy GV tröôøng THCS – DTNT Ba Tô Trang 16 Sáng kiến kinh nghiệm :‘ Một số phương pháp tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của một biểu thức ñại số ’ 1 3 khi x = 8 4 Vậy maxB = Bài tập: Tìm GTLN của các biểu thức sau: a) C = (2x2 – 1)(2 – x2) b) D = (3x + 5)(2 – x) Dạng 5: Tìm GTNN của biểu thức có dạng: A = f(x) + g(x) Phương pháp giải: Biến ñổi biểu thức ñã cho thành một tổng của các biểu thức sao cho tích của chúng là một hằng số ( tách một hạng tử chứa biến thành tổng của một hằng số với một hạng tử này là nghịch ñảo của một hạng tử khác có trong biểu thức ñã cho , có thể sai khác một hằng số ) Thí dụ: Cho 0 < x < 12 . Tìm GTNN của biểu thức A = 9x 2 + 2− x x Giải: Ta có A = 9x 2 9x 2−x 9x 2 − x + = + +1 ≥ 2 . + 1 = 2. 3 + 1 = 7 x 2− x x 2− x 2− x x 9x 2 1 = ⇔x= 2−x x 2 1 Vậy minA = 7 khi x = 2 Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi Bài tập: 1) Cho x > 1 , tìm GTNN của các biểu thức sau: a) B = x + 1 x −1 b) C = 4 x + 25 x −1 Giải: 1 1 1 = x −1+ + 1 ≥ 2 ( x − 1). +1 = 3 x −1 x −1 x −1 1 Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi x − 1 = ⇔ ( x − 1) 2 = 1 ⇔ x − 1 = 1 ⇔ x −1 a) Ta có B = x + x = 2 x = 0  Vì x > 1 nên x =0 (loại) Vậy minB = 3 khi x =2 b) Ta có C = 4 x + 25 25 25 = 4( x − 1) + + 4 ≥ 2 4( x − 1). + 4 = 2 100 + 4 = 24 x −1 x −1 x −1 Ngöôøi vieát: Traàn Ngoïc Duy GV tröôøng THCS – DTNT Ba Tô Trang 17 Sáng kiến kinh nghiệm :‘ Một số phương pháp tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của một biểu thức ñại số ’ 5   x −1 =  x = 25 25 2 2 Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi 4( x − 1) = ⇔ ( x − 1) = ⇔ ⇔ x −1 4 x −1 = − 5 x =   2 −3 Vì x > 1 nên x = (loại) 2 7 Vậy minC = 24 khi x = 2 2) Cho x, y > 0 và x + y > 6. Tìm GTNN của biểu thức D = 5 x + 3 y + 7 2 −3 2 12 16 + x y Giải: 12 16 12 16 ) + ( y + ) ≥ 2.6 + 2 3 x. + 2 y. = 12 + 12 + 8 = 32 x y x y 12 16 và y = ⇔ x = 2 và y = 4 Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi 3x = x y Vậy minD = 32 ⇔ x = 2 và y = 4 Ta có D = 2( x + y ) + (3x + 3) Cho x, y, z ≥ 0 thỏa mãn ñiều kiện: x + y + z = 2007 a) Tìm GTLN của biểu thức E = xy + yz + zx. b) Tìm GTNN của biểu thức F = x2 + y2 + z2 Giải: Áp dụng BðT Côsi : a2 + b2 ≥ 2ab x2 + y2 2 2 y + z2 y.z ≤ 2 z2 + x2 z.x ≤ 2 2 ⇒ xy + yz + zx ≤ x + y 2 + z 2 ⇔ xy + yz + zx ≤ ( x + y + z ) 2 − 2( xy + yz + zx) ⇔ 3( xy + yz + zx) ≤ ( x + y + z ) 2 a) Ta có x. y ≤ ⇔ 3E ≤ 2007 2 2007 2 ⇔E≤ = 669 2 = 447561 3 Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi ⇔ x = y = z = Ngöôøi vieát: Traàn Ngoïc Duy 2007 = 669 3 GV tröôøng THCS – DTNT Ba Tô Trang 18 Sáng kiến kinh nghiệm :‘ Một số phương pháp tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của một biểu thức ñại số ’ Vậy maxE = 447561 khi x = y = z = 669 b)Ta có F = x 2 + y 2 + z 2 = ( x + y + z ) 2 − 2( xy + yz + zx) = 2007 2 − 2( xy + yz + zx) F min ⇔ ( xy + yz + zx) max ⇔ ( xy + yz + zx) = 447561 (theo câu a ) Khi ñó minF = 2007 2 − 2007 2.2007 2 2007 2 = 669 = = 669 2 khi x = y = z = 3 3 3 4) Cho x, y, z ≥ 0 thỏa mãn ñiều kiện: x + y + z = a ( a là hằng số dương) a) Tìm GTLN của biểu thức E = xy + yz + zx. b) Tìm GTNN của biểu thức F = x2 + y2 + z2 G/ Phương pháp7: Áp dụng ñiều kiện có nghiệm của phương trình bậc hai là ∆ ≥ 0 (∆’ ≥ 0) Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi phương trình có nghiệm kép x = − b b' ( x = − ). ðể 2a a tìm GTNN, GTLN của biểu thức Thí dụ : Tìm GTNN của biểu thức A = 5x2 – 4x + 1 Giải: Gọi a là một giá trị của biểu thức A . Biểu thức A nhận giá trị a khi và chỉ khi phương trình 5x2 – 4x + 1 = a có nghiệm 2 ⇔ 5x – 4x + 1 – a = 0 (*) có nghiệm ⇔ ∆ ' = 5a − 1 ≥ 0 ⇔ a ≥ Vậy minA = 1 5 1 2 ⇔ phương trình (*) có nghiệm kép x = 5 5 Bài tập: 1) Tìm GTNN của biểu thức B = x 2 − 2x + 1 x 2 − 2x + 1 Giải: ðKXð: x ≠ 1 x 2 − 2x + 1 Gọi a là một giá trị của B , phương trình 2 = a (1) phải có nghiệm x − 2x + 1 PT (1) ⇔ (a − 1) x 2 − (2a − 1) x + (a − 1) = 0 - Nếu a = 1 thì x =0 Ngöôøi vieát: Traàn Ngoïc Duy (2) GV tröôøng THCS – DTNT Ba Tô Trang 19 Sáng kiến kinh nghiệm :‘ Một số phương pháp tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của một biểu thức ñại số ’ - Nếu a ≠ 1 thì (2) là phương trình bậc hai ∆ = ( 2a − 1) 2 − 4( a − 1) 2 = 4a − 3 PT (2) có nghiệm 4a − 3 ≥ 0 ⇔ a ≥ 3 4 3 khi PT (2) có nghiệm kép x = -1 4 x2 − x +1 2) Tìm GTNN của biểu thức P = 2 x + x +1 Vậy minB = Giải: ðKXð: x ∈ R Gọi a là một giá trị của P , phương trình x2 − x +1 = a (1) phải có nghiệm x2 + x +1 PT (1) ⇔ (1 − a ) x 2 − (1 + a ) x + 1 − a = 0 (2) - Nếu a = 1 thì x =0 - Nếu a ≠ 1 thì (2) là phương trình bậc hai ∆ = (1 + a ) 2 − 4 (1 − a ) 2 = − 3 a 2 + 10 a − 3 1 3 PT (2) có nghiệm ⇔ ∆ = −3a 2 + 10a − 3a ≥ 0 ⇔ ≤ a ≤ 3 Vậy minP = 1 khi PT (2) có nghiệm kép x = 1 3 3)Tìm GTNN, GTLN của các biểu thức sau: a) Q = 4x − 3 x2 +1 b) K = x 2 + 2x − 1 x 2 − 2x + 3 Giải: a) ðKXð: x ∈ R Gọi a là một giá trị của Q , phương trình PT (1) ⇔ ax 2 − 4 x + a + 3 = 0 (2) 4x − 3 = a (1) phải có nghiệm x2 +1 - Nếu a = 0 thì PT (2) là -4x = -3 có nghiệm x = 3 4 - Nếu a ≠ 0 thì (2) là phương trình bậc hai ∆ ' = 4 − a (a + 3) = − a 2 − 3a + 4 PT (2) có nghiệm ⇔ ∆' = −a 2 − 3a + 4 ≥ 0 ⇔ −4 ≤ a ≤ −1 Vậy: minQ = -4 khi PT (2) có nghiệm kép x = −1 2 maxQ = -1 khi PT (2) có nghiệm kép x = 2 b) ðKXð: x ∈ R Ngöôøi vieát: Traàn Ngoïc Duy GV tröôøng THCS – DTNT Ba Tô Trang 20
- Xem thêm -