Tài liệu Một số phương pháp rèn luyện kỹ năng nghe có hiệu quả cho học sinh khối 6

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 38164 tài liệu

Mô tả:

Moät soá phöông phaùp reøn luyeän kyõ naêng nghe coù hieäu quaû cho hoïc sinh khoái 6 I/. ÑAËT VAÁN ÑEÀ : N  gaøy nay tieáng Anh laø moät ngoân ngöõ phoå bieán treân theá giôùi . ÔÛ Vieät Nam tieáng Anh ñaõ ñöôïc Boä Giaùo Duïc choïn laø moät trong nhöõng ngoân ngöõ daïy trong caùc baäc hoïc . Môc tiªu cña m«n tiÕng Anh lµ nh»m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë häc sinh nh÷ng kiÕn thøc kü n¨ng c¬ b¶n vÒ tiÕng Anh vµ nh÷ng phÈm chÊt trÝ tuÖ cÇn thiÕt ®Ó tiÕp tôc häc lªn hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng. V× vËy SGK tiÕng Anh THCS míi tõ líp 6 ®Õn líp 9 ®Òu ®­îc biªn so¹n theo cïng mét quan ®iÓm x©y dùng ch­¬ng tr×nh, ®ã lµ quan ®iÓm chñ ®iÓm ( thematic approach ) vµ ®Ò cao c¸c ph­¬ng ph¸p häc tËp tÝch cùc chñ ®éng cña häc sinh. Ñeå hoïc gioûi tieáng Anh ngöôøi hoïc caàn phaûi ñöôïc reøn luyeän toát caû boán kyõ naêng : nghe – noùi – ñoïc vaø vieát , trong ñoù “ nghe” laø moät kyõ naêng ñöôïc ñaët leân haøng ñaàu , söï thöïc laø chuùng ta khoâng theå giao tieáp hieäu quaû nhaát khi maø chuùng ta khoâng theå nghe . Tuy nhieân nghe laïi laø moät kyõ naêng ngoân ngöõ raát khoù ñoái vôùi ngöôøi hoïc , ñaëc bieät laø ñoái vôùi hoïc sinh lôùp 6. Kyõ naêng nghe phaûi luoân ñöôïc keát hôïp chaët cheõ , song song vôùi caùc kyõ naêng coøn laïi , coù nhö theá ngöôøi hoïc môi thöïc söï hoïc coù hieäu quaû nhaát. Tuy nhieân , ña soá giaùo vieân daïy tieáng Anh laïi gaëp khoâng ít khoù khaên khi daïy kyõ naêng nghe cho hoïc sinh , ñaây cuõng chính laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán söï phaùt trieån leäch cuûa hoïc sinh : coù nhöõng hoïc sinh coù theå ñoïc hoaëc vieát raát gioûi nhöng laïi raát yeáu veà moân nghe . Do ñoù neáu nhö kyõ naêng nghe ñöôïc ñaùnh giaù ñuùng möùc seõ giuùp caùc em hoïc sinh phaùt trieån toøan dieän caùc kyõ naêng . Keå töø naêm hoïc 2002 – 2003 BGD ñaõ aùp duïng chöông trình thay saùch giaùo khoa môùi , ñieàu naøy ñaõ taïo moät söï caûi caùch ñaùng keå trong vieäc daïy vaø hoïc tieáng Anh , maëc duø vaäy theo caù nhaân toâi , vôùi chöông trình SGK môùi naøy maø ñaëc bieät laø boä saùch tieáng Anh lôùp 6 caùc em hoïc sinh ñöôïc reøn luyeän kyõ hôn veà kyõ naêng giao tieáp , caùc kyõ naêng coøn laïi ñaëc bieät laø kyõ naêng nghe coøn nhieàu baát caäp . Trong quaù trình giaûng daïy toâi ñaõ nhaäïn ra hoïc sinh raát sôï khi hoïc nghe , nguyeân nhaân chuû yeáu laø do nhöõng nguyeân nhaân sau : 1. Hoïc sinh sôï moân nghe . ( Yeáu toá taâm lyù ) 2. Chaát löôïng baêng , ñóa keùm . 3. Giaùo vieân chöa thöïc söï ñaàu tö nhieàu vaøo vieäc chuaån bò taâm theá nghe cho hoïc sinh . Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 1 Moät soá phöông phaùp reøn luyeän kyõ naêng nghe coù hieäu quaû cho hoïc sinh khoái 6 4. Hoïc sinh khoâng bieát caùch nghe . 5. Voán töø cuûa hoïc sinh quaù ngheøo naøn . Töø nhöõng nguyeân nhaân treân toâi muoán thöïc hieän ñeà taøi naøy vôùi mong muoán ñöôïc cuøng caùc baïn ñoàng nghieäp tìm ra moät soá phöông phaùp reøn luyeän kyõ naêng nghe coù hieäu quaû nhaát cho hoïc sinh khoái 6. II/. GIAÛI QUYEÁT VAÁN ÑEÀ : 1/. CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CUÛA VAÁN ÑEÀ : Kyõ naêng nghe laø moät kyõ naêng quan troïng ñoái vôùi ngöôøi hoïc ngoaïi ngöõ bôûi ñaây laø yeáu toá cô baûn taïo neân söï thaønh coâng trong giao tieáp, theá nhöng ñeå nghe vaø hieåu ñöôïc toaøn boä noäi dung nghe thì laïi laø moät vaán ñeà khoâng deã daøng. Trªn thùc tÕ ®Ó cã ®­îc kü n¨ng nghe tiÕng Anh th× ng­êi häc ngo¹i ng÷ ph¶i cã qu¸ tr×nh luyÖn tËp nghe th­êng xuyªn, l©u dµi víi nh÷ng h×nh thøc vµ néi dung nghe kh¸c nhau. ViÖc d¹y vµ häc nghe m«n tiÕng Anh tuy kh«ng cßn míi meû nh­ng khã ®èi víi tÊt c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh bËc THCS, maø ñaëc bieät laø caùc em hoïc sinh khoái 6. Theo ch­¬ng tr×nh SGK cò th× tiÕt d¹y nghe kh«ng cã. ViÖc d¹y nghe m«n tiÕng Anh míi chØ ®­îc ®­a vµo trong ch­¬ng tr×nh SGK tõ n¨m häc 2002- 2003 . Môc ®Ých cña viÖc d¹y ngo¹i ng÷ kh«ng ph¶i lµ cung cÊp cho häc sinh kiÕn thøc cña ng«n ng÷ ®ã, mµ môc ®Ých cuèi cïng cña viÖc d¹y ngo¹i ng÷ nãi chung, tiÕng Anh nãi riªng lµ d¹y häc sinh kh¶ n¨ng giao tiÕp b»ng tiÕng Anh. Kh¶ n¨ng giao tiÕp cña häc sinh thÓ hiÖn qua c¸c kü n¨ng: Nghe, Nãi, §äc, ViÕt. Kü n¨ng nghe tiÕng Anh cña häc sinh ®­îc h×nh thµnh qua mét qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn trong m«i tr­êng Anh ng÷. Ngoµi viÖc häc tËp ë tr­êng líp, häc sinh ph¶i tù häc tËp rÌn luyÖn nghe th«ng qua c¸c h×nh thøc vµ c¸c ph­¬ng thøc kh¸c nhau. Kü n¨ng nghe lµ kh¶ n¨ng sö dông kiÕn thøc ng«n ng÷ vµo môc ®Ých nghe hiÓu b»ng tiÕng Anh. 2/. THÖÏC TRAÏNG CUÛA VAÁN ÑEÀ : Trong quaù trình tröïc tieáp giaûng daïy boä moân tieáng Anh baûn thaân toâi ñaõ nhaän ñöôïc raát nhieàu thuaän lôïi cuõng nhö gaëp khoâng ít nhöõng khoù khaên , ñaëc bieät laø phaàn daïy kyõ naêng nghe cho caùc em hoïc sinh lôùp 6 : a/. Thuaän lôïi : - Ñöôïc söï quan taâm giuùp ñôõ taïo ñieàu kieän veà trang thieát bò daïy hoïc cuûa Ban gíam hieäu nhaø tröôøng, söï trao ñoåi tích cöïc mang tính xaây döïng cuûa ñoàng nghieäp vaø söï chòu khoù hoïc taäp cuûa caùc em hoïc sinh. Beân caïnh ñoù phöông tieän daïy hoïc maø ñaëc bieät laø caùc phöông tieän ñeå daïy kyõ naêng nghe ngaøy caøng phong phuù vaøù coù chaát löôïng cao. Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 2 Moät soá phöông phaùp reøn luyeän kyõ naêng nghe coù hieäu quaû cho hoïc sinh khoái 6 b/. Khoù khaên : - Beân caïnh nhöõng thuaän lôïi , toâi cuõng nhö caùc em hoïc sinh coøn gaëp raát nhieàu nhöõng khoù khaên aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán quaù trình giaûng daïy, ñaëc bieät laø quaù trình reøn luyeän kyõ naêng nghe cho caùc em . * Gi¸o viªn: - Baûn thaân toâi ñoâi khi vaãn cßn gÆp mét sã khã kh¨n nhÊt ®Þnh trong viÖc thùc hiÖn c¸c thao t¸c, kü thuËt d¹y nghe, trong viÖc lùa chän c¸c kü thuËt cho phï hîp víi tõng tiÕt d¹y, tõng giai ®o¹n cña tiÕt d¹y * Häc sinh: - §éng c¬ ®Ó nghe hiÓu b»ng tiÕng Anh cßn h¹n chÕ. - NhiÒu em Ýt cã c¬ héi ®Ó nghe, Ýt tiÕp cËn víi c¸c th«ng tin ®¹i chóng mµ qua ®ã cã thÓ nghe tiÕng Anh. - Mét sè em cßn ng¹i nghe vµ nãi b»ng tiÕng Anh, cßn sî bÞ m¾c lçi. - M«n nghe hiÓu cßn míi víi c¸c em, nhÊt lµ häc sinh líp 6 - Häc sinh ch­a quen víi tèc ®é ®äc, nãi trong b¨ng cña ng­êi baûn xöù *Ph­¬ng tiÖn ®å dïng d¹y häc: - §å dïng d¹y häc phôc vô cho viÖc gi¶ng d¹y cßn qu¸ Ýt, mét sè cßn thiÕu: tranh, ¶nh, b¨ng, ®µi casstte, ñaàu ñóa , daøn aâm thanh chaát löôïng keùm ……. - ChÊt l­îng baêng , ñóa chöa toát ch­a tèt : giäng ®äc cßn ch­a râ, tiÕng ån nhiÒu. 3/. BIEÄN PHAÙP TIEÁN HAØNH : a/. §iÒu tra cô thÓ: Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, b¶n th©n t«i ñaõ nhieàu naêm ®¶m nhËn daïy khèi 6 . Víi ý thøc võa nghiªn cøu ®Æc ®iÓm t×nh h×nh häc tËp bé m«n cña häc sinh võa tiÕn hµnh rót kinh nghiÖm. Ngay tõ ®Çu n¨m häc t«i ®· ®Þnh h­íng cho m×nh mét kÕ ho¹ch vµ ph­¬ng ph¸p cô thÓ ®Ó chñ ®éng ®iÒu tra t×nh h×nh häc tËp cña häc sinh do líp m×nh phô tr¸ch. Qua ®iÒu tra, t«i ®· nhËn ra r»ng hÇu hÕt c¸c em n¾m tõ vùng kh«ng ch¾c, kü n¨ng nghe vµ giao tiÕp b»ng tiÕng Anh cßn h¹n chÕ. KÕt qu¶ ®iÒu tra cô thÓ nh­ sau: - Naêm hoïc 2005 – 2006 tröôøng PTDTNT Bình Long coù 2 lôùp 6 , toâi ñöôïc phaân coâng daïy caû hai lôùp naøy - Naêm hoïcï 2006-2007 tröôøng PTDTNT coù 1 lôùp 6 , toâi ñöïôc phaân coâng daïy lôùp naøy. - Naêm hoïcï 2007-2008 tröôøng PTDTNT Bình Long coù 2 lôùp 6 , toâi ñöïôc phaân coâng daïy 2 lôùp Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 3 Moät soá phöông phaùp reøn luyeän kyõ naêng nghe coù hieäu quaû cho hoïc sinh khoái 6 - Naêm hoïc 2008-2009 Tröôøng PTDTNT Bình Long coù 2 lôùp 6 vaø toâi ñöôïc phaân coâng daïy moät lôùp ( 6B) Ñeå coù cô sôû thöïc hieän ñeà taøi naøy, cöù moãi ñaàu naêm hoïc toâi laïi laáy baøi taäp cuûa Unit 1 – B3 trang 25 ñeå laøm cô sôû khaûo saùt sô boä veà kyõ naêng nghe cuûa hoïc sinh ; keát quaû nhö sau : Naêm hoïc Lôùp Só soá Ñaït yeâu caàu % Khoâng ñaït yeâu caàu 2005-2006 6A 28 12 42.9 16 6B 29 10 34.5 19 2006-2007 6 33 15 45.5 18 2007-2008 6A 30 12 40.0 18 6B 29 13 44.5 16 2008-2009 6B 33 14 42.4 19  Ñaït yeâu caàu : Nghe vaø laëp laïi theo baêng khi ñaõ gaáp saùch laïi . % 57.1 75.5 54.5 60.0 55.5 57.6  Khoâng ñaït yeâu caàu : Nghe nhöng chöa laëp laïi ñöôïc hoaøn chænh caû baøi hoäi thoaïi khi ñaõ gaáp saùch laïi . b/. Bieän phaùp khaéc phuïc : Treân cô sôû khaûo saùt ñöôïc , toâi ñaõ maïnh daïn aùp duïng moät soá bieän phaùp ñeå taêng cöôøng reøn luyeän kyõ naêng nghe cho caùc em , cuï theå nhö sau : 1.Khuyeán khích hoïc ïsinh hoïc vaø yeâu thích moân hoïc ñeå töø ñoù khoâng coøn caûm giaùc sôï moãi khi nghe baêng . 1a. Söû duïng tranh , aûnh minh hoïa : - Taïo tình huoáng ñeå hoïc sinh nghó veà chuû ñeà maø caùc em saép nghe , ñoàng thôøi cung caáp töø vöïng cho hoïc sinh . Ví duï : khi daïy Unit 4 – A1 trang 44 toâi giôùi thieäu cho hoïc sinh hai böùc tranh veà Phong vaø Thu vaø gôïi yù cho caùc em suy nghó veà hai tröôøng hoïc cuûa caùc nhaân vaät naøy : quy moâ tröôøng , soá lôùp , soá hoïc sinh …….; döïa vaøo tranh toâi cung caáp töø môùi cho caùc em : big ( a) > < small ( a ) ; country ( n) , city ( n ) . Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 4 Moät soá phöông phaùp reøn luyeän kyõ naêng nghe coù hieäu quaû cho hoïc sinh khoái 6 - city (n) -country (n) -big (a) -small (a) Thu’s school Phong’s school 1b. Toå chöùc caùc troø chôi : -Trong moãi tieát daïy toâi ñeàu coá gaéng loàng gheùp noäi dung cuûa baøi hoïc vôùi vieäc cho caùc em tham gia troø chôi nhanh ; baèng caùch naøy toâi ñaõ khuyeán khích caùc em chuû ñoäng tham gia xaây döïng tieát hoïc vaø khoâng coøng caûm giaùc sôï moãi khi ñeán tieát hoïc tieáng Anh ñaëc bieät laø moãi khi nghe baêng . Ví duï : Khi daïy caùc em Unit 4 – B1-5 trang 47 – 48 toâi ñaõ cho caùc em quan saùt laïi hai böùc tranh veà Phong vaø Thu maø caùc em ñaõ ñöôïc quan saùt ôû tieát tröôùc , sau ñoù toâi chia lôùp thaønh hai nhoùm vaø yeâu caàu moãi nhoùm cöû moât ñaïi dieän leân tham gia troø chôi : choïn töø phuø hôïp vôùi chuû ñieåm, trong voøng 3 phuùt ñoäi naøo choïn ñöôïc nhieàu töø ñuùng seõ laø ñoäi thaéng cuoäc vaø phaàn thöôûng laø moät traøng phaùo tay . Group A Phong’s school Small Group B Thu’s school city 1c. Chuaån bò toát veà soá löôïng vaø chaát löôïng baêng , ñóa vaø phaûi ñaûm baûo caùc em ñöôïc nghe nhöõng aâm thanh toát vaø chuaån . -Ñaây laø moät trong nhöõng khaâu quan troïng nhaát ñeå ñem laïi hieäu quaû nghe cao nhaát cho hoïc sinh . Neáu nhö chaát löôïng baêng, ñóa keùm aâm thanh caùc em nghe ñöôïc seõ khoâng ñaûm baûo chaát löôïng , do ñoù caùc em seõ gaëp raát nhieàu khoù khaên trong vieäc thu nhaän thoâng tin . Beân caïnh ñoù coù moät soá baøi coù söï khaùc nhau giöõa noäi dung trong saùch vaø baêng nghe . Ví duï : Unit 12 – C 5 - Trong SGK : How ofen do Nga and Lan do these things ? - Trong baêng nghe : How ofen do Na and Lan do these things ? Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 5 Moät soá phöông phaùp reøn luyeän kyõ naêng nghe coù hieäu quaû cho hoïc sinh khoái 6 - Soá thöù töï trong SGK : a, b , c ….. nhöng trong baêng nghe laø : 1, 2 , 3 …. - Söï khaùc nhau giöõa caùch phaùt aâm gioïng Anh – Anh vaø Anh – Myõ cuõng gaây khoù khaên khoâng nhoû cho caùc em , do vaäy ngöôøi giaùo vieân phaûi chuû ñoäng phaân bieät cho caùc em ñeå traùnh gaây hoang mang , aûnh höôûng ñeán keát quaû baøi nghe . - Ngoaøi ra vieäc phaùt aâm cuõng nhö ngöõ ñieäu cuûa giaùo vieân cuõng aûnh höôûng raát lôùn ñeán hoïc sinh , neáu nhö thöïc hieän khoâng toát ñieàu naøy seõ taïo ra loã hoång khi caùc em ñang nghe giaùo vieân noùi laïi chuyeån sang nghe baêng , caùc em thöôøng thaáy laø nghe thaày , coâ mình noùi deã hôn laø nghe baêng vì vaäy giaùo vieân phaûi keát hôïp töông öùng giöõa thôøi gian noùi cuûa giaùo vieân vôùi thôøi gain nghe baêng cuûa hoïc sinh . 1d. Thieát laäp ña daïng caùc hoaït ñoäng treân lôùp :  Luyeän taäp caù nhaân : - Hoïc sinh nghe vaø töï ghi laïi caùc thoâng tin ghi caàn thieát cho baøi nghe .  Luyeän taäp caëp : - Sau khi ñaõ thu nhaän thoâng tin vaø laøm baøi taäp , caùc em coù cô hoäi thöïc haønh theo caëp ñeå trao ñoåi keát quaû , ñieàu naøy taïo cô hoäi cho caùc em trao ñoåi kieán thöùc , boå sung , hoã trôï ñeå söûa sai cho nhau ; chính trong quaù trình trao ñoåi vôùi nhau ñaõ giuùp cho caùc em reøn luyeän theâm kyõ naêng noùi.  Luyeän taäp nhoùm : - Ñaây laø hoaït ñoäng vöøa giuùp caùc em phaùt trieån theâm veà kyõ naêng noùi vöøa taêng tính tö duy veà töø , caáu truùc cuõng nhö söï suy ñoùan veà keát quaû cuûa mình . Theo toâi ñeå hoaït ñoäng nhoùm coù hieäu quaû chuùng ta chæ neân chia 3 ñeán 4 em moät nhoùm trong ñoù nhaát ñònh phaûi coù moät em hoïc khaù hôn caùc em khaùc , nhö theá khoâng coù nghóa laø caû nhoùm phaûi tuaân theo söï chæ ñaïo cuûa em naøy , maø chính em naøy seõ giuùp caùc em nhaän ra moät soá phoûng ñoùan sai cuûa mình ñeå roài cuøng nhau söûa sai 1e. Thieát laäp caùc hoaït ñoäng ngoaøi lôùp hoïc : -Toâi taïo ñieàu kieän cho caùc em xem moät soá phim hoaït hình , daïy cho caùc em moät soá baøi haùt tieáng Anh ñôn giaûn ….. ; toâi thöôøng cho caùc em möôïn moät soá quyeån truyeän tieáng Anh daønh cho thieáu nhi ñeå ñoïc vaø khi coù ñieàu kieän toâi yeâu caàu caùc em keå laïi hoïaêc ñoïc laïi cho caû lôùp cuøng nghe ( söû duïng tieáng Anh ) . 1f. Keát hôïp coù hieäu quaû caùc thieát bò nghe nhìn : Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 6 Moät soá phöông phaùp reøn luyeän kyõ naêng nghe coù hieäu quaû cho hoïc sinh khoái 6 - Trong quaù trình giaûng daïy toâi thöôøng keát hôïp nhöõng thieát bò nghe nhìn hieän coù ñeå thu huùt söï chuù yù cuûa hoïc sinh ; chaúng haïn coù theå taïo ñieàu kieän ñeå caùc em vöøa nghe baøi vöøa xem phim ñaõ ñöôïc loàng gheùp vôùi noäi dung baøi hoïc , ñaëc bieät khi söû duïng giaùo aùn ñieän töû toâi ñaõ söû duïng Video trong quaù trình nghe , caùc em hoïc sinh raát haùo höùc khi vöøa ñöôïc nghe baøi laïi ñöôïc xem caùc nhaân vaät cuûa baøi theå hieän vai dieãn cuûa mình ; tuy nhieân neáu khoâng kheùo leùo vaø keát hôïp nghe khoâng nhìn thì caùc em chæ chuù yù ñeán xem hình maø khoâng taäp trung vaøo baøi nghe . -Thaùng 1 vöøa qua Sôû Giaùo duïc vaø Ñaøo Taïo ñaõ cung caáp cho caùc cô sôû moät soá thieát bò e-Teacher, toâi nghó raèng ñaây cuõng laø moät trong nhöõng thieát bò mang laïi hieäu quaû cao trong vieäc daïy Tieáng Anh noùi chung , ñaëc bieät laø reøn luyeän kyõ naêng nghe cho caùc em . 2. Ñeå reøn luyeän kyõ naêng nghe coù hieäu quaû cho hoïc sinh , theo toâi ñieàu khoâng theå coi nheï ñoù laø söï ñaàu tö coá gaéng cuûa baûn thaân giaùo vieân , ñaëc bieät laø khaâu “ tröôùc nghe – Pre-listening ” - Nhö chuùng ta ñaõ bieát ñeå daïy kyõ naêng nghe coù hieäu quaû giaùo vieân phaûi thöïc hieän ñuû 3 böôùc : tröôùc , trong vaø sau nghe ; trong ñoù böôùc “ tröôùc nghe” seõ quyeát ñònh raát lôùn ñeán hieäu quaû cuûa baøi nghe do ñoù giaùo vieân phaûi thöïc hieän thaät chu ñaùo khaâu naøy . Coù nghóa laø ngoaøi neâu roõ muïc ñích , nhieäm vuï maø caùc em seõ phaûi thöïc hieän khi nghe : Nghe ñeå ñieàn vaøo choã troáng , traû lôøi caâu hoûi , choïn caâu ñuùng / sai ……… thì giaùo vieân caàn cung caáp löôïng töø vöïng caàn thieát taïo ñieàu kieän ñeå caùc em tö duy hoaëc suy ñoùan veà chuû ñeà maø caùc em saép nghe ñoàng thôøi phaûi keát hôïp nhuaàn nhuyeãn caû boán kyõ naêng : nghe , noùi , ñoïc vaø vieát thoâng qua ña daïng caùc hình thöùc baøi taäp . baûn thaân toâi , toâi ñaõ aùp duïng moät soá hình thöùc baøi taäp sau : 2a. True / false statement . ( Thoâng tin ñuùng / sai ) -Ñeå aùp duïng daïng baøi taäp naøy , toâi cung caáp cho hoïc sinh moät soá thoâng tin goàm caû thoâng tin ñuùng vaø thoâng tin sai , sau ñoù tuøy vaøo töøng baøi hoïc toâi cho caùc em laøm vieäc caù nhaân , caëp hoïaêc laø nhoùm ñeå ñoùan xem nhöõng thoâng tin ñoù laø ñuùng hay sai roài sau ñoùù so saùnh keát quaû cuûa mình vôùi baïn mình . khi caùc em ñöa ra ñaùp aùn cuûa mình toâi ghi nhaän taát caû caùc ñaùp aùn , ñaëc bieät laø nhöõng ñaùp aùn khoâng ñoàng nhaát vôùi nhau. Ví duï : Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 7 Moät soá phöông phaùp reøn luyeän kyõ naêng nghe coù hieäu quaû cho hoïc sinh khoái 6 Khi daïy baøi nghe Unit 5 – C3 , toâi yeâu caàu caùc em gaáp heát saùch vôû laïi vaø chuù yù leân baûng , treân ñoù toâi ñaõ thieát keá ôû baûng phuï moät baøi taäp True / false goàm 6 caâu trong ñoù coù 3 caâu ñuùng vaø 3 caâu sai . True / false , stick  the boxes : Number Statement True False Guessing Key Guessing Key 01 They have History on Tuesday . 02 They don’t have History on Tuesday 03 They have Math on Monday 04 They have Math on Friday 05 They have Math on Tuesday 06 Lan has Math on Friday -Toâi cho caùc em thaûo luaän theo caëp vaø ñöa ra döï ñoùan cuûa mình , luùc naøy toâi cuõng chöa ñöa ra ñaùp aùn cuûa baøi. Caùc em chæ ñöôïc bieát keát quaû cuûa baøi nghe sau khi ñaõ thöïc hieän caùc hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân ñöa ra ( Post – listening ) . 2b. Pre- questions : -Khi aùp duïng daïng baøi naøy , toâi ñöa ra moät soá caâu hoûi treân baûng , moãi caâu hoûi töông öùng vôùi moät noäi dung chínhcuûa baøi nghe . Caùc em hoïc sinh seõ phaûi ñoïc vaø suy nghó phöông aùn traû lôøi cho nhöõng caâu hoûi naøy . Nhöõng caâu hoûi naøy seõ giuùp hoïc sinh taäp trung vaøo baøi nghe nghóa laø caùc em coù theå ñoùan caâu traû lôøi theo döï ñoùan cuûa mình . - Ví duï : Khi daïy Unit 6 : Places – A1 , toâi cho caùc em quan saùt böùc tranh trong SGK ñaõ ñöôïc phoùng to vaø ñeå caùc em noùi moät vaøi caâu ñôn giaûn veà noäi dung cuûa böùc tranh ; caùc em coù theå mieâu taû böùc tranh ñôn giaûn baèng tieáng Vieät . sau khi hoïc sinh moâ taû böùc tranh , toâi ñöa ra moät soá caâu hoûi sau : 1. What’s her name ? Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 8 Moät soá phöông phaùp reøn luyeän kyõ naêng nghe coù hieäu quaû cho hoïc sinh khoái 6 2. How old is she ? 3. What does she do ? 4. What does her house have ? - brother (n) 5. Is there a lake near her house ? - park (n) ….. - lake (n) -Döïa vaøo nhöõng caâu hoûi naøy vaø böùc tranh toâi cung caáp moät soá töø môùi vaø caáu truùc cho caùc em : brother ( n ) , lake ( n ) , park ( n) . Is there a / an …………. ? 2c. Open – Prediction . -Khi aùp duïng daïng baøi taäp naøy , toâi khoâng cung caáp thoâng tin cho hoïcï sinh maø chæ caàn taïo ngöõ caûnh vaø yeâu caàu hoïc sinh ñoùan tröôùc moät vaøi ñieàu maø caùc em cho raèng caùc em seõ nghe trong baøi nghe . caùc em seõ vieát ra nhöõng döï ñoùan cuûa mình , sau ñoù toâi cho caùc em nghe baêng . - Ví duï : Khi daïy Unit 4 – Big or small ? Section A : Where is your school ? Lesson 2 : A3-4. -Thöïc chaát ñaây laø moät tieát daïy ñoïc hieåu nhöng toâi vaãn reøn luyeän cho caùc em caû 4 kyõ naêng nghe,noùi , ñoïc vaø vieát , do vaäy tröôùc khi ñeå caùc em nghe baøi text toâi ñaõ yeâu aàcu caùc em nhaéc laïi veà tröôøng cuûa Phong vaø Thu maø caùc em ñaõ hoïc ôû tieát tröôùc roài ñoaùn thöû veà soá lôùp hoïc vaø soá hoïc sinh cuûa moãi tröôøng , toâi ghi laïi söï phoûøng ñoùan cuûa caùc em vaø cho caùc em nghe baêng . Classrooms School Ss` guessing Students Keys Ss` guessing Keys Phong’s school Thu’s school 2d . Odering : -Khi aùp duïng kieåu baøi naøy , toâi thöôøng cung caáp tröôùc cho hoïc sinh : moät ñoaïn hoâi thoaïi , moät baøi vaên , nhöõng böùc tranh ……. maø traät töï caùc thoâng tin ñaõ bò xaùo troän ; caùc em phaûi thaûo luaän theo caëp / nhoùm ñeå saép xeáp laïi caùc thoâng tin theo thöù töï ñuùng . Vôùi nhöõng caâu , nhöõng böùc tranh vöøa cung caáp toâi ñaùnh thöù töï laø a, b , c…… hoïc sinh seõ ñoùan thöù töï caùc thoâng tin laø 1 , 2 , 3……… Toâi taïo cô hoäi ñeå caùc em trao ñoåi phaàn döï ñoùan cuûa mình vôùi baïn trong caëp hoaëc nhoùm , toâi ghi laïi caùc döï ñoùan cuûa caùc em vaø seõ ñöa ra ñaùp aùn ñuùng sau khi ñaõ hoøan thaønh heát caùc böôùc. Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 9 Moät soá phöông phaùp reøn luyeän kyõ naêng nghe coù hieäu quaû cho hoïc sinh khoái 6 - Ví duï : Khi daïy Unit 11 : Making plans – Section A : Vacation destination lesson 2 : A 4, 5 , toâi gôïi yù cho hoïc sinh veà 5 nôi maø Phöông vaø Mai saép söûa ñeán tham quan trong kyø nghæ heø naøy roài yeâu caàu hoïc sinh ñoùan thöû xem hoï seõ ñi ñaâu tröôùc keá ñeán laø ñi ñaâu …… thoâng qua baøi taäp naøy toâi nhaéc laïi moät soá töø chæ thöù töï maø caùc em ñaõ ñöôïc hoïc : first , second , third ……. Ñoàng thôøi cung caáp theâm cho caùc em moät soá töø chæ thöù töï môùi vaø caùch söû duïng nhöõng töø naøy trong ngöõ caûnh : Next , then , after that , finally ….. Places a. Ho Chi Minh City b. Ha Noi c. Ha Long Bay d. Hue e. Nha Trang Ss` guessing Answer keys 3/. Taïo cô hoäi ñeå hoïc sinh nghe caøng nhieàu caøng toát : -Ñeå taïo cho hoïc sinh coù cô hoäi nghe caøng nhieàu caøng toát thì theo toâi ngöôøi giaùo vieân phaûi bieát thieát keá ña daïng caùc hình thöùc baøi taäp khoâng chæ trong böôùc “ tröôùc nghe “ maø coøn ôû caû nhöõng böôùc khaùc nöõa ; coù nhö theá môùi thuùc ñaåy ñöôïc söï tö duy cuûa caùc em . tuøy vaøo moãi baøi maø ngöôøi giaùo vieân xaùc ñònh nhöõng höôùng nghe cho phuø hôïp : a/. Nghe moät chieàu : Ñaây thöôøng laø nghe theo baøi ñoïc hieåu , trong caáu truùc cuûa saùch tieáng Anh lôùp 6 thì hình thöùc nghe naøy cuõng khaù phoå bieán theå hieän qua caùc ñoïan vaên , tuy nhieân vôùi caùch nghe naøy hoïc sinh khoù coù theå kieåm soaùt ñöôïc toøan boä ñoaïn vaên , vieäc thu nhaän thoâng tin cuõng coù nhieàu khoù khaên do ñoù caùch nghe naøy phaûi ñöôïc keát hôïp vôùi vieäc ñoïc thaàm, ñoïc thaønh tieáng trong vieäc reøn luyeän kyõ naêng ñoïc cuûa hoïc sinh töø ñoù laïi keát hôïp giöõa kyõ naêng nghe vaø kyõ naêng ñoïc . -Ñeå giaûm bôùt söï bôõ ngôõ cuõng nhö laø caùc khoù khaên trong hình thöùc nghe naøy toâi thöôøng söu taàm moät soá baøi haùt , caâu truyeän ñôn giaûn ñeå cho caùc em nghe – ñoïc roài haùt theohoaëc ñoïc laïi ….. Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 10 Moät soá phöông phaùp reøn luyeän kyõ naêng nghe coù hieäu quaû cho hoïc sinh khoái 6 -b/. Nghe hai chieàu : Ñaây laø hình thöùc nghe phoå bieán qua caùc cuoäc hoäi thoaïi maëït ñoái maëêät . Vôùi hình thöùc nghe naøy caùc em coù theå naém baét noäi dung chính cuûa baøi nghe vaø kieåm soaùt ñöôïc nhöõng gì ngöôøi noùi noùi ; hình htöùc naøy ñöôïc keát hôïp chaët cheõ vôùi caùc hình thöùc khaùc ñeå reøn luyeän kyõ naêng noùi cho hoïc sinh ; reøn luyeän nghe song song vôùi vieäc reøn luyeän noùi . -Beân caïnh vieäc nghe baêng, giaùo vieân khuyeán khích caùc em söû duïng tieáng Anh treân lôùp caøng nhieàu caøng toát treân lôùp ; ñaây cuõng chính laø cô hoäi ñeå reøn luyeän ñoàng boä caùc kyõ naêng maø noåi troäi hôn caû laø hai kyõ naêng nghe vaø noùi . -Giaùo vieân khuyeán khích caùc em töï trang bò moät soá thieát bò nghe nhìn ôû nhaø ñeå coù cô hoäi nghe caøng nhieàu caøng toát : baêng nghe , phim hoaït hình coù phuï ñeà tieáng Vieät hoaëc laø caùc baøi haùt …… 4/. Taêng cöôøng voán töø vöïng cho hoïc sinh : -Moät trong nhöõng yeáu toá gaây khoù khaên nhaát cho hoïc sinh khi nghe laø khoâng coù voán töø vöïng töông öùng vôùi noäi dung baøi nghe ; caùc em coù theå nghe ñöôïc nhöng laïi khoâng nhôù ñöôïc maët chöõ do ñoù khoâng theå vieát hoaëc hieåu noäi dung baøi nghe Baûn thaân toâi khi daïy hoïc, toâi ñeàu yeâu caàu moãi em töï laøm moät cuoán “ soå töø “ coù hình thöùc töông öùng nhö moät cuoán töø ñieån cuûa rieâng caùc em . Cöù sau moãi tieát hoïc caùc em ghi laïi töø vöïng cuûa tieát ñoù , bao goàm : töø , töø loaïi , nghóa cuûa töø vaø caùch phaùt aâm ; caùc em chæ ñöôïc ghi töø cuûa tieát sau sau khi ñaõ hoïc töø cuûa tieát tröôùc , toâi ñaõ yeâu caàu caùc em hoïc ít nhaát töø 2 ñeán 5 töø moät ngaøy vaø moãi ngaøy daønh töø 15 ñeán 20 phuùt ñeå hoïcï Anh vaên thænh thoûang toâi baát chôït kieåm tra “ Soå töø” cuûa caùc em.Trong moãi tieát hoïc toâi luoân keát hôïp kieåm tra töø cuõng nhö caáu truùc maø caùc em ñaõ hoïc ôû tieát tröôùc thoâng qua moät soá baøi taäp hay caâu hoûi ….. . Qua thôøi gian theo doõi toâi thaáy soá löôïng töø cuûa caùc em taêng leân roõ reät , ñaây cuõng laø moät yeáu toá giuùp cho hoïc sinh töï tin hôn khi nghe . 5/. Höôùng daãn hoïc sinh caùch nghe : -Hieän nay ña soá caùc em hoïc sinh lôùp 6 ñeàu raát bôõ ngôõ ñoái vôùi kyõ naêng nghe , caùc em chuû yeáu nghe theo phaûn xaï maø chöa thöïc söï xaùc ñònh ñöôïc caùch nghe coù hieäu quaû nhaát . baûn thaân toâi , toâi ñaõ thöïc hieän moät soá bieän phaùp nhö sau : a/. Thieát laäp khoâng gian yeân tónh trong quaù trình nghe : -Nhö chuùng ta ñaõ bieát tieát hoïc Anh vaên laø moät tieát sinh ngöõ vì vaäy thöôøng khoâng khí lôùp hoïc raát soâi ñoäng , nhöng trong khi nghe maø ñaëc ieät laø nghe baêng phaûi tuyeät ñoái Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 11 Moät soá phöông phaùp reøn luyeän kyõ naêng nghe coù hieäu quaû cho hoïc sinh khoái 6 im laëng , nhö theá khoâng coù nghóa laø gaây caêng thaúng cho hoïc sinh hay laø taïo ra moät aùp` löïc khi nghe nhöng ñieàu naøy laïi giuùp caùc em nghe ñaït hieäu quaû . -Ví duï : Toâi yeâu caàu caùc em khoâng ñöôïc noùi chuyeän rieâng hay trao ñoåi baøi khi nghe , khoâng ñöôïc gaây ra baát kyø tieáng ñoäng naøo : goõ baøn , baät vieát laùch taùch …… bôûi ñieàu naøy seõ gaây maát taäp trung cho nhöõng em khaùc . b/. Taäp trung cao ñoä khi nghe : -Sau khi ñaõ thieát laäp kyõ caùc böôùc trong giai ñoaïn tröôùc nghe , giaùo vieân cho caùc em nghe laàn löôït theo caùc böôùc ; ñoái vôùi nhöõng baøi khoù caùc em coù theå nhaém maét laïi khi nghe ñeå traùnh bò chi phoái , ñeå thöïc hieän toát ñieàu naøy cuõng caàn coù söï kieåm soaùt cuûa giaùo vieân , bôûi moät soá em khi khoâng nghe ñöôïc lieàn lôïi duïng ñeå nguû hoaëc laøm vieäc rieâng . Ví duï ñang cho nghe baát chôït giaùo vieân döøng maùy vaø yeâu caàu caùc em nhaéc laïi moät soá töø hoaëc caâu gaàn nhaát . c/. Chuaån bò ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp nhö : giaáy nhaùp , buùt , buùt chì ….. d/. Ghi nhaän thoâng tin vöøa nghe ñöôïc : -Trong quaù trình nghe ñoái vôùi hoïc sinh lôùp 6 thì khoâng nhaát thieát phaûi nghe heát taát caû moïi töø , moïi caâu , do vaäy giaùo vieân caàn höôùng daãn cho hoïc sinh nghe moät caùch coù choïn loïc caùc thoâng tin . -Trong caáu truùc saùch tieáng Anh lôùp 6 thì hình thöùc nghe vaø laëp laïi laø phoå bieán nhaát do vaäy giaùo vieân caàn höôùng daãn caùc em nghe laàn löôït vôùi vieäc nghe khoâng nhìn saùch vaø laëp laïi theo baêng keát hôïp vôùi nhìn saùch hay ñôn thuaàn chæ laø nghe vaø laëp laïi theo baêng . -Khoâng ít caùc em raát boái roái khi ñaõ boû lôõ maát moät caâu hay moät thoâng tin naøo ñoù trong baøi nghe , caùc em cöù coá gaéng ñeå tìm thoâng tin ñaõ maát do vaäy bò boû lôõ maát nhöõng thoâng tin tieáp theo . Ñeå khaéc phuïc tình traïng naøy giaùo vieân caàn nhaéc caùc em bieát caùch löôùt thoâng tin khi ñaõ bò boû lôõ ñeå tieáp tuïc thu nhaän nhöõng thoâng tin tieáp theo . -Trong quaù trình nghe caùc em phaûi caäp nhaät thoâng tin kòp thôøi : caùc em coù theå vöøa nghe vöøa ghi ra giaáy nhaùp nhöõng thoâng tin maø caùc em nghe ñöôïc caøng nhanh caøng toát . - Ví duï : khi yeâu caàu moät em hoïc sinh ñöùng leân baûng vaø töï giôi theäu veà baûn thaân mình , toâi yeâu caàu caùc em khaùc chuù yù vaøo nhöõng gì maø baïn mình trình baøy ñeå traû lôøi caâu hoûi do toâi ñöa ra . 4 / HIEÄU QUAÛ CUÛA SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM : Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 12 Moät soá phöông phaùp reøn luyeän kyõ naêng nghe coù hieäu quaû cho hoïc sinh khoái 6 Vôùi viÖc vËn dông s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy b¶n th©n t«i ®aõ ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ hÕt søc kh¶ quan. Tr­íc hÕt nh÷ng kinh nghiÖm nµy rÊt phï hîp víi ch­¬ng tr×nh, SGK míi. Häc sinh cã høng thó häc tËp h¬n, tÝch cùc chñ ®éng s¸ng t¹o ®Ó më réng vèn hiÓu biÕt, ®ång thêi còng rÊt linh ho¹t trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô lÜnh héi kiÕn thøc vµ ph¸t triÓn kü n¨ng. Kh«ng khÝ häc tËp s«i næi nhÑ nhµng. Häc sinh cã c¬ héi ®Ó kh¼ng ®Þnh m×nh, kh«ng cßn lóng tóng, lo ng¹i khi b­íc vµo giê häc. §©y còng chÝnh lµ nh÷ng nguyªn nh©n ®i ®Õn nh÷ng kÕt qu¶ t­¬ng ®èi kh¶ quan , cô thÓ lµ: Naêm hoïc Lôùp Só soá Ñaït yeâu % caàu Khoâng ñaït % yeâu caàu 6A 28 22 78.6 6 21.4 6B 29 25 86.2 4 13.8 2006-2007 6 33 29 87.8 4 12.2 2007-2008 6A 30 24 80.0 6 20.0 6B 29 27 93.1 2 6.9 6B 33 29 87.8 4 12.2 2005-2006 2008-2009 III/. KEÁT LUAÄN : Sau khi ¸p dông thµnh c«ng ®Ò tµi nµy b¶n th©n t«i ®· gÆt ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ vµ nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u cho b¶n th©n nh­ sau: -Kyõ naêng nghe trong saùch tieáng Anh lôùp 6 ñöôïc bieân soaïn loàng gheùp vôùi caùc kyõ naêng : noùi , ñoïc vaø vieát . -Kyõ naêng nghe khi ñöôïc reøn luyeän kyõ seõ laø neàn taûng cho vieäc reøn luyeän coù hieäu quaû caùc kyõ naêng coøn laïi ; trong quaù trình reøn luyeän kyõ naêng nghe khoâng coù nghóa laø chæ reøn luyeän ñôn thuaàn kyõ naêng naøy maø ngöôøi giaùo vieân phaûi bieát keát hôïp linh hoaït caùc kyõ naêng vôùi nhau , beân caïnh ñoù phaûi thieát laäp ña daïng caùc hình thöùc baøi taäp vaø caùc hoaït Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 13 Moät soá phöông phaùp reøn luyeän kyõ naêng nghe coù hieäu quaû cho hoïc sinh khoái 6 ñoäng trong vaø ngoaøi lôùp hoïc ñeå traùnh cho caùc em hoïc sinh coù caûm giaùc ñôn ñieäu nhaøm chaùn hay sôï haõi moãi khi ñeán tieát hoïc Anh vaên maø ñaëc bieät laø khi nghe baêng . - Reøn luyeän kyõ naêng nghe chính laø giuùp caùc em bieát ñöôïc caùch nghe vì vaäy ngöôøi giaùo vieân phaûi phaùt hieän ra nhöõng khoù khaên cuûa hoïc sinh ñeå coù höôùng khaéc phuïc kòp thôøi , hôïp lyù . -Taïo cho hoïc sinh taâm lyù töï tin laø heát söùc quan troïng trong vieäc ñeå caùc em chuû ñoäng tham gia xaây döïng tieát hoc töø ñoù taïo caûm höùng cho caùc em yeâu thích hôn nöõa boä moân naøy . -Soá löôïng vaø chaát löôïng baêng, ñóa töø toát , ñaûm baûo laø ñieàu khoâng theå thieáu ñeå reøn luyeän kyõ naêng nghe coù hieäu quaû cho caùc em hoïc sinh maø ñaëc bieät laø hoïc sinh lôùp 6 . -Ngoaøi ra ñeå coù moät tieát hoïc chaát löông thì khoâng theå khoâng noùi ñeán söï ñaàu tö ñaày taâm huyeát cuûa baûn thaân giaùo vieân . Baûn thaân giaùo vieân phaûi coù söï ñaàu tö thaät kyõ veà noäi dung cuõng nhö tieán trình cho caùc em hoïc sinh nghe trong ñoù ñaëc bieät quan taâm ñeán böôùc “tröôùc nghe”. IV/. MOÄT SOÁ YÙ KIEÁN ÑEÀ XUAÁT : XuÊt ph¸t tõ c¬ së lý luËn, thùc tieãn , môc ®Ých d¹y häc còng nh­ nh÷ng thµnh c«ng vµ h¹n chÕ trong khi thùc hiÖn ®Ò tµi, ®Ó gãp phÇn cho viÖc d¹y tiÕng Anh nãi chung, d¹y nghe cho caùc em hoïc sinh lôùp 6 nãi riªng ®¹t hieäu quaû cao , b¶n th©n t«i cã nh÷ng kiÕn nghÞ thiÕt thùc sau: 1/. VÒ phÝa c¬ së: - HÖ thèng ®iÖn cÇn ph¶i ®­îc tu s÷a ®Ó ®¶m b¶o tÝnh h÷u dông vµ an toµn khi söû dông. - Caàn trang bò theâm moät soá maùy ñóa , ñóa coù chaát löôïng ñeå taïo ñieàu kieäm toát nhaát cho giaùo vieân trong quaù trình giaûng daïy . 2/. VÒ phía Sôû Giaùo Duïc vaø Ñaøo Taïo : - CÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn cã c¬ héi giao l­u häc hái vµ rót kinh nghiÖm qua c¸c héi th¶o chuyªn ®Ò. - Taïo ñieàu kieän trang bò cho nhaø tröôøng moät phoøng Lab ñeå phuïc vuï cho vieäc giaûng daïy boä moân Tieáng Anh noùi chung maø ñaëc bieät laø vieäc reøn luyeän kyõ naêng nghe cho hoïc sinh ñaït hieäu quaû cao nhaát. Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 14 Moät soá phöông phaùp reøn luyeän kyõ naêng nghe coù hieäu quaû cho hoïc sinh khoái 6 Treân ñaây laø moät soá phöông phaùp toâi ñaõ aùp duïng trong quaù trình giaûng daïy vaø cuõng ñaõ thu ñöôïc nhöõng keát quaû khaû quan . Víi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy, t«i hy väng sÏ gãp mét phÇn nhá vµo viÖc gióp gi¸o viªn vµ häc sinh tr­êng chóng t«i nãi riªng, c¸c ®ång nghiÖp vµ häc sinh c¸c tr­êng b¹n nãi chung tìm ra vaø kh¾c phôc khã kh¨n trong quaù trình daïy kyõ naêng nghe cho hoïc sinh .Tuy nhieân toâi cuõng khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt , raát mong nhaän ñöôïc söï chia seû , goùp yù cuûa baïn beø ñoàng nghieäp ñeå cho ñeà taøi cuûa toâi ñöôïc hoøan thieän hôn nöõa ñeå coù theå giuùp cho caùc em hoïc sinh noùi chung vaø ñaëc bieät laø caùc em lôùp 6 noùi rieâng ñöôïc nghe vaø hieåu ñöôïc nhöõng gì mình nghe . Toâi xin chaân thaønh caûm ôn ! Bình Long ,ngaøy 20 thaùng 1 naêm 2010 Ngöôøi thöïc hieän : Nguyeãn Thò Huyeàn . Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Huyeàn Trang 15
- Xem thêm -