Tài liệu Một số phương pháp giới thiệu từ mới cho học sinh lớp 6

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

A - §Æt vÊn ®Ò I. Lêi më ®Çu: Ngµy nay, nh chóng ta ®· biÕt,TiÕng Anh lµ ng«n ng÷ ®îc nhiÒu quèc gia sö dông nhÊt, nã ®· trë thµnh ng«n ng÷ thø hai cña nhiÒu níc, lµ ng«n ng÷ giao tiÕp gi÷a con ngêi víi con ngêi trªn toµn thÕ giíi. Vµ ®Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay, ®Êt níc ta ®ang trong thêi kú ®æi míi, héi nhËp vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ, thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc th× viÖc häc ngo¹i ng÷ lµ vÊn ®Ò quan träng hµng ®Çu....V× vËy,vÊn ®Ò d¹y vµ häc TiÕng Anh nh thÕ nµo ®Ó ®¹t chÊt lîng vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao ®ang ®îc ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o còng nh c¸c bËc cha mÑ häc sinh hÕt mùc quan t©m. ViÖc phæ cËp TiÕng Anh trong c¸c trêng Trung häc ë ViÖt Nam hiÖn nay ®Æt ra nh÷ng ®ßi hái ngµy cµng cao kh«ng chØ vÒ tr×nh ®é mµ cßn vÒ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cña ngêi gi¸o viªn d¹y Ngo¹i ng÷. Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y th× cã nhiÒu nhng lµm thÕ nµo ®Ó chän cho m×nh mét ph¬ng ph¸p d¹y riªng cã hiÖu qu¶ nhÊt, truyÒn thô ®Õn häc sinh mét c¸ch dÔ hiÓu nhÊt th× ®ã qu¶ lµ c¶ mét vÊn ®Ò mµ bÊt kú ngêi thÇy, ngêi c« nµo còng ®ang tr¨n trë, cã thÓ tr¨n trë trong suèt c¶ sù nghiÖp d¹y häc cña m×nh. Bëi vËy, ®Ó cã vµ ngµy cµng n©ng cao ®îc ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cña m×nh , ngêi gi¸o viªn ph¶i biÕt sö dông mét c¸ch hîp lý nh÷ng kiÕn thøc gi¸o häc Ph¸p c¬ b¶n, gi¶n dÞ, dÔ hiÓu, thiÕt thùc, cã thÓ ¸p dông ®îc trong tõng hoµn c¶nh vµ víi tõng ®èi tîng häc sinh ë c¸c trêng phæ th«ng ViÖt Nam hiÖn nay, tõ ®ã cã thÓ nghiªn cøu s©u, t×m hiÓu thªm vÒ bé m«n vµ kh¼ng ®Þnh cho m×nh mét ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y h÷u hiÖu nhÊt. §èi víi häc sinh trung häc c¬ së- ®èi tîng ®ang ë giai ®o¹n ®Çu cña ch¬ng tr×nh häc ngo¹i ng÷- th× vÊn ®Ò quan träng tríc tiªn lµ häc sinh ph¶i tÝch luü ®îc mét sè vèn tõ vùng t¬ng ®èi ë giai ®o¹n ®Çu nµy ®Ó häc sinh cã thÓ nhí l©u vµ sö dông ®îc vèn tõ ®ã trong giao tiÕp . §©y lµ mét vÊn ®Ò quan träng rÊt ®¸ng ph¶i quan t©m ®èi víi mçi ngêi gi¸o viªn d¹y ngo¹i ng÷ chóng ta. Víi môc ®Ých ®ã, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu d¹y vµ häc, t«i còng xin m¹nh d¹n ®ãng gãp vµo Héi ®ång khoa häc gi¸o dôc n¨m nay ®Ò tµi : “Một số phương pháp giới thiệu từ mới cho học sinh lớp 6 ” . II.Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò nghiªn cøu: ThËt vËy, trong ch¬ng tr×nh d¹y TiÕng Anh do Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®Ò ra, viÖc d¹y tõ vùng ph¶i g¾n liÒn víi mÉu c©u vµ bµi héi tho¹i, nghÜa lµ häc sinh ph¶i nhí tõ trong t×nh huèng giao tiÕp vµ mÉu c©u cho s½n. Tuy nhiªn, ®iÒu ®ã chØ cã thÓ thùc hiÖn ®èi víi tõng ®èi tîng häc sinh trong tõng giai ®o¹n häc vµ phô thuéc vµo néi dung tõng bµi häc. Ch¼ng h¹n, khi gi¸o viªn d¹y bµi ®Çu tiªn cña ch¬ng tr×nh TiÕng Anh líp 6. §Ó häc sinh cã thÓ hiÓu ®îc t×nh huèng vµ néi dung bµi héi tho¹i, gi¸o viªn chØ cÇn giíi thiÖu néi dung vµ t×nh huèng b»ng tiÕng ViÖt, kh«ng cÇn t¸ch riªng phÇn tõ míi. EX: Nam: Hi, Nga Nga : Hello, Nam Nam : How are you ? Nga : I’m fine, thanks. And you ? Nam : Fine, thank. Nhng cµng lªn cao, tÝnh chÊt ng÷ ph¸p cµng phøc t¹p, nÕu theo ph¬ng ph¸p trªn th× häc sinh kh«ng thÓ nhí néi dung bµi häc vµ hiÓu râ ng÷ nghÜa vµ c¸ch sö dông cña tõ vùng mét c¸ch chÝnh x¸c ®îc. V× thÕ viÖc giíi thiÖu nghÜa cña tõ ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng gióp häc sinh hiÓu bµi vµ cã thÓ vËn dông trong thùc tÕ. Tríc ®©y, do ph¬ng tiÖn d¹y häc cßn thiÕu, thêi gian h¹n chÕ vµ sÜ sè häc sinh trong líp cßn ®«ng, gi¸o viªn thêng d¹y tõ míi mét c¸ch ®¬n ®iÖu. Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc to tõ míi sau ®ã gi¶i thÝch nghÜa cña tõ ( thêng b»ng c¸ch dÞch sang TiÕng ViÖt) tiÕp theo gi¸o viªn cho mét vµi vÝ dô víi tõ míi. Sau ®ã cã thÓ yªu cÇu häc sinh lµm mét vµi vÝ dô víi tõ míi ®ã. Víi c¸ch nµy häc sinh sÏ thiÕu høng thó, nhí tõ mét c¸ch m¸y mãc vµ dÔ quªn. Th«ng thêng ë nh÷ng giê d¹y trªn líp, phÇn lín mäi cè g¾ng cña gi¸o viªn lµ lµm sao ®Ó cã thÓ hoµn thµnh hÕt c¸c môc cã s½n trong s¸ch gi¸o khoa. Khi nh÷ng c«ng viÖc nµy ®îc hoµn thµnh, cã nghÜa lµ häc sinh ®äc tr«i ch¶y, cã thÓ nãi ®îc néi dung bµi, ®Æt ®îc c©u víi ng÷ liÖu míi, nªu ra ®îc tõ t¬ng ®¬ng cña TiÕng Anh trong tiÕng ViÖt vµ ngîc l¹i. ChØ cÇn vËy gi¸o viªn cã lÏ ®· c¶m thÊy hµi lßng víi giê d¹y cña m×nh vµ cho r»ng m×nh ®· thµnh c«ng. Tuy nhiªn nÕu thö xem xÐt l¹i thùc chÊt kÕt qu¶ cña sù “hoµn thµnh” ®ã qua mét vµi bµi kiÓm tra kh¶ n¨ng øng dông ng÷ liÖu võa häc cña häc sinh b»ng c¸ch t¸ch nh÷ng ng÷ liÖu ®· häc ra khái bµi häc trong s¸ch ®a chóng vµo ng÷ c¶nh vµ t×nh huèng míi th× rÊt cã thÓ sÏ kh«ng cã kÕt qu¶ nh gi¸o viªn mong muèn, sÏ kh«ng ph¶i lóc nµo còng “ tr«i ch¶y” nh nh÷ng g× ®· diÔn ra trªn líp. Gi¸o viªn sÏ nhËn ra r»ng sù thµnh c«ng vµ tr«i ch¶y kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®i ®«i víi nhau. Lóc nµy chÝnh lµ lóc ngêi gi¸o viªn cÇn xem xÐt l¹i c¸ch d¹y cña m×nh. Tõ thùc tr¹ng nªu trªn, ®Ó c«ng viÖc gi¶ng d¹y ®¹t hiÖu qu¶ tèt h¬n t«i ®· ¸p dông mét sè ph¬ng ph¸p d¹y sinh ®éng h¬n, s«i næi h¬n ®Ó g©y høng thó cho häc sinh, lµm cho häc sinh nhí bµi l©u h¬n vµ sö dông nh÷ng tõ míi võa häc sao cho cã thÓ ®¹t kÕt qu¶ nh mong muèn..®Æc biÖt lµ häc sinh khèi 6 Trêng THCS ThiÖu Kh¸nh, ThiÖu Hãa, Thanh Hãa . B – gi¶i quyÕt vÊn ®Ò: I. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ngµnh gi¸o dôc ®· vµ ®ang ®a ra rÊt nhiÒu ph¬ng ph¸p ®æi míi vµo gi¶ng d¹y nãi chung vµ bé m«n TiÕng Anh nãi riªng. Theo t«i nghÜ ®Ó gióp häc sinh cã nÒn t¶ng v÷ng ch¾c lµm c¬ së cho sau nµy häc cao h¬n vµ muèn ®¹t ®îc môc ®Ých ®ã tèt th× ph¶i cÇn cã nh÷ng ®Þnh híng tÝch cùc. §èi víi viÖc häc tõ míi vµ ng÷ ph¸p trong TiÕng Anh lµ nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh lµm bµi tèt, ®Ó gióp c¸c em t duy l« gÝc. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã thÇy vµ trß cÇn chuÈn bÞ chu ®¸o ®Ó cã mét tiÕt häc thËt sù s«i næi, tù nhiªn vµ hiÖu qu¶. Cô thÓ lµ sau mçi giê häc ®ã nã sÏ nªu lªn ®îc: Nh÷ng biÖn ph¸p mang tÝnh kinh nghiÖm gióp cho viÖc giíi thiÖu tõ míi ®¹t kÕt qu¶ cao còng nh nh÷ng nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm cña viÖc giíi thiÖu nghÜa cña tõ. Tõ ®ã t«i ®· rót ra ®îc mét sè gi¶i ph¸p cô thÓ nh sau: 1. Giíi thiÖu nghÜa cña tõ b»ng ph¬ng ph¸p trùc quan. Ph¬ng tiÖn trùc quan ®ãng vai trß rÊt quan träng trong viÖc thiÕt lËp mèi quan hÖ gi÷a ©m thanh vµ h×nh ¶nh, gióp häc sinh liªn tëng ®Ó hiÓu ®îc ng«n ng÷ mét c¸ch trùc tiÕp mµ kh«ng cÇn ph¶i th«ng qua c¸ch dÞch nghÜa ®¬n thuÇn. Trong qu¸ tr×nh d¹y tõ míi, ®Æc biÖt lµ nh÷ng tõ chñ ®éng gi¸o viªn cÇn ph¶i sö dông mét sè ®å dïng d¹y häc quan träng trong viÖc ng÷ nghÜa ho¸ nh tranh ¶nh, ®å vËt thËt, h×nh vÏ ®¬n gi¶i b»ng phÊn trªn b¶ng, b¶ng nØ, b»ng b×a giÊy hay trªn khæ giÊy A4 .... 2. Gíi thiÖu nghÜa cña tõ b»ng p¬ng ph¸p cho vÝ dô minh ho¹. §Ó giíi thiÖu nghÜa cña tõ gi¸o viªn cã thÓ lång tõ míi vµo trong c©u cã cÊu tróc cò, lÊy vÝ dô ®ã ®Ó gi¶i thÝch nghÜa cña tõ. 3. Gíi thiÖu nghÜa cña tõ b»ng ph¬ng ph¸p sö dông tõ §ång nghÜa hoÆc Tr¸i nghÜa. §Ó cho häc sinh cã thªm mét sè vèn tõ, sö dông chóng ®îc nhiÒu vµ nhí l©u h¬n gi¸o viªn cã thÓ giíi thiÖu c¸c cÆp tõ §ång nghÜa / Tr¸i nghÜa. II.C¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn: 1 Giíi thiÖu nghÜa cña tõ b»ng ph¬ng ph¸p trùc quan: a. Ph¬ng ph¸p sö dông ®å vËt thËt ®Ó giíi thiÖu tõ míi. Ph¬ng ph¸p giíi thiÖu nghÜa cña tõ b»ng ®å vËt thêng dïng hoÆc thêng thÊy ë trªn trêng, trªn líp, c¸c ®å dïng trong gia ®×nh hay xung quanh chóng ta. EX : Gi¸o viªn cã thÓ giíi thiÖu nghÜa cña c¸c tõ “ A door, a window, a table, a chair, a desk, a stool, a stereo, a telephone... (English 6) b»ng c¸ch chØ tay vµo cöa ra vµo hoÆc cña sæ, c¸i bµn c¸i ghÕ vµ cã thÓ nãi: “ Look, this is a door“ Vµ sau ®ã cho häc sinh lÆp l¹i vµi lÇn “ a door”” Gi¸o viªn l¹i chØ tiÕp vµo cöa sæ vµ nãi “ Look, this is a window “ vµ sau ®ã l¹i cho häc sinh ®äc l¹i tõ “ a window” Dïng ®å vËt ®Ó d¹y tõ míi trong bµi : “Parts of the body” ( c¸c phÇn c¬ thÓ) T«i tiÕn hµnh nh sau: Gi¸o viªn chuÈn bÞ s½n mét con bóp bª, råi sö dông c¸c cÊu tróc ®· häc nh : This is ..... That is...., These are ...., Those are ..., §Ó giíi thiÖu c¸c tõ míi vÒ bé phËn cña ngêi, lÇn lît gi¸o viªn chØ vµo c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ tõ ®Çu xuèng tíi ch©n ®Ó gíi thiÖu: - This is her head (ChØ vµo ®Çu vµ nãi) - This is her shoulder (ChØ vµo mét vai vµ nãi ) - These are her shoulders (ChØ vµo hai vai vµ nãi) - This is her arm (ChØ vµo c¸nh tay vµ nãi) - This is her hand (ChØ vµo bµn tay vµ nãi) - These are her fingers. (ChØ vµo c¸c ngãn tay vµ nãi) Cø nh vËy gi¸o viªn giíi thiÖu tÊt c¶ c¸c bé phËn tõ ®Çu cho tíi c¸c ngãn ch©n. Sau ®ã cho häc sinh nghe b¨ng vµ ®äc theo ®Ó luyÖn c¸ch ph¸t ©m c¸c tõ míi ®ã. Cho häc sinh lÆp l¹i c¸c tõ míi theo mÉu. Gi¸o viªn cñng cè nhanh b»ng c¸ch cho c¸c em h×nh thµnh vµ miªu t¶ l¹i c¸c bé phËn c¬ thÓ theo c¸ch t¬ng tù nh mÉu ®· luyÖn. CÇn lu ý c¸ch ph¸t ©m cña häc sinh cã ®óng hay kh«ng vÒ c¸c danh tõ sè nhiÒu, ®Æc biÖt lµ c¸c tõ h×nh th¸i biÕn ®æi cña tõ : foot – feet, tooth – teeth.... Hay ®Ó giíi thiÖu tõ “hat” th× gi¸o viªn cã thÓ cÇm ngay c¸i mò trªn tay hay chØ vµo c¸i mò ®ang treo trªn cöa sæ trong líp vµ hái: “ What is that ? ” “That is a hat Vµ cø thÕ chóng ta còng cã thÓ gióp c¸c em häc sinh quan s¸t xung quanh, nh÷ng ®å vËt nµo cã thÓ sö dông ®îc th× chóng ta lÊy lµm vÝ dô hoÆc chóng ta cã thÓ yªu cÇu häc sinh mang mét vµi ®å dïng th«ng thêng mang ®Õn líp miÔn lµ nã phôc vô phï hîp cho tiÕt d¹y ®ã. b. Ph¬ng ph¸p sö dông tranh ¶nh ®Ó giíi thiÖu tõ míi. §èi víi nh÷ng tõ chóng ta kh«ng thÓ mang vËt mÉu tíi líp th× mét gi¶i ph¸p kh¸c lµ gi¸o viªn nªn sö dông tranh ¶nh. Tranh ¶nh ®îc sö dông ®Ó t¹o ra sù sinh ®éng trong giê häc vµ còng lµ mét c¸ch l«i cuèn, thu hót sù chó ý cña häc sinh lµm cho c¸c em c¶m thÊy tho¶i m¸i khi tiÕp nhËn kiÕn thøc, nhÊt lµ viÖc hiÓu nghÜa cña tõ mét c¸ch dÔ dµng.h¬n tõ ®ã sÏ gióp häc sinh yªu thÝch m«n häc h¬n. VÝ dô d¹y tõ “ school” vµ tÝnh tõ “ small” vµ “ big” Gi¸o viªn nªn vÏ s½n ( hoÆc su tÇm) hai bøc tranh vÒ trêng häc : Nam’s school Nga’s school Dïng tranh : Bøc tranh 1 lµ trêng cña Nam - nhá h¬n ë n«ng th«n Bøc tranh thø hai lµ trêng cña Nga - to h¬n ë thµnh phè. §Ó d¹y c¶ ba tõ míi nµy gi¸o viªn treo c¶ hai bøc tranh lªn b¶ng vµ giíi thiÖu b»ng tiÕng Anh: ChØ vµo bøc tranh thø nhÊt : This is Nam. This is his school . Nam’s school is small . It is in the country. Qua hai bøc tranh vµ nghe c« giíi thiÖu b»ng tiÕng Anh häc sinh sÏ hiÓu ngay ®îc tõ “ school” Gi¸o viªn hái tiÕp : C¸c em cã nhËn xÐt g× vÒ hai bøc tranh nµy? HÇu hÕt c¸c em ®Òu nhËn ra vµ tr¶ lêi ®©y lµ hai trêng häc. Trêng cña Phong th× nhá, nã n»m ë vïng quª. Trêng cña Nga th× to h¬n nã ë vïng thµnh phè. Gi¸o viªn viÕt c¶ 3 tõ lªn b¶ng. School (n) : Trêng häc Small (adj ) : nhá, bÐ Big (adj ) : to, lín Small >< big Gi¸o viªn ®äc mÉu hoÆc cho häc sinh nghe b¨ng vµ ®äc theo ®Ó biÕt c¸ch ph¸t ©m c¸c tõ míi ®ã . Giíi thiÖu cho häc sinh t×nh huèng trong s¸ch gi¸o khoa . Gi¸o viªn ®Æt mét sè vÝ dô sau ®ã yªu cÇu häc sinh tù lÊy vÝ dô, ®Æt c©u cã ba tõ míi võa ®îc häc. - Na’s pen is small - Ba’s pen is big S¸ch gi¸o khoa theo ch¬ng tr×nh míi ®îc biªn so¹n theo chñ ®iÓm nªn kªnh h×nh ®ãng vai trß quan träng. C¸c tranh ¶nh trong s¸ch ®Ñp, râ rµng, ®a d¹ng, minh ho¹ nghÜa cña tõ hoÆc th«ng tin kh«ng cÇn qua gi¶i thÝch tiÕng mÑ ®Î. V× vËy gi¸o viªn cÇn ph¶i sö dông h×nh trong s¸ch mét c¸ch linh ho¹t vµ s¸ng t¹o. Cã thÓ kh«ng nhÊt thiÕt lóc nµo còng sö dông c¸c h×nh trong s¸ch mµ ngîc l¹i cã thÓ vÏ to h¬n hoÆc dïng nh÷ng tranh kh¸c do m×nh t¹o ra sao cho võa ®¶m b¶o yªu cÇu cña bµi häc võa ®em l¹i hiÖu qu¶ cao, phï hîp víi ®èi t îng häc sinh. c. Ph¬ng ph¸p sö dông h×nh vÏ ®Ó giíi thiÖu tõ míi. Víi c¸c tõ kh«ng thÓ giíi thiÖu b»ng ®å vËt thùc, tranh ¶nh gi¸o viªn cã thÓ vÏ nh÷ng h×nh vÏ ®¬n gi¶n ë trªn b¶ng. Dï kh«ng ph¶i ho¹ sü, gi¸o viªn nµo còng cã thÓ vÏ ®îc mét sè h×nh ¶nh lªn trªn b¶ng theo lèi ®¬n gi¶n nh sau: C¸c h×nh vÏ lo¹i nµy kh«ng cÇn ®Ñp v× môc ®Ých chÝnh lµ ®Ó minh ho¹ ng«n ng÷. Cã thÓ häc sinh l¹i nhí rÊt l©u nh÷ng h×nh vÏ ngé nghÜnh v× qu¸ “xÊu”. C¸c h×nh vÏ lo¹i nµy gióp häc sinh tëng tîng vµ hiÓu ®îc nghÜa cña tõ mµ kh«ng cÇn qua kh©u dÞch sang TiÕng ViÖt. §èi víi häc sinh THCS Bé gi¸o dôc ®µo t¹o ®· cã nh÷ng bé tranh rÊt sinh ®éng, tuy nhiªn vÉn kh«ng ®ñ ®Ó phôc vô d¹y häc ®îc bëi v× trong s¸ch c¸c kiÕn thøc rÊt réng, chóng ta cã thÓ ph¶i sö dông c¸c kªnh h×nh mµ gi¸o viªn cÇn tham kh¶o tríc khi lªn líp vµ còng cã thÓ vÏ nh÷ng bøc tranh ®ã mét c¸ch ®¬n gi¶n. d. Ph¬ng ph¸p dïng cö chØ, hµnh ®éng, ®iÖu bé ®Ó giíi thiÖu tõ Ngoµi ra gi¸o viªn cßn cã thÓ giíi thiÖu tõ míi b»ng c¸ch dïng ®iÖu bé, hµnh ®éng vµ biÓu ®¹t trªn khu«n mÆt. Thñ thuËt nµy dïng khi giíi thiÖu víi hÇu hÕt c¸c ®éng tõ chØ hµnh ®éng hoÆc c¸c tÝnh tõ. EX : Giíi thiÖu c¸c ®éng tõ nh : walk, run, eat, drink ... Gi¸o viªn võa ®i bé võa nãi: “Look, I’m walking” hay võa lµm ®iÖu bé ch¹y võa nãi: “ Look, I’m running” §Ó giíi thiÖu tõ “open” vµ “ tõ close” gi¸o viªn cã thÓ nãi “ Look, I’m opening the book and I’m closing the book” gi¸o viªn võa nãi võa kÕt hîp ®éng t¸c më vµ gÊp s¸ch l¹i: Gi¸o viªn muèn giíi thiÖu tõ “ Hungry”, gi¸o viªn thÓ hiÖn nÐt mÆt h¬i buån vµ h¬i hãp bông l¹i vµ chØ vµo mét sè ®å thøc ¨n nµo ®ã råi nãi: I’m hungry. I want some bread. Råi viÕt tõ ®ã lªn b¶ng häc sinh sÏ nhËn ra tõ “ hungry” nghÜa lµ “ ®ãi” Gi¸o viªn muèn giíi thiÖu tõ “cold” th× gi¸o viªn lµm nh sau: Rïng m×nh vµ co ngêi l¹i råi nãi: I’m cold. I want a glass of hot water. Nh thÕ häc sinh sÏ hiÓu ®îc nghÜa cña tõ, råi gi¸o viªn thùc hiÖn tiÕp tôc c¸c tõ nh : Thirsty, full, hot, tired ....... Sau ®ã gi¸o viªn thùc hµnh, ph¸t ©m c¸c tõ míi ®ã vµ sö dông cÊu tróc : I’m ..., She is......., He is ......, They are.... ®Ó luyÖn tËp. Lµm nh thÕ nµo ®Ó khuyÕn khÝch häc sinh cña m×nh nhËn biÕt ®îc tr¹ng th¸i cña ngêi kh¸c vµ diÔn t¶ ®îc tr¹ng th¸i cña m×nh. EX: Häc sinh võa diÔn t¶ võa nãi: S1: I’m thirsty S2 : I’m full S3 : I’m hot ..... HoÆc cho mét häc sinh diÔn t¶ vµ mét sè häc sinh kh¸c nãi: S1: He is tired S2: She is cold Cø thùc hµnh nh thÕ c¸c em sÏ nhanh chãng ghi nhí vµ kh¾c s©u nh÷ng tõ míi võa ®îc häc. DÜ nhiªn kh«ng ph¶i tõ nµo gi¸o viªn còng cã thÓ sö dông ®îc c¸c tranh ¶nh, vËt thËt b»ng c¸c m« h×nh, ®å vËt mµ gi¸o viªn cßn ph¶i sö dông c¸c t×nh huèng vµ gi¶i thÝch b»ng TiÕng ViÖt. Khi d¹y c¸c tõ trõu tîng t«i kh«ng thÓ minh ho¹ b»ng tranh hoÆc vËt thËt mµ ph¶i gi¶i thÝch mét c¸ch nhanh chãng ®Ó kh«ng mÊt nhiÒu thêi gian, mµ häc sinh vÉn tiÕp thu mét c¸ch dÔ dµng. EX: §Ó d¹y tõ “bacon” T«i lµm nh sau: Ghi tõ lªn b¶ng vµ gi¶i thÝch ( ®©y lµ mét mãn ¨n ®îc lµm tõ thÞt lµ: “thÞt muèi”). Sau ®ã t«i cho häc sinh luyÖn ®äc vµ vËn dông vµo c©u. C¸c tõ kh¸c còng t¬ng tù nh thÕ. 2. Ph¬ng ph¸p giíi thiÖu nghÜa cña tõ b»ng c¸ch cho vÝ dô §Ó giíi thiÖu nghÜa cña tõ gi¸o viªn cã thÓ lång tõ míi vµo trong c©u cã cÊu tróc cò, lÊy vÝ dô ®ã ®Ó gi¶i thÝch nghÜa cña tõ. EX: §Ó giíi thiÖu nghÜa cña c¸c tõ míi : Book store, restaurant, supermarket ... gi¸o viªn cã thÓ giíi thiÖu nh sau: “ If you want to buy some books, you can go to the book store” “ When you feel hungry, you can go to the restaurant to eat or drink” Hay muèn giíi thiÖu nghÜa cña tõ “ toothache”, or “dentist”. Gi¸o viªn cã thÓ nãi: “If you eat a lot of sweets everynight, you’ll have a toothache” “If you have a toothache, you should go to the dentist’s” Mét vµi vÝ dô dïng ®Ó gi¶i thÝch nghÜa cña tõ cÇn ph¶i dïng vÝ dô râ rµng, dÔ hiÓu. V× thÕ, nÕu gi¸o viªn chØ nãi: (“ My old sister is hard” ChÞ g¸i cña t«i siªng n¨ng”), nã kh«ng chØ ra nghÜa cña “hard” ( siªng n¨ng), gi¸o viªn cÇn ph¶i nãi râ thªm. She often gets up at 5 a.m and works all day. ( ChÞ Êy thøc dËy vµ lóc 5 giê s¸ng vµ lµm viÖc c¶ ngµy)  She is very hard Tõ ®ã häc sinh cã thÓ hiÓu ®îc nghÜa cña tõ “hard” . Hay ®Ó giíi thiÖu nghÜa cña tõ “early” ( Sím), secret ( bÝ mËt) gi¸o viªn cã thÓ nãi. “She often gets up at 5 a.m She gets up early.” “ He keeps his plan secret. He doesn’t tell any one about it 3. Ph¬ng ph¸p giíi thiÖu ng÷ nghÜa cña tõ b»ng viÖc sö dông c¸c cÆp tõ §ång nghÜa hoÆc Tr¸i nghÜa. §Ó cho viÖc giíi thiÖu tõ míi thªm phong phó vµ tr¸nh ®¬n ®iÖu, ®ång thêi gióp cho häc sinh cã thªm vÒ vèn tõ, chóng ta cã thÓ sö dông c¸c cÆp tõ ®ång nghÜa hoÆc tr¸i nghÜa trong khi giíi thiÖu tõ míi. Ch¼ng h¹n khi chóng ta giíi thiÖu c¸c tõ nh: Tall; black; sick; have lunch...chóng ta cã thÓ sö dông c¸c cÆp tõ ®ång nghÜa. Tall ( adj ) = hight ( adj ): cao Black ( adj ) = dark ( adj ): ®en, tèi Sick ( adj ) = ill ( adj ): èm Have lunch ( v ) = eat lunch ( v ): ¨n tra HoÆc khi chóng ta giíi thiÖu c¸c tõ nh: good; day; behind; like...chóng ta cã thÓ sö dông c¸c cÆp tõ tr¸i nghÜa. Good ( adj ) >< bad ( adj ): Tèt >< kÐm/ xÊu Day ( n ) >< night ( n ): Ngµy >< ®ªm Behind ( pre ) >< in front of ( pre ): ®»ng sau >< ®»ng tríc Like ( v ) >< hate ( v ): ThÝch >< ghÐt Ngoµi ra gi¸o viªn cßn cã thÓ giíi thiÖu nghÜa cña tõ qua vÝ dô ®Þnh nghÜa, ph¬ng ph¸p nµy cã vÎ khã ®èi víi ®èi tîng häc sinh vïng n«ng th«n cha chÞu khã häc ngo¹i ng÷, vµ mét sè häc sinh cha chÞu khã häc tõ míi, cha cã vèn tõ míi phong phó, mµ chØ ¸p dông cho ®èi tîng häc sinh kh¸, giái cã vèn tõ kho¶ng 150 tõ trë lªn. EX: Giíi thiÖu nghÜa cña tõ “ cat” ( con mÌo) “ A small, furry animal kept as a pet and useful for catching rats and mice” (Mét lo¹i thó nhá cã l«ng ®îc nu«i nh lµ mét con vËt ®îc yªu thÝch trong nhµ vµ cã Ých cho viÖc b¾t chuét) Giíi thiÖu nghÜa cña tõ “ Parents = father and mother” Giíi thiÖu nghÜa cña tõ “ Uncle” “ The older brother of your mother or your father” ( Anh trai cña bè b¹n hoÆc mÑ b¹n)  Uncle : B¸c trai Khi d¹y tõ “ Truck – driver” T«i cã thÓ nãi: He is driving a truck. He is a truck – driver. Víi c¸ch nµy gi¸o viªn võa «n ®îc cho häc sinh mµ cßn më réng thªm vèn tõ cho c¸c em. Theo c¸ch nµy gi¸o viªn nªn ®a ra nh÷ng c©u ®¬n gi¶n, cÊu tróc cò, tõ cò tr¸nh ®a ra mét c©u, mµ ®Ó gi¶i thÝch cã mét tõ míi, häc sinh l¹i gÆp ph¶i vµi tõ míi kh¸c th× rÊt khã gi¶i thÝch nghÜa cña tõ cÇn gi¶i thÝch. Tãm l¹i c¸c ph¬ng ph¸p giíi thiÖu tõ míi nµy cßn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau: Thêi gian, néi dung bµi häc, møc ®é hiÓu biÕt vµ chÊt lîng häc sinh. VÝ dô ë mét líp ®èi tîng häc sinh b×nh thêng mµ gi¸o viªn l¹i dông ph¬ng ph¸p giíi thiÖu tõ b»ng c¸ch dïng ®Þnh nghÜa th× møc ®é thµnh c«ng cha ch¾c ®· cao. V× vËy mçi gi¸o viªn cÇn ph¶i n¾m ®îc chÊt lîng häc sinh cña m×nh tõ ®ã míi sö dông ®îc c¸c ph¬ng ph¸p ®¹t kÕt qu¶ cao, t¹o c¬ héi cho häc sinh thùc hµnh c¸c tõ ®· häc. C - KÕt luËn * KÕt qu¶ ®¹t ®îc sau khi ¸p dông: ViÖc vËn dông s¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “ Mét sè h¬ng ph¸p giíi thiÖu tõ míi cho häc sinh líp 6” t¹i Trêng THCS ThiÖu Kh¸nh b¶n th©n t«i ®· ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ hÕt søc kh¶ quan. Tríc hÕt nh÷ng kinh nghiÖm nµy rÊt phï hîp víi ch¬ng tr×nh SGK míi. Häc sinh khèi 6 cã høng thó häc tËp h¬n, tÝch cùc chñ ®éng s¸ng t¹o ®Ó më réng vèn hiÓu biÕt, ®ång thêi còng rÊt linh ho¹t trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô lÜnh héi kiÕn thøc vµ ph¸t triÓn kü n¨ng. Kh«ng khÝ häc tËp s«i næi nhÑ nhµng. Häc sinh cã c¬ héi ®Ó kh¼ng ®Þnh m×nh, c¸c em kh«ng cßn lóng tóng, lo ng¹i khi bíc vµo giê häc. §©y còng chÝnh lµ nh÷ng nguyªn nh©n ®i ®Õn nh÷ng kÕt qu¶ t¬ng ®èi kh¶ quan cña häc sinh khèi 6 trêng THCS ThiÖu Kh¸nh thêi gian tõ th¸ng 10 /2010 ®Õn th¸ng 3/2011 n¨m häc 2010 - 2011 cô thÓ lµ: *Tríc khi ¸p dông ®Ò tµi: (Tríc khi thi kh¶o s¸t chÊt lîng ®Çu n¨m vµo th¸ng 10 n¨m 2010) Lí S. S p Giái 6A 27 SL 3 % 11,2 6B 26 6C 25 6D 26 2 2 3 7,8 8,0 11,5 Kh¸ SL % SL 5 18,5 11 4 4 4 15,4 16,0 15,4 YÕu T.B×nh % SL % 40,7 6 22,2 10 38,4 10 40,0 11 42,1 7 7 6 26,9 28,0 23,0 KÐm SL 2 3 2 2 % 7,4 11,5 8,0 8.0 *Sau khi ¸p dông ®Ò tµi: (§Õn khi thi chÊt lîng gi÷a häc k× II vµo th¸ng 3 n¨m 2011) Lí HS p 6A 27 Giái Kh¸ SL 5 % 18,5 SL 7 % 26 T.B×nh % SL 44 12 YÕu % SL 3 11,5 KÐm SL 0 % 0 6B 26 4 15,4 6 23,1 12 46,1 4 15,4 0 0 6C 25 4 16,0 5 20,0 12 48,0 4 16,0 0 0 6D 26 5 19,3 6 23,1 12 46,1 3 11,5 0 0 Cã thÓ thÊy, víi viÖc ¸p dông ph¬ng ph¸p d¹y tõ míi cho häc sinh líp 6, cô thÓ lµ häc sinh trêng THCS ThiÖu Kh¸nh nh ®· nªu trªn vµo thùc tÕ gi¶ng d¹y ë trêng th× kÕt qu¶ ®îc cao h¬n nhiÒu. §iÒu ®ã ®· thóc ®Èy t«i kh«ng ngõng phÊn ®Êu ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ tèt h¬n n÷a. Sau gÇn mét n¨m thùc hiÖn ph¬ng ph¸p nµy, t«i thÊy r»ng häc sinh ®· sö dông ®óng tõ khi viÕt- nãi, c¸c trêng hîp sö dông sai tõ ngµy mét gi¶m vµ còng ®· cã nh÷ng vèn tõ t¬ng ®èi. Khi ®a c¸c biÖn ph¸p trªn ®©y vµo thùc hiÖn trong mét giê häc cô thÓ, chóng ta sÏ dÔ dµng nhËn thÊy ®îc r»ng häc sinh kh«ng chØ cã høng thó tiÕp thu tõ míi mµ cßn cã thÓ nhí tõ rÊt nhanh. Cïng víi viÖc ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy vµo nh÷ng tiÕt d¹y cô thÓ,t«i ®· thµnh c«ng trong giê thao gi¶ng trong häc kú I n¨m häc nµy vµ kÕt qu¶ ®¹t lo¹i giái. Sau khi ¸p dông thµnh c«ng ®Ò tµi nµy, b¶n th©n t«i ®· gÆt ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ vµ nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u cho b¶n th©n nh sau: -Lµ ngêi gi¸o viªn gi¶ng d¹y m«n ngo¹i ng÷ ph¶i thùc sù cã kiÕn thøc v÷ng vµng, cã tÝnh s¸ng t¹o cao trong gi¶ng d¹y.Trong giê häc, ngêi thÇy, c« chØ lµ ngêi ®iÒu khiÓn, híng dÉn vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cña c¸c em. - Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng trªn líp sao cho häc sinh cã thÓ chia sÎ th«ng tin, quan ®iÓm, cïng th¶o luËn, suy nghÜ lµm s¸ng tá mét sè vÊn ®Ò nµo ®ã. - Tham gia víi t c¸ch lµ ngêi giao tiÕp khi cÇn thiÕt. - Ngêi gi¸o viªn lµ ngêi tæ chøc c¸c nguån ng÷ liÖu vµ ®ång thêi gi¸o viªn còng lµ nguån ng÷ liÖu cho häc tËp. - Gi¸o viªn ph¶i lu«n t¹o m«i trêng ngo¹i ng÷ trong giê häc vµ ph¶i sö dông tiÕng Anh nh lµ ng«n ng÷ chÝnh ®Ó giao tiÕp. Tïy theo khèi,líp vµ ®èi tîng häc sinh,®Æc biÖt lµ häc sinh khèi 6 cÊp THCS, gi¸o viªn cã thÓ sö dông nh÷ng c©u tiÕng Anh ng¾n gän, ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu, dÔ nhí, dÔ thuéc. - Gi¸o viªn ph¶i lu«n biÕt khÝch lÖ häc sinh sö dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó sö dông trong giao tiÕp, nªn lång ghÐp c¸c ho¹t ®éng häc tõ - nghe vµ nãi tiÕng Anh víi h×nh thøc " Võa ch¬i - võa häc". - Trong thêi gian ë nhµ híng dÉn c¸c em luyÖn tËp tõ míi b»ng c¸ch nghe tiÕng Anh qua ®µi, tivi, nghe c¸c bµi h¸t b»ng tiÕng Anh .... Qua viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi ®· gióp t«i h×nh thµnh c¸c bíc ®i phï hîp trong suèt phÇn giíi thiÖu tõ vùng mµ theo t«i ®ã lµ c¸c bíc quan träng vµ cÇn thiÕt mµ mçi gi¸o viªn d¹y Ngo¹i ng÷ nªn ¸p dông. Bëi môc ®Ých chung cuèi cïng vÉn lµ lµm thÕ nµo ®Ó häc sinh häc tõ míi nhanh h¬n, hiÓu tõ dÔ dµng h¬n, nhí l©u h¬n vµ cã kh¶ n¨ng vËn dông vµo v¨n c¶nh râ rµng, hiÖu qu¶ cao h¬n. Trªn ®©y lµ mét sè suy nghÜ cña c¸ nh©n t«i vÒ mét sè ph¬ng ph¸p giíi thiÖu nghÜa cña tõ. BiÕt r»ng ®Ò tµi nµy vÉn cßn nhiÒu thiÕu sãt, t«i rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý thiÕt thùc cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó x©y dùng vµ bæ sung vµo s¸ng kiÕn cña t«i ®îc hoµn thiÖn h¬n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! ThiÖu Kh¸nh, ngµy 5 th¸ng 04 n¨m 2011 Ngêi viÕt Tµi liÖu tham kh¶o 1. Lª ThÞ DiÔm Tó - ThiÕt kÕ bµi gi¶ng TiÕng anh 6, 7, 8, 9 Nhµ xuÊt b¶n §¹i häc s ph¹m 2. Teacher English – Atraining course for teacher. Cambrige 3. Raymond Murphy – English Grammar in use 4. VÜnh b¸ - TrÞnh ThÞ Ph¬ng Th¶o – Lesson plans Grade 8 ( Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc) 5. Tö ®iÓn ThuËt ng÷ tin häc Anh – ViÖt – Phïng Quang Nhîng ( Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc) 6. English vocabulary in use 1995 – Michael Mc Carthy Felicity O’Dell Kính chào quý thầy cô và các bạn. Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới quý thầy cô và các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Khi thầy cô và các bạn đọc bài viết này nghĩa là thầy cô và các bạn đã có thiên hướng làm kinh doanh Nghề giáo là một nghề cao quý, được xã hội coi trọng và tôn vinh. Tuy nhiên, có lẽ cũng như tôi thấy rằng đồng lương của mình quá hạn hẹp. Nếu không phải môn học chính, và nếu không có dạy thêm, liệu rằng tiền lương có đủ cho những nhu cầu của thầy cô. Còn các bạn sinh viên…với bao nhiêu thứ phải trang trải, tiền gia đình gửi, hay đi gia sư kiếm tiền thêm liệu có đủ? Bản thân tôi cũng là một giáo viên dạy môn Ngữ Văn. vì vậy thầy cô sẽ hiểu tiền lương mỗi tháng thu về sẽ được bao nhiêu. Vậy làm cách nào để kiếm thêm cho mình 4, 5 triệu mỗi tháng ngoài tiền lương. Thực tế tôi thấy rằng thời gian thầy cô và các bạn lướt web trong một ngày cũng tương đối nhiều. Ngoài mục đích kiếm tìm thông tin phục vụ chuyên môn, các thầy cô và các bạn còn sưu tầm, tìm hiểu thêm rất nhiều lĩnh vực khác. Vậy tại sao chúng ta không bỏ ra mỗi ngày 5 đến 10 phút lướt web để kiếm cho mình 4, 5 triệu mỗi tháng. Điều này là có thể?. Thầy cô và các bạn hãy tin vào điều đó. Tất nhiên mọi thứ đều có giá của nó. Để quý thầy cô và các bạn nhận được 4, 5 triệu mỗi tháng, cần đòi hỏi ở thầy cô và các bạn sự kiên trì, chịu khó và biết sử dụng máy tính một chút. Vậy thực chất của việc này là việc gì và làm như thế nào? Quý thầy cô và các bạn hãy đọc bài viết của tôi, và nếu có hứng thú thì hãy bắt tay vào công việc ngay thôi. Thầy cô chắc đã nghe nghiều đến việc kiếm tiền qua mạng. Chắc chắn là có. Tuy nhiên trên internet hiện nay có nhiều trang Web kiếm tiền không uy tín ( đó là những trang web nước ngoài, những trang web trả thù lao rất cao...). Nếu là web nước ngoài thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn về mặt ngôn ngữ, những web trả thù lao rất cao đều không uy tín, chúng ta hãy nhận những gì tương xứng với công lao của chúng ta, đó là sự thật. Ở Việt Nam trang web thật sự uy tín đó là : http://satavina.com .Lúc đầu bản thân tôi cũng thấy không chắc chắn lắm về cách kiếm tiền này. Nhưng giờ tôi đã hoàn toàn tin tưởng, đơn giản vì tôi đã được nhận tiền từ công ty.( thầy cô và các bạn cứ tích lũy được 50.000 thôi và yêu cầu satavina thanh toán bằng cách nạp thẻ điện thoại là sẽ tin ngay).Tất nhiên thời gian đầu số tiền kiếm được chẳng bao nhiêu, nhưng sau đó số tiền kiếm được sẽ tăng lên. Có thể thầy cô và các bạn sẽ nói: đó là vớ vẩn, chẳng ai tự nhiên mang tiền cho mình. Đúng chẳng ai cho không thầy cô và các bạn tiền đâu, chúng ta phải làm việc, chúng ta phải mang về lợi nhuận cho họ. Khi chúng ta đọc quảng cáo, xem video quảng cáo nghĩa là mang về doanh thu cho Satavina, đương nhiên họ ăn cơm thì chúng ta cũng phải có cháo mà ăn chứ, không thì ai dại gì mà làm việc cho họ. Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào đây. Thầy cô và các bạn làm như này nhé: 1/ Satavina.com là công ty như thế nào: Đó là công ty cổ phần hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trụ sở tại tòa nhà Femixco, Tầng 6, 231-233 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Q.1, TP. Hồ Chí Minh. GPKD số 0310332710 - do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp. Giấy phép ICP số 13/GP-STTTT do Sở Thông Tin & Truyền Thông TP.HCM cấp.quận 1 Thành Phố HCM. Khi thầy cô là thành viên của công ty, thầy cô sẽ được hưởng tiền hoa hồng từ việc đọc quảng cáo và xem video quảng cáo( tiền này được trích ra từ tiền thuê quảng cáo của các công ty quảng cáo thuê trên satavina) 2/ Các bước đăng kí là thành viên và cách kiếm tiền: Để đăng kí làm thành viên satavina thầy cô làm như sau: Bước 1: Nhập địa chỉ web: http://satavina.com vào trình duyệt web( Dùng trình duyệt firefox, không nên dùng trình duyệt explorer) Giao diện như sau: Để nhanh chóng quý thầy cô và các bạn có thể coppy đường linh sau: http://satavina.com/Register.aspx? hrYmail=trungtam2011@ymail.com&hrID=36522 ( Thầy cô và các bạn chỉ điền thông tin của mình là được. Tuy nhiên, chức năng đăng kí thành viên mới chỉ được mở vài lần trong ngày. Mục đích là để thầy cô và các bạn tìm hiểu kĩ về công ty trước khi giới thiệu bạn bè ) Bước 2: Click chuột vào mục Đăng kí, góc trên bên phải( có thể sẽ không có giao diện ở bước 3 vì thời gian đăng kí không liên tục trong cả ngày, thầy cô và các bạn phải thật kiên trì). Bước 3: Nếu có giao diện hiện ra. thầy cô khai báo các thông tin: Thầy cô khai báo cụ thể các mục như sau: + Mail người giới thiệu( là mail của tôi, tôi đã là thành viên chính thức): + Mã số người giới thiệu( Nhập chính xác) : trungtam2011@ymail.com 00036522 Link giới thiệu trực tiếp: http://satavina.com/Register.aspx? hrYmail=trungtam2011@ymail.com&hrID=36522 + Địa chỉ mail: đây là địa chỉ mail của thầy cô và các bạn. Khai báo địa chỉ thật để còn vào đó kích hoạt tài khoản nếu sai thầy cô và các bạn không thể là thành viên chính thức. + Nhập lại địa chỉ mail:..... + Mật khẩu đăng nhập: nhập mật khẩu khi đăng nhập trang web satavina.com + Các thông tin ở mục: Thông tin chủ tài khoản: thầy cô và các bạn phải nhập chính xác tuyệt đối, vì thông tin này chỉ được nhập 1 lần duy nhất, không sửa được. Thông tin này liên quan đến việc giao dịch sau này. Sai sẽ không giao dịch được. + Nhập mã xác nhận: nhập các chữ, số có bên cạnh vào ô trống + Click vào mục: tôi đã đọc kĩ hướng dẫn..... + Click vào: ĐĂNG KÍ Sau khi đăng kí web sẽ thông báo thành công hay không. Nếu thành công thầy cô và các bạn vào hòm thư đã khai báo để kích hoạt tài khoản. Khi thành công quý thầy cô và các bạn vào web sẽ có đầy đủ thông tin về công ty satavina và cách thức kiếm tiền. Hãy tin vào lợi nhuận mà satavina sẽ mang lại cho thầy cô. Hãy bắt tay vào việc đăng kí, chúng ta không mất gì, chỉ mất một chút thời gian trong ngày mà thôi. Kính chúc quý thầy cô và các bạn thành công. Nếu quý thầy cô có thắc mắc gì trong quá trình tích lũy tiền của mình hãy gọi trực tiếp hoặc mail cho tôi: LÊ THỊ TÂM – Phân viện Kinh Tế sinh thái Trung Bộ Email người giới thiệu: trungtam2011@ymail.com Mã số người giới thiệu: 00036522 Link: http://satavina.com/Register.aspx? hrYmail=trungtam2011@ymail.com&hrID=36522 2/ Cách thức satavina tính điểm quy ra tiền cho thầy cô và các bạn: + Điểm của thầy cô và các bạn được tích lũy nhờ vào đọc quảng cáo và xem video quảng cáo. Nếu chỉ tích lũy điểm từ chính chỉ các thầy cô và các bạn thì 1 tháng chỉ được khoảng 1tr.Nhưng để tăng điểm thầy cô cần phát triển mạng lưới bạn bè của thầy cô và các bạn. 3/ Cách thức phát triển mạng lưới: - Xem 1 quảng cáo video: 10 điểm/giây. (có hơn 10 video quảng cáo, mỗi video trung bình 1 phút) - Đọc 1 tin quảng cáo: 10 điểm/giây. (hơn 5 tin quảng cáo) _Trả lời 1 phiếu khảo sát.:100,000 điểm / 1 bài. _Viết bài.... Trong 1 ngày bạn chỉ cần dành ít nhất 5 phút xem quảng cáo, bạn có thể kiếm được: 10x60x5= 3000 điểm, như vậy bạn sẽ kiếm được 300đồng . - Bạn giới thiệu 10 người bạn xem quảng cáo (gọi là Mức 1 của bạn), 10 người này cũng dành 5 phút xem quảng cáo mỗi ngày, công ty cũng chi trả cho bạn 300đồng/người.ngày. - Cũng tương tự như vậy 10 Mức 1 của bạn giới thiệu mỗi người 10 người thì bạn có 100 người (gọi là mức 2 của bạn), công ty cũng chi trả cho bạn 300đồng/người.ngày. - Tương tự như vậy, công ty chi trả đến Mức 5 của bạn theo sơ đồ sau : - Nếu bạn xây dựng đến Mức 1, bạn được 3.000đồng/ngày → 90.000 đồng/tháng. - Nếu bạn xây dựng đến Mức 2, bạn được 30.000đồng/ngày → 900.000 đồng/tháng. - Nếu bạn xây dựng đến Mức 3, bạn được 300.000đồng/ngày → 9.000.000 đồng/tháng. - Nếu bạn xây dựng đến Mức 4, bạn được 3.000.000đồng/ngày → 90.000.000 đồng/tháng. - Nếu bạn xây dựng đến Mức 5, bạn được 30.000.000đồng/ngày → 900.000.000 đồng/tháng. Tuy nhiên thầy cô và các bạn không nên mơ đạt đến mức 5. Chỉ cần cố gắng để 1tháng được 1=>10 triệu là quá ổn rồi. Như vậy thầy cô và các bạn thấy satavina không cho không thầy cô và các bạn tiền đúng không. Vậy hãy đăng kí và giới thiệu mạng lưới của mình ngay đi. Lưu ý: Chỉ khi thầy cô và các bạn là thành viên chính thức thì thầy cô và các bạn mới được phép giới thiệu người khác. Hãy giới thiệu đến người khác là bạn bè thầy cô và các bạn như tôi đã giới thiệu và hãy quan tâm đến những người mà bạn đã giới thiệu và chăm sóc họ( khi là thành viên thầy cô và các bạn sẽ có mã số riêng).Khi giới thiệu bạn bè hãy thay nội dung ở mục thông tin người giới thiệu là thông tin của thầy cô và các bạn. Chúc quý thầy cô và các bạn thành công và có thể kiếm được 1 khoản tiền cho riêng mình. LÊ THỊ TÂM – Phân viện Kinh Tế sinh thái Trung Bộ Email người giới thiệu: trungtam2011@ymail.com Mã số người giới thiệu: 00036522 Link: http://satavina.com/Register.aspx? hrYmail=trungtam2011@ymail.com&hrID=36522
- Xem thêm -