Tài liệu Một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn hóa học 9

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giaûi Phaùp Höõu Ích Naêm Hoïc: 2008 – 2009 MUÏC LUÏC Noäi dung Muïc luïc Phaàn I. Môû ñaàu Phaàn II. Noäi Dung I. Cô sôû lyù luaän vaø thöïc tieãn cuûa ñeà taøi II. Thöïc traïng vaán ñeà nghieân cöùu III. Caùc giaûi phaùp vaø keát quaû ñaït ñöôïc 1. Ñoái vôùi giaùo vieân 2. Ñoái vôùi hoïc sinh 3. Moät soá phöông phaùp giaûi nhanh baøi taäp traéc nghieäm hoùa hoïc 9 Phöông phaùp 1: phöông phaùp giaûi toaùn aùp duïng ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng Phöông phaùp 2: phöông phaùp ñöôøng cheùo Phöông phaùp 3: phöông phaùp taêng giaûm khoái löôïng Phöông phaùp 4: phöông phaùp giaûi baøi taäp xaùc ñònh nguyeân toá döïa vaøo coâng thöùc oxit cao nhaát Phöông phaùp 5: phöông phaùp xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû hôïp chaát hyñrocacbon döïa vaøo phaûn öùng hoùa hoïc. Phöông phaùp 6: phöông phaùp giaûi baøi taäp veà röôïu etylic IV. Phaàn IV. Keát quaû ñaït ñöôïc V. Phaàn V. Keát luaän Taøi lieäu tham khaûo Gv: Traàn Ñình Hoaøng Trang 1 2 2 3 3 3 3 3 4 6 8 10 10 12 13 13 14 Tröôøng THCS Taân Chaâu 1 Giaûi Phaùp Höõu Ích Naêm Hoïc: 2008 – 2009 PHAÀN I: MÔÛ ÑAÀU Hieän nay treân theá giôùi noùi chung vaø Vieät Nam ra noùi rieâng vieäc ñöa loaïi baøi taäp traéc nghieäm coù nhieàu löïa choïn vaøo caùc kì thi ngaøy caøng phoå bieán vì noù coù nhieàu öu ñieåm. + Xaùc suaát ñuùng ngaãu nhieân thaáp + Tieát kieäm thôøi gian chaám baøi + Gaây ñöôïc söï höùng thuù hoïc taäp cuûa hoïc sinh + Hoïc sinh coù theå töï kieåm tra ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa mình moät caùch nhanh choùng qua caùc baøi kieåm tra treân lôùp, trong saùch, hay treân maïng internet. Ñoàng thôøi töï ñeà ra bieän phaùp boå sung kieán thöùc moät caùch hôïp lí. Ñoái vôùi nhöõng loaïi baøi taäp naøy caùc em caàn phaûi traû lôøi nhanh vaø chính xaùc cao vì thôøi gian daønh cho moãi caâu trung bình chæ laø 1.5 phuùt . Do ñoù caùc em phaûi trang bò cho mình ngoaøi nhöõng caùch giaûi thoâng thöôøng, caàn coù nhöõng phöông phaùp ñeå giaûi nhanh, choïn ñuùng. Qua nhöõng naêm giaûng daïy boä moân Hoùa hoïc 9, Toâi nhaän thaáy caùc em hoïc sinh thöôøng raát yeáu khi giaûi baøi taäp ñaëc bieät laø giaûi baøi taäp traéc nghieäm khaùch quan. Hieän nay theo höôùng kieåm tra ñaùnh giaù môùi naâng daàn tæ leä traéc nghieäm khaùch quan thì trong moät baøi kieåm tra thöôøng coù raát nhieàu daïng toaùn, maø thôøi gian chia ñeàu cho moãi caâu traéc nghieäm laïi raát haïn cheá. Neáu caùc em vaãn giaûi baøi taäp theo höôùng traéc nghieäm töï luaän nhö tröôùc ñaây thì thöôøng khoâng coù ñuû thôøi gian ñeå hoaøn thaønh moät baøi kieåm tra ñaùnh giaù daãn ñeán chaát löôïng boä moân thaáp. Töø thöïc teá treân toâi maïnh daïn xaây döïng giaûi phaùp höõu ích” Moät soá phöông phaùp giaûi nhanh baøi taäp traéc nghieäm moân Hoùa hoïc 9”. Do thôøi gian vaø naêng löïc coù haïn Toâi chæ ñi saâu giaûi quyeát “Một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn Hóa học 9”. PHAÀN II: NOÄI DUNG I. CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VAØ THÖÏC TIEÃN CUÛA ÑEÀ TAØI. Qua giaûi phaùp naøy toâi mong muoán giaùo vieân seõ chuû ñoäng hôn khi höôùng daãn hoïc sinh giaûi baøi taäp traéc nghieäm khaùch quan moân Hoùa hoïc. Coøn ñoái vôùi hoïc sinh giaûi phaùp naøy seõ giuùp ñôõ caùc em raát nhieàu trong vieäc trang bò cho mình moät soá phöông phaùp giaûi nhanh, choïn ñuùng caùc baøi taäp traéc nghieäm khaùch quan. Töø ñoù caùc em khoâng ngöøng phaùt huy tính tích cöïc chuû ñoäng, saùng taïo trong hoïc taäp boä moân. Gv: Traàn Ñình Hoaøng Tröôøng THCS Taân Chaâu 2 Giaûi Phaùp Höõu Ích Naêm Hoïc: 2008 – 2009 II. THÖÏC TRAÏNG VAÁN ÑEÀ NGHIEÂN CÖÙU. Hieän nay trong chöông trình hoùa hoïc 9 baøi kieåm tra 15’ traéc nghieäm khaùch quan 100%, baøi kieåm tra ñònh kyø traéc nghieäm khaùch quan laø 40%, baøi thi tuyeån sinh vaøo lôùp 10 traéc nghieäm khaùch quan laø 100%. Thôøi gian trung bình ñeå traû lôøi 1 caâu hoûi traéc nghieäm khaùch quan laø 1.5 phuùt. Trong khi ñoù nhieàu baøi taäp giaûi theo phöông phaùp cuõ thì raát daøi vaø toán thôøi gian. Nhö vaäy roõ raøng laø nhieàu phöông phaùp giaûi baøi taäp theo höôùng töï luaän nhö tröôùc ñaây ñaõ thaät söï khoâng phuø hôïp vôùi phöông phaùp kieåm tra ñaùnh giaù môùi. Veà phía hoïc sinh khi hoïc moân Hoùa hoïc caùc em thöôøng thaáy raát khoù khaên trong vieäc giaûi baøi taäp traéc nghieäm khaùch quan, neân chaát löôïng caùc baøi kieåm tra thöôøng khoâng cao. Nguyeân nhaân do: Kyõ naêng phaân loaïi baøi taäp coøn yeáu, Caùc em giaûi caùc baøi taäp traéc nghieäm nhö baøi töï luaän neân thôøi gian khoâng ñaûm baûo ... Töø ñoù keát quaû boä moân thaáp daãn ñeán caùc em luoân nghó laø moân hoïc quaù söùc neân khoù coù theå coá gaéng ñöôïc. Töø nhöõng thöïc traïng treân Toâi suy nghó laøm theá naøo ñeå vaän duïng “Moät soá phöông phaùp giaûi nhanh baøi taäp traéc nghieäm Hoùa hoïc 9” vaøo thöïc teá giaûng daïy thöïc söï coù hieäu quaû. III. CAÙC GIAÛI PHAÙP CUÏ THEÅ. A. Ñoái vôùi Giaùo vieân: Phaûi heä thoáng hoùa kieán thöùc troïng taâm cuûa chöông moät caùch logic vaø khaùi quaùt nhaát. Naém vöõng caùc phöông phaùp giaûi baøi taäp vaø xaây döïng heä thoáng baøi taäp phaûi thaät söï ña daïng, nhöng vaãn ñaûm baûo troïng taâm cuûa chöông trình phuø hôïp vôùi ñoái töôïng hoïc sinh. Taän duïng moïi thôøi gian ñeå coù theå höôùng daãn giaûi ñöôïc löôïng baøi taäp laø nhieàu nhaát. Luoân quan taâm vaø coù bieän phaùp giuùp ñôõ caùc em hoïc sinh coù hoïc löïc yeáu, keùm. Khoâng ngöøng taïo tình huoáng coù vaán ñeà ñoái vôùi caùc em hoïc sinh khaù gioûi … B. Ñoái vôùi Hoïc sinh: Phaûi tích cöïc reøn kyõ naêng heä thoáng hoùa kieán thöùc sau moãi baøi, moãi chöông. Phaân loaïi baøi taäp hoùa hoïc vaø laäp höôùng giaûi cho töøng daïng toaùn. Tích cöïc laøm baøi taäp ôû lôùp vaø ñaëc bieät laø ôû nhaø. Phaûi reøn cho baûn thaân naêng löïc töï hoïc, töï ñaùnh giaù. C. Moät soá phöông phaùp giaûi nhanh baøi taäp traéc nghieäm Hoùa hoïc 9. Gv: Traàn Ñình Hoaøng Tröôøng THCS Taân Chaâu 3 Giaûi Phaùp Höõu Ích Naêm Hoïc: 2008 – 2009 PHÖÔNG PHAÙP 1: PHÖÔNG PHAÙP GIAÛI TOAÙN AÙP DUÏNG ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN KHOÁI LÖÔÏNG 1. Kieán thöùc caàn ghi nhôù - Neáu coù PTHH toång quaùt: A + B  C + D Thì theo ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng ta coù: mA + mB = mC + mD Nhö vaäy trong phaûn öùng coù n chaát neáu bieát khoái löôïng cuûa n – 1 chaát thì tính ñöôïc khoái löôïng chaát coøn laïi. - Trong phaûn öùng khöû oxit kim loaïi baèng CO, H2. Ta coù: nO trong oxit = n CO2 = n H2O Vaäy: moxit = mO trong oxit + m kim loaïi - Trong phản ứng giữa kim loại vôùi dd axit giaûi phoùng khí hyñro thì n axit = 2 .nH2 2. Baøi Taäp Baøi 1: Cho 24.4g hoãn hôïp Na2CO3 vaø K2CO3 taùc duïng vöøa ñuû vôùi dung dòch BaCl2. sau phaûn öùng thu ñöôïc 39.4g keát tuûa. Loïc taùch keát tuûa coâ caïn dung dòch thu ñöôïc m gam muoái clorua. M coù giaù trò laø a. 13.3g b. 15g c. 26.6g d. 63.8g ñaùp aùn: c Giaûi: Phöông trình toång quaùt � BaCO3 + 2MCl M2CO3 + BaCl2 �� n BaCO3 = 0,2mol theo phöông trình n BaCl2 = n BaCO3 = 0,2mol m BaCl2 = 0,2 . 208 = 41,6g theo ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng m M2CO3 + m BaCl2 = m BaCO3 + m MCl => m MCl = 24,4 + 41,6 – 39,4 = 26,6g Baøi 2: Hoøa tan hoaøn toaøn 20 gam hoãn hôïp Mg vaø Fe vaøo dung dòch HCl dö thaáy coù 11.2 lít khí thoaùt ra (ñktc) vaø dung dòch X. coâ caïn dung dòch X thì khoái löôïng muoái khan thu ñöôïc laø a. 19g b. 19,5g c. 55,5g d. 37,25g Ñaùp aùn: c Giaûi: M + 2HCl  MCl2 + H2 n H2 = 0.5 mol => m H2 = 1g n HCl = 1 mol => m HCl = 36,5g m M + m HCl = m X + m H2 => m X = 20 + 36,5 – 1 = 55,5 g Gv: Traàn Ñình Hoaøng Tröôøng THCS Taân Chaâu 4 Giaûi Phaùp Höõu Ích Naêm Hoïc: 2008 – 2009 Baøi 3: Khöû hoaøn toaøn 40.1g hoãn hôïp A goàm ZnO vaø Fe 2O3 baèng khí H2 thaáy taïo ra 12.6g H2O khoái löôïng hoãn hôïp kim loaïi thu ñöôïc laø a. 28,9g b. 51,3g c. 27,5g d. 52,7g Ñaùp aùn a Giaûi: n H2O = 0.7 mol to � Zn + H2O ZnO + H2 �� to � 2Fe + 3H2O Fe2O3 + 3H2 �� Töø phöông trình hoùa hoïc ta coù: n oxi trong oxit = n H2O = 0,7mol mO = 0,7 .16 = 11,2g mA = m kim loaïi + moxi trong oxit => mkim loaïi = 40,1 – 11,2 = 28,9 g Baøi 4: Khöû hoaøn toaøn 32g hoãn hôïp A goàm CuO vaø Fe 2O3 baèng khí H2 thaáy taïo ra 9g H2O. khoái löôïng hoãn hôïp kim loaïi thu ñöôïc laø: a. 12g b. 24g c. 23g d. 41g Ñaùp aùn : b Giaûi: n H2O = 0.5 mol to � Cu + H2O CuO + H2 �� to � 2Fe + 3H2O Fe2O3 + 3H2 �� nO = n H2O = 0,5 mol -> mo = 0,5.16 = 8g mA = m kim loaïi + mO mkim loaïi = 32 – 8 = 24g Baøi 5: Hoøa tan hoaøn toaøn 18.4g hoãn hôïp 2 kim loaïi hoùa trò II vaø hoùa trò III trong dung dòch HCl ngöôøi ta thu ñöôïc dung dòch A vaø khí B. ñoát chaùy hoaøn toaøn löôïng khí B thu ñöôïc 9g nöôùc. Coâ caïn dung dòch A thu ñöôïc khoái löôïng hoãn hôïp muoái khan laø a. 9,4 g b. 53,9g c. 55,9g d. 27,4g Ñaùp aùn b Giaûi: nH2O = 0,5mol X + 2HCl  XCl2 + H2 (1) 2Y + 6HCl  2YCl3 + 3H2 (2) to � 2H2O 2H2 + O2 �� (3) Theo (3) => n H2 = 0,5mol => m H2 = 0,5.2 = 1g theo (1) vaø(2) ta coù nHCl = 2 n H2 = 1mol m HCl = 36,5g theo ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng m(X+Y) + m(HCl) = mA + mB => mA = 18,4 + 36,5 -1 = 53,9g Gv: Traàn Ñình Hoaøng Tröôøng THCS Taân Chaâu 5 Giaûi Phaùp Höõu Ích Naêm Hoïc: 2008 – 2009 PHÖÔNG PHAÙP 2: PHÖÔNG PHAÙP ÑÖÔØNG CHEÙO 1. Kieán thöùc caàn ghi nhôù a. Caùc chaát cuøng noàng ñoä phaàn traêm m1 C%1 C%2 – C% m C%  C% 1 2 => m  C %  C % 2 1 C% m2 C%2 C% – C%1 m1 laø khoái löôïng cuûa dung dòch coù noàng ñoä C%1 m2 laø khoái löôïng cuûa dung dòch coù noàng ñoä C%2 C% laø noàng ñoä phaàn traêm dung dòch thu ñöôïc sau khi troän laãn b. Caùc chaát cuøng noàng ñoä mol V1 CM1 CM2 – CM V C C 1 M2 M => V  C  C 2 M M1 CM V2 CM2 CM – CM1 V1 laø theå tích cuûa dung dòch coù noàng ñoä CM1 V2 laø theå tích cuûa dung dòch coù noàng ñoä CM2 CM laø noàng ñoä mol dung dòch thu ñöôïc sau khi troän laãn c. Caùc chaát khí khoâng taùc duïng ñöôïc vôùi nhau V1 M 1 M2 – M V V2 M2 M M 1 2 => V  M  M 2 1 M M – M1 M laø khoái löôïng mol trung bình thu ñöôïc khi troän laãn caùc khí M1 < M < M2 V1 laø theå tích chaát khí coù phaân töû khoái laø M1 V2 laø theå tích chaát khí coù phaân töû khoái laø M2 2. BAØI TAÄP Baøi 1: Dung dòch HCl coù noàng ñoä 45% vaø dung dòch HCl khaùc coù noàng ñoä 15% ñeå coù dung dòch HCl coù noàng ñoä 20% thì phaûi pha cheá veà khoái löôïng giöõa 2 dung dòch HCl 45% vaø HCl 15% theo tæ leä laø a. 1:3 b. 1:5 c. 3:1 d. 5:1 Ñaùp aùn: b Giaûi: Aùp duïng phöông phaùp ñöôøng cheùo ta coù m1 45% 5% m m2 15% Gv: Traàn Ñình Hoaøng 5% 1 1 => m  25%  5 2 20% 25% Tröôøng THCS Taân Chaâu 6 Giaûi Phaùp Höõu Ích Naêm Hoïc: 2008 – 2009 Baøi 2: Theå tích nöôùc vaø dung dòch MgSO4 2M caàn ñeå pha ñöôïc 100ml dung dòch MgSO4 0.4M laàn löôït laø a. 50ml vaø 50ml b. 40ml vaø 60ml c. 80ml vaø 20ml d. 20ml vaø 80ml Ñaùp aùn: b Giaûi: Goïi V laø theå tích nöôùc => theå tích dd MgSO4 = 100 - V V 0 1.6 0.4 => V 1.6   4  V  80ml 100  V 0.4 100 - V 2 0.4 Vaäy VH2O = 80ml vaø V MgSO4 = 20ml Baøi 3: Ñieàu cheá hoãn hôïp 26 lit khí hiñro vaø khí cacbonoxit coù tæ khoái hôi ñoái vôùi khí meâtan laø 1.5 thì theå tích khí hiñro vaø cacbonoxit caàn laáy laø: a. 4 lit vaø 22 lit b. 8 lit vaø 44 lit c. 22 lit vaø 4 lit d. 44 lit vaø 8 lit Ñaùp aùn: a Giaûi: Mhoãn hôïp = 1,5.16 = 24g Aùp duïng phöông phaùp ñöôøng cheùo ta coù VH 2 4 2 24 => VH 2 VCO  4 22 28 22 Baøi 4: Theå tích H2O vaø dung dòch NaCl 0.2M caàn ñeå pha ñöôïc 50ml dung dòch NaCl 0.1M laàn löôït laø a. 45ml vaø 5ml b. 10ml vaø 40ml c. 25ml vaø 25ml d. 5ml vaø 45ml ñaùp aùn: c Giaûi: Goïi V laø theå tích nöôùc => theå tích dd NaCl = 50 - V V 0 0.1 VCO 0.1 => V 0.1   1  V  25ml 50  V 0.1 50 - V 0.2 0.1 Vaäy VH2O = 25ml vaø V NaCl = 25ml Baøi 5: Khoái löôïng H2O vaø khoái löôïng dung dòch ñöôøng 15% caàn ñeå pha cheá ñöôïc 50g dung dòch ñöôøng 5% laø: a. 2.5g vaø 47.5g b. 16.7g vaø 33.3g c. 47.5g vaø 2.5g d. 33.3g vaø 16.7g Ñaùp aùn: d Giaûi: Goïi khoái löôïng nöôùc laø m thì khoái löôïng ñöôøng 15% laø 50 - m Gv: Traàn Ñình Hoaøng Tröôøng THCS Taân Chaâu 7 Giaûi Phaùp Höõu Ích Naêm Hoïc: 2008 – 2009 m 0% 10% 5% 50-m 15% Vaäy m H2O = 33,3g m 10% 2 => 50  m  5%  1  m  33.3g 5% vaø m ñöôøng 15% = 16,7g PHÖÔNG PHAÙP 3: PHÖÔNG PHAÙP TAÊNG GIAÛM KHOÁI LÖÔÏNG 1. Kieán thöùc caàn ghi nhôù Döïa vaøo söï taêng giaûm khoái löôïng khi chuyeån töø chaát naøy sang chaát khaùc ñeå xaùc ñònh khoái löôïng hoãn hôïp hay moät chaát + Döïa vaøo phöông trình hoùa hoïc tìm söï thay ñoãi veà khoái löôïng cuûa 1 mol chaát trong phaûn öùng. + Tính soá mol caùc chaát tham gia phaûn öùng vaø ngöôïc laïi. + Ñoä taêng Khoái löôïng kim loaïi = m Kim loaïi sinh ra – m kim loaïi tan. Ñoä giaûm Khoái löôïng kim loaïi = m kim loaïi tan – m kim loaïi sinh ra. 2. Baøi taäp Baøi 1: Nhuùng 1 thanh nhoâm naëng 45g vaøo 400ml dung dòch CuSO 4 0.5M sau 1 thôøi gian laáy thanh nhoâm ra caân naëng 46.38g. Khoái löôïng ñoàng thoaùt ra laø: a. 0.64g b. 1.92g c. 1.28g d. 2.56g Ñaùp aùn b giaûi: 2Al + 3 CuSO4  Al2(SO4)3 + 3Cu Theo phöông trình cöù 2 mol Al  3 mol Cu khoái löôïng taêng 3 . 64 – 2 . 27 = 138g Theo ñeà baøi n mol Cu khoái löôïng taêng 46,38 – 45 = 1,38g 3 Vaäy n Cu = 1,38 . = 0.03 mol => m Cu = 0,03 . 64 = 1,92g 138 Baøi 2: Nhuùng thanh saét coù khoái löôïng 56g vaøo 100ml dd CuSO 4 0.5M ñeán phaûn öùng hoaøn toaøn. Coi toaøn boä löôïng ñoàng sinh ra ñeàu baùm vaøo thanh saét. Khoái löôïng thanh saét sau phaûn öùng a. 59,2g b. 56,4g c. 53,2g d. 57,2g Ñaùp aùn b Giaûi : Fe + CuSO4  FeSO4 +Cu n CuSO4 = 0,05 mol m kim loaïi taêng = 64 . 0,05 – 56 . 0,05 = 0,4g m saét sau phaûn öùng = m saét tröôùc phaûn öùng + m kim loaïi taêng = 56 + 0,4 = 56,4 g Gv: Traàn Ñình Hoaøng Tröôøng THCS Taân Chaâu 8 Giaûi Phaùp Höõu Ích Naêm Hoïc: 2008 – 2009 Baøi 3: Cho 2.52g moät kim loaïi chöa roõ hoùa trò taùc duïng vôùi dd H 2SO4 loaõng dö thu ñöôïc 6.84 g muoái sunfat. Kim loaïi ñaõ duøng laø a. Fe b.Zn c.Al d.Mg Ñaùp aùn: a Giaûi: Cöù 1 mol kim loaïi taùc duïng -> muoái sunfat khoái löôïng taêng 96g n mol kim loaïi theo ñeà baøi khoái löôïng taêng 6,84 – 2,52 = 4,32g n kim loaïi = 4,32 . 2,52 1 = 0,045 mol => M kim loaïi = 0, 045 = 56g 96 vaäy kim loaïi ñoù laø Fe Baøi 4: Hoøa tan 39,4g muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoùa trò II baèng H 2SO4 loaõng dö thu ñöôïc 46.6g muoái sunfat keát tuûa. Kim loaïi ñoù laø a Fe b. Ca c. Ba d. Pb ñaùp aùn: c Giaûi: RCO3 + H2SO4  RSO4 + CO2 + H2O Cöù 1 mol muoái cacbonat taùc duïng -> muoái sufat khoái löôïng taêng 96 – 60 = 36g n mol muoái cacbonat Khoái löôïng taêng 46,6 – 39,4 = 7,2g 1 n muoái cacbonat = 7,2 . 36 = 0.2 mol 39, 4 M muoái cacbonat = 0, 2 = 197g MR = 197 – 60 = 137 => R laø Ba Baøi 5: Cho 50g kim loaïi chì vaøo 100 ml dung dòch chöùa 2 muoái Cu(NO3)2 0.5M vaø AgNO3 2M. sau phaûn öùng laáy Pb ra khoûi dung dòch laøm khoâ thì khoái löôïng chì laø a. 43,75g b. 56,25g c. 42,85g d. 50,9g ñaùp aùn: a Giaûi: n Cu(NO3)2 = 0,05mol n AgNO3 = 0,2mol Pb + Cu(NO3)2  Pb(NO3)2 + Cu (1) Pb + 2AgNO3  Pb(NO3)2 + 2Ag (2) Theo (1) m Pb giaûm = 207 . 0,05 – 64 . 0,05 = 7,15g Theo (2) m Pb taêng = 0,2 . 108 – 0,1 . 207 = 0,9g Vaäy m Pb giaûm = 7,15 – 0,9 = 6.25g m Pb = 50 – 6,25 = 43,75g Gv: Traàn Ñình Hoaøng Tröôøng THCS Taân Chaâu 9 Giaûi Phaùp Höõu Ích Naêm Hoïc: 2008 – 2009 PHÖÔNG PHAÙP 4: PHÖÔNG PHAÙP GIAÛI BAØI TAÄP XAÙC ÑÒNH NGUYEÂN TOÁ DÖÏA VAØO COÂNG THÖÙC OXIT CAO NHAÁT 1. Kieán thöùc caàn ghi nhôù - Oxit cao nhất của một nguyeân tố R hoùa trị y laø: RxOy thì hợp chất của noù với hiñro laø: RH8 – y - Ngược lại khi cho hợp chất khí với hiñro của một nguyeân toá laø RHy thì oxit cao nhất của noù laø RxO8-y mA % A  .100% - Vận dụng coâng thức tính theo coâng thöùc hoùa học: M Ax By - Tìm M của R -> tìm teân vaø kí hieäu hoùa hoïc cuûa R 2. Baøi Taäp Baøi 1: Nguyeân toá R taïo thaønh hôïp chaát khí vôùi hiñro coù coâng thöùc laø RH3. trong hôïp chaát oxit cao nhaát coù 25.93% R veà khoái löôïng. R laø nguyeân toá naøo trong caùc nguyeân toá sau a. Cacbon b. Nitô c. Photpho d. Löu huyønh (Trích ñeà thi tuyeån sinh naêm 2006 – 2007) Giaûi: Coâng thöùc hôïp chaát khí vôùi hiñro laø RH3 -> coâng thöùc oxit cao nhaát laø R2O5 m 2M R R %R = M .100% = 25.93% <=> 2.M  80 .100% = 25.93 RO R 2 5 => MR = 14 g vaäy R laø nitô (N) Ñaùp aùn b Baøi 2: Oxit cao nhaát cuûa moät nguyeân toá laø RO 3. trong hôïp chaát cuûa noù vôùi hiñro coù 5.88% hiñro veà khoái löôïng. Nguyeân toá ñoù laø a. löu huyønh b. Nitô c. photpho d. cacbon Giaûi Oxit cao nhaát cuûa moät nguyeân toá laø RO3 => hôïp chaát cuûa noù vôùi hiñro laø RH2 2 % H = M  2 .100% = 5.88 => MR = 32 vaäy R laø S. R Ñaùp aùn a PHÖÔNG PHAÙP 5: PHÖÔNG PHAÙP XAÙC ÑÒNH COÂNG THÖÙC PHAÂN TÖÛ HÔÏP CHAÁT HYÑROCACBON DÖÏA VAØO PHAÛN ÖÙNG HOÙA HOÏC. 1. Kieán thöùc caàn ghi nhôù a. Phaûn öùng chaùy cuûa Hyñrocacbon to � 2CO2 + 2H2O PTHH C2H4 + 3O2 �� nH O  nCO => coâng thöùc hyñrocacbon coù daïng CnH2n 2 2 Gv: Traàn Ñình Hoaøng Tröôøng THCS Taân Chaâu 10 Giaûi Phaùp Höõu Ích Naêm Hoïc: 2008 – 2009 to � CO2 + 2H2O PTHH CH4 + 2O2 �� nH O  nCO => coâng thöùc hyñrocacbon coù daïng CnH2n+2 to � 4CO2 + 2H2O PTHH 2C2H2 + 5O2 �� nH O  nCO => coâng thöùc hyñrocacbon coù daïng CnH2n-2 b. Phaûn öùng vôùi dd Broâm cuûa hyñrocacbon. PTHH: C2H4 + Br2  C2H4Br2 nBr  nhydrocacbon => coâng thöùc hyñrocacbon coù daïng CnH2n PTHH: C2H2 + 2Br2  C2H4Br4 nBr  2nhydrocacbon => coâng thöùc hyñrocacbon coù daïng CnH2n-2 2. Baøi Taäp Baøi 1: Bieát 0.01 mol hyñrocacbon X coù theå taùc duïng toái ña vôùi 100ml dd broâm 0.1M vaäy X laø hyñrocacbon naøo trong caùc chaát sau: a. CH4 b. C2H2 c. C2H4 d. C6H6 Giaûi n X = 0.01 mol n Br2 = 0.01 mol n X = n Br2 => hyñrocacbon laø C2H4 ñaùp aùn c Baøi 2: Ñoát chaùy hoaøn toaøn 0.2 mol moät hyñrocacbon X thu ñöôïc 17.6g CO2 vaø 7.2g H2O. coâng thöùc phaân töû X laø a. C2H2 b. C2H6 c. C3H4 d. C2H4 Trích ñeà thi tuyeån sinh naêm 2006 – 2007 Giaûi: nCO2 = 0.4 mol n H2O = 0.4 mol n CO2 = n H2O => X laø C2H4 ñaùp aùn d Baøi 3: Ñoát chaùy 3g chaát höõu cô A thu ñöôïc 8.8g khí CO 2 vaø 5.4g H2O. coâng thöùc phaân töû cuûa A laø: a. C2H4 b. C2H2 c. C2H6 d. C6H6 giaûi nCO2 = 0.2 mol n H2O = 0.3 mol nH2O >n CO2 => A laø C2H6 ñaùp aùn c Baøi 4: Bieát 0.01 mol hyñrocacbon X coù theå taùc duïng toái ña vôùi 200ml dd broâm 0.1M vaäy X laø hyñrocacbon naøo trong caùc chaát sau: a. CH4 b. C2H2 c. C2H4 d. C6H6 Giaûi n X = 0.01 mol 2 2 2 2 2 2 Gv: Traàn Ñình Hoaøng Tröôøng THCS Taân Chaâu 11 Giaûi Phaùp Höõu Ích Naêm Hoïc: 2008 – 2009 n Br2 = 0.02 mol n Br2 = 2nX => X laø C2H2 ñaùp aùn b PHÖÔNG PHAÙP 6: PHÖÔNG PHAÙP GIAÛI BAØI TAÄP VEÀ RÖÔÏU ETYLIC 1. Kieán thöùc caàn ghi nhôù: a. Ñoä röôïu: Dr  Vr .1000 VHH Dr laø ñoä röôïu Vr laø theå tích röôïu (ml) VHH laø theå tích hoãn hôïp (ml) b. Coâng thöùc tính khoái löôïng khi bieát V vaø D m = V.D (Caùch ghi nhôù meï ñi veà) D laø khoái löôïng rieâng (g/ml) V theå tích (ml) m khoái löôïng (g) D H2O �1g/ml D röôïu etylic �0.8 g/ml c. Khi cho kim loaïi Na laáy dö vaøo röôïu + Nếu Dr = 1000 thì chỉ xảy ra phản ứng 2Na + 2 C2H5OH  2C2H5ONa + H2 Do ñoù n H2 = ½ n C2H5OH + Nếu Dr <1000 thì seõ xaûy ra caùc phaûn öùng hoùa hoïc sau: 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 2Na + 2 C2H5OH  2C2H5ONa + H2 Do ñoù n H2 = ½ ( n H2O + n C2H5OH) 2. Baøi taäp Baøi 1: Pha 25ml röôïu etylic vaøo 25ml nöôùc thì ñoä röôïu laø a. 10 b. 500 c. 0,50 d. 6,250 ñaùp aùn: b giaûi Dr  Vr 25 .1000  .100  500 VHH 50 Baøi 2: Soá ml röôïu etylic 250 pha ñöôïc töø 500ml röôïu 450 laø a. 225ml b. 900ml c. 400ml d. 56.25ml ñaùp aùn: b Giaûi: Vröôïu = 500 . 45/100 = 225 ml Vröôïu 25 = 225/25 .100= 900ml Baøi 3: Theå tích khoâng khí caàn duøng ñeå ñoát chaùy hoaøn toaøn 13.8g röôïu etylic laø (caùc khí ño ôû Ñktc) Gv: Traàn Ñình Hoaøng Tröôøng THCS Taân Chaâu 12 Giaûi Phaùp Höõu Ích Naêm Hoïc: 2008 – 2009 a. 100,8 lit b. 20,16 lit c. 33,6 lit d. 4,032 lit ñaùp aùn: a giaûi: n röôïu = 0.3mol to � 2CO2 + 3H2O C2H5OH + 3O2 �� 0.3mol 0.9 mol V O2 = 0,9 . 22.4 = 20,16 lit VKK = 5VO2 = 20,16 . 5 = 100,8 lit Baøi 4: Cho kim loaïi natri laáy dö vaøo 10ml röôïu etylic coù khoái löôïng rieâng laø 0.8 g/ml thì theå tích khí hiñroâ thu ñöôïc ôû ñktc laø. a. 9,74 lit b. 3,89 lit c. 7,79 lit d. 12,17 lit ñaùp aùn: c giaûi: 2Na + 2 C2H5OH  2C2H5ONa + H2 mröôïu = 10 . 0,8 = 8g nröôïu = 8/46 = 0,174 mol VH2 = 0,174 . 22,4 = 7,79 lit Baøi 5: Cho 100ml röôïu etylic 920 taùc duïng vôùi natri laáy dö bieát khoái löôïng rieâng cuûa röôïu laø 0.8g/ml, cuûa nöôùc laø 1g/ml. theå tích khí hiñro thu ñöôïc ôû ñktc laø a. 22,9 lit b. 14,98 lit c. 17,92 lit d. 4,98 lit (trích ñeà thi tuyeån sinh naêm 2006 – 2007) Ñaùp aùn: a Giaûi: Vröôïu = 92 ml => mröôïu = 73.6g => nröôïu = 1.6 mol Vnöôùc = 8ml => mnöôùc = 8g => nnöôùc = 0.444mol n H2 = ½ ( n H2O + n C2H5OH) = 0,222 + 0,8 = 1,022 mol V H2 = 1,022 . 22,4 = 22,9 lit PHAÀN IV. KEÁT QUAÛ ÑAÏT ÑÖÔÏC Thöïc teá giaûng daïy toâi nhaän thaáy “Moät soá phöông phaùp giaûi nhanh baøi taäp traéc nghieäm moân Hoùa hoïc 9” Ñaït hieäu quaû raát toát. Hoïc sinh caûm thaáy töï tin hôn khi giaûi baøi taäp traéc nghieäm khaùch quan vaø caùc em laøm nhanh hôn, ít bò laïc ñeà hôn. Chaát löôïng boä moân coù nhöõng chuyeån bieán tích cöïc nhaát ñònh. PHAÀN V. KEÁT LUAÄN Treân ñaây laø “Moät soá phöông phaùp giaûi nhanh baøi taäp traéc nghieäm moân Hoùa hoïc 9” nhaèm taïo söï thuaän lôïi cho hoïc sinh khi giaûi baøi taäp traéc nghieäm. Chaéc haún coøn raát nhieàu vaán ñeà maø toâi chöa phaùt hieän ra heát mong qua giaûi phaùp naøy ñöôïc quyù Thaày Coâ giaùo vaø caùc baïn ñoàng nghieäp ñoùng goùp, boå sung ñeå hoaøn thieän giaûi phaùp toát hôn. Gv: Traàn Ñình Hoaøng Tröôøng THCS Taân Chaâu 13 Giaûi Phaùp Höõu Ích Naêm Hoïc: 2008 – 2009 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Caâu hoûi vaø baøi taäp traéc nghieäm hoùa hoïc 9 taùc giaû Ngoâ Ngoïc An NXB giaùo duïc 2. Giaûi nhanh caùc daïng toaùn traéc nghieäm hoùa hoïc 11 taùc giaû Huyønh Vaên Uùt NXB ñaïi hoïc quoác gia thaønh phoá Hoà Chí Minh 3. Phöông phaùp giaûi nhanh baøi taäp traéc nghieäm hoùa hoïc NXB giaùo duïc naêm 2008. 4. Ñeà thi tuyeån sinh moân Hoùa Hoïc 9 naêm 2006 – 2007 sôû GD & ÑT Laâm Ñoàng 5. Maïng internet: bachkim.vn, hoahocvietnem.vn … Gv: Traàn Ñình Hoaøng Tröôøng THCS Taân Chaâu 14
- Xem thêm -