Tài liệu Một số nhận xét và kiến nghị về công tác hành chính văn phòng tại công ty ameco

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc lôc Lêi më ®Çu ..................................................................................... 2 Néi dung .......................................................................................... 3 I - Kh¸i qu¸t vÒ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Tù ®éng hãa c¬ khÝ vµ m«i tr-êng (AMECO). ................................ 3 1.Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty AMECO. .......................................... 3 2.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty AMECO. ................................. 4 3.C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty AMECO. ................ 5 4.T×nh h×nh s¶n xuÊt t¹i c«ng ty AMECO ....................................... 7 5.Ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn cña c«ng ty AMECO. ........................... 8 II - Thùc tr¹ng tæ chøc Hµnh chÝnh v¨n phßng t¹i c«ng ty Tù ®éng ho¸ c¬ khÝ vµ m«i tr-êng AMECO. .................................. 9 1.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña v¨n phßng t¹i c«ng ty AMECO. .......... 9 2.C¬ cÊu tæ chøc cña v¨n phßng t¹i c«ng ty AMECO ..................... 10 3.C¸c c«ng t¸c hµnh chÝnh v¨n phßng t¹i c«ng ty AMECO. ........... 11 a.C«ng t¸c tham m-u tæng hîp. ................................................. 11 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b.C«ng t¸c v¨n th- l-u tr÷. ......................................................... 11 c.C«ng t¸c thu thËp vµ xö lý th«ng tin. ....................................... 12 d.C«ng t¸c giao tiÕp. ................................................................... 12 e.C«ng t¸c hËu cÇn ..................................................................... 12 III - Mét sè nhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c Hµnh chÝnh V¨n phßng t¹i c«ng ty AMECO. ................................................................ 13 1.§¸nh gi¸ chung. ............................................................................ 13 2.Mét sè kiÕn nghÞ . ........................................................................ 13 KÕt luËn ...................................................................................... 16 Tµi liÖu tham kh¶o ............................................................. 17 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Cã thÓ nãi sù chuyÓn ®æi cña nÒn kinh tÕ n-íc ta tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp chung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®· t¸c ®éng s©u s¾c ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ së . Trong mét thêi gian ng¾n c¸c ®¬n vÞ tæ chøc kinh tÕ ho¹t ®éng kinh doanh víi nhiÒu quy m« kh¸c nhau ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu lín v-ît tréi, chiÕm lÜnh thÞ tr-êng kh«ng nh÷ng trong n-íc mµ cßn v-¬n ra quèc tÕ. C«ng ty tù ®éng ho¸ c¬ khÝ vµ m«i tr-êng(AMECO) lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp trÎ ra ®êi kh«ng n»m ngoµi môc tiªu, tù chñ, ®éc lËp, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô, gãp phÇn vµo x©y dùng nÒn kinh tÕ v÷ng m¹nh. §-îc sù nhÊt trÝ cña nhµ tr-êng em ®· chän c«ng ty Tù ®éng ho¸ c¬ khÝ vµ m«i tr-êng (AMECO) lµ n¬i thùc tËp . Trong thêi gian nµy em ®· hoµn thµnh b¸o c¸o tæng qu¸t . B¸o c¸o gåm 3 phÇn : PhÇn I : Kh¸i qu¸t vÒ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty tù ®éng ho¸ c¬ khÝ vµ m«i trêng (AMECO). 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II : Thùc tr¹ng tæ chøc Hµnh chÝnh v¨n phßng t¹i c«ng ty Tù ®éng ho¸ c¬ khÝ vµ m«i tr-êng AMECO. PhÇn III : Mét sè nhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c hµnh chÝnh v¨n phßng t¹i c«ng ty AMECO. Víi thêi gian vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ .VËy em mong nhËn ®-îc sù tham gia ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c«. Qua bµi viÕt nµy em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c« gi¸o h-íng dÉn vµ c¸c anh chÞ t¹i c«ng ty AMECO ®· gióp ®ì em hoµn thµnh b¸o c¸o nµy. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I. Kh¸i qu¸t vÒ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Tù ®éng ho¸ c¬ khÝ vµ m«i tr-êng (AMECO). 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty Tù ®éng ho¸ c¬ khÝ vµ m«i tr-êng (AMECO) - Tªn cña c«ng ty :C«ng ty TNHH Tù ®éng ho¸, c¬ khÝ vµ m«i tr-êng . - Tªn giao dÞch ®èi ngo¹i : The Automation Mechanics and Environment Company Ltd. - Tªn viÕt t¾t : AMECO. - Trô së C«ng ty : Sè 2, L« A Thanh Nhµn, ®-êng TrÇn Kh¸t Ch©n, Ph-êng Thanh Nhµn - QuËn Hai Bµ Tr-ng- Thµnh Phè Hµ néi. - §iªn tho¹i : 84-4-9714877 Fax : 84-4-9714869 - GiÊy phÐp thµnh lËp : Sè 3709 GP/TLDN do UBND Thµnh phè Hµ néi cÊp ngµy 02/10/1998. - Sè ®¨ng ký kinh doanh : Sè 043764 cÊp ngµy 7/10/1998. - Vèn ®iÒu lÖ : 1.200.000.000. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Thêi gian ho¹t ®éng : 35 n¨m - M· sè thuÕ : 010077 5593-1 - Tµi kho¶n: 43111.02.00217 Ng©n hµng TMCP Kü Th-¬ng ViÖt Nam (TECHCOM BANK) - GiÊy phÐp nhËp khÈu trùc tiÕp sè :3104 AMECO lµ c«ng ty TNHH hai thµnh viªn.C¸c thµnh viªn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña c«ng ty trong ph¹m vi sè vèn ®· cam kÕt gãp vµo c«ng ty. C«ng ty kh«ng ®-îc ph¸t hµnh cæ phiÕu, cã t- c¸ch ph¸p nh©n kÓ tõ ngµy ®-îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. C«ng ty AMECO lµ ®¹i lý ph©n phèi s¶n phÈm cho c¸c tËp ®oµn vµ c¸c h·ng s¶n xuÊt thiÕt bÞ ,c«ng nghÖ tiªn tiÕn trªn thÕ giíi nh- Mü, Ph¸p, NhËt, Israel... Lµ mét c«ng ty th-¬ng m¹i ,dÞch vô nªn AMECO cã mét quy tr×nh kinh doanh ®Æc thï. HÇu hÕt hµng ho¸ cña c«ng ty ®-îc nhËp chñ yÕu tõ n-íc ngoµi vµ mét phÇn ë trong n-íc víi hµng tr¨m mÆt hµng kh¸c nhau. Hµng ho¸ chñ yÕu lµ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ vÒ tù ®éng ho¸ víi c«ng nghÖ míi vµ hiÖn ®¹i .Do ®ã viÖc kinh doanh c¸c mÆt hµng nµy mang tÝnh ®éc quyÒn cao trong n-íc. Hµng ho¸ cña c«ng ty cã thêi gian sö dông l©u dµi, tån kho l©u kh«ng sî bÞ háng. §©y còng lµ mét 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trong nh÷ng thuËn lîi cho c«ng ty trong thêi gian ®Çu th©m nhËp vµ lµm quen thÞ tr-êng . *VÒ c¬ së vËt chÊt cña c«ng ty gåm cã : - Trô së chÝnh : Sè 2, L« A Thanh Nhµn, §-êng TrÇn Kh¸t Ch©n, Hµ néi . §iÖn tho¹i : (04) 971 4877 ; Fax : (04) 971 4869 - Trung t©m DÞch vô vµ tÝch hîp hÖ thèng : Sè 8 Ngâ 31 Phè Ph-¬ng LiÖt, Thanh Xu©n, Hµ Néi §iÖn tho¹i : (04) 868 7104 ; Fax (04) 868 7589 - HÖ thèng c¸c ®¹i lý b¸n hµng : §¹i lý b¸n hµng t¹i c¸c tØnh vµ c¸c thµnh phè lín trong toµn quèc nh- : Thµnh phè Hµ néi, Thµnh phè Hå ChÝ Minh, Thµnh phè §µ N½ng . *VÒ nh©n sù : Tæng sè nh©n viªn : 35 ng-êi + Cö nh©n : 8 ng-êi . + Kü S- : 27 ng-êi . AMECO cã mét nguån nh©n lùc t-¬ng ®èi tèt vµ æn ®Þnh .(85% tæng sè nh©n viªn ®¹t tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc ), cã kinh nghiÖm th©m niªn trong c«ng viÖc. Hä lµm viÖc n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh, vµ ®-îc ®µo t¹o 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chÝnh quy tõ c¸c tr-êng ®¹i häc kü thuËt víi nhiÒu chuyªn nghµnh kh¸c nhau nh- ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o m¸y, tù ®éng ho¸, ®iÖn tö viÔn th«ng, nhiÖt ®iÖn l¹nh «t« m¸y kÐo ..., c¸c tr-êng khèi kinh tÕ nh- : §¹i häc Ngo¹i th-¬ng, §¹i häc Tµi chÝnh KÕ to¸n ,§¹i häc ngo¹i ng÷, §¹i häc B¸ch khoa, §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n..... *VÒ trang thiÕt bÞ : AMECO lu«n t¹o ®iÒu kiÖn lµm viÖc tèt nhÊt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña m×nh víi c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh- : - HÖ thèng m¸y vi tÝnh : TÊt c¶ c¸c m¸y tÝnh t¹i c«ng ty ®Òu cã cÊu h×nh cao víi mµn h×nh tinh thÓ láng cña h·ng COMPACT, kÕt nèi m¹ng INTERNET sö dông ®-êng truyÒn tèc ®é cao ADSL rÊt thuËn tiÖn cho khai th¸c ,qu¶n lý th«ng tin tõ ®èi t¸c còng nh- c¸c kh¸ch hµng. - Bµn ghÕ xoay nhiÒu t- thÕ phï hîp víi kiÓu v¨n phßng nhá gän, m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é HITACHI, bÒn, tèt t¹o kh«ng khÝ lµm viÖc tho¶i m¸i cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong nh÷ng ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh¾c nghiÖt. - §å dïng cho v¨n phßng ®¹t yªu cÇu. M¸y Fax, m¸y Potocopy, m¸y in Laser cña hang CANON. §iÖn tho¹i di ®éng, m¸y tÝnh x¸ch tay hiÖn ®¹i cña h·ng NOKIA, SONY ERISSON,…. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngoµi ra,c«ng ty cung ®· m¹nh d¹n ®Çu t-, mua s¾m nhiÒu ph-¬ng tiÖn sang träng,hiªn ®¹i nh- xe TOYOTA ARTIS, FORD MONDEO phôc vô cho viÖc ®i l¹i cña Gi¸m ®èc còng nh- c¸c c¸n bé quan träng kh¸c trong c«ng ty . TÊt c¶ c¸c trang thiÕt bÞ kÓ trªn ®· hç trî ®¾c lùc cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt trong c¸c ho¹t ®éng v¨n phßng cña doanh nghiÖp. 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty AMECO. AMECO lµ nhµ tÝch hîp hÖ thèng, cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt cho kh¸ch hµng trong lÜnh vùc Tù ®éng ho¸,c¬ khÝ vµ m«i tr-êng . Cïng sù hîp t¸c cña ®éi ngò c¸c chuyªn gia ®Çu ngµnh trong n-íc vµ c¸c chuyªn gia cña c¸c h·ng n-íc ngoµi ®Çy kinh nghiÖm trong c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng nh- SIEMENS cña §øc, METTER TORODOL cña Mü …c«ng ty AMECO cã thÓ tiÕn hµnh dÞch vô t- vÊn vÒ c«ng nghÖ, gi¶i ph¸p kü thuËt ®ång bé (tõ kh©u lËp dù to¸n ,®Çu t-, mua s¾m, ®Õn vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc), t- vÊn x©y dùng dù ¸n, thµnh lËp vµ n©ng cÊp c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt, c¸c phßng thÝ nghiÖm trong lÜnh vùc liªn quan cho kh¸ch hµng lµ c¸c nhµ m¸y c«ng nghiÖp, c¸c c¬ së nghiªn cøu vµ ®µo t¹o. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Víi kh¶ n¨ng nh- vËy c«ng ty AMECO ®· cung cÊp ®-îc rÊt nhiÒu lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ tiªn tiÕn phï hîp víi thÞ tr-êng trong n-íc ®¸p øng ®-îc nhu cÇu ngµy cµng cao trong c«ng cuéc hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghiÖp ho¸ cña n-íc ta. Tuy míi ®-îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng trong mét kho¶ng thêi gian kh«ng l©u nh-ng hµng ho¸ vµ dÞch vô mµ c«ng ty cung cÊp chiÕm lÜnh ®-îc thÞ tr-êng kh«ng nh÷ng ë trong n-íc (Hµ néi ,H¶i phßng,thµnh phè Hå ChÝ Minh ,Th¸i Nguyªn ,§µ n½ng ) mµ cßn v-¬n ra quèc tÕ (Lµo ,Campuchia…) 3.C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty AMECO. §Ó qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng riªng cho m×nh . C«ng ty AMECO lµ mét c«ng ty TNHH cã con dÊu riªng ,cã t- c¸ch ph¸p nh©n, ®-îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam . Bé m¸y qu°n lý cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo m« h×nh “trùc tuyÕn chøc n¨ng” nghÜa l¯ ng­êi l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®-îc sù gióp søc cña tËp thÓ l·nh ®¹o ®Ó chuÈn bÞ c¸c quyÕt ®Þnh, h-íng dÉn vµ kiÓm tra viÖc 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thùc hiÖn quyÕt ®Þnh ®èi víi cÊp d-íi. Ng-êi l·nh ®¹o doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng vµ toµn quyÒn quyÕt ®Þnh. Trong ph¹m vi doanh nghiÖp viÖc truyÒn lÖnh, ra c¸c quyÕt ®Þnh, chØ thÞ vÉn theo tuyÕn ®· quy ®Þnh. Tuy nhiªn m« h×nh trªn lu«n ®-îc l·nh ®¹o c«ng ty vËn dông linh ho¹t kh«ng cøng nh¾c ®Ó cã thÓ chñ ®éng h¬n trong ®iÒu hµnh c«ng viÖc vµ ph¸t huy ®-îc trÝ tuÖ vµ n¨ng lùc cña ®éi ngò chuyªn gia cña nhiÒu bé phËn chøc n¨ng nh»m nghiªn cøu x©y dùng dù ¸n, ph-¬ng ¸n, chiÕn l-îc hay ch-¬ng tr×nh cho tõng lÜnh vùc cô thÓ. Bé m¸y c«ng ty AMECO ®-îc tæ chøc nh- s¬ ®å sau: gi¸m ®èc PG§.Kü thuËt P.Kinh doanh 11 P.Kü thuËt PG§.Tµi chÝnh P.Dù ¸n P.Hµnh chÝnh P.KÕ to¸n Trung t©m Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 L·nh ®¹o cña c«ng ty bao gåm : Gi¸m ®èc vµ hai phã gi¸m ®èc. * Gi¸m ®èc : lµ ng-êi døng ®Çu, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh hµng ngµy cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Héi ®ång thµnh viªn vÒ thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh nh- : - QuyÕt ®Þnh tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng hµng ngµy cña C«ng ty. - Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh vµ kÕ ho¹ch ®Çu t- cña C«ng ty - Ban hµnh quy chÕ qu¶n lý néi bé C«ng ty. - Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc c¸c chøc danh qu¶n lý trong C«ng ty trõ c¸c chøc danh thuéc thÈm quyÒn cña Héi ®ång thµnh viªn. - Ký kÕt c¸c hîp ®ång nh©n danh C«ng ty, trõ tr-êng hîp thuéc thÈm quyÒn cña Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn. - KiÕn nghÞ ph-¬ng ¸n bè trÝ c¬ cÊu tæ chøc C«ng ty. - Tr×nh b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh n¨m lªn Héi ®ång thµnh viªn. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - KiÕn nghÞ ph-¬ng ¸n sö dông lîi nhuËn hoÆc xö lý c¸c kho¶n lç trong kinh doanh. - TuyÓn dông lao ®éng. - Kh«ng ®-îc l¹m dông ®Þa vÞ vµ quyÒn h¹n, sö dông tµi s¶n cña C«ng ty ®Ó thu lîi riªng cho b¶n th©n, cho ng-êi kh¸c; kh«ng ®-îc tiÕt lé bÝ mËt cña C«ng ty, trõ tr-êng hîp ®-îc Héi ®ång thµnh viªn chÊp thuËn. - KiÕn nghÞ biÖn ph¸p kh¾c phôc khã kh¨n vÒ tµi chÝnh cho C«ng ty. * Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch Tµi chÝnh: Gióp ®ì gi¸m ®èc vµ cïng gi¸m ®èc qu¶n lý nguån vèn, chØ ®¹o ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh trong c«ng ty, tham m-u vÒ c¬ chÕ tµi chÝnh, biÖn ph¸p huy ®éng vèn, t¹o vèn cho c«ng ty,gi¸m s¸t c¸c phßng ban chøc n¨ng thuéc quyÒn qu¶n lý nh- phßng hµnh chÝnh, phßng KÕ to¸n, trung t©m. * Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt : Gióp ®ì gi¸m ®èc vµ cïng chØ ®¹o c¸c bé phËn ®-îc ph©n c«ng, phô tr¸ch c¸c vÊn ®Ò vÒ kü thuËt trong kinh doanh cña c«ng ty . §Ó thùc hiÖn quy tr×nh kinh doanh, c«ng ty tæ chøc thµnh c¸c phßng ban chøc n¨ng. Mçi phßng ban cã mét nhiÖm vô riªng nh-ng ®Òu cïng 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phèi kÕt hîp trong qu¸ tr×nh kinh doanh t¹o thµnh mét thÓ thèng nhÊt kh«ng thÓ t¸ch rêi. + Phßng kinh doanh : Gióp gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc kinh doanh t¨ng c-êng c«ng t¸c ®èi ngo¹i, ph¸t triÓn mèi quan hÖ gi÷a c«ng ty víi kh¸ch hµng vµ c¸c doanh nghiÖp. Më réng thÞ tr-êng, t×m kiÕm nguån ®Çu t-, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp . Cã nhiÖm vô cung øng hµng ho¸, nghiªn cøu thÞ tr-êng, lËp kÕ ho¹ch kinh doanh, ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p tiªu thô hµng ho¸, dÞch vô hîp lý, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao. + Phßng kü thuËt : nghiªn cøu chÕ t¹o s¶n phÈm míi, thiÕt kÕ chi tiÕt thiÕt bÞ, thay thÕ, söa ch÷a b¶o d-ìng, ®ång thêi kiÓm tra chÊt l-îng hµng ho¸ . + Phßng dù ¸n : Cã nhiÖm vô tham gia ®Êu thÇu c¸c dù ¸n kü thuËt ,t- vÊn vµ cung cÊp m¸y mãc cho kh¸ch hµng. Gióp gi¸m ®èc lËp vµ theo dâi thùc hiÖn dù ¸n cña c«ng ty thuéc lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n .... ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi vµ b¸o c¸o lªn cÊp trªn . +Phßng Hµnh chÝnh : 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §èi víi Gi¸m ®èc c«ng ty AMECO th× viÖc tæ chøc tèt c«ng t¸c hµnh chÝnh vµ bé m¸y hµnh chÝnh cña doanh nghiÖp lµ viÖc ®Çu tiªn ph¶i lµm ®Ó thùc thi chøc tr¸ch qu¶n lý nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý cña doanh nghiÖp m×nh. Bé m¸y hµnh chÝnh lµ trî thñ ®¾c lùc nhÊt cho gi¸m ®èc.V× vËy gi¸m ®èc lu«n ®«n ®èc nh¾c nhë c¸c cÊp l·nh ®¹o trong toµn c«ng ty trau dåi kiÕn thøc tiÕp thu nh÷ng c¶i c¸ch, ®æi míi trong ho¹t ®éng hµnh chÝnh (c¸ch thøc qu¶n lý nh©n lùc, s¸ng kiÕn, tµi chÝnh, hËu cÇn, nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn ….) *Mét sè chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng hµnh chÝnh - Cïng gi¸m ®èc x©y dùng hoµn thiÖn hÖ thèng quy chÕ, quy ®Þnh vµ néi quy vÒ qu¶n lý trong c«ng ty nh»m chØ ®¹o chÆt chÏ thèng nhÊt c«ng t¸c qu¶n lý. - Thùc hiÖn chÆt chÏ thèng nhÊt c¸c ho¹t ®éng tæ chøc xö lý c¸c v¨n b¶n, c«ng v¨n ®i ®Õn mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c, bÝ mËt ®óng thñ tôc tr×nh tù quy ®Þnh, tæ chøc ®¸nh m¸y sao chôp in Ên c¸c v¨n b¶n thuéc lÜnh vùc ®-îc giao - Gióp gi¸m ®èc tæ chøc c¸c cuéc häp hµnh chÝnh, phôc vô tiÕp ®ãn kh¸ch ®Õn lµm viÖc víi ban gi¸m ®èc c«ng ty, qu¶n lý Fax, lªn lÞch lµm viÖc, tiÕp kh¸ch . 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Quan hÖ víi c¸c c¬ quan cña c«ng ty : PPCC, an ninh néi bé, ®Þa ph-¬ng. - Tæ chøc qu¶n lý c¸c thiÕt bÞ v¨n phßng nh»m phôc vô tèt c«ng t¸c chung cña c«ng ty, qu¶n lý tèt tµi s¶n cña v¨n phßng - Mua s¾m, cÊp ph¸t theo theo dâi viÖc sö dông v¨n phßng phÈm cña c«ng ty. + Phßng kÕ to¸n : gi¸m s¸t chÕ ®é tµi chÝnh cña nhµ n-íc t¹i c«ng ty, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c trung thùc ®Çy ®ñ toµn bé tµi s¶n, tiÒn vèn, thùc hiÖn nghÜa vô nép ng©n s¸ch nhµ n-íc theo ®óng luËt ®Þnh .Theo dâi qu¶n lý c¸c nguån vèn, theo dâi c«ng nî trùc tiÕp cña c«ng ty, tæ chøc h¹ch to¸n chi tiªu cho mét sè ho¹t ®éng t¹i doanh nghiÖp khi ®-îc giao. + Trung t©m t- vÊn, dÞch vô vµ tÝch hîp hÖ thèng : Cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt vÒ c«ng nghÖ, t- vÊn x©y dùng dù ¸n …cho kh¸ch hµng . + §éi b¶o vÖ ®¶m b¶o an toµn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp 4.T×nh h×nh s¶n xuÊt t¹i c«ng ty AMECO. Tõ nh÷ng b-íc ®i khã kh¨n råi ch¾c dÇn ,v÷ng dÇn th× sau hai n¨m ®Çu ho¹t ®éng AMECO ®· kinh doanh cã l·i ®¶m b¶o ®-îc ®êi sèng vËt chÊt 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vµ tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ n-íc hµng tr¨m triÖu ®ång .§©y lµ c¶ mét søc m¹nh tæng hîp tõ ban l·nh ®¹o trong c«ng ty tíi ®éi ngò c«ng nh©n trÎ n¨ng ®éng nhiÖt t×nh víi quyÕt t©m v× sù sèng cßn cña doanh nghiÖp . N¨m 1999 Doanh 2001 2001 3.834.605. 4.679.278. thu 957 Nép ng©n s¸ch n-íc 2003 7.718.47 7.934.716. 8.485.135. 365 6.60 466.842.0 429.170.0 706.742. 57 2002 92 000 867 723.556.2 825.526.6 642 23 20 Qua sè liÖu b¶ng trªn cho thÊy sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña doanh nghiÖp ®i lªn tõ chÝnh ®«i ch©n v÷ng ch¾c cña m×nh . Danh môc mét sè dù ¸n ®iÓn h×nh AMECO ®· thùc hiÖn trong n¨m 2003. ST 17 Tªn dù ¸n ph¹m vi cung cÊp Kh¸ch hµng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 T 1. øng dông biÕn tÇn c«ng suÊt lín phôc C«ng ty Kinh doanh vô tiÕt kiÖm, n¨ng l-îng : HMI, PLC, n-íc s¹ch sè 2-Hµ néi BiÕn tÇn. 2. §iÒu khiÓn qu¸ tr×nh PLC,¸p suÊt ,l-u Tr-êng §¹i häc Kü thuËt l-îng ,nhiÖt ®é ,møc c¶m biÕn c¸c lo¹i Thñ §øc - Bé §¹i häc . 3. HÖ thèng s¶n xuÊt linh ho¹t PLC, §¹i häc Quèc gia Hå ChÝ ROBOT, CNC 4. ThiÕt bÞ hiÖn tr-êng : ¸p suÊt , l-u Nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ l-îng nhiÖt ®é 5. Minh B×nh Cung cÊp vµ hç trî kü thuËt thµnh C«ng ty giÊy §ång c«ng –C«ng tr×nh øng dông c«ng Nai nghÖ ®iÒu khiÓn DCS ®Çu tiªn vµo ®iÒu khiÓn nhµ nÊu bét giÊy . 6. Ph©n tÝch hµm l-îng SO2 C«ng ty Supe phèt ph¸t vµ ho¸ chÊt L©m Thao 7. 18 Trang bÞ phßng thÝ nghiÖm vµ chuyÓn ViÖn nghiªn cøu §iÖn tö- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 giao c«ng nghÖ Tin häc –Tù ®éng ho¸ ,ViÖn c¬ häc ViÖt Nam 5.Ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn cña c«ng ty. Trong nh÷ng n¨m tíi AMECO sÏ tiÕp tôc th©m nhËp s©u h¬n, réng h¬n n÷a vµo thÞ tr-êng cña ngµnh Tù ®éng ho¸ c¬ khÝ, m«i tr-êng - mét thÞ tr-êng kh«ng cßn chØ cã AMECO ®éc quyÒn nh- nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp n÷a. Tr-íc sù c¹nh tranh m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng nãi chung vµ ngµnh Tù ®éng ho¸ c¬ khÝ, m«i tr-êng nãi riªng th× ph¸t triÓn kinh doanh, më réng thÞ tr-êng t¹o thÕ ®øng v÷ng ch¾c trªn th-¬ng tr-êng lµ mét trong nh÷ng môc tiªu hµng ®Çu cña AMECO. TËp thÓ ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong c«ng ty kh«ng ngõng t×m hiÓu nhu cÇu thÞ tr-êng, thay ®æi ph-¬ng thøc chµo b¸n hµng, ®¶m b¶o ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr-êng mét c¸ch tèt nhÊt, mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cao nhÊt. Ban l·nh ®¹o c«ng ty lu«n s¸t c¸nh bªn nh©n viªn cña m×nh th-êng xuyªn ®«n ®èc nh¾c nhë tiÕn ®é hoµn thµnh c«ng viÖc cña tõng phßng ban, tr¸nh sù l·ng phÝ thêi gian lµm ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi hiÖu qu¶ kinh doanh s¶n xuÊt. Trong n¨m tíi c«ng ty sÏ b¾t tay vµo thi c«ng dù ¸n, x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt, chÕ t¹o thiÕt bÞ ®iÖn vµ c©n ®iÖn tö t¹i Nh- Quúnh – H-19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ng Yªn víi diÖn tÝch 21000 Km2. §©y lµ mét c¬ héi tèt ®Ó AMECO tù kh¼ng ®Þnh m×nh. II. Thùc tr¹ng tæ chøc Hµnh chÝnh v¨n phßng t¹i c«ng ty tù ®éng ho¸ c¬ khÝ vµ m«i tr-êng (AMECO). 1.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña v¨n phßng c«ng ty AMECO. AMECO lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ víi quy m« nhá nªn mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®Òu tËp chung t¹i n¬i ®Æt trô së chÝnh. Còng nhc¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c AMECO cã mét v¨n phßng riªng. Nã lµ bé phËn tæng hîp, gióp thñ tr-ëng, ban l·nh ®¹o thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc cña toµn c«ng ty, trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô hµnh chÝnh (bè trÝ, s¾p xÕp lÞch lµm viÖc hµng tÇn víi gi¸m ®èc, héi ®ång qu¶n trÞ, thùc hiÖn c¸c b¸o c¸o th¸ng, quý, n¨m, lu«n chuyÓn c«ng v¨n ®i, ®Õn ....) V¨n phßng cã hai chøc n¨ng c¬ b¶n lµ: * Tham m-u tæng hîp, xö lý th«ng tin hµnh chÝnh hç trî . Toµn bé th«ng tin ®-îc thu thËp vµ duy tr× bëi hÖ thèng v¨n phßng víi môc ®Ých xö lý chóng nh»m cung cÊp th«ng tin h÷u Ých . 20
- Xem thêm -