Tài liệu Một sồ nhận thức chung về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Häc viÖn Ng©n hµng - LuËn v¨n tèt nghiÖp – 2001 lêi më ®Çu Thêi gian qua, cïng víi viÖc chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ qu¶n lý hµnh chÝnh bao cÊp sang thùc hiÖn c¬ chÕ kinh tÕ thÞ trêng. §Ó hßa nhËp víi xu thÕ chung cña thêi ®¹i lµ: Khu vùc hãa, toµn cÇu hãa nÒn kinh tÕ trong lÜnh vùc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· cã nh÷ng ®æi míi: Chó träng ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng hãa trong n«ng nghiÖp, tù do lu th«ng hµng hãa; lÊy hé n«ng d©n lµm ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ së. C¸c chÝnh s¸ch ®æi míi, phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ vµ víi lßng d©n lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ níc ta nãi chung vµ ®èi víi kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n nãi riªng . Tõ chØ thÞ 100 cña Ban BÝ th Trung ¬ng §¶ng, NghÞ quyÕt 10 cña Bé chÝnh trÞ, chØ thÞ 2002/CP, NghÞ ®Þnh 14/CP cho ®Õn NghÞ quyÕt 67/1999/Q§ TTg ngµy 30 /3/1999 cña ChÝnh Phñ vµ c¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt tiÕp theo, §¶ng ta lu«n kh¼ng ®Þnh vÉn ®Ò n«ng d©n, n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n lµ vÊn ®Ò chiÕn lîc cã ý nghÜa to lín trong c¸ch m¹ng níc ta . Coi hé n«ng d©n lµ ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ, ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng; N«ng d©n ®îc giao quyÒn sö dông ruéng ®Êt l©u dµi, kÓ c¶ quyÒn thõa kÕ vµ sö dông ®Êt. §©y lµ nh÷ng vÊn ®Ò bøc bèi trong nhiÒu n¨m ®· k×m h·m s¶n xuÊt n«ng nghiÖp kh«ng ph¸t triÓn ®îc. C«ng cuéc ®æi míi trong qu¶n lý kinh tÕ cña níc ta ®· thùc sù t¹o ®iÒu kiÖn cho quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi lùc lîng s¶n xuÊt trong thêi kú qu¸ ®é ®i lªn chñ nghÜa x· héi ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thóc ®Èy lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp - n«ng th«n . Tuy nhiªn ph¸t triÓn s¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng víi quy m« kh«ng ngõng t¨ng lªn, vÒ quan hÖ s¶n xuÊt ë n«ng th«n, ngêi n«ng d©n ®· thùc sù ®îc cëi trãi, cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt nhng muèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ngoµi c¸c ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai, lao ®éng, vËt t ®ßi hái cßn ph¶i cã vèn . V× vËy viÖc t¹o ra mét thÞ trêng vèn ®Õn tËn tay ngêi n«ng d©n, ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nh tÝnh chÊt mïa vô, chÝnh s¸ch s¶n phÈm, l·i suÊt hîp lý còng lµ mét nhu cÇu cÊp thiÕt vµ sù ra ®êi cña ng©n hµng n«ng nghiÖp ®· ®¸p øng ®îc yªu cÇu kh¸ch quan nµy . Thêi gian qua, Ng©n hµng n«ng nghiÖp ®· cè g¾ng thùc hiÖn vai trß cña m×nh, híng ho¹t ®éng vµo phôc vô kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n . Sau h¬n 10 n¨m ®æi míi viÖc thùc hiÖn thi hµnh chñ tr¬ng chÝnh s¸ch, c¬ chÕ qu¶n lý cña §¶ng , Nhµ níc nÒn kinh tÕ níc ta ®· thu ®îc thµnh tùu trªn nhiÒu mÆt, ®Æc biÖt lµ trªn lÜnh vùc n«ng nghiÖp, n«ng th«n . 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Häc viÖn Ng©n hµng - LuËn v¨n tèt nghiÖp – 2001 - VÒ chÝnh s¸ch chÕ ®é : Ng©n hµng n«ng nghiÖp ®· ban hµnh kÞp thêi thÓ lÖ cho vay ®èi víi hé s¶n xuÊt vµ kh«ng ngõng söa ®æi c¸c quy ®Þnh trong thÓ lÖ vay nh»m ®¸p øng nhu cÇu vèn hîp lý, t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ph¸t triÓn . - VÒ nguån vèn : §Ó t¹o nguån vèn ®a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc huy ®éng ngoµi c¸c biÖn ph¸p huy ®éng th«ng thêng (tiÕt kiÖm truyÒn thèng) ®· kÕt hîp huy ®éng b»ng kú phiÕu, tr¸i phiÕu ®¸p øng nbhu cÇu vèn trong mïa vô cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp . - VÒ sö dông vèn : Ng©n hµng n«ng nghiÖp ®· dµnh mét tû lÖ vèn thÝch ®¸ng cho vay phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, trong ®ã chñ yÕu lµ cho vay c¸c hé s¶n xuÊt . Tuy nhiªn so víi yªu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt hiÖn nay Ng©n hµng n«ng nghiÖp cha ®¸p øng ®îc ®Çy ®ñ. Nguyªn nh©n tõ nhiÒu phÝa cã thÓ tõ phÝa Nhµ níc, tõ phÝa Ng©n hµng hay tõ phÝa kh¸ch hµng : - PhÝa Nhµ níc : Do c¬ chÕ chÝnh s¸ch cha ®ång bé nhÊt lµ chÝnh s¸ch s¶n phÈm n«ng nghiÖp, bé luËt cha hoµn toµn t¹o m«i trêng thuËn lîi cho n«ng nghiÖp ph¸t triÓn, c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cßn cã chç bÊt b×nh ®¼ng ®èi víi kinh tÕ ngoµi quèc doanh trong ®ã cã kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n . - PhÝa Ng©n hµng : Do c«ng t¸c nguån vèn cha tèt cã thêi kú d©n cÇn vèn th× Ng©n hµng kh«ng ®ñ vèn ®Ó cung øng kÓ c¶ sè lîng vµ chñng lo¹i, ngîc l¹i cã thêi kú l¹i ®äng vèn kh«ng ®Çu t ra ®îc. Do biÖn ph¸p tæ chøc huy ®éng vµ cho vay cha tèt . - PhÝa kh¸ch hµng : Tr×nh ®é tæ chøc s¶n xuÊt cha tèt, n¨ng suÊt lao ®éng cha cao lµm ¶nh hëng ®Õn vèn s¶n xuÊt vµ vèn vay Ng©n hµng, cha tËn dông hÕt kh¶ n¨ng tiÒm tµng s½n cã trong s¶n xuÊt ... 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Häc viÖn Ng©n hµng - LuËn v¨n tèt nghiÖp – 2001 Nhng dï cho nguyªn nh©n chñ quan hay kh¸ch quan. Tõ phÝa Nhµ níc hay kh¸ch hµng th× muèn gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò nµy cÇn nghiªm tóc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®Ó cã kÕt luËn mang tÝnh khoa häc vµ biÖn chøng; trªn c¬ së ®ã sÏ cã nh÷ng ®Þnh híng cho ho¹t ®éng Ng©n hµng n«ng nghäªp trong cho vay hé s¶n xuÊt . §èi víi huyÖn Kinh M«n : Lµ mét huyÖn n»m trong vïng cã ®Þa lý phøc t¹p võa lµ ®ång b»ng, lµ trung du, miÒn nói, thuéc tØnh H¶i D¬ng míi ®îc t¸ch ra tõ tØnh H¶i Hng ®Çu n¨m 1997, b¶n th©n huyÖn Kinh M«n còng võa ®îc t¸ch ra tõ huyÖn Kim M«n cò, kinh tÕ cña huyÖn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ chñ ®¹o, tuy nhiªn ë ®©y l¹i cã mét khu c«ng nghiÖp tËp trung s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng lín cña khu vùc nh s¶n xuÊt xi m¨ng, khai th¸c ®¸ . .. V× Kinh M«n lµ mét huyÖn n«ng nghiÖp cã vai trß chñ ®¹o nªn trong thêi kú bao cÊp s¶n xuÊt bÞ gß bã trong khu«n khæ hîp t¸c x· n«ng nghiÖp, s¶n xuÊt mang tÝnh chÊt mïa vô râ rÖt, lao ®éng n«ng nhµn phæ biÕn, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi thÊp, kh¶ n¨ng tÝch tô vµ tËp trung vèn cho yªu cÇu më réng s¶n xuÊt gÆp khã kh¨n . Bíc vµo thêi kú chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý trong n«ng nghiÖp, híng ph¸t triÓn cña kinh tÕ huyÖn lµ : §Çu t th©m canh, t¨ng vô t¨ng vßng quay sö dông ®Êt, t¨ng chÊt lîng mïa vô, ph¸ thÕ ®éc canh c©y lóa, khai th¸c thÕ m¹nh kinh tÕ vên vµ c©y ®Æc s¶n (c©y v¶i thiÒu); ph¸t triÓn ngµnh nghÒ phô, tËn dông lao ®éng n«ng nhµn, n©ng tû suÊt hµng hãa trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp . §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã, vÊn ®Ò vèn vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ mét nhu cÇu bøc xóc. CÇn ph¶i cã biÖn ph¸p khai th¸c mäi nguån vèn nhµ rçi t¹i chç cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, thu hót vèn tõ c¸c khu vùc kh¸c ®Ó thóc ®Èy tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp hãa n«ng nghiÖp , n«ng th«n lµ yªu cÇu to lín vµ cÊp thiÕt. Tuy nhiªn hiÖn nay kh«ng Ýt ®Þa ph¬ng ®· sö dông l·ng phÝ nh÷ng ®ång vèn Ýt ái t¹o ra b»ng må h«i søc lùc cña m×nh cã thÓ do tr×nh ®é qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt cha tèt. §Ó sö dông vèn mét c¸ch hîp lý, hiÖu qu¶ nhÊt trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay trong lÜnh vùc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao ®êi sèng n«ng d©n, gãp phÇn xãa ®ãi gi¶m nghÌo lµm cho d©n giÇu níc m¹nh lµ mét vÊn ®Ò ®ang ®îc §¶ng, Nhµ níc vµ nh©n d©n quan t©m. §ã còng lµ lý do cña viÖc chän ®Ò tµi "TÝn dông hé s¶n xuÊt, thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p". Nghiªn cøu ®Ò tµi "TÝn dông hé s¶n xuÊt, thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p", víi môc ®Ých bíc ®Çu kh¶o s¸t l¹i t×nh h×nh vay vèn cña hé n«ng d©n trong nh÷ng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Häc viÖn Ng©n hµng - LuËn v¨n tèt nghiÖp – 2001 n¨m gÇn ®©y (Tõ n¨m 1998 ®Õn nay), tõ ®ã rót ra nh÷ng nhËn xÐt, nh÷ng gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong viÖc cho vay hé s¶n xuÊt . §Ò tµi ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, ®îc bè trÝ thµnh 3 ch¬ng nh sau: - Ch¬ng I : Hé s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ níc ta vµ vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña hé s¶n xuÊt . - Chíng II : Thùc tr¹ng cho vay hé s¶n xuÊt ë Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn Kinh M«n . - Ch¬ng III : Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m në réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t tÝn dông cña ë Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn Kinh M«n . §Ò tµi ®îc nghiªn cøu ph©n tÝch th«ng qua viÖc kÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p: Kh¶o s¸t thùc tÕ, xö lý, ph©n tÝch sè liÖu thèng kª tõ n¨m 1998 ®Õn nay . B»ng kiÕn thøc ®îc trang bÞ trong nhµ trêng, kÕt hîp víi kinh nghiÖm thùc tÕ 10 n¨m g¾n bã víi c«ng t¸c cho vay hé n«ng d©n, t«i hy väng sÏ ®Ó l¹i cho quª h¬ng mét chót kinh nghiÖm trong cho vay hé s¶n xuÊt th«ng qua néi dung ®Ò tµi nµy . §Ò tµi ®îc hoµn thµnh víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy NguyÔn Kim Anh cïng c¸c thÇy c« gi¸o thuéc Häc viÖn Ng©n hµng . V× ®iÒu kiÖn kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ t«i mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp qóy b¸u vµ xin bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh ®Õn c¸c thÇy gi¸o, cè gi¸o vµ Ban l·nh ®¹o, c¸c ®ång nghiÖp t¹i Chi nh¸nh ë Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn Kinh M«n ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh b¶n luËn v¨n nµy . 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Häc viÖn Ng©n hµng - LuËn v¨n tèt nghiÖp – 2001 ch¬ng i hé s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ níc ta vµ vai trß cña tÝn dông ng©n hµng trong sù ph¸t triÓn cña hé s¶n xuÊt i . kinh tÕ hé trong nÒn kinh tÕ níc ta : 1 . §Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña kinh tÕ hé n«ng d©n : VÞ trÝ vai trß n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n ®· ®îc kh¼ng ®Þnh trong c¸c giai ®o¹n lÞch sö cña ®Êt níc ®· ®ãng gãp phÇn lín trong c«ng cuéc ®æi míi. N«ng nghiÖp n«ng th«n lµ thÞ trêng réng lín vµ nhiÒu tiÒm n¨ng ph¸t triÓn nhng tÝch lòy tõ néi bé cßn thÊp so víi yªu cÇu ®Çu t ph¸t triÓn. Trong dù th¶o v¨n kiÖn ®¹i héi IX cña §¶ng vÒ ph¬ng híng ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n 2001 - 2010 vµ kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001 - 2005 ®· x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu chiÕn lîc ph¸t triÓn cô thÓ gi¸ trÞ s¶n lîng n«ng nghiÖp t¨ng 4 % n¨m . 1 . 1 - Kh¸i niÖm hé s¶n xuÊt : Hé s¶n xuÊt bao gåm chñ yÕu cha mÑ, con c¸i, «ng bµ cïng chung hé khÈu, c¸c thµnh viªn trong hé g¾n bã víi nhau chÆt chÏ, thÓ hiÖn : - Th«ng qua mèi quan hÖ h«n nh©n vµ huyÕt thèng . - VÒ kinh tÕ : C¸c thµnh viªn trong hé g¾n bã víi nhau trªn c¸c mÆt quan hÖ së h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt, quan hÖ s¶n xuÊt, ph©n phèi s¶n phÈm vµ quan hÖ qu¶n lý . C¸c thµnh viªn trong hé cïng chung môc ®Ých vµ lîi Ých tho¸t khái ®ãi nghÌo. HoÆc n©ng cao møc sèng vµ lµm giÇu, do ®ã hé s¶n xuÊt lµ mét tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ x· héi . 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Häc viÖn Ng©n hµng - LuËn v¨n tèt nghiÖp – 2001 Hé s¶n xuÊt lµ tËp hîp c¸c thµnh viªn trong mét gia ®×nh, ®¹i diÖn lµ chñ hé, tù chñ trùc tiÕp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Lµ chñ thÓ trong quan hÖ s¶n xuÊt kinh doanh, lao ®éng tù nguyÖn vµ tù gi¸c, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh . 1 . 2 - C¸c hé s¶n xuÊt tån t¹i trong n«ng th«n ngµy nay : Cã hai lo¹i hé s¶n xuÊt tån t¹i trong n«ng th«n hiÖn nay ®ã lµ : - Hé lo¹i I : Lo¹i hé nµy chiÕm ®¹i bé phËn (kho¶ng 90 %). Lµ lo¹i hé chuyªn s¶n xuÊt n«ng - l©m - ng - diªm nghiÖp cã tÝnh chÊt tù cung, tù cÊp do mét c¸ nh©n ®øng ra lµm chñ hé vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh . Ph¬ng thøc tæ chøc cña lo¹i hé nµy ®¬n gi¶n, s¶n phÈm s¶n xuÊt chñ yÕu lµ l¬ng thùc, thùc phÈm, c©y ¨n qu¶, thñy s¶n ... - Hé lo¹i II : ChiÕm tû träng nhá trong n«ng th«n . Lµ nh÷ng hé kinh doanh theo luËt ®Þnh ë n«ng th«n. Bao gåm nh÷ng hé t nh©n hoÆc hé lµ nhãm s¶n xuÊt kinh doanh do mét nhãm ngêi hoÆc hé lµ hîp t¸c x·, C«ng ty cæ phÇnm, C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ... cã c¸c ®iÒu kiÖn sau : + Cã giÊy phÐp kinh doanh hoÆc giÊy phÐp thµnh lËp do c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp . + Cã ®¨ng ký kinh doanh . + Cã vèn ®iÒu lÖ . 1 . 3 - §Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña hé n«ng d©n : Hé s¶n xuÊt ®îc h×nh thµnh theo nh÷ng ®Æc ®iÓm tù nhiªn, rÊt ®a d¹ng. Tïy thuéc vµo h×nh thøc sinh ho¹t ë mçi vïng vµ ®Þa ph¬ng mµ hé h×nh thµnh mét kiÓu c¸ch s¶n xuÊt, mét tæ chøc riªng rÏ trong ph¹m vi gia ®×nh. C¸c thµnh viªn trong hé quan hÖ víi nhau hoµn toµn theo c¸p vÞ, cã cïng së h÷u kinh tÕ. Trong m« h×nh hé s¶n xuÊt chñ hé lµ nh÷ng ngêi lao ®éng trùc tiÕp, lµm viÖc hoµn toµn tù gi¸c vµ cã tr¸ch nhiÖm . S¶n xuÊt cña hé kh¸ æn ®Þnh, vèn lu©n chuyÓn chËm so víi c¸c ngµnh kh¸c nh th¬ng nghiÖp . 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Häc viÖn Ng©n hµng - LuËn v¨n tèt nghiÖp – 2001 §èi tîng s¶n xuÊt lµ nh÷ng c©y , con sinh trëng vµ ph¸t triÓn hÕt søc ®a d¹ng vµ phøc t¹p. V× vËy s¶n xuÊt cña hä cã nh÷ng nÐt ®Æc thï riªng biÖt. Chi phÝ s¶n xuÊt thêng lµ thÊp, vèn cÇn cho ®Çu t cã thÓ r¶i ®Òu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . S¶n xuÊt cña hé mang tÝnh thêi vô, cïng mét lóc cã thÓ kinh doanh hoÆc s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i c©y trång, vËt nu«i th¶, ®éng vËt hoÆc tiÕn hµnh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c lóc n«ng nhµn. V× vËy thu nhËp còng r¶i ®Òu, ®ã lµ mét yÕu tè quan träng t¹o ®iÒu kiÖn cho kinh tÕ hé ph¸t triÓn toµn diÖn . Tr×nh ®é s¶n xuÊt ë níc ta ®a phÇn ë møc thÊp, chñ yÕu lµ s¶n xuÊt thñ c«ng, m¸y mãc cã ch¨ng còng cßn Ýt, ®¬n gi¶n, tæ chøc s¶n xuÊt mang tÝnh tù ph¸t, ph¹m vi nhá, kh«ng ®îc ®µo t¹o bµi b¶n, hé s¶n xuÊt hiÖn nay nãi chung vÉn ho¹t ®éng theo tÝnh chÊt truyÒn thèng, th¸i ®é lao ®éng thêng bÞ chi phèi bëi t×nh c¶m, ®¹o ®øc gia ®×nh vµ nÕp sinh ho¹t theo phong tôc tËp qu¸n cña lµng quª ... 2 . Vai trß kinh tÕ hé s¶n xuÊt trong ph¸t triÓn kinh tÕ níc ta : S¶n xuÊt n«ng nghiÖp cung cÊp nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp, cung cÊp nguån lao ®éng ®¸ng kÓ, xuÊt khÈu n«ng s¶n phÈm (g¹o, cµ phª, cao su, hå tiªu, t«m c¸ ...). Níc ta xuÊt khÈu g¹o ®øng thø 2 ThÕ giíi, cµ phª thø 3 ThÕ giíi, c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu kh¸c cña n«ng nghiÖp nh chÌ, h¹t tiªu, h¹t ®iÒu, thñy h¶i s¶n ... ®Òu ë thø h¹ng cao. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã vai trß lín trong c«ng cuéc ®æi míi ®Êt níc nhÊt lµ tõ nh÷ng n¨m ®æi míi nÒn kinh tÕ gãp phÇn lín trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa , hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc ®Ó hßa nhËp ThÕ giíi . 2 . 1 - Kinh tÕ hé ®èi víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp : Tríc ®©y s¶n xuÊt víi h×nh thøc tËp thÓ vµ quan ®iÓm hîp t¸c x· lµ nhµ, x· viªn lµ chñ. Song do v× chóng ta cha cã ®ñ ®iÒu kiÖn vµ kinh nghiÖm ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp tËp thÓ, mÆt kh¸c cã nhiÒu vÊn ®Ò dÉn ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng hîp t¸c x· rÊt h¹n chÕ, tÝnh lµm chñ vµ kh¶ n¨ng v¬n lªn trong mçi gia ®×nh kh«ng ph¸t huy ®îc . Thêi kú 1961 - 1965 MiÒn B¾c ®· cã kho¶ng trªn 4 v¹n hîp t¸c x· bËc cao thu hót kho¶ng 85 % hé n«ng d©n lao ®éng, trong suèt nh÷ng n¨m nµy vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo chóng ta lÊy tËp thÓ lµm ®éng lùc mµ coi nhÑ ®éng lùc trùc tiÕp lµ x· viªn. V× thÕ s¶n xuÊt kh«ng ph¸t triÓn ®îc, t×nh tr¹ng tr× trÖ kÐo dµi trong nh÷ng n¨m cuèi cña giai ®o¹n nµy, bªn c¹nh ®ã l¹i cÊm ®o¸n ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh, kinh tÕ t nh©n, c¸ thÓ : Coi kinh tÕ t nh©n, c¸ thÓ lµ kÎ thï cña 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Häc viÖn Ng©n hµng - LuËn v¨n tèt nghiÖp – 2001 chñ nghÜa x· héi, ®Þa vÞ x· héi bä thÊp kÐm, s¶n xuÊt kinh doanh cña hä bÞ trãi buéc, k×m h·m v× bÞ kinh tÕ tËp thÓ chÌn Ðp ... Thêi kú 1966 - 1981 ®©y lµ thêi kú mµ quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ níc ta coi kinh tÕ tËp thÓ lµ kinh tÕ quèc doanh gi÷ vai trß chñ ®¹o, quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña ®Êt níc. Nh÷ng n¨m kinh tÕ hîp t¸c x· n«ng nghiÖp lµm ¨n sa sót , xuèng cÊp nghiªm träng, thu nhËp kinh tÕ tËp thÓ ®èi víi mét gia ®×nh kh«ng cßn ®¶m b¶o víi nhu cÇu tèi thiÓu. Do ®ã hä ®· nghÜ tíi viÖc ph¶i ph¸t triÓn kinh tÕ phô gia ®×nh song l¹i bÞ trãi buéc bëi c¬ chÕ, chÝnh s¸ch . Thêi kú 1982 ®Õn nay : ChÞ thÞ 100 cña Ban BÝ th ra ®êi, §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh ®a n«ng nghiÖp lªn mÆt trËn hµng ®Çu . Kinh tÕ gia ®×nh dÇn dÇn ®îc ®a vµo vÞ trÝ xøng ®¸ng, vÞ trÝ ngêi n«ng d©n ®îc kh«i phôc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th«ng qua c¬ chÕ ph©n phèi lîi Ých thÝch hîp . Kinh tÕ c¸ thÓ trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®· ®îc x¸c ®Þnh vµ ®Æt ®óng vÞ trÝ cña nã trong nÒn n«ng nghiÖp níc ta. ChØ thÞ 100 ra ®êi kh¼ng ®Þnh m« h×nh hîp t¸c x· n«ng nghiÖp ë níc ta ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶, vÒ l©u dµi lµ kh«ng phï hîp cßn kinh tÕ gia ®×nh cña n«ng d©n ngµy cµng ph¸t triÓn . Tõ n¨m 1986, chóng ta ®· nhËn thøc ®óng h¬n vai trß cña kinh tÕ hé ®èi víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Tõ nhËn thøc ®ã §¶ng ta ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ vÜ m« phï hîp nh»m t¹o m«i trêng thuËn lîi cho kinh tÕ hé ph¸t triÓn Tõ n¨m 1988 ®Õn nay nghÞ quyÕt 10 cña Bé chÝnh trÞ ra ®êi cho ®Õn nay rÊt hîp víi lßng d©n x¸c ®Þnh hé s¶n xuÊt lµ ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ b¶n trong kinh tÕ n«ng nghäªp, ngêi n«ng d©n thùc sù lµm chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh . Kho¸n 10 do ®¹i héi §¶ng VI ®Ò ra t¹o ra mét bíc tiÕn quan träng vÒ tæ chøc l¹i s¶n xuÊt trong n«ng nghiÖp. Trong kho¸n 10 kinh tÕ hé s¶n xuÊt ®· ®îc x¸c ®Þnh lµ mét chñ thÓ s¶n xuÊt hµng hãa ë n«ng th«n, luËt ®Êt ®ai ®îc ban hµnh. ChØ thÞ 202/CT ngµy 26/8/91, NghÞ quyÕt 14/CP ngµy 02/3/1993 lµ c¨n cø ph¸p lý më ®êng cho hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam nãi chung vµ NHN & PTNT ViÖt Nam nãi riªng chuyÓn híng ®Çu t b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ gÇn ®©y cã NghÞ ®Þnh sè 04/2000/N§ -CP ngµy 11/2/2000 cña ChÝnh Phñ vÒ thi hµnh, söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu luËt cña ®Êt ®ai. NghÞ quyÕt sè 03/2000/NQ - CP ngµy 2/2/2000 cña chÝnh phñ vÒ kinh tÕ trang tr¹i. QuyÕt ®Þnh sè 67/1999/Q§ - TTg ngµy 30 /3/1999 cña ChÝnh phñ ngêi n«ng d©n ®· phÊn khëi h¨ng say s¶n xuÊt, hä ®· mang hÕt kh¶ n¨ng tiÒn tµng chøa trong ®Êt ®ai, lao ®éng, vèn liÕng ... mµ tríc kia cha ®îc sö dông, cha cã ®iÒu kiÖn ph¸t huy ®Ó lµm giµu cho gia ®×nh, cho quª h¬ng ®Êt níc . 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Häc viÖn Ng©n hµng - LuËn v¨n tèt nghiÖp – 2001 2.2. Kinh tÕ hé trong nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay : Trong ®iÒu kiÖn níc ta hiÖn nay d©n sè kho¶ng 80 % lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp víi h¬n 15 triÖu hé n«ng d©n sèng ë khu vùc n«ng th«n ®· cã h¬n 15 triÖu hé n«ng d©n sèng ë khu vùc n«ng th«n ®· cã h¬n 1,5 triÖu hé n«ng d©n s¶n xuÊt giái,trªn 11,5 v¹n trang tr¹i víi nhiÒu quy m« s¶n xuÊt l©m kÕt hîp. Mét nguån nh©n lùc lín, theo thèng kª n¨m 1999 nguån lao ®éng trong n«ng th«n chiÕm trªn 70 % lao ®éng c¶ níc vµ n«ng nghiÖp n«ng th«n lµ mét thÞ trêng réng lín do ®ã ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n lµ vÊn ®Ò chiÕn lîc cã tÇm quan träng ®Æc biÖt ®èi víi §¶ng vµ Nhµ níc ta ®Ó ®a ®Êt níc ®i lªn gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu "d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh " . §ã lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Ó kh¬i dËy vµ ph¸t huy tiÒm n¨ng vÒ ®Êt ®ai lao ®éng vµ c¸c nguån lîi tù nhiªn kh¸c, nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu chiÕn lîc n«ng nghiÖp n¨m 2000 vµ môc tiªu chiÕn lîc n«ng nghiÖp trong dù th¶o v¨n kiÖn ®¹i héi §¶ng lÇn IX cña §¶ng vÒ ph¬ng híng ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n 2001 - 2010 vµ kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001 - 2005 . S¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®· ®ãng gãp 80 % gi¸ trÞ tæng s¶n phÈm x· héi, gãp phÇn lín ®a gi¸ trÞ tæng s¶n lîng, GDP ®Çu ngêi t¨ng, t¨ng trëng kinh tÕ. Tõ nh÷ng nhËn ®Þnh ®Õn thùc tÕ ®èi víi n«ng nghiÖp ViÖt Nam. Ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®îc vai trß cña kinh tÕ hé s¶n xuÊt ®· vµ ®ang ®ãng mét vÞ trÝ hÕt søc quan träng trong nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc nãi chung,trong kinh tÕ n«ng nghiÖp nãi riªng. Cô thÓ : - Kinh tÕ hé ph¸t triÓn nã thu hót nhÒu tµng líp lao ®éng trong x· héi tríc hÕt lµ lùc lîng lao ®éng phæ th«ng ®ang d thõa trong n«ng th«n. V× thÕ viÖc thu hót lao ®éng trong lÜnh vùc kinh tÕ hé ë n«ng nghiÖp lµ cã nghÜa quan träng. - TËn dông ®îc nguån tµi nguyªn, ®Êt ®ai, tiÒn vèn... Bëi v× khi ®Êt ®ai, rõng, biÓn, hå, ao ®Çm... cßn ph¹m vi qu¶n lý cña c¸c ®¬n vÞ quèc doanh hay tËp thÓ th× kh¶ n¨ng tËn dông ®Ó khai th¸c cßn rÊt h¹n chÕ. Khi Nhµ níc giao quyÒn sö dông vÒ gia ®×nh th× kh¶ n¨ng khai th¸c ®îc tËn dông triÖt ®Ó vµ hîp lý do ®ã mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, t¹o m«i trêng, m«i sinh lµnh m¹nh. - Kinh tÕ hé víi quy m« nhá song rÊt linh ho¹t dÔ thÝch øng víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng, mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao so víi kinh tÕ quèc doanh vµ kinh tÕ tËp thÓ cïng lo¹i ngµnh nghÒ: V× chi phÝ trung gian Ýt Ýt tiÒn vèn kh«ng bÞ l·ng 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Häc viÖn Ng©n hµng - LuËn v¨n tèt nghiÖp – 2001 phÝ, tËn dông triÖt ®Ó ®Êt ®ai, tiÒn vèn, lao ®éng,trang thiÕt bÞ vµ cã ®iÒu kiÖn dÔ dµng ®iÒu chØnh, thay ®æi c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i cho phï hîp víi yªu cÇu thÞ trêng; Víi lîi thÕ nµy kÕt hîp víi chÝnh s¸ch ®Òu tiÕt vÜ m« cña Nhµ níc sÏ lµ c¬ së ®Ó kinh tÕ hé ph¸t triÓn kh«ng ngõng vµ chÝnh lµ ®iÒu kiÖn ®Ó chuyÓn dÞch nÒn n«ng nghÖp tù nhiªn sang kinh tÕ hµng hãa n«ng phÈm cã quy m« lín . - Kinh tÕ hé ph¸t triÓn sÏ thóc ®Èy ph¸t triÓn ngµnh nghÒ míi vµ kh«i phôc ngµnh nghÒ truyÒn thèng, t¹o ®iÒu kiÖn cho ngµnh c«ng nghiÖp vµ c¸c ngµnh kh¸c ph¸t triÓn . xuÊt : II . TÝn dông ng©n hµng ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña hé s¶n 1 . TÝn dông Ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng: 1.1. Kh¸i niÖm tÝn dông: C«ng thøc chung cña mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh (T - H -T), nhng kho¶ng thêi gian tõ T - H vµ tõ H - T trong mçi doanh nghiÖp kh¸c nhau. Trong thùc tÕ nãi chung giai ®o¹n tõ T - H lµ giai ®o¹n cÇn nhiÒu vèn (T), nhiÒu doanh nghiÖp ë giai ®o¹n nµy thiÕu vèn ®Ó ®Çu t vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm hµng hãa (H). Cßn giai ®o¹n tõ H - T lf giai ®o¹n doanh nghiÖp b¸n ®îc s¶n phÈm hµng hãa (H) thu tiÒn vÒ(T) Lóc nµy nÕu doanh nghiÖp tiÕp tôc ngay chu kú s¶n xuÊt tiÕp theo th× kh«ng cã vÊn ®Ò g× lín cÇn nãi, nhng ®èi víi doanh nghiÖp theo thêi vô hay v× lý do g× ®ã mµ cha tiÕp tôc chu kú s¶n xuÊt tiÕp theo ®îc th× râ rµng c¸c doanh nghiÖp ®ã ®ang thõa vèn. Ngîc l¹i nÕu doanh nghiÖp cha tiªu thô ®îc hµng hãa s¶n phÈm nhng chu kú s¶n xuÊt tiÕp theo ph¶i tiÕp tôc th× hä l¹i t¹m thêi thiÕu vèn ®Ó s¶n xuÊt. Qu¸ tr×nh tuÇn hoµn vµ lu©n chuyÓn vèn kh«ng ®Òu gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®Én ®Õn t×nh tr¹ng trong cïng mét thêi gian cã hiÖn tîng doanh nghiÖp nµy thõa vèn nhng doanh nghiÖp kh¸c l¹i thiÕu vèn vµ ngîc l¹i. §Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn vÒ vèn, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt ph¶i tù ®iÒu chØnh b»ng quan hÖ tÝn dông th¬ng m¹i. Tuy nhiªn quan hÖ tÝn dông th¬ng m¹i cã nhîc ®iÓm lín lµ chØ thùc hiÖn trong ®iÒu kiÖn ph¹m vi rÊt h¹n chÕ, kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu vèn cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt mëi réng. Nh vËy chØ dùa trªn quan hÖ nµy th× kh«ng thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu vèn s¶n xuÊt còng nh tiÕp nhËn hÕt ®îc sè vèn d thõa trong x· héi. V× nhu cÇu kh«ng phï hîp nhau dÉn ®Õn vèn kh«ng ®¸p øng ®îc quy m« vµ thêi h¹n ... mµ chØ cã tÝn dông Ng©n hµng lµ tæ chøc s½n 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Häc viÖn Ng©n hµng - LuËn v¨n tèt nghiÖp – 2001 sµng tÕp hnËn hÕt ®îc c¸c nguån vèn nhµn rçi díi c¸c h×nh thøc tiÒn göi cña d©n c, c¸c tæ chøc kinh tÕ... vµ cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ d©n c thiÕu vèn s¶n xuÊt. Ng©n hµng lµ trung gian lín nhÊt ®iÒu chØnh vèn tõ ngêi thõa vèn sang ngêi thiÕu vèn vµ ngîc l¹i . TÝn dông ng©n hµng lµ quan hÖ kinh tÕ trong ®ã cã sù chuyÓn nhîng t¹m thêi mét lîng gi¸ trÞ díi h×nh th¸i tiÒn tÖ hoÆc hiÖn vËt tõ ngêi së h÷u sang ngêi sö dông ®Ó sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh th× lîng gi¸ trÞ ®ã ®· trë vÒ tay ngêi së h÷u nhng lín h¬n lîng gi¸ trÞ ban ®Çu víid nh÷ng ®iÒu kiÖn mµ hai bªn ®· tháa thuËn víi nhau (lîi tøc, thêi h¹n...). 1.2. C¸c h×nh thøc tÝn dông trong n«ng th«n hiÖn nay: Cã hai h×nh thøc tÝn dông ®ang tån t¹i trong n«ng th«n hiÖn nay ®ã lµ : - ThÞ trêng tÝn dông chÝnh thøc : Lµ h×nh thøc tÝn dông ®îc ph¸p luËt thõa nhËn, c¸c chñ thÓ tham gia thÞ trêng nµy lµ c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i quèc doanh, Ng©n hµng cæ phÇn th¬ng m¹ihoÆc c¸c h×nh thøc tÝn dông kh¸c. h×nh thøc nµy hiÖn nay chiÕm tû träng lín . ThÞ trêng nµy lµ nguån cung øng tÝn dông l¬n¸ nhÊt vµ dÇn dÇn chiÕm lÜnh thÞ trêng tÝn dông ë n«ng th«n mµ lßng cèt lµ Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®ßi hái cung øng vèn cho s¶n xuÊt cña hé sn¶ xuÊt . §Ó ®¶m b¶o cho h×nh thøc tÝn dông chÝnh thøc thùc sù chiÕma lÜnh thÞ trêng n«ng th«n ®ßi hái thÞ trêng vèn ph¶i ph¸t triÓn ®óng híng vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh chuyÓn kinh tÕ hé sang s¶n xuÊt hµng hãa . - ThÞ trêng tÝn dông kh«ng chÝnh thøc : Lµ thÞ trêng tÝn dông kh«ng ®îc ph¸p lý c«ng nhËn. B¶n chÊt lµ cho vay nÆng l·i, thËm chÝ kh«ng cã giíi h¹n, thñ tôc rÊt ®¬n gi¶n, chñ yÕu lµ tháa thuËn gi÷a hai c¸ nh©n hoÆc hai gia ®×nh vÒ møc l·i, l·i suÊt, thêi h¹n ... hÕt h¹n th× tr¶. Cã thÓ vay b»ng tiÒn hoÆc hiÖn vËt. H×nh thøc nµy thêng xÈy ra trong nÒn s¶n xuÊt tù tóc, tù cÊp hiÖn nay còng vÉn cßn tån t¹i nhng chiÕm mét tû träng rÊt nhá . 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Häc viÖn Ng©n hµng - LuËn v¨n tèt nghiÖp – 2001 1 . 3 - TÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng : Trong thêi kú bao cÊp toµn bé ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ ®Òu tu©n theo chØ tiªu kÕ ho¹ch cña Nhµ níc vµ ng©n hµng ®îc coi nh nét c«ng cô cÊp ph¸t theo kÕ ho¹ch ®· ®Þnh thay ng©n s¸ch. Cho nªn kh«ng thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn mµ cã n¬i, cã lóc l¹i cßn k×m h·m sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ . N¨m 1998 hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam chuyÓn tõ hÖ thèng ng©n hµng mét cÊp sang thµnh hÖ thèng ng©n hµng hai cÊp : §ã lµ Ng©n hµng Nhµ níc vµ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i; Ng©n hµng Nhµ níc víi chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ níc (qu¶n lý vÜ m«) vÒ mÆt tiÒn tÖ, tÝn dông ng©n hµng . C¸c ng©n hµng th¬ng m¹i víi chøc n¨ng kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ, tÝn dông, thanh to¸n dÞch vô ng©n hµng díi sù kiÓm tra gi¸m s¸t cña ng©n hµng Nhµ níc . Tõ th¸ng 10/1990 hÖ thèng ng©n hµng ®îc s¾p xÕp theo khu«n khæ ph¸p lý vÒ kinh doanh tiÒn tÖ. Ph¸p lÖnh ng©n hµng h×nh thµnh mét trËt tù qu¶n lý míi theo sù qu¶n lý cña Nhµ níc. Sau khi hai Ph¸p lÖnh Ng©n hµng ra ®êi, hÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i bao gåm : - Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam - Ng©n hµng c«ng th¬ng ViÖt Nam - Ng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam - Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam . Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ho¹t ®éng theo c¬ chÕ lµ mét doanh nghiÖp, th«ng qua ho¹t ®éng tÝn dông c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®· tù th¶i lo¹i nh÷ng kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp, t nh©n c¸ thÓ kh«ng thÓ ®øng v÷ng vµ ®i lªn víi tèc ®é ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ, tÝn dông ng©n hµng còng ®· tù lùa chän kh¸ch hµng cho m×nh nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng tr¶ nî, hoÆc kinh doanh kh«ng cã hiÖu qu¶ th× kh«ng ®Çu t. Ngîc l¹i doanh nghiÖp còng cã quyÒn tù lùa chän ng©n hµng giao dÞch cho m×nh. Tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp cã xu híng lµm ¨n tèt ngµy cµng ph¸t triÓn. Th«ng qua viÖc thu hót vèn ®Çu t, c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®· thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, d©n giÇu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh . 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Häc viÖn Ng©n hµng - LuËn v¨n tèt nghiÖp – 2001 Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nhÊt lµ tõ khi cã LuËt ng©n hµng ra ®êi tÝn dông ng©n hµng ®· thùc sù ph¸t huy hiÖu qu¶, cô thÓ lµ : HiÖu qu¶ vÒ mÆt kinh tÕ : - TÝn dông ng©n hµng nh»m bæ sung nhu cÇu vèn lu ®éng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ nãi chung ®· thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn tõ ®ã t¨ng lîi nhuËn . - Th«ng qua ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng thùc hiÖn ®îc viÖc kiÓm so¸t b»ng ®ång tiÒn ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ . - TÝn dông ng©n hµng gãp phÇn khai th¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng cuae mçi doanh nghiÖp nãi riªng, cña toµn bé nÒn kinh tÕ nãi chung . - TÝn dông ng©n hµng t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn ngµnh nghÒ míi, tiÕp thu vµ øng dông khoa häc kü thuËt, chuyÓn giao c«ng nghÖ vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao tr×nh ®é khoa häc kü thuËt . HiÖu qu¶ vÒ mÆt x· héi : - N©ng cao tr×nh ®é d©n trÝ, ®êi sèng, x· héi v¨n minh . - Gi¶i quyÕt ®îc c«ng ¨n viÖc lµm, gi¶m n¹n thÊt nghiÖp . 2 . Vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng n«ng nghiÖp ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ hé s¶n xuÊt níc ta hiÖn nay : 2 . 1 - TÝn dông Ng©n hµng n«ng nghiÖp : TÝn dông Ng©n hµng cã nh÷ng bíc tiÕn quan träng, trong chÝnh s¸ch tÝn dông ng©n hµng phôc vô ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n ®Ó phôc vô môc tiªu ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n, chÝnh s¸ch tÝn dông NHNo & PTNT nh»m t¹o ®éng lùc thóc ®Èy s¶n xuÊt hµng hãa t¨ng thu nhËp n©ng cao møc sèng ngêi lao ®éng trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp, n«ng th«n lu«n lu«n lµ chÝnh s¸ch quan träng vµ nhÊt qu¸n cña §¶ng vµ Nhµ níc ta . 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Häc viÖn Ng©n hµng - LuËn v¨n tèt nghiÖp – 2001 TÝn dông ng©n hµng n«ng nghiÖp chñ yÕu lµ tÝn dông vÒ chi phÝ s¶n xuÊt, mµ c¸c kho¶n mµ ng©n hµng cho hé n«ng d©n vay ®Ó chi phÝ cho s¶n xuÊt vÒ gièng c©y trång, vËt nu«i, thøc ¨n gia sóc, ph©n bãn, thuèc trõ s©u ... Ngoµi ra tÝn dông ng©n hµng cßn bao gåm c¸c kho¶n cho vay trung, dµi h¹n ®Ó c¶i t¹o ®ång ruéng, chuyÓn ®æi c¬ cÊu, mua s¾m c¸c tr¸ng thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt . TÝn dông Ng©n hµng ®èi víi hé n«ng d©n sÏ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ¸ch t¾c trong s¶n xuÊt ( thiÕu vèn ). T¹o ®iÒu kiÖn thu nhËp cao, ®êi sèng ®Çy ®ñ, æn ®Þnh ... 2 . 2 - Vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng n«ng nghiÖp ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ hé s¶n xuÊt níc ta hiÖn nay : Tõ n¨m 1988 §¶ng ta thùc hiÖn ®æi míi mét bíc trong chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n¬c, mét lo¹t c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« ra ®êi. HÖ thèng ng©n hµng còng ®îc h×nh thµnh theo hai hÖ thèng : Ng©n hµng Nhµ níc vµ Ng©n hµng chuyªn doanh . Trong hÖ thèng ng©n hµng chuyªn doanh bao gåm c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i sau : - Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam - Ng©n hµng c«ng th¬ng ViÖt Nam - Ng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam - Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam . Trong c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i th× Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam cã mét thÞ trêng tÝn dông réng lín tr¶i ®Òu trªn kh¾p ®Êt níc, gåm 65 Chi nh¸nh vµ mçi Chi nh¸nh ®Òu cã Ng©n hµng n«ng nghiÖp cÊp huyÖn, cÊp huyÖn ®ãng trô së t¹i thÞ trÊn huyÖn vµ c¸c ng©n hµng cÊp 4 ®ãng trô së t¹i c¸c thÞ tø. Víi môc ®Ých t¹o ra thÞ trêng tµi chÝnh t¹i n«ng th«n më ra ®Þa bµn ®Çu t tÝn dông thóc ®Èy s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ph¸t triÓn . §èi víi Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam th× ®Þa bµn ho¹t ®éng chÝnh lµ n«ng th«n. §Çu t tÝn dông lµ nguån vèn lín nhÊt, lµ thÞ trêng tÝn dông chñ yÕu t¹i ®Þa ph¬ng, trong ®Çu t ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, nã thùc 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Häc viÖn Ng©n hµng - LuËn v¨n tèt nghiÖp – 2001 sù mang l¹i lîi Ých ®èi víi s¶n xuÊt kinh doanh . §©y lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng hãa víi lu th«ng tiÒn tÖ . §iÒu chñ yÕu ®Ó chuyÓn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam vµ n«ng nghiÖp ViÖt Nam sang s¶n xuÊt hµng hãa theo c¬ chÕ thÞ trêng lµ viÖc h×nh thµnh nét thÞ trêng tµi chÝnh sèng ®éng vµ ®a d¹ng ë n«ng th«n. Theo nghÜa réng th× thÞ trêng tµi chÝnh lµ tæng hãa nhiÒu ho¹t ®éng tÝn dông, lu th«ng vèn ë n«ng th«n, tÝn dông ng©n hµng lµ cÇu nèi gi÷a ngêi cã vèn t¹m thêi nhµn rçi víi ngêi cã nhu cÇu vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh nhng thiÕu vèn s¶n xuÊt kinh doanh . TÝn dông ng©n hµng ®· gãp phÇn thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung ruéng ®Êt, vèn ®Ó chuyÓn nhanh kinh tÕ hé sang s¶n xuÊt hµng ho¸. HiÖn nay ë n«ng th«n ViÖt Nam cã rÊt nhiÒu hé n«ng d©n cã ®Êt nhng kh«ng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, hä cã nghÒ kh¸c phï hîp h¬n nªn sè ®Êt ®îc chia hä cho thuª mîn ... Bªn c¹nh ®ã l¹i cã nh÷ng hé cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, cã lao ®éng, cã vèn l¹i biÕt c¸ch lµm vµ tÝnh to¸n cã hiÖu , hä muèn më réng quy m« s¶n xuÊt nªn ph¶i thuª mín ®Êt, ®Êu thÇu ®Êt ... nÕu sè vèn kh«ng ®ñ hä ph¶i ®i vay c¸c tæ chøc tÝn dông. Bëi vËy ®ång vèn tÝn dông cña ng©n hµng ®· gióp hä cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt nhiÒu vÊn ®Ò. Tõ khi cã ®Êt hä cã thÓ mua s¾m trang thiÕt bÞ , m¸y mãc, chi phÝ ®Ó më réng s¶n xuÊt. NÕu quy m« s¶n xuÊt cµng lín th× s¶n lîng t¨ng, tØ träng hµng hãa cµng nhiÒu gióp hä thanøg lîi trong c¹nh tranh thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiÕp tôc vµd tËp trung ruéng ®Êt cµng nhanh. - TÝn dông Ng©n hµng cßn gióp hä cã ®iÒu kiÖn th©m canh t¨ng n¨ng xuÊt, cung øng nguyªn liÖu hµng hãa cho c«ng nghiÖp vµ t¨ng nh÷ng mÆt hµng cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu cao. - TÝn dông Ng©n hµng gãp phÇn khai th¸c tiÒm n¨ng tµi nguyªn, ®Êt ®ai, lao ®éng. - TiÒm n¨ng n«ng nghiÖp níc ta cßn rÊt lín, nÕu ®îc Nhµ nuíc quan t©m ®óng møc,víi nh÷ng chÝnh s¸ch qu¶n lý vi m« thÝch hîp ®Æc biÖt lµ chÝnh s¸ch ®Çu t tÝn dông hîp lý ch¾c ch¾n nh÷ng tiÒm n¨ng l©u nay cha ®îc tËn dông sÏ ®îc ®éng viªn khai th¸c triÖt ®Ó vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ . Khi hé n«ng d©n ®îc x¸c ®Þnh lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ, ngµy 28/6/1991 Chñ tÞch Héi ®ång Bé trëng ra chØ thÞ 202/CT vÒ viÖc cho vay trùc tiÕp ®Õn hé s¶n xuÊt. Ng©n hµng Nhµ níc, Ng©n hµng n«ng nghiÖp ViÖt Nam ®· cô thÓ hãa chØ thÞ trªn b»ng c¸c quyÕt ®Þnh 53, 64, 499/TDNN; 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Häc viÖn Ng©n hµng - LuËn v¨n tèt nghiÖp – 2001 §©y lµ nh÷ng chñ tr¬ng ®óng ®¾n vµ kÞp thêi nh»m gióp n«ng d©n ®îc vay vèn cã ®iÒu kiÖn ®Ó khai th¸c tiÒm n¨ng t¹i chç gi¶i phãng søc lao ®éng x· héi nh Q§ sè 67/1999/Q§ - TTg ngµy 30/3/1999 cña Thñ Tíng ChÝnh Phñ vÒ mét sè chÝnh s¸ch tÝn dông Ng©n hµng phôc vô ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n, C«ng v¨n sè 320/CV - NHNN 14 ngµy 16/4/1999 cña Thèng §èc NHNN yªu cÇu c¸c Ng©n hµng thu¬ng m¹i (NHTM) thùc hiÖn Q§ 67 trªn, C«ng v¨n 1411NHNo - 06 ngµy 27/6/2000 cñaTtæng gi¸m ®èc NHNo & PTNTVN vÒ ®iÒu hµnh c«ng t¸c tÝn dông ®èi víi hé s¶n xuÊt - HTX vµ trang tr¹i. Còng tõ ®ã mµ më réng vµ n©ng cao søc mua cña thÞ trêng n«ng th«n, søc tiªu thô hµng hãa cho c«ng viÖc chÕ biÕn t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng nghiÖp ph¸t triÓn. - TÝn dông Ng©n hµng ®· gãp phÇn x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng,®¶m b¶o cho n«ng d©n cã ®iÒu kiÖn tiÕp thu, øng dông khoa häc kü thuËt vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ míi vµ s¶n xuÊt . Cïng víi viÖc ®Çu t cña ng©n s¸ch Nhµ nøoc, vèn tù cã cña d©n, Ng©n hµng kh«ng chØ ®Çu t vèn ng¾n h¹n mµ cßn ®Çu t vèn trung, dµi h¹n®Ó x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng trong n«ng nghiÖp nh ph¸t triÓn ngµnh nghÒ tiÓu thñ c«ng nghiÖp,x©y dùng c«ng tr×nh thñy lîi, ®êng x¸, giao th«ng, ®iÖn... Nh»m phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ x©y dùng n«ng th«n míi. §©y lµ nh÷ng viÖc mµ chØ cã viÖc hç trî cña Nhµ níc míi cã thÓ lµm ®îc. Còng tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn më mang , n©ng cao tr×nh ®é d©n trÝ ®Ó n«ng d©n cã thÓ tiÕp thu vµ thùc hiÖn chuyÓn giao c«ng nghÖ kü thuËt tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh trong n«ng nghiÖp, ®Ó x©y dùng n«ng th«n giµu cã vµ v¨n minh gãp phÇn x©y dùng ®Êt níc ngµy cµng giµu m¹nh. TÝn dông Ng©n hµng t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn ngµnh nghÒ míi vµ gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. ChÝnh viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt, x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n, ®Çu t chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång ... ®· t¹o c«ng ¨n viÖc lµm thu hót lùc lîng d thõa trong n«ng th«n . ViÖc ®Çu t tÝn dông cña Ng©n hµng ®· khuyÕn khÝch hé n«ng d©n ph¸t triÓn s¶n xuÊt, t¹o ra nhiÒu hµng hãa cung cÊp cho c«ng nghiÖp, xuÊt khÈu gióp chop hé n«ng d©n kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é s¶n xuÊ, t¹o ®iÒu kiÖn cho n«ng d©nchuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n xuÊt míi víi c¸c h×nh thøc chuyªn m«n hãa thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, t¨ng cêng h¹ch to¸nd kinh tÕ. NghÞ quyÕt 10 ra ®êi cïng víi nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî kÞp thêi cña Ng©n hµng ®· t¹o cho kinh tÕ n«ng nghÖp ViÖt Nam cã thªm søc lùc míi. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Häc viÖn Ng©n hµng - LuËn v¨n tèt nghiÖp – 2001 Hé s¶n xuÊt lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ, s¶n xuÊt kinh tÕ lêi ¨n, lç chÞu, c¬ chÕ thÞ trêng lµ c¹nh tranh do vËy ®ßi hái tr×nh ®é s¶n xuÊt còng ph¶i ®îc n©ng cao, c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, h¹ch toan kinh phÝ sao cho chi phÝ ®Çu vµo thÊp ®Ó thu ®îc lîi nhuËn cao. ChÕ ®é chÝnh s¸ch cho vay cña Ng©n hµng lµ ph¶i ®¶m b¶o thu håi ®ñ gèc vµ l·i®óng h¹n vµ vèn vay ph¶i thùc sù mang l¹i hiÖu qu¶, tæ chøc cho vay ph¶i lÊy nguyªn t¾c hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ thíc ®o nªn ®· ®a kinh tÕ tõ hé s¶n xuÊt tù tóc, tù cÊp quen dÇn víi nÒn kinh tÕ hé s¶n xuÊt hµng hãa theo c¬ chÕ thÞ trêng . - TÝn dông ng©n hµng cßn mang l¹i hiÖu qu¶ vÒ mÆt x· héi. Tríc ®©y cha cã chÝnh s¸ch cho vay, hé n«ng d©n, ngêi d©n thiÕu vèn ph¶i ®i vay ë thÞ trêng ngÇm. Tõ khi Nhµ níc cã chñ tr¬ng cho hé n«ng d©n vay vèn, ®· gãp phÇn h¹n chÕ n¹n cho vay nÆng l·i trong n«ng th«n, gi¶m ®îc n¹n vay nÆng l·i trong n«ng th«n. Tãm l¹i: Ng©n hµng n«ng nghiÖp ®ãng mét vai trß quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong viÖc cho vay vèn ®Õn hé n«ng d©n, nã gãp phÇn gi¶i quyÕt mét lîng lín nhu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña n«ng d©n, më réng vèn s¶n xuÊt, chñe ®éng vÒ vèn, chñ ®éng vÒ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, më réng s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng s¶n lîng, gãp phÇn lín trong viÖc chuyÓn ®æi c¬ chÕ s¶n xuÊt trong n«ng nghiÖp theo NghÞ quyÕt 10. Cho vay hé s¶n xuÊt lµ mét ®Þnh híng ®óng ®¾n cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp, lµ mét trong nh÷ng c«ng cô kinh tÕ cã hiÖu qu¶ cao trong hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, thùc hiÖn xãa ®ãi, gi¶m nghÌo ,d©n giµu , níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh. Ngoµi ra ph¸t triÓn kinh tÕ hé n«ng nghiÖp cßn t¹o ra thÞ trêng vèn réng lín, duy tr× vµ ph¸t triÓn tÝn dông Ng©n hµng. III . C¬ chÕ chÝnh s¸ch ®èi víi hé s¶n xuÊt: 1 . ChÝnh s¸ch cho vay hé s¶n xuÊt: Víi c¬ chÕ kho¸n 10 sau khi cã chØ thÞ 202/H§BT ngµy 28/6/1991 cña Chñ tÞch Héi ®ång Bé trëng th× viÖc ®Çu t thuéc lÜnh vùc n«ng nghiÖp ®· chuyÓn tõ h×nh thøc cho vay hîp t¸c x· n«ng nghiÖp sang cho vay hé s¶n xuÊt. §©y lµ mét buíc ngoÆt quan träng trong ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng ®èi víi n«ng nghiÖp, §¶ng ta x¸c ®Þnh: S¶n xuÊt n«ng - l©m - ng diªm lµ thÕ m¹nh cña kinh tÕ hµng hãa níc ta, s¶n xuÊt l¬ng thùc, thùc phÈm, chÕ biÕn, 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Häc viÖn Ng©n hµng - LuËn v¨n tèt nghiÖp – 2001 n«ng, l©m, thñy s¶nvµ c«ng nghiÖp xuÊt khÈu, lµ s¶n phÈm mòi nhän cã sù hç trî vÒ mÆt kü thuËt còng nh tiÒn vèn. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch tÝn dông khuyÕn khÝch toµn d©n tiÕt kiÖm ®Ó ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. NghÞ quyÕt Trung ¬ng §¶ng lÇn thø V th¸ng 6/93 cña Trng ¬ng §¶ng khãa 7 ®· chØ râ: "... Më réng tÝn dông Nhµ níc vµ nh©n d©n t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó n«ng d©n, nhÊt lµ hé n«ng d©n nghÌo ®îc vay vèn s¶n xuÊt kinh doanh". Thùc hiÖn chñ tr¬ng ®ã trong nh÷ng n¨m qua h×nh thøc cho vay ®· kh¼ng ®Þnh híng ®i ®óng ®¾n, mang l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc, gãp phÇn ®¸ng kÓ vµ sù nghiÖp ph¸t triÓn n«ng th«n ë níc ta, gi¶i quyÕt nhu cÇu vèn rÊt lín cña c¸c hé gia ®×nh n«ng d©n, coi hé n«ng d©n lµ kh¸ch hµng chÝnh thèng cña HÖ thèng Ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam. Sau nh÷ng n¨m 80, ChØ thÞ 100 cña Ban BÝ th, NghÞ quyÕt 10 cña Bé chÝnh trÞ, kinh tÕ gia ®×nh x· viªn dÇn ®îc trë l¹i vÞ trÝ xøng ®¸ng cña hä. Kho¸n 10 do ®¹i héi §¶ng khãa 6 ®Ò ra cã mét bíc tiÕn quan träng vÒ viÖc tæ chøc l¹i s¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo híng míi. Sau kho¸n 10 kinh tÕ hé n«ng d©n ®· ®îc x¸c ®Þnh lµ mét chñ thÓ s¶n xuÊt hµng hãa ë n«ng th«n, n«ng d©n phÊn khëi h¨ng say s¶n xuÊt, sö dông triÖt ®Ó nhøng tµi n¨ng, Tµi nguyªn ®Êt ®ai vèn liÕng, lao ®éng cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, lµ ®éng lùc chuyÓn dÞch s¶n xó©t tiÓu n«ng sang s¶n xuÊt hµng hãa . Ngµy 25/8/91 Héi ®ång Bé trëng ®· ra chØ thÞ 202/CP vÒ cho vay vèn hé s¶n xuÊt n«ng - l©m - ng diªm ®· më ra híng ®Çu t cho Ng©n hµng. Vµ 3 n¨m sau ngµy 2/3/93 Thñ Tíng ChÝnh Phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 14/CP kÌm theo quy ®Þnh vÒ chÝnh s¸nh cô thÓ cho hé s¶n xuÊt vay vèn ®Ó ph¸t triÓn n«ng, l©m, ng diªm nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n.Hai bé luËt Ng©n hµng ra ®êi : LuËt Ng©n hµng Nhµ níc vµ LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông; C¨n cø vµo luËt Ng©n hµng ChÝnh Phñ ra mét lo¹t c¸c chÝnh s¸ch vÜ m«: QuyÕt ®Þnh sè 67/1999 /Q§ - TTg ngµy 30 /3/1999 cña Thñ Tíng ChÝnh Phñ vÒ mét sè chÝnh s¸ch tÝn dông Ng©n hµng phôc vô ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n. NghÞ ®Þnh sè 165/1999/N§ - CP ngµy 19/11/1999 cña chÝnh phñ giao dÞch ®¶m b¶o. NghÞ ®Þnh sè 178/1999/N§ CP ngµy 29/12/1999 cña ChÝnh Phñ vÒ ®¶m b¶o tiÒn vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông. NghÞ quyÕt sè 03/2000/NQ - CP ngµy 02/02/2000 cña Thñ Tíng ChÝnh Phñ vÒ kinh tÕ trang tr¹i. NghÞ ®Þnh sè 08/2000/N§ - CP ngµy 10/3/2000 cña ChÝnh Phñ vÒ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o. NghÞ ®Þnh sè 04/2000 N§ - CP ngµy 11/02/2000 cña ChÝnh Phñ vÒ thi hµnh söa ®æi bá xung mét sè ®iÒu cña luËt ®Êt 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Häc viÖn Ng©n hµng - LuËn v¨n tèt nghiÖp – 2001 ®ai. NghÞ quyÕt sè 06 ngµy 10/11/1998 cña Bé chÝnh trÞ vÒ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n. Cïng víi sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ níc nhµ hµng lo¹t c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ níc ra ®êi : ChÝnh s¸ch ruéng ®Êt, ®Çu t, ®Æc biÖt lµ chÝnh s¸ch ®Çu t tÝn dông cña Ng©n hµng ®èi víi lÜnh vùc n«ng th«n cña biÕn ®éng theo. C¨n cø theo luËt Ng©n hµng NHNN ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 324/1998/N§ NHNH 1 vÒ quy chÕ cho vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng. Th«ng t híng dÉn sè 06/2000/TT - NHNN 1 ngµy 02/02/2000 cña NHNN híng dÉn thùc hiÖn NghÞ quyÕt 178/2000/NQ - CP ngµy 29/12/1999. Sau quyÕt ®Þnh 67cña ChÝnh Phñ ra ®êi NHNN cã c«ng v¨n sè 320/CV - NHNN 14 ngµy 16/4/1999vÒ viÖc yªu cÇu c¸c NHNN cã c«ng v¨n sè 320/CV - NHNN 14 ngµy 16/4/1999 vÒ viÖc yªu cÇu c¸c NHTM thùc hiÖn nghiªm tóc quyÕt ®Þnh 67 . 2 . Nh÷ng quy ®Þnh ( c¬ chÕ tÝn dông ) ®èi víi hé s¶n xuÊt : Tõ sù chuyÓn biÕn c¬ chÕ qu¶n lý tÊt yÕu dÉn ®Õn thay ®æi quan hÖ tÝn dông. VËy c¬ chÕ tÝn dông Ng©n hµng ph¶i thay ®æi nh thÕ nµo khi hé n«ng d©n ®îc x¸c ®Þnh lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ . §¶ng Nhµ níc ®· ®Ò ra c¸c chØ thÞ, NghÞ quyÕt... VÒ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ hé n«ng d©n nh ChØ thÞ 100 cña ban BÝ th, NghÞ quyÕt 10 cña Bé chÝnh trÞ, råi ChØ thÞ 202, NghÞ ®Þnh 14/CP cña ChÝnh Phñ, NghÞ ®Þnh sè 165/1999/N§ - CP cña ChÝnh Phñ vÒ giao dÞch ®¶m b¶o, LuËt doanh nghiÖp sè 13/1999/QH 10, NghÞ ®Þnh sè 04 /2000/N§ - CP vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu trong luËt ®Êt ®ai nghÞ quyÕt sè 03 /2000/NQ - CP vÒ kinh tÕ trang tr¹i... V¨n b¶n 284/Q§- NHNN1 ngµy 25/08/2000 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc vÒ viÖc ban hµnh cho vay cña tæ chøc tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng thay cho v¨n b¶n 324 cò. QuyÕt ®Þnh sè 10/Q§/H§QT, quyÕt ®Þnh sè 11/H§QT-03, quyÕt ®Þnh sè 09/H§QT-05, quyÕt ®Þnh sè 06/H§QT cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp ViÖt Nam vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh cho vay ®èi víi kh¸ch hµng míi ®©y nhÊt ngµy 18/01/2001 thay cho quy ®Þnh 180 cò. Tõ ®ã ®· gi¶i quyÕt c¬ b¶n nh÷ng khã kh¨n víng m¾c vÒ c¬ chÕ thñ tôc, t¹o m«i trêng ph¸p lý cho ho¹t ®éng tÝn dông ph¸t triÓn. Víi nh÷ng v¨n b¶n trªn ®· më ra mét thÞ trêng míi cho Ng©n hµng vÒ cho vay hé s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶. §øng tríc t×nh tr¹ng ®ã viÖc tån t¹i mét h×nh thøc tÝn dông Ng©n hµng ®èi víi hé s¶n xuÊt lµ mét tÊt yÕu phï hîp víi cung cÇu trªn thÞ trêng ®îc x· héi cho phÐp. §©y lµ nh÷ng chñ tr¬ng ®óng ®¾n vµ kÞp thêi nh»m gióp n«ng d©n ®îc vay vèn, cã ®iÒu kiÖn ®Ó khai th¸c tiÒm n¨ng t¹i chç, gi¶i phãng søc lao ®éng x· 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Häc viÖn Ng©n hµng - LuËn v¨n tèt nghiÖp – 2001 héi chuyÓn ®æi dÇn kinh tÕ n«ng nghiÖp sang kinh tÕ hµng hãa n«ng phÈm, còng tõ ®ã mµ më réng vµ n©ng cao søc mua cña thÞ trêng n«ng th«n, søc tiªu thô hµng hãa cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ lµ b¹n hµng t¹o nguån nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn. Ngoµi ra cßn t¹o ®iÒu kiÖn tËp trung s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp xuÊt khÈue lµm cho kinh tÕ n«ng nghiÖp ph¸t triÓn gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn . Ch¬ng II Thùc tr¹ng cho vay hé s¶n xuÊt ë ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n HuyÖn Kinh m«n - tØnh h¶i d¬ng I . §Æc ®iÓn tù nhiªn kinh tÕ - x· héi cña HuyÖn kinh m«n 1 . Vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ HuyÖn Kinh M«n Lµ mét HuyÖn ®ång b»ng, trung du, miÒn nói cña TØnh H¶i D¬ng, Kinh M«n míi ®îc t¸ch ra tõ HuyÖn Kim M«n, víi tæng d©n sè lµ 205.000 ngêi, cã 40.500 hé, 90.000 lao ®éng. HuyÖn ®îc ph©n chia thµnh 22 x·, NghÒ n«ng chiÕm trªn 80%, chñ yÕu lµ trång c©y lóa níc, kÕt hîp víi trång c©y ®Æc s¶n nh c©y v¶i thiÒu, ... vµ nu«i c¸, ba ba ... xuÊt khÈu.... Lµ mét HuyÖn n»m ë xa trung t©m thµnh phè H¶i D¬ng, gi¸p víi c¸c tØnh Qu¶ng Ninh vµ Thµnh phè H¶i Phßng, vÒ giao th«ng cã ®êng quèc lé 5 vµ quèc lé 183 bao quanh, cã nhiÒu s«ng lín bao quanh lªn rÊt ph¸t triÓn vÒ giao th«ng 20
- Xem thêm -