Tài liệu Một số loại polime thường gặp - phân loại

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 3600 |
  • Lượt tải: 1
vndoc

Tham gia: 09/10/2015

Mô tả:

TÊN (KÍ HIỆU) Polietilen(PE) Polipropilen(PP) Poli Stiren (PS) Polivinylclorua(PVC) Polivinyl axetat(PVA) Polimetylmetacrylat Poliphenolfomandehit(PPF) Teflon Bông(Xenlulozơ), len, tơ tằm (poliamit) Tơ nilon - 6,6 Tơ nilon - 6 Tơ nilon - 7 (Tơ Enan) Tơ Lapsan Tơ Nitron (Olon) Tơ clorin Poli vinylic (Tơ Vinylon) Tơ Visco MỘT SỐ LOẠI POLIME THƯỜNG GẶP - PHÂN LOẠI PHÂN LOẠI MONOME Theo cấu trúc mạch Theo p/ư điều chế CH2=CH2 Thẳng Trùng hợp CH2=CHCH3 Thẳng Trùng hợp CH2=CHC6H5 Thẳng Trùng hợp CH2=CHCl Thẳng Trùng hợp CH2=CHOOCCH3 Thẳng Trùng hợp CH2=C(CH3)COOCH3 Thẳng Trùng hợp C6H5OH, HCHO Novolac, rezol (Thẳng) Trùng ngưng Bakelit hay rezit (K/gian) CF2=CF2 Thẳng Trùng hợp Thẳng (CH2)4(COOH)2 và (CH2)6(NH2)2 H2N-(CH2)5COOH (CH2)5CONH H2N-(CH2)6COOH C6H4(COOH)2 C2H4(OH)2 CH2=CHCN Nguyên liệu: PVC Nguyên liệu: PVA Xenlulozơ Thẳng (Poli amit) Thẳng (Poli amit) Thẳng (Poli amit) Thẳng (Poli este) Thẳng (Tơ Vinylic) Thẳng (Tơ Vinylic) Thẳng (Tơ Vinylic) Thẳng ỨNG DỤNG Theo nguồn gốc Tổng hợp Tổng hợp Tổng hợp Tổng hợp Tổng hợp Tổng hợp Tổng hợp Tổng hợp Tự nhiên Trùng ngưng Tổng hợp Trùng ngưng Trùng hợp Trùng ngưng Tổng hợp Tổng hợp Tổng hợp Trùng ngưng Tổng hợp Trùng hợp PVC + Cl2 PVA + NaOH Tổng hợp Tổng hợp Tổng hợp Tơ bán tổng hợp (Tơ nhân tạo) Tơ bán tổng hợp (Tơ nhân tạo) Tổng hợp Tổng hợp Tơ Axetat [C6H7O2(OOCCH3)3]n Thẳng Caosu Buna Caosu Buna-N Thẳng Thẳng Thẳng Đồng trùng hợp Tổng hợp Caosu isopren Caosu cloropren Caosu tự nhiên Caosu lưu hoá Đivinyl: (CH2=CH)2 Đivinyl: (CH2=CH)2 và CH2=CHCN Đivinyl: (CH2=CH)2 và CH2=CHC6H5 CH2=C(CH3)CH=CH2 CH2=CClCH=CH2 CH2=C(CH3)CH=CH2 Caosu thông thường Pư Xenlulozơ + (CH3CO)2O Trùng hợp Đồng trùng hợp Thẳng Thẳng Thẳng Không gian Trùng hợp Trùng hợp Tổng hợp Tổng hợp Tự nhiên Poli ure fomandehit (NH2)2CO và HCHO Thẳng Caosu Buna-S Caosu + S(Lưu huỳnh) Trùng ngưng Chất dẻo Tổng hợp Tơ sợi Cao su Keo dán
- Xem thêm -