Tài liệu Một số kinh nghiệm và những tích luỹ về pp dạy nghe tiếng anh

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Vo Thi Sau Primary school Một số tích luỹ chuyên môm MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ NHỮNG TÍCH LUỸ VỀ Ph¬ng ph¸p d¹y nghe KÜ n¨ng nghe lµ mét trong nh÷ng kÜ n¨ng ng«n ng÷ khã nhÊt cho häc sinh häc tiÕng Anh. KÜ n¨ng nµy ®îc coi lµ khã v× häc sinh c¶m thÊy lu«n lu«n chôi ¸p lùc kh«ng cÇn thiÕt ®Ó hiÓu tõng tõ trong néi dung bµi nghe. ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KĨ NĂNG NGHE NGƯỜI GIÁO VIÊN ĐÓNG RẤT QUAN TRỌNG 1/ Tríc hÕt, gi¸o viªn cÇn ph¶i chuÈn bÞ t©m thÕ cho häc sinh tríc khi cho c¸c em nghe. GV ph¶i ®¶m b¶o r»ng:  Häc sinh ph¶i hiÓu ®îc yªu cÇu (b»ng tiÕng Anh) ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô nghe ®îc giao;  C¸c em ph¶i biÕt chÝnh x¸c yªu cÇu m×nh ph¶i lµm g×;  HS cÇn ph¶i x¸c ®Þnh r»ng c¸c em kh«ng cÇn thiÕt ph¶i nghe tÊt c¶ c¸c tõ cã trong bµi nghe. 2/ Bíc quan träng tiÕp theo lµ GV cÇn khuyÕn khÝch HS ®o¸n tríc nh÷ng g× c¸c em chuÈn bÞ nghe:  GV cÇn giíi thiÖu chñ ®Ò theo t×nh huèng/ khung c¶nh cña bµi häc;  Ho¹t ®éng nµy sÏ gióp HS cã thÓ ®o¸n biÕt ®îc néi dung cña c¸c c©u tr¶ lêi;  GV cã thÓ gióp c¸c em b»ng c¸ch: ĐÆt mét sè c©u hái cã liªn quan tíi néi dung chñ ®Ò cña bµi nghe; Sö dông tranh ¶nh ®Ó gîi cho HS cã thÓ ®o¸n ®îc c¸c c©u tr¶ lêi, thËm chÝ tríc khi c¸c em ®îc nghe néi dung bµi nghe. 3/ Trong khi nghe, HS cÇn tËp trung vµo viÖc nghe ®Ó hiÓu th«ng tin tõ néi dung bµi nghe; HS kh«ng nªn kÕt hîp võa nghe võa ®äc, vÏ vµ viÕt cïng mét lóc. GV nªn thêng xuyªn cho HS c¬ héi nghe lÇn thø hai, ®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng em cha cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®îc nhiÖm vô nghe tríc ®ã. (cha nghe vµ hiÓu ®îc bµi ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao). Người viết: Đàm Duy Toàn- GV Trường TH Võ Thị Sáu TX Gia Nghĩa Trang1 Vo Thi Sau Primary school Một số tích luỹ chuyên môm 4/ Cuèi cïng, Khi HS hoµn thµnh bµi tËp nghe, GV nªn kiÓm tra l¹i viÖc nghe hiÓu b»ng c¸ch yªu cÇu HS c¶ líp tr¶ lêi c©u hái: Lu ý rằng:  GV kh«ng nªn b¾t Ðp c¸ nh©n HS tr¶ lêi khi c¸c em cha s½n sµng.  GV cÇn ®¶m b¶o r»ng mét c©u tr¶ lêi dï cã ®óng hay sai cÇn ®îc kiÓm tra b»ng c¸ch cho HS nghe l¹i b¨ng c¸t-sÐt.  GV liÖt kª tÊt c¶ c¸c c©u tr¶ lêi cña HS lªn b¶ng, sau ®ã bËt m¸y cho c¶ líp nghe l¹i ®Ó chän c©u tr¶ lêi ®óng.  ThËm chÝ, nÕu tÊt c¶ HS ®Òu tr¶ lêi ®óng c¸c c©u hái th× GV vÉn nªn khuyÕn khÝch HS nghe l¹i toµn bµi ®Ó c¸c em tù kiÓm tra l¹i c¸c c©u tr¶ lêi cña m×nh. ================================= Người viết: Đàm Duy Toàn- GV Trường TH Võ Thị Sáu TX Gia Nghĩa Trang2 Vo Thi Sau Primary school Một số tích luỹ chuyên môm MỘT SỐ KỸ THUẬT GIÚP HỌC SINH TRONG QUÁ TRÌNH NGHE 1/ a. b. c. d. e. GV cÇn híng dÉn c¸c nguyªn t¾c cña ho¹t ®éng nghe: HS cha biÕt c¸ch nghe bao giê th× ®¬ng nhiªn cÇn ®îc híng dÉn ®Ó biÕt nghe thùc tÕ bao gåm nh÷ng ho¹t ®éng g×. NhiÒu HS kh«ng thÓ tËp trung vµo ngêi nãi ®ang nãi g× v× c¸c em rÊt dÔ bÞ “g©y nhiÔu” bëi c¸c sù viÖc kh¸c diÔn ra xung quanh. C¸c em kh«ng biÕt r»ng khi tËp trung nghe th× ph¶i t¸ch m×nh ra khái c¸c yÕu tè g©y nhiÔu xung quanh. GV cÇn híng dÉn cô thÓ (tr×nh bµy, liÖt kª vµo giÊy khæ to) c¸c nguyªn t¾c chÝnh cña ho¹t ®éng nghe. C¸c yÕu tè cÇn thiÕt cho ngêi nghe tèt lµ:  Nh×n th¼ng vµo ngêi nãi khi nghe trùc tiÕp;  Cè g¾ng gi÷ im lÆng;  TËp trung nghe ngêi nãi ®ang nãi g×;  Suy nghÜ vÒ nh÷ng g× ngßi nãi ®ang nãi;  Nªu c©u hái khi nghe cha hiÓu;  Coi träng vµ biÕt ®¸nh gi¸ nh÷ng g× ngêi nãi ph¶i nãi. f. Mçi lÇn, cÇn tËp trung vµo mét nguyªn t¾c. Th¶o luËn nguyªn t¾c ®ã cã ý nghÜa g× vµ t¹i sao nã quan träng. g. VËn dông ngay nguyªn t¾c ®ã ®Ó thùc hµnh theo cÆp (VÝ dô: “Thay nhau hái xem b¹n m×nh ®· lµm g× vµo ngµy nghØ cuèi tuÇn tríc” vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ cho c¶ líp nghe sau khi trao ®æi víi b¹n) 2/ GV thö lµm mÉu vai mét ngêi nghe tèt. 3/ Tæ chøc trß ch¬i luyÖn nghe. 4/ GV ®äc cho HS nghe:  GV tr¸nh ®äc trùc tiÕp néi dung tõ SGK cã tranh minh ho¹. HS cÇn cã c¬ héi ®Ó “ tù tëng tîng c¸c bøc tranh ®ã trong ®Çu” trong khi c¸c em nghe mét bµi th¬ hay mét c©u chuyÖn. Người viết: Đàm Duy Toàn- GV Trường TH Võ Thị Sáu TX Gia Nghĩa Trang3 Vo Thi Sau Primary school Một số tích luỹ chuyên môm  GV b¾t ®Çu b»ng mét bµi th¬/®o¹n v¨n vÇn, sau ®ã míi nãi vÒ nh÷ng “bøc tranh” gióp c¸c em hiÓu râ thªm néi dung nghe ®îc. 5/ Sö dông ©m nh¹c vµ bµi h¸t  ¢m nh¹c gióp rÌn luyÖn chÊt lîng ©m thanh theo mÉu chuÈn.  Bµi h¸t ®Æc biÖt quan träng, v× nhÞp ®iÖu bµi h¸t gióp HS dÔ ghi nhí tõ. 6/ Sö dông b¨ng/®Üa CD  Sö dông b¨ng /®Üa CD trong líp cÇn ghi ©m nhiÒu giäng kh¸c nhau  ThØng tho¶ng lu ý tríc cho HS biÕt r»ng c¸c em sÏ kh«ng ®îc nghe l¹i b¨ng (chØ nghe mét lÇn)  NÕu HS biÕt ®îc nghe ®i nghe l¹i b¨ng th× sÏ kh«ng tËp trung nghe cÈn thËn ngay tõ lÇn ®Çu. 7/ Sö dông chÝnh t¶  ChÝnh t¶ gióp luyÖn cho HS ng÷ ©m, ®¸nh vÇn ®óng vµ luyÖn ch÷ viÕt.  ChÝnh t¶ cho phÐp HS chØ tËp trung vµo nghe tõ (lêi) vµ viÕt l¹i trªn giÊy.  Bµi chÝnh t¶ nªn ng¾n, ®¬n gi¶n theo néi dung chñ ®Ò bµi häc. ========================== PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHE CHO HỌC SINH Người viết: Đàm Duy Toàn- GV Trường TH Võ Thị Sáu TX Gia Nghĩa Trang4 Vo Thi Sau Primary school Một số tích luỹ chuyên môm ( KẾT HỢP VỚI KỸ NĂNG NÓI )  Tæ chøc cho HS tham gia héi tho¹i hµng ngµy.  Khi ®äc to cho HS nghe, cÇn khuyÕn khÝch c¸c em: - ®o¸n xem sù viÖc sÏ xÈy ra trong c©u chuyÖn s¾p nghe; - nghe vµ cho ý kiÕn vÒ c©u chuyÖn nghe ®îc; - Liªn hÖ néi dung c©u chuyÖn nghe ®îc víi kinh nghiÖm c¸ nh©n.  Tæ chøc trß ch¬i nh»m gióp HS tËp trung sù chó ý mét c¸ch cÈn thËn vµo phÇn quan träng trong khi nghe. VÝ dô: - cói ®Çu xuèng vµ nh¾m m¾t l¹i, - chó ý nghe mét c¸ch cÈn thËn, - Em cã nghe thÊy tiÕng m¸y xÐn cá bªn ngoµi kh«ng? - Em cã nghe thÊy tiÕng vßi níc nhá giät kh«ng? - Em cßn nghe thÊy tiÕng ®éng nµo kh¸c?  Cñng cè, t¨ng cêng kh¶ n¨ng nghe vµ nãi cña HS th«ng qua sù viÖc diÔn ra hµng ngµy.  GV cÇn tËn dông mäi c¬ héi cho HS luyÖn tËp nghe kÕt hîp víi nãi, vµ lµm theo sù híng dÉn cña GV. D¹y nghe trong sgk let’s learn english Người viết: Đàm Duy Toàn- GV Trường TH Võ Thị Sáu TX Gia Nghĩa Trang5 Vo Thi Sau Primary school Một số tích luỹ chuyên môm SECTION A: Mục 4. LISTEN AND CHECK; SECTION B: Mục 3. LISTEN AND NUMBER  VÒ b¶n chÊt, môc tiªu d¹y häc cña hai môc nµy lµ nh nhau: cïng nh»m rÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn Kü n¨ng nghe hiÓu cña HS.  §iÓm kh¸c biÖt gi÷a hai môc lµ: yªu cÇu Vò ®é dµi vµ møc ®é (®é khã cña néi dung bµi nghe) cã sù chªnh lÖch: Bµi nghe trong môc 4. Listen and check cã néi dung ng¾n, thêng lµ nh÷ng c©u ®¬n Lî (2 c©u), t¸ch biÖt nhau, nh»m kiÓm tra kh¶ n¨ng nghe vµ nhËn ra tõ vùng HS võa häc theo chñ ®Ò cña bµi häc. D¹ng bµi tËp nµy ®¬n gi¶n, hay ®îc vËn dông vµ HS Dô hiÓu, hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y. Bµi nghe trong môc 3. Listen and number cã néi dung dµi h¬n (Ýt nhÊt lµ 3 c©u), c¸c c©u trong bµi nghe cã sù g¾n kÕt Vò ý t¹o thµnh m¹ch v¨n nhá vµ mang tÝnh giao tiÕp. Bµi tËp lo¹i nµy khã h¬n v× ngoµi môc ®Ých kiÓm tra tõ vùng, cßn kiÓm tra cÊu tróc c©u vµ néi dung chñ ®iÓm trong bµi; H¬n n÷a, HS ph¶I nghe hÕt c¶ bµi, hiÓu bµi theo trËt tù l«-gic vµ tæng hîp th× cuèi cïng míi cã thÓ ®a ra c©u tr¶ lêi (®¸nh sè thø tù :1-2-3). ============================= QUI TRÌNH THỰC HIỆN DẠY NGHE CHO 2 MỤC: “SECTION A: Mục 4. LISTEN AND CHECK; SECTION B: Mục 3. LISTEN AND NUMBER” Người viết: Đàm Duy Toàn- GV Trường TH Võ Thị Sáu TX Gia Nghĩa Trang6 Vo Thi Sau Primary school Một số tích luỹ chuyên môm  Nªu râ nhiÖm vô (Yªu cÇu HS chuÈn bÞ lµm g×)  Giíi thiÖu chñ ®Ò, t×nh huèng cña bµi nghe: - Dïng tranh, ¶nh phãng to tõ SGK; - Dïng tiÕng Anh ®¬n gi¶n ®Ó tr×nh bµy, giíi thiÖu; - CÇn nªu c©u hái gîi më, dÉn d¾t ®Ó HS tù nhËn xÐt, cho ý kiÕn (dùa kiÕn thøc s½n cã cña c¸c em) - C¸ nh©n HS ®o¸n tríc c©u tr¶ lêi (Tr¶ lêi ®óng hay sai kh«ng thµnh vÊn ®Ò v× môc ®Ých cña ho¹t ®éng nµy lµ t¹o t©m thÕ chñ ®éng cho HS tríc khi nghe)  Cho HS nghe 2 lÇn: - LÇn thø nhÊt: nghe ®Ó bao qu¸t vµ hiÓu néi dung chÝnh cña toµn bµi; - LÇn thø hai: võa nghe võa lùa chän th«ng tin ®Ó tr¶ lêi c©u hái theo yªu cÇu cô thÓ (nghe vµ ®¸nh dÊu hoÆc ®¸nh sè vµo tranh ®îc nãi ®Õn)  C¸ nh©n HS tù so s¸nh kÕt qu¶ víi c©u tr¶ lêi theo dù ®o¸n tríc khi nghe ----> sau ®ã b¸o c¸o kÕt qu¶ võa lµm tríc líp ----> HS kh¸c cho nhËn xÐt. (Cã thÓ cho HS th¶o luËn vµ so s¸nh bµi lµm c¸ nh©n theo cÆp (pairwork))  GV cho HS nghe l¹i lÇn thø 3 ®Ó kiÓm tra kÕt qu¶ (®Ó kh¼ng ®Þnh c©u tr¶ lêi t¹i sao ®óng, t¹i sao sai cã thÓ cho HS nghe ®i nghe l¹i c©u hay c¶ ®o¹n nghe cã liªn quan tíi c©u hái (specific information).  Sau khi nghe: Yªu cÇu HS nh×n tranh vµ nãi l¹i néi dung bµi nghe. Môc ®Ých cña ho¹t ®éng nµy lµ võa kiÓm tra l¹i sù hiÓu bµi, võa cñng cè l¹i kiÕn thøc ng«n ng÷ (cÊu tróc c©u) HS võa häc. Lu ý: HS cã thÓ liªn hÖ chñ ®Ò bµi nghe víi thùc tÕ cña b¶n th©n (nãi l¹i) QUI TRÌNH THỰC HIỆN DẠY MỤC 5 “ SAY IT RIGHT ( SECTION A” Người viết: Đàm Duy Toàn- GV Trường TH Võ Thị Sáu TX Gia Nghĩa Trang7 Vo Thi Sau Primary school Một số tích luỹ chuyên môm §©y lµ phÇn kÕt hîp d¹y nghe vµ nãi. Môc ®Ých d¹y phÇn nµy lµ GV gióp HS luyÖn tËp c¸c ©m (nguyªn ©m, nguyªn ©m ®«I, b¸n nguyªn ©m, phô ©m, chïm phô ©m) theo yªu cÇu cña mçi ®¬n vÞ bµi häc. CÇn lu ý: phÇn nµy chØ tËp trung vµo d¹y ng÷ ©m thùc hµnh nªn GV kh«ng cÇn thiÕt ph¶I gi¶ng gi¶I chi tiÕt vÒ lÝ thuyÕt ng÷ ©m (kh«ng ®I s©u vµo ph©n tÝch, giíi thiÖu hÖ thèng phiªn ©m quèc tÕ, hÖ cÊu ©m, vÞ trÝ cÊu ©m ...) C¸c bíc tiÕn hµnh:  Nªu yªu cÇu bµi tËp (luyÖn tËp c¸c ©m ®îc thÓ hiÖn qua c¸c con ch÷ cho s½n)  HS x¸c ®Þnh c¸c con ch÷ trong c¸c tõ cho s½n ®îc in kh¸c mµu.  Cho HS nh×n s¸ch, nghe lÇn thø nhÊt ®Ó biÕt c¸ch ph¸t ©m, kh«ng cÇn nh¾c l¹i.  HS võa nghe võa nh¾c l¹i c¸c tõ theo b¨ng/®Üa: - HS chó c¸ch ph¸t ©m c¸c ©m ®îc in kh¸c mµu, c¸ch ®äc nhÊn m¹nh vµo c¸c ©m tiÕt cã träng ©m. - GV cã thÓ so s¸nh c¸ch ph¸t ©m t¬ng ®¬ng víi tiÕng ViÖt nÕu cã, hoÆc cã thÓ gi¶I thÝch thªm c¸ch ph¸t ©m ®èi víi c¸c ©m kh«ng cã trong tiÕng ViÖt.  Theo cÆp hoÆc nhãm, HS luyÖn ®äc thµnh tiÕng c¸c cÆp tõ trong SGK.  §¹i diÖn mét sè HS ®äc l¹i tríc líp, c¶ líp nghe vµ cho nhËn xÐt. Lu ý: - GV nªn söa lçi vµ cho ph¸t ©m l¹i c¸c tõ mµ ®a sè HS ph¸t ©m cha chuÈn. - Nõu cã thêi gian, GV cã thÓ yªu cÇu HS ®Æt c©u víi tõ võa ®îc luyÖn ©m. ====================================== Người viết: Đàm Duy Toàn- GV Trường TH Võ Thị Sáu TX Gia Nghĩa Trang8
- Xem thêm -