Tài liệu Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Phßng Gd&ĐT LÖ Thñy êng TiÓu häc d¬ng Thñy ---------------------- Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam Tr§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc. ------------------------ s¸ng kiÕn kinh nghiÖm MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN -------------------- Hä vµ tªn: TrÇn thÞ liÕng P.HiÖu trëng TiÓu häc D¬ng Thñy Mét sè kinh nghiÖm trong c«ng t¸c båi dìng n¨ng lùc s ph¹m cho gi¸o viªn I. PhÇn më ®Çu 1 Ngµy nay, ViÖt Nam chóng ta ®ang tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi:"C«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc".Gi¸o dôc ®µo t¹o ®ang ®îc §¶ng vµ Nhµ níc ta quan t©m "Lµ quèc s¸ch hµng ®Çu" nh»m"n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi dìng nh©n tµi". Muèn thùc hiÖn ®îc nhiÖm vô nµy, ®ßi hái ®Êt níc ph¶i cã ®éi ngò ®«ng ®¶o nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é v¨n ho¸ vµ tr×nh ®é tay nghÒ cao. Trong v¨n kiÖn héi nghÞ BCH Trung ¬ng §¶ng lÇn thø IV kho¸ VIII ®· viÕt:"Con ngêi ph¸t triÓn trÝ tuÖ, cêng tr¸ng vÒ thÓ chÊt, phong phó vÒ tinh thÇn, trong s¸ng vÒ ®¹o ®øc lµ ®éng lùc x©y dùng x· héi míi, ®ång thêi lµ môc tiªu cña chñ nghÜa x· héi. V× vËy mäi chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc ph¶i qu¸n triÖt viÖc ch¨m sãc, båi dìng vµ ph¸t huy nh©n tè con ngêi". §éi ngò gi¸o viªn trong c¸c trêng lµ lùc lîng chñ yÕu, gi÷ vai trß rÊt quan träng trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu, kÕ ho¹ch ®µo t¹o, cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng gi¸o dôc.Tuy vËy, ®éi ngò gi¸o viªn tiÓu häc hiÖn nay, ®îc ®µo t¹o ®a d¹ng qua nhiÒu thÕ hÖ. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y gi¸o dôc cßn cã nhiÒu bÊt cËp. V× vËy viÖc ch¨m lo båi dìng n¨ng lùc s ph¹m nãi chung, n¨ng lùc gi¶ng d¹y cho gi¸o viªn lµ mét viÖc lµm cã ý nghÜa chiÕn lîc, lµ tiÕng gäi thiÕt tha cña l¬ng t©m ngêi c¸n bé qu¶n lý. II. PhÇn néi dung: 1. C¬ së thùc tiÔn: Tríc sù ®æi míi tõng ngµy, tõng giê cña tri thøc khoa häc, cïng víi sù bïng næ nhanh chèng vÒ kiÕn thøc qua c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Æc biÖt lµ cña internet th× viÖc truyÒn thô kiÕn thøc cho häc sinh ®ßi hái ph¶i chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ cã hÖ thèng, cã ®Þnh híng lµ nhiÖm vô quan träng cña ngêi gi¸o viªn. ChÝnh v× vËy, ®Ó d¹y tèt ë bËc tiÓu häc, gi¸o viªn kh«ng ngõng ph¶i häc tËp, n©ng cao sù hiÓu biÕt cña m×nh, rÌn luyÖn nghiÖp vô s ph¹m ®Ó tiÕn tíi mét tr×nh ®é cao h¬n. Tri thøc vµ tÇm hiÓu biÕt cña ngêi gi¸o viªn tiÓu häc ®îc thÓ hiÖn qua qu¸ tr×nh gi¸o dôc vµ gi¶ng d¹y. Gi¸o viªn tiÓu häc lµ "ngêi thÇy tæng thÓ", ngêi ®¹i diÖn cho nÒn v¨n minh nhµ trêng ®èi víi häc sinh. Th«ng thêng ë tiÓu häc mét thÇy d¹y mét líp, d¹y gÇn hÕt tÊt c¶ c¸c m«n häc. Do ®Æc trng nµy, ®èi víi häc sinh tiÓu häc, Gi¸o viªn lµ thÇn tîng, lµ trÝ tuÖ, lµ lý tëng. §iÒu thÇy nãi lµ ch©n lý, viÖc thµy lµm lµ chuÈn mùc. V× vËy trong nÒn v¨n ho¸ nhµ trêng, gi¸o viªn kh«ng thÓ gi¸o 2 dôc häc sinh mét c¸ch tuú tiÖn, mµ ph¶i tu©n thñ mét quy chÕ, mét chuÈn mùc chung cña nhµ trêng. KiÕn thøc gi¸o viªn truyÒn thô cho häc sinh ph¶i chÝnh x¸c, ®¶m b¶o yªu cÇu c¬ b¶n cña môc tiªu gi¸o dôc tiÓu häc. Ph¶i tæ chøc häc tËp mét c¸ch linh ho¹t, chñ ®éng s¸ng t¹o tù m×nh kh¸m ph¸ vµ chiÕm lÜnh kiÕn thøc. Tõ yªu cÇu thùc tiÔn ®ã, ngêi gi¸o viªn ph¶i thêng xuyªn rÌn luyÖn ®¹o ®øc häc tËp v¨n ho¸, båi dìng chuyªn m«n nghiÖp vô ®Ó n©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ gi¶ng d¹y vµ gi¸o dôc, ®¸p øng ngµy cµng cao theo tiªu chuÈn quy ®Þnh ®èi víi gi¸o viªn tiÓu häc, gi÷ g×n phÈm chÊt, danh dù, uy tÝn cña nhµ gi¸o. G¬ng mÉu tríc häc sinh, th¬ng yªu t«n träng ®èi xö c«ng b»ng víi häc sinh; b¶o vÖ c¸c quyÒn vµ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña häc sinh; ®oµn kÕt gióp ®ì c¸c b¹n ®ång nghiÖp, x©y dùng tËp thÓ s ph¹m thµnh mét khèi ®oµn kÕt, th©n ¸i. XuÊt ph¸t tõ nhiÖm vô cña ngêi gi¸o viªn tiÓu häc, yªu cÇu vÒ viÖc båi dìng n¨ng lùc cho ®éi ngò gi¸o viªn l¹i cµng thiÕt thùc h¬n, cÊp thiÕt h¬n. 2. C¬ së khoa häc: D¹y häc lµ mét ho¹t ®éng chñ yÕu vµ quan träng nhÊt cña trêng Phæ th«ng. Qu¶n lý chuyªn m«n ë trõ¬ng tiÓu häc lµ qu¶n lý qu¸ tr×nh gi¸o dôc diÔn ra ë trong trêng. Qu¶n lý gi¸o viªn lµ qu¶n lý d¹y häc trªn líp vµ qu¶n lý ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp. Qu¶n lý gi¸o viªn chñ yÕu lµ qu¶n lý n¨ng lùc s ph¹m cña hä. §Ó cho n¨ng lùc s ph¹m cña gi¸o viªn ngµy cµng v÷ng, ®¸p øng ®îc yªu cÇu ®æi míi cña sù nghiÖp gi¸o dôc trong giai ®o¹n hiÖn nay®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng- §ßi hái ph¶i thêng xuyªn båi dìng. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm lao ®éng cña ngêi gi¸o viªn lµ lao ®éng s ph¹m. §Ó thùc hiÖn lao ®éng cã hiÖu qu¶ cÇn cã ®iÒu kiÖn vÒ tri thøc, kü n¨ng, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô. XuÊt ph¸t tõ môc tiªu ®µo t¹o: TiÓu häc lµ bËc häc nÒn t¶ng, ®Æt c¬ së ban ®Çu cho viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn toµn diÖn nh©n c¸ch con ngêi, ®Æt nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho gi¸o dôc phæ th«ngvµ toµn bé hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. Gi¸o dôc tiÓu häc cã tÝnh chÊt phæ cËp vµ ph¸t triÓn, d©n téc vµ hiÖn ®¹i, nh©n v¨n vµ d©n chñ. Tõ môc tiªu nµy gióp cho ®éi ngò gi¸o viªn cã ®Þnh híng ®óng. §©y lµ c¬ së ®Ó båi dìng n¨ng lùc chuyªn m«n n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y cho ®éi ngò gi¸o viªn ë c¸c trêng tiÓu häc. ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi ë níc ta ®Æt con ngêi vµo vÞ trÝ trung t©m. Gi¸o dôc ®µo t¹o lµ con ®êng c¬ b¶n nhÊt, bÒn v÷ng nhÊt ®Ó h×nh 3 thµnh vµ hoµn thiÖn con ngêi cã nh©n c¸ch, ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi. Gi¸o dôc ®µo t¹o võa lµ ®éng lùc hµng ®Çu- ®éng lùc trÝ tuÖ vµ tinh thÇn- võa lµ bé phËn kh¨ng khÝt cña nÒn kinh tÕ, x· héi, nã thóc ®Èy sù ph¸t triÓn tõng lÜnh vùc vµ toµn bé nÒn kinh tÕ x· héi. Muèn vËy ph¶i hoµn thiÖn con ngêi tríc hÕt lµ th«ng qua con ®êng gi¸o dôc ®µo t¹o. Gi¸o dôc ®µo t¹o lµ sù nghiÖp cña toµn §¶ng, toµn d©n, cña mçi ngêi trong x· héi. Tuy vËy, ®Ó gi¸o dôc ®µo t¹o ®¹t ®îc môc tiªu, nh©n tè quyÕt ®Þnh lµ ®éi ngò nhµ gi¸o. 3. Thùc tr¹ng cña ®éi ngò gi¸o viªn ë trêng TH D¬ng Thuû: a. Nh÷ng nÐt kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ®Æc ®iÓm cu¶ trêng TH D¬ng Thuû: Trêng TH D¬ng Thuû n»m ë vïng b¸n s¬n ®Þa, thuéc vïng 2 cña huyÖn LÖ Thuû.Trêng ®îc t¸ch ra tõ trêng phæ th«ng s¬ së tõ n¨m 1995. Toµn trêng cã 3 khu vùc: §«ng ThiÖn, Trung ThiÖn, B×nh Minh. Hai khu vùc lÏ c¸ch khu vùc trung t©m h¬n 2 km. C¬ së vËt chÊt ë c¸c khu vùc lÏ xuèng cÊp. §éi ngò gi¸o viªn ®îc ®µo t¹o qua nhiÒu thÕ hÖ vµ sè n¨m c«ng t¸c kh«ng ®ång ®Òu nhau b. Thèng kª t×nh h×nh ®éi ngò gi¸o viªn trêng tiÓu häc D¬ng Thuû trong hai n¨m: N¨m häc 2004-2005 2005-2006 Tæng sè 17 17 Na N HÖ ®µo t¹o THHC 01 16 0 17 01 0 10+2 08 08 12+2 07 05 C§ 01 03 §H XÕp lo¹i n¨ng lùc s ph¹m Tèt Kh¸ TB YÕu 04 05 11 11 02 01 ChØ sè thèng kª c¸c n¨m trªn cho thÊy: §éi ngò nhiÒu n÷, nhiÒu lo¹i h×nh ®µo t¹o, n¨ng lùc s ph¹m tèt cßn Ýt. §éi ngò gi¸o viªn ®· nhËn thøc râ viÖc båi dìng, tù båi dìng vµ ®µo t¹o l¹i hÕt søc cÇn thiÕt nªn ®· tham gia tèt c¸c chu k× båi dìng thêng xuyªn, båi dìng chuyªn ®Ò vµ tham gia c¸c líp ®µo t¹o l¹i ®Ó n©ng chuÈn. Qua héi thi gi¸o viªn d¹y giái c¸c cÊp, nhiÒu gi¸o viªn ®· nhiÖt t×nh tham gia vµ ®¹t gi¶i. N¨m häc 2004- 2005 cã 03 ®ång chÝ dù thi gi¸o viªn d¹y giái cÊp huyÖn, mét ®ång chÝ ®¹t gi¸o viªn d¹y giái, hai ®ång chÝ ®¹t danh hiÖu kh¸. N¨m häc 2005- 2006 trong héi thi gi¸o viªn d¹y giái cÊp trêng, cã 06 ®ång chÝ tham gia, 05 ®ång chÝ ®¹t gi¶i. N¨m häc 2004- 2005 cã 100% gi¸o viªn ®¹t danh hiÖu lao ®éng giái, trong ®ã cã 03 ®ång chÝ ®îc c«ng nhËn lµ gi¸o viªn giái. N¨m häc 20054 2006 cã 100% gi¸o viªn ®¹t danh hiÖu lao ®éng tiªn tiÕn, trong ®ã cã 02 ®ång chÝ ®îc c«ng nhËn lµ chiÕn sÜ thi ®ua cÊp c¬ së. c. ChÊt lîng gi¸o dôc: Trong 02 n¨m: Häc sinh ®îc häc ®Çy ®ñ tÊt c¶ c¸c m«n quy ®Þnh, 100% sè líp ®îc häc 02 buæi/ngµy, sè häc sinh giái cÊp huyÖn, cÊp tØnh qua c¸c kú thi ®¹t gi¶i lµ 08 em. Díi ®©y lµ b¶ng thèng kª chÊt lîng hai mÆt n¨m häc 2005- 2006: Häc lùc Tæng Giái Kh¸ sè HS SL % SL 440 213 48,4 204 % 46,3 Trung b×nh SL 23 % 5,3 YÕu SL 0 H¹nh kiÓm % Hoµn thµnh SL 440 % 100 CHT Sl Trªn ®Ëy lµ kh¸i qu¸t mét sè nÐt vÒ mét sè thµnh tùu ®· ®¹t ®îc trong n¨m qua. Trong ®ã sù ®ãng gãp rÊt lín cña ®éi ngò gi¸o viªn, ®ã còng lµ dÊu hiÖu ®¸nh gi¸ chÊt lîng gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn, lµ nh©n tè tÝch cùc kÝch thÝch lßng yªu nghÒ cña ®éi ngò nhµ gi¸o nhng ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong thµnh tùu ®ã lµ ngêi c¸n bé qu¶n lý- phô tr¸ch ho¹t ®éng chuyªn m«n trong nhµ trêng. Tuy vËy, tríc yªu cÇu vÒ ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng, sù bïng næ cña khoa häc th«ng tin th× mét sè gi¸o viªn vÉn cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu nµy, cha n¾m b¾t kÞp thêi, cha ¸p dông thµnh th¹o viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc theo híng tÝch cùc ë mét sè m«n häc, tæ chøc häc tËp cho häc sinh cßn thiÕu s¸ng t¹o, chñ ®éng. Do vËy, ngêi c¸n bé qu¶n lý vÉn ph¶i tiÕp tôc kh«ng ngõng båi dìng n¨ng lùc s ph¹m cho ®éi ngò 4. Mét sè gi¶i ph¸p båi dìng n¨ng lùc chuyªn m«n cho ®éi ngò gi¸o viªn nh»m n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y c¸c m«n ë trêng tiÓu häc D¬ng Thuû a. Néi dung båi dìng gi¸o viªn: a.1. Båi dìng vÒ phÈm chÊt nh©n c¸ch: NghÒ s ph¹m cã ®Æc thï riªng. Nã kh«ng gièng bÊt kú mét nghÒ nµo trong x· héi. Mét nghÒ cã chøc n¨ng ph¸t triÓn t©m hån vµ trÝ tuÖ con ngêi. Chøc n¨ng ®ã quy ®Þnh phong c¸ch ngêi gi¸o viªn trong x· héi. Ngêi gi¸o viªn tiÓu häc lu«n ph¶i t¹o cho m×nh mét phong c¸ch mÉu mùc, lêi nãi ph¶i trong s¸ng. Tõ ®ã t¹o ra mét m«i trêng s ph¹m lµnh m¹nh. Ngêi gi¸o viªn tiÓu häc lµ "khu«n vµng, thíc ngäc", lµ tÊm g¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo. 5 % Lµ gi¸o viªn tiÓu häc ph¶i cã lßng nh©n ¸i cao c¶, lµ c¸i gèc cña ®¹o lý lµm ngêi. ChÝnh v× nh÷ng lÎ ®ã nªn ph¶i båi dìng cho gi¸o viªn: - VÒ t tëng chÝnh trÞ: Lu«n trung thµnh víi ®êng lèi cña §¶ng, yªu lao ®éng, yªu lÏ ph¶i, kh«ng ngõng häc tËp, tu dìng vÒ kiÕn thøc vµ chuyªn m«n nghiÖp vô, hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®îc giao. - VÒ phÈm chÊt nghÒ nghiÖp: Båi dìng cho gi¸o viªn lý tëng nghÒ nghiÖp ®óng ®¾n, cã ®¹o ®øc phong c¸ch, l¬ng t©m nghÒ nghiÖp ®óng mùc. T¹o cho gi¸o viªn cã phong c¸ch ®Ønh ®¹c, cã tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi c«ng viÖc cña m×nh. a.2. Båi dìng n¨ng lùc chuyªn m«n nghiÖp vô n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y c¸c m«n häc: ViÖc båi dìng n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò gi¸o viªn lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt vµ hÕt søc quan träng v× ®éi ngò gi¸o viªn cã m¹nh th× míi t¹o ra chÊt lîng gi¸o dôc ë bËc tiÓu häc v÷ng vµng, lµm nÒn t¶ng cho hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. Néi dung ch¬ng tr×nh ë tiÓu häc rÊt phong phó, nh»m cung cÊp cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc vÒ con ngêi vµ m«i trêng tù nhiªn- x· héi xung quanh; nh÷ng kiÕn thøc kü n¨ng ph¸t triÓn vÒ thÓ chÊt, thÈm mü. Néi dung nµy thÓ hiÖn ë tÊt c¶ c¸c m«n häc ë bËc tiÓu häc. Mçi m«n häc l¹i cã yªu cÇu vÒ ph¬ng ph¸p d¹y häc riªng. ChÝnh v× vËy khi lªn líp gi¸o viªn ph¶i linh ho¹t vÒ ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tæ chøc d¹y häc sao cho kiÕn thøc cã hÖ thèng, ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh. Song song víi viÖc båi dìng tri thøc khoa häc, vèn hiÓu biÕt, vèn sèng th× ngêi c¸n bé qu¶n lý ph¶i båi dìng vÒ nghiÖp vô s ph¹m cho ®éi ngò gi¸o viªn. Tøc lµ båi dìng nghÖ thuËt khi lªn líp ®Ó tiÕt häc diÔn ra nhÑ nhµng, hiÖu qu¶. b. C¸c h×nh thøc båi dìng n¨ng lùc chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò gi¸o viªn nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y häc. Muèn cã tri thøc ®¶m b¶o cho chÊt lîng gi¶ng d¹y tríc hÕt, ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i tù häc, tù båi dìng. Do ®ã, ngêi c¸n bé qu¶n lý ph¶i tËp trung chØ ®¹o båi dìng ®éi ngò c¸n bé b»ng nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau: - S¾p xÕp, bè trÝ cho gi¸o viªn ®i häc tËp trung t¹i chøc ®Ó n©ng tr×nh ®é trªn chuÈn. - Tæ chøc cho gi¸o viªn häc tËp t¹i trêng theo ch¬ng tr×nh thay s¸ch cña tõng khèi líp. 6 - Tæ chøc häc tËp tèt chu kú båi dìng thêng xuyªn. - Tæ chøc cho gi¸o viªn båi dìng c¸c m«n chuyªn biÖt: H¸t nh¹c, Mü thuËt, ThÓ dôc. - Tæ chøc sinh ho¹t chuyªn m«n b»ng nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh thao gi¶ng, dù giê, ®óc rót kinh nghiÖm, tæ chøc sinh ho¹t chuyªn m«n liªn trêng, tæ chøc héi th¶o theo chuyªn ®Ò. - Mêi chuyªn viªn c¸c cÊp vÒ trùc tiÕp båi dìng. - XËy dùng ®éi ngò gi¸o viªn giái, gi¸o viªn cèt c¸n trong chuyªn m«n. §©y lµ lùc lîng nång cèt tham gia c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n trong nhµ trêng ®Ó nh©n réng c¸c ®iÓn h×nh. - §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi gi¸o viªn tù båi dìng vµ båi dìng tèt, tríc hÕt l·nh ®¹o nhµ trêng ph¶i cung cÊp ®ñ tµi liÖu cÇn thiÕt nh SGK; tµi liÖu tham kh¶o; híng dÉn gi¶ng d¹y c¸c m«n, nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng; tËp san gi¸o dôc; thÕ giíi trong ta; tµi liÖu båi dìng thêng xuyªn... Cã thÓ nãi ®©y lµ tµi liÖu cÈm nang cña mäi gi¸o tiÓu häc. MÆt kh¸c, yªu cÇu gi¸o viªn ph¶i thêng xuyªn th¨m líp, dù giê, x©y dùng gi¸o ¸n mÉu, tæ chøc thao gi¶ng ®óc rót kinh nghiÖm. §©y lµ h×nh thøc båi dìng thiÕt thùc nhÊt cho gi¸o viªn. §Ó c«ng t¸c båi dìng chuyªn m«n nghiÖp vô ®i vµo cuéc sèng gi¶ng d¹y cÇn tËp trung vµo 03 vÊn ®Ò sau ®©y: + Néi dung båi dìng ph¶i thiÕt thùc, gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng vÊn ®Ò cßn víng m¾c trong lÜnh vùc chuyªn m«n, h×nh thøc båi dìng ph¶i phï hîp víi tõng ®èi tîng. + C«ng t¸c chØ ®¹o ph¶i s¸t sao, chÆt chÏ ®Æc biÖt trong kiÓm tra ®¸nh gi¸. + Lµm cho mäi gi¸o viªn chuyÓn biÕn vÒ mÆt nhËn thøc, coi viÖc tù båi dìng n¨ng lùc chuyªn m«n lµ viÖc lµm thêng xuyªn trong nghÒ d¹y häc. 5. Ph¬ng ph¸p båi dìng: HiÖu trëng, phã hiÖu trëng lµm tèt c«ng t¸c båi dìng thêng xuyªn, ®¹i trµ, tæ chøc häc tËp chuyªn ®Ò, häc tËp ®iÒu lÖ trêng tiÓu häc, häc tËp nhiÖm vô n¨m häc, häc tËp vÒ ®æi míi thay s¸ch, ®æi míi néi dung ph¬ng ph¸p d¹y häc, dù giê th¨m líp. Tæ chøc cho gi¸o viªn lµm tèt nh÷ng ®Ò tµi khoa häc, s¸ng kiÕn kinh nghiÖm; tæ chøc cho c¸c gi¸o viªn d¹y giái thao gi¶ng, héi th¶o khoa häc vÒ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc; tæ chøc cã thãi quen sinh ho¹t 7 ®äc s¸ch b¸o, tµi liÖu tham kh¶o, tËp san gi¸o dôc tiÓu häc, b¸o gi¸o dôc thêi ®¹i, t¹p chÝ thÕ giíi trong ta cho tËp thÓ gi¸o viªn. 6. BiÖn ph¸p chØ ®¹o: Trong c«ng t¸c båi dìng chuyªn m«n cho ®éi ngò gi¸o viªn nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y häc, hiÖu trëng, phã hiÖu trëng ph¶i lµ mét nhµ gi¸o dôc cã t©m hån, cã ph¶m chÊt cao ®Ñp, cã tr×nh ®é v¨n ho¸ vµ chuyªn m«n nghiÖp vô v÷ng vµng. §ång thêi lµ ngêi híng dÉn chuyªn m«n nghiÖp vô cho gi¸o viªn. HiÖu trëng, phã hiÖu trëng ph¶i lµ trung t©m ®oµn kÕt cña tËp thÓ Héi ®ång s ph¹m, ®ång thêi ph¶i nhËn thøc ®óng ®¾n vai trß c«ng t¸c båi dìng n¨ng lùc chuyªn m«n nghiÖp vô cho gi¸o viªn. Muèn cã trß giái tríc hÕt ph¶i cã thÇy giái. Ngêi hiÖu trëng, phã hiÖu trëng cã vai trß cùc kú quan träng, cã thÓ nãi lµ quyÕt ®Þnh toµn bé vÊn ®Ò x©y dùng vµ båi dìng ®éi ngò gi¸o viªn trong nhµ trêng. Ngêi hiÖu trëng, phã hiÖu trëng lµ ngêi ®øng ra tæ chøc, chØ ®¹o c¸c h×nh thøc vµ néi dung ®Ó n©ng cao tay nghÒ cho ®éi ngò gi¸o viªn. Do vËy, ngêi c¸n bé qu¶n lý nãi chung ph¶i lµ ngêi ®a n¨ng, cã vèn hiÓu biÕt vÒ t©m lý, t©m lý giao tiÕp, t©m lý häc vÒ løa tuæi häc sinh mét c¸ch réng r·i vµ s©u s¾c, ph¶i linh ®éng vµ nh×n xa tr«ng réng ®Ó cã kÕ ho¹ch båi dìng l©u dµi, thêng xuyªn vµ kÞp thêi. §Ó båi dìng cho ®éi ngò gi¸o viªn ®îc tèt th× tríc hÕt ngêi c¸n bé qu¶n lý ph¶i tù båi dìng cho b¶n th©n m×nh, t¹o ra cho m×nh mét uy tÝnh thùc sù trong tËp thÓ gi¸o viªn. Ngêi c¸n bé qu¶n lý ph¶i lµm mÉu lý tëng trong c«ng t¸c båi dìng chuyªn m«n nghiÖp vô xøng ®¸ng lµ con chim ®Çu ®µn, chç dùa v÷ng ch¾c cho tËp thÓ gi¸o viªn trong nhµ trêng. Nh÷ng viÖc ®· lµm: - LËp kÕ ho¹ch båi dìng: §©y lµ kh©u cùc kú quan träng. Tríc hÕt, ngêi c¸n bé qu¶n lý ph¶i ph©n tÝch t×nh h×nh, kh¶o s¸t ®éi ngò ®Çu n¨m, qua tõng kú vÒ hoµn c¶nh, tr×nh ®é, chÊt lîng gi¶ng d¹y tõng m«n häc ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh néi dung båi dìng cho phï hîp. Qua ®iÒu tra, t«i ®· lËp ®îc mét danh s¸ch cô thÓ tõng gi¸o viªn cÇn båi dìng theo m«n, theo mÆt. Tõ ®ã cã kÕ ho¹ch båi dìng thêng xuyªn. VÒ thêi gian, t«i còng cã dù ®Þnh ngµy nµo, tuÇn nµo trong th¸ng båi dìng néi dung g×. H×nh thøc båi dìng cã thÓ lµ héi th¶o, thao gi¶ng, trao ®æi ®óc rót kinh nghiÖm theo tõng tæ hoÆc toµn trêng. - Tõ t×m hiÓu thùc tÕ ®éi ngò gi¸o viªn, lËp kÕ ho¹ch, t«i ®· vËn dông ®éi ngò gi¸o viªn giái thµnh m¹ng líi chuyªn m«n cña nhµ trêng ®Ó tæ chøc 8 båi dìng vÒ ph¬ng ph¸p d¹y häc cho tõng m«n häc cô thÓ. X©y dùng mét sè tiÕt d¹y minh ho¹ cho tõng m«n, tõng m¹ch kiÕn thøc, tõng kiÓu bµi. - Mçi tuÇn t«i trùc tiÕp chØ ®¹o sinh ho¹t chuyªn m«n vµo chiÒu thø n¨m ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng c«ng viÖc víng m¾c, båi dìng ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y c¸c m«n häc theo lèi cuèn chiÕu, ®óc rót kinh nghiÖm, triÓn khai nh©n réng. Sau ®ã t«i tiÕp tôc dù giê cña toµn thÓ ®éi ngò ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh, cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh kÞp thêi. BiÖn ph¸p thùc hiÖn: - HiÖu phã phô tr¸ch chuyªn m«n trùc tiÕp chØ ®¹o viÖc sinh ho¹t tæ chuyªn m«n, lËp kÕ ho¹ch ho¹t ®éng chuyªn m«n cho tõng th¸ng, tõng tuÇn. - Quy ®Þnh néi dung båi dìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho tõng gi¸o viªn. - Qua nh÷ng lÇn thao gi¶ng, ngoµi viÖc gãp ý ®óc rót kinh nghiÖm vÒ néi dung, h×nh thøc, ph¬ng ph¸p cña bµi d¹y, t«i cßn còng cè, hÖ thèng ho¸ quy tr×nh d¹y häc cña tõng ph©n m«n. - Ngoµi ra, t«i cßn chØ ®¹o cho tæ trëng, tæ phã chuyªn m«n trùc tiÕp båi dìng n¨ng lùc gi¶ng d¹y cho nh÷ng gi¸o viªn tay nghÒ cßn non. - Thèng nhÊt gi÷a kÕ ho¹ch båi dìng cña nhµ trêng vµ kÕ ho¹ch båi dìng cña gi¸o viªn. Cô thÓ, dùa vµo kÕ ho¹ch chung cña nhµ trêng, mçi gi¸o viªn tù lËp cho m×nh kÕ ho¹ch båi dìng cô thÓ theo tuÇn, theo th¸ng, néi dung cÇn nghiªn cøu thªm. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy, t«i ®· t¹o ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian, chØ ®¹o thao gi¶ng dù giê, tæ chøc héi th¶o, rót kinh nghiÖm, b¸o c¸o kinh nghiÖm. - Song song víi viÖc lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc c¸c h×nh thøc båi dìng, t«i còng ®· lËp mét kÕ ho¹ch kiÓm tra. V× viÖc kiÓm tra còng rÊt quan träng, nã gióp cho ngêi c¸n bé qu¶n lý ®¸nh gi¸ ®óng vµ ®éng viªn kÞp thêi ®éi ngò gi¸o viªn. - Th«ng qua c¸c ngµy lÔ, t«i ®· ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua nh»m kh¬i dËy ý thøc båi dìng n¨ng lùc chuyªn m«n, n©ng cao chÊt lîng d¹y häc cho ®éi ngò gi¸o viªn. - Qua c¸c ®ît thi ®ua, cã tæng kÕt, ®óc rót kinh nghiÖm, khen thëng, tuyªn d¬ng kÞp thêi. §©y lµ viÖc lµm thiÕt thùc, tÝch cùc, thóc ®Èy phong trµo båi dìng vµ tù båi dìng cña gi¸o viªn. 9 - Tæ chøc tèt c¸c buæi häc tËp nghÞ quyÕt, chØ thÞ cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ níc. Nghiªm tóc häc tËp qu¸n triÖt nhiÖm vô n¨m häc cña c¸c cÊp. Cô thÓ ho¸ thµnh nhiÖm vô n¨m häc cña trêng. 7. KÕt qu¶ ®¹t ®îc: Qua nhiÒu n¨m triÓn khai c«ng t¸c båi dìng n¨ng lùc chuyªn m«n cho ®éi ngò gi¸o viªn cña t«i ë trêng tiÓu häc D¬ng Thuû, ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nh sau: - Tríc hÕt n¨ng lùc chuyªn m«n nghiÖp vô, ®Æc biÖt lµ h×nh thøc vµ ph¬ng ph¸p tæ chøc d¹y häc cña ®éi ngò gi¸o viªn ®· cã nhiÒu tiÕn bé. §éi ngò gi¸o viªn giái c¸c cÊp ngµy cµng t¨ng, h¹n chÕ ®îc gi¸o viªn cã n¨ng lùc gi¶ng d¹y trung b×nh, kh«ng cßn gi¸o viªn xÕp lo¹i n¨ng lùc s ph¹m yÕu. Cô thÓ: + N¨m häc 2005- 2006 cã 16/17gi¸o viªn ®îc xÕp n¨ng lùc gi¶ng d¹y kh¸ vµ tèt; 1/17gi¸o viªn xÕp n¨ng lùc gi¶ng d¹y ®¹t yªu cÇu. 08/17gi¸o viªn ®¹t gi¸o viªn giái cÊp trêng. 04/17 gi¸o viªn ®¹t gi¸o viªn d¹y giái cÊp huyÖn. 01/17 gi¸o viªn ®îc c«ng nhËn lµ chiÕn sÜ thi ®ua cÊp c¬ së. + N¨m häc 2006- 2007 cã 17/18 gi¸o viªn ®îc xÕp n¨ng lùc gi¶ng d¹y lo¹i kh¸ vµ tèt. 08/18 gi¸o viªn ®¹t gi¸o viªn d¹y giái cÊp trêng. 01 gi¸o viªn dù thi gi¸o viªn d¹y giái cÊp huyÖn vµ ®· ®¹t kÕt qu¶ gi¸o viªn d¹y giái xuÊt s¾c; n©ng tû lÖ gi¸o viªn d¹y giái cÊp huyÖn lªn 05/18 ®ång chÝ. 02/18 gi¸o viªn ®îc ®Ò nghÞ c«ng nhËn chiÕn sÜ thi ®ua cÊp c¬ së. - ChÊt lîng häc sinh giái còng ®îc n©ng lªn. Trong n¨m häc 20062007, ë héi thi häc sinh giái líp 5 toµn diÖn, trêng dµnh gi¶i nhÊt ë cÊp côm víi sè ®iÓm 195/200®iÓm vµ ®¹t ®îc gi¶i khuyÕn khÝch ë cÊp huyÖn. - ChÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn còng ®îc n©ng lªn. Cô thÓ: N¨m häc 2006- 2007, líp 5 kiÓm tra theo ®Ò cña phßng, chuyÓn giao cho trung häc c¬ së cã 100% ®¹t tõ trung b×nh trë lªn c¶ m«n To¸n vµ m«n TiÕng ViÖt. Khèi 1 ®Õn khèi 5 chÊt lîng theo quyÕt ®Þnh 30, m«n To¸n: giái ®¹t 24,4%; kh¸ 44,6%; trung b×nh 27,9%; yÕu 3,1%. M«n TiÕng ViÖt: Giái 20,5%; kh¸ 62,3%; trung b×nh 16,9%; yÕu 0,3%. M«n khoa häc: Giái 30,2%; kh¸ 55,7%; trung b×nh 13,5%; yÕu 0,5%. M«n lÞch sö vµ ®Þa lý: Giái 36,7%; kh¸ 54,6%; trung b×nh 9,7%. C¸c m«n ®¸nh gi¸ b»ng ®Þnh tÝnh cã 100% xÕp lo¹i A vµ A + trong ®ã A+ chiÕm tû lÖ tõ 10% ®Õn 13%. III. Bµi häc kinh nghiÖm 10 1. VÒ nhËn thøc: C«ng t¸c båi dìng n¨ng lùc chuyªn m«n cho ®éi ngò gi¸o viªn lµ mét viÖc lµm quan träng vµ cÇn thiÕt. Trong sù nghiÖp ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng th× viÖc lµm nµy cã ý nghÜa chiÕn lîc ®Ó n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y c¸c m«n häc; lµ ®éng lùc ph¸t triÓn gi¸o dôc ®µo t¹o, lµ nhiÖm vô quan träng cña ngêi c¸n bé qu¶n lý. C«ng t¸c båi dìng n¨ng lùc chuyªn m«n, n©ng cao chÊt lîng d¹y häc lµ mét viÖc lµm ®Çy khã kh¨n vµ phøc t¹p. Do tÝnh ®Æc thï cña nghÒ d¹y häcsù nghiÖp trång ngêi cho ®Êt níc nªn c«ng viÖc nµy ph¶i tiÕn hµnh thêng xuyªn, liªn tôc, tr¶i qua c¶ qu¸ tr×nh, mçi häc kú trong toµn bé n¨m häc v× vËy ®ßi hái ngêi c¸n bé qu¶n lý ph¶i kiªn tr×, s¸ng t¹o. Ph¶i chän nh÷ng ®iÓm yÕu ®Ó lµm môc tiªu båi dìng. X¸c ®Þnh néi dung båi dìng thiÕt thùc, u tiªn néi dung bå dìng tríc m¾t. Ph¶i biÕt ®éng viªn, khen thëng kÞp thêi ®óng ®èi tîng. Ph¶i kiÓm tra ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh tù häc, tù båi dìng cña gi¸o viªn ®Ó cã kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh cho phï hîp vµ hiÖu qu¶. 2. VÒ biÖn ph¸p thùc hiÖn: Cã kÕ ho¹ch, cã lÞch båi dìng thÝch hîp víi t×nh h×nh, ®iÒu kiÖn cña ®éi ngò. Ch¬ng tr×nh båi dìng ph¶i phï hîp víi diÖn ®¹i trµ nhng ph¶i cã néi dung cho nh÷ng ®èi tîng ®îc u tiªn. Néi dung bå dìng lµ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n nhÊt, cÇn thiÕt nhÊt. §ång thêi ph¶i cã ch¬ng tr×nh n©ng cao ®Ó më réng tÇm hiÓu biÕt cho gi¸o viªn. Quan t©m x©y dùng lùc lîng nång cèt, nh÷ng h¹t nh©n vÒ chuyªn m«n ®Ó ®¶m ®¬ng, gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò qua träng cña nhµ trêng. BiÕt chän läc, tæng hîp tèt nh÷ng ý kiÕn tèt, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc s¸ng t¹o cña gi¸o viªn lµm giµu kinh nghiÖm cho tËp thÓ. KÕt hîp c«ng t¸c båi dìng víi c«ng t¸c kiÓm tra, cã nh vËy míi ph¸t hiÖn ®îc nh÷ng sai sãt ®Ó båi dìng kÞp thêi. Ph¶i ®a nh÷ng vÊn ®Ò båi dìng chuyªn m«n vµo c¬ chÕ ho¹t ®éng cña nhµ trêng. KÕt qu¶ båi dìng ®îc lµm tiªu chÝ thi ®ua cña nhµ trêng. IV. PhÇn kÕt luËn 11 Sù nghiÖp gi¸o dôc ®µo t¹o yªu cÇu ngµy cµng cao. ChÊt lîng gi¸o dôc cã ®¸p øng kÞp thêi c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt níc, cã rÊt nhiÒu yÕu tè, song yÕu tè gãp phÇn quan träng, tuú thuéc vµo chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¸o dôc vµ gi¶ng d¹y. Mét cè g¾ng, mét kÕt qu¶ tuy nhá nhng n©ng cao ®îc chÊt lîng cho ®éi ngò sÏ cã ý nghÜa rÊt lín. Trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c, mçi gi¸o viªn ph¶i tù nhËn thøc vÞ trÝ cña m×nh trong x· héi, xøng ®¸ng víi sù t«n vinh cña mäi ngêi. V× thÕ, chÝnh m×nh ph¶i tù häc, tù båi dìng ®Ó lµm giµu vèn tri thøc cho b¶n th©n. Trong vÊn ®Ò båi dìng ®éi ngò th× c«ng t¸c båi dìng chuyªn m«n nghiÖp vô, n©ng cao chÊt lîng d¹y häc c¸c m«n cho gi¸o viªn lu«n ®îc nhµ trêng quan t©m. V× sù sèng cßn cña gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lµ chÊt lîng vµ hiÖu qu¶. ë trêng tiÓu häc D¬ng Thuû, nh÷ng n¨m gÇn ®©y, hiÖu trëng, hiÖu phã ®· lµm tèt c«ng t¸c nµy. ChÝnh v× vËy, n¨ng lùc s ph¹m cña ®éi ngò gi¸o viªn ®· cã nhiÒu tiÕn bé, chÊt lîng d¹y häc ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ thÕ cña mét trêng ®¹t chuÈn Quèc gia ë møc I, tõng bíc x©y dùng chuÈn ë møc II. D¬ng Thuû, ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2007 Ngêi viÕt kinh nghiÖm TrÇn ThÞ LiÕng 12
- Xem thêm -