Tài liệu Một số kinh nghiệm phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ Mầm non

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 444 |
  • Lượt tải: 0
nguyenvanhung1009

Tham gia: 07/07/2015

Mô tả:

“Các b?n c?n mua SKKN liên h? s? ÐT: 0946.734.736 giá tho? thu?n ” PHÒNG GIÁO D?C VÀ ÐÀO T?O HUY?N M? Ð?C C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGHIA VI?T NAM TRU?NG M?M NON PHÙNG XÁ Ð?c l?p- T? do- H?nh phúc Ð? TÀI SÁNG KI? N KINH NGHI? M SO Y?U LÝ L?CH H? và tên tác gi?: Phan Th? Tuy?t Sinh ngày 05 tháng 10 nam 1963 Ch?c v?: Phó hi?u tru?ng Noi công tác công tác: Tru?ng M?m non Phùng Xá - Huy?n M? Ð?c Thành ph? Hà N?i. Tr?nh d? chuyên môn : Ð?i h?c su ph?m m?m non. Tác gi?: Phan Th? Tuy?t 1 Tru?ng M?m non Phùng Xá “Các b?n c?n mua SKKN liên h? s? ÐT: 0946.734.736 giá tho? thu?n ” M?C L?C N?i dung PH?N TH? NH?T A – Ph?n m? d?u STT A I 1 2 3 II III IV V VI B I II 1 2 3 III 1 2 3 4 5 6 7 8 I II Trang Lý do ch?n d? tài Co s? lý lu?n Co s? th?c ti?n Co s? pháp lý M?c dích nghiên c?u Nhi?m v? nghiên c?u Ð?i tu?ng nghiên c?u Ph?m vi nghiên c?u K? ho?ch nghiên c?u 3 3 3 3 4 4 4 4 4 PH?N TH? HAI B – Ph?n n?i dung Chuong I : T?ng quan Chuong II : N?i dung Co s? lý lu?n Co s? th?c ti?n Thu?n l?i Khó khan Th?c tr?ng c?a nhà tru?ng nam h?c 2013 – 2014 CHUONG III : M?T S? BIÊN PHÁP PHÒNG CH?NG SUY DINH DU?NG CHO TR? M?M NON B?i du?ng ki?n th?c th?c hành dinh du?ng, th?c hi?n t?t VSATTP v? sinh trong ch? bi?n cho d?i ngu CBGV, phòng ch?ng suy dinh du?ng cho tr?. Làm t?t công tác tham muu. Th?c hi?n công tác tuyên truy?n Công tác d?u tu mua s?m CSVC ph?c v? cho công tác CSND. Công tác xã h?i hóa Tang cu?ng công tác ki?m tra Ph?i h?p v?i tr?m y t? xã khám s?c kho? và cân do theo d?nh k?, ki?m tra thu?ng xuyên VSATTP K?t h?p v?i HÐH, HÐVC, ho?t d?ng ngoài tr?i cho tr? IV K?t qu? và bài h?c kinh nghi?m 1 - K?t qu? th?c hi?n 2 - Bài h?c kinh nghi?m PH?N TH? BA : K?T LU?N VÀ KHUY?N NGH? K?t lu?n M?t s? khuy?n ngh? Tác gi?: Phan Th? Tuy?t 2 4 4 4 5 6 7 7 8 8 19 21 26 26 31 34 35 39 40 41 41 Tru?ng M?m non Phùng Xá “Các b?n c?n mua SKKN liên h? s? ÐT: 0946.734.736 giá tho? thu?n ” PH?N TH? TU Tài li?u tham kh?o 42 PH?N TH? NH?T A - PH?N M? Ð?U I - Lý do ch?n d? tài 1 . Co s? lý lu?n Tr? em là h?nh phúc c?a m?i gia dình, là tuong lai c?a d?t nu?c, xã h?i ph?i có trách nhi?m v?i tr? em v?i th? h? mai sau c?a d?t nu?c. Chúng ta dang n? l?c cao nh?t ph?n d?u “dành nh?ng gì t?t d?p nh?t cho tr? em”. S? di nhu v?y b?i vì nh?ng uu tiên d?u tu cho cham sóc tr? em ngay t? nh?ng nam d?u d?i có m?t ý nghia sinh h?c, xã h?i và nhân van c?c k? quan tr?ng mà m?i d?a tr? có quy?n dón nh?n. Tôi mu?n nói ? dây là “ quy?n du?c dinh du?ng t?t nh?t” c?a tr? em. Bác H? dã nói: “ tr? em nhu búp trên cành”, ý nói giai do?n quan tr?ng nh?t c?a cu?c d?i c?n du?c cham sóc nuôi du?ng t?t nh?t. 2 - Co s? th?c ti?n T? nh?n th?c “ s?c kho? tr? em hôm nay là s? ph?n vinh c?a d?t nu?c ngày mai”, S?c kho? ?nh hu?ng d?n s? phát tri?n th? l?c trí tu?, là y?u t? quy?t d?nh d?n s? phát tri?n c?a tr? sau này. S?c kho? là m?t y?u t? không th? thi?u c?a con nguoì. Ð? th? h? tr? du?c kho? m?nh, thông minh sáng t?o, có th? dáp ?ng yêu c?u d?i m?i c?a d?t nu?c trong th?i k? công nghi?p hoá, hi?n d?i hoá thì vi?c nuôi d?y tr? là yêu c?u r?t l?n. Có th? nói r?ng y?u t? giúp tr? phát tri?n cân d?i hài hoà hoàn toàn ph? thu?c vào ch?t lu?ng cham sóc nuôi du?ng tr?. Trong nh?ng nam g?n dây, ho?t d?ng cham sóc giáo d?c dinh du?ng, b?o v? s?c kho? cho tr? trong tru?ng M?m non không ng?ng phát tri?n, d? d?m b?o công tác phòng ch?ng suy dinh du?ng du?c phát huy theo chi?u hu?ng tích c?c , nâng cao ch?t lu?ng cham sóc, phòng ch?ng suy dinh du?ng cho tr? dang là m?i quan tâm c?a toàn xã h?i trong giai do?n hi?n nay. S?c kho? vô cùng quan tr?ng d?i v?i con ngu?i, n?u không có s?c kho? thì co th? ch?m phát tri?n và sinh ra nhi?u b?nh t?t. Nh?t là tr? ? l?a tu?i M?m non dang phát tri?n r?t nhanh v? th? l?c và trí tu?. N?u du?c cham sóc nuôi du?ng d?y d? tr? s? phát tri?n t?t, tr? s? d? dàng linh h?i nh?ng ki?n th?c trong quá trình giáo d?c d?ng th?i h?n ch? du?c ?m dau, b?nh t?t. Do dó nâng cao ch?t lu?ng dinh du?ng dóng vai trò r?t quan tr?ng d?n s?c kho? c?a tr?.Trên các d?a bàn vùng nông thôn hi?n nay, nh?t là các vùng mi?n núi d?c bi?t khó khan thì t? l? suy dinh du?ng c?a tr? t? 0-6 tu?i còn chi?m t? l? cao. D?a vào tình hình th?c t? c?a nhà tru?ng, trong nam h?c 2012-2013 thì t? l? tr? suy dinh du?ng c?a tr? còn r?t cao. C? th? kênh bình thu?ng 90%; Kênh suy dinh du?ng 5%, th?p còi 5% . Ðó là m?t con s? r?t dáng lo ng?i cho tru?ng chúng tôi. Vì th? tôi nh?n th?y r?ng c?n gi?m t? l? suy dinh du?ng c?a tr? xu?ng m?c th?p nh?t. 3 - Co s? pháp lý Tác gi?: Phan Th? Tuy?t 3 Tru?ng M?m non Phùng Xá “Các b?n c?n mua SKKN liên h? s? ÐT: 0946.734.736 giá tho? thu?n ” - Ði?u 22 B? Lu?t giáo d?c ghi: “N?i dung c?a giáo d?c m?m non ph?i d?m b?o hài hoà gi?a nuôi du?ng, cham sóc, giáo d?c phù h?p v?i s? phát tri?n tâm sinh lý c?a tr?, giúp tr? phát tri?n cân d?i, kho? m?nh, nhanh nh?n”. Là m?t phó hi?u tru?ng ph? trách bên công tác bán trú c?a tru?ng, tôi luôn suy nghi tran tr? làm th? nào d? gi?m t? l? tr? suy dinh du?ng xu?ng m?c th?p nh?t theo t?ng tháng, t?ng quý. Chính vì v?y mà tôi dã ch?n d? tài “ M?t s? kinh nghi?m phòng ch?ng suy dinh du?ng cho tr? M?m non”. Qua tìm tòi và nghiên c?u vào th?c t? tôi dã tìm ra m?t s? bi?n pháp d? nâng cao công tác phòng ch?ng suy dinh du?ng cho tr? m?m non nam h?c 2013 - 2014 dua vào áp d?ng th?c ti?n. II. M?c dích nghiên c?u: Tìm ra nh?ng phuong pháp , bi?n pháp giáo d?c phòng ch?ng suy dinh du?ng cho tr?. Rút ra bài h?c kinh nghi?m v? phòng ch?ng suy dinh du?ng cho tr? M?m non. III. Nhi?m v? nghiên c?u: + Nghiên c?u m?t s? v?n d? phòng ch?ng suy dinh du?ng cho tr? M?m non. + Tìm hi?u th?c tr?ng tr? suy dinh du?ng t?i tru?ng M?m non Phùng Xá. + Nghiên c?u d? xu?t m?t s? bi?n pháp b?i du?ng cho cán b?, giáo viên, nhân viên giáo d?c phòng ch?ng suy dinh du?ng cho tr? tru?ng m?m non Phùng Xá. IV. Ð?i tu?ng nghiên c?u: Tr? an bán trú t?i Tru?ng m?m non Phùng Xá. V. Ph?m vi nghiên c?u: Tru?ng m?m non Phùng Xá VI. K? ho?ch nghiên c?u : - Xác d?nh d? tài : Tháng 09 nam 2013 - Xây d?ng d? cuong : Tháng 01 nam 2014 - Ti?n hành vi?t d? tài t? 11 - 02- 2014 d?n 09 - 03 - 2014 PH?N TH? HAI B. PH?N N?I DUNG CHUONG I: T?NG QUAN B?n sáng ki?n kinh nghi?m bao g?m 5 ph?n : + Ph?n th? nh?t : Nh?ng v?n d? chung + Ph?n th? hai : N?i dung d? tài + Ph?n th? ba ; K?t lu?n và khi?n ngh? + Ph?n th? b?n : Tài li?u tham kh?o + Ph?n th? nam : Ðánh giá và nh?n xét CHUONG II : N?I DUNG SÁNG KI?N KINH NGHI?M I. TH?C TR?NG S? TR? SUY DINH DU?NG T?I TRU?NG M?M NON PHÙNG XÁ I.Co s? lý lu?n : Tác gi?: Phan Th? Tuy?t 4 Tru?ng M?m non Phùng Xá “Các b?n c?n mua SKKN liên h? s? ÐT: 0946.734.736 giá tho? thu?n ” Cham sóc-nuôi du?ng-giáo d?c tr? m?m non là nhi?m v? bao trùm c?a b?c h?c M?m non. Trong dó, cham sóc-nuôi du?ng tr? là nhi?m v? quan tr?ng hàng d?u mà c?t lõi là công tác phòng ch?ng suy dinh du?ng cho tr? em. Vì th?, phòng ch?ng suy dinh du?ng tr? em dã du?c dua vào chi?n lu?c Qu?c gia. B?i chính th?c hi?n t?t nhi?m v? này là tang thêm bao h?nh phúc cho d?a tr?, cho gia dình và cho xã h?i, góp ph?n th?c hi?n t?t m?c tiêu c?a giáo d?c M?m non d? ra. Trong d?i s?ng con ngu?i, dinh du?ng chi?m m?t v? trí d?c bi?t quan tr?ng. Ch? d? dinh du?ng có ?nh hu?ng, quy?t d?nh d?n s? sinh tru?ng và phát tri?n c?a co th?, ?nh hu?ng d?n tr?ng thái tinh th?n, d?n nang su?t, ch?t lu?ng h?c t?p và lao d?ng. Dinh du?ng h?p lý là dua vào co th? m?t lu?ng th?c an v?a d? c? v? s? lu?ng và ch?t lu?ng phù h?p v?i s? phát tri?n c?a t?ng d? tu?i . Dinh du?ng h?p lý nâng cao s?c d? kháng c?a co th? d?i v?i b?nh t?t. Nh?ng d?a tr? b? suy dinh du?ng d? m?c các b?nh ?a ch?y, viêm nhi?m du?ng hô h?p và khi m?c b?nh thu?ng n?ng hon, có t? l? t? vong cao hon. Suy dinh du?ng tr? em gây nên tình tr?ng ch?m tang tru?ng và phát tri?n (th?p bé, nh? cân). Ðó là do ch? d? an thi?u protein và nang lu?ng cùng v?i nhi?u ch?t dinh du?ng khác. Không ph?i ch? c?n an no d?, tho? thích là không còn v?n d? dinh du?ng gì dáng lo n? a. Mà c?n có ch? d? an h?p lý, th?c an c?n ch? bi?n s?ch s?, không b? ôi thiu, không ch?a các ch?t có h?i cho co th?, tr? c?n s?ng trong môi tru?ng h?p v? sinh, an toàn và môi tru?ng giáo d?c phù h?p...Nhu v?y tr? m?i phát tri?n t? nhiên và kho? m?nh. M?t khác, tr? m?m non co th? khác v?i ngu?i l?n, dó là co th? dang l?n và tru?ng thành. Do dó, dinh du?ng tr? em dòi h?i nhu c?u r?t cao, n?u nuôi du?ng, v? sinh, phòng ch?ng suy dinh du?ng cho tr? t?t thì tr? s? kh?e m?nh, phát tri?n t?t v? m?i m?t, nh?t là s?c kh?e. II. Co s? th?c ti?n Trong nh?ng nam qua, ho?t d?ng cham sóc giáo d?c dinh du?ng, b?o v? s?c kh?e cho tr? trong tru?ng m?m non nói chung, tru?ng MN Phùng Xá nói riêng không ng?ng phát tri?n. Các nhà tru?ng dã áp d?ng nhi?u bi?n pháp khác nhau d? ch? d?o phòng ch?ng suy dinh du?ng cho tr? trong t?ng nam h?c. Do dó, t? l? suy dinh du?ng hàng nam du?c gi?m dáng k? nhung v?n còn ? m?c khá cao. Hu?ng ?ng ch? d? nam h?c “ Ð?i m?i công tác qu?n lý và nâng cao ch?t lu?ng giáo d?c” Do dó công tác nâng cao ch?t lu?ng cham sóc giáo d?c tr? nói chung, phòng ch?ng suy dinh du?ng nói riêng là nhi?m v? quan tr?ng mà các tru?ng l?p m?m non dua lên hàng d?u. Ð? th?c hi?n du?c t?t công tác phòng ch?ng suy dinh du?ng cho tr?, trong quá trình ch? d?o tôi th?y có nh? ng thu?n l?i và khó khan sau: 1. Thu?n l?i: Tác gi?: Phan Th? Tuy?t 5 Tru?ng M?m non Phùng Xá “Các b?n c?n mua SKKN liên h? s? ÐT: 0946.734.736 giá tho? thu?n ” Nhà tru?ng dó du?c s? quan tâm c?a lãnh d?o các c?p, các ngành, d?u tu kinh phí xây d?ng cho nhà tru?ng 20 phòng h?c d?y d? các phung ch?c nang theo mô hình chu?n và tru?ng dó d?t chu?n Qu?c gia tháng 11 nam 2012. Ðây cung là di?u ki?n thu?n l?i d? tru?ng phát tri?n du?c s? cháu ? các d? tu?i t?i l?p giúp nhà tru?ng th?c hi?n t?t hon nhi?m v? nam h?c. - T? l? tr? t? 2-5 tu?i trên d?a bàn ra l?p d?t t?: 85 – 97 % tr? trong d? tu?i. Riêng tr? 5 tu?i ra l?p d?t t? l? 100 %. - T?ng s? l?p trong nhà tru?ng hi?n có là 20 l?p. Trong dó có 13 l?p m?u giáo ( 360 tr?) và 7 nhóm nhà tr? (160 tr?). - T?ng s? tr? an bán trú là 500/520 cháu d?t 96,1%. - Ð?i ngu cán b? giáo viên , nhân viên : 72 ngu?i ; ( Trong dó cán b? qu?n lý : 3 ngu?i ; 52 Giáo viên tr?c ti?p d?ng l?p, 12 nhân viên n?u an, 1 k? toán,1 y t?, 1 van thu, 2 nhân viên ph?c v? ).N? : 70 ngu?i Nam 2 ngu?i; Ð?ng viên : 16/72 ngu?i. - Nhìn chung d?i ngu giáo viên, nhân viên có 100% trình d? chuyên môn chu?n và trên chu?n , nhi?t tình trong công tác, yêu ngh? m?n tr?. Tích c?c h?c t?p d? nâng cao trình d? chuyên môn, nghi?p v?. Luôn c? g?ng ph?n d?u vuon lên. Ðoàn k?t n?i b? giúp d? nhau cùng ti?n b?. Phùng Xá là m?t xã r?t quan tâm d?n giáo d?c, là m?t trong nh?ng xã di d?u trong công tác xã h?i hoá giáo d?c, cùng v?i s? tuyên truy?n d?n m?i ngu?i dân qua các hình th?c giáo d?c, d?n d?n s? nh?n th?c cu? ngu?i dân v? vi?c cham sóc giáo d?c c?a tr? ngày càng du?c nâng cao. Ðu?c s? quan tâm c?a Ð?ng u?, U? ban nhân xã Phùng Xá nam h?c 2013 - 2014 tru?ng m?m non du?c xây d?ng b?p an m?t chi?u d?m b?o theo dúng yêu câù c?a giáo d?c. V?i s? qu?n lý tham mua , ch? d?o ch?t ch? c?a Ban giám hi?u nhà tru?ng dã v?n d?ng du?c s? ?ng h? c?a các ban ngành doàn th?, h?i cha m? h?c sinh trong vi?c d?u tu v? co s? v?t ch?t, trang thi?t b? ph?c ph? cham sóc bán trú. . Ð?i ngu cán b? giáo viên luôn nhi?t tình, tâm huy?t v?i ngh? nghi?p. Ð?i ngu cán b?, giáo viên doàn k?t t?t, d?ng lòng, d?ng s?c th?c hi?n t?t m?c tiêu nhi?m v? nam h?c, không ch?p nh?n b?nh thành tích trong nhà tru?ng.. Nhi?u d?ng chí nang l?c su ph?m x?p lo?i t?t, d?t giáo viên d?y gi?i các c?p, có uy tín v?i ph? huynh, nhân dân và b?n bè d?ng nghi?p. Ph?m ch?t d?o d?c t?t trung th?c, th?t thà, t?n t?y v?i công vi?c, nhi?t tình cham sóc tr? không ng?i khó, ng?i kh?; giàu lòng thuong yêu các cháu. Th?c hi?n nghiêm túc quy ch? chuyên môn, tích c?c rèn luy?n cho tr? có n?n n?p h?c t?p,n?p an, ng?, sinh ho?t t?t. Co s? v?t ch?t c?a nhà tru?ng ngày càng khang trang, công trình v? sinh ngu?n nu?c dã du?c d?m b?o cho tr? s? d?ng, d? dùng h?c t?p cung nhu ph?c v? bán trú cho tr? du?c trang b? d?y d?. Nhà b?p du?c xây d?ng theo quy trình b?p m?t chi?u. Trong quá trình qu?n lý nuôi du?ng dã du?c t?p th? cán b? giáo viên, lãnh d?o d?a phuong và d?c bi?t là các b?c ph? huynh tin tu?ng giúp d? t?o di?u ki?n d?u tu vào công tác nuôi du?ng. Vì v?y mà trong nam h?c 2013 - 2014 ch?t Tác gi?: Phan Th? Tuy?t 6 Tru?ng M?m non Phùng Xá “Các b?n c?n mua SKKN liên h? s? ÐT: 0946.734.736 giá tho? thu?n ” lu?ng cham sóc giáo d?c c?a tr? d?t hi?u qu? cao. T? l? tr? suy dinh du?ng dã gi?m xu?ng dáng k? và không có tru?ng h?p tr? b? ng? d?c th?c an x?y ra. Ð?c bi?t nhà tru?ng dó làm t?t công tác xã h?i hoá giáo d?c k?t h?p v?i các ban ngành, doàn th? và ph? huynh xây d?ng du?c mô hình vu?n c? tích và vu?n rau c?a bé. T?o du?c ngu?n th?c ph?m s?ch cung c?p cho tr? an hàng ngày. Nhà tru?ng có nhân viên k? toán nên theo dõi thu, chi ti?n an c?a tr? theo dúng nguyên t?c tài chính hi?n hành. H?i ph? huynh ch?p hành d?y d? các n?i quy, quy d?nh, hu?ng ?ng tích c?c trong vi?c t? ch?c bán trú cho tr?, nâng m?c an cho tr? theo yêu c?u, nhi?t tình tham gia các phong trào và các ho?t d?ng c?a nhóm, l?p. Tuy v?y, trong nam h?c 2013 - 2014 nhà tru?ng còn g?p m?t s? khó khan sau dây: 2.Khó khan: Bên c?nh nh?ng thu?n l?i nêu trên nhà tru?ng v?n còn g?p không ít nh?ng khó khan nhu: co s? v?t ch?t ph?c v? cho cham sóc bán trú cho tr?. Chua có mô hình VAC kiên c? dê t?o ngu?n th?c ph?m s?ch ph?c v? cho công tác cham sóc, bán trú. M?t s? nhân viên m?i h?p d?ng nên nghi?p v? chuyên môn còn h?n ch?, chua linh ho?t, ch? d?ng trong công vi?c. M?t khác, nam h?c 2013 - 2014 nhà tru?ng thu m?c an bán trú c?a tr? 12.000 d?ng/ ngày Do dó, nhu c?u dinh du?ng c?a tr? t?i tru?ng d?t còn th?p, t? l? các ch?t prôtit, lypit, gluxit không cân d?i nh?t là prô tit d?ng v?t và th?c v?t. Nam 2013 - 2014 cung là nam có nhi?u d?ch b?nh x?y ra: nhu d?ch cúm ? gia c?m H5N1, H7N9, H5N8, b?nh l? m?m long móng ? gia súc, d?ch tai xanh ? l?n. nên ch?t lu?ng th?c ph?m khó ki?m soát du?c. Th?i ti?t không thuân l?i: thiên tai lu l?t, rét d?m kéo dài cây tr?ng phát tri?n kém, vi?c cung c?p rau c? trong th?i gian này khan hi?m, khó dáp ?ng du?c nhu c?u. Hon n?a ph? hu?nh da s? là làm nông nghi?p, d?i s?ng còn r?t khó khan. Nh?n th?c c?a b?c ph? huynh v? phòng ch?ng suy dinh du?ng tr? em còn nhi?u h?n ch?( h? không xem dó là b?nh, mà xem tình tr?ng còi xuong, ch?m l?n, th?p bé nh? cân ? tr? ch? là y?u t? di truy?n bình thu?ng). Ki nang cham sóc con cái c?a da s? các bà m? còn thi?u h?t, chua phù h?p, chua phân bi?t du?c th? nào là b?a an d? dinh du?ng, dáp ?ng du?c nhu c?u v? ch?t. Và m?t nguyên nhân n?a là di?u ki?n kinh t?, d?i s?ng c?a nhân dân còn nhi?u khó khan, h? ch? m?i nghi d?n b?a an d? no ch? chua có di?u ki?n d? d?m b?o m?t b?a an d? ch?t dinh du?ng. Do v?y mà ngay t? d?u nam h?c t? l? tr? suy dinh du?ng d?n tru?ng còn khá cao. 3. K?t qu? th?c tr?ng: V?i nh?ng khó khan và thu?n l?i nêu trên , qua kh?o sát c?a tru?ng d?u nam h?c 2013 - 2014 thì s? lu?ng tr? suy dinh du?ng dang còn ? m?c cao, k?t qu? dánh giá nhu sau: - T?ng s? tr? d?n tru?ng: 520 tr? - T?ng s? tr? bán trú: 500 tr? /520 tr? Ð?t t? l?: 96,1% Tác gi?: Phan Th? Tuy?t 7 Tru?ng M?m non Phùng Xá “Các b?n c?n mua SKKN liên h? s? ÐT: 0946.734.736 giá tho? thu?n ” Kh?i TS tr? NT 160 MG 360 T?ng 520 Kênh bình thu?ng SL T? l? % Th?a T? l? Th?p T? l? cân % còi % 145 322 467 5% 7 3.7% 25 4,4% 32 Th? nh? cân 90.6% 8 89,4% 13 90% 21 Kênh SDD 4.4% 0 6.9% 0 5,6% 0 T? l? % Ghi Chú 0 0 0 Qua k?t qu? cham sóc nam h?c 2013 -2014 thì tôi th?y r?ng t? l? tr? suy dinh du?ng dang còn ? m?c d? cao. Do dó c?n ph?i có nh?ng bi?n pháp thi?t th?c tác d?ng d?n các b?c ph? huynh và cán b? giáo viên, nhân viên trong don v?, hi?u du?c s?c kho? là r?t quan tr?ng d?n s? phát tri?n toàn di?n c?a tr?. T? dó mà tôi dã áp d?ng m?t s? bi?n pháp sau: CHUONG III - M?T S? BI?N PHÁP PHÒNG CH?NG SUY DINH DU?NG CHO TR? M?M NON. I. CÁC BI?N PHÁP TH?C HI?N Nam h?c 2012 -2013 tru?ng M?m non Phùng Xá dã vinh d? du?c công nh?n là tru?ng chu?n Qu?c gia m?c d? I . Vì v?y d? nâng cao ch?t lu?ng cham sóc - giáo d?c tr? ? tru?ng , tôi dã nghiên c?u, tìm tòi và sáng t?o ra các bi?n pháp phòng ch?ng suy dinh du?ng cho tr?. 1.B?i du?ng ki?n th?c th?c hành dinh du?ng, th?c hi?n t?t v? sinh an toàn th? c ph?m, v? sinh trong ch? bi?n cho d?i ngu cán b? giáo viên, nhân viên phòng ch?ng suy dinh du?ng cho tr?. - Ngay t? d?u nam h?c Tôi dã m? l?p t?p hu?n chuyên d? " v? sinh an toàn th?c ph?m" cho toàn th? cán b?, giáo viên , nhân viên. Tác gi?: Phan Th? Tuy?t 8 Tru?ng M?m non Phùng Xá “Các b?n c?n mua SKKN liên h? s? ÐT: 0946.734.736 giá tho? thu?n ” Hình ?nh cán b? Trung tâm y t? d? phòng gi?ng v? cách l?c ch?n các lo?i th?c ph?m s?ch. Qua l?p t?p hu?n trên cán b? giáo viên – nhân viên trong tru?ng dã nh?n th?c rõ cách l?a ch?n th?c ph?m s?ch và v? sinh an toàn th?c ph?m trong gia dình nhà mình nh?t là khâu ch?n cho tr? an t?i tru?ng - Ð? th?c hi?n t?t công tác phòng ch?ng suy dinh du?ng cho tr? thì ngay t? d?u nam h?c nhà tru?ng dã t? ch?c v?n d?ng cho 100% tr? du?c bán trú t?i tru?ng, nhà tru?ng luôn d?m b?o ch? d? an theo quy d?nh, thay d?i ch? d? an, th?c don phù h?p. Can c? vào nhu c?u nang lu?ng c?a t?ng d? tu?i d? xây d?ng kh?u ph?n an cho phù h?p. Ð?c bi?t quan tâm d?n vi?c cham sóc v? tinh th?n, t?o b?u không khí d?m ?m giúp tr? có c?m giác nhu b?a an t?i gia dình, tr? an ngon mi?ng hon - Ch? d?o giáo viên ? các nhóm l?p quan sát tr? an và d?ng viên khuy?n khích tr? an h?t xu?t, không làm roi vãi th?c an. Tác gi?: Phan Th? Tuy?t 9 Tru?ng M?m non Phùng Xá “Các b?n c?n mua SKKN liên h? s? ÐT: 0946.734.736 giá tho? thu?n ” Hình ?nh ki?m tra gi? an trua t?i l?p A1 - Kh?u ph?n và th?c don c?a tr? du?c thay d?i theo mùa, theo tháng và theo tu?n, d?m b?o cân d?i các ch?t dinh du?ng, ch? bi?n phù h?p kh?u v? c?a Tác gi?: Phan Th? Tuy?t 10 Tru?ng M?m non Phùng Xá “Các b?n c?n mua SKKN liên h? s? ÐT: 0946.734.736 giá tho? thu?n ” tr?. TH?C ÐON TRU?NG M?M NON PHÙNG XÁ NAM H?C 2013 - 2014 TU?N L? (Mùa Hè) M?U GIÁO NHÀ TR? TH? MÓN M?N CANH B?A PH? Th?t l?n +th?t bò s?t cà chua Canh bí d? n?u th?t xuong S?a b?t tru?ng xuân Bánh canxi 2 3 Tr?ng chim cút kho tàu Canh rau ngót n?u th?t, xuong Bún m?c th?t l?n (S?a b?t tru?ng xuân) 3 4 Tôm +th?t l?n s?t cà chua Canh b?u (rau c?i) n?u tôm Bánh trôi( S?a b?t tru?ng xuân) 4 2 5 6 Chè sen hoa Th?t gà Bí d? cau(chè +Th?t l?n n?u th?t, d?u den) om n?m xuong S?a b?t tru?ng xuân ph?(bún) Canh cua m?c th?t Th?t l?n rau d?n, +d?u ph? bò m?ng S?a b?t s?t cà toi,mu?p chua tru?ng (rau c?i) xuân Tác gi?: Phan Th? Tuy?t TH? MÓN M?N CANH B?A PH? Cháo th?t Th?t l?n Canh bí bò +th?t bò d? n?u S?a b?t s?t cà th?t tru?ng chua xuong xuân,Hoa qu? Bún m?c Canh rau th?t l?n Tr?ng ngót n?u (S?a b?t chim cút th?t, tru?ng kho tàu xuong xuân)+bán h cosy M? chu Tôm n?u tôm Canh b?u +th?t l?n S?a b?t (rau c?i) s?t cà tru?ng n?u tôm chua xuân+bánh cosy Cháo th?t gà +hoa qu?; S?a b?t tru?ng xuân 5 Th?t gà +Th?t l?n om n?m Bí d? n?u th?t, xuong 6 Th?t l?n +d?u ph? s?t cà chua ph?(bún) m?c th?t bò Canh cua(h?n) S?a b?t tru?ng n?u b?u (rau c?i) xuân+hoa qu? 11 Tru?ng M?m non Phùng Xá “Các b?n c?n mua SKKN liên h? s? ÐT: 0946.734.736 giá tho? thu?n ” TH?C ÐON TRU?NG M?M NON PHÙNG XÁ NAM H?C 2013 - 2014 TU?N L? (Mùa dông) M?U GIÁO NHÀ TR? TH? MÓN M?N CANH 2 Th?t gà+th?t l?n om n?m 3 Tôm +Th?t l?n s?t cà chua Canh bí xanh n?u tôm 4 Th?t l?n +th?t bò xào th?p c?m Canh rau ngót n?u th?t+ xuong 5 6 B?A PH? Canh bí d? n?u th?t xuong Bánh bao S?a b?t tru?ng xuân ph? bò (bún) m?c th?t (S?a b?t tru?ng xuân) TH? xôi chè d?u xanh Xôi ru?c Th?t l?n Cua n?u + hoa qu?, s?a b?t m?c s?t cà rau c?i (rau tru?ng chua láo nháo) xuân Tr?ng cút+th?t l?n kho tàu Bún m?c Canh bí d? th?t bò s?a n?u th?t b?t tru?ng xuong xuân MÓN M?N CANH B?A PH? ph?(bún) m?c th?t Canh bí bò d? n?u th?t S?a b?t xuong tru?ng xuân+hoa qu? 6 Th?t gà+th?t l?n om n?m 4 Tôm +th?t l?n s?t cà chua Canh bí xanh n?u tôm Cháo tôm S?a b?t tru?ng xuân+ bánh cosy 4 Th?t l?n +th?t bò xào th?p c?m Canh rau ngót n?u th?t+ xuong M? n?u th?t bò +hoa qu? 5 Th?t l?n m?c s?t cà chua 6 Tr?ng cút+th?t l?n kho tàu Cháo Cua n?u cua(th?t rau c?i l?n) ,s?a (rau láo b?t tru?ng nháo) xuân +Hoa qu? Bún m?c th?t bò s?a Canh bí b?t tru?ng d? n?u th?t xuân xuong +bánh cosy - Thu?ng xuyên xây d?ng góc tuyên truy?n t?i các nhóm l?p nhu: nh?ng di?u ph? huynh c?n bi?t; Bé thích an gì... d? giúp cho cha m? tr? n?m du?c Tác gi?: Phan Th? Tuy?t 12 Tru?ng M?m non Phùng Xá “Các b?n c?n mua SKKN liên h? s? ÐT: 0946.734.736 giá tho? thu?n ” nh?ng thông tin c?n thi?t và t? dó th?c hi?n t?t n?i quy c?a nhà tru?ng nhu: cho tr? an ng? dúng gi? gi?c, không cho tr? mang quà bánh d?n l?p. Hình ?nh tuyên truy?n dinh du?ng t?i l?p A1 Tác gi?: Phan Th? Tuy?t 13 Tru?ng M?m non Phùng Xá “Các b?n c?n mua SKKN liên h? s? ÐT: 0946.734.736 giá tho? thu?n ” Hình ?nh góc tuyên truy?n v? dinh du?ng cho tr? t?i các b?c ph? huynh - Phát d?ng cu?c thi sáng tác, suu t?m tho, câu chuy?n , câu d?, bài vi?t có n?i dung giáo d?c dinh du?ng và v? sinh an toàn th?c ph?m. Hu?ng cho giáo viên l?ng ghép giáo d?c dinh du?ng vào các môn h?c nhu làm quen van h?c, môi tru?ng xung quanh.th? hi?n rõ nh?t vào ho?t d?ng vui choi c?a tr? chính là ho?t d?ng “ bé t?p làm n?i tr?”, giáo viên d?y tr? có bi?t s? d?ng thành th?o các d? dùng d?ng c? nhu dao, th?t, c?c , chén... - T? ch?c vu?n rau c?a bé t?i tru?ng d? tr? v?a du?c ti?p xúc v?i thiên nhiên, giúp tr? tr?i nghi?m v?i th?c t? và phát tri?n. Ð?ng th?i c?i thi?n b?a an cho tr?, tr? có rau xanh theo mùa d?m b?o h?p v? sinh. Hình ?nh tr? di tham quan “vu?n rau c?a bé” Tác gi?: Phan Th? Tuy?t 14 Tru?ng M?m non Phùng Xá “Các b?n c?n mua SKKN liên h? s? ÐT: 0946.734.736 giá tho? thu?n ” Tác gi?: Phan Th? Tuy?t 15 Tru?ng M?m non Phùng Xá “Các b?n c?n mua SKKN liên h? s? ÐT: 0946.734.736 giá tho? thu?n ” Tác gi?: Phan Th? Tuy?t 16 Tru?ng M?m non Phùng Xá “Các b?n c?n mua SKKN liên h? s? ÐT: 0946.734.736 giá tho? thu?n ” - Luôn chú tr?ng khâu l?a ch?n th?c ph?m, khâu so ch?, ch? bi?n th?c an, khâu b?o qu?n và chia th?c an m?t cách khoa h?c nh?t, d?m b?o VSATTP, tránh lãng phí d?c bi?t là d?m b?o giá tr? dinh du?ng. Hàng ngày ph?i công khai tài chính cho các b?c ph? huynh du?c bi?t và giám sát. Ph?i h?p v?i ph? huynh d? mua th?c ph?m do chính ph? huynh tr?ng và chan nuôi, ch? bi?n ra d? ph? huynh yên tâm v? ch?t lu?ng. - Vi?c cham sóc nuôi du?ng tr? ph?i d?m b?o dúng 10 nguyên t?c vàng trong an u?ng - Ð?i v?i giáo viên tr?c ti?p gi?ng trên l?p tôi luôn b?i du?ng nh?ng ki?n th?c qua cung ?ng tài li?u, qua th? nghi?m hàng ngày, và qua h?i thi giáo viên dinh du?ng gi?i d? giáo viên có ki?n th?c v? VSATTP nh?m nâng cao ch?t lu?ng b?a an cho tr? phù h?p v?i m?i l?a tu?i. Giáo viên ph?i hi?u cách ch? bi?n th?c an và th?c hi?n dúng quy trình b?p m?t chi?u, th?c hi?n t?t vi?c luu m?u th?c an k? c? th?c ph?m s?ng. Thu?ng xuyên m? các H?i th? ch? bi?n món an và làm bánh vào các ngày nhu 8/3, 20/10.... Tác gi?: Phan Th? Tuy?t 17 Tru?ng M?m non Phùng Xá “Các b?n c?n mua SKKN liên h? s? ÐT: 0946.734.736 giá tho? thu?n ” Hình ?nh các món bánh d? thi c?a kh?i Nhà tr? Hình ?nh bánh G?i và bánh bao kh?i 5 tu?i – Ð?t gi?i Nh?t Tác gi?: Phan Th? Tuy?t 18 Tru?ng M?m non Phùng Xá “Các b?n c?n mua SKKN liên h? s? ÐT: 0946.734.736 giá tho? thu?n ” Hình ?nh các món bánh d? thi c?a kh?i 4 Tu?i Hình ?nh BGH nhà tru?ng ch?m di?m cho H?i thi Tác gi?: Phan Th? Tuy?t 19 Tru?ng M?m non Phùng Xá “Các b?n c?n mua SKKN liên h? s? ÐT: 0946.734.736 giá tho? thu?n ” 2 - Làm t?t công tác tham muu. Công tác tham muu là m?t vi?c làm không th? thi?u d?i v?i ngu?i cán b? qu?n lý. Mu?n th?c hi?n t?t k? ho?ch c?a nhà tru?ng thì d?u tiên ph?i nói d?n là công tác tham muu. D?a vào th?c t? c?a nhà tru?ng, c?a ph? huynh và c?a d?a phuong, vi?c phòng ch?ng suy dinh du?ng cho tr? d?t ch? tiêu c?a ngành là m?t vi?c làm c?p bách cho vi?c xây d?ng k? ho?ch c?a nam h?c m?i. Xác d?nh du?c n?i dung tham muu, s? d?ng tình ?ng h? c?a các ban ngành, csc c?p c?a toàn xã h?i. Ngay t? d?u nam h?c 2013 – 2014. T?p th? cán b? qu?n lý chúng tôi dó bàn b?c th?ng nh?t n?i dung tham muu v?i nh?ng v?n d? sau: - Tham muu v?i c?p trên nh?m gi?m t? l? suy dinh du?ng cho tr?.. - Tham muu v? cách t? ch?c th?c hi?n. - Tham muu v? các phuong án dóng góp, ch? d? an cho tr?. - Tham muu v? xây d?ng b? sung co s? v?t ch?t cho công tác cham sóc nuôi du?ng. - Tham muu xây d?ng mô hình VAC nh?m cung c?p ngu?n th?c ph?m s?ch cho tr?. -Tham muu v? th?i gian tri?n khai k? ho?ch. -Tham muu v? co ch? chính sách h? tr? d?ng viên khuy?n khích nh?ng tr? có hoàn c?nh khó khan d?c bi?t. Ð? th?c hi?n d?t m?c tiêu các n?i dung trên, chúng tôi dã tìm hi?u, các van b?n v? yêu c?u th?c hi?n nhi?m v? nam h?c c?a ngành, yêu c?u c?a tru?ng M?m Non d?t chu?n qu?c gia, quy ch? thi dua khen thu?ng c?a tru?ng tiên ti?n xu?t s?c d? nghiên c?u. - M?t khác chúng tôi trình k? ho?ch xin ý ki?n ch? d?o c?a chuyên môn c?a Phòng v? các phuong án t? ch?c cho tr? an, d?nh m?c an c?a tr?. - Ð? có can c? gây ni?m tin và thuy?t ph?c d?i v?i d?a phuong. Chúng tôi dã tìm, và thu th?p m?t s? thông tin c?a m?t s? d?a phuong trong và ngoài huy?n mà di?u ki?n v? co s? v?t ch?t, di?u kiên kinh t?, ph? huynh tuong d?ng v?i d?a phuong mình mà h? dã làm t?t công tác huy d?ng tr? vào bán trú và phòng ch?ng suy dinh du?ng cho tr?, nên tôi dã bàn v?i BGH nhà tru?ng t?o m?i di?u ki?n thu?n l?i nh?t d? cán b?, giáo viên, nhân viên du?c di ki?n t?p, th?c t? các chuyên d? t?i các tru?ng nhu tru?ng M?m Non Bách Khoa – Qu?n Hai Bà Trung , M?m non Hoa Sen – Qu?n Long Biên, M?m non C? Loa – Huy?n Ðông Anh..... Tác gi?: Phan Th? Tuy?t 20 Tru?ng M?m non Phùng Xá
- Xem thêm -