Tài liệu Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng môn toán học sinh giỏi lớp 5 ở trường tiểu học mai thuỷ

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 25 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39841 tài liệu

Mô tả:

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hä vµ tªn: NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh Trêng TiÓu häc Mai Thñy - Mét sè kinh nghiÖm Nh»m n©ng cao chÊt lîng båi dìng m«n to¸n häc sinh giái líp 5 ë trêng tiÓu häc mai thuû ---------------------------------------PhÇn A : phÇn më ®Çu I. LÝ do chän ®Ò tµi Sù nghiÖp Gi¸o dôc - §µo t¹o ngµy cµng ®îc §¶ng vµ Nhµ níc quan t©m, NghÞ quyÕt 2 ( Khãa VIII) cña BCH TW §¶ng ®· chØ râ: "Gi¸o dôc - §µo t¹o lµ quèc s¸ch hµng ®Çu, ®Çu t cho Gi¸o dôc lµ ®Çu t cho sù ph¸t triÓn". §Æc biÖt, lµ trong thêi kú CNH, H§H ®Êt níc, vai trß, vÞ trÝ cña Gi¸o dôc - §µo t¹o cµng ®îc kh¼ng ®Þnh. Con ngêi võa lµ môc tiªu võa lµ ®éng lùc trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi, Gi¸o dôc lµ sù nghiÖp “Trång ngêi” ®ßi hái gi¸o dôc ph¶i ®¶m b¶o sù c«ng b»ng x· héi, tho¶ m·n nhu cÇu häc tËp cña nh©n d©n nh»m: N©ng cao d©n trÝ, ®¶m b¶o tèt vÒ nh©n lùc, nh©n tµi cho ph¸t triÓn cña ®Êt níc. §µo t¹o nh©n tµi lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó ph¸t triÓn toµn diÖn vµ cã hiÖu qu¶ sù nghiÖp gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ nãi riªng vµ nÒn gi¸o dôc quèc d©n nãi chung, lµ t tëng chiÕn lîc v× nã mang gi¸ trÞ chØ ®¹o qu¸ tr×nh ph¸t triÓn gi¸o dôc mét c¸ch l©u dµi: ®©y lµ mét chñ tr¬ng lín cña §¶ng ®èi víi sù nghiÖp gi¸o dôc nh»m lµm cho gi¸o dôc thùc sù lµ sô nghiÖp cña d©n, do d©n vµ v× d©n. NÒn gi¸o dôc XHCN, kh«ng chØ t¹o ra ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó CNH, H§H ®Êt níc mµ cßn cã vai trß cùc kú to lín trong viÖc x©y dùng con ngêi míi XHCN. Chøc n¨ng nµy ®îc §¶ng ta kh¼ng ®Þnh trong môc tiªu cña nÒn gi¸o dôc XHCN lµ: “ N©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi dìng nh©n tµi". §ã lµ môc tiªu cao c¶ “Nh»m x©y dùng con ngêi vµ thÕ hÖ thiÕt tha g¾n bã víi lý tëng ®éc lËp d©n téc vµ CNXH, cã ®¹o ®øc trong s¸ng, cã ý chÝ kiªn cêng x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc; C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc; gi÷ g×n vµ ph¸t huy c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ cña d©n téc, cã n¨ng lùc tiÕp thu tinh hoa nh©n lo¹i; ph¸t huy tiÒm n¨ng cña d©n téc vµ con ngêi cña ViÖt Nam, lµm chñ tri thøc khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, cã t duy s¸ng t¹o, cã kü n¨ng thùc hµnh giái, cã t¸c phong c«ng nghiÖp, cã tÝnh tæ chøc kû luËt cã søc khoÎ, lµ nh÷ng ngêi thõa kÕ x©y dùng CNXH võa “hång” võa”chuyªn” nh lêi c¨n dÆn cña B¸c Hå” Trong nh÷ng n¨m qua, chÊt lîng gi¸o dôc cña trêng TiÓu häc Mai Thñy ®· cã nh÷ng ®ãng gãp to lín vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Þa ph¬ng. NghÞ quyÕt TW2 (kho¸ VIII) ®· kh¼ng ®Þnh: “ Muèn tiÕn hµnh CNH, H§H th¾ng lîi ph¶i ph¸t triÓn m¹nh GD-§T, ph¸t huy nguån lùc con ngêi, yÕu tè c¬ b¶n cña sù ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng”. KÕt luËn Héi nghÞ TW 6 ( Kho¸ IX) vÒ GD-§T còng ®· x¸c ®Þnh: “ T¨ng cêng ®Çu t cho GD-§T ®óng víi yªu cÇu quèc s¸ch hµng ®Çu. §æi míi c¬ chÕ, chÝnh s¸ch nh»m huy ®éng mäi nguån lùc cã thÓ huy ®éng ®îc ®Ó ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 * Mét cao chÊt båi dìng m«n to¸n sinh giáisèlípkinh 5 ë nghiÖm trêng tiÓunh»m häc n©ng Mai Thñy - LÖlîng Thñy. häc *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hä vµ tªn: NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh Trêng TiÓu häc Mai Thñy - ph¸t triÓn gi¸o dôc. §Èy m¹nh x· héi ho¸ gi¸o dôc, coi gi¸o dôc lµ sù nghiÖp cña toµn d©n lµ mét gi¶i ph¸p quan träng ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn gi¸o dôc.” Båi dìng häc sinh giái lµ mét nhiÖm vô quan träng cña nhµ trêng, nh»m thùc hiÖn môc tiªu "®µo t¹o nh©n tµi" cho ®Êt níc. KÕt qu¶ mµ c¸c em ®¹t ®îc qua c¸c kú thi häc sinh giái lµ thíc ®o chÊt lîng, hiÖu qu¶ ®µo t¹o vµ uy tÝn cña nhµ trêng, lµ sù ®¸nh gi¸ chÊt lîng, n¨ng lùc gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn, lµ niÒm vui cña phô huynh vµ häc sinh, lµ uy tÝn cña gi¸o dôc x· nhµ trong sù nghiÖp ®æi míi cña ®Êt níc. Thùc tÕ cña kÕt qu¶ häc sinh giái líp 5 dù thi cÊp huyÖn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cña trêng tiÓu häc Mai Thñy ®¹t kÕt qu¶ kh¸ cao so víi c¸c trêng b¹n, ngoµi ra cßn cã mét sè em ®¹t dîc gi¶i cÊp tØnh. Cô thÓ: - N¨m häc 2009-2010 ®¹t 4 gi¶i cÊp huyÖn, 1 gi¶i cÊp tØnh... - N¨m häc 2010-2011 ®¹t 5 /5 gi¶i cÊp huyÖn , 4 gi¶i cÊp tØnh §©y lµ mét kÕt qu¶ cao ®èi víi mét ®¬n vÞ vïng ven, nhng chóng t«i thÊy, së dÜ ®¹t nhiÒu gi¶i, nhng gi¶i kh«ng cao v× m«n To¸n c¸c em ®¹t ®iÓm cßn thÊp, c¸c kü n¨ng gi¶i to¸n cha thuÇn thôc, lµm ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng chung. ViÖc t×m ra ph¬ng ph¸p båi dìng m«n To¸n cho c¸c em häc sinh giái líp 5 lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt, lµ mét viÖc lµm hÕt søc quan träng, gãp phÇn ®µo t¹o c¸c em cã kÕt qu¶ häc tËp tèt h¬n, phÇn nµo c¶i thiÖn ®îc kÕt qu¶ chÊt lîng cña nhµ trêng trong viÖc ®µo t¹o mét thÕ hÖ häc sinh ph¸t triÓn toµn diÖn. Víi ý nghÜa ®ã, b¶n th©n t«i lµ mét gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y líp 5, ®îc nhµ trêng ph©n c«ng båi dìng häc sinh giái m«n To¸n, t«i lu«n suy nghÜ, tr¨n trë lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao chÊt lîng m«n To¸n cho ®éi ngò häc sinh giái. Sau nh÷ng n¨m th¸ng tÝch lòy kinh nghiÖm, ®óc rót qua thùc tÕ vµ häc hái s¸ch vë. b¹n bÌ ®ång nghiÖp, t«i m¹nh d¹n ®a ra mét sè kinh nghiÖm "Båi dìng, n©ng cao chÊt lîng häc m«n To¸n häc sinh giái líp 5" mµ t«i ®· ¸p dông bíc ®Çu cã kÕt qu¶. II. Môc ®Ých , nhiÖm vô nghiªn cøu: - Kh¶o s¸t thùc tr¹ng c«ng t¸c båi dìng häc sinh giái vµ chÊt lîng häc sinh giái líp 5 ë trêng tiÓu häc Mai thñy - LÖ Thñy - Qu¶ng B×nh - §Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p thùc hiÖn c«ng t¸c båi dìng häc sinh giái nh»m n©ng cao chÊt lîng häc sinh giái líp 5 ë trêng tiÓu häc Mai Thñy nãi riªng vµ ë trêng tiÓu häc nãi chung. III. §èi tîng, ph¹m vi nghiªn cøu: - Do ®iÒu kiÖn thêi gian cã h¹n nªn chØ tËp nghiªn cøu mét sè biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt lîng häc sinh giái líp 5 ë trêng tiÓu häc Mai Thñy - LÖ Thñy. IV. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: §Ó thùc hiÖn ®îc ®Ò tµi nµy, t«i sö dông hai nhãm ph¬ng ph¸p sau: 1. Nhãm ph¬ng ph¸p nghiªn cøu lý thuyÕt: - Nghiªn cøu ch¬ng tr×nh m«n to¸n líp 4+5; c¸c tµi liÖu båi dìng HSG líp 4,5; T¹p chÝ To¸n tuæi th¬; thÕ giíi trong ta;..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 * Mét cao chÊt båi dìng m«n to¸n sinh giáisèlípkinh 5 ë nghiÖm trêng tiÓunh»m häc n©ng Mai Thñy - LÖlîng Thñy. häc *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hä vµ tªn: NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh Trêng TiÓu häc Mai Thñy - - Nghiªn cøu lý luËn : §äc s¸ch b¸o, tµi liÖu ®Ó t×m hiÓu c¬ së lý luËn cña ®Ò tµi . 2. Nhãm ph¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc tiÔn: - Kh¶o s¸t thùc tiÔn. - Quan s¸t, pháng vÊn, thèng kª. - Tæng kÕt kinh nghiÖm. PhÇn B: Néi dung I.C¬ së lý luËn. ThÕ hÖ trÎ lµ t¬ng lai cña ®Êt níc, §¶ng vµ Nhµ níc ta rÊt quan t©m ®Õn sù nghiÖp gi¸o dôc. Ngay tõ bËc TiÓu häc, song song víi viÖc ®µo t¹o con ngêi ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn th× c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n tµi còng rÊt ®îc chó träng.Tæ chøc c¸c cuéc thi Häc sinh Giái cã t¸c dông tÝch cùc cho viÖc häc cña häc sinh còng nh viÖc d¹y cña ngêi gi¸o viªn. §Ó båi dìng häc sinh giái ngêi gi¸o viªn ph¶i lu«n tù häc, tù båi dìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n . §èi víi m«n To¸n, phÇn kiÕn thøc lµ phÇn hÕt søc quan träng. Gi¸o viªn ph¶i biÕt dùa vµo nh÷ng bµi to¸n c¬ b¶n ®Ó khai th¸c, më réng, n©ng cao thµnh nh÷ng bµi to¸n cao h¬n, khã h¬n. Cã nh vËy míi lµm cho häc sinh tiÕp thu tri thøc mét c¸ch thÝch thó vµ yªu thÝch häc tËp h¬n, ®©y lµ mét yÕu tè quan träng ®Ó häc sinh häc tèt h¬n vµ ph¸t huy ®îc kh¶ n¨ng häc To¸n ë c¸c em. ii.C¬ së thùc tiÔn: To¸n häc lµ mét m«n häc cã tÝnh trõu tîng, kh¸i qu¸t cao, viÖc tiÕp thu kiÕn thøc vÒ to¸n cña häc sinh nãi chung gÆp nhiÒu khã kh¨n h¬n nh÷ng m«n häc kh¸c.Ch¬ng tr×nh to¸n n©ng cao dµnh cho viÖc båi dìng häc sinh giái l¹i khã h¬n nhiÒu. Do ®ã, ®Ó båi dìng HSG mét c¸ch tèt h¬n ngêi gi¸o viªn ph¶i biÕt c¸ch tæ chøc, ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng d¹y häc mét c¸ch khoa häc, cã hÖ thèng, biÕn nhiÖm vô c¨ng th¼ng thµnh c¸c h×nh thøc thi ®ua, häc sinh sÏ hiÓu bµi nhanh h¬n. Løa tuæi häc sinh tiÓu häc lµ løa tuæi sù tËp trung chó ý cßn h¹n chÕ, c¸c em dÔ nhí nhng còng rÊt dÔ quªn, kh¶ n¨ng tù häc, tù t×m tßi cßn qu¸ Ýt, do vËy tÊt c¶ c¸c kiÕn thøc c¸c em häc ®îc hÇu hÕt do gi¸o viªn cung cÊp, cã khi còng mét d¹ng bµi nhng gi¸o viªn ph¶i d¹y ®i, d¹y l¹i nhiÒu lÇn c¸c em míi n¾m ®îc. Bªn c¹nh ®ã phong trµo thi ®ua d¹y tèt, häc tèt trong c¸c nhµ trêng ®ang ®îc ®Èy m¹nh. VÊn ®Ò chÊt lîng lµ mét yÕu tè quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng d¹y häc cña trêng ®ã. HiÖn nay ë c¸c trêng tiÓu häc trong huyÖn nhµ chÊt lîng ®¹i trµ hÇu hÕt ®îc duy tr× ë møc cao, vËy vÞ thÕ cña trêng ®ã n»m ë møc ®é nµo th× ph¶i kÓ ®Õn chÊt lîng mòi nhän, mµ trong ®ã chÊt lîng häc sinh giái To¸n - TiÕng ViÖt gãp mét phÇn kh«ng nhá. Bëi vËy c«ng t¸c båi dìng häc sinh giái ë c¸c nhµ trêng ngµy cµng ®îc chó träng . Díi sù l·nh ®¹o cña Ban gi¸m hiÖu vµ Chi bé §¶ng nhµ trêng, sù phèi hîp cña c¸c ban, ngµnh, ®oµn thÓ; sù ®ång t×nh ñng hé cña nh©n d©n ®Þa ph¬ng cïng víi sù nç lùc phÊn ®Êu cña ®éi ngò c¸n bé, gi¸o viªn trong nhµ trêng, trong nh÷ng n¨m qua, chÊt lîng gi¸o dôc TiÓu häc ë Mai Thñy nãi chung vµ chÊt lîng häc sinh giái nãi riªng ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn m¹nh mÏ. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 * Mét cao chÊt båi dìng m«n to¸n sinh giáisèlípkinh 5 ë nghiÖm trêng tiÓunh»m häc n©ng Mai Thñy - LÖlîng Thñy. häc *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hä vµ tªn: NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh Trêng TiÓu häc Mai Thñy - III.Thùc tr¹ng t×nh t×nh båi dìng häc sinh giái m«n to¸n ë trêng tiÓu häc mai thñy: Qua c¸c ®ît kh¶o s¸t chÊt lîng häc sinh giái cña trêng TiÓu häc Mai Thñy, còng nh qua c¸c k× thi häc sinh giái cÊp huyÖn, cÊp tØnh, chóng t«i thÊy: Bµi thi m«n TiÕng ViÖt ®¹t kÕt qu¶ kh¸ cao, nhng chÊt lîng m«n To¸n thiÕu æn ®Þnh. Sè em ®¹t ®iÓm 10 trë lªn cßn h¹n chÕ .Tríc t×nh h×nh ®ã, trong n¨m häc 2011-2012, sau khi tiÕp nhËn líp t«i ®· tiÕn hµnh kiÓm tra ®Ó kh¶o s¸t thùc tr¹ng chÊt lîng häc sinh giái ®Çu n¨m häc 2011-2012 T«i cho häc sinh lµm mét bµi kiÓm tra ®Ó kh¶o s¸t chÊt lîng: ( kiÕn thøc c¬ b¶n: 10 ®iÓm, kiÕn thøc n©ng cao: 9 ®iÓm, 1 ®iÓm ch÷ viÕt ) * ChÊm vµ ph©n lo¹i kÕt qu¶ nh sau: Tæng sè: 9 em Lµm bµi tèt: 0 em Bµi ®¹t yªu cÇu: 3 em Cha ®¹t yªu cÇu: 6 em * Nguyªn nh©n dÉn ®Õn thùc tr¹ng trªn lµ: + VÒ kh¸ch quan: - ViÖc häc cña häc sinh thiÕu sù quan t©m gióp ®ì cña gia ®×nh häc sinh còng nh c¸c lùc lîng gi¸o dôc kh¸c . - Tµi liÖu ®Ó c¸c em tham kh¶o cßn h¹n chÕ, ®iÒu kiÖn phôc vô häc tËp cña c¸c em cßn khã kh¨n. + VÒ chñ quan: - Gi¸o viªn gi¶ng d¹y ë c¸c líp thiÕu sù quan t©m ®Õn ®èi tîng häc sinh giái chØ chó träng ®Õn chÊt lîng ®¹i trµ. -KÜ n¨ng to¸n n©ng cao cña gi¸o viªn cßn nhiÒu h¹n chÕ, kinh nghiÖm Ýt, Ýt t×m tßi, häc hái. - Trong qu¸ tr×nh lµm bµi c¸c em cha cã thãi quen ®äc kÜ ®Ò, tÝnh to¸n cßn véi vµng, bép chép, thiÕu ph¬ng ph¸p gi¶i to¸n còng nh c¸ch lËp luËn, diÔn ®¹t bµi lµm cña m×nh. VËy mµ chØ tiªu ®Æt ra cho n¨m häc lµ ph¶i ®¹t: - Thi cÊp huyÖn cã 4/5 em dù thi ®¹t gi¶i trong ®ã cã 1 gi¶i nhÊt - Thi cÊp tØnh : Cã Ýt nhÊt 2 em ®îc tham gia dù thi trong ®ã cã mét em ®¹t gi¶i . Tõ nh÷ng thùc tr¹ng trªn, t«i suy nghÜ tr¨n trë ®· cè g¾ng t×m ra mét sè gi¶i ph¸p trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn båi dìng m«n to¸n. IV - C¸c gi¶i ph¸p thùc hiªn: 1. C«ng t¸c tham mu víi l·nh ®¹o nhµ trêng: Ngay tõ ®Çu n¨m häc t«i ®¨ m¹nh d¹n ®Ò xuÊt víi l·nh ®¹o nhµ trêng tæ chøc s¬ tuyÓn l¹i sè lîng häc sinh giái líp 5 tõ sè lîng häc sinh giái khèi 4 lªn, ®Ó chän ®èi tîng cã ®ñ ®iÒu kiÖn kiÕn thøc c¬ b¶n tiÕp thu c«ng t¸c båi dìng. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 * Mét cao chÊt båi dìng m«n to¸n sinh giáisèlípkinh 5 ë nghiÖm trêng tiÓunh»m häc n©ng Mai Thñy - LÖlîng Thñy. häc *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hä vµ tªn: NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh Trêng TiÓu häc Mai Thñy - VÒ l©u dµi: Nhµ trêng cÇn giao nhiÖm vô n©ng cao chÊt lîng häc sinh giái c¸c líp ë díi cho c¸c gi¸o viªn chñ nhiÖm líp 1, 2, 3, cã tæ chøc thi lùa chän qua tõng n¨m häc. Chän gi¸o viªn gi¶ng d¹y c¸c líp 4, 5 còng nh gi¸o viªn båi dìng häc sinh giái líp 4, 5 cã n¨ng lùc cã kinh nghiÖm... Thêng xuyªn ph¶n ¸nh kÞp thêi c¸c diÔn biÕn viÖc häc tËp cña häc sinh giái víi ®ång chÝ HiÖu trëng. Nhê vËy, ®ång chÝ HiÖu trëng chØ ®¹o, cã nhiÒu gi¶i ph¸p thiÕt thùc cho héi ®ång båi dìng nh häp phô huynh häc sinh giái ®Çu n¨m ®Ó phô huynh hiÓu ®ù¬c môc ®Ých cña viÖc båi dìng, tõ ®ã hä cã sù quan t©m gióp ®ì. Nhµ trêng ®· t×m tßi mua tµi liÖu phôc vô cho viÖc gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn cung nh tham kh¶o cña häc sinh Tham mu víi nhµ trêng ph¶i dµnh cho líp båi dìng c¬ së vËt chÊt tèt nhÊt, phßng häc ®¶m b¶o nhÊt cho líp båi dìng häc sinh giái. 2. C«ng t¸c phèi hîp víi c¸c gi¸o viªn chñ nhiÖm líp: - T«i thêng xuyªn trao ®æi víi c¸c gi¸o viªn chñ nhiÖm vÒ viÖc häc cña tõng häc sinh, nh÷ng kiÕn thøc kÜ n¨ng c¸c em cßn h¹n chÕ, ®Ó cã sù gióp ®ì ®èi víi häc sinh m×nh - Cïng víi ®ång chÝ båi dìng häc sinh giái m«n TiÕng ViÖt, trao ®æi thèng nhÊt mét sè quy ®Þnh vÒ viÖc häc vµ mét sè biÖn ph¸p rÌn luyÖn kÜ n¨ng tr×nh bµy, gióp c¸c em cã ý thøc h¬n trong viÖc häc båi dìng còng nh viÖc rÌn luyÖn ch÷ viÕt. 3. Ho¹t ®éng d¹y häc cña gi¸o viªn: B¶n th©n t«i x¸c ®Þnh viÖc båi dìng häc sinh giái lµ hÕt søc quan träng, ®©y lµ mét c«ng viÖc hÕt søc cÇn thiÕt, diÔn ra trong mét thêi gian dµi, sù kiªn tr×, cã ph¬ng ph¸p båi dìng cã ¶nh hëng quyÕt ®Þnh chÊt lîng häc tËp cña c¸c em. ChÝnh v× vËy, t«i ®· lªn kÕ ho¹ch cho b¶n th©n: + §Ó ®¶m nhËn nhiÖm vô nµy, t«i thÊy m×nh ph¶i tù båi dìng, ph¶i trang bÞ cho m×nh nh÷ng kiÕn thøc s©u réng vÒ m«n To¸n TiÓu häc, ®Æc biÖt lµ to¸n líp 4,5. T«i lu«n t×m tßi nghiªn cøu c¸c tµi liÖu vÒ to¸n, c¸c ph¬ng ph¸p gi¶i to¸n ë tiÓu häc, häc hái c¸ch truyÒn thô kiÕn thøc còng nh c¸ch rÌn luyÖn kiÕn thøc, kÜ n¨ng cho häc sinh qua c¸c ®ång chÝ cã kinh nghiÖm ®i tríc.Tõ khi s©n ch¬i Violympic To¸n ra ®êi c¸c d¹ng to¸n n©ng cao trë nªn phong phó h¬n. §Ó båi dìng häc sinh mét c¸ch tèt h¬n b¶n th©n t«i còng tham gia vµo s©n ch¬i nµy, qua s©n ch¬i t«i t×m tßi thªm ®îc rÊt nhiÒu bµi to¸n hay cã thÓ ®em vµo båi dìng cho HS. +Khi ®· n¾m b¾t c¬ b¶n ch¬ng tr×nh to¸n n©ng cao ë tiÓu häc t«i ph©n chia kiÕn thøc theo tõng m¹ch, tõng m¶ng , võa tiÖn cho viÖc d¹y võa gióp cho c¸c em n¾m ®îc c¸c kiÕn thøc ®ã mét c¸ch cã hÖ thèng. Cô thÓ ph©n chia c¸c m¹ch kiÕn thøc nh sau: - Sè vµ ch÷ sè, cÊu t¹o sè, d·y sè. - Bµi to¸n vÒ chia hÕt. -Sè tù nhiªn, ph©n sè,sè thËp ph©n («n vÒ kh¸i niÖm, tÝnh chÊt, c¸c bµi to¸n vÒ tÝnh nhanh, t×m thµnh phÇn cha biÕt,so s¸nh, tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc,...). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 * Mét cao chÊt båi dìng m«n to¸n sinh giáisèlípkinh 5 ë nghiÖm trêng tiÓunh»m häc n©ng Mai Thñy - LÖlîng Thñy. häc *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hä vµ tªn: NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh Trêng TiÓu häc Mai Thñy - - C¸c ph¬ng ph¸p gi¶i to¸n ë tiÓu häc ( c¸c d¹ng bµi to¸n ®iÓn h×nh ®· häc ë SGK, bæ sung c¸c ph¬ng ph¸p nh :Ph¬ng ph¸p thÕ, ph¬ng ph¸p khö, ph¬ng ph¸p tÝnh ngîc tõ cuèi, ph¬ng ph¸p gi¶ thiÕt t¹m, ph¬ng ph¸p lùa chän, ....). - To¸n vÒ tØ sè phÇn tr¨m - To¸n trång c©y. - C¸c bµi to¸n vÒ h×nh häc. - To¸n vÒ chuyÓn ®éng ®Òu. + Lªn kÕ ho¹ch bµi d¹y, cã thêi kho¸ biÓu cô thÓ tr×nh ®ång chÝ HiÖu trëng duyÖt. Thêi kho¸ biÓu nµy cã thÓ ®iÒu chØnh qua qu¸ tr×nh d¹y cho phï hîp víi thùc tÕ ho¹t ®éng chung cña nhµ trêng còng nh nh÷ng thay ®æi cña chÊt lîng häc tËp, tiÕp thu cña häc sinh. + Trong tõng chuyªn ®Ò , t«i s¾p xÕp c¸c bµi tËp tõ dÔ ®Õn khã, tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p,gióp cho viÖc tiÕp thu cña c¸c em mét c¸ch dÔ dµng h¬n. VÝ dô: Khi d¹y vÒ chuyªn ®Ò ''DÊu hiÖu chia hÕt'' th× hÖ thèng bµi tËp nh sau: Bµi 1: Thay c¸c ch÷ sè a,b trong sè 1a2b b»ng nh÷ng sè thÝch hîp ®Ó ®îc sè chia hÕt cho 5 vµ 9. Bµi 2: Thay c¸c ch÷ sè x,y trong sè x531y b»ng nh÷ng sè thÝch hîp ®Ó ®îc sè chia hÕt cho 2; 5 vµ 9. Bµi 3: T×m mét sè cã 4 ch÷ sè chia hÕt cho 2,3 vµ 5 ,biÕt r»ng khi ®æi vÞ trÝ c¸c ch÷ sè hµng ®¬n vÞ víi hµng tr¨m, hoÆc ch÷ sè hµng chôc víi ch÷ sè hµng ngh×n th× sè ®ã kh«ng thay ®æi . -Khi gi¶i quyÕt ®îc bµi tËp 1 HS n¾m dÊu hiÖu chia hÕt cho 5 vµ 9, biÕt dùa vµo dÊu hiÖu chia hÕt cho 5 ®Ó t×m ra gi¸ trÞ ch÷ sè tËn cïng lµ b tõ ®ã t×m ra ® îc gi¸ trÞ ch÷ sè a. VËn dông c¸ch lµm ®· n¾m ë BT1 , HS cÇn t duy ®Ó xÐt dÊu hiÖu chia hÕt cho 2 vµ 5 ®Ó t×m ra gi¸ trÞ ch÷ sè y, tõ ®ã t×m ra ®îc gi¸ trÞ ch÷ sè x ,biÕt lùa chän gi¸ trÞ x nµo phï hîp víi bµi to¸n . Sau khi ®· n¾m ch¾c c¸c dÊu hiÖu chia hÕt,c¸ch lµm to¸n d¹ng nµy th× dùa vµo ®iÒu kiÖn bµi to¸n cho ë BT3 HS biÕt ®îc sè cÇn t×m cã d¹ng abab , HS dÔ dµng t×m ®îc sè cÇn t×m thâa m·n ®iÒu kiÖn chia hÕt cho 2,3 vµ 5. -Cã khi ®Ó gi¶i ®îc mét bµi to¸n hîp phøc t¹p t«i ®· chia bµi to¸n ®ã thµnh hai ®Õn ba bµi to¸n ®¬n gi¶n kh¸c . + C«ng viÖc so¹n gi¸o ¸n : Tríc khi lªn líp,bao giê t«i còng so¹n bµi mét c¸ch cô thÓ , dùa vµo ch¬ng tr×nh ®· lªn t«i x¸c ®Þnh môc tiªu cña tiÕt häc , c¸i häc sinh cÇn ®¹t qua tiÕt häc nµy lµ g× ? Tõ ®ã lùa chän d¹ng bµi tËp , ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y mét c¸ch phï hîp. Tïy theo søc tiÕp thu cña HS m×nh mµ ®a ra c¸c bµi tËp võa søc,dù kiÕn c¸c c¸ch gi¶i quyÕt bµi to¸n , cuèi cïng chèt l¹i c¸ch lµm ng¾n gän nhÊt, dÔ hiÓu nhÊt.T«i lu«n chõa l¹i 1/2 trang gi¸o ¸n dµnh cho phÇn bæ sung,®iÒu chØnh sau tiÕt d¹y. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 * Mét cao chÊt båi dìng m«n to¸n sinh giáisèlípkinh 5 ë nghiÖm trêng tiÓunh»m häc n©ng Mai Thñy - LÖlîng Thñy. häc *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hä vµ tªn: NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh Trêng TiÓu häc Mai Thñy - + Mçi chuyªn ®Ò , mçi d¹ng bµi t«i ®Òu gióp cho HS hiÓu ®îc mèi quan hÖ gi÷a c¸i ®· cho vµ c¸i cÇn t×m tõ ®ã kh¾c s©u nÐt ®Æc trng cña tõng d¹ng bµi còng nh c¸ch lµm bµi tr¸nh t×nh tr¹ng HS chØ biÕt lµm theo thao qu¸n tÝnh. VÝ dô: - Víi m¶ng cÊu t¹o sè cÇn kh¾c s©u gi¸ trÞ tõng ch÷ sè theo hµng. -Víi m¶ng d·y sè : HS cÇn biÕt t×m mèi quan hÖ gi÷a c¸c sè trong d·y, t×m ra quy luËt cña d·y sè, t×m sè thø n cña d·y, c¸ch tÝnh tæng cña d·y sè ®ã. - Víi d¹ng tÝnh nhanh, t×m x cÇn cñng cè c¸c tÝnh chÊt c¬ b¶n cña phÐp tÝnh, c¸ch tÝnh thµnh th¹o c¸c biÓu thøc sè. - Víi bµi to¸n vÒ dÊu hiÖu chia hÕt cÇn n¾m ch¾c c¸c dÊu hiÖu chia hÕt, khi lµm bµi ph¶i biÕt lùa chän xÐt dÊu hiÖu nµo truíc ... - Víi d¹ng bµi so s¸nh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c cÇn t×m mèi quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè nh chiÒu cao, c¹nh ®¸y, hay cã chung phÇn diÖn tÝch nµo ®ã,... + Ngoµi viÖc d¹y kÜ tÊt c¶ c¸c chuyªn ®Ò vÒ to¸n t«i ®Æc biÖt quan t©m ®Õn chuyªn ®Ò : C¸c ph¬ng ph¸p gi¶i to¸n ë tiÓu häc Víi kinh nghiÖm cña b¶n th©n th× c¸c ph¬ng ph¸p gi¶i to¸n ë tiÓu häc nh mét chïm ch×a khãa ®Ó gi¶i quyÕt hÇu hÕt c¸c bµi to¸n ë tiÓu häc. Cã nh÷ng bµi to¸n khi ®äc lªn khã t×m ®îc mèi quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè trong bµi, nhng chØ cÇn dïng mét ®o¹n th¼ng ®Ó biÓu diÔn ,c¸c em nh×n vµo s¬ ®å ®o¹n th¼ng lµ cã thÓ h×nh dung ra c¸ch gi¶i bµi to¸n . VÝ dô: Bµi to¸n:Ba b¹n An, B×nh, Chi gãp tiÒn mua mét qu¶ bãng , An gãp 10500 ®ång, B×nh gãp 8500 ®ång , Chi gãp sè tiÒn kÐm trung b×nh céng sè tiÒn cña ba b¹n lµ 1000 ®ång.TÝnh sè tiÒn mua qu¶ bãng ®ã. Víi bµi to¸n nµy khã ®Ó t×m ra mèi quan hÖ gi÷a sè tiÒn ba b¹n nhng nÕu dïng mét ®o¹n th¼ng ®Ó biÓu thÞ sè tiÒn b»ng TBC sè tiÒn ba b¹n gãp th× sè tiÒn mua qu¶ bãng gÊp 3 lÇn nh thÕ .Tõ ®ã ta cã s¬ ®å nh sau: sè tiÒn cña An vµ B×nh sè tiÒn cña Chi 1000 ® Nh×n vµo s¬ ®å HS cã thÓ thÊy ®îc tæng sè tiÒn mµ hai b¹n An vµ B×nh gãp lín h¬n 2 lÇn TBC sè tiÒn ba b¹n gãp lµ 1000 ®ång . Tõ ®ã HS t×m ®îc TBC sè tiÒn ba b¹n gãp lµ : ( 10500 + 8500 - 1000) : 2 = 9000 ®ång Sè tiÒn mua qu¶ bãng lµ 9000 x 3 = 27000 ®ång Trong chuyªn ®Ò nµy c¸c ph¬ng ph¸p thêng gÆp cÇn gióp c¸c em n¾m lµ : Ph¬ng ph¸p dïng s¬ ®å ®o¹n th¼ng, ph¬ng ph¸p rót vÒ ®¬n vÞ, ph¬ng ph¸p tØ sè, ph¬ng ph¸p thay thÕ, ph¬ng ph¸p gi¶ thiÕt t¹m, ph¬ng ph¸p khö, ph¬ng ph¸p tÝnh ngîc tõ cuèi, ph¬ng ph¸plùa chän, ph¬ng ph¸p diÖn tÝch vµ mét sè ph¬ng ph¸p kh¸c. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 * Mét cao chÊt båi dìng m«n to¸n sinh giáisèlípkinh 5 ë nghiÖm trêng tiÓunh»m häc n©ng Mai Thñy - LÖlîng Thñy. häc *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hä vµ tªn: NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh Trêng TiÓu häc Mai Thñy - Víi mçi ph¬ng ph¸p tríc hÕt cÇn cung cÊp d¹ng bµi mÉu , cïng HS ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè trong bµi tõ ®ã ®Þnh h×nh ra c¸ch gi¶i sau ®ã tæng qu¸t vÒ c¸ch gi¶i d¹ng ®ã råi n©ng cao dÇn b»ng nh÷ng bµi to¸n khã h¬n. §Ó gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng bµi tËp khã yªu cÇu HS t duy,vËn dông nh÷ng kiÕn vÒ to¸n ®· häc ®Ó chuyÓn tõ nh÷ng bµi tËp khã h¬n ®ã vÒ nh÷ng bµi to¸n c¬ b¶n ®· häc. VÝ dô: Khi d¹y gi¶i to¸n b»ng ph¬ng ph¸p tÝnh ngîc tõ cuèi gÆp bµi to¸n : Có một người bán khoai cho 3 người: người thứ nhất mua 1/4 số khoai và 10kg, người thứ hai mua 5/11 số khoai còn lại và 10kg, người thứ 3 mua 50kg thì hết. Hỏi số lượng khoai đã bán là bao nhiêu kg? Khi gÆp bµi to¸n nµy, HS ph¶i biÕt chuyÓn bµi to¸n vÒ mét d¹ng ®¬n gi¶n h¬n ®ã lµ :gi¶ sö ngêi thø hai chØ mua 5/11 sè khoai ,khi ®ã sè khoai cßn l¹i ph¶i lµ 50 + 10 = 60 kg ,tõ ®©y dÔ dµng t×m ®îc sè khoai cßn l¹i sau khi b¸n lÇn thø nhÊt lµ 60 : 6 x11 = 110 kg. TiÕp tôc gi¶ sö ngêi thø nhÊt chØ mua 1/4 sè khoai, ®Õn ®©y bµi to¸n trë nªn rÊt ®¬n gi¶n, dÔ t×m ®îc sè khoai cßn l¹i sau b¸n ®i 1/4 sè khoai tõ ®ã gi¶i ®îc bµi to¸n . Hay khi d¹y vÒ so s¸nh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c d¹ng bµi c¬ b¶n khi so s¸nh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c lµ dùa vµo hai yÕu tè chiÒu cao vµ c¹nh ®¸y. Sau khi n¾m ch¾c d¹ng nµy t«i ®a ra nh÷ng bµi to¸n khã h¬n ®ßi hái HS ph¶i suy nghÜ ,t×m c¸ch vÏ thªm ®êng phô ®Ó ®a bµi to¸n vÒ d¹ng ®· häc. + Trong c¸c buæi båi dìng, t«i lu«n ý thøc r»ng: kiÕn thøc c¬ b¶n lµ nÒn mãng ®Ó c¸c em tiÕp thu c¸c kiÕn thøc n©ng cao. Do vËy, buæi häc nµo, t«i ®Òu cñng cè l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n cho c¸c em råi míi ®a ra c¸c kiÕn thóc n©ng cao dÇn gióp cho häc sinh viÖc ph©n tÝch, t×m c¸ch gi¶i cho bµi to¸n mét c¸ch dÔ dµng h¬n. + Víi mçi bµi to¸n, d¹ng to¸n, t«i ®Òu tËp cho c¸c em kÜ n¨ng ®äc kÜ ®Ò, ph©n tÝch bµi to¸n, t×m hiÓu c¸c diÒu kiÖn bµi to¸n cho, t×m mèi liªn quan gi÷a c¸c d÷ kiÖn, tõ ®ã tãm t¾t, nhËn d¹ng còng nh lùa chän ph¬ng ph¸p gi¶i to¸n thÝch hîp. Khi ®· cã kÕ ho¹ch gi¶i, t«i tËp cho c¸c em c¸ch lËp luËn l«-gich, c¸ch tr×nh bµy bµi gi¶i ng¾n gän, c¸ch tÝnh chÝnh x¸c. +Víi HS ®¹i trµ GV cã thÓ Ýt ra bµi tËp vÒ nhµ song víi HSG viÖc vÒ nhµ luyÖn tËp lµ rÊt cÇn thiÕt, sau mçi buæi häc båi dìng t«i lu«n ra thªm cho c¸c em tõ 2 ®Õn 3 bµi tËp vËn dông, trong ®ã cã1 bµi ®ßi hái c¸c em ph¶i suy nghÜ, t×m tßi. Qua viÖc lµm nµy t«i thÊy viÖc rÌn kÜ n¨ng lµm bµi cho häc sinh rÊt cã hiÖu qu¶ . + §Ó gióp cho c¸c em n¾m ®îc nhiÒu d¹ng to¸n h¬n , t«i cho tÊt c¶ c¸c em trong ®éi tuyÓn tham gia s©n ch¬i " Gi¶i to¸n qua m¹ng '', mçi em Ýt nhÊt lµ mét nic. Qua s©n ch¬i c¸c em ®îc rÌn luyÖn tÝnh nhanh nhÑn, ãc t duy, ph¸n ®o¸n. Ngoµi ra c¸c em cßn dïng sè tay ghi chÐp l¹i nh÷ng d¹ng bµi khã mµ c¸c em cha thÓ gi¶i ®îc nhê gi¸o viªn híng dÉn gi¶i sau. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 * Mét cao chÊt båi dìng m«n to¸n sinh giáisèlípkinh 5 ë nghiÖm trêng tiÓunh»m häc n©ng Mai Thñy - LÖlîng Thñy. häc *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hä vµ tªn: NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh Trêng TiÓu häc Mai Thñy - + T«i thùc sù nhiÖt t×nh lu«n gÇn gòi víi häc sinh trong gi¶ng d¹y båi dìng, lu«n cëi më víi c¸c em còng nh thËt nghiªm tóc víi viÖc häc tËp, «n luyÖn cña häc sinh + Ngoµi ra ®Ó ph¸t huy ®îc tÝch cùc cña häc sinh, t«i lu«n quan t©m ®Õn viÖc d¹y häc víi tõng ®èi tîng nh»m ph¸t huy ë nh÷ng häc sinh næi tréi, bøt ph¸ trong viÖc häc tËp còng nh tr¸nh t¹o ra hÉng hôt cho nh÷ng em chËm h¬n. 4.C«ng t¸c kiÓm tra, ®¸nh gi¸: + Qua c¸c d¹ng bµi, t«i ®Òu cã bµi kiÓm tra ®¸nh gi¸ møc ®é tiÕp thu kiÕn thøc kÜ n¨ng, ph¸t hiÖn ra nh÷ng chç mµ c¸c em cha n¾m, kÞp thêi bæ sung. T«i lu«n chó träng kiÓm tra c¸ch tr×nh bµy lÝ luËn l«-gich cña c¸c em. +Qua tõng th¸ng t«i ®Òu tæ chøc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp th¸ng ®ã b½ng nh÷ng ®Ò to¸n mang tÝnh tæng hîp. 5.C«ng t¸c ®éng viªn, khen thëng: + §Ó t¹o ®îc niÒm ®am mª, høng thó trong häc tËp t«i lu«n sö dông h×nh thøc tuyªn d¬ng, xÕp vÞ thø qua tõng th¸ng häc, cã khen thëng cho nh÷ng häc sinh ®¹t kÕt qu¶ cao, còng nh häc sinh cã sù phÊn ®Êu nç lùc trong häc tËp, båi dìng. + Phèi hîp nªu g¬ng khen thëng ë líp, ë trêng, ë gia ®×nh.. Thêng xuyªn th«ng b¸o kÕt qu¶ c¸c bµi kiÓm tra cña c¸c em cho gia ®×nh biÕt. + Ngoµi ra trong c¸c giê häc, t«i lu«n ®éng viªn häc sinh, tæ chøc giê häc mét c¸ch nhÑ nhµng còng nh cã c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i trong to¸n häc gióp cho c¸c em võa gi¶i trÝ, võa kh¾c s©u kiÕn thøc. V. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc Nhê sù chØ ®¹o s©u s¸t cña l·nh ®¹o trêng, nhê sù phèi hîp ®ång bé gi÷a gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ gi¸o viªn båi dìng, cïng víi sù nç lùc cña b¶n th©n chÊt lîng m«n To¸n häc sinh giái líp 5 ë Mai Thñy ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn. Cô thÓ , qua c¸c bµi kiÓm tra tæng hîp cuèi th¸ng , t«i thu ®îc kÕt qu¶ nh sau: Tæng sè häc sinh tham gia Th¸ng §iÓm 1-9 9 10/2011 11/2011 12/2011 5 4 3 KÕt qu¶ kiÓm tra 10-14 ® 4 4 5 15-17 ® 0 1 1 18-20 ® Tæng sè HS dù kiÕn ®¹t gi¶i 0 4 5 6 Sau 3 th¸ng ,®éi tuyÓn chØ chän l¹i 5 em tiÕp tôc båi dìng ®Ó tham gia dù thi cÊp huyÖn .KÕt qu¶ kiÓm tra 2 th¸ng båi dìng cuèi n¨m häc 2011-2012 nh sau: Tæng sè KÕt qu¶ kiÓm tra Tæng sè §iÓm 1-9 10-14 ® 15-17 ® 18-20 ® häc sinh Th¸ng HS dù kiÕn tham ®¹t gi¶i gia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 * Mét cao chÊt båi dìng m«n to¸n sinh giáisèlípkinh 5 ë nghiÖm trêng tiÓunh»m häc n©ng Mai Thñy - LÖlîng Thñy. häc *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hä vµ tªn: NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh Trêng TiÓu häc Mai Thñy 5 1/2012 2/2012 3 2 1 2 1 1 5 5 -KÕt qu¶ thi HSG To¸n -TiÕng ViÖt cÊp huyÖn n¨m häc 2011-2012 cña trêng tiÓu häc Mai Thñy nh sau : Gi¶i nhÊt : 1 em Gi¶i nh× : 3 em Gi¶i khuyÕn khÝch : 1 em -KÕt qu¶ thi HSG To¸n -TiÕng ViÖt cÊp tØnh n¨m häc 2011-2012 cña trêng tiÓu häc Mai Thñy nh sau : cã 3/4 em dù thi ®Òu ®¹t gi¶i Ba. VI. Bµi häc kinh nghiÖm:Qua qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y båi dìng, t«i nhËn thÊy muèn n©ng cao chÊt lîng häc sinh giái m«n To¸n th× cÇn ph¶i cã nh÷ng kinh nghiÖm sau: - Ph¶i cã sù phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c lùc lîng gi¸o dôc trong nhµ trêng. - C«ng viÖc båi dìng häc sinh giái cÇn ®îc quan t©m tõ c¸c líp díi. §iÒu quan träng lµ ph¶i lùa chän ®èi tîng häc sinh cã ®ñ kh¶ n¨ng tiÕp cËn c«ng t¸c båi dìng häc sinh giái. - Bªn c¹ch ®ã, ngêi d¹y båi dìng ph¶i hÕt søc nhiÖt t×nh víi c«ng t¸c nµy, thêng xuyªn coi träng viÖc rÌn luyÖn cñng cè kh¾c s©u nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cho häc sinh còng nh trang bÞ cho c¸c em nh÷ng kiÕn thøc n©ng cao, nh÷ng ph¬ng ph¸p gi¶i to¸n thiÕt thùc. - Ph¶i ®Çu t nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc, uèn n¾n c¸c em tõ nh÷ng ®iÒu tëng lµ ®¬n gi¶n, nhng ®ã lµ vÊn ®Ò thiÕt thùc cho viÖc h×nh thµnh kü n¨ng lµm bµi. - Gi¸o viªn båi dìng ph¶i t©m huyÕt, lu«n t×m tßi, tÝch luü kinh nghiÖm qua nhiÒu n¨m vÒ kiÕn thøc, vÒ ph¬ng ph¸p. VII- KÕt luËn Gi¸o dôc TiÓu häc cã vÞ trÝ quan träng trong hÖ thèng Gi¸o dôc quèc d©n, lµ bËc häc t¹o ®µ, t¹o thÕ cho gi¸o dôc phæ th«ng ph¸t triÓn. ViÖc lµm tèt c«ng t¸c båi dìng häc sinh giái, chÝnh lµ sù gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc cña nhµ trêng. Tõ thùc tÕ c«ng t¸c båi dìng häc sinh giái vµ kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc, tõ nh÷ng khã kh¨n mµ c«ng t¸c båi dìng gÆp ph¶i, b¶n th©n t«i m¹nh d¹n ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p, nh»m gãp phÇn gióp häc sinh häc tËp tiÕn bé h¬n. Tin tëng r»ng, víi sù nç lùc cña ®éi ngò nhµ trêng, sù cè g¾ng cña häc sinh vµ sù ch¨m lo cña phô huynh häc sinh, nhÊt ®Þnh c«ng t¸c båi dìng häc sinh giái sÏ gÆt h¸i ®îc nhiÒu kÕt qu¶; gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo c«ng cuéc ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng, vµo sù nghiÖp ®µo t¹o nh©n tµi cho quª h¬ng ®Êt níc. NhËn xÐt cña H§KH trêng Mai Thñy, ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2012. Ngêi viÕt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 * Mét cao chÊt båi dìng m«n to¸n sinh giáisèlípkinh 5 ë nghiÖm trêng tiÓunh»m häc n©ng Mai Thñy - LÖlîng Thñy. häc *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hä vµ tªn: NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh Trêng TiÓu häc Mai Thñy NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 * Mét cao chÊt båi dìng m«n to¸n sinh giáisèlípkinh 5 ë nghiÖm trêng tiÓunh»m häc n©ng Mai Thñy - LÖlîng Thñy. häc
- Xem thêm -