Tài liệu Một số kinh nghiệm giảng dạy phân môn làm văn phần nghị luận xã hội lớp 12

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

O PHAÏ M THÒ THU THANH (Tröôø n g THPT Nguyeã n Trung Tröï c ) Giaû i B I. ÑAË T VAÁ N ÑEÀ 1. Lí do choï n ñeà taø i Trong vaê n kieä n ñaï i hoä i Ñaû n g toaø n quoá c laà n thöù X, Ñaû n g ta chæ roõ : “Öu tieâ n haø n g ñaà u cho vieä c naâ n g cao chaá t löôï n g daïy vaø hoï c . Ñoå i môù i chöông trình, noä i dung, phöông phaù p daï y vaø hoï c , naâ n g cao chaá t löôï n g ñoä i nguõ giaù o vieâ n vaø taê n g cöôø n g cô sôû vaä t chaá t cuû a nhaø tröôø n g, phaù t huy khaû naê n g saù n g taï o vaø ñoä c laä p suy nghó cuû a hoï c sinh, sinh vieâ n .” (Tr.207, Nxb chính trò quoá c gia, HN, 2007) Nghò quyeá t 02 cuû a Ñaû n g boä tænh An Giang khoù a 8 nhaá n maï n h: “Caà n phaû i gaé n keá t caû heä thoá n g chính trò vaø nhaâ n daâ n cuø n g chaê m lo phaù t trieå n söï nghieä p giaù o duï c vaø ñaø o taï o , naâ n g cao chaá t löôï n g nguoà n nhaâ n löï c ñaù p öù n g ngaø y caø n g toá t hôn cho söï nghieä p ñoå i môù i trong ñoù troï n g taâ m laø naâ n g cao chaá t löôï n g daï y vaø hoï c ”. Qua caù c chuû tröông cuû a Ñaû n g vaø nhaø nöôù c töø trung öông ñeá n ñòa phöông ta nhaä n thaá y vaá n ñeà naâ n g cao chaá t löôï n g giaù o duï c laø moä t vaá n ñeà caá p baù c h hôn bao giôø heát . Theá nhöng thöï c teá chaá t löôï n g giaù o duï c moâ n vaê n cuû a An Giang noù i chung vaø keá t quaû cuû a kì thi toá t nghieä p THPT moâ n vaê n vöø a qua coø n thaá p , chöa ñaù p öù n g ñöôï c söï kì voï n g cuû a toaø n xaõ hoä i . Laø m theá naø o ñeå naâ n g cao chaá t löôï n g moâ n vaê n , hoï c sinh hoï c toá t moâ n vaê n , töï tin trong hoï c taä p thi cöû laø ñieà u chuù n g ta ñaë c bieä t quan taâ m . Trong chöông trình laø m vaê n hieän haøn h, vaê n nghò luaä n ñöôï c ñöa vaø o hoï c töø trung hoï c cô sôû ñeá n trung hoï c phoå thoâ n g. Vaê n nghò luaä n trôû thaø n h moä t theå loaï i gaé n boù vôù i hoï c sinh trong suoá t hai caá p hoï c vaø trong chöông trình thi cöû mang tính quoá c gia. Maë t khaù c , vaê n nghò luaä n cuõ n g laø daï n g phoå bieá n trong cuoä c soá n g, thieá t thöï c ñoá i vôù i ñôø i soá n g xaõ hoä i . Nhöng qua thöï c teá hai naê m giaû n g daï y lôù p 12 theo chöông trình caû i caù c h, baû n thaâ n nhaä n thaá y naê n g löï c laø m vaê n nghò luaä n cuû a hoï c sinh coø n nhieà u haï n cheá . Khaû naê n g nhaä n thöù c vaá n ñeà cuû a hoï c sinh coø n mô hoà , thieá u voá n soá n g vaø kinh nghieä m thöï c tieã n . Töø ñoù daã n ñeá n chaá t löôï n g baø i laø m cuû a hoï c sinh coø n thaá p . 1 Töø nhöõ n g lí do neâ u treâ n , toâ i nhaä n thaá y vaá n ñeà laø m theá naø o giuù p hoï c sinh coù kó naê n g laø m toá t baø i vaê n nghò luaä n xaõ hoä i laø raá t caà n thieá t . Vì vaä y , qua thöï c tieã n giaû n g daï y , 2 baû n thaâ n xin neâ u leâ n moä t vaø i kinh nghieä m cuû a mình veà vieä c giaû n g daï y vaê n nghò luaä n ôû lôù p 12 vôù i mong muoá n naâ n g cao hieä u quaû ñaø o taï o trong tröôø n g phoå thoâ n g. 2. Lòch söû ñeà taø i Ñeà taø i “Moä t soá kinh nghieä m giaû n g daï y phaâ n moâ n laø m vaê n phaà n nghò luaä n xaõ hoä i lôù p 12” ñaõ coù raá t nhieà u giaù o vieâ n daï y vaê n noù i chung vaø giaù o vieâ n daï y vaê n lôù p 12 noù i rieâ n g tìm hieå u nghieâ n cöù u . Trong chöông trình laø m vaê n trung hoï c cô sôû vaø trung hoï c phoå thoâ n g ñaõ coù nhieà u tieá t daï y lí thuyeá t vaø luyeä n taä p veà kieå u baø i nghò luaä n xaõ hoä i . Caù c nhaø nghieâ n cöù u nhö Ñoã Ngoï c Thoá n g, Traà n Thanh Ñaï m …cuõ n g vieá t nhieà u saù c h nghieâ n cöù u höôù n g daã n phöông phaù p laø m vaê n nghò luaä n xaõ hoä i . Tuy nhieâ n , caù c giaû i phaù p maø caù c nhaø vieá t saù c h ñöa ra nhieà u khi coø n mang tính chaá t lí thuyeá t , hoaë c caù c kinh nghieä m cuû a ñoà n g nghieä p qua hoä i thaû o do Sôû Giaù o duï c vaø Ñaø o taï o An Giang toå chöù c khi aù p duï n g cho moï i ñoá i töôï n g hoï c sinh nhieà u khi vaã n coø n haï n cheá nhaá t ñònh. Vì vaä y , khi vieá t ñeà taø i “Moä t soá kinh nghieä m giaû n g daï y phaâ n moâ n laø m vaê n nghò luaä n xaõ hoä i lôù p 12 ”, beâ n caïn h vieäc tieá p thu nhöõ n g kinh nghieä m cuû a ñoà n g nghieä p , nghieâ n cöù u taø i lieä u , baû n thaâ n ñöa ra moä t soá kinh nghieä m ñaõ ñöôï c aù p duï n g trong giaû n g daï y ôû nhöõ n g naê m vöø a qua, vôù i mong muoá n trao ñoå i cuø n g ñoà n g nghieä p ñeå giuù p hoï c sinh caû i thieä n ñöôï c chaá t löôï n g hoï c vaê n cuû a mình. 3. Giôù i haï n ñeà taø i Ñeà taø i “Moä t soá kinh nghieä m giaû n g daï y phaâ n moâ n laøm vaê n nghò luaä n xaõ hoä i lôù p 12 ” chuû yeá u nghieâ n cöù u vaá n ñeà höôù n g daã n hoï c sinh kó naê n g laø m toá t baø i vaê n nghò luaä n xaõ hoä i veà vaá n ñeà tö töôû n g ñaï o lí vaø hieä n töôï n g ñôø i soá n g. II. NOÄ I DUNG, BIEÄ N PHAÙ P GIAÛ I QUYEÁ T : 1. Thöï c traï n g vaá n ñeà Naê m hoï c 2008-2009, toâ i ñöôï c phaâ n coâ n g giaû n g daï y ba lôù p 12. Trong hoï c kì I hoï c sinh ñöôï c laø m hai baø i laø m vaê n nghò luaä n xaõ hoä i veà moä t tö töôû n g ñaï o lí vaø nghò luaä n veà moä t hieä n töôï n g ñôø i soá n g. Qua thoá n g keâ keá t quaû cuû a hai baø i vieá t toâ i nhaä n thaá y keá t quaû ñaï t ñöôï c raá t thaá p . Cuï theå : 3 Töø keá t quaû ñoù , toâ i ñaõ ñi saâ u tìm hieå u vieä c hoï c taä p cuû a caù c em ôû lôù p , ôû nhaø , suy ngaã m laï i caù c h daï y cuû a baû n thaâ n . Toâ i nhaä n thaá y hoï c sinh laø m kieå u baø i nghò luaä n xaõ hoä i yeá u keù m do nhieà u nguyeâ n nhaâ n . Tröôù c heá t do thôø i löôï n g tieá t hoï c nghò luaä n xaõ hoä i ôû lôù p 12 quaù ít. Trong chöông trình 12 ban cô baû n , hoï c sinh ñöôï c hoï c hai tieá t nghò luaä n xaõ hoä i ôû hoï c kì I. Ñoù laø moä t tieá t nghò luaä n tö töôû n g ñaï o lí vaø moä t tieá t nghò luaä n veà moä t hieä n töôï n g ñôø i soá n g. Sau moã i tieá t hoï c hoï c sinh coù moä t baø i vieá t thöï c haø n h. Baø i vieá t soá 1 taï i lôù p , baø i vieá t soá 2 ôû nhaø . Vì vaä y , thôø i gian ñeå hoï c sinh luyeä n taä p thöï c haø n h treâ n lôù p laø raá t ít. Maë t khaù c , hieä n nay do xu theá thôø i ñaï i , hoï c sinh coù taâ m lí thích hoï c caù c moâ n khoa hoï c töï nhieâ n maø ngaù n ngaï i hoï c moâ n vaê n , cho raè n g moâ n vaê n chuû yeá u do naê n g khieá u töï nhieâ n chöù khoâ n g phaû i do khoå luyeä n , moâ n vaê n khoù choï n ngaø n h ngheà sau naø y . Cho neâ n moä t boä phaä n khoâ n g nhoû hoï c sinh hoï c ñoá i phoù , laø m baø i ñoá i phoù maø khoâ n g chòu tích luõ y voá n soá n g. Veà phía giaù o vieâ n , nguyeâ n nhaâ n chuû yeá u do chuù n g ta chöa taï o ñöôï c höù n g thuù trong giôø hoï c vaê n cho hoï c sinh. Daï y nghò luaä n xaõ hoä i maø ta chöa ñoå i môù i phöông phaù p daï y hoï c coø n söû duï n g phöông phaù p daï y cuõ , aù p ñaë t ñoá i vôù i hoï c sinh, chöa taï o ñieà u kieä n cho caù c em boä c loä suy nghó cuû a mình. Giaù o vieâ n chöa taä p cho hoï c sinh thoù i quen tích luõ y kieá n thöù c töø ñôø i soá n g, taï o taâ m theá töï tin trong laø m baø i . Ña phaà n chuù n g ta chuù troï n g veà vaá n ñeà daï y theá naø o ñeå hoï c sinh hieå u baø i , ñoá i phoù vôù i kì thi TNTHPT haè n g naê m . Trong khaâ u chaá m traû baø i , ñoâ i khi chuù n g ta vaã n coø n thöï c hieä n qua loa, chöa thöï c söï coi troï n g khaâ u chaá m traû baø i . Ñoù laø moä t soá nguyeâ n nhaâ n cô baû n cuû a thöï c traï n g treâ n . 2. Nhöõ n g bieä n phaù p thöï c hieä n 2.1. Nghieâ n cöù u chöông trình Tröôù c tieâ n , toâ i nghieâ n cöù u kó chöông trình saù c h giaù o khoa veà daï n g ñeà nghò luaä n xaõ hoä i töø THCS ñeá n lôù p 12 ñeà naé m ñöôï c noä i dung toå n g quan cuû a chöông trình hoï c töø caù c lôù p döôù i . Töø ñoù coù caù c h daï y phuø hôï p hôn. Qua heä thoá n g chöông trình caû hai caá p hoï c ta nhaä n thaá y ôû caù c lôù p caá p 2 hoï c sinh ñaõ naé m ñöôï c khaù i nieä m vaê n nghò luaä n , caù c thao taù c laä p luaä n trong vaên nghò luaä n xaõ hoä i vaø hoï c sinh ñöôï c laø m quen, luyeä n taä p vôù i caù c daï n g ñeà tìm hieå u veà nhöõ n g caâ u ca dao tuï c ngöõ , nhöõ n g caâ u danh ngoâ n , ngaï n ngöõ ñôn giaû n . ÔÛ caá p 3, hoï c sinh chuû yeá u luyeä n taä p ñeå reø n luyeä n kó naê n g laø m vaê n nghò luaä n xaõ hoä i . Caù c em ñöôï c luyeä n taä p caù c kó naê n g tìm hieå u ñeà , tìm yù , laä p daø n yù, trình baø y yù vaø kó naê n g vieá t môû baø i , 4 thaâ n baø i vaø keá t luaä n . Noä i dung caù c ñeà baø i laø nhöõ n g hieä n töôï n g ñôø i soá n g ñang xaû y ra, nhöõ n g vaá n ñeà ñaï o lí, nhöõ n g giaù trò ñaï o ñöù c maø caû xaõ hoä i quan taâm. Naé m ñöôï c söï noá i tieá p chöông trình cuû a caù c caá p lôù p , khoá i lôù p , giaù o vieâ n thuaä n lôï i trong vieä c keá thöø a vaø cung caá p kieá n thöù c môù i cho hoï c sinh. Chaú n g haï n trong kì thi 5 toá t nghieä p 2008-2009, caâ u 2 veà nghò luaä n xaõ hoä i cuû a ban cô baû n baø n veà taù c duï n g cuû a saù c h, neá u hoï c sinh ñöôï c giaù o vieâ n cho heä thoá n g laï i caù c vaá n ñeà ñaõ hoï c ôû caá p trung hoï c cô sôû thì hieä u quaû coù leõ khaû quan hôn. 2.2. Kieå m tra trình ñoä hoï c sinh. Ngay töø ñaà u naê m hoï c 2009- 2010 khi ñöôï c phaâ n coâ n g daï y ba lôù p 12, toâ i ñaõ tieá n haø n h kieå m tra kó naê n g laø m vaê n nghò luaä n xaõ hoä i cuû a hoï c sinh thoâ n g qua tieá t töï choï n . Qua ñoù phaâ n loaï i töø n g nhoù m trình ñoä hoï c sinh ñeå coù phöông phaù p daï y hoï c phuø hôï p vôù i töø n g ñoá i töôï n g hoï c sinh. Coâ n g vieä c naøy tieáp tuï c thöï c hieä n qua baø i laø m thöï c haø n h trong tieá t luyeä n taä p , qua baø i kieå m tra soá 1, soá 2 cuû a hoï c kì I. Töø nhöõ n g caê n cöù ñoù , toâ i chia moã i lôù p thaø n h ba nhoù m hoï c sinh: Khaù gioû i , trung bình vaø yeá u , keù m ñeå phaâ n coâ n g nhieä m vuï cho caù c em vaø höôù n g daã n phöông phaù p hoï c theo töø n g nhoù m ñaõ chia. 2.3. Döï giôø ñoà n g nghieä p . Trong hai naê m hoï c 2008-2009 vaø 2009-2010, toâ i thöôø n g xuyeâ n döï giôø caù c ñoà n g nghieä p ñaë c bieä t döï caù c tieá t daï y nghò luaä n xaõ hoä i ôû khoá i 11,12. Qua giôø daïy cuû a ñoà n g nghieä p , toâ i hoï c taä p ñöôï c nhöõ n g kinh nghieä m cuû a caù c giaù o vieâ n khaù c . Töø ñoù , tích luõ y theâ m kinh nghieä m ñeå giaû n g daï y toá t hôn baø i nghò luaä n xaõ hoä i . 2.4. Höôù n g daã n hoï c sinh coù thoù i quen tích luõ y kinh nhieä m , voá n soá n g. Trong quaù trình giaû n g daï y , toâ i luoâ n coi troï n g khaâ u höôù n g daã n hoï c sinh coù thoù i quen tích luõ y kieá n thöù c . Khaâ u tích luõ y ñöôï c thöï c hieä n qua vieä c höôù n g daã n hoï c sinh coù thoù i quen quan saù t , caû m nhaä n vaø ghi cheù p laø m tö lieä u . Nhöõ n g vieä c raá t bình thöôø n g nhöng neá u coù yù thöù c , voá n soá n g cuû a mình seõ ñöôï c nuoâ i döôõ n g. Ñoù coù theå laø nhöõ n g coâ n g vieä c : + Moã i saù n g xeù tôø lòch, toâ i khuyeâ n hoï c sinh haõ y ñoïc xem coù lôø i hay yù ñeï p naø o caà n suy ngaã m , ghi vaø o soå tay nhöõ n g caâ u thuù vò, taä p thoù i quen tìm hieå u veà ñieà u ñoù , neá u beá taé c trao ñoå i vôù i baï n beø hoaë c nhôø giaù o vieâ n giaû n g hoä . + Khi ñi treâ n ñöôø n g, gaë p nhöõ n g caâ u khaå u hieä u , nhöõ n g aù p phích quan saù t vaø caû m nhaä n nhöõ n g ñieà u ñoù , ghi laï i nhöõ n g yù caà n thieá t . Chaú n g haï n khi qua vuø n g nuù i Tri Toâ n , Tònh Bieâ n baé t gaë p lôø i caû n h baù o : “Chaù y röø n g nhö theå chaù y nhaø Chaù y röø n g nhö theå chaù y da thòt mình” Hoï c sinh phaû i töï hoû i taï i sao laï i coù nhöõ n g lôø i caû n h baù o ñoù ? YÙ nghóa cuû a noù laø gì? Thöï c traï n g 6 röø n g baâ y giôø nhö theá naø o ?... + Khuyeâ n hoï c sinh coù thoù i quen xem thôø i söï trong nöôù c vaø quoá c teá qua truyeà n hình. Moã i laà n xem, coù nhöõ n g taá m göông toá t , nhöõ n g hieä n töôï n g xaá u ghi laï i laø m tö lieä u ñuù c ruù t kinh nghieä m soá n g cho mình. Khuyeâ n hoï c sinh xem nhöõ n g chöông trình boå ích nhö: Vöôï t leâ n chính mình; Maù i aá m ATV; Traù i tim cho em; Öôù c mô cuû a Thuù y … Khi xem truyeà n hình thaá y nhöõ n g hieä n töôï n g voâ caû m nhö em Bình bò haø n h hung ngay giöõ a Thuû ñoâ Haø Noä i ; chaù u Haû o ôû Bình Phöôù c bò ba meï ngöôï c ñaõ i , toâ i ñeà u keå cho caù c em nghe, nhaé c nhôû caù c em theo doõ i vaø sau ñoù kieå m tra laï i thaù i ñoä cuû a caù c em tröôù c nhöõ n g vaá n ñeà ñoù . + Xaâ y döï n g cho hoï c sinh thoù i quen ñoï c baù o , giaù o vieâ n thöï c hieä n chuyeâ n muï c “Ñoï c baù o giuø m hoï c sinh”. Thöï c teá hoï c sinh raá t löôø i ñoï c , khoâ n g coù thoù i quen ñoï c , laï i thieáu thôøi gian neâ n tröôù c heá t giaù o vieâ n ñoï c cho hoï c sinh nghe, nhöõ n g chuyeâ n muï c coù ích cho hoï c taä p , cho vieä c phaù t trieå n nhaâ n caù c h cuû a hoï c sinh. Sau khi hoï c sinh thích thuù vaø coù thoù i quen tìm hieå u giaù o vieâ n höôù n g daã n hoï c sinh töï tìm toø i ñeå ñoï c . Khi tìm ñöôï c nhöõ n g baø i baù o phuø hôï p , toâ i choï n thôø i gian 15 phuù t ñaà u giôø hoaë c tieá t töï choï n , tieá t boà i döôõ n g hoï c sinh yeá u ñoï c cho hoï c sinh nghe, höôù n g daã n hoï c sinh ghi nhöõ n g yù caà n thieá t laø m tö lieä u . Chaú n g haï n khi ñoï c loaï t baø i baù o tuoå i treû vieà t veà hình aû n h “Löu Bình Döông Leã thôø i nay” (Caâ u chuyeä n : Coõ n g baï n ñi hoï c - A Puù t h vaø A Traâ m , caâ u chuyeä n : Ruù t ruoä t nuoâ i baï n , caâ u chuyeä n : Tình nghóa ôû quaù n nöôù c ngheø o …), chuyeâ n muï c “Chuyeä n ñôø i töï keå ” cuû a baù o Tuoå i treû , nhöõ n g baø i baù o vieá t veà hình aû n h soâ n g Hoà n g, soâ n g MeKong caï n kieä t , chöông trình “ Baø n veà giaù trò cuû a yeâ u thöông” cuû a ñaø i truyeà n hình HTV, chöông trình phaù t ñoä n g trong thaù n g Thanh nieâ n cuû a ñaø i truyeà n hình Vieä t Nam “Seû gioï t maù u ñaø o , trao nieà m hy voï n g” , toâ i ñeà u cung caá p tö lieä u cho hoï c sinh. + Höôù n g daã n hoï c sinh truy caä p treâ n Internet nhöõ n g vaá n ñeà “noù n g” ñang xaû y ra trong cuoä c soá n g maø moï i ngöôø i quan taâ m vaø ghi cheù p laø m tö lieä u , tích luõ y voá n soá n g. Nhöõ n g coâ n g vieä c treâ n toâ i ñeà u höôù n g daã n caù c em laø m , khuyeá n khích nhöõ n g em thöï c hieä n toá t baè n g caù c h cho ñieå m thöôû n g, ñaë c bieä t nhöõ n g em yeá u keù m ñeà u ñöôï c khích leä khi coù söï tieá n boä . 2.5. Reø n luyeä n kó naê n g vieá t , taê n g cöôø n g luyeä n taä p Giaû i phaù p naø y toâ i thöï c hieä n trong tieá t töï choï n , tieá t boà i döôõ n g yeá u vaø luyeä n taä p veà nhaø . Döï a vaø o phaâ n loaï i ñoá i töôïn g hoï c sinh, toâ i aù p duïn g caù c noä i dung coân g vieä c khaùc 7 nhau. Naê m hoï c 2009-2010, moâ n vaê n ñöôï c taê n g theâ m moä t tieá t töï choï n , hai tieá t /tuaà n boà i döôõ n g yeá u . Ñoá i vôù i tieá t töï choï n ñoá i töôï n g aù p duï n g laø caû lôù p , coø n tieá t boà i döôõ n g yeá u ñoá i töôï n g laø hoï c sinh töø trung bình yeá u trôû xuoá n g. Vaø o ñaà u naê m hoï c , sau khi coù keá hoaï c h phaâ n coâ n g cuûa nhaø tröôø n g toå chuyeâ n moâ n tieá n haø n h hoï p baø n veà keá hoaï c h giaû n g daï y trong naê m hoï c , laä p keá hoaï c h giaû n g daï y tieá t chính khoù a , tieá t töï choï n vaø boà i döôõ n g hoï c sinh yeá u , boà i döôõ n g hoï c sinh gioû i . Ñoá i vôù i tieá t chính khoù a , toâ i thöï c hieä n theo phaân phoá i chöông trình, giaû n g daï y nhöõ n g noä i dung chính theo chuaå n kieá n thöù c cuû a boä . Ñoá i vôù i tieá t töï choï n , toå thoá n g nhaá t daï y theo chuû ñeà baù m saù t vì trình ñoä hoï c sinh ôû vuø n g saâ u , vuø n g xa, vuø n g coù ñoâ n g ñoà n g baø o daâ n toä c thieå u soá coø n coù nhöõ n g haï n cheá 8 nhaá t ñònh. Trong chöông trình kì I, toå n g soá 18 tieá t töï choï n ñöôï c chia ra: 4 tieá t reø n luyeä n kó naê n g laø m vaê n nghò luaä n xaõ hoä i veà moä t tö töôû n g ñaï o lí, 4 tieá t reø n luyeä n kó naê n g laø m vaê n nghò luaä n veà moä t hieä n töôï n g ñôø i soá n g, 4 tieá t reø n luyeä n kó naê n g laø m vaê n nghò luaä n vaê n hoï c veà moä t baø i thô, ñoaï n thô, 2 tieá t reø n luyeä n kó naê n g laø m vaê n veà moä t yù kieá n baø n veà vaê n hoï c , 4 tieá t coø n laï i oâ n taä p vaø thi hoï c kì. Trong 8 tieá t töï choï n treâ n lôù p , hoï c sinh luyeä n taä p theo höôù n g daã n cuû a giaù o vieâ n . Tröôù c moã i tieá t daï y , toâ i cung caá p cho hoï c sinh hai ñeà nghò luaä n xaõ hoä i yeâ u caà u hoï c sinh veà nhaø thöï c hieä n caù c thao taù c phaâ n tích ñeà , laä p daø n yù , vieá t phaà n môû baø i hoaø n chænh. Noä i dung caù c ñeà baø i hoï c sinh tìm hieå u , toâ i löï a choï n caù c vaá n ñeà coù yù nghóa giaù o duï c vaø nhöõ n g vaá n ñeà ñang xaå y ra trong thöï c teá cuoä c soá n g ñeå hoï c sinh tìm hieå u . Trong 1 tieá t hoï c treâ n lôù p , hoï c sinh tìm hieå u hai ñeà giaù o vieâ n ñaõ cho tröôù c , hoï c sinh thaû o luaä n theo nhoù m trong khoaû n g 5-7’ veà nhöõ n g vaá n ñeà mình ñaõ ñoä c laä p suy nghó ôû nhaø . Sau ñoù giaù o vieâ n goï i moä t soá nhoù m ñaï i dieä n trình baø y caù c noä i dung veà tìm hieå u ñeà , tìm yù vaø laä p daø n yù . Giaù o vieâ n nhaä n xeù t söû a chöõ a vaø hoaø n chænh daø n yù cho ñeà baø i . Böôù c trình baø y yù , dieã n ñaï t thaø n h vaê n giao cho ñoá i töôï n g hoï c sinh khaù gioû i trình baø y tröôù c , sau ñoù höôù n g daã n hoï c sinh trung bình vaø yeá u keù m trình baø y phaà n chuaå n bò cuû a mình. Ñoá i vôù i hoï c sinh khaù gioû i khi trình baø y yù , toâ i yeâ u caà u thoaù t li giaá y nhaù p coø n hoï c sinh yeá u ñöôï c caà m phaà n chuaå n bò trình baø y . Coâ n g vieä c naø y ñöôï c laë p ñi laë p laï i nhieà u laà n ñeå hoï c sinh coù thoù i quen toá t tröôù c khi laø m baø i vaê n hoaø n chænh. Ñoá i vôù i tieá t boà i döôõ n g yeá u toâ i chæ aù p duï n g cho ñoá i töôï n g hoï c sinh trung bình vaø yeá u , keù m . Trong hoï c kì I hoï c sinh ñöôï c toå chöù c boà i döôõ n g yeá u 18 tieá t . Thôø i löôï n g daø n h cho kieå u baø i veà nghò luaä n xaõ hoä i laø 4 tieá t . Trong 4 tieá t hoï c , giaùo vieâ n daø n h 1 tieá t nhaé c laï i lí thuyeá t veà hai daï n g nghò luaä n ñaõ hoï c , höôù n g daã n caù c em caù c h thu thaä p daã n chöù n g trong cuoä c soá n g ñeå tích luõ y vaø caù c h ñöa daã n chöù n g vaø o baø i vaê n . Ba tieá t coø n laï i thöï c haø n h taï i lôù p . Hoï c sinh ñöôï c giaù o vieâ n cho caù c ñeà cuï theå veà nhaø tìm hieå u tröôù c . Khi ñeá n lôù p , giaù o vieâ n daø n h thôø i gian 10’ cho hoï c sinh thaû o luaä n trao ñoå i , sau ñoù giaù o vieâ n laà n löôï t goï i xoay voø n g hoï c sinh trình baø y yù , taä p noù i thaø n h ñoaï n vaê n hoaø n chænh. Giaù o vieâ n söû a chöõ a phaà n trình baø y cuû a hoï c sinh ñeå coù moä t daø n yù hoaø n chænh. Khi söû a ñeà , toâ i yeâ u caà u hoï c sinh phaû i trình baø y môû baø i baè n g lôø i vaê n vaø caù c h môû baø i nhanh, tröï c tieá p , khoâ n g höôù n g daã n hoï c sinh yeá u môû baø i giaù n tieá p . Ñoá i vôù i ñoá i töôï n g yeá u , hoï c sinh phaûi luyeä n taä p theâ m ôû nhaø . Moã i em phaû i coù moä t vôû luyeä n taä p . Hai tuaà n giaù o vieâ n ra cho caù c em moä t ñeà vaê n veà nhaø taä p vieá t hoaø n chænh, sau ñoù giaù o vieâ n thu baø i chaá m , söû a chöõ a . Nhöõ n g hoï c sinh keá t quaû yeá u phaû i vieá t laï i theo daø n yù giaù o vieâ n ñaõ söû a . Nhöõ n g baø i laø m toá t giaù o vieâ n choï n ñoï c cho lôù p tham khaû o vaø ñöôï c khuyeán khích cho ñieå m thöôû n g. Hoaï t ñoä n g naø y ñöôï c thöï c hieä n trong hoï c kì I. ÔÛ hoï c kì II, hoï c sinh luyeä n taäp nghò luaä n vaê n hoï c . Ñoá i vôù i ñoá i töôï n g hoï c sinh khaù gioû i toâ i khuyeá n khích hoï c sinh laø m baø i theâ m ôû nhaø . Caù c daï n g ñeà toâ i cho caù c em chuû yeá u laø daï n g ñeà môû . Ví duï : Sau khi xem trieå n laõ m aûn h cuû a Nguyeã n AÙ vôù i chuû ñeà “ Hoï ñaõ soá n g nhö theá ” , toâ i ñaõ giôù i thieä u cho hoï c sinh xem qua maï n g, qua baù o , truyeà n hình. Töø ñoù toâ i yeâ u caà u nhöõ n g em khaù gioû i vieá t baø i cho ñeà : Suy nghó cuû a anh /chò sau khi xem phoù n g söï aû n h “Hoï ñaõ soá n g nhö theá ” cuû a Nguyeã n AÙ . Sau khi chaá m baø i cuû a hoï c sinh, toâ i söõ a chöõ a nhöõ n g thieá u soù t vaø höôù n g daã n noä i dung hoaø n chænh cho hoï c sinh. Hoï c sinh coù theå gaë p giaù o vieâ n ngoaø i giôø leâ n lôù p ñeå hieå u theâ m noä i dung maø mình coø n chöa hieå u . Toâ i choï n baø i toá t nhaá t ñoï c cho lôù p tham khaû o . nhöõ n g baø i laø m toá t ñeà u ñöôï c khuyeá n khích khen thöôû n g. 2.6. Höôù n g daã n hoï c sinh hoï c taä p theo chuû ñeà Ñoá i vôù i daï n g ñeà veà tö töôû n g ñaï o lí: Ñeà taø i naø y raá t phong phuù , ña daï n g. Hoï c sinh ñöôï c höôù n g daã n tìm hieå u theo chuû ñeà nhö: - Lí töôû n g soá n g - Vaá n ñeà tình caû m (tình baï n , tình yeâ u , tình caû m vôù i ngöôø i thaâ n …) - Ñaï o ñöù c , nhaâ n caù c h (trung thöï c , duõ n g caû m , giaû n dò, khieâ m toá n , kieâ u ngaï o , voâ caû m …) - Haï n h phuù c … Ñoá i vôù i daï n g ñeà nghò luaä n veà moä t hieä n töôï n g ñôø i soá n g, giaù o vieâ n höôù n g daã n hoï c sinh quan taâ m ñeá n nhöõ n g hieä n töôï n g ñang “noù n g” hieä n nay nhö: - Baï o löï c (gia ñình, hoï c ñöôøng…) - Tieâ u cöï c trong thi cöû - Moâi tröôø n g soá n g - Hieä n töôï n g laõ n g phí - Vaá n ñeà gia taên g daâ n soá… 2.7. Ñaà u tö cho coâ n g taù c soaï n giaû n g Ñaâ y laø yeá u toá quan troï n g nhaá t ñeå naâ n g cao chaá t löôïn g daï y hoï c . Giaù o vieâ n thieá t keá moä t baø i daï y vöø a phaû i ñaû m baû o noä i dung kieá n thöù c vöø a phaû i phuø hôï p vôù i ñaë c tröng boä moâ n . Vì vaä y , toâ i ñaõ nghieâ n cöù u saùc h giaù o khoa, taø i lieä u tham khaû o , keá t hôï p vôù i voá n soá n g ñeå ñaà u tö cho tieá t daï y vôù i muï c ñích hoï c sinh vöø a hieå u baø i vöø a caû m thaá y höù n g thuù vôù i tieá t hoï c , tích cöï c chuû ñoä n g saù n g taï o trong tieá p thu baø i hoï c . 2.8. Höôù n g daã n hoï c sinh caù c h laø m baø i vaê n nghò luaä n xaõ hoä i * Höôù n g daã n hoï c sinh naé m vöõ n g daø n yù chung cuû a baø i nghò luaä n xaõ hoä i . Ñoá i vôù i daï n g baø i nghò luaä n veà tö töôû n g ñaï o lí, daø n yù chung goà m caù c yù : Môû baøi : - Daã n daé t vaá n ñeà - Neâ u vaá n ñeà nghò luaä n Thaâ n baø i : - Giaû i thích tö töôû n g ñaï o lí - Phaâ n tích bieå u hieä n cuû a tö töôû n g ñaï o lí sao sai?) - Bình luaä n vaá n ñeà tö töôû n g ñaï o lí (ñuù n g, sai, phaû i traù i . Taï i sao ñuù n g? Taï i - Ruù t ra baø i hoï c veà nhaä n thöù c vaø haø n h ñoä n g cho baû n thaâ n . Keá t baø i: Khaú n g ñònh yù kieá n cuû a baû n thaâ n veà vaá n ñeà ñaõ trình baø y . Ñoá i vôù i daïn g baø i nghò luaä n veà hieä n töôï n g ñôø i soá ng, daø n yù chung goà m caù c yù : Môû baø i: -Daã n daé t hieä n töôï n g - Neâ u hieä n töôï n g Thaâ n baø i : - Trình baø y thöï c traï n g hieä n töôï n g - Nguyeâ n nhaâ n xaû y ra hieä n töôï n g - Haä u quaû (ñoá i vôù i hieä n töôï n g xaá u ), yù nghóa (ñoá i vôù i hieä n töôï n g toá t ) - Giaû i phaù p Keá t baø i : Suy nghó cuû a baû n thaâ n veà hieä n töôï n g ñoù . * Höôù n g daã n hoï c sinh thoù i quen vieá t nhaù p Hoï c sinh thöôø n g khoâ n g coù thoù i quen vieá t nhaù p . Caù c em thöôø n g vieá t thaú n g vaø o baø i . Hoaë c neá u coù , hoï c sinh nhaù p thaø n h töø n g ñoaï n vaê n hoaø n chænh sau ñoù cheù p laï i vaø o giaá y thi. Toâ i ñaõ söû a thoù i quen ñoù baè n g caù c h buoä c hoï c sinh khi laø m baø i phaû i chuaå n bò giaá y nhaù p , sau khi ghi ñeà xong, khoâ n g ñöôï c vieá t vaø o giaá y thi maø phaû i ghi ñeà ra giaá y nhaù p , gaï c h nhöõ n g töø ngöõ quan troï n g cuû a ñeà . Sau ñoù tieá n haø n h tìm hieå u ñeà baø i , tìm caù c yù quan troï n g roà i saé p xeá p caù c yù theo moä t trình töï hôï p lí, ghi caù c daã n chöù n g caà n duø n g vaø o giaá y nhaù p . Khi ñaõ vaï c h ñöôï c caù c yù cô baû n , hoï c sinh nhìn vaø o ñònh höôù n g ñaõ vaï c h ñeå tieá n haø n h vieá t baø i hoaø n chænh. * Höôù n g daã n hoï c sinh kó naê n g tìm hieå u phaâ n tích ñeà , kó naê n g tìm yù vaø laä p daø n yù , kó naê n g dieã n ñaï t haø n h vaê n . Tröôù c heá t toâ i yeâ u caà u hoï c sinh ñoï c kó ñeà , baù m vaø o nhöõ n g töø ngöõ quan troï n g, moá i quan heä giöõ a caù c veá , caù c yù trong ñeà . Töø ñoù tieá n haø n h khaâ u tìm hieå u ñeà . Giaù o vieâ n höôù n g daãn hoï c sinh tìm hieå u ôû ba phöông dieä n : - Ñeà baø i söû duï n g nhöõ n g thao taù c naø o ? - Noä i dung cô baû n cuû a ñeà ? - Phaï m vi tö lieä u ? Caê n cöù vaø o noä i dung cô baû n cuû a ñeà , höôù n g daã n hoï c sinh tìm yù . Khi tìm yù hoï c sinh döï a vaø o daø n yù chung cuû a hai daï n g nghò luaä n xaõ hoä i neâ u treâ n ñeå vöø a tìm yù vöø a saé p xeá p yù theo moä t trình töï hôï p lí. Höôù n g daã n hoï c sinh kó naê n g dieã n ñaï t thaø n h vaê n . Yeâ u caà u veà hình thöù c baø i vieá t phaû i roõ raø n g, ngay ngaé n , caå n thaä n , khi trình baø y phaû i ñuù n g quy caù c h. Chuù yù caù c h vieá t hoa, vieá t soá , vieá t taé t ,… Ví duï 1 : Khi höôù n g daã n hoï c sinh tìm hieå u ñeà : Nhaä n thöù c vaø traù c h nhieä m cuû a tuoå i treû hoï c ñöôø n g tröôù c thaû m hoï a gia taê n g daâ n soá hieä n nay. Hoï c sinh thöï c hieä n caù c böôù c sau: Böôù c 1: Tìm hieå u ñeà . - Ñeà baø i nghò luaä n xaõ hoä i veà moä t hieä n töôï n g ñôø i soá n g söû duï n g caù c thao taù c chöù n g minh, giaû i thích, phaâ n tích, bình luaä n - Noä i dung: Baø n veà thaû m hoï a gia taê n g daâ n soá - Phaï m vi daã n chöù n g: Trong cuoä c soá n g Böôù c 2: Tìm yù . Ñeà baø i coù caù c yù chính sau: - Tình traï n g gia taê n g daâ n soá cuû a nöôù c ta vaø theá giôù i nhö theá naø o ? - Taï i sao daâ n soá nöôù c ta hieä n nay taê n g? - Taï i sao gia taê n g daâ n soá laï i laø thaû m hoï a ? - Tuoå i treû caà n coù nhöõ n g haøn h ñoän g thieá t thöï c naø o tröôù c thaû m hoï a gia taên g daâ n soá? Böôù c 3: Laä p daø n yù ñaï i cöông. - Môû baø i : + Daã n daé t vaá n ñeà : Hieä n nay daâ n soá cuû a Vieä t Nam vaø theá giôù i ñang taê n g nhanh + Neâ u vaá n ñeà nghò luaä n : Daâ n soá taê n g nhanh laø moä t thaû m hoï a - Thaâ n baø i : + Trình baø y thöï c traï n g taê n g daâ n soá ôû Vieä t Nam vaø theá giôù i + Lí giaû i nguyeâ n nhaâ n taï i sao daâ n soá taê n g + Haä u quaû cuû a vieä c taê n g daâ n soá + Nhaä n thöù c , haø n h ñoä n g cuû a tuoå i treû ñeå goù p phaà n giaû m gia taê n g daâ n soá - Keá t baø i : Suy nghó cuû a baû n thaâ n Ví duï 2: Höôù n g daã n hoï c sinh tìm hieå u ñeà : Quan nieä m cuû a anh (chò) veà haï n h phuù c trong thôø i ñaï i hieä n nay. Hoï c sinh thöï c hieä n caù c böôù c sau: Böôù c 1: Tìm hieå u ñeà + Ñeà baø i baø n veà vaá n ñeà nghò luaä n tö töôû n g ñaï o lí, söû duï n g caù c thao taù c giaû i thích, phaâ n tích, chöù n g minh, bình luaä n . + Noä i dung: Baø y toû quan nieä m cuû a mình veà haï n h phuù c . + Phaï m vi daã n chöù n g: Trong cuoäc soá n g. Böôù c 2: Tìm yù + Haï n h phuù c laø gì? + Moä t soá quan nieä m haï n h phuù c . + Theá naø o haï n h phuù c thöï c söï ? + Laø m theá naø o ñeå coù haï n h phuù c ? Böôù c 3: Laä p daø n yù ñaï i cöông - Môû baø i : + Daã n daé t vaá n ñeà : Haï n h phuù c laø ñieà u ai cuõ n g mong moû i . + Neâ u vaá n ñeà : Nhöng quan nieä m theá naø o laø haï n h phuù c ? Moä t vaá n ñeà raá t ñôn giaû n maø khoâ n g deã daø n g traû lôø i . - Thaâ n baø i : + Haï n h phuùc laø gì? + Coù nhieà u quan nieä m veà haï n h phuù c (giaø u sang, ñòa vò, thoû a maõ n ). + Quan nieä m haï n h phuù c phuï thuoä c vaø o nhöõ n g yeá u toá naø o ? (con ngöôø i , t h ô ø i + Quan nieä m cuû a baû n ñ thaân veà a haï n h ï phuù c . i ) + Pheâ phaù n . nhöõ n g quan nieä m haï n h phuù c sai laà m hoaë c chaï y theo haï n h phuù c baè n g moï i giaù . + Laø m theá naø o ñeå coù ñöôï c haï n h phuù c (khoû e maï n h, taâ m hoà n trong saù n g, traù i tim yeâ u thöông, hoï c taä p , lao ñoä n g, coá n g hieá n ). - Keá t baø i : Suy nghó baûn thaâ n . * Höôù n g daã n caù c h tìm daã n chöù n g vaø ñöa daã n chöù n g vaø o baø i . -Yeâ u caà u daã n chöù n g cuû a nghò luaä n xaõ hoä i phaû i ngaé n goï n , coù con soá thoá n g keâ , coù caê n cöù vaø mang tính xaù c thöïc cao. Vì vaä y khoâ n g neâ n neâ u daã n chöù n g vuï n vaë t thieá u thuyeá t phuï c . - Khi neâ u daã n chöù n g veà hieä n töôï n g xaõ hoä i , toâ i höôù n g hoï c sinh vaø o phaà n tích luõ y voá n soá n g, kieá n thöù c haè n g ngaø y ñeå laá y daã n chöù n g. Daã n chöù n g töø caù c nguoà n baù o tuoå i treû , thanh nieâ n , qua truyeà n hình, tra cöù u maï n g Internet. Khi neâ u daã n chöù n g phaû i coù caê n cöù nhö: Theo nguoà n tin töø ñaâ u , soá lieä u thoá n g keâ … - Khi neâ u daã n chöù n g veå moä t tö töôû n g ñaï o lí toâ i yeâ u caà u hoï c sinh tìm ngöôø i thaä t vieä c thaä t tieâ u bieå u trong ñôø i soá n g ñeå vöø a coù tính thuyeá t phuï c vöø a coù hieä u quaû trong giaù o duï c . Ví duï noù i veà taá m göông nghò löï c coù Nguyeã n Ñình Chieå u , khi baø n veà loá i soá n g giaû n dò khieâ m toá n phaû i noù i ñeá n Hoà Chí Minh, khi vieá t veà lí töôû n g cuû a tuoå i treû coù Ñaë n g Thuø y Traâ m , Nguyeã n Vaê n Thaï c … * Höôù n g daã n caù c h vieá t môû baø i , thaâ n baø i , keá t luaä n . + Môû baø i : Coù hai caù c h môû baø i tröï c tieá p vaø giaù n tieá p . Trong quaù trình giaû n g daï y , toâ i höôù n g daã n hoï c sinh theo hai ñoá i töôï n g. Ñoá i vôù i hoï c sinh töø trung bình trôû xuoá n g neâ n môû baø i tröï c tieá p ñi thaú n g vaø o ñeà , coø n ñoá i töôï n g hoï c sinh khaù gioû i coù theå thöï c hieä n caû hai caù c h tröï c tieá p vaø giaù n tieá p .Ví duï : Môû baø i cho ñeà : Töø hieä n töôï n g nhöõ n g doø n g soâ n g lôù n nhö soâ n g MeKong, soâ n g Hoà n g ñang caï n kieä t , anh (chò) haõ y phaù t bieå u suy nghó cuû a mình veà moâ i tröôø n g soá n g hieä n nay. - Môû baø i tröï c tieá p : Nöôù c coù vai troø voâ cuø n g quan troï n g ñoá i vôù i söï soá n g con ngöôø i . Theá nhöng hieä n nay nhöõ n g doø n g soâ n g lôù n nhö soâ n g MeKong, soâ n g Hoà n g ñang caï n kieä t daà n . Thöïc traïn g ñoù ñaõ noù i leâ n moâ i tröôø n g soá n g hieä n nay ñang bò ñe doï a nghieâ m troï n g. - Môû baø i giaù n tieá p : Nhìn nhöõ n g baù c noâ n g daâ n vôù i aù n h maé t thaá t thaà n beâ n ruoä n g luù a chaù y laù , beâ n ao caù saé p khoâ caï n , chuù ng ta laï i töï hoû i ñieà u gì ñang xaû y ra? Phaû i chaê n g hieä n töôï n g nhöõ n g con soâ n g lôù n nhö soâ n g MeKong, soâ n g Hoà n g caï n kieä t ñang laø aù m aû n h cuû a nhöõ n g ngöôø i tröï c tieá p chòu haä u quaû cuû a moâ i tröôø n g soá n g bieá n ñoå i . + Thaâ n baøi : Döï a vaø o caù c yù ñaõ tìm ôû phaà n laä p daø n yù , höôù n g daã n hoï c sinh vieá t thaø n h caù c ñoaïn vaê n hoaø n chænh, caâ u vaê n vieá t khoâ n g quaù daø i , daã n chöù n g xaù c ñaù n g, thuyeá t phuï c . Heá t moã i yù coù phaàn chuyeå n ñoaï n sang yù khaù c . Giöõ a caù c yù cuû a thaâ n baø i caà n xuoá n g doø n g taïo caû m giaù c “thoaù n g”, deã ñoï c ñoá i vôù i ngöôø i tieá p xuù c . Cuoá i phaà n thaâ n baø i coù sô keá t . + Keá t baø i . Höôù n g daã n hoï c sinh toå n g keá t nhöõ n g vaá n ñeà ñaõ trình baø y ôû treâ n , neâ u suy nghó caù nhaâ n . 2.9. Coi troï n g khaâ u chaá m traû baø i . + Thöï c hieä n chaá m baø i nghieâ m tuù c , söû a loã i cuï theå cho hoï c sinh. Toâ i chia ra caù c nhoù m loã i veà duø n g töø , veà caâ u , dieã n ñaï t , loã i hình thöù c ñeå hoï c sinh töï nhaä n thöù c mình sai veà nhoù m loã i naø o . + Höôù n g daã n hoï c sinh caù c h söû a loã i , cuû n g coá laï i phöông phaù p laø m baø i . + Söû a ñeà cuï theå cho hoï c sinh, choï n baø i toá t nhaá t trong caù c lôù p ñang daï y ñoï c cho hoï c sinh nghe. 3. Kieå m nghieä m laï i kinh nghieä m 3.1.Keá t quaû ñaï t ñöôï c Qua gaà n hai naê m aù p duï n g caù c bieä n phaù p neâ u treâ n , toâ i nhaä n thaá y keá t quaû hoï c taä p cuû a cuû a hoï c sinh coù söï chuyeå n bieá n .Cuï theå : + Chaá t löôï n g thi toá t nghieä p trung hoï c phoå thoâ n g naêm hoï c 2008-2009: Qua baû n g thoá n g keâ , ta nhaä n thaá y chaá t löôï n g thi toá t nghieä p cuû a hoï c sinh chöa cao, soá löôï n g hoï c sinh gioû i khoâ n g coù , tæ leä hoï c sinh yeá u keù m vaã n con nhieà u . Nhöng so vôù i tæ leä chung cuû a toaø n tænh cao hôn 20%. Keá t quaû ñoù cuõ n g ñaõ ghi nhaä n söï coá gaé n g noã löï c cuû a caû thaà y vaø troø . + Chaá t löôï n g baø i vieá t soá 1 vaø soá 2 hoï c kì 1 naê m hoï c 2009-2010: So saù n h keá t quaû hai baø i vieá t nghò luaä n xaõ hoä i cuû a naê m hoï c 2008-2009 vaø naê m hoï c 2009-2010, toâ i nhaä n thaá y keá t quaû hoï c taä p cuû a caù c em ñaõ coù tieá n boä . Soá hoï c sinh khaù gioû i taê n g leâ n , tæ leä yeá u keù m ñaõ giaû m . Ñaë c bieä t kó naê n g laø m vaê n nghò luaä n xaõ hoä i cuû a caù c em ñaõ coù nhieà u tieá n boä roõ reä t . Ña soá caù c em ñaõ naé m vöõ n g daø n yù chung cuû a baø i nghò luaä n xaõ hoä i ôû caû hai daï n g tö töôû n g ñaï o lí vaø hieä n töôï n g ñôø i soá n g. Thoù i quen nhaù p , kó naên g laä p daø n yù , thoù i quen ñoï c saùc h baùo , tích luõ y voá n soán g khoâ n g coø n xa laï vôù i caù c em. Taá t caû nhöõn g ñieà u ñoù laø nguoà n ñoän g vieân , khích leä cho nhöõ n g ngöôø i tröï c tieáp ñöù n g lôù p giaûn g daï y coù theâ m nieà m tin, hi voïn g chaá t löôïn g moâ n vaê n seõ ñöôï c naân g leân. 3.2. Phaï m vi aù p duï n g saù n g kieá n kinh nghieä m Töø nhöõ n g keá t quaû ñaï t ñöôï c , toâ i ñaõ aù p duï n g cho taá t caû caù c lôù p mình daï y , trình baø y trong toå chuyeâ n moâ n ñeå ñoà n g nghieä p tham khaû o vaø aù p duï n g. Toâ i hy voï n g raè n g kinh nghieä m cuû a mình coù theå goù p moä t phaà n nhoû beù vaø o vieä c naâ n g cao chaá t löôï n g moâ n ngöõ vaê n ôû chöông trình trung hoï c phoå thoâ n g. Kinh nghieä m naø y cuõ n g coù theå aù p duï n g ôû chöông trình trung hoï c cô sôû . Tuy nhieâ n möù c ñoä vaø phaï m vi aù p duï n g coø n phuï thuoä c vaø o vuø n g, mieà n vaø ñoá i töôï n g hoï c sinh. 3.3. Nguyeâ n nhaâ n thaø n h coâ n g toà n taïi * Nguyeâ n nhaâ n thaø n h coâ n g: + Coù söï hôï p taù c cuû a caù c ñoà n g nghieä p trong toå , trong hoä i ñoà n g boä moâ n . + Ban giaù m hieä u nhaø tröôø n g luoâ n taï o ñieà u kieä n cho giaù o vieâ n giaû n g daï y . + Coù söï noã löï c cuû a hoï c sinh. + Baû n thaâ n luoâ n coá gaé n g hoï c hoû i , ñaà u tö cho coâ n g taù c soaï n giaû n g. Ngay töø ñaà u moã i naê m hoï c , toâ i leâ n keá hoaï c h cuï theå giaûn g daï y trong naê m , naé m baé t cuï theå tình hình hoï c taä p vaø hoaø n caû n h cuû a hoï c sinh caù c lôù p mình daï y , phaâ n nhoù m ñoá i töôï n g hoï c sinh. Ñaë c bieät xaâ y döï n g cho hoï c sinh coù thoù i quen, yù thöù c hoï c taä p tích cöï c chuû ñoä n g. * Haï n cheá : Do voá n soá n g cuû a hoï c sinh vaã n coø n haï n cheá , thôø i gian daø n h cho luyeä n taä p ôû nhaø cuû a hoï c sinh chöa nhieà u , giaù o vieâ n vaã n chöa taï o ñöôï c nhieà u höù n g thuù cho hoï c sinh trong hoï c taä p . 3.4. Baø i hoï c kinh nghieä m Muoá n naâ n g cao chaá t löôï n g baø i vaê n nghò luaä n xaõ hoä i caà n phaû i :
- Xem thêm -