Tài liệu Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán.

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Sau khi ®æi míi ®Êt n-íc, yªu cÇu vÒ x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®-îc §¶ng vµ Nhµ n-íc ®Æt lªn hµng ®Çu. Mäi ®-êng lèi chñ tr-¬ng lóc nµy ®Òu h-íng tíi x©y dùng mét nÒn kinh tÕ v÷ng m¹nh, tù chñ vµ ®éc lËp lµm tiÒn ®Ò ®Ó cñng cè vµ æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ. Trong ®ã, kÕ to¸n ®-îc x¸c ®Þnh lµ mét c«ng cô quan träng ®Ó qu¶n lÝ nÒn kinh tÕ, muèn cã mét hÖ thèng kÕ to¸n trong s¹ch, v÷ng m¹nh th× chóng ta ph¶i kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kiÓm to¸n. Sím nhËn thøc ®-îc ®iÒu ®ã, n¨m 1991 Bé Tµi chÝnh ®· ra quyÕt ®Þnh cho phÐp thµnh lËp c¸c c«ng ty chuyªn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n. Ho¹t ®éng kiÓm to¸n lµ mét lo¹i h×nh rÊt míi mÎ ë ViÖt Nam, tuy gÆp rÊt nhiÒu khã nh¨n vµ th¸ch thøc tõ nh÷ng chuyÓn ®æi cña nÒn c¬ chÕ thÞ tr-êng nh-ng kiÓm to¸n ViÖt Nam ®· ph¸t triÓn hÕt søc nhanh chãng. HiÖn nay ViÖt Nam ®· cã trªn 160 C«ng ty KiÓm to¸n ®-îc thµnh lËp víi nhiÒu h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau. C«ng ty DÞch vô T- vÊn Tµi chÝnh KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n ( tªn tiÕng Anh lµ Auditing and Accounting Financial Consultancy Service Company Limited, viÕt t¾t lµ AASC) lµ mét trong nh÷ng C«ng ty KiÓm to¸n ®-îc thµnh lËp ®Çu tiªn ë n-íc ta. Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc ra ®êi tõ rÊt sím, AASC cã ®-îc nh÷ng lîi thÕ riªng trong nh÷ng n¨m ®Çu ph¸t triÓn cña m×nh. Nh-ng trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, tr-íc sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c C«ng ty KiÓm to¸n n-íc ngoµi trong xu thÕ héi nhËp vµ toµn cÇu hãa, c¸c C«ng ty kiÓm to¸n trong n-íc nãi chung vµ AASC nãi riªng ®ang ®øng tr-íc rÊt nhiÒu khã kh¨n. Tuy kh«ng cßn sù hç trî ®Æc biÖt tõ Nhµ n-íc, nh-ng AASC vÉn kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ lín m¹nh, nh÷ng ®ãng gãp cña c«ng ty cho nÒn kinh tÕ vµ ng©n s¸ch Nhµ n-íc ngµy 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cµng t¨ng. §©y chÝnh lµ lÝ do em chän AASC lµm n¬i thùc tËp vµ nghiªn cøu cho Chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh. Kho¶n môc Doanh thu nãi chung vµ Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô nãi riªng lu«n lµ chØ tiªu ®-îc quan t©m hµng ®Çu trªn BCTC, c¸c kÕt luËn vÒ tÝnh trung thùc vµ hîp lÝ cña kho¶n môc doanh thu sÏ lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ SXKD cña DN, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c DN SX. C¸c ho¹t ®éng kiÓm to¸n kh¸c nh- kiÓm to¸n ho¹t ®éng b¸n hµng- thu tiÒn, kiÓm to¸n chi phÝ vµ gi¸ vèn hµng b¸n,… ®Òu h-íng tíi môc tiªu cuèi cïng lµ kh¼ng ®Þnh doanh thu ®¹t ®-îc cã chÝnh x¸c vµ hîp lÝ hay kh«ng, ®©y lµ c¬ së ®Ó ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lÝ cña chñ DN vµ nh÷ng ng-êi quan t©m kh¸c. ChÝnh v× vËy, em ®· chän kiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu lµm träng t©m cho Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh. Chuyªn ®Ò thùc tËp cña em cã tiªu ®Ò lµ “ Hoµn thiÖn quy tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô trªn B¸o c¸o tµi chÝnh t¹i C«ng ty DÞch vô T- vÊn Tµi chÝnh KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n” , néi dung gåm cã 3 phÇn: - PhÇn I: Tæng quan vÒ C«ng ty DÞch vô T- vÊn Tµi chÝnh KÕ to¸n Vµ KiÓm to¸n. - PhÇn II: Thùc tr¹ng kiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu trong kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh t¹i C«ng ty DÞch vô T- vÊn Tµi chÝnh KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n. - PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu t¹i C«ng ty DÞch vô T- vÊn Tµi chÝnh KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù chØ dÉn tËn t×nh cña thÇy vµ sù gióp ®â nhiÖt t×nh cña c¸c anh chÞ kiÓm to¸n viªn phßng kiÓm to¸n 3 nãi riªng vµ C«ng ty kiÓm to¸n AASC nãi chung ®· gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Sinh viªn TrÇn Xu©n B¸ch 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I: Tæng quan vÒ C«ng ty DÞch vô T- vÊn Tµi chÝnh KÕ to¸n Vµ KiÓm to¸n. 1.1 Th«ng tin chung C«ng ty TNHH DÞch vô T- vÊn tµi chÝnh KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n ( AASC) ®-îc chuyÓn ®æi tõ doanh nghiÖp nhµ n-íc C«ng ty DÞch vô T- vÊn tµi chÝnh KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n - thµnh lËp ngµy 13/05/1991 theo QuyÕt ®Þnh sè 164 TC/TCCB cña Bé tr-ëng Bé tµi chÝnh. AASC lµ mét trong hai tæ chøc hîp ph¸p lín nhÊt vµ ®Çu tiªn ë ViÖt Nam ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kiÓm to¸n, kÕ to¸n, tvÊn tµi chÝnh vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. HiÖn t¹i, a cã trô së chÝnh ®Æt t¹i Hµ Néi, chi nh¸nh TP Hå ChÝ Minh vµ V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Qu¶ng Ninh. Do nh÷ng thµnh tÝch vµ nh÷ng ®ãng gãp cña AASC ®èi víi ngµnh Tµi chÝnh, KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n ViÖt Nam, ngµy 15/08/2001 - chñ tÞch n-íc ®· cã QuyÕt ®Þnh sè 737/2005/Q§/CTN tÆng th-ëng hu©n ch-¬ng Lao ®éng H¹ng nh× cho AASC vµ Hu©n ch-¬ng Lao ®éng h¹ng ba cho Gi¸m ®èc AASC. Ngµy 27/07/2001 - Thñ t-íng ChÝnh phñ ®· cã QuyÕt ®Þnh sè 922/Q§/TTg tÆng th-ëng Cê thi ®ua vµ B»ng khen cho nhiÒu tËp thÓ vµ c¸ nh©n. Ngµy 25/08/2005 Thñ t-íng ChÝnh phñ ®· cã quyÕt ®Þnh sè 860/Q§-TTg vÒ viÖc phong tÆng chiÕn sü thi ®ua toµn quèc cho mét ®ång chÝ phã Gi¸m ®«c AASC vµ ngµy 05/07/2005 ký QuyÕt ®Þnh sè 632/Q§-TTg vÒ viÖc tÆng B»ng khen cña Thñ t-íng chÝnh phñ cho 02 tËp thÓ phßng vµ mét sè c¸ nhan cña c«ng ty. AASC lµ doanh nghiÖp ®Çu tiªn cña ViÖt Nam ho¹t ®éng trong lÜnh vùc t- vÊn tµi chÝnh kÕ to¸n kiÓm to¸n ®éc lËp vinh dù ®-îc hai lÇn Chñ tÞch n-íc tÆng phÇn 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 th-ëng cao quý Hu©n ch-¬ng Lao ®äng H¹ng nh× vµ H¹ng Ba. Ban Gi¸m ®èc C«ng ty còng vinh dù ®-îc Nhµ n-íc tÆng th-ëng Hu©n ch-¬ng Lao ®éng vµ danh hiÖu “ ChiÕn sü thi ®ua toµn quèc” . Môc tiªu ho¹t ®éng Víi quan ®iÓm v× lîi Ých cao nhÊt cña kh¸ch hµng, môc tiªu ho¹t ®éng cña AASC lµ cung cÊp c¸c dÞch vô chuyªn ngµnh vµ c¸c th«ng tin ®¸ng tin cËy nh»m gióp kh¸ch hµng ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý, tµi chÝnh vµ kinh tÕ mét c¸ch cã hiÖu qu¶. H¬n thÕ n÷a, víi kinh nghiÖm thùc tiÔn vÒ chuyªn ngµnh, gÇn gòi víi kh¸ch hµng, tËn t×nh, th«ng th¹o nghiÖp vô, AASC am hiÓu c¸c yªu cÇu, c¸c khã kh¨n mµ kh¸ch hµng gÆp ph¶i khi tiÕn hµnh kinh doanh t¹i ViÖt Nam. Dùa trªn c¬ së nµy, AASC sÏ hç trî kh¸ch hµng gi¶i quyÕt tèt cac vÊn ®Ò mµ Ýt cã mét tæ chøc dÞch vô chuyªn ngµnh nµo cã thÓ lµm ®-îc. §éi ngò nh©n viªn §Ó ho¹t ®éng thµnh c«ng vµ cã hiÖu qu¶ chóng t«i lu«n coi träng vÊn ®Ò tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm ®éi ngò nh©n viªn, hiÖn nay AASC cã gÇn 200 c¸n bé, kiÓm to¸n viªn, thÇm ®Þnh viªn vµ kü thuËt viªn ®-îc ®µo t¹o ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc chuyªn ngµnh tµi chÝnh, ng©n hµng - kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n, kü thuËt x©y dùng, c«ng nghÖ th«ng tin vµ thÈm ®Þnh gi¸ ë trong n-íc vµ ë n-íc ngoµi, trong ®ã cã 47 kiÓm to¸n viªn ®-îc cÊp chøng chØ kiÓm to¸n cÊp Nhµ n-íc, 08 thÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸ cÊp Nhµ n-íc vµ 15 TiÕn sÜ, Th¹c sÜ, ®ang theo häc cao häc, ACCA cïng hµng tr¨m céng t¸c viªn bao gåm c¸c Gi¸o s-, TiÕn sÜ, chuyªn gia ®Çu ngµnh víi kinh nghiÖm vµ chuyªn m«n dµy dÆn ch¾c ch¾n sÏ ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cao nhÊt cña kh¸ch hµng. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 AASC víi sù trî gióp kü thuËt vµ ®µo t¹o nghiÖp vô cña Liªn minh ch©u ¢u Tõ n¨m 1996 ®Õn n¨m 1999, ®éi ngò c¸c KiÓm to¸n viªn cña AASC ®· ®-îc Liªn minh Ch©u ¢u trî gióp kü thuËt vµ ®µo t¹o nghiÖp vô t¹i ViÖt Nam vµ c¸c n-íc Anh, Ph¸p, BØ, Hµ Lan, Ailen, Italia, §øc, Thôy §iÓn…trong khu«n khæ Dù ¸n kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n EURO - TAPVIET. Hµng n¨m, AASC th-ëng kÕt hîp víi mét sè c«ng ty kiÓm to¸n n-íc ngoµi ( nh- Price Waterhouse, Ernst & Young, KPMG, Coopers…) vµ c¸c tæ chøc kÕ to¸n kiÓm to¸n kh¸c tæ chøc c¸c khãa ®µo t¹o vµ båi d-ìng cho c¸n bé cña m×nh t¹i c¸c n-íc Ch©u ¢u ( nh- Anh, Ph¸p, §øc, BØ, Hµ Lan, Italya,…) vµ c¸c n-íc Ch©u ¸ ( nh- Th¸i Lan, Malaixia, Singapo, Trung Quèc,…) Ph-¬ng ch©m dÞch vô cña AASC Nh»m ®¶m b¶o cung cÊp nh÷ng dÞch vô cã chÊt l-îng tèt nhÊt, mäi ho¹t ®éng cña AASC lu«n t«n träng nguyªn t¾c: ®éc lËp, trung thùc, kh¸ch quan vµ b¶o mËt, tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n-íc ViÖt Nam, c¸c ChuÈn mùc kiÓm to¸n ViÖt Nam do Nhµ n-íc ban hµnh còng nh- c¸c ChuÈn mùc quèc tÕ ®-îc chÊp nhËn chung. Bªn c¹nh ®ã AASC còng lu«nn nhËn thøc ®Æt lîi Ých hîp ph¸p cña kh¸ch hµng lªn hµng ®Çu. Sù thõa nhËn trong n-íc vµ quèc tÕ Cïng víi sù ph¸t triÓn vµ thµnh c«ng qua 19 n¨m ho¹t ®éng, AASC ®· cã nh÷ng b-íc tiÕn v÷ng ch¾c vµ trë thµnh mét C«ng ty KiÓm to¸n hµng ®Çu t¹i ViÖt Nam. DÞch vô cña AASC ®-îc biÕt ®Õn vµ ®-îc tÝn nhiÖm ë nhiÒu tæ chøc trong vµ ngoµi n-íc. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 AASC lµ mét trong 12 C«ng ty KiÓm to¸n ®-îc ñy ban chøng kho¸n Nhµ n-íc chÊp thuËn lµ tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp ®-îc phÐp tham gia kiÓm to¸n c¸c tæ chøc ph¸t hµnh vµ kinh doanh chøng kho¸n; AASC ®-îc Ng©n hµng Nhµ n-íc chÊp thuËn lµ tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp ®-îc phÐp kiÓm to¸n c¸c tæ chøc tÝn dông trong n-íc. AASC lµ 1 trong 2 C«ng ty KiÓm to¸n ViÖt Nam cïng víi 4 C«ng ty KiÓm to¸n Quèc tÕ ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam ®-îc phÐp tham gia kiÓm to¸n c¸c dù ¸n tµi trî bëi c¸c tæ chøc quèc tÕ nh- Ng©n hµng ThÕ giíi (WB), Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸ ( ADB) vµ c¸c tæ chøc kh¸c…vv. Ngoµi ra, AASC cßn vinh dù lµ mét C«ng ty KiÓm to¸n n»m trong danh s¸ch chän läc ®-îc tham gia dù thÇu hÇu hÕt c¸c Dù ¸n tµi trî bëi nguån vèn cña c¸c tæ chøc ChÝnh phñ vµ phi ChÝnh phñ. Th¸ng 7 n¨m 2005, AASC ®-îc chÝnh thøc c«ng nhËn lµ thµnh viªn cña m¹ng l-íi Quèc tÕ vÒ KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n INPACT. AASC vµ c¸c thµnh viªn cña INPACT cam kÕt hîp t¸c vµ ph¸t triÓn víi môc tiªu ®em ®Õn cho kh¸ch hµng nh÷ng dÞch vô chuyªn ngµnh ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ. N¨ng lùc vµ tÝnh chuyªn nghiÖp cña AASC cßn ®-îc thõa nhËn t¹i tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam nh- c¸c tËp ®oµn kinh tÕ, c¸c Tæng C«ng ty 90, 91, c¸c doanh nghiÖp c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c…vv Kh¸ch hµng Do chÊt l-îng dÞch vô cung cÊp, hiÖn nay AASC ®· cã hµng ngh×n kh¸ch hµng ho¹t ®éng trªn mäi lÜnh vùc. Gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n-íc vµ cam kÕt ®¶m b¶o chÊt l-îng c¸c dÞch vô cung cÊp cho tõng kh¸ch hµng, AASC 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lu«n lµ ng-êi b¹n ®ång hµnh, lu«n chia sÎ kinh nghiÖm cña m×nh víi kh¸ch hµng vµ sù thµnh c«ng cña kh¸ch hµng lu«n lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña AASC. Víi tr×nh ®é vµ nh÷ng kinh nghiÖm thùc tiÔn, AASC sÏ lµ ®¬n vÞ ®i tiªn phong, dÉn ®Çu trong ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô chuyªn ngµnh kiÓm to¸n, kÕ to¸n, t- vÊn tµi chÝnh, thuÕ,… t¹i ViÖt Nam vµ lu«n ®¸p øng mäi yªu cÇu cao nhÊt cña kh¸ch hµng. 1.2. C¸c dÞch vô chuyªn ngµnh chñ yÕu cña AASC Kiểm toán X¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp vµ t- vÊn cæ phÇn hãa DN Dịch vụ kế toán dÞch vô chuyªn nghµnh T- vÊn tµi chÝnh thuÕ §µo t¹o, hç trî tuyÓn dông, dÞch vô kh¸c C«ng nghÖ th«ng tin KiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh KiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n lµm nªn th-¬ng hiÖu AASC vµ lµ mét trong nh÷ng thÕ m¹ng cña C«ng ty. Ho¹t 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®éng nµy ®· cã sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng vÒ c¶ sè l-îng vµ chÊt l-îng. HiÖn nay, trong lÜnh vùc kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh, AASC ®· cã gÇn 200 chuyªn gia víi kinh nghiÖm chuyªn s©u vÒ tµi chÝnh, kÕ to¸n, kiÓm to¸n, tÝn dông, thuÕ…H»ng n¨m, ®éi ngò nµy ®· thùc hiÖn kiÓm to¸n rÊt nhiÒu hîp ®ång kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c dù ¸n tµi trî, vay vèn cña c¸c tæ chøc quèc tÕ. Trong ®ã cã nhiÒu doanh nghiÖp Nhµ n-íc hÇu hÕt lµ c¸c tËp ®oµn kinh tÕ lín, c¸c Tæng C«ng ty 91; Tæng C«ng ty 90, C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi; c¸c Ng©n hµng th-¬ng m¹i, c¸c tæ chøc, c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp, c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong ph¹m vi c¶ n-íc. §Æc biÖt C«ng ty cã rÊt nhiÒu kinh nghiÖm trong dÞch vô kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cho c¸c dù ¸n do c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ tµi trî. Mét sè dù ¸n tiªu biÓu mµ AASC ®· cung cÊp dÞch vô trong thêi gian qua lµ:  Dù ¸n t¨ng c-êng N¨ng lùc cho KiÓm to¸n nhµ n-íc ViÖt Nam  Dù ¸n Ph¸t triÓn ngµnh l©m nghiÖp  Dù ¸n ch¨m sãc søc kháe nh©n d©n c¸c tØnh T©y Nguyªn  Dù ¸n N©ng cÊp ®« thÞ Thµnh phè H¶i Phßng  Dù ¸n n©ng cÊp ®« thÞ Thµnh phè Nam §Þnh  Dù ¸n C¬ sá h¹ tÇng n«ng th«n dùa vµo céng ®ång  Dù ¸n Ph¸t triÓn du lÞch ®ång b»ng s«ng Mª Kong  Dù ¸n CÊp n-íc H¶i Phßng  Dù ¸n Gi¸o dôc Kü thuËt vµ d¹y nghÒ  Dù ¸n c¶i thiÖn m«i tr-êng ®« thÞ miÒn Trung  Dù ¸n Bæ sung chÊt s¾t vµo n-íc m¾m  Dù ¸n n©ng cao n¨ng lùc cña Héi ®iÒu d-ìng ViÖt Nam  Dù ¸n CÊp n-íc B¾c Ninh  Dù ¸n phßng chèng bÖnh SARS 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Dù ¸n An toµn giao th«ng ®-êng bé ViÖt Nam  … Qua ho¹t ®éng kiÓm to¸n, C«ng ty ®· gióp c¸c doanh nghiÖp kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm cßn tån t¹i, hoµn thiÖn hÖ thèng kÕ to¸n vµ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé, tõ ®ã n©ng cao chÊt l-îng c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh vµ ®iÒu hµnh doanh nghiÖp. KiÓm to¸n B¸o c¸o QuyÕt to¸n vèn ®Çu tThùc hiÖn chñ tr-¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n-íc vÒ thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ trong lÜnh vùc XDCB, tõ n¨m 1993, AASC ®· tuyÓn chän vµ ®µo t¹o ®-îc ®éi ngò c¸n bé, kiÓm to¸n viªn cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, cã tr×nh ®éc chuyªn m«n cao, trong ®ã gÇn 30 kü s- X©y dùng. Ho¹t ®éng kiÓm to¸n B¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t- cña AASC ®· gãp phÇn gióp c¸c chñ ®Çu t- lo¹i bá ®-îc c¸c chi phÝ bÊt hîp lý, tiÕt kiÖm cho Ng©n s¸ch Nhµ n-íc vµ cho chñ ®Çu t- hµng ngµn tØ ®ång. §Æc biÖt, C«ng ty ®· gãp phÇn thóc ®Èy c«ng t¸c quyÕt to¸n vµ phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t- XDCB ®-îc kÞp thêi, hç trî kh¸ch hµng hoµn thiÖn hÖ thèng kÕ to¸n vµ hÖ thèng kiÓm to¸n néi bé. DÞch vô kÕ to¸n AASC ®-îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn tö khëi ®Çu lµ mét ®¬n vÞ chuyªn cung cÊp c¸c dÞch vô kÕ to¸n. DÞch vô kÕ to¸n cña C«ng ty ®· ®-îc Bé Tµi ChÝnh vµ ®«ng ®¶o kh¸ch hµng tÝn nhiÖm vµ ®¸nh gi¸ cao. §©y còng lµ mét trong c¸c lÜnh vùc mµ AASC cã c¸c nguån lùc ®«ng ®¶o vµ nhiÒu kinh nghiÖm. AASC ®· cung cÊp cho c¸c kh¸ch hµng nhiÒu lo¹i dÞch vô kÕ to¸n bao gåm:  X©y dùng c¸c m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cho c¸c doanh nghiÖp míi thµnh lËp, x©y dùng hÖ thèng th«ng tin kinh tÕ néi bé phôc vô c«ng t¸c qu¶n trÞ kinh doanh; 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Rµ so¸t, ph©n tÝch, c¶i tæ, hîp lý hãa bé m¸y kÕ to¸n - tµi chÝnh ®· s½n cã;  T- vÊn gióp c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn ®óng cac qui ®Þnh vÒ viÖc lËp chøng tõ, lu©n chuyÓn chøng tõ, më vµ ghi sæ kÕ to¸n, viÖc tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, so¸t xÐt, ®iÒu chØnh sè liÖu kÕ to¸n vµ khãa sæ kÕ to¸n, lËp b¸o c¸o, lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t-…theo quy ®Þnh §Æc biÖt AASC ®· cïng c¸n bé Tæng Côc ThuÕ vµ c¸c Côc thuÕ ë Hµ néi, TP Hå ChÝ Minh , H¶i Phßng, Nam §Þnh, H-ng Yªn…gióp ®ì vµ h-íng dÉn hµng v¹n doanh nghiÖp t- nh©n, c¸c hé kinh doanh t- nh©n më vµ ghi chÐp sæ kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. Th«ng qua ho¹t ®éng nµy, C«ng ty ®· hç trî c¬ quan thuÕ, c¬ quan tµi chÝnh n¾m b¾t ®-îc t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c hé kinh doanh tõ ®ã cã c¬ së ®Ó ®iÒu chØnh møc thu vµ cã c¨n cø nghiªn cøu chÝnh s¸ch thuÓ víi khu vùc kinh tÕ nµy. DÞch vô t- vÊn Víi kinh nghiÖm thùc tiÔn s©u s¾c, AASC ®· thùc hiÖn ®a d¹ng nhiÒu lo¹i h×nh dÞch vô t- vÊn ®-îc kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ cao nh-:  T- vÊn lËp B¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp; t- vÊn lËp b¸o c¸o dù ¸n; tvÊn lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t-; lùa chän m« h×nh kÕ to¸n doanh nghiÖp; t- vÊn chän h×nh thøc kÕ to¸n; t- vÊn so¹n th¶o hå s¬ thµnh lËp doanh nghiÖp; t- vÊn thùc hiÖn c¸c thñ tôc ®¨ng ký kÕ to¸n, t- vÊn x©y dùng quy chÕ tµi chÝnh; thuÕ; t- vÊn tÝnh vµ lËp b¶ng kª khai thuÕ; t- vÊn chä ph-¬ng ¸n ®Çu t-; t- vÊn thÈm ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n; t- vÊn vÒ cæ phÇn hãa doanh nghiÖp; t- vÊn so¹n th¶o hå s¬ mêi thÇu; t- vÊn chÊm vµ lùa chän hå s¬ thÇu, t- vÊn qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  AASC ®· kh¶o s¸t, nghiªn cøu ®-a ra c¸c ý kiÕn t- vÊn hoÆc trùc tiÕp x©y dùng gióp c¸c doanh nghiÖp s¾p xÕp l¹i tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc qu¶n lý, so¹n th¶o vµ h-íng dÉn thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh vÒ qu¶n trÞ kinh doanh, ph©n cÊp qu¶n lý, ph©n cÊp tµi chÝnh, thùc hiÖn c¬ chÕ kho¸n phï hîp víi tõng lo¹i h×nh ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp. DÞch vô x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp vµ t- vÊn cæ phÇn hãa Thùc hiÖn chñ tr-¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n-íc vÒ viÖc chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u c¸c doanh nghiÖp Nhµ N-íc sang c«ng ty cæ phÇn, tõ n¨m 2003 ®Õn nay AASC ®· cã nh÷ng b-íc ph¸t triÓn v-ît bËc trong mäi ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp vµ t- vÊn cæ phÇn hãa. AASC ®· cung cÊp dÞch vô cho phÇn lín c¸c doanh nghiÖp thuéc Bé C«ng nghiÖp, Bé X©y dùng, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-, Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé Giao th«ng vËn t¶i, Bé Thuong m¹i…c¸c thµnh viªn cña Tæng c«ng ty L-¬ng thùc miÒn Nam, tæng C«ng ty XuÊt nhËp khÈu x©y dùng Vinaconex, tæng C«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam, tæng C«ng ty Hµng H¶i, TCT Hµng Kh«ng, TCT L¾p m¸y ViÖt Nam, TCT Xi m¨ng ViÖt Nam, TCT Thñy tinh vµ gèm XD, TCT D©u t¬ t»m…UBND thµnh phè Hµ néi, UBND TP Hå ChÝ Minh, UBND tØnh H¶i D-¬ng, Qu¶ng Ninh, L¹ng S¬n, TiÒn Giang, Cµ Mau…vµ ®-îc ®«ng ®¶o kh¸ch hµng trªn c¶ n-íc tÝn nhiÖm. Sau khi tiÕn hµnh x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp, hÇu hÕt c¸c ®¬n vÞ ®· tÝn nhiÖm vµ yªu cÇu AASC cung cÊp thªm c¸c dÞch vô t- vÊn cho doanh nghiÖp ®Ó ®Èy nhanh tiÕn tr×nh cæ phÇn hãa, t- vÊn x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp giai ®o¹n 2 ®Ó phôc vô bµn giao gi÷a doanh nghiÖp Nhµ n-íc vµ c«ng ty cæ phÇn sau khi ®· chuyÓn. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong nh÷ng n¨m tíi, theo yªu cÇu cña héi nhËp vµ ph¸t triÓn, AASC sÏ kh«ng ngõng c¶i thiÖn chÊt l-îng dÞch vô vµ cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng dÞch vô x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp tèt nhÊt vµ t- vÊn nh÷ng ph-¬ng ph¸p tèi -u nhÊt gióp kh¸ch hµng thùc hiÖn thµnh c«ng môc tiªu cæ phÇn hãa cña m×nh. DÞch vô ®µo t¹o, hç trî tuyÓn dông AASC ®· trùc tiÕp tæ chøc thùc hiÖn hoÆc hîp t¸c víi c¸c tr-êng ®¹i häc, c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph-¬ng ë trong n-íc vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ, më c¸c khãa båi d-ìng, ®µo t¹o vµ n©ng cao kiÕn thøc vÒ qu¶n trÞ kinh doanh, vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n, vÒ ph©n tÝch ®Çu t-, chøng kho¸n, vÒ thuÕ vµ b¶o hiÓm…cho hµng tr¨m kÕ to¸n viªn, kÕ to¸n tr-ëng vµ c¸c kiÓm to¸n viªn néi bé, qua ®ã gãp phÇn n©ng cao chÊt l-îng c«ng t¸c kÕ to¸n, kiÓm to¸n néi bé trong doanh nghiÖp. AASC ®· trùc tiÕp hç trî c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc trong lÜnh vùc tuyÓn dông nh©n viªn chuyªn ngµnh t- vÊn tµi chÝnh kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n ®¸p øng ®-îc yªu cÇu c«ng viÖc chuyªn m«n ®-îc kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ cao vÒ mÆt chÊt l-îng c¸n bé. H-íng dÉn, cung cÊp, gi¶i thÝch vµ cung cÊp c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt, qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n. AASC ®· thùc hiÖn chØ dÉn, gi¶i thÝch vµ cung cÊp c¸c v¨n b¶n ph¸p quy vÒ chñ tr-¬ng, chÕ ®é vµ quy ®Þnh vÒ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh kÕ to¸n, kiÓm to¸n…nh»m gióp cho c¸c doanh nghiÖp hiÓu vµ ¸p dông ®óng chÕ ®é, thÓ lÖ tµi chÝnh, kÕ to¸n phï hîp víi ho¹t ®éng cña m×nh. AASC lu«n duy tr× mèi quan hÖ th-êng xuyªn víi kh¸ch hµng, th«ng b¸o vµ cung cÊp c¸c v¨n b¶n vÒ tµi chÝnh, kÕ 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 to¸n, ph¸p luËt míi nhÊt, phï hîp víi t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ s½n sµng gi¶i ®¸p tháa ®¸ng nh÷ng th¾c m¾c tõ phÝa kh¸ch hµng. AASC ®· so¹n th¶o vµ ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh, quy chÕ qu¶n lý néi bé cho nhiÒu doanh nghiÖp gãp phÇn thiÕt thùc gióp doanh nghiÖp cã c¬ së ®Ó thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ tµi chÝnh vµ kÕ to¸n. 1.3. V¨n phßng vµ c¸c chi nh¸nh cña AASC Website C«ng ty: http://aasc.com.vn/  Trô së chÝnh §Þa chØ : Sè 1 Lª Phông HiÓu, Hoµn KiÕm, Hµ Néi §T : 84-4-8241990/1 Fax : 84-4-8253973 Email : aasc-ndd@hn.vnn.vn  Chi nh¸nh TP Hå ChÝ Minh §Þa chØ : sè 27 Lam S¬n, ph-êng 2, TP HCM §T: 84-8-5265796/7 Fax: 84-8-8435590  V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Qu¶ng Ninh §Þa chØ: Sè 2 NguyÔn V¨n Cõ, ph-êng Hång H¶i – TP H¹ Long Qu¶ng Ninh §T: 84-033-0627571 Fax: 84-033-627572 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 M¹ng l-íi INPACT  INPACT Quèc tÕ §Þa chØ: Audrey House - 16/20 Ely Place London -EC1N 6SN -Anh §T : +44 20 7404 7604 Fax: + 44 20 7831 5233 Email: inpact@inpactint.com  INPACT Ch©u Mü §Þa chØ : PO Box 495 – Frederick-MD 21705-0495-Hoa Kú §T: + 1 301 694 8580 Fax: + 1 301 694 5804 Emaill : inpact@inpactam.com  INPACT Ch©u ¸-Th¸i B×nh D-¬ng §Þa chØ Rooms A&B -12/F, Seabright Plaza-9-23 Shell Street, Hong Kong §T: 44 20 7404 7604 Fax: 44 20 7831 5233 Email: inpact@inpact.com 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¥ §å 2: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C«ng ty DÞch vô t- vÊn tµi chÝnh kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n (AASC) 2. Kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng kiÓm to¸n cña C«ng ty. 2.1. Quy tr×nh kiÓm to¸n chung t¹i C«ng ty AASC. Quy tr×nh kiÓm to¸n t¹i c«ng ty AASC gåm 5 b-íc: 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng KÝ kÕt hîp ®ång cung cÊp dÞch vô LËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n vµ ch-¬ng tr×nh kiÓm to¸n Thùc hiÖn kiÓm to¸n So¸t xÐt chÊt l-îng vµ ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n. B-íc 1: Kh¶o s¸t vµ ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng. §©y lµ mét b-íc quan träng trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n, nh»m cung cÊp c¸c th«ng tin tæng quan vÒ kh¸ch hµng ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng chÊp nhËn kiÓm to¸n. Trong giai ®o¹n nµy, c«ng ty cÇn thu thËp ®-îc c¸c th«ng tin sau: o C¸c th«ng tin chung vÒ kh¸ch hµng (Lo¹i h×nh doanh nghiÖp, nghµnh nghÒ kinh doanh, hå s¬ ph¸p lÝ…) o C¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng. o C¸c B¸o c¸o kÕ to¸n cña kh¸ch hµng. o Th«ng tin vÒ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé cña kh¸ch hµng. Xö lÝ tèt th«ng tin trong giai ®o¹n nµy lµ tiÒn ®Ò ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng cuéc kiÓm to¸n. B-íc 2: KÝ kÕt hîp ®ång cung cÊp dÞch vô víi kh¸ch hµng. C«ng viÖc nµy ®-îc thùc hiÖn sau khi c«ng ty ®· thu thËp ®-îc ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ kh¸ch hµng. Trong hîp ®ång ph¶i nªu râ quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cña mçi bªn, ®ång thêi trong giai ®o¹n nµy ph¶i x¸c ®Þnh ®ùoc mét th«ng tin quan träng lµ gi¸ phÝ cña dÞch vô mµ c«ng ty cung cÊp cho kh¸ch hµng. B-íc 3: LËp kÕ ho¹ch vµ ch-¬ng tr×nh kiÓm to¸n. §©y lµ mét kh©u ®Æc biÖt trong quy tr×nh kiÓm to¸n, lµ c¬ së ®Ó tiÕn hµnh cung cÊp dÞch vô kiÓm to¸n cho kh¸ch hµng. C«ng viÖc nµy ®-îc thùc hiÖn sau khi ®· thu thËp ®-îc c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng ë giai do¹n 1. C¨n cø vµo c¸c tµi liÖu, kiÓm to¸n viªn sÏ tiÕn hµnh lËp kiÓm to¸n chi tiÕt cho tõng c«ng viÖc, cô thÓ: o T×m hiÓu hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé cña kh¸ch hµng nh»m x¸c ®Þnh møc träng yÕu vµ ®¸nh gi¸ ban ®Çu rñi ro kiÓm to¸n cña tõng kho¶n môc trªn B¸o c¸o tµi chÝnh. o Tæng hîp rñi ro liªn quan ®Õn sè d- tµi kho¶n vµ sai sãt tiÒm tµng ®Ó x¸c ®Þnh môc tiªu , néi dung kiÓm to¸n cho tõng kho¶n môc: x¸c ®Þnh ph-¬ng ph¸p kiÓm to¸n, c¸c thñ tôc kiÓm tra chi tiÕt, c¸c thö nghiÖm c¬ b¶n… o Tæng hîp vµ phæ biÕn kÕ ho¹ch kiÓm to¸n: yªu cÇu cña c«ng viÖc nµy lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc thêi gian, ph¹m vi cña cuéc kiÓm to¸n, lùc l-îng tham gia, thêi gian hoµn thµnh kiÓm to¸n… NÕu viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ thiÕt kÕ ch-¬ng tr×nh kiÓm to¸n ®-îc thùc hiÖn mét c¸ch khoa häc sÏ b¶o ®¶m cho cuéc kiÓm to¸n ®-îc thùc hiÖn víi chÊt l-îng cao. B-íc 4: Thùc hiÖn kiÓm to¸n: Sau khi ®· lËp kÕ ho¹ch vµ thiÕt kÕ ch-¬ng tr×nh kiÓm to¸n phï hîp víi tõng kh¸ch hµng, kiÓm to¸n viªn sÏ tiÕn hµnh c¸c thùc hiÖn kiÓm to¸n.  Rµ so¸t ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c¸c thö nghiÖm kiÓm so¸t néi bé. §Ó cã nh÷ng ®¸nh gi¸ ban ®Çu vÒ møc ®é tin cËy cña hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé, vÒ viÖc tu©n thñ c¸c chÕ ®é, chuÈn mùc kÕ to¸n còng nh- c¸c quy ®Þnh kh¸c cã 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 liªn quan, kiÓm to¸n viªn sÏ tiÕn hµnh xem xÐt hÖ thèng kÕ to¸n, ph©n tÝch m«i tr-êng kiÓm so¸t chung, c¸c thñ tôc kiÓm so¸t ®-îc sö dông ë kh¸ch hµng … Sau khi thu thËp ®-îc th«ng tin vµ cã nh÷ng ®¸nh gi¸ vÒ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé, kiÓm to¸n viªn sÏ x¸c ®Þnh ®-îc c¸c thñ tôc kiÓm to¸n cÇn thùc hiÖn, xem xÐt nªn t¨ng c-êng hay gi¶m thiÓu c¸c tr¾c nghiÖm ®¹t yªu cÇu trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n.  Thùc hiÖn c¸c thñ tôc ph©n tÝch. ¸p dông c¸c thñ tôc ph©n tÝch gióp kiÓm to¸n viªn x¸c ®Þnh ®-îc néi dung, ph¹m vi cña c¸c thñ tôc kiÓm to¸n kh¸c cÇn thùc hiÖn, ®ång thêi kiÓm tra ®-îc tÝnh hîp lÝ cña c¸c sè liÖu trong kh©u so¸t xÐt cuèi cïng tr-íc khi ph¸t hµnh B¸o c¸o kiÓm to¸n. §©y lµ c«ng viÖc ®-îc thùc hiÖn phæ biÕn trong bÊt cø cuéc kiÓm to¸n nµo.  KiÓm tra chi tiÕt c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh, kiÓm tra chi tiÕt sè d-. KiÓm to¸n viªn sÏ tiÕn hµnh chän mÉu ®Ó kiÓm tra chi tiÕt c¸c nghiÖp vô kiÓm to¸n ph¸t sinh. ViÖc chän mÉu ph¶i b¶o ®¶m thu thËp ®-îc c¸c b»ng chøng kiÓm to¸n ®Çy ®ñ vµ hîp lÝ, ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o ®¹i diÖn cho c¶ tæng thÓ. ViÖc kiÓm tra chi tiÕt sè d- ®-îc thùc hiÖn ®èi víi nh÷ng kho¶n môc trªn B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. B-íc 5: Ph¸t hµnh B¸o c¸o kiÓm to¸n. Giai ®o¹n nµy bao gåm 2 c«ng viÖc: o So¸t xÐt l¹i c«ng viÖc kiÓm to¸n ®· thùc hiÖn o Ph¸t hµnh B¸o c¸o kiÓm to¸n Tïy thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña tõng kh¸ch hµng, mµ c«ng ty thiÕt kÕ ch-¬ng tr×nh kiÓm to¸n cho phï hîp. 2.2. Quy tr×nh kiÓm so¸t chÊt l-îng t¹i C«ng ty AASC. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KiÓm so¸t chÊt l-îng nh»m kiÓm tra xem cuéc kiÓm to¸n cã tu©n thñ theo ®óng chuÈn mùc kiÓm to¸n hay kh«ng, cã nhËn d¹ng ®-îc c¸c sai ph¹m trong b¸o c¸o cña kh¸ch hµng kh«ng, cã ®-a ra ®-îc c¸c kÕt luËn kiÓm to¸n phï hîp kh«ng…vµ h-íng tíi môc tiªu cuèi cïng lµ ®¶m b¶o chÊt l-îng c«ng viÖc kiÓm to¸n ®· thùc hiÖn. ViÖc kiÓm so¸t chÊt l-îng t¹i AASC do phßng §µo t¹o vµ hîp t¸c quèc tÕ thùc hiÖn. Quy tr×nh nµy ®-îc thùc hiÖn theo 3 cÊp, bao gåm: o KiÓm to¸n viªn chÝnh: KiÓm to¸n viªn chÝnh sÏ tæng hîp c¸c tµi liÖu do trî lÝ thu thËp, dùa vµo ãc xÐt ®o¸n nghÒ nghiÖp vµ kinh nghiÖm ®Ó ®-a ra nh÷ng ý kiÕn ®iÒu chØnh cuèi cïng vÒ b¸o c¸o kÕ to¸n cña kh¸ch hµng. ý kiÕn cña kiÓm to¸n viªn sÏ ®-îc tr×nh lªn ban kiÓm so¸t ®Ó phª duyÖt o Ban KiÓm so¸t. Ban kiÓm so¸t cã tr¸ch nhiÖm thÈm tra l¹i xem ý kiÕn ®iÒu chØnh mµ kiÓm to¸n viªn ®-a ra cã chÝnh x¸c vµ hîp lÝ hay kh«ng. Ban kiÓm so¸t ph¶i gåm nh÷ng thµnh viªn cã tr×nh ®é vµ n¨ng lùc kiÓm to¸n, cã kh¶ n¨ng nhËn diÖn nh÷ng sai ph¹m mµ kiÓm to¸n viªn chÝnh kh«ng ph¸t hiÖn ra. ý kiÕn cña Ban KiÓm so¸t sÏ ®-îc tr×nh lªn Ban Gi¸m ®èc thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt. o Ban Gi¸m ®èc. §©y lµ cÊp so¸t xÐt cuèi cïng trong quy tr×nh kiÓm so¸t t¹i c«ng ty AASC. Sau khi Ban Gi¸m ®èc kiÓm tra l¹i kÕt qu¶ kiÓm to¸n, c«ng ty sÏ ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n ®Ó göi cho kh¸ch hµng. Qu¸ tr×nh so¸t xÐt nµy ®-îc ph¶n ¸nh trong hå s¬ kiÓm to¸n cña c«ng ty, nã ®-îc coi lµ mét giÊy lµm viÖc vµ lµm c¬ së quan träng ®¶m b¶o chÊt l-îng cña cuéc kiÓm to¸n ®· thùc hiÖn. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II. Thùc tr¹ng kiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu trong kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh t¹i c«ng ty dÞch vô t- vÊn tµi chÝnh kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n. 2.1. Giíi thiÖu vÒ kh¸ch hµng kiÓm to¸n. §Ó t×m hiÓu toµn diÖn vÒ quy tr×nh kiÓm to¸n kho¶n môc doanh thu t¹i C«ng ty AASC, em ®· lùa chän 2 kh¸ch hµng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh doanh kh¸c nhau ®Ó t×m hiÓu vµ ph©n tÝch, ®ã lµ C«ng ty Cæ phÇn ABC vµ C«ng ty XuÊt nhËp khÈu XYZ. C«ng ty Cæ phÇn ABC lµ ®¬n vÞ ®-îc chuyÓn ®æi tõ mét DNNN, ®-îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh cña UBND Thµnh phè Hµ Néi ngµy n¨m 1995. Vèn ®iÒu lÖ: 15.758.636®. Trong ®ã, vèn NN: 10.550.632®- ChiÕm 73.3% Vèn kh¸c: 4.208.004®- ChiÕm 26.7% Ngµnh nghÒ kinh doanh cña ®¬n vÞ lµ: - S¶n xuÊt, phèi chÕ, thö nghiÖm, sö dông VLNCN. - Nghiªn cøu, øng dông tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt vµo s¶n xuÊt, phèi chÕ, thö nghiÖm, sö dông VLNCN. - XuÊt khÈu VLNCN, nguyªn vËt liÖu, hãa chÊt ®Ó SXKD VLNCN. - B¶o qu¶n, ®ãng gãi, cung øng, dù tr÷ quèc gia vÒ VLNCN - S¶n xuÊt, cung øng vËt t- kÜ thuËt, d©y diÖn, bao b× ®ãng gãi thuèc næ, giÊy sinh ho¹t, than sinh ho¹t, vËt liÖu x©y dùng. - DÞch vô khoan næ m×n, næ m×n d-íi n-íc. - NhËp khÈu vËt t- thiÕt bÞ, nguyªn liÖu may mÆc, cung øng x¨ng dÇu vµ vËt t- thiÕt bÞ, gç trô má - VËn t¶i ®-êng bé, ®-êng s«ng, ®-êng biÓn, vËn t¶i qu¸ c¶nh, qu¶n lÝ vµ khai th¸c c¶ng, söa ch÷a c¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i, thi c«ng c¶i t¹o ph-¬ng tiÖn c¬ giíi ®-êng bé. 20
- Xem thêm -