Tài liệu Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tư vấn xây dựng và phát triển nông thôn.

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc ta hiÖn nay, c¸c tæ chøc kinh tÕ, doanh nghiÖp cã quyÒn tæ chøc vµ thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh mét c¸ch ®éc lËp tù chñ theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. Hä ph¶i tù h¹ch to¸n vµ ®¶m b¶o doanh nghiÖp m×nh ho¹t ®éng cã lîi nhuËn, vµ ph¸t triÓn lîi nhuËn ®ã, tõ ®ã n©ng cao lîi Ých cña doanh nghiÖp, cña ng-êi lao ®éng. §èi víi nh©n viªn, tiÒn l-¬ng lµ kho¶n thï lao cña m×nh sÏ nhËn ®-îc sau thêi gian lµm viÖc t¹i c«ng ty. Cßn ®èi víi c«ng ty ®©y lµ mét phÇn chi phÝ bá ra ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®-îc. Mét c«ng ty sÏ ho¹t ®éng vµ cã kÕt qu¶ tèt khi kÕt hîp hµi hoµ hai vÊn ®Ò nµy. Do vËy, viÖc h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng lµ mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý quan träng cña doanh nghiÖp. H¹ch to¸n chÝnh x¸c chi phÝ vÒ lao ®éng cã ý nghÜa c¬ së, c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ sè l-îng, thêi gian lao ®éng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ lao ®éng. Qua ®ã nhµ qu¶n trÞ qu¶n lý ®-îc chi phÝ tiÒn l-¬ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. MÆt kh¸c c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vÒ lao ®éng còng gióp viÖc x¸c ®Þnh nghÜa vô cña doanh nghiÖp ®èi víi nhµ n-íc. §ång thêi nhµ n-íc còng ra nhiÒu quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn viÖc tr¶ l-¬ng vµ c¸c chÕ ®é tÝnh l-¬ng cho ng-êi lao ®éng. Trong thùc tÕ, mçi doanh nghiÖp cã ®Æc thï s¶n xuÊt vµ lao ®éng riªng, cho nªn c¸ch thøc h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng ë mçi doanh nghiÖp còng sÏ cã sù kh¸c nhau. Tõ sù kh¸c nhau nµy mµ cã sù kh¸c biÖt trong kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Tõ nhËn thøc nh- vËy nªn trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TvÊn X©y dùng v¯ Ph¸t triÓn N«ng th«n em ®· chän ®Ò t¯i “Ho¯n thiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i C«ng ty T­ vÊn X©y dùng v¯ Ph¸t triÓn N«ng th«n“ ®Ó nghiªn cøu thùc tÕ v¯ viÕt thµnh chuyªn ®Ò nµy. Víi nh÷ng hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ vµ thêi gian thùc tÕ qu¸ ng¾n ngñi, víi sù gióp ®ì cña l·nh ®¹o C«ng ty vµ c¸c anh chÞ em trong phßng kÕ to¸n C«ng ty, em hy väng sÏ n¾m b¾t ®-îc phÇn nµo vÒ sù hiÓu biÕt ®èi víi lÜnh vùc kÕ to¸n tiÒn l-¬ng trong C«ng ty. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bµi viÕt ®-îc chia lµm 3 ch-¬ng: Ch-¬ng 1: C¬ së lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Ch-¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i C«ng ty T- vÊn X©y dùng vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n. Ch-¬ng 3: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i C«ng ty T- vÊn X©y dùng vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n. Bµi viÕt nµy ®· ®-îc hoµn thµnh víi sù tËn t×nh h-íng dÉn, gióp ®ì cña ThÇy gi¸o V¨n B¸ Thanh vµ c¸c anh chÞ t¹i phßng kÕ to¸n cña C«ng ty TvÊn X©y dùng vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n! Ch-¬ng 1 C¬ së lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1 - Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. 1.1.1. TiÒn l-¬ng: 1.1.1.1. Kh¸i niªm: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng vµ sù ho¹t ®éng cña thÞ tr-êng søc lao ®éng (hay cßn gäi lµ thÞ tr-êng lao ®éng), søc lao ®éng lµ hµng ho¸, do vËy tiÒn l-¬ng lµ gi¸ c¶ cña søc lao ®éng. Khi ph©n tÝch nÒn kinh tÕ t- b¶n chñ nghÜa, n¬i mµ c¸c quan hÖ thÞ truêng thèng trÞ mäi quan hÖ kinh tÕ, x· héi kh¸c. C¸c M²c viÕt “ tiÒn c«ng kh«ng ph°i l¯ gi² trÞ hay gi² c° cða søc lao ®éng mµ chØ l¯ h×nh th²i c°i trang cða gi° trÞ hay gi² c° søc lao ®éng” TiÒn l-¬ng ph¶n ¸nh nhiÒu quan hÖ kinh tÕ, x· héi kh¸c nhau. TiÒn l-¬ng tr-íc hÕt lµ sè tiÒn mµ nguêi sö dông lao ®éng (ng-êi mua søc lao ®éng) tr¶ cho nguêi lao ®éng ( ng-êi b¸n søc lao ®éng). §ã lµ quan hÖ kinh tÕ cña tiÒn l-¬ng. MÆt kh¸c, do tÝnh chÊt ®Æc biÖt cña hµng ho¸ søc lao ®éng mµ tiÒn l-¬ng kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ vÊn ®Ò kinh tÕ mµ cßn lµ vÊn ®Ò x· héi rÊt quan träng, liªn quan ®Õn ®êi sèng vµ trËt tù x· héi. §ã lµ quan hÖ x· héi Trong qu¸ ttr×nh ho¹t ®éng, nhÊt lµ trong ho¹t ®éng kinh doanh, ®èi víi c¸c chñ doanh nghiÖp tiÒn l-¬ng lµ mét phÇn chi phÝ cÊu thµnh chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy, tiÒn l-¬ng lu«n lu«n ®-îc tÝnh to¸n qu¶n lý chÆt chÏ. §èi víi ng-êi lao ®éng, tiÒn l-¬ng lµ thu nhËp tõ qu¸ tr×nh lao ®éng cña hä phÇn thu nhËp chñ yÕu víi ®¹i ®a sè lao ®éng trong x· héi cã ¶nh h-ëng ®Õn møc sèng cña hä. PhÊn ®Êu n©ng cao tiÒn l-¬ng lµ môc ®Ých hÕt th¶y cña ng-êi lao ®éng. Môc ®Ých nµy t¹o ®éng lùc ®Ó ng-êi lao ®éng ph¸t triÓn tr×nh ®é vµ kh¼ n¨ng lao ®éng cña m×nh. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn nh- ë n-íc ta hiÖn nay, ph¹m trï tiÒn l-¬ng ®-îc thÓ hiÖn cô thÓ trong tõng thµnh phÇn kinh tÕ + Trong thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n-íc vµ khu vùc hµnh chÝnh sù nghiÖp (khu vùc lao ®éng ®-îc nhµ n-íc tr¶ l-¬ng), tiÒn l-¬ng lµ sè tiÒn mµ c¸c doanh nghiÖp quèc doanh, c¸c c¬ quan, tæ chøc cña nhµ n-íc tr¶ cho ng-êi 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lao ®éng theo c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc vµ ®-îc thÓ hiÖn trong hÖ thèng thang l-¬ng, b¶ng l-¬ng do nhµ n-íc qui ®Þnh. + Trong thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh, tiÒn l-¬ng chôi sù t¸c ®éng chi phèi rÊt lín cña thÞ tr-êng vµ thÞ tr-êng søc lao ®éng. TiÒn l-¬ng khu vùc nµy dï vÉn n»m trong khu«n khæ ph¸p luËt vµ theo nh÷ng chÝnh s¸ch cña chÝnh phð v¯ l¯ nh÷ng giao dÞch trùc tiÕp gi÷a chð v¯ thî, nh÷ng “mÆc c°” cô thÓ gi÷a mét bªn lµm thuª vµ mét bªn ®i thuª. Nh÷ng hîp ®ång lao ®éng nµy t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn ph-¬ng thøc tr¶ c«ng. §øng trªn ph¹m vi toµn x· héi, tiÒn l-¬ng ®-îc xem xÐt vµ ®Æt trong quan hÖ vÒ ph©n phèi thu nhËp, quan hÖ s¶n xuÊt tiªu dïng, quan hÖ trao ®æi. Do vËy chÝnh s¸h tiÒn l-¬ng thu nhËp lu«n lu«n lµ vÊn ®Ò quan t©m cña mäi quèc gia. Chóng ta cÇn ph©n biÖt gi÷a hai kh¸i niÖm cña tiÒn l-¬ng: +TiÒn l-¬ng danh nghÜa: lµ sè tiÒn mµ ng-êi sö dông lao ®éng tr¶ cho ng-êi lao ®éng. Sè tiÒn nµy nhiÒu hay Ýt phô thuéc trùc tiÕp vµo n¨ng xuÊt lao ®éng, phô thuéc vµo tr×nh ®é, kinh nghiÖm lµm viÖc . . .ngay trong qu¸ tr×nh lao ®éng. + TiÒn l-¬ng thùc tÕ: §-îc hiÓu lµ sè l-îng c¸c lo¹i hµng ho¸ tiªu dïng vµ c¸c lo¹i dÞch vô cÇn thiÕt mµ ng-êi lao ®éng ®-îc h-ëng l-¬ng vµ cã thÓ mua ®-îc b»ng tiÒn l-¬ng thùc tÕ ®ã. 1.1.1.2. Vai trß chøc n¨ng cña tiÒn l-¬ng: + Chøc n¨ng t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng: Qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng ®-îc thùc hiÖn bëi viÖc tr¶ c«ng cho ng-êi lao ®éng th«ng qua l-¬ng. B¶n chÊt cña søc lao ®éng lµ s¶n phÈm lÞch sö lu«n ®-îc hoµn thiÖn vµ n©ng cao nhê th-êng xuyªn ®-îc kh«i phôc vµ ph¸t triÓn, cßn b¶n chÊt cña t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng lµ cã ®-îc mét tiÒn l-¬ng sinh ho¹t nhÊt ®Þnh ®Ó hä cã thÓ duy tr× vµ ph¸t triÓn søc lao ®éng míi (nu«i d-ìng, gi¸o dôc thÕ hÖ sau), tÝch luü kinh nghiÖm vµ n©ng cao tr×nh ®é, hoµn thiÖn kü n¨ng lao ®éng. + Chøc n¨ng lµ c«ng cô qu¶n lý cña doanh nghiÖp: Môc ®Ých cuèi cïng cña c¸c nhµ qu¶n trÞ lµ lîi nhuËn cao nhÊt. §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu ®ã hä ph¶i biÕt kÕt hîp nhÞp nhµng vµ qu¶n lý mét c¸ch cã 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghÖ thuËt c¸c yÕu tè trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Ng-êi sö dông lao ®éng cã thÓ tiÕn hµnh kiÓm tra gi¸m s¸t, theo dâi ng-êi lao ®éng lµm viÖc theo kÕ ho¹ch, tæ chøc cña m×nh th«ng qua viÖc chi tr¶ l-¬ng cho hä, ph¶i ®¶m b¶o chi phÝ mµ m×nh bá ra ph¶i ®em l¹i kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ cao nhÊt. Qua ®ã nguêi sö dông lao ®éng sÏ qu¶n lý chÆt chÏ vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng lao ®éng cña m×nh ®Ó tr¶ c«ng xøng ®¸ng cho ng-êi lao ®éng. + Chøc n¨ng kÝch thÝch lao ®éng ( ®ßn bÈy kinh tÕ): Víi mét møc l-¬ng tho¶ ®¸ng sÏ lµ ®éng lùc thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng. Khi ®-îc tr¶ c«ng xøng ®¸ng ng-êi lao ®éng sÏ say mª, tÝch cùc lµm viÖc, ph¸t huy tinh thÇn lµm viÖc s¸ng t¹o, hä sÏ g¾n bã chÆt chÏ tr¸ch nhiÖm cña m×nh víi lîi Ých cña doanh nghiÖp. Do vËy, tiÒn lu¬ng lµ mét c«ng cô khuyÕn khÝch vËt chÊt, kÝch thÝch ng-êi lao ®éng lµm viÖc thùc sù cã hiÖu qu¶ cao. 1.1.1.3. Quü tiÒn l-¬ng: Quü tiÒn l-¬ng cña doanh nghiÖp lµ toµn bé tiÒn l-¬ng mµ doanh nghiÖp tr¶ cho tÊt c¶ lao ®éng thuéc doanh nghiÖp qu¶n lý. Thµnh phÇn quü tiÒn l-¬ng bao gåm nhiÒu kho¶n nh- l-¬ng thêi gian (th¸ng, ngµy, giê), l-¬ng s¶n phÈm, phô cÊp (chøc vô, ®¾t ®á, khu vùc. . .), tiÒn th-ëng trong s¶n xuÊt.Quü tiÒn l-¬ng(hay tiÒn c«ng) bao gåm nhiÒu lo¹i, tuy nhiªn vÒ h¹ch to¸n cã thÓ chia thµnh tiÒn l-¬ng lao ®éng trùc tiÕp vµ tiÒn l-¬ng lao ®éng gi¸n tiÕp, trong ®ã chi tiÕt theo tiÒn l-¬ng chÝnh vµ tiÒn l-¬ng phô. 1.1.2. C¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng: 1.1.2.1. B¶o hiÓm x· héi: 1.1.2.1.1. Kh¸i niÖm: B¶o hiÓm x· héi(BHXH) lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng cña chÝnh s¸ch x· héi mµ nhµ n-íc ®¶m b¶o tr-íc ph¸p luËt cho ng-êi d©n nãi chung vµ ng-êi lao ®éng nãi riªng. BHXH lµ sù ®¶m b¶o vÒ mÆt vËt chÊt cho ng-êi lao ®éng, th«ng qua chÕ ®é BHXH nh»m æn ®Þnh ®êi sèng cña ng-êi lao ®éng vµ gia ®×nh hä. BHXH lµ mét ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt x· héi rÊt cao . Trªn c¬ së tham gia,®ãng gãp cña ng-êi lao ®éng, ng-êi sö dông lao ®éng vµ sù qu¶n lý b¶o hé cña nhµ n-íc. BHXH chØ thùc hiÖn chøc n¨ng ®¶m 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b¶o khi ng-êi lao ®éng vµ gia ®×nh hä gÆp rñi ro nh- èm ®au, tuæi giµ, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng, thÊt nghiÖp, chÕt. Theo c«ng -íc102 vÒ BHXH vµ tÝnh chÊt lao ®éng quèc tÕ gåm: + Ch¨m sãc y tÕ + Trî cÊp èm ®au + Trî cÊp thÊt nghiÖp + Trî cÊp tuæi giµ + Trî cÊp tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp +Trî cÊp gia ®×nh + Trî cÊp thai s¶n, tµn tËt HiÖn nay ë ViÖt Nam ®ang thùc hiÖn c¸c lo¹i nghiÖp vô b¶o hiÓm sau: +Trî cÊp thai s¶n, trî cÊp èm ®au + Trî cÊp tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp + Trî cÊp mÊt søc lao ®éng, Trî cÊp tµn tËt 1.1.2.1.2. Quü b¶o hiÓm x· héi (BHXH): Lµ mét kho¶n tiÒn trÝch lËp ng-êi lao ®éng t¹m thêi hay vÜnh viÔn mÊt søc lao ®éng nh- èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng, nghØ mÊt søc, nghØ h-u . Quü BHXH ®-îc trÝch lËp theo mét tû lÖ phÇn tr¨m nhÊt ®Þnh cña chÕ ®é tµi chÝnh Nhµ n-íc quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l-¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn ®-îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, tuú theo møc ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, tuú theo chÕ ®é tµi chÝnh cña mçi quèc gia mµ quy ®Þnh mét tû lÖ trÝch BHXH. Nh- chÕ ®é hiÖn nay trÝch BHXH lµ 20%, trong ®ã 15% ®-îc trÝch vµo chi phÝ SXKD, cßn 5% trõ vµo thu nhËp cña ng-êi lao ®éng. 1.1.2.1.3. B¶o hiÓm YtÕ (BHYT): Lµ mét kho¶n trî cÊp tiÒn thuèc men, kh¸m ch÷a bÖnh cho ng-êi lao ®éng, khi èm ®au ph¶i ®iÒu trÞ trong thêi gian lµm viÖc t¹i c«ng ty. Quü BHYT ®-îc trÝch theo tû lÖ phÇn tr¨m quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn vµ ®-äc tÝnh vµo chi phÝ SXKD. ChÕ ®é trÝch ë n-íc ta hiÖn nay lµ 3%, trong ®ã 2% trÝch vµo chi phÝ SXKD, cßn 1% trÝch vµo thu nhËp cña ng-êi lao ®éng. 1.1.2.1.4. Kinh phÝ c«ng ®oµn (KPC§): 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Quü ®-îc x©y dùng nªn víi môc ®Ých chi tiªu cho c¸c ho¹t ®éng c«ng ®oµn, hµng th¸ng doanh nghiÖp ph¶i trÝch theo mét tû lÖ phÇn tr¨m quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l-¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho ng-êi lao ®éng. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh tû lÖ trÝch kinh phÝ c«ng ®oµn lµ 2% ®-îc trÝch vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. 1.2 - C¸c h×nh thøc tr¶ l-¬ng. ChÝnh s¸ch l-¬ng lµ mét chÝnh s¸ch linh ®éng, uyÓn chuyÓn phï hîp víi hoµn c¶nh x· héi, víi kh¼ n¨ng cña tõng c«ng ty- xÝ nghiÖp, ®èi chiÕu víi c¸c c«ng ty – xÝ nghiÖp kh¸c trong cïng ngµnh. Chóng ta kh«ng thÓ vµ kh«ng nªn ¸p dông c«ng thøc l-¬ng mét c¸ch m¸y mãc cã tÝnh chÊt ®ång nhÊt cho mäi c«ng ty, xÝ nghiÖp. Cã c«ng ty ¸p dông chÕ ®é kho¸n s¶n phÈm th× n¨ng xuÊt lao ®éng cao, gi¸ thµnh h¹. Nh-ng c«ng ty kh¸c l¹i thÊt b¹i nÕu ¸p dông chÕ ®é tr¶ l-¬ng nµy, mµ ph¶i ¸p dông chÕ ®é tr¶ l-¬ng theo giê céng víi th-ëng . . . Do vËy viÖc tr¶ l-¬ng rÊt ®a d¹ng, nhiÒu c«ng ty phèi hîp nhiÒu ph-¬ng ph¸p tr¶ l-¬ng cho phï hîp víi khung c¶nh kinh doanh cña m×nh. Th-êng th× mét c«ng ty, xÝ nghiÖp ¸p dông c¸c h×nh thøc tr¶ l-¬ng sau : 1.2.1. Tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm: Tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm lµ h×nh thøc tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng dùa trùc tiÕp vµo sè l-îng vµ chÊt l-îng s¶n phÈm ( hay dÞch vô ) mµ hä hoµn thµnh. ®©y lµ h×nh thøc ®-îc ¸p dông réng r·i trong c¸c doanh nghiÖp nhÊt lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt chÕ taä s¶n phÈm. H×nh thøc tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm cã nh÷ng ý nghÜa sau: + Qu¸n triÖt tèt nguyªn t¾c tr¶ l-¬ng theo lao ®éng v× tiÒn l-¬ng mµ ng-êi lao ®éng nhËn ®-îc phô thuéc vµo sè l-îng s¶n phÈm ®· hoµn thµnh. §iÒu nµy sÏ cã t¸c dông lµm t¨ng n¨ng xuÊt cña ng-êi lao ®éng. + Tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm cã t¸c dông trùc tiÕp khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng ra søc häc tËp n©ng cao tr×nh ®é lµnh nghÒ, tÝch luü kinh nghiÖm, rÌn luyÖn kü n¨ng, ph¸t huy s¸ng t¹o, . . . ®Ó n©ng cao kh¼ n¨ng lµm viÖc vµ n¨ng xuÊt lao ®éng. + Tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm cßn cã ý nghÜa to lín trong viÖc n©ng cao vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý, n©ng cao tÝnh tù chñ, chñ ®éng lµm viÖc cña ng-êi lao ®éng. Cã c¸c chÕ ®é tr¶ l-¬ng s¶n phÈm nh- sau: 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.1.1. Tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp: ChÕ ®é tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp ®-îc ¸p dông réng r·i ®èi víi ng-êi trùc tiÕp s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn lao ®éng cña hä mang tÝnh ®éc lËp t-¬ng ®èi, cã thÓ ®Þnh møc vµ nghiÖm thu s¶n phÈm mét c¸ch riªng biÖt. 1.2.1.2. Tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm cã th-ëng cã ph¹t: TiÒn l-¬ng tr¶ theo s¶n phÈm cã th-ëng cã ph¹t lµ tiÒn l-¬ng tr¶ theo s¶n phÈm g¾n víi chÕ ®é tiÒn l-¬ng trong s¶n xuÊt nh- : Th-ëng tiÕt kiÖm vËt t-, th-ëng n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, th-ëng gi¶m tû lÖ hµng háng, . . . vµ cã thÓ ph¹t trong tr-êng hîp ng-êi lao ®éng lµm ra s¶n phÈm háng, hao phÝ vËt t-, kh«ng ®¶m b¶o ngµy c«ng qui ®Þnh, kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®-îc giao. C¸ch tÝnh nh- sau: TiÒn l-¬ng = TiÒn l-¬ng theo s¶n phÈm + TiÒn th-ëng – TiÒn trùc tiÕp (gi¸n tiÕp) ph¹t 1.2.1.3. Tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm luü tiÕn: Theo h×nh thøc nµy tiÒn l-¬ng bao gåm hai phÇn: - PhÇn thø nhÊt : C¨n cø vµo møc ®é hoµn thµnh ®Þnh møc lao ®éng, tÝnh ra ph¶i tr¶ cho ng-êi lao ®éng trong ®Þnh møc. - PhÇn thø hai : C¨n cø vµo møc ®é v-ît ®Þnh møc ®Ó tÝnh tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ theo tû lÖ luü tiÕn. Tû lÖ hoµn thµnh v-ît møc cµng cao th× tû lÖ luü tiÕn cµng nhiÒu. H×nh thøc nµy khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng vµ c-êng ®é lao ®éng ®Õn møc t«Ý ®a do vËy th-êng ¸p dông ®Ó tr¶ cho ng-êi lµm viÖc trong kh©u träng yÕu nhÊt hoÆc khi doanh nghiÖp ph¶i hoµn thµnh gÊp mét ®¬n ®Æt hµng. 1.2.1.4. H×nh thøc tr¶ l-¬ng kho¸n: TiÒn l-¬ng kho¸n lµ h×nh thøc tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng theo khèi l-îng vµ chÊt l-îng c«ng viÖc mµ hä hoµn thµnh. H×nh thøc nµy ¸p dông cho nh-ng c«ng viÖc nÕu giao cho tõng chi tiÕt, tõng bé phËn sÏ kh«ng cã lîi ph¶i 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 bµn giao toµn bé khèi l-îng c«ng viÖc cho c¶ nhãm hoµn thµnh trong thêi gian nhÊt ®Þnh. H×nh thøc nµy bao gåm c¸c c¸ch tr¶ l-¬ng sau: + Tr¶ l-¬ng kho¸n gän theo s¶n phÈm cuèi cïng: Lµ h×nh thøc tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm nh-ng tiÒn l-¬ng ®-îc tÝnh theo ®¬n gi¸ tËp hîp cho s¶n phÈm hoµn thµnh ®Õn c«ng viÖc cuèi cïng. H×nh thøc nµy ¸p dông cho nh÷ng doanh nghiÖp mµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n c«ng nghÖ nh»m khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng quan t©m ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm + Tr¶ l-¬ng kho¸n quü l-¬ng : Theo h×nh thøc nµy doanh nghiÖp tÝnh to¸n vµ giao kho¸n quü l-¬ng cho tõng phßng ban, bé phËn theo nguyªn t¾c hoµn thµnh c«ng t¸c hay kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch. + Tr¶ l-¬ng kho¸n thu nhËp : tuú thuéc vµo kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ h×nh thµnh quü l-¬ng ®Ó ph©n chia cho ng-êi lao ®éng. Khi tiÒn l-¬ng kh«ng thÓ h¹ch to¸n riªng cho tõng ng-êi lao ®éng th× ph¶i tr¶ l-¬ng cho c¶ tËp thÓ lao ®éng ®ã, sau ®ã míi tiÕn hµnh chia cho tõng ng-êi. Tr¶ l-¬ng theo h×nh thøc nµy cã t¸c dông lµm cho ng-êi lao ®éng ph¸t huy s¸ng kiÕn vµ tÝch cùc c¶i tiÕn lao ®éng ®Ó tèi -u ho¸ qu¸ tr×nh lµm viÖc, gi¶m thêi gian c«ng viÖc, hoµn thµnh c«ng viÖc giao kho¸n. 1.2.2. H×nh thøc tr¶ l-¬ng theo thêi gian: TiÒn l-¬ng tr¶ theo thêi gian chñ yÕu ¸p dông ®èi víi nh÷ng ng-êi lµm c«ng t¸c qu¶n lý. §èi víi nh÷ng c«ng nh©n trùc tiÕn s¶n xuÊt th× h×nh thøc tr¶ l-¬ng nµy chØ ¸p dông ë nh÷ng bé phËn lao ®éng b»ng m¸y mãc lµ chñ yÕu hoÆc c«ng viÖc kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®Þnh møc mét c¸ch chÆt chÏ vµ chÝnh x¸c, hoÆc v× tÝnh chÊt cña s¶n xuÊt nÕu thùc hiÖn tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm sÏ kh«ng ®¶m b¶o ®-îc chÊt l-îng s¶n phÈm. H×nh thøc tr¶ l-¬ng theo thêi gian cã nhiÒu nh-îc ®iÓm h¬n h×nh thøc tiÒn l-¬ng theo s¶n phÈm v× nã ch-a g¾n thu nhËp cña ng-êi víi kÕt qu¶ lao ®éng mµ hä ®· ®¹t ®-îc trong thêi gian lµm viÖc. H×nh thøc tr¶ l-¬ng theo thêi gian cã hai chÕ ®é sau: 1.2.2.1. Tr¶ l-¬ng theo thêi gian ®¬n gi¶n: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChÕ ®é tr¶ l-¬ng theo thêi gian ®¬n gi¶n lµ chÕ ®é tiÒn l-¬ng mµ tiÒn l-¬ng nhËn ®-îc cña c«ng nh©n do møc l-¬ng cÊp bËc cao hay thÊp vµ thêi gian lµm viÖc thùc tÕ nhiÒu hay Ýt quyÕt ®Þnh ChÕ ®é tr¶ l-¬ng nµy chØ ¸p dông ë nh÷ng n¬i khã xac ®Þnh ®Þnh møc lao ®éng, khã ®¸nh gi¸ c«ng viÖc chÝnh x¸c TiÒn l-¬ng ®ù¬c tÝnh nh- sau: Ltt = Lcb x T Trong ®ã : Ltt - TiÒn l-¬ng thùc tÕ ng-êi lao ®éng nhËn ®-îc Lcb - TiÒn l-¬ng cÊp bËc tÝnh theo thêi gian. T - Thêi gian lµm viÖc. Cã ba lo¹i tiÒn l-¬ng theo thêi gian ®¬n gi¶n: + L-¬ng giê + L-¬ng ngµy thùc tÕ trong th¸ng + L-¬ng th¸ng : TÝnh theo l-¬ng cÊp bËc vµ sè giê lµm viÖc : TÝnh theo møc l-¬ng cÊp bËc vµ sè ngµy lµm viÖc : TÝnh theo møc l-¬ng cÊp bËc th¸ng 1.2.2.2. ChÕ ®é tr¶ l-¬ng theo thêi gian cã th-ëng: ChÕ ®é tr¶ l-¬ng nµy lµ sù kÕt hîp gi÷a chÕ ®é tr¶ l-¬ng theo thêi gian ®¬n gi¶n víi tiÒn th-ëng khi ®¹t ®-îc chØ tiªu sè l-îng hoÆc chÊt l-îng qui ®Þnh. ChÕ ®é tr¶ l-¬ng nµy ¸p dông chñ yÕu víi nh÷ng c«ng nh©n phô lµm c«ng phôc vô nh- c«ng nh©n söa ch÷a, ®iÒu chØnh thiÕt bÞ .. .Ngoµi ra cßn ¸p dông ®èi víi nh÷ng c«ng nh©n ë nh÷ng kh©u cã tr×nh ®é c¬ khÝ ho¸ cao, tù ®éng ho¸ hoÆc nh÷ng c«ng nh©n tuyÖt ®èi ph¶i ®¶m b¶o chÊt l-îng. C«ng thøc tÝnh nh- sau: TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ = cho ng-êi lao ®éng TiÒn l-¬ng tr¶ + TiÒn th-ëng theo thêi gian ChÕ ®é tr¶ l-¬ng nµy cã nhiÒu -u ®iÓm h¬n chÕ ®é tr¶ l-¬ng theo thêi gian ®¬n gi¶n. Trong chÕ ®é nµy kh«ng ph¶n ¸nh tr×nh ®é thµnh th¹o vµ thêi gian lµm viÖc thùc tÕ g¾n chÆt víi thµnh tÝch c«ng t¸c cña tõng ng-êi th«ng 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 qua chØ tiªu xÐt th-ëng ®· ®¹t ®-îc. V× vËy nã khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng quan t©m ®Õn tr¸ch nhiÖm vµ c«ng t¸c cña m×nh. 1.2.3. Mét sè chÕ ®é kh¸c khi tÝnh l-¬ng: 1.2.3.1. ChÕ ®é th-ëng: TiÒn th-ëng thùc chÊt lµ kho¶n tiÒn bæ sung cho tiÒn l-¬ng nh»m qu¸n triÖt h¬n nguyªn t¾c ph©n phÝ lao ®éng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. TiÒn th-ëng lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vËt chÊt ®èi víi ng-êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. Qua ®ã n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, rót ng¾n thêi gian lµm viÖc. + §èi t-îng xÐt th-ëng: Lao ®éng cã thêi gian lµm viÖc t¹i daonh nghiÖp tõ mét n¨m trë lªn Cã ®ãng gãp vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp + Møc th-ëng : møc th-ëng mét n¨m kh«ng thÊp h¬n mét th¸ng l-¬ng theo nguyªn t¾c sau : C¨n cø vµo kÕt qu¶ ®ãng gãp cña ng-êi lao ®éng ®èi víi doanh nghiÖp thÓ hiÖn qua n¨ng xuÊt lao ®éng, chÊt l-îng c«ng viÖc. C¨n cø vµo thêi gian lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp + C¸c lo¹i tiÒn th-ëng : TiÒn th-ëng bao gåm tiÒn th-ëng thi ®ua ( lÊy tõ quÜ khen th-ëng) vµ tiÒn th-ëng trong s¶n xuÊt kinh doanh ( th-ëng n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, th-ëng tiÕt kiÖm vËt t-, th-ëng ph¸t minh s¸ng kiÕn) TiÒn th-ëng trong s¶n xuÊt kinh doanh (th-êng xuyªn) : h×nh thøc nµy cã tÝnh chÊt l-¬ng, ®©y thùc chÊt lµ mét phÇn cña quü l-¬ng ®-îc t¸ch ra ®Ó tr¶ cho ng-êi lao ®éngd-íi h×nh thøc tiÒn th-ëng cho mét tiªu chÝ nhÊt ®Þnh. TiÒn th-ëng vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm : Kho¶n tiÒn nµy ®-îc tÝnh trªn c¬ së tû lÖ qui ®Þnh chung (kh«ng qu¸ 40%) vµ sù chªnh lÖch gi¸ gi÷a s¶n phÈm cÊp cao vµ s¶n phÈm cÊp thÊp. TiÒn th-ëng thi ®ua : (kh«ng th-êng xuyªn ): Lo¹i tiÒn th-ëng nµy kh«ng thuéc quü l-¬ng mµ ®-îc trÝch tõ quü khen th-ëng, kho¶n tiÒn nµy ®-îc tr¶ d-íi h×nh thøc ph©n lo¹i trong mét kú (Quý, nöa n¨m, n¨m) 1.2.3.2. ChÕ ®é phô cÊp: 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Phô cÊp tr¸ch nhiÖm: Nh»m bï ®¾p cho nh÷ng ng-êi võa trùc tiÕp s¶n xuÊt hoÆc lµm c«ng viÖc chuyªn m«n nghiÖp vô võa kiÖn nhiÖm c«ng t¸c qu¶n lý kh«ng thuéc chøc vô l·nh ®¹o bæ nhiÖm hoÆc nh÷ng ng-êi lµm viÖc ®ßi hái tr¸ch nhiÖm cao ch-a ®-îc x¸c ®Þnh trong møc l-¬ng. Phô cÊp tr¸ch nhiÖm ®-îc tÝnh vµ tr¶ cïng l-¬ng th¸ng. §èi víi doanh nghÖp, phô cÊp nµy ®-îc tÝnh vµo ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng vµ tÝnh vµo chi phÝ l-u th«ng. - Phô cÊp kh¸c: Lµ c¸c kho¶n phô cÊp thªm cho ng-êi lao ®éng nh- lµm ngoµi giê, lµm thªm, . . . - Phô cÊp thu hót: ¸p dông ®èi víi c«ng nh©n viªn chøc ®Õn lµm viÖc t¹i nh÷ng vïng kinh tÕ míi, c¬ së kinh tÕ vµ c¸c ®¶o xa cã ®iÒu kiÖn sinh ho¹t ®Æc biÖt khã kh¨n do ch-a cã c¬ së h¹ tÇng ¶nh h-ëng ®Õn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ng-êi lao ®éng. x 1.3 – kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. 1.3.1. C¸c chøng tõ sö dông: Theo Q§ sè 1141/TC/Q§/C§KT ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tr-ëng Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh vÒ chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l-¬ng, kÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ sau: + B¶ng chÊm c«ng sè 01 – L§ - TL + B¶ng thanh to¸n l-¬ng sè 02 – L§ - TL + PhiÕu chi BHXH sè 03 – L§ - TL + B¶ng thanh to¸n BHXH sè 04 – L§ - TL + B¶ng thanh to¸n tiÒn th-ëng sè 05 – L§ - TL + PhiÕu x¸c nhËn SP hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh sè 06 – L§ TL. Ngoµi c¸c ch-ngs tõ b¾t buéc theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc, trong c¸c doanh nghiÖp cã thÓ sö dông theo c¸c chøng tõ kÕ to¸n h-íng dÉn nh- sau: + PhiÕu lµm thªm giê sè 076 – L§ - TL + Hîp ®ång giao kho¸n sè 08 – L§ - TL 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng sè 09 – L§ - TL. 1.3.2. H¹ch to¸n sè l-¬ng lao ®éng: H¹ch to¸n sè l-îng lao ®éng lµ h¹ch to¸n sè l-îng tõng lo¹i lao ®éng theo nghÒ nghiÖp, c«ng viÖc vµ tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n. Trong c«ng ty, viÖc theo dâi c¸c chi tiÕt vÒ sè l-îng lao ®éng ®-îc thùc hiÖn trªn gäi lµ danh s¸ch c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®ã cã chi tiÕt vÒ sè l-îng lao ®éng theo tõng bé phËn nh»m th-êng xuyªn n¾m ch¾c sè l-îng lao ®éng hiÖn cßn cña ®¬n vÞ. 1.3.3. H¹ch to¸n sö dông thêi gian lao ®éng: Lµ hach to¸n sö dông thêi gian lao ®éng ®èi tõng c«ng nh©n trong doanh nghiÖp, kÕ to¸n dùa vµo b¶ng chÊm c«ng sæ tæng hîp thêi gian lao ®éng. §Ó qu¶n lý thêi gian lao ®éng, c¸c doanh nghiÖp sö dông nhiÒu ph-¬ng ph¸p kh¸c nhau, phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý lao ®éng cña mçi doanh nghiÖp nh- chÊm c«ng, . . . . 1.3.4. H¹ch to¸n kÕt qu¶ gian lao ®éng: Lµ ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ghi chÐp lao ®éng cña c«ng nh©n viªn b»ng sè l-îng s¶n phÈm hµng th¸ng. KÕ to¸n ph¶i lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng cho tõng ph©n x-ëng s¶n xuÊt, tõng phßng ban, tõ ®ã lµm c¨n cø ®Ó tÝnh l-¬ng cho tõng ng-êi. Trong b¶ng thanh to¸n l-¬ng ph¶i ghi râ tõng kho¶n tiÒn l-¬ng s¶n phÈm, l-¬ng thêi gian, c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp, khÊu trõ, sè cßn l¹i ng-êi lao ®éng ®-îc lÜnh. ViÖc h¹ch to¸n sè l-îng lao ®éng, thêi gian sö dông lao ®éng vµ kÕt qña lao ®éng cã tÇm quan träng rÊt lín trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ chØ ®¹o s¶n xuÊt, ®ång thêi còng lµ tiÒn ®Ò cho viÖc h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng vµ BHXH. 1.4 – kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. 1.4.1. H¹ch to¸n chi tiÕt tiÒn l-¬ng vµ BHXH: C«ng t¸c ph¶i lµm tr-íc tiªn cña viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÒn l-¬ng lµ kiÓm tra c¸c chøng tõ ban ®Çu vÒ tiÒn l-¬ng nh-: B¶ng chÊm c«ng, phiÕu b¸o s¶n phÈm hoµn thµnh,......do nh©n viªn c¸c ph©n x-ëng ®-a lªn. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Néi dung chøng tõ sau khi kiÓm tra sÏ lµ c¨n cø ®Ó tÝnh l-¬ng cho tõng c«ng nh©n cña tõng ®¬n vÞ, tõng ph©n x-ëng s¶n xuÊt. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu s¶n xuÊt cã tÝnh kÕ ho¹ch vµ gi¸ thµnh ®-îc tÝnh theo kho¶n môc chi phÝ nªn viÖc tÝnh to¸n vµ ph©n bæ tiÒn l-¬ng, BHXH,... ph¶i c¨n cø trªn nh÷ng quy ®Þnh sau: 1.4.1.1. Ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm: - TiÒn l-¬ng chÝnh cña c«ng nh©n s¶n xuÊt s¶n phÈm ®-îc tÝnh trùc tiÕp cho tõng s°n phÈm v¯ ph°n ²nh v¯o t¯i kho°n 622 “Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp” (theo kho°n môc tiÒn l­¬ng). - TiÒn l-¬ng phô cÊp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt ®-îc ph©n bæ víi tû lÖ víi l-¬ng chÝnh kho¶n môc tiÒn l-¬ng vµ ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 622. - TiÒn l-¬ng chÝnh vµ phô cña c¸n bé c«ng nh©n viªn qu¶n lý ph©n x-ëng vµ söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ cña ph©n x-ëng s¶n xuÊt chÝnh ®-îc h¹ch to¸n vµo tµi kho°n 627 “Chi phÝ s°n xuÊt chung”. - TiÒn l-¬ng chÝnh, phô cña c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp ®-îc ph¶n ¸nh v¯o t¯i kho°n 642 “Chi phÝ qu°n lý doanh nghiÖp”. 1.4.1.2. TrÝch b¶o hiÓm x· héi: TrÝch BHXH tû lÖ 20% trªn tæng sè tiÒn l-¬ng c¬ b¶n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, trong ®ã 15% ®-îc trÝch vµ tÝnh trùc tiÕp µo gi¸ thµnh s¶n phÈm theo quy ®Þnh sau: - TrcÝh BHXH cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ®-îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 622. - TrÝch BHXH cña c¸n bé c«ng nh©n qu¶n lý ph©n x-ëng vµ c«ng nh©n söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ cña ph©n x-ëng s¶n xuÊt chÝnh ®-îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 627. - TrÝch BHXH cña c¸n bé qu¶n lý ®¬n vÞ ®-îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 642. - TrÝch BHXH cña c«ng nh©n ph©n x-ëng s¶n xuÊt phô ®-îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 622. 1.4.1.3. TrÝch tr-íc tiÒn l-¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt s¶n phÈm: 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc ®Ých trÝch tr-íc tiÒn l-¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm æn ®Þnh, Ýt bÞ ®ét biÕn t¨ng lªn trong tr-êng hîp c«ng nh©n nghØ phÐp dån dËp vµo mét th¸ng ®Æc biÖt nµo ®ã trong n¨m kÕ ho¹ch. Do vËy, cÇn ph¶i trÝch tr-íc l-¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, thÓ hiÖn nh- sau: TiÒn l-¬ng nghØ phÐp trÝch tr-íc hµng th¸ng TiÒn l-¬ng thùc = tÝnh vµo gi¸ thµnh SP chi cña th¸ng Tû lÖ trÝch X ®· tÝnh cho tõng SP tr-íc l-¬ng nghØ phÐp Trong ®ã: ∑ l-¬ng nghØ phÐp CNSX trong n¨m kÕ ho¹ch Tû lÖ trÝch tr-íc l-¬ng nghØ phÐp = X 100 ∑ l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt 1.4.1.4. Chøng tõ vµ tµi kho¶n kÕ to¸n: H¹ch to¸n tiÒn l-¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ chñ yÕu sö dông c¸c chøng tõ vÒ tÝnh to¸n tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng, BHXH nh-: - B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng mÉu sè 02 – L§ - TL - B¶ng thanh to¸n BHXH mÉu sè 04 – L§ - TL - B¶ng thanh to¸n tiÒn th-ëng mÉu sè 05 – L§ - TL - C¸c phiÕu chi, chøng tõ c¸c t×a liÖu kh¸c vÒ c¸c kho¶n khÊu trõ, trÝch nép liªn quan. C¸c chøng tõ trªn cã thÓ lµm c¨n cø ®Ó ghi sæ trùc tiÕp hoÆc lµm c¬ së ®Ó tæng hîp råi míi ghi sæ kÕ to¸n. KÕ to¸n tiÒn l-¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ sö dông c¸c t×a kho¶n chñ yÕu: TK334, TK338. Tµi kho¶n 334: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho CNV vÒ tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng, BHXH c¸c kho¶n thuéc vÒ thu nhËp cña CNV. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tµi kho¶n 338: Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c Dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c. TK 338 chi tiÕt lµm 6 tiÓu kho¶n: - 3381 : Tµi s¶n thõa chê gi¶i quyÕt - 3382 : Kinh phÝ c«ng ®oµn - 3383 : B¶o hiÓm x· héi - 3384 : B¶o hiÓm y tÕ - 3387 : Doanh thu nhËn tr-íc - 3388 : Ph¶i nép kh¸c Ngoµi ra c¸c tµi kho¶n 334, 338, kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cßn ph¶i sö dông ®Õn c¸c tµi kho¶n nh-: TK622 : Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. TK627 : Chi phÝ s¶n xuÊt chung TK641 : Chi phÝ b¸n hµng TK642 : Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp,.... Sæ kÕ to¸n sö dông trong kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng: C¨n cø vµo tõng h×nh thøc kÕ to¸n mµ doanh nghiÖp hiÖn ®ang ¸p dông, kÕ to¸n tiÒn l-¬ng më nh÷ng sæ s¸ch kÕ to¸n cho thÝch hîp. Trong h×nh thøc kÕ to¸n ch-ngs tõ ghi sæ mµ C«ng ty T- vÊn X©y dùng vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ®ang sö dông, kÕ to¸n tiÒn l-¬ng sö dông c¸c sæ: Sæ c¸i tµi kho¶n 334, tµi kho¶n 338 (më theo chi tiÕt). §Ó ph©n bæ chi phÝ hoÆc h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch tr-íc, kÕ to¸n cã thÓ sö dông b¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. 1.4.1.5. Tæng hîp ph©n bæ tiÒn l-¬ng, trÝch BHXH, BHYT, KPC§: Hµng th¸ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh tæng hîp tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ trong kú cho tõng ®èi t-îng, tõng bé phËn vµ tiÕn hµnh trÝch BHXH, BHYT, KPC§ ®-îc thùc hiÖn trªn b¶ng phÈn bæ tiÒn l-¬ng vµ trÝch BHXH. Ngoµi tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm, kinh phÝ c«ng ®oµn, b¶ng ph©n bæ cßn ph¶i ph¶n ¸nh viÖc trÝch tr-íc l-¬ng cña c«ng nh©n, c¸n bé c¸c ®¬n vÞ. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hµng th¸ng, trªn c¬ së c¸c chøng tõ tËp hîp ®-îc, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n lo¹i vµ tiÕn hµng tÝnh l-¬ng ph¶i tr¶ cho tõng ®èi t-îng lao ®éng, trong ph©n bæ tiÒn l-¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp kh¸c ®Ó ghi vµo c¸c cét thuéc phÇn Ghi cã cða t¯i kho°n 334 “ Ph°i tr° CNV” ë c²c dïng phï hîp. C¨n cø vµo tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ vµ tû lÖ trÝch tr-íc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc vÒ trÝch BHXH, BHYT, KPC§ ®Ó trÝch vµ ghi vµo c¸c cét Ghi cã cða TK 338 “Ph°i tr°, ph°i nép kh²c” theo chi tiÕt tiÓu kho°n phï hîp. Ngoµi ra, kÕ to¸n cßn ph¶i c¨n cø vµo c¸c tµi liÖu liªn quan ®Ó tÝnh vµ ghi v¯o cét cã TK 335 “Chi phÝ ph°i tr°”. 1.4.1.6. KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l-¬ng, trÝch BHXH, BHYT, KPC§: KÕ to¸n c¨n cø vµ c¸c chøng tõ, c¸c biÓu b¶ng ®· ®-îc tÝnh liªn quan ®Ó thùc hiÖn viÖc h¹ch to¸n trªn sæ s¸ch; - TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶: KÕ to¸n ghi: Nî TK241 : TiÒn l-¬ng CN XDCB, söa ch÷a TSC§ (nÕu cã) Nî TK622 : TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho CN trùc tiÕp SX Nî TK627 : TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho lao ®éng gi¸n tiÕp vµ nh©n viªn qu¶n lý x-ëng. Nî TK641 : TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn b¸n hµng (nÕu Nî TK642 nghiÖp. : TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho bé phËn qu¶n lý doanh cã) Cã TK334 : Tæng sè tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho CBCNV trong th¸ng. - TiÒn th-ëng ph¶i tr¶: KÕ to¸n ghi: Nî TK431 : Quü khen th-ëng, phóc lîi Nî TK 622, 6271, 6421, 6411 : TiÒn th-ëng trong SXKD Cã TK334 : Tæng sè tiÒn ph¶i tr¶ CBCNV - TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ hµng th¸ng: KÕ to¸n ghi: 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nî TK 622, 627, 641, 642, 241 : PhÇn tÝnh vµo chi phÝ SXKD Nî TK 334 : PhÇn trõ vµo thu nhËp cña CNV Cã TK 338 (tiÓu kho¶n) : Tæng sè ph¶i trÝch - TÝnh BHXH ph¶i tr¶ CNV: Tr-êng hîp CNV bÞ èm ®au, thai s¶n.....kÕ to¸n ph¶n ¸nh theo ®Þnh kho¶n phï hîp tuú vµo tõng quy ®Þnh cô thÓ vµ viÖc sö dông quü BHXH ë ®¬n vÞ. Tr-êng hîp ph©n cÊp qu¶n lý, sö dông quü BHXH ®¬n vÞ ®-îc gi÷ l¹i mét phÇn BHXH trÝch tr-íc ®Ó tiÕp tôc sö dông chi tiªu cho CBCNV bÞ èm ®au, thai s¶n....C¨n cø vµo quy ®Þnh vµ t×nh h×nh cô thÓ, kÕ to¸n ghi: Nî TK 338(3) : Ph¶i tr¶ BHXH Cã TK334 : Ph¶i tr¶ CNV - C¸c kho¶n tÝnh khÊu trõ vµo thu nhËp cña CBCNV. Nî TK334 : Tæng sè c¸c kho¶n khÊu trõ Cã TK 333(8) : ThuÕ TNDN ph¶i nép Cã TK 141 : Sè tiÒn t¹m øng trõ vµo l-¬ng Cã TK 138 : C¸c kho¶n båi th-êng thiÖt h¹i, vËt chÊt - Thanh to¸n tiÒn l-¬ng, c«ng, th-ëng cho CBCNV: Nî TK334 : C¸c kho¶n ®· thanh to¸n Cã TK 111 : Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt Cã TK 112 : Thanh to¸n b»ng tiÒn göi - Khi chuyÓn nép BHXH, BHYT, KPC§: Nî TK 338(Chi tiÕt tiÓu kho¶n) : Sè tiÒn nép Cã TK111, 112 : Sè tiÒn nép b»ng tiÒn mÆt, tiÒn göi - Chi tiªu KPC§ vµ ®Ó l¹i quyx KPC§ doanh nghiÖp: Nî TK 338(2) Cã TK111,112 : Ph¶i tr¶, nép KPC§ : SètiÒn chi tr¶ §èi víi doanh nghiÖp kh«ng thùc hiÖn viÖc trÝch tr-íc l-¬ng nghØ phÐp cña CBCNV th× khi tÝnh l-¬ng nghØ phÐp cña CBCNV thùc tÕ ph¶i ghi: Nî TK 622 Cã TK 334 : Chi phÝ nh©n c«ng : Ph¶i tr¶ CNV 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr×nh tù kÕ to¸n vµ c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng ®-îc tãm t¾t theo b¶ng d-íi ®©y (trang sau). S¬ ®å sè: 01 S¬ ®å h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng TK141,138 TK334 TK622,627,641,642 TrÝch vµo chi phÝ kinh doanh C¸c kho¶n trõ vµo thu nhËp cña CNV TK335 TK111 L-¬ng phÐp Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt TrÝch tr-íc l-¬ng phÐp TK338 TK512 BHXH TrÝch vµo chi phÝ Thanh to¸n b»ng hiÖn vËt TK431 C¸c Quü TK3331 Thanh to¸n b»ng hiÖn vËt 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i C«ng ty t- vÊn x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n 2.1 - mét sè nÐt Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty t- vÊn x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. 2.1.1. Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: C«ng ty T- vÊn X©y dùng vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc trùc thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n. TiÒn th©n tr-íc ®©y cña C«ng ty lµ XÝ nghiÖp thiÕt kÕ kiÕn tróc n«ng nghiÖp. C«ng ty ®æi tªn, ra ®êi vµ ®-îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 34 NN-TC/Q§, ngµy 21 th¸ng 01 n¨m 1997 cña Uû ban N«ng nghiÖp TW – nay lµ Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n. Néi dung ngµnh nghÒ kinh doanh: - LËp dù ¸n ®Çu t- X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp thùc phÈm, d©n dông, n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. - Kh¶o s¸t ®Þa h×nh phôc vô lËp dù ¸n vµ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh XD - ThiÕt kÕ qui ho¹ch chi tiÕt c¸c khu d©n c-, khu c«ng nghiÖp. - ThiÕt kÕ vµ lËp tæng dù to¸n c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp thùc phÈm ®Õn nhãm A; phÇn XD c¸c c«ng tr×nh CN kh¸c nhãm B, C ; c«ng tr×nh thuû lîi ®Õn cÊp 4 nhãm C ; c«ng tr×nh giao th«ng cÊp 3. - Ph¹m vi ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn c¶ n-íc. 2.1.2. Quy m« cña C«ng ty: 20
- Xem thêm -