Tài liệu Một số kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả cổ phần hoá tại hacimex

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

§å Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¸n tèt nghiÖp GVHD: T.S Ph¹m ThÞ H¬ng Lan Môc lôc Më ®Çu................................................................................................................5 I. Kh¸i qu¸t vÒ tØnh Hng Yªn................................................................................5 II. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi nghiªn cøu...............................................................5 III. Ph¬ng ph¸p tiÕp cËn.......................................................................................6 IV. Nh÷ng néi dung chÝnh cña ®å ¸n...................................................................6 ch¬ng i: giíi thiÖu chung vÒ ®o¹n s«ng nghiªn cøu................8 I. §iÒu kiÖn tù nhiªn lu vùc s«ng Hång...............................................................8 I.1. §Æc ®iÓm vÞ trÝ ®Þa lý, ®Þa m¹o, thæ nhìng..........................................8 1.1. Vị trÝ ®Þa lý..........................................................................................8 1.2. §iÒu kiÖn ®Þa h×nh ®Þa m¹o.................................................................8 1.3. §Þa chÊt thæ nhìng..............................................................................9 II. §Æc ®iÓm ®Þa h×nh, ®Þa chÊt vµ d©n sinh kinh khu vùc nghiªn cøu............10 II.1. §Æc ®iÓm ®Þa h×nh............................................................................10 II.2. §Æc ®iÓm ®Þa chÊt.............................................................................10 2.1. Líp 1.................................................................................................10 2.2. Líp 2..................................................................................................11 2.3. Líp 3.................................................................................................12 2.4. Líp 4.................................................................................................12 II.3. T×nh h×nh d©n sinh, kinh tÕ, x· héi...................................................13 3.1. VÒ giao th«ng vËn t¶i........................................................................13 3.2. VÒ n«ng nghiÖp.................................................................................14 3.3. VÒ c«ng nghiÖp..................................................................................15 III. §Æc ®iÓm khÝ tîng, khÝ hËu..........................................................................15 III.1. ChÕ ®é khÝ hËu chung.....................................................................15 III.2. §Æc ®iÓm khÝ tîng...........................................................................16 2.1. NhiÖt ®é............................................................................................16 2.2. Giã.....................................................................................................17 2.3. §é Èm................................................................................................17 2.4. Bèc h¬i..............................................................................................17 2.5. ChÕ ®é ma, ph©n mïa ma..................................................................18 IV. §Æc trng thuû v¨n..........................................................................................18 4.1. §Æc ®iÓm dßng ch¶y..........................................................................18 4.2. M¹ng líi tr¹m thuû v¨n.....................................................................19 4.3. T×nh h×nh tµi liÖu ®o ®¹c....................................................................19 4.4. §Æc ®iÓm thuû v¨n.............................................................................20 SV: NguyÔn Xu©n Toµn – Líp 43V 1 Khoa: Thuû v¨n – M«i trêng §å Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¸n tèt nghiÖp GVHD: T.S Ph¹m ThÞ H¬ng Lan 4.4.1. Dßng ch¶y n¨m...............................................................................20 4.4.1.a. ChÕ ®é mùc níc...........................................................................20 4.4.1.b. §Æc trng lu lîng...........................................................................25 4.4.2. Dßng ch¶y lò..................................................................................29 4.4.3. Dßng ch¶y kiÖt...............................................................................29 4.4.4. ChÕ ®é bïn c¸t................................................................................30 4.4.4.a. Ph©n bè bïn c¸t trªn s«ng............................................................30 4.4.4.b. Lu lîng bïn c¸t trªn s«ng............................................................30 Ch¬ng II: Quan hÖ h×nh th¸i vµ ®Æc ®iÓm diÔn biÕn cña ®o¹n s«ng nghiªn cøu..........................................................................................33 I. Tãm t¾t ®Æc ®iÓm ®o¹n s«ng nghiªn cøu........................................................33 I.1. VÞ trÝ vµ hiÖn tr¹ng thÕ s«ng:.............................................................33 I.2. Ph©n tÝch nguyªn nh©n xãi lë, diÔn biÕn lßng dÉn cña ®o¹n s«ng II. Quan hÖ h×nh th¸i vµ ®Æc ®iÓm diÔn biÕn ®o¹n s«ng nghiªn cøu................35 II.1. X¸c ®Þnh lu lîng t¹o lßng.................................................................35 1.1. Lu lîng t¹o lßng................................................................................35 1.2. C¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lu lîng t¹o lßng........................................37 1.3. X¸c ®Þnh lu lîng t¹o lßng b»ng ph¬ng ph¸p Makaveep cho ®o¹n s«ng tõ Hµ Néi ®Õn Hng Yªn............................................................................37 1.4. C¸c bíc tÝnh to¸n...............................................................................38 1.4.1. Thêi kú tríc khi cã hå Hoµ B×nh....................................................38 1.4.2. Thêi kú sau khi cã hå Hoµ B×nh.....................................................43 1.4.3. TÝnh lu lîng t¹o lßng t¹i tr¹m Hng Yªn.........................................48 II.2. §¸nh gi¸ sù æn ®Þnh cña ®o¹n s«ng nghiªn cøu...............................49 2.1. TÝnh chØ tiªu æn ®Þnh theo chiÒu däc s«ng.........................................49 2.2. ChØ tiªu æn ®Þnh theo chiÒu ngang.....................................................53 2.3. ChØ tiªu b¸n kÝnh cong æn ®Þnh.........................................................53 2.4. §¸nh gi¸ chung.................................................................................56 Ch¬ng III: §Ò xuÊt gi¶i ph¸p chØnh trÞ s«ng vµ thiÕt kÕ s¬ bé ph¬ng ¸n ®· chän cho ®o¹n s«ng nghiªn cøu...........................57 I. Kh¸i qu¸t c¸c gi¶i ph¸p chØnh trÞ...................................................................58 1.1. Kh¸i qu¸t vÒ kÌ l¸t m¸i......................................................................58 1.2. C«ng tr×nh gi¶m nhÑ t¸c ®éng cña dßng ch¶y...................................58 1.3. C«ng tr×nh ®Ëp híng dßng.................................................................58 II. C¸c th«ng sè thiÕt kÕ......................................................................................58 2.1. Lu lîng thiÕt kÕ................................................................................58 2.2. Mùc níc thiÕt kÕ (HTK) vµ mùc níc thi c«ng (HTC)...........................59 SV: NguyÔn Xu©n Toµn – Líp 43V 2 Khoa: Thuû v¨n – M«i trêng §å Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¸n tèt nghiÖp GVHD: T.S Ph¹m ThÞ H¬ng Lan 2.3. MÆt c¾t ngang thiÕt kÕ.......................................................................60 III.Lùa chän gi¶i ph¸p........................................................................................60 IV. X¸c ®Þnh tuyÕn chØnh trÞ...................................................................62 4.1. V¹ch tuyÕn chØnh trÞ..........................................................................63 4.2. C¸c th«ng sè thiÕt kÕ c«ng tr×nh chØnh trÞ.........................................64 V. C¸c ph¬ng ¸n chØnh trÞ...................................................................................64 5.1. Ph¬ng ¸n 1.........................................................................................65 5.2. Ph¬ng ¸n 2 .......................................................................................65 5.3. Lùa chän ph¬ng ¸n............................................................................66 VI. ThiÕt kÕ s¬ bé theo ph¬ng ¸n ®· chän.........................................................66 6.1. C«ng tr×nh b¶o vÖ díi mùc níc kiÖt (HK = 1,3 m)............................66 6.2. C«ng tr×nh b¶o vÖ trªn mùc níc kiÖt.................................................68 6.2.1. Ch©n khay.......................................................................................68 6.2.2. Th©n kÌ...........................................................................................68 6.2.3. §Ønh kÌ...........................................................................................70 6.2.4. ThiÕt kÕ s¬ bé mÆt c¾t ngang kÌ tõ mÆt c¾t C7 ®Õn mÆt c¾t C11....71 KÕt luËn..........................................................................................................72 I. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña ®å ¸n......................................................................72 II. Nh÷ng h¹n chÕ cña ®å ¸n................................................................................72 III. Nh÷ng tµi liÖu tham kh¶o trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®å ¸n.............................73 SV: NguyÔn Xu©n Toµn – Líp 43V 3 Khoa: Thuû v¨n – M«i trêng §å Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¸n tèt nghiÖp GVHD: T.S Ph¹m ThÞ H¬ng Lan Tªn ®Ò tµi: “Ph©n tÝch diÔn biÕn vµ gi¶i ph¸p chØnh trÞ h¹ lu s«ng Hång ®o¹n qua b·i Lam S¬n - ThÞ x· Hng Yªn” Më ®Çu I. Kh¸i qu¸t vÒ tØnh Hng Yªn: Hng Yªn lµ mét tØnh n»m ë trung t©m ®ång b»ng S«ng Hång, n»m trong vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa B¾c (Hµ Néi - Hng Yªn - H¶i D¬ng - H¶i Phßng Qu¶ng Ninh). §Þa giíi hµnh chÝnh cña tØnh gi¸p víi 6 tØnh, thµnh phè lµ: PhÝa B¾c tiÕp gi¸p víi tØnh B¾c Ninh, phÝa T©y B¾c gi¸p thµnh phè Hµ Néi, phÝa §«ng gi¸p tØnh H¶i D¬ng, phÝa Nam gi¸p tØnh Th¸i B×nh, phÝa T©y Nam gi¸p tØnh Hµ Nam vµ phÝa T©y gi¸p tØnh Hµ T©y. Hng Yªn n»m trong vïng cã täa ®é ®Þa lý: - Tõ 20036’ ®Õn 21 001’ vÜ ®é B¾c - Tõ 105053’ ®Õn 106 017’ kinh ®é §«ng Tæng diÖn tÝch tù nhiªn cña tØnh lµ 923,09km 2, chiÕm 6,02% tæng diÖn tÝch vïng ®ång b»ng B¾c Bé; d©n sè cña tØnh 1.079.111 ngêi, mËt ®é d©n sè 1211 ng/km2 Hng Yªn lµ mét tØnh kh«ng cã rõng, nói vµ biÓn; Bao gåm 10 huyÖn, thÞ x· vµ 161 x·, phêng, thÞ trÊn. ThÞ x· Hng Yªn lµ trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸ cña TØnh. ThÞ x· Hng Yªn n»m ë phÝa Nam cña TØnh, phÝa B¾c gi¸p huyÖn Kim §éng, phÝa §«ng gi¸p huyÖn Tiªn L÷, phÝa T©y gi¸p tØnh Hµ Nam. Tæng diÖn tÝch cña thÞ x· Hng Yªn lµ 46,80 km2, cã 12 ®¬n vÞ hµnh chÝnh bao gåm 7 phêng vµ 5 x·. II. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi nghiªn cøu. TuyÕn ®ª, kÌ Lam S¬n tõ K120 ®Õn K125 thuéc bê t¶ s«ng Hång – ThÞ x· Hng Yªn – TØnh Hng Yªn cã mét vÞ trÝ quan träng trong viÖc gi÷ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cña TØnh. TuyÕn kÒ trùc tiÕp b¶o vÖ thÞ x· Hng Yªn, Quèc lé 39; c«ng tr×nh t¨ng kh¶ n¨ng khai th¸c Quèc lé 5, nèi liÒn Quèc lé 5 t¹i Phè Nèi vµ Quèc lé 1 t¹i Hµ Nam th«ng qua cÇu Yªn LÖnh; c«ng tr×nh cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng trong viÖc ph¸t triÓn vïng tam gi¸c kinh tÕ Hµ Néi – H¶i Phßng – Qu¶ng Ninh. Trªn tuyÕn b·i Lam S¬n ®· cã mét sè ®o¹n kÌ b¶o vÖ, tuy nhiªn c¸c ®o¹n kÌ nµy ®ang bÞ h háng ®· mÊt hÕt t¸c dông; phÝa thîng lu vïng dù ¸n cã c¸c c«ng tr×nh má hµn Hµm Tö, Nghi Xuyªn, Phó Hïng Cêng tuy cha ®îc x©y dùng hoµn chØnh song trong c¸c n¨m qua ®· ho¹t ®éng hiÖu qu¶. Theo dâi qua c¸c n¨m gÇn ®©y th× khu vùc b·i Lam S¬n tõ n¨m 1996 ®· b¾t ®Çu mÊt æn ®Þnh, nhiÒu ®o¹n s¹t lë nghiªm träng ®ang tiÕp diÔn. ViÖc s¹t lë SV: NguyÔn Xu©n Toµn – Líp 43V 4 Khoa: Thuû v¨n – M«i trêng §å Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¸n tèt nghiÖp GVHD: T.S Ph¹m ThÞ H¬ng Lan bê Lam S¬n qua c¸c n¨m kh«ng nh÷ng lµm mÊt ®i hµng tr¨m ha ®Êt canh t¸c mµ cßn ®e do¹ ®Õn an toµn hÖ thèng ®ª, kÌ trong khu vùc; ¶nh hëng ®Õn ®êi sèng d©n c, lµng m¹c c¸c phêng, x· ven s«ng thuéc thÞ x· Hng Yªn. V× vËy, viÖc t×m hiÓu, ph©n tÝch diÔn biÕn vµ t×m ra mét gi¶i ph¸p chØnh trÞ ®o¹n s«ng Hång qua b·i Lam S¬n lµ cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch. III. Ph¬ng ph¸p tiÕp cËn. §Ó cã c¬ së khoa häc gi¶i quyÕt c¸c néi dung trong bµi to¸n: "Ph©n tÝch diÔn biÕn h¹ lu s«ng Hång vµ gi¶i ph¸p chØnh trÞ s«ng ®o¹n qua b·i Lam S¬n – thÞ x· Hng Yªn", ®å ¸n sö dông c¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu tiÕp cËn sau: - Ph¬ng ph¸p thèng kª, xö lý sè liÖu khÝ tîng thñy v¨n. - Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch, sö lý sè liÖu ®Þa h×nh, ®Þa chÊt. - Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tÝnh to¸n ®éng lùc häc s«ng ngßi vµ c¸c biÖn ph¸p chØnh trÞ s«ng. IV. Nh÷ng néi dung chÝnh cña ®å ¸n. Dùa vµo nh÷ng tµi liÖu c¬ b¶n vµ nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu ®· cã vÒ tµi nguyªn níc vµ chØnh trÞ s«ng trong lu vùc s«ng Hång nãi riªng vµ tØnh Hng Yªn nãi chung, ®å ¸n nghiªn cøu c¸c néi dung chÝnh sau : - Thu thËp c¸c sè liÖu quan tr¾c khÝ tîng, thuû v¨n cña c¸c tr¹m khÝ tîngthuû v¨n trong vïng nghiªn cøu. - Thu thËp c¸c sè liÖu vÒ ®Þa h×nh, ®Þa chÊt ®o¹n s«ng Hång qua thÞ x· Hng Yªn. - TÝnh to¸n, ph©n tÝch diÔn biÕn ®o¹n s«ng, nguyªn nh©n g©y xãi lë tõ ®ã ®Ò ra ph¬ng ¸n chØnh trÞ phï hîp. - ThiÕt kÕ s¬ bé c«ng tr×nh chØnh trÞ theo ph¬ng ¸n ®· chän. §Ó hoµn thµnh ®å ¸n nµy, em ®· ®îc sù híng dÉn vµ gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o T.S Ph¹m ThÞ H¬ng Lan. Bªn c¹nh ®ã, em còng ®îc sù gióp ®ì cña c¸c ThÇy, C« gi¸o trong Khoa Thuû v¨n – M«i trêng vµ b¹n bÌ. Trong qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n, em ®· ®îc c¸c c¸n bé thuéc Trung t©m t liÖu Quèc gia, Trung t©m T vÊn kü thuËt vÒ ®ª ®iÒu gióp ®ì trong viÖc thu thËp nh÷ng sè liÖu, c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt ®Ó em thùc hiÖn ®å ¸n nµy. SV: NguyÔn Xu©n Toµn – Líp 43V 5 Khoa: Thuû v¨n – M«i trêng §å Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¸n tèt nghiÖp GVHD: T.S Ph¹m ThÞ H¬ng Lan ch¬ng i giíi thiÖu chung vÒ ®o¹n s«ng nghiªn cøu. I. §iÒu kiÖn tù nhiªn lu vùc s«ng Hång. I.1. §Æc ®iÓm vÞ trÝ ®Þa lý, ®Þa m¹o, thæ nhìng. 1.1. Vị trÝ ®Þa lý: Lu vùc s«ng Hång lµ lu vùc s«ng lín nhÊt phÝa B¾c níc ta, cã to¹ ®é tõ 200 ®Õn 25030/ VÜ B¾c vµ 10007/ ®Õn 10607/ Kinh §«ng. PhÝa B¾c gi¸p lu vùc s«ng Trêng Giang. §«ng gi¸p lu vùc hÖ thèng s«ng Th¸i B×nh vµ vÞnh B¾c Bé. T©y gi¸p lu vùc s«ng Mª C«ng vµ s«ng M·. Toµn bé diÖn tÝch lu vùc kho¶ng 169.000 km2 trong ®ã diÖn tÝch n»m ë Trung Quèc lµ 81.400 km2, ë Lµo lµ 1.100 km2, vµ ViÖt Nam lµ 86.500 km2. PhÇn thuéc l·nh thæ ViÖt Nam lu vùc s«ng Hång tr¶i dµi qua c¸c tØnh vµ thµnh phè: Lai Ch©u, Yªn B¸i, S¬n La, Hµ Giang, Cao B»ng, B¾c C¹n, Th¸i Nguyªn, Phó Thä, Hoµ B×nh, VÜnh Phóc, Hµ T©y, Hµ Néi, H¶i D¬ng, Hng Yªn, Th¸i B×nh, Hµ Nam, Ninh B×nh. Nh vËy lu vùc s«ng Hång chiÕm phÇn lín diÖn tÝch phÝa B¾c ViÖt Nam vµ ®ång thêi còng lµ hÖ thèng s«ng cã nhiÒu phô lu lín n»m ë vÞ trÝ trung t©m cña B¾c Bé nªn nã ®ãng vai trß quan träng trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña níc ta vÒ nhiÒu mÆt: N«ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i, khai th¸c vµ sö dông níc cho c«ng nghiÖp vµ d©n sinh… MÆt kh¸c vÒ thiªn tai hÖ thèng s«ng Hång còng ¶nh h ëng lín ®Õn ®êi sèng d©n c vïng ®ång b»ng B¾c Bé níc ta. §o¹n s«ng nghiªn cøu n»m bªn bê t¶ s«ng Hång, tõ km120 ®Õn km125 thuéc ®Þa phËn thÞ x· Hng Yªn – TØnh Hng Yªn. 1.2. §iÒu kiÖn ®Þa h×nh ®Þa m¹o: §Þa h×nh lu vùc s«ng Hång cã híng dèc chung tõ T©y B¾c xuèng §«ng Nam vµ tõ T©y sang §«ng. §Þa h×nh phÇn lín lµ ®åi nói, chia c¾t m¹nh kho¶ng 70% diÖn tÝch ë ®é cao trªn 500m vµ kho¶ng 47% diÖn tÝch lu vùc ë ®é cao trªn 1000 m. §é cao b×nh qu©n lu vùc kho¶ng 1.090 m. PhÝa T©y cã d·y V« L¬ng cao trªn 2.500 m ph©n chia lu vùc s«ng §µ víi s«ng Mª K«ng. D·y Hoµng Liªn S¬n cao ®Ønh Phan Xi P¨ng cao h¬n 3.142 m (lµ ®Ønh nói cao nhÊt níc ta) ph©n chia gi÷a lu vùc s«ng §µ vµ s«ng Thao. D·y T©y C«ng lÜnh cã ®Ønh cao 2.419 m ng¨n c¸ch gi÷a s«ng L« vµ s«ng Thao. C¸c d·y Ng©n S¬n, Tam §¶o, cã ®Ønh cao tõ 1000 - 2000 m ng¨n c¸ch gi÷a s«ng Th¸i B×nh vµ s«ng L«. SV: NguyÔn Xu©n Toµn – Líp 43V 6 Khoa: Thuû v¨n – M«i trêng §å Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¸n tèt nghiÖp GVHD: T.S Ph¹m ThÞ H¬ng Lan C¸c d·y nói ®Òu cã ®é cao thÊp dÇn tõ B¾c xuèng Nam vµ tõ T©y sang §«ng lµm cho lu vùc cã ®é dèc chung theo híng T©y B¾c - §«ng Nam. §é cao vµ ®é dèc b×nh qu©n lu vùc thÓ hiÖn kh¸ râ s«ng ngßi cña miÒn ®åi nói dèc lµ chñ yÕu. §é cao trung b×nh lu vùc cña s«ng ngßi lín (cao ®é trung b×nh cña lu vùc s«ng Thao lµ 647 m, s«ng §µ lµ 965 m). §é chia c¾t s©u ®· dÉn ®Õn ®é dèc b×nh qu©n lu vùc lín trong ®ã s«ng L« cã ®é dèc lu vùc lín nhÊt 2,8 m/km, s«ng Thao lµ 1,2 m/km, s«ng Thao lµ 1,2 m/km. 1.3. §Þa chÊt thæ nhìng: §Þa chÊt lu vùc s«ng Hång ®îc ph©n bè ®øt g·y kiÕn t¹o m¹nh vµ phøc t¹p. Qu¸ tr×nh kiÕn t¹o ®Þa chÊt ®· h×nh thµnh c¸c tÇng nham th¹ch kh¸c nhau lµ nguån t¹o thµnh ®Êt ®ai vµ c¸c lo¹i kho¸ng s¶n. C¸c vËn ®éng kiÕn t¹o s¬n ®· lµm thµnh ®Þa h×nh nói cao, cao nguyªn vµ ®ång b»ng. Lu vùc thuéc vïng uèn nÕp B¾c Bé kÐo dµi tõ phÝa Nam (s«ng M·) lªn phÝa B¾c (biªn giíi ViÖt Trung). §ång b»ng lµ vïng nói båi tô dµy, trÇm tÝch ®Ö tø cã ®é dµy h¬n 100 m cã n¬i gÇn 400 m. Nh÷ng lón sôt, ®øt g·y cña nÒn ®Þa chÊt t¹o ra c¸c hå vµ dßng s«ng. Thæ nhìng trªn lu vùc s«ng Hång cã nhiÒu lo¹i tõ nguån gèc c¸c ®¸ gèc kh¸c nhau. ë miÒn nói vµ trung du thæ nhìng phæ biÕn lµ ®Êt ®á vµng Ýt th©m níc, ë ch©n c¸c vïng nói cao thêng lµ ®Êt vµng ®á trªn ®¸ m¾c ma tÇng dµy. Cßn ®ång b»ng lµ ®Êt phï sa, ®Êt c¸t, ®Êt mÆn ven biÓn. Thæ nhìng trªn lu vùc bÞ bµo mßn m¹nh do rõng bÞ khai th¸c m¹nh, mÆt ®Êt bÞ ®µo xíi nhiÒu. II. §Æc ®iÓm ®Þa h×nh, ®Þa chÊt vµ d©n sinh kinh khu vùc nghiªn cøu. II.1. §Æc ®iÓm ®Þa h×nh: Khu vùc nghiªn cøu n»m s¸t bê t¶ S«ng Hång thuéc ®Þa phËn thÞ x· Hng Yªn. Do ®Þa h×nh ë ®©y cã nhiÒu ®o¹n s«ng cong vµ nhÊt lµ sau khi thi c«ng cÇu Yªn LÖnh, c¸c trô cÇu bª t«ng còng lµm c¶n trë vµ thay ®æi dßng ch¶y g©y ra hiÖn tîng s¹t lë rÊt nghiªm träng, mçi n¨m dßng s«ng lÊn vµo ®Êt liÒn hµng chôc mÐt vµ hiÖn t¹i däc bê s«ng ta thÊy xuÊt hiÖn nh÷ng vÕt nøt kÐo dµi, nguy c¬ s¹t lë bÊt cø lóc nµo, t×nh h×nh ®ã ®e do¹ trùc tiÕp ®Õn s¶n xuÊt, ®êi sèng nh©n d©n, ®e do¹ ®Õn tuyÕn ®ª bao quanh thÞ x· Hng Yªn. II.2. §Æc ®iÓm ®Þa chÊt: Theo sè liÖu khoan th¨m dß ®Þa chÊt b·i Lam S¬n cña Trung t©m T vÊn kü thuËt vÒ ®ª ®iÒu t¹i 2 mÆt c¾t C145 vµ C185, mçi mÆt c¾t 3 hè khoan s©u 12m. S¬ bé cã thÓ chia ®Þa tÇng ra tÇng c¸ch níc vµ tÇng th«ng níc; tÇng c¸ch níc thêng lµ sÐt pha (líp 1, 2) víi hÖ sè thÊm K = 1.10-4 – 1.10-5 cm/s; tÇng th«ng níc bao gåm c¸c líp c¸t pha, c¸t mÞn (líp 3, 4), c¸c d¶i c¸t xen kÑp gi÷a c¸c líp 1, 2 víi SV: NguyÔn Xu©n Toµn – Líp 43V 7 Khoa: Thuû v¨n – M«i trêng §å Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¸n tèt nghiÖp GVHD: T.S Ph¹m ThÞ H¬ng Lan hÖ sè thÊm ®Õn k = 7.10-3 cm/s. Nh vËy tÇng chøa níc lµ tÇng yÕu, c¸c h¹t c¸t mÞn cã thÓ bÞ mÊt do ¸p lùc thÊm ngîc vµ sãng do c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng thuû g©y ra. Trªn c¬ së c¸c hè khoan th¨m dß vµ c¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm mÉu ®Êt th× ®Æc trng ®Þa chÊt c«ng tr×nh cña c¸c líp ®îc thÓ hiÖn nh sau: 2.1. Líp 1: Lµ líp sÐt pha, c¸t pha mµu n©u nh¹t, x¸m n©u xen kÑp c¸c d¶i c¸t bôi máng, tr¹ng th¸i thay ®æi tõ cøng ®Õn dÎo mÒm; nguån gèc nh©n sinh. TÝnh chÊt vËt lý vµ lùc häc cña líp nµy nh sau: a. Thµnh phÇn h¹t: H¹t c¸t: 0.05 – 0.2mm = 40.5% H¹t bôi: 0.005 – 0.05mm = 46.9% H¹t sÐt: <0.005mm = 12.6% b. TÝnh chÊt vËt lý: Giíi h¹n ch¶y: Wt = 35.6% Giíi h¹n dÎo: Wp = 23.4% ChØ sè dÎo: Ip = 12.2% §é Èm: W = 29.4% Dung träng tù nhiªn: W = 1.76 g/cm3 Dung träng kh«: c = 1.36 g/cm3 Tû träng:   §é rçng: e = 50.1% n G K = 1.006 = 79.7% = 5.6*10-5  = 10010’ HÖ sè rçng: §é b·o hoµ: HÖ sè thÊm: c. TÝnh chÊt c¬ häc: Gãc ma s¸t trong: Lùc kÕt dÝnh: C = 0.23 kg/cm2 2.2. Líp 2: Lµ líp sÐt pha, c¸t pha bôi mµu x¸m tro xen kÑp c¸c d¶i c¸t máng, tr¹ng th¸i ch¶y; nguån gèc båi tÝch. TÝnh chÊt vËt lý vµ lùc häc cña líp nµy nh sau: a. Thµnh phÇn h¹t: H¹t c¸t: 0.05 – 0.2mm = 44.6% H¹t bôi: 0.005 – 0.05mm = 43.7% H¹t sÐt: <0.005mm = 11.7% b. TÝnh chÊt vËt lý: SV: NguyÔn Xu©n Toµn – Líp 43V 8 Khoa: Thuû v¨n – M«i trêng §å Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¸n tèt nghiÖp GVHD: T.S Ph¹m ThÞ H¬ng Lan Giíi h¹n ch¶y: Giíi h¹n dÎo: ChØ sè dÎo: §é Èm: Wt Wp Ip W = 36.0% = 24.4% = 11.6% = 39.6% Dung träng tù nhiªn: W = 1.74 g/cm3 Dung träng kh«: c = 1.25 g/cm3 Tû träng:   §é rçng: n = 53.8% e G K = 1.168 = 91.8% = 1.2*10-4  = 9027’ HÖ sè rçng: §é b·o hoµ: HÖ sè thÊm: c. TÝnh chÊt c¬ häc: Gãc ma s¸t trong: Lùc kÕt dÝnh: C = 0.18 kg/cm2 2.3. Líp 3: C¸t h¹t nhá mµu x¸m tro xen kÑp c¸c líp sÐt pha, c¸t pha, tr¹ng th¸I ch¶y; nguån gèc båi tÝch; bÒ dµy trung b×nh kho¶ng 1.5m. C¸c chØ tiªu c¬ lý cña líp nµy nh sau: a. Thµnh phÇn h¹t: H¹t sÐt: 0.005mm = 1.0% H¹t bôi: 0.01 – 0.005mm = 1.0% H¹t bôi: 0.1 – 0.05mm = 5.5% H¹t c¸t rÊt nhá: 0.1 – 0.05mm = 30.0% H¹t c¸t nhá: 0.25 – 0.1mm = 53.5% H¹t c¸t võa: 0.5 – 0.25mm = 9.0% b. TÝnh chÊt vËt lý: Tû träng:   Gãc nghØ kh«: K = 35045’ Gãc nghØ ít: W = 26015’ 2.4. Líp 4: Líp bïn ch¶y h¹t nhá mµu x¸m tro, x¸m sÉm b·o hoµ níc; nguån gèc Aluvi, bÒ dµy cha x¸c ®Þnh. C¸c chØ tiªu c¬ lý cña líp nµy nh sau: a. Thµnh phÇn h¹t: H¹t sÐt: 0.005mm = 1.6% H¹t bôi: 0.01 – 0.005mm = 10.8% SV: NguyÔn Xu©n Toµn – Líp 43V 9 Khoa: Thuû v¨n – M«i trêng §å Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¸n tèt nghiÖp GVHD: T.S Ph¹m ThÞ H¬ng Lan H¹t bôi: H¹t c¸t rÊt nhá: H¹t c¸t nhá: H¹t c¸t võa: b. TÝnh chÊt vËt lý: 0.1 – 0.05mm 0.1 – 0.05mm 0.25 – 0.1mm 0.5 – 0.25mm Tû träng:   Gãc nghØ kh«: K = 35030’ Gãc nghØ ít: W = 2.6% = 26.0% = 63.2% = 5.8% = 24030’ II.3. T×nh h×nh d©n sinh, kinh tÕ, x· héi: Víi vÞ trÝ lµ trung t©m vïng ®ång b»ng B¾c Bé, TØnh Hng Yªn ngµy nay cã mét vÞ trÝ quan trong trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ cña vïng. Hng Yªn tõng mét thêi lµ mét th¬ng c¶ng lín, ®îc mÖnh danh lµ “Thø nhÊt Kinh Kú – Thø nh× Phè HiÕn” Tr¶i qua h¬n 170 n¨m thµnh lËp (trong ®ã cã 30 n¨m hîp nhÊt víi tØnh H¶i D¬ng), ®îc t¸i lËp tõ ngµy 01/01/1997 ®Õn nay c¬ cÊu ph¸t triÓn kinh tÕ cña tØnh cã sù dÞch chuyÓn nhanh tõ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp sang c«ng nghiÖp. Khi t¸i lËp tØnh th× gi¸ trÞ n«ng nghiÖp chiÕm tíi 60%, ®Õn nay th× gi¸ trÞ c«ng nghiÖp chiÕm ®¹t 70%. Thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, phÊn ®Êu ®a tØnh Hng Yªn trë thµnh tØnh c«ng nghiÖp tríc n¨m 2020; nh÷ng n¨m qua tØnh ®· cho x©y dùng c¸c côm c«ng nghiÖp tËp trung nh: Khu c«ng nghiÖp Phè Nèi A, Phè Nèi B . . . ®Ó ®Èy nhan viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. Nh÷ng n¨m qua tØnh ®· tÝch cùc thu hót ®Çu t, t¹o m«i trêng ®Çu t th«ng tho¸ng vµ hÊp dÉn vµ tØnh Hng Yªn ®· thùc sù lµ n¬i “®Êt lµnh chim ®Ëu” khi ®Õn hÕt th¸ng 12/2004 ®· thùc hiÖn ®îc h¬n 300 dù ¸n ®Çu t. Do vËy, tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ lu«n duy tr× ë møc cao so víi b×nh qu©n chung cña c¶ níc. Cïng víi viÖc tËp trung ph¸t triÓn kinh tÕ, Hng Yªn coi träng viÖc ®µo t¹o vµ ph¸t huy nguån lùc con ngêi, thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch x· héi, n©ng cao møc hëng thô c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ tinh thÇn cña nh©n d©n. 3.1. VÒ giao th«ng vËn t¶i: Hng Yªn cã 23km ®êng Quèc lé sè 5, 21km ®êng s¾t Hµ Néi – H¶i Phßng, 43km ®êng Quèc lé 39A, 15km ®êng Quèc lé 39B vµ cïng víi 7 tuyÕn tØnh lé kh¸c hÇu hÕt ®· ®îc d¶i nhùa t¹o nªn mét m¹ng líi giao th«ng ®êng bé thuËn lîi. C¸c tuyÕn tØnh lé, huyÖn lé ®· ®îc kiªn cè ho¸ mÆt ®êng; 70% c¸c tuyÕn ®êng trôc x·, liªn th«n ®· ®îc d¶i nhùa hoÆc cÊp phèi bª t«ng. SV: NguyÔn Xu©n Toµn – Líp 43V 10 Khoa: Thuû v¨n – M«i trêng §å Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¸n tèt nghiÖp GVHD: T.S Ph¹m ThÞ H¬ng Lan MËt ®é m¹ng líi giao th«ng thuû cña Hng Yªn ®¹t kho¶ng 140km/1000km2, cao gÊp 5 lÇn mËt ®é b×nh qu©n cña c¶ níc. Kh¶ n¨ng th«ng qua cña s«ng H«ng lµ sµ lan t¶i träng 1200 – 1600 tÊn, tÇu biÓn 400 – 600 tÊn, cña ph©n nh¸nh s«ng Luéc lµ sµ lan t¶i träng 1200 – 1600 tÊn. 3.2. VÒ n«ng nghiÖp: a. S¶n phÈm n«ng nghiÖp: N«ng nghiÖp Hng Yªn ®· t¹o ®îc sù dÞch chuyÓn quan träng trong c¬ cÊu s¶n xuÊt theo híng ph¸t triÓn hµng ho¸: DiÖn tÝch gieo trång c¸c c©y c«ng nghiÖp, rau ®Ëu thùc phÈm (Hoa, c©y c¶nh, dîc liÖu . . .), c©y ¨n qu¶ l©u n¨m, quy m« ®µn gia sóc gia cÇm, thuû s¶n cã sù t¨ng trëng b×nh qu©n 4.42% n¨m. b. Trång trät: S¶n lîng l¬ng thùc t¨ng kh¸ cao vµ æn ®Þnh: Møc t¨ng hµng n¨m ®¹t 4.6%, s¶n lîng gia t¨ng chñ yÕu nhê vµo ®Çu t th©m canh, t¨ng n¨ng suÊt. Mét sè s¶n phÈm cã gi¸ trÞ hµng ho¸ vµ xuÊt khÈu ®· ®îc chó träng ph¸t triÓn nh ®Ëu t¬ng, l¹c, da chuét, c¶i xa l¸t, ít, bÝ xanh, nh·n, v¶i . . .Ngoµi s¶n phÈm nh·n lµ s¶n phÈm ®Æc s¶n truyÒn thèng , Hng Yªn cã mét c¬ cÊu c©y ¨n qu¶ kh¸ phong phó nh v¶i, t¸o, cam, chuèi . . . c. Ch¨n nu«i: Ch¨n nu«i lîn: ChÊt lîng con gièng tõng bíc ®îc c¶i t¹o vµ n©ng cao ®µn lîn híng n¹c ®¹t 18% tæng ®µn. Ngoµi lîn thÞt, nhiÒu hé gia ®×nh ®· nu«i lîn choai, l¬n s÷a cung cÊp cho xuÊt khÈu. Ch¨n nu«i ®¹i gia sóc: Ch¬ng tr×nh “Sind ho¸” ®µn bß ®ang ®îc më réng ®a ®µn lai Sind ®¹t trªn 75% tæng ®µn. GÇn ®©y ®· xuÊt hiÖn ch¨n nu«i bß s÷a ë mét sè huyªn thÞ trong TØnh. Gia cÇm t¨ng b×nh qu©n 2.3% n¨m. C¬ cÊu s¶n phÈm ®· cã sù dÞch chuyÓn ®a d¹ng: Ch¨n nu«i c«ng nghiÖp, c¸c gièng nu«i th¶ b¸n c«ng nghiÖp nh gµ ri, gµ ta; ®µn vÞt víi c¸c gièng “siªu thÞt”, “siªu trøng” ®îc më réng. 3.3. VÒ c«ng nghiÖp: C«ng nghiÖp cña tØnh Hng Yªn ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn, kÓ c¶ c«ng nghiÖp trong vµ ngoµi quèc doanh. C¸c lµng nghÒ tiÕp tôc ®îc cñng cè vµ ph¸t triÓn; tËp trung ®Çu t theo chiÒu s©u, ®æi míi c«ng nghÖ, t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm chÊt lîng cao ®¸p øng ®îc yªu cÇu s¶n xuÊt, xuÊt khÈu vµ tiªu dïng. Trong thêi gian qua TØnh ®· trÝch mét phÇn ng©n s¸ch ®Ó hç trî c¸c doanh nghiÖp cña TØnh trong viÖc ®Çu t ®æi míi më réng s¶n xuÊt, gãp phÇn vµo viÖc t¨ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp tõ 605 tû ®ång n¨m 1997 lªn 3.500 tû ®ång n¨m 2002 qua ®ã gi¶i quyÕt viÖc lµm cho h¬n 1,5 v¹n lao ®éng trong TØnh. SV: NguyÔn Xu©n Toµn – Líp 43V 11 Khoa: Thuû v¨n – M«i trêng §å Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¸n tèt nghiÖp GVHD: T.S Ph¹m ThÞ H¬ng Lan T×nh h×nh hîp t¸c ®Çu t cña TØnh trong thêi gian qua cã nhiÒu thuËn lîi, tríc khi t¸i lËp TØnh n¨m 1997 toµn TØnh chØ cã 07 dù ¸n ®Çu t (02 dù ¸n níc ngoµi vµ 05 dù ¸n trong níc), gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn TØnh ®¹t 355 tû ®ång, ®Çu t bªn ngoµi ®îc 26 tû ®ång th× tÝnh ®Õn n¨m 31/6/2002, tæng sè dù ¸n ®Çu t vµo TØnh Hng Yªn lµ 122 dù ¸n (níc ngoµi lµ 17 dù ¸n, trong níc lµ 105 dù ¸n) víi sè vèn ®¨ng ký lµ 383 triÖu USD, bao gåm c¸c ngµnh nghÒ ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh, phô tïng « t« xe m¸y . . . tÝnh ®Õn hÕt th¸ng 12/2004 ®· thùc hiÖn ®îc h¬n 300 dù ¸n ®Çu t trong ®ã ®· cã nhiÒu dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng ®ãng gãp cho nÒn kinh tÕ cña TØnh lµ v« cïng to lín. III. §Æc ®iÓm khÝ tîng, khÝ hËu. III.1. ChÕ ®é khÝ hËu chung: Víi ®Æc ®iÓm khu vùc nghiªn cøu n»m trong vïng ®ång b»ng B¾c Bé, khÝ hËu chia lµm hai mïa râ rÖt, mïa ma vµ mïa kh« t¬ng øng víi hai mïa dßng ch¶y lµ mïa lò vµ mïa kiÖt. Mïa ma b¾t ®Çu tõ th¸ng V vµ kÕt thóc vµo th¸ng IX víi ®Æc ®iÓm lµ nh÷ng trËn ma rµo vµ thêng xuÊt hiÖn ë thîng lu vµ trung du ë khu vùc s«ng Hång dÉn tíi qu¸ tr×nh h×nh thµnh lò. MÆt kh¸c ë thîng lu s«ng Hång híng giã thæi trïng víi híng lòng s«ng nªn khi gÆp nói cao sÏ x¶y ra hiÖn tîng ®èi lu cìng bøc kÕt hîp víi hiÖn tîng nhiÖt, ®©y còng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n ph¸t sinh ma. Mïa kh« b¾t ®Çu tõ th¸ng X n¨m tríc kÐo dµi ®Õn th¸ng V n¨m sau. §Æc ®iÓm khÝ hËu thêi tiÕt cña mïa nµy lµ: trêi kh« hanh, Ýt ma lîng ma nhá so víi lîng ma n¨m. Nguyªn nh©n lµ do giã §«ng B¾c thæi tõ biÓn §«ng vÒ lôc ®Þa nói vµ cao nguyªn nªn khÝ hËu trong mïa nµy rÊt kh« hanh. Mïa kh« ma rÊt Ýt, cã khi hai th¸ng liÒn kh«ng ma. Lîng ma mïa chØ chiÕm kh«ng ®Çy 10% lîng ma n¨m. §Ó ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch chÕ ®é khÝ hËu chung cña lu vùc s«ng Hång ta chän mét sè tr¹m thuû v¨n trªn hÖ thèng s«ng Hång nh sau: B¶ng 1.1 Mét sè tr¹m khÝ tîng trªn khu vùc nghiªn cøu TT Tªn tr¹m 1 S¬n T©y 2 Hµ Néi N¨m b¾t ®Çu ®o T×nh h×nh tµi liÖu Phï Xa – Viªn S¬n – TX. S¬n T©y – TØnh Hµ T©y 1905 1958 - 2004 35 Gia Ng – Hoµn KiÕm – Hµ Néi 1917 1958 - 2004 §Þa ®iÓm SV: NguyÔn Xu©n Toµn – Líp 43V 12 Khoa: Thuû v¨n – M«i trêng §å Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¸n tèt nghiÖp 3 GVHD: T.S Ph¹m ThÞ H¬ng Lan Hng Yªn Xãm B¾c – Phè Lª Hång Phong – TX. Hng Yªn – TØnh Hng Yªn 1902 1960-2003 III.2. §Æc ®iÓm khÝ tîng. 2.1. NhiÖt ®é: B¶ng 1.2: NhiÖt ®é kh«ng khÝ trung b×nh th¸ng vµ n¨m (o0 C ) cña thêi kú quan tr¾c (tõ 1960-2004) Th¸ng Tr¹m I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII N¨m S¬n T©y 15.9 16.9 20.0 23.7 27.3 28.5 28.9 28.1 27.2 24.7 21.2 17.7 23.3 Hµ Néi 16.4 17.0 20.2 23.7 27.3 28.8 28.9 28.2 27.2 24.6 21.4 18.2 23.5 Hng Yªn 16.0 16.8 19.7 23.4 27.1 28.5 28.7 28.1 27.1 24.4 21.1 17.7 23.2 Do miÒn B¾c chÞu ¶nh hëng cña ho¹t ®éng giã mïa §«ng B¾c vµo mïa §«ng (tõ th¸ng XII ®Õn th¸ng II) nªn chªnh lÖch nhiÖt ®é trung b×nh trong c¸c th¸ng mïa hÌ vµ mïa ®«ng lµ rÊt lín. NhiÖt ®é trung b×nh th¸ng nhá nhÊt lµ vµo th¸ng I vµ cao nhÊt lµ th¸ng VII. 2.2. Giã: B¶ng 1.3: Tèc ®é giã trung b×nh th¸ng vµ n¨m (m/s) tõ n¨m 1960-2004 Th¸ng Tr¹m S¬n T©y Hµ Néi Hng Yªn I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII N¨m 1.8 1.5 2.1 2.1 2.4 2.0 2.2 2.3 1.9 2.3 2.5 2.1 2.0 2.4 2.1 1.8 2.1 1.8 1.9 2.1 2.0 1.6 1.8 1.6 1.6 1.8 1.7 1.5 1.8 1.8 1.5 1.9 1.8 1.6 2.0 1.9 1.8 2.0 1.9 2.3. §é Èm: §é Èm kh«ng khÝ t¬ng ®èi trung b×nh nhiÒu n¨m cña lu vùc vµo kho¶ng 84%, ®é Èm kh«ng khÝ biÕn ®æi theo mïa. Trong c¸c th¸ng mïa ma ®é Èm kh«ng khÝ thêng cao h¬n 83%, cßn c¸c th¸ng mïa kh« thêng nhá h¬n 83%. Sù chªnh lÖch vÒ ®é Èm kh«ng khÝ gi÷a mïa ma vµ mïa kh« trong lu vùc lµ kh«ng lín, th¸ng cã ®é Èm t¬ng ®èi nhá nhÊt lµ th¸ng XI vµ th¸ng XII, cßn th¸ng cã ®é Èm t¬ng ®èi cao nhÊt lµ II vµ th¸ng III. B¶ng 1.4: §é Èm t¬ng ®èi trung b×nh th¸ng vµ n¨m (%) cña thêi kú quan tr¾c (tõ n¨m 1960-2004) Th¸ng Tr¹m S¬n T©y Hµ Néi Hng Yªn I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII N¨m 83 83 84 85 85 88 87 87 90 87 87 89 84 84 85 83 83 84 83 84 84 85 86 86 85 85 86 83 82 84 81 81 82 81 81 82 84 84 85 SV: NguyÔn Xu©n Toµn – Líp 43V 13 Khoa: Thuû v¨n – M«i trêng §å Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¸n tèt nghiÖp GVHD: T.S Ph¹m ThÞ H¬ng Lan 2.4. Bèc h¬i: Do khu vùc nghiªn cøu cã sè giê n¾ng trung b×nh nhiÒu n¨m biÕn ®æi trªn díi 1400 giê, ë vïng nói cao lªn ®Õn h¬n 2000 giê ë c¸c thung lòng trong lu vùc s«ng §µ nªn lîng bèc h¬i kh¸ cao. Lîng bèc h¬i trung b×nh nhiÒu n¨m trªn 1000mm. Bèc h¬i m¹nh nhÊt vµo nh÷ng ngµy cã giã T©y Nam kh« nãng ho¹t ®éng. §Æc biÖt vµo c¸c th¸ng mïa hÌ cã thÓ lín h¬n 80 mm mçi th¸ng. Th¸ng cã lîng bèc h¬i nhá nhÊt lµ vµo th¸ng II. B¶ng 1.5 : Lîng bèc h¬i (piche) trung b×nh th¸ng vµ n¨m cña thêi kú quan tr¾c (mm) ( tõ n¨m 1960-2004 ) Th¸ng Tr¹m S¬n T©y Hµ Néi Hng Yªn I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII N¨m 57.1 50.9 55.2 60.9 84.8 83.6 87.5 68.5 65.4 72.0 66.3 63.9 816.1 71.4 59.7 56.9 65.2 98.6 97.8 100.6 84.1 84.4 95.6 89.8 85.0 989.1 66.5 49.4 46.2 53.9 84.9 87.4 94.5 74.7 73.1 82.7 84.4 80.9 878.0 2.5. ChÕ ®é ma, ph©n mïa ma: Lu vùc s«ng Hång cã khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa nªn cã lîng ma kh¸ dåi dµo, nhng ph©n bè kh«ng ®Òu theo kh«ng gian vµ thêi gian. Lîng ma trung b×nh n¨m kh¸ lín 1500 mm/n¨m, song sù biÕn ®æi vÒ lîng rÊt lín tõ 1.200 - 4.800 mm/n¨m. ChÕ ®é ma hoµn toµn phô thuéc vµo chÕ ®é giã mïa vµ ph©n theo mïa kh¸ râ rÖt. Mïa ma gÇn nh trïng víi giã mïa §«ng Nam vµ thêng kÐo dµi tõ th¸ng V - X (kho¶ng 6 th¸ng), nh÷ng n¨m ®Æc biÖt lµ nh÷ng n¨m ma ®Õn sím hoÆc kÕt thóc muén. Lîng ma trong mïa ma chiÕm kho¶ng 75 - 85% lîng ma n¨m. Cßn l¹i lµ ma trong mïa kh«. Mïa ®«ng thêng cã ma phïn vµ Èm ít, mïa hÌ thêng cã ma rµo, ma ®«ng. (tõ B¶ng 1.6 Lîng ma trung b×nh th¸ng vµ n¨m (mm) cña thêi kú quan tr¾c n¨m 1961 ®Õn 2004) Th¸ng tr¹m H.B×nh T.Quang P.Thä Hµ Néi I II III 14.6 20.6 31.5 18.5 21.1 31.6 39.8 27.2 27.3 44.2 50.3 45.4 IV V VI VII VIII 95.8 233.5 258.3 331.0 341.9 102.0 211.4 253.7 284.7 304.5 108.9 202.3 247.9 382.5 328.5 91.0 191.5 143.7 290.9 316.3 IX X XI XII n¨m 343.1 214.1 219.4 258.1 177.6 155.5 159.7 135.6 53.5 44.4 54.3 53.1 12.3 18.7 24.9 17.5 1910.0 1685.4 1850.0 1588.8 IV. §Æc trng thuû v¨n. 4.1. §Æc ®iÓm dßng ch¶y: S«ng ngßi lµ s¶n phÈm chÞu sù t¸c ®éng qua l¹i cña hai yÕu tè lµ dßng níc vµ lßng s«ng th«ng qua yÕu tè bïn c¸t .T¸c ®éng cña dßng níc lµm thay ®æi lßng dÉn, cßn t¸c ®éng cña lßng dÉn lµm thay ®æi híng cña dßng ch¶y vµ c¶n trë dßng SV: NguyÔn Xu©n Toµn – Líp 43V 14 Khoa: Thuû v¨n – M«i trêng §å Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¸n tèt nghiÖp GVHD: T.S Ph¹m ThÞ H¬ng Lan ch¶y Hai t¸c ®éng nµy chÞu sù chi phèi lÉn nhau kh«ng t¸ch rêi. §Ó ®i s©u vµo nghiªn cøu quan hÖ h×nh th¸i vµ diÔn biÕn lßng s«ng th× cÇn thiÕt ph¶i lµm râ c¸c ®Æc trng vÒ thuû v¨n, thuû lùc c¸c trÞ sè mùc níc, lu lîng, ®é dèc, ®é nh¸m, tõ ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p c«ng tr×nh chØnh trÞ phï hîp cho ®o¹n s«ng nghiªn cøu. 4.2. M¹ng líi tr¹m thuû v¨n: Qua t×m hiÓu th× trªn hÖ thèng s«ng Hång cã nhiÒu tr¹m thuû v¨n, nhng trong giíi h¹n cña khu vùc nhiªn cøu th× cã c¸c tr¹m thuû v¨n nh díi b¶ng sau. Trong giíi h¹n cña ®Ò tµi nµy, tµi liÖu cña c¸c tr¹m S¬n T©y, Hµ Néi vµ Hng Yªn ®îc sö dông trong c¸c tÝnh to¸n ë c¸c phÇn sau (Tr¹m S¬n T©y chØ mang tÝnh chÊt tham kh¶o). B¶ng 1.7: Mét sè tr¹m thuû v¨n trªn khu vùc nghiªn cøu TT Tr¹n S«ng §Þa ®iÓm Kinh vÜ ®é 1 Hoµ B×nh S. §µ Phêng T©n ThÞnhTX Hoµ B×nh- Hoµ B×nh 2 Yªn B¸i S. Thao TuÇn Qu¸n- Yªn Ninh -TX Yªn B¸i 3 Tuyªn Quang S. L« Minh Xu©nTX Tuyªn Quang 4 S¬n T©y S. Hång Phï Xa- Viªn S¬nTX S¬n T©y- Hµ T©y 5 Hµ Néi S. Hång 35 Gia Ng- Hoµn KiÕmHµ Néi 6 Thîng C¸t S. §uèng Thîng C¸t- Thîng ThanhGia L©m- Hµ Néi 7 BÕn Hå S. §uèng Chi Hå- T©n ChiTiªn Du- B¾c Ninh 8 Hng Yªn S. Hång Xãm B¾c- Phè Lª Hång PhongTX Hng Yªn- Hng Yªn 105032/ 20082/ 104088/ 21070/ 105022/ 21082/ 105050/ 21015/ 105085/ 21003/ 105087/ 21007/ 106007/ 21007/ 106003/ 20065/ C¸c yÕu tè quan tr¾c H Q  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x 0 0 4.3. T×nh h×nh tµi liÖu ®o ®¹c: ViÖc quan tr¾c c¸c yÕu tè thuû v¨n trªn dßng s«ng ®îc thùc hiÖn rÊt l©u, ch¼ng h¹n nh s«ng Hång tr¹m S¬n T©y tõ n¨m 1905, tr¹m Hµ Néi tõ n¨m 1902, tr¹m Hng Yªn tõ n¨m 1902. C¸c tr¹m tr¹m thuû v¨n trªn lu vùc s«ng thêng ®îc ph©n bè ë nh÷ng n¬i ®Þa h×nh rÊt phøc t¹p, ®iÒu ®ã g©y khã kh¨n ®· c¶n trë kh«ng nhá cho qu¸ tr×nh thu thËp sè liÖu. C¸c tµi liÖu ®Ó ®¸nh gi¸ ®Æc ®iÓm thuû v¨n trªn ®o¹n s«ng nghiªn cøu: - Tr¹m Hµ Néi cã tµi liÖu Qngµy,  ngµy, Hngµy n¨m 1956-2005 SV: NguyÔn Xu©n Toµn – Líp 43V 15 Khoa: Thuû v¨n – M«i trêng §å Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¸n tèt nghiÖp GVHD: T.S Ph¹m ThÞ H¬ng Lan - Tr¹m Hng Yªn cã tµi liÖu Hngµy n¨m 1956-2004 B×nh ®å lu vùc gåm cã: - B×nh ®å ®o¹n s«ng Hång ®o¹n qua khu vùc b·i - ThÞ x· Hng Yªn. - MÆt c¾t ngang s«ng Hång ®o¹n qua khu vùc b·i Lam S¬n - ThÞ x· Hng Yªn. - MÆt c¾t däc s«ng Hång ®o¹n qua khu vùc b·i Lam S¬n - ThÞ x· Hng Yªn. 4.4. §Æc ®iÓm thuû v¨n. 4.4.1. Dßng ch¶y n¨m. 4.4.1.a. ChÕ ®é mùc níc: Mùc níc lµ yÕu tè quan träng, lµ ®Æc trng quan träng cña dßng ch¶y, liªn quan ®Õn nhiÒu yÕu tè nh : vËn tèc, ®é dèc… Tõ tµi liÖu mùc níc b×nh qu©n ngµy cña tr¹m Hµ Néi (1961-2005) vµ tr¹m Hng Yªn (1956-2003) ta cã thÓ thèng kª mét sè yÕu tè ®Æc trng cho mùc níc : - Mùc níc lín nhÊt (cm) - Mùc níc nhá nhÊt (cm) - Chªnh lÖch mùc níc (cm) - Mùc níc trung b×nh n¨m (cm) Do mùc níc trªn s«ng Hång chÞu sù ¶nh hëng cña viÖc ®iÒu tiÕt cña hå Hoµ B×nh nªn ta cã thÓ ph©n ra lµm hai giai ®o¹n: - Tríc khi cã sù ®iÒu tiÕt cña hå Hoµ B×nh. - Sau khi cã sù ®iÒu tiÕt cña hå Hoµ B×nh. SV: NguyÔn Xu©n Toµn – Líp 43V 16 Khoa: Thuû v¨n – M«i trêng §å Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¸n tèt nghiÖp GVHD: T.S Ph¹m ThÞ H¬ng Lan B¶ng 1.8: Thèng kª mùc níc Hmax, Hmin, Htb tr¹m Hµ Néi (1961-2005) Thêi kú tríc khi cã hå Hoµ B×nh 254 ,08 43, 051 2,6 198 61. 235 ,02 17, 01. 018 ,05 41, 7N¨ Hmax (cm) Hmin (cm) H (cm) Thêi kú sau khi cã hå Hoµ B×nh Htb (cm) N¨m Hmax (cm) Hmin (cm) H (cm) Htb (cm) m 1962 1.09 7,0 1961 1963 997,0 238,0 759,0 478,3 1987 1.018,0 219,0 799,0 458,5 967,0 188,0 779,0 437,1 1988 1.015,0 207,0 808,0 447,5 1964 1.158,0 230,0 928,0 515,1 1989 1.023,0 212,0 811,0 459,1 1965 963,0 225,0 738,0 493,8 1990 1.194,0 260,0 934,0 557,0 1966 1.178,0 195,0 983,0 525,3 1991 1.149,0 286,0 863,0 503,4 1967 1.080,0 154,0 926,0 455,2 1992 1.146,0 278,0 868,0 452,2 1968 1.223,0 237,0 986,0 542,1 1993 962,0 298,0 664,0 474,6 1969 1.322,0 205,0 1.117,0 472,7 1994 1.073,0 284,0 789,0 526,6 1970 1.205,0 221,0 984,0 521,8 1995 1.088,0 282,0 806,0 512,2 1971 1.413,0 225,0 1.188,0 574,7 1996 1.243,0 240,0 1.003,0 525,0 1972 981,0 228,0 753,0 498,6 1997 1.109,0 286,0 823,0 513,8 1973 1.100,0 264,0 836,0 562,3 1998 1.100,0 222,0 878,0 446,4 1974 976,0 215,0 761,0 484,2 1999 1.095,0 200,0 895,0 480,9 1975 1.006,0 209,0 797,0 496,7 2000 1.129,0 255,0 874,0 442,3 1976 1.073,0 232,0 841,0 488,9 2001 1.121,0 238,0 883,0 493,9 1977 1.107,0 233,0 874,0 449,2 2002 1.201,0 257,0 944,0 474,0 1978 1.126,0 207,0 919,0 525,7 2003 917,0 234,0 683,0 419,4 1979 1.169,0 247,0 922,0 520,8 2004 1.104,0 186,0 918,0 390,9 1980 1.181,0 221,0 960,0 472,4 2005 952,0 158,0 794,0 373,9 1981 1.106,0 239,0 867,0 563,6 Hmax 1.413,0 1982 1.106,0 236,0 870,0 508,4 Hmin 1983 1.207,0 19,0 1.188,0 509,5 1984 1.048,0 246,0 802,0 535,3 SV: NguyÔn Xu©n Toµn – Líp 43V 17 154,0 Khoa: Thuû v¨n – M«i trêng §å Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¸n tèt nghiÖp 1985 1.196,0 GVHD: T.S Ph¹m ThÞ H¬ng Lan 276,0 920,0 SV: NguyÔn Xu©n Toµn – Líp 43V 522,6 18 Khoa: Thuû v¨n – M«i trêng §å Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¸n tèt nghiÖp GVHD: T.S Ph¹m ThÞ H¬ng Lan B¶ng 1.9: Thèng kª mùc níc Hmax, Hmin, Htb tr¹m Hng Yªn (1956-2003) Thêi kú tríc khi cã hå Hoµ B×nh N¨m Hmax (cm) Hmin (cm) Thêi kú sau khi cã hå Hoµ B×nh Htb H N¨m (cm) (cm) 596,0 1986 763,0 249,7 542,0 221,3 1987 1956 636,0 40,0 1957 602,0 60,0 1958 609,0 40,0 569,0 1959 615,0 46,0 1960 600,0 1961 Hmax (cm) Hmin (cm) H (cm) Htb (cm) 46,0 717,0 279,9 611,0 53,0 558,0 233,3 215,1 1988 610,0 54,0 556,0 231,5 569,0 245,0 1989 614,0 50,0 564,0 233,2 22,0 578,0 212,6 1990 735,0 68,0 667,0 288,7 660,0 54,0 606,0 248,8 1991 710,0 65,0 645,0 246,8 1962 589,0 42,0 547,0 225,1 1992 713,0 71,0 642,0 214,4 1963 564,0 33,0 531,0 202,4 1993 594,0 83,0 511,0 231,3 1964 695,0 52,0 643,0 252,7 1994 677,0 79,0 598,0 275,4 1965 547,0 58,0 489,0 231,5 1995 721,0 86,0 635,0 259,0 1966 697,0 36,0 661,0 257,3 1996 786,0 66,0 720,0 278,8 1967 627,0 27,0 600,0 201,4 1997 696,0 87,0 609,0 264,8 1968 701,0 56,0 645,0 260,1 1998 682,0 58,0 624,0 220,9 1969 776,0 35,0 741,0 221,2 1999 683,0 42,0 641,0 254,5 1970 702,0 46,0 656,0 254,5 2000 696,0 83,0 613,0 225,2 1971 856,0 50,0 806,0 288,9 2001 707,0 69,0 638,0 257,3 1972 583,0 51,0 532,0 253,7 2002 766,0 63,0 703,0 245,8 SV: NguyÔn Xu©n Toµn – Líp 43V 19 Khoa: Thuû v¨n – M«i trêng §å Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¸n tèt nghiÖp GVHD: T.S Ph¹m ThÞ H¬ng Lan 1973 665,0 77,0 588,0 300,7 2003 1974 582,0 75,0 507,0 264,4 Hmax 1975 610,0 70,0 540,0 269,2 Hmin 1976 643,0 75,0 568,0 258,3 1977 674,0 60,0 614,0 230,6 1978 690,0 62,0 628,0 292,0 1979 717,0 66,0 651,0 260,8 1980 728,0 36,0 692,0 235,1 1981 674,0 70,0 604,0 299,0 1982 692,0 78,0 614,0 279,8 1983 734,0 68,0 666,0 246,1 1984 626,0 38,0 588,0 261,9 1985 738,0 68,0 670,0 258,0 SV: NguyÔn Xu©n Toµn – Líp 43V 20 575,0 62,0 513,0 210,4 856,0 22,0 Khoa: Thuû v¨n – M«i trêng
- Xem thêm -