Tài liệu Một số giải pháp xây dựng chính sách tín dụng thích hợp tại ngân hàng tiên phong chi nhánh hồ chí minh

  • Số trang: 75 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ---------- Chuyeân ñeà khóa luận toát nghieäp MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG THÍCH HỢP TẠI NGÂN HÀNG TIÊN PHONGCHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH GVHD SVTH Lôùp MSSV : ThS. PHẠM HẢI NAM : Đoàn Đức Trân : 06VQT1 : 506401109 Năm 2010 LỜI CAM ĐOAN T T T N ân H n T eân P on – C N ùn Hoà C Mn . Đoàn Đức Trân LỜI CẢM N tru P N N ân H n T eân P on – C N ùn Hoà C Mn M T NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. MUÏC LUÏC NOÄI DUN Trang LÔØI MÔÛ ÑAÀU. ............................................................................................. 01 L ï ñ ø ........................................................................................... 01 N ä ö û ñ Ph .............................................................................................. 02 P ö ö ø .................................................................. 01 .................................................................................. 02 NOÄI DUNG C öôn 1: Lyù Lu än C un Veà T n Duïn ................................................... 03 1.1.Söï c àn t eát k ùc qu n cuû v eäc ìn t n qu n eä t n duïn tron neàn k n teá ...................................................................................................... 03 1.2.B ûn c át, c öùc n ên v . v tro cuû t n duïn tron neàn k n te 04 ...................................................................................................... 121B û 122 û ï ö .......................................................................... 04 û 123V ø ï û ï ................................................................... 05 ........................................................................... 07 1.3 L õ su át t n duïn . ................................................................................................. 07 131K 132 ä û ø ï 1.3.3 û - ø õ õ û ï ï ............... 07 ............................................................................. 08 ï .............................................................................. 09 1.4 C ùc ìn t öùc t n duïn . ............................................................................ 10 1.5 C ùc n uyeân t éc t n duïn . ........................................................................ 13 1 5 1 Söû ñ ï ï 152 P û ï ñ ñ ï ñ ñ õ û ä ï ...................................................................................................... 13 ø û ï ï ø õ ñ ï û ä ..................................................................................... 13 153V 14 û ä ö ø ö ñö ø ñ û û 1.6 Ruû ro t n duïn .. 14 1.7 Hiệu quả kinh doanh của NHTM phụ thuộc vào mức độ rủi ro .......................15 ệu qu k 1.7.1 1.7.2 Q û ò doa û ủa N øñ p ụ ä uộ v o ứ độ rủ ro..............15 ï ñ å ö ï û N TM .............................................................................................15 1.8 C ùc c æ t eâu ñ ùn ùc át löôïn t n duïn cuû n ân n t öôn m ï .................................................................................................................16 1.9 T àm qu n troïn cuû v eäc môû roän t n duïn .........................................18 1.10 Ñ ûm b ûo t n duïn ....................................................................................... 19 Chöông 2: Tình Hình Hoaït Ñoäng Tín Duïng Taïi Ngaân Haøng Tieân Phong– Chi Nhaùnh Hoà Chi Minh 21T 22 23 ................................................................................................20 ổ đô ...................................................................................... 20 T P B ...........................................21 ï ñ ä 24 S -T .................................................................................. 22 241 S ..........................................................................................................22 242 T .................................................................................................................22 25 ẩ 251V ụ T P B ................................... 23 ....................................................................................................23 2.5.2 Vay du ..............................................................................................................23 2.5.3 Vay kinh doanh ................................................................................................24 254V dung ..................................................................................24 255V .............................................................................................24 256V ......................................................................................................25 257V dung .....................................................................................25 258V ....................................................................................................25 2.6.C ụ T P B .......................................................................26 261 ................................. 26 262 .............................................. 27 263R ụ ụ .............................................................................................................................. 28 2 64Q ụ B 27L 28 M ụ T ò T P ......................................................................................31 P B .............................................................. 32 ụ N hang ...................................34 281 ụ 282 ..................................................................... 36 ò ụ 283 ............................................................ 36 ................................................................................... 37 C öôn 3: Moät Soá G û P T c Hôïp T ï ùp X ây Döïn C n S ùc T n Duïn N ân H n T eân P on – C N ùn Hoà C Minh 3 1 N ä X t.................................................................................................. 38 3 1 1 Ö ñ å .............................................................................................. 38 3 1 2 N ö ï ñ å ....................................................................................... 40 32 û 321 ......................................................................................... 41 û 3211 T ...................................................................... 41 ñ å ö û ø 3212 öï 3.2.1.3 N öõ è û ï ñ ï û û N ø ö ï ø ï V ä N 46 ..................................................................... 50 3221 M û ä 3222 Ñ ï ï ö ï ñ ä ........................................... 50 ï ñ ä N Phong– ï ï N ø T Minh ....................................................................... 51 3223 ï ä ..................... 41 ä ................................. 42 ä û 322 å û è ö ï ä ï 55 3224 X 3225 öï û 3226 3227 ä ñ ä ä ñ ä M ûñ ä õ ñ ö ï ............... 65 ................................................ 65 ø ............................................ 66 ø ............................................ 67 KEÁT LUAÄN 69 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 71 S ĐỒ BẢNG BIỂU B ểu đồ 01:Tốc độ tăn trưởn số lượn k ác àn tạ n ân àn T ên Phong. .......................................................................................................... 25 Bản 01: Tỷ lệ nợ xấu và nợ quá ạn tạ n ân àn T ên P on . .......................................................................................................................................... 29 Bản 02: Lã suất t n dụn t ờ đ ểm ện tạ tạ n ân àn T ên P on . .......................................................................................................................................... 32 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NH N ân àn NHTM N ân àn T ươn mạ TPB N ân àn T ên P on CN C TW Trun ươn NHNN N ân àn n à nước KHCN K ác N án àn cá n ân Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. PHAÏM HAÛI NAM LỜI MỞ ĐẦU Hoạt động tín dụng có tác dụng mạnh mẽ đến các hoạt động khác của ngành Ngân hàng nhƣ góp phần vào việc thực thi chính sách tiền tệ, ổn định nền tài chính quốc gia, kiềm chế lạm phát, ổn định và giữ vững giá trị của đồng tiền, hỗ trợ các mặt nghiệp vụ nhƣ điều hòa lƣu thông tiền tệ thực hiện các dịch vụ Ngân hàng, không ngừng thu hút vốn tiền gửi của các Doanh nghiệp và tiền nhàn rỗi trong nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ phát triển kinh tế đã đặt ra. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng và sự cần thiết của Tín Dụng vì nó là một tiền đề thúc đẩy nền kinh tế phát triển tạo một nền móng vững chắc cho sự nghiệp phát triển đất nƣớc, cũng nhƣ cải thiện và nâng cao điều kiện sống của nhân dân. Với tầm quan trọng đó, tôi quyết định chọn đề tài: M t số gi i pháp g p phần mở r ng ho t ng T n dụng t i Ngân Hàng Ti n Phong– Chi Nhánh Hồ Ch Minh nhằm góp phần khắc phục những khó khăn hiện tại và nâng cao khả năng cạnh tranh cũng nhƣ tăng hiệu quả trong hoạt động tín dụng của Ngân Hàng Tiên hong– Chi Nhánh Hồ Chí Minh. Kết cấu của đề tài đƣợc chia làm 3 chƣơng: Chương 1 : Lý luận chung về tín dụng. Chương 2 : Tình hình hoạt động Tín dụng tại Ng n H ng Ti n Phong– Chi Nh nh H Chí Minh. Chương 3 : Một số giải ph p x y dựng chính s ch Tín dụng thích hợp tại Ng n H ng Ti n Phong– Chi Nh nh H Chí Minh NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Tìm hiểu tình hình tổ chức hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Nghiên cứu đi sâu tìm hiểu những nghiệp vụ tín dụng mà Ngân hàng vận dụng. Đặc biệt qua tìm hiểu nghiên cứu sẽ đề ra những giải pháp tín dụng thích hợp trong việc hoàn thiện hơn hoạt động tín dụng. PHẠM VI NGHIÊN CỨU SVTH: Ñoaøn Ñöùc Traân 1 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. PHAÏM HAÛI NAM hạm vi nghiên cứu: việc nghiên cứu đƣợc thực hiện trong phạm vi hoạt động của Ngân Hàng Tiên hong– Chi Nhánh Hồ Chí Minh. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU hƣơng pháp nghiên cứu chung đƣợc áp dụng trong quá trình nghiên cứu đề tài chủ yếu dựa vào các số liệu thu thập từ các hòng Ban của Ngân hàng đồng thời kết hợp với quá trình quan sát thực tế.  CHƢƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG 1.1.Sự cần thiết khách quan của việc hình thành quan hệ t n dụng trong nền kinh tế SVTH: Ñoaøn Ñöùc Traân 2 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. PHAÏM HAÛI NAM Quá trình hình thành và phát triển của loài ngƣời gắn liền với sự hình thành và phát triển của các hình thức phân công lao động xã hội, mà kết quả của quá trình này sẽ hình thành nên các hình thức sở hữu về tƣ liệu sản xuất. Thật vậy, ở chế độ công xã nguyên thủy thì phân công lao động chƣa hình thành, con ngƣời sống dựa vào săn, bắt, hái, lƣợm với hình thức sở hữu chung nên quan hệ tín dụng chƣa xuất hiện. Nhƣng với xã hội chiếm hữu nô lệ gắn liền với cuộc Cách mạng khoa học kỹ thuật lần I ở lĩnh vực Nông nghiệp thì chế độ sở hữu tƣ nhân về tƣ liệu sản xuất hình thành, và đây là cơ sở ra đời sự phân công hóa trong xã hội, của cải và tiền tệ có xu hƣớng tập trung vào một nhóm ngƣời trong khi đó một nhóm ngƣời khác có thu nhập thấp hoặc thu nhập không đủ đáp ứng cho nhu cầu tối thiểu của cuộc sống, đặc biệt những biến cố rủi ro thƣờng xảy ra. Trong điều kiện nhƣ vậy, đòi hỏi sự ra đời tín dụng để giải quyết mâu thuẫn nội tại của xã hội, thực hiện việc điều hòa nhu cầu tạm thời của cuộc sống. Đi cùng với sự phát triển của các hình thái xã hội và các hình thức phân công xã hội mới, ngày nay tín dụng không chỉ đơn thuần là điều hòa tạm thời của cuộc sống mà còn đƣợc xem là một trong những công cụ quan trọng nhất kích thích kinh tế phát triển. Thậm chí, ở các nƣớc có thị trƣờng tài chính – tiền tệ, thị trƣờng chứng khoán phát triển thì Ngân hàng vẫn đóng vai trò quan trọng nhất trong việc tài trợ cho nền kinh tế. Do đó, việc mở rộng hoạt động tín dụng luôn là nhiệm vụ quan trọng trong mọi xã hội, mọi thời đại nơi mà nền kinh tế hàng hóa tồn tại và phát triển. 1.2.B n chất, chức năng và vai trò của t n dụng trong nền kinh tế 1.2.1 B n chất của t n dụng Tín dụng là một phạm trù của kinh tế hàng hóa đã tồn tại qua nhiều hình thái kinh tế xã hội và phát triển cùng với sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa. Lúc mới ra đời, các quan hệ tín dụng đều là tín dụng bằng hiện vật, hiện kim tồn tại dƣới dạng là tín dụng nặng lãi. Cơ sở của quan hệ tín dụng này chính là sự phát triển bƣớc đầu của các quan hệ hàng hóa trong điều kiện của nền sản xuất hàng hóa kém phát triển. Chỉ đến khi, phƣơng thức sản xuất tƣ bản chủ SVTH: Ñoaøn Ñöùc Traân 3 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. PHAÏM HAÛI NAM nghĩa ra đời các quan hệ tín dụng mới có điều kiện để phát triển. Những quan hệ tín dụng ban đầu đƣợc thay thế bằng các loại hình tín dụng khác mang tính ƣu việt hơn. Tín dụng là một hệ thống kinh tế phát sinh giữa ngƣời đi vay và ngƣời cho vay, nhờ quan hệ ấy mà vốn tiền tệ đƣợc vận động từ chủ thể này sang chủ thể khác để sử dụng cho các nhu cầu khác nhau trong nền kinh tế xã hội. Mặc dù, tín dụng có một quá trình tồn tại và phát triển lâu dài qua nhiều hình thái kinh tế xã hội, với nhiều hình thức khác song đều có các tính chất quan trọng sau: - Tín dụng trƣớc hết là sự chuyển giao quyền sử dụng một số tiền hoặc tài sản từ chủ thể này sang chủ thể khác, chứ không làm thay đổi quyền sở hữu của chúng. - Tín dụng bao giờ cũng có thời hạn và đƣợc hoàn trả. - Giá trị của tín dụng không những đƣợc bảo tồn mà còn đƣợc nâng cao nhờ lợi tức tín dụng. 1.2.2 Chức năng của t n dụng a/ Chức năng tập trung và phân phối l i vốn tiền tệ: Đây là chức năng chủ yếu và là quan trọng bậc nhất trong các chức năng của tín dụng. Nhờ chức năng này của tín dụng mà các nguồn vốn tiền tệ trong xã hội đƣợc điều hoà từ nơi “thừa” đến nơi “thiếu” để sử dụng nhằm phát triển nền kinh tế. Hai mặt tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ là hai quá trình thống nhất và là hai quá trình hợp thành chức năng cốt lõi của tín dụng. Ơ hai mặt tập trung và phân phối lại vốn điều đƣợc thực hiện thông qua gân hàng và các tổ chức tín dụng theo nguyên tắc hoàn trả vì vậy tín dụng có ƣu thế rõ rệt, nó kích thích mặt tập trung vốn, và thúc đẩy việc sử dụng vốn một cách có hiệu quả. Nhờ sự hoạt động của hệ thống tín dụng mà việc tập trung tiền nhàn rỗi của dân chúng đƣợc thực hiện tốt hơn, tập trung vốn bằng tiền của các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, xã hội, v.v… Còn ở mặt phân phối lại vốn tiền tệ là quá trình cơ bản, quan trọng của chức năng này, đây là sự chuyển hóa để sử dụng các nguồn SVTH: Ñoaøn Ñöùc Traân 4 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. PHAÏM HAÛI NAM vốn đã tập trung đƣợc để đáp ứng nhu cầu sản xuất lƣu thông hàng hóa, dịch vụ cũng nhƣ nhu cầu tiêu dùng trong toàn xã hội. Nhờ chức năng tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ của tín dụng mà phần lớn nguồn tiền trong xã hội từ chỗ là “tiền nhàn rỗi” một cách tƣơng đối đã đƣợc huy động và sử dụng cho các nhu cầu của sản xuất và đời sống, làm cho hiệu quả của vấn đề sử dụng vốn trong toàn xã hội tăng cao, góp phần làm tăng nhịp độ tăng trƣởng của nền kinh tế trong toàn xã hội. b/ Chức năng tiết kiệm tiền mặt và chi ph lƣu thông cho xã h i: Do hoạt động tín dụng của ngân hàng hay các tổ chức tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc khơi nguồn vốn đến những ngƣời vay tiền có các cơ hội đầu tƣ sinh lợi, tạo điều kiện cho sự ra đời của các công cụ lƣu thông tín dụng nhƣ thƣơng phiếu, kỳ phiếu, các loại séc, các phƣơng tiện thanh toán hiện đại nhƣ thẻ tín dụng, thẻ thanh toán … cho phép thay thế một số lƣợng lớn tiền mặt lƣu hành nhờ đó làm giảm bớt các chi phí có liên quan nhƣ in tiền, đúc tiền, vận chuyển tiền và bảo quản tiền v.v… Với sự hoạt động của tín dụng, đặc biệt là tín dụng ngân hàng đã mở ra một khả năng lớn trong việc mở tài khoản và giao dịch thanh toán thông qua Ngân hàng dƣới hình thức chuyển khoản và thanh toán bù trừ cho nhau. Hiện nay, với sự hoạt động của tín dụng ngân hàng và hệ thống giao dịch hiện đại ngày càng phát triển cùng với sự phát triển mạnh mẽ của tín dụng thì các nguồn vốn nhàn rỗi đƣợc huy động một cách có hiệu quả hơn. Chức năng tiết kiệm tiền mặt và chi phí lƣu thông của tín dụng có tác dụng làm tăng tốc độ chu chuyển vốn trong phạm vi toàn xã hội, tạo điều kiện cho nền kinh tế xã hội phát triển. c/ Chức năng ph n ánh và kiểm soát ho t ng kinh tế: Tín dụng phản ánh các quan hệ kinh tế hình thành trên cơ sở rất nhiều quan hệ kinh tế khác nhau. Bản thân quan hệ tín dụng cũng bao gồm nhiều mối quan hệ nhƣ quan hệ về huy động vốn và vay vốn, quan hệ về cho vay và đầu tƣ tín dụng. Do đó, tín dụng bao hàm khả năng kiểm soát các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, phản ánh một cách tổng hợp mức độ phát triển của nền kinh tế. SVTH: Ñoaøn Ñöùc Traân 5 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. PHAÏM HAÛI NAM Vốn của các tín dụng dùng cho vay là vốn huy động từ các thể nhân và pháp nhân trong xã hội. Do vậy, để đảm bảo nguồn vốn tín dụng luân chuyển nhanh và không ngừng tăng lên, các khoản vốn vay và cho vay phải đƣợc hoàn trả đúng hạn. Để đạt đƣợc yêu cầu đó, tín dụng kiểm soát các đơn vị vay vốn là yêu cầu cần thiết khách quan. Tiến trình kiểm tra là một việc làm thƣờng xuyên, liên tục, đan xen trong cả một quá trình từ khi làm thủ tục thẩm định dự án, xét duyệt cho vay và thời gian vay cũng nhƣ quá trình sử dụng vốn vay của đơn vị với mục đích ngăn chặn các hiện tƣợng tiêu cực lãng phí, vi phạm luật pháp v.v…trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế. 1.2.3 Vai trò của t n dụng Trong quá trình sản xuất kinh doanh của các công ty, xí nghiệp thì cần phải duy trì sự hoạt động không bị gián đoạn. Do đó, các yêu cầu về nguồn vốn là một trong những mối quan tâm hàng đầu. Chính vì thế, tín dụng với tƣ cách là một trong những công cụ để tập trung vốn và tận dụng tất cả các nguồn vốn khác trong xã hội nhằm cung ứng vốn cho các công ty, xí nghiệp, tổ chức kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh. Tín dụng ra đời đã góp phần thúc đẩy sản xuất lƣu thông hàng hóa. Bởi vì, tín dụng là nguồn cung ứng vốn cho các doanh nghiệp tổ chức kinh tế và là một trong những công cụ để tập trung vốn một cách hữu hiệu trong nền kinh tế. Ngoài ra, tín dụng không những là công cụ thúc đẩy tích tụ vốn cho các xí nghiệp, các tổ chức kinh tế. Mặt khác, hệ thống giao dịch ngày càng phát triển cho nên đây là một nhân tố làm giảm lạm phát, làm tiền đề quan trọng để thúc đẩy sản xuất và lƣu thông hàng hóa. Tín dụng có vai trò quan trọng để mở rộng và phát triển các mối quan hệ kinh tế đối ngoại, mở rộng giao lƣu quốc tế nhằm giúp đỡ và giải quyết về vốn của mỗi nƣớc góp phần làm cho quốc gia có đủ điều kiện để phát triển kinh tế. 1.3 Lãi suất t n dụng 1.3.1 Khái niệm-B n chất và nguồn gốc của lợi tức t n dụng SVTH: Ñoaøn Ñöùc Traân 6 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. PHAÏM HAÛI NAM Sự vận động tổng quát của tín dụng là T-T', trong đó T' = T + T. Với một khoản tiền đƣa ra cho vay sau một thời gian sẽ quay về với ngƣời sở hữu nó kèm theo một giá trị tăng thêm đó là lợi tức. Nói cách khác, lợi tức tín dụng là khoản chênh lệch giữa số vốn thu về và số vốn đã cho vay. Lợi tức tín dụng đƣợc xem là giá cả của vốn vay, đây là khoản mà ngƣời đi vay phải trả cho ngƣời vay sau một thời gian sử dụng vốn vay. Nếu ngƣời đi vay sau khi nhận đƣợc khoản tín dụng đem về cất kín trong tủ nghĩa là đặt nó trong trạng thái đứng im thì chẳng có khả năng đem lại thu nhập, chỉ khi khoản tín dụng đƣợc sử dụng vào các mục đích đầu tƣ vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ, đầu tƣ chứng khoán kể cả cho một đối tƣợng khác vay lại với lãi suất cao hơn. Nói cách khác, phải đƣa vốn tín dụng vào chu chuyển và bằng khả năng kinh doanh để làm cho đồng tiền đƣợc sinh sôi. Sau thời gian sử dụng tiền vay, ngƣời đi vay thu đƣợc một khoản lợi nhuận nhất định và dành một phần để trả lợi tức tín dụng, phần còn giữ lại là lợi nhuận. Nhƣ vậy, ngƣời đi vay và ngƣời cho vay cùng chia nhau lợi nhuận sinh ra từ việc sử dụng vốn tín dụng. Đây chính là sự dung hòa lợi ích của hai chủ thể ngƣời có của - kẻ có công trong quan hệ tín dụng. Nhƣ vậy, nguồn gốc của lợi tức tín dụng chính là một phần của lợi nhuận đƣợc tạo ra trong quá trình sử dụng vốn tín dụng của ngƣời đi vay. 1.3.2 Cơ sở hình thành lãi suất: Lợi tức tín dụng có độ lớn và đƣợc biểu hiện thông qua tỉ suất lợi tức hay lãi suất tín dụng. Lãi suất là tỉ lệ giữa tổng số lợi tức thu đƣợc so với tổng số vốn đã cho vay trong một thời gian nhất định. Lãi suất tín dụng là một phạm trù kinh tế tổng hợp có liên quan đến nhiều mặt trong đời sống kinh tế. Vì vậy, sự hình thành khung lãi suất tín dụng chịu tác động bởi nhiều nhân tố sau đây: - Quan hệ cung cầu về vốn tín dụng trong từng thời kỳ nhất định. Nguồn cung vốn tín dụng phụ thuộc vào lƣợng vốn tiền tệ nhàn rỗi trong dân cƣ, quy mô của các doanh nghiệp trong nền kinh tế, tình hình cân đối ngân sách. Nguồn cầu vốn tín dụng phụ thuộc vào mục tiêu mở rộng sản xuất của các doanh SVTH: Ñoaøn Ñöùc Traân 7 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. PHAÏM HAÛI NAM nghiệp, tình hình bội chi ngân sách, tình hình thu nhập của dân cƣ. Nếu cung vốn tín dụng lớn hơn cầu vốn tín dụng, lãi suất tín dụng sẽ giảm. Nếu cung vốn tín dụng nhỏ hơn cầu vốn tín dụng, lãi suất tín dụng sẽ tăng. - Tỉ lệ lạm phát trong nền kinh tế, sự hình thành lãi suất không thể bỏ qua mối quan hệ của nó với tình hình lƣu thông tiền tệ, cụ thể là tỉ lệ lạm phát trong nền kinh tế. Đây là mối quan hệ đã đƣợc kiểm chứng qua thực tiễn các nƣớc theo hƣớng : lãi suất tín dụng sẽ tăng cao trong các thời kỳ có tốc độ lạm phát tăng. - Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu xét trên góc độ vốn tín dụng phục vụ cho nhu cầu vốn của các doanh nghiệp thì về mặt lý thuyết, lãi suất tín dụng sẽ nằm trong khoảng giới hạn sau: Tỷ lệ lạm phát < lãi suất tiền gửi < lãi suất cho vay ≤ tỉ suất lợi nhuận bình quân Ngoài các yếu tố tác động trên, lãi suất tín dụng còn tùy thuộc vào chính sách động viên và phân phối của nhà nƣớc nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế trong từng giai đoạn nhất định. Về xu hƣớng vận động thì lãi suất tín dụng có khuynh hƣớng giảm dần. Điều này xuất phát từ chỗ sự phát triển ngày càng hoàn chỉnh của hệ thống tín dụng trên cơ sở đa dạng các hình thức tín dụng đặc biệt là sự lớn mạnh của hệ thống ngân hàng đã mở rộng phạm vi thu hút vốn nhàn rỗi trong xã hội tạo khả năng cho nguồn cung về tín dụng tăng cao. Mặt khác, trong những thập niên gần đây, các nƣớc đã biết vận dụng đa dạng các công cụ điều tiết vĩ mô để có thể kìm giữ tỉ lệ lạm phát phù hợp với yêu cầu tăng trƣởng nền kinh tế, do đó lãi suất tín dụng cũng có chiều hƣớng giảm. 1.3.3 Các lo i lãi suất t n dụng: Nếu đứng trên giác độ huy động vốn, lãi suất tín dụng có các loại sau: - Lãi suất tiền gởi có kỳ hạn. - Lãi suất tiền gởi không kỳ hạn. - Lãi suất tiền gởi từ các đơn vị, tổ chức kinh tế. - Lãi suất tiền gởi tiết kiệm từ các tầng lớp dân cƣ. SVTH: Ñoaøn Ñöùc Traân 8 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. PHAÏM HAÛI NAM - Lãi suất của các loại chứng từ có giá nhƣ kỳ phiếu, trái phiếu, tín phiếu. Nếu đứng trên giác độ sử dụng vốn, lãi suất tín dụng gồm các loại: - Lãi suất cho vay bằng tiền. Loại này nếu phân ra theo kỳ hạn sẽ bao gồm: lãi suất cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. - Lãi suất cho vay cầm cố. - Lãi suất chiết khấu các chứng từ có giá. Nếu đứng trên giác độ điều tiết vốn giữa các tổ chức tín dụng trên thị trƣờng tiền tệ, lãi suất tín dụng có các loại chủ yếu sau : - Lãi suất tái chiết khấu: là lãi suất do ngân hàng thƣơng mại khi ngân hàng trung ƣơng với tƣ cách là ngƣời cung cấp tín dụng cho các ngân hàng thƣơng mại vay qua nghiệp vụ tái chiết khấu các thƣơng phiếu, hoặc các chứng từ có giá khác. - Lãi suất liên ngân hàng: là loại lãi suất cho vay lẫn nhau giữa các ngân hàng đƣợc hình thành trên thị trƣờng liên ngân hàng. 1.4 Các hình thức t n dụng Trong tín dụng ngân hàng, các công cụ đƣợc sử dụng rất đa dạng và phong phú. Để tập trung các nguồn vốn tiền tệ trong xã hội, ngân hàng sử dụng các công cụ nhƣ kỳ phiếu ngân hàng, chứng chỉ tiền gửi,… Còn trong quá trình Ngân hàng cho các doanh nghiệp khác vay vốn để sản xuất kinh doanh thì Ngân hàng sử dụng công cụ chủ yếu đó là khế ƣớc cho vay hay còn gọi là hợp đồng tín dụng, với hợp đồng tín dụng thì cho phép ngân hàng thu hồi đầy đủ số vốn gốc và tiền lãi theo thời hạn đã xác định. hân loại cho vay của tín dụng ngân hàng:  Nếu căn cứ vào thời hạn cho vay thì có 3 loại cho vay: Cho vay ngắn hạn: loại cho vay này có thời hạn đến 12 tháng (01 năm) và đƣợc sử dụng để bù đắp sự thiếu hụt vốn lƣu động của các doanh nghiệp và các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của cá nhân. Cho vay trung hạn: loại cho vay này có thời hạn trên 12 tháng đến 60 tháng (05) năm. Tín dụng trung hạn chủ yếu đƣợc sử dụng để đầu tƣ mua sắm tài sản cố định, cải tiến hoặc đổi mới thiết bị công nghệ, mở rộng sản xuất kinh SVTH: Ñoaøn Ñöùc Traân 9 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS. PHAÏM HAÛI NAM doanh, xây dựng các dự án mới có qui mô nhỏ và thu hồi vốn nhanh. Cho vay trung hạn còn là nguồn hình thành vốn lƣu động thƣờng xuyên của các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp mới thành lập. Cho vay dài hạn: là loại cho vay có thời hạn trên 05 năm và có thời hạn tối đa có thể lên đến từ 20 đến 30 năm. Tín dụng dài hạn để đáp ứng nhu cầu dài hạn nhƣ xây dựng nhà ở, các thiết bị phƣơng tiện vận tải có qui mô lớn, xây dựng các xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh mới.  Nếu căn cứ vào tính luân chuyển vốn thì đƣợc chia ra làm 2 loại: Cho vay vốn lƣu động: nghiệp vụ cho vay này nhằm bổ sung vốn lƣu động cho các doanh nghiệp. Cho vay vốn cố định: nghiệp vụ cho vay này nhằm bổ sung vốn cố định cho các doanh nghiệp.  Nếu căn cứ vào tính chất đảm bảo: Cho vay bằng tín chấp tức là cho vay không bảo đảm. Đây là loại cho vay không có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc không có ngƣời bảo lãnh. Do đó, việc cho vay này chủ yếu chỉ dựa vào uy tín của khách hàng. Cho vay có đảm bảo. Đây là loại cho vay có tài sản thế chấp hoặc cầm cố hoặc là có ngƣời bảo lãnh.  Nếu căn cứ vào mối quan hệ giữa các chủ thể: Cho vay trực tiếp: Ngân hàng cấp vốn trực tiếp cho các doanh nghiệp có nhu cầu, đồng thời ngƣời đi vay trực tiếp hoàn trả nợ vay cho Ngân hàng. Cho vay gián tiếp: là loại cho vay đƣợc thực hiện thông qua việc mua lại các khế ƣớc hoặc chứng từ nợ đã phát sinh và còn thời hạn thanh toán.  Nếu căn cứ vào phƣơng pháp cấp tiền vay và thu nợ: Cho vay luân chuyển: Khách hàng và Ngân hàng xác định và duy trì một hạn mức tín dụng trong thời hạn nhất định theo chu kỳ sản xuất kinh doanh. Cho vay từng lần: việc cho vay và thu nợ đƣợc giải quyết dứt điểm theo từng món. Cách cho vay dạng này đƣợc áp dụng khá phổ biến ở các Ngân hàng.  Nếu căn cứ vào mục đích sử dụng vốn: SVTH: Ñoaøn Ñöùc Traân 10
- Xem thêm -