Tài liệu Một số giải pháp tiêu thụ sản phẩm bia tại công ty cổ phần bia rượu viger

  • Số trang: 154 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 81 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ---------------------------- NGUYỄN HỒNG PHONG MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIÊU THỤ SẢN PHẨM BIA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU VIGER LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN THỊ TÂM HÀ NỘI - 2011 LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan rằng , ñây là công trình nghiên cứu ñộc lập của bản thân tôi với sự giúp ñỡ của giáo viên hướng dẫn khoa học. Những thông tin, số liệu, dữ liệu ñưa ra trong luận văn ñược trích dẫn rõ ràng, ñầy ñủ về nguồn gốc. Những số liệu thu thập và tổng hợp của cá nhân ñảm bảo tính khách quan và trung thực. Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011 Tác giả luận văn Nguyễn Hồng Phong Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. i LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và viết luận văn tốt nghiệp, tôi luôn nhận ñược sự hướng dẫn, giúp ñỡ và ñóng góp ý kiến nhiệt tình của Quý thầy cô trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội và của các cơ quan, ban ngành có liên quan. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn ñến PGS.TS.Nguyễn Thị Tâm người ñã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu và giúp ñỡ tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội, Ban Chủ nhiệm Viện Sau ñại học, Ban Chủ nhiệm Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, quý thầy cô trong khoa và thầy cô trong Bộ môn Kế toán tài chính những người ñã trực tiếp giúp ñỡ tạo mọi ñiều kiện ñể tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. ðồng thời, tôi cũng xin gửi lời càm ơn chân thành ñến Công ty Cổ phần Bia Rượu Viger và các doanh nghiệp trên ñịa bàn thành phố Việt trì ñã tạo mọi ñiều kiện giúp ñỡ tôi trong quá trình phỏng vấn, nghiên cứu và viết luận văn của mình. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám ñốc Công ty TNHH một thành viên Tây Bắc, cảm ơn bạn bè, ñồng nghiệp ñã tạo ñiều kiện về thời gian, ñộng viên về mặt tinh thần và chia sẻ kinh nghiệm cho tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh này. Xin trân trong cảm ơn ! Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011 Tác giả luận văn Nguyễn Hồng Phong Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. ii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng v Danh mục sơ ñồ vii Danh mục viết tắt viii 1 MỞ ðẦU i 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu: 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3 1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 5 2.1 Cơ sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm. 5 2.2 Cơ sở thực tiễn của ñề tài 39 3 GIỚI THIỆU ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 46 3.1 Giới thiệu chung về Công ty 46 3.2 Phương pháp nghiên cứu 66 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 71 4.1 Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của Công ty 71 4.1.1 ðặc ñiểm về sản phẩm của Công ty 71 4.1.2 Thực trạng tình hình tiêu thụ qua từng mặt hàng 72 4.1.3 Thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty 76 4.1.4 Thực trạng chính sách sản phẩm: 85 4.1.5 Thực trạng chính sách giá 88 4.1.6 Chính sách phân phối sản phẩm 92 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. iii 4.1.7 Thực trạng hoạt ñộng quảng cáo và xúc tiến hỗn hợp 96 4.1.8 Phân tích SWOT ñối với Công ty cổ phần Bia, Rượu viger 108 4.2 Một số giải pháp thúc ñẩy tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Bia, Rượu Viger 115 4.2.1 Mục tiêu và phương hướng tiêu thụ sản phẩm cuả Công ty 115 4.2.2 Một số giải pháp tiêu thụ sản phẩm của Công ty 118 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 137 5.1 Kết luận 137 5.2 Kiến nghị 138 5.2.1 ðối với công ty 138 5.2.2 Một số kiến nghị với Nhà nước 139 TÀI LIỆU THAM KHẢO 141 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. iv DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 3.1 Cơ cấu lao ñộng của công ty 54 3.2 Bậc thợ công nhân kỹ thuật lành nghề 55 3.3 Bảng tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty 62 3.4 So sánh kết quản hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của công ty từ năm 2008 ñến 2010 64 3.5 Kết quả tiêu thụ sản phẩm của công ty 66 3.6 Các thông tin chủ yếu của khách hàng 68 4.1 Kế hoạch và thực tế tiêu thụ 72 4.2 Sản lượng tiêu thụ Bia Viger theo từng thời ñiểm (Năm 2010) 75 4.3 Tình hình tiêu thụ sản phẩm tại các vùng thị trường của Công ty năm 2010 4.4 Thị phần tiêu thụ sản phẩm trên thị trường khu vực phía bắc của các ñối thủ cạnh tranh năm 2010. 4.5 77 79 Hệ thống ñại lý trong kênh phân phối gián tiếp 1 cấp của Công ty cổ phần Bia Rượu Viger 80 4.6 Hệ thống phân phối sản phẩm tại kênh 2 cấp năm 2010 82 4.7 Số liệu tiêu thụ qua các kênh phân phối của Công ty cổ phần Bia rượu Viger năm 2009 -2010 83 4.8 Bảng tiêu chuẩn chất lượng áp dụng cho SP Bia hơi 86 4.9 Hạch toán giá thành cho 1.000 lít bia hơi năm 2009- 2010 89 4.10 Giá bán Bia Viger của Công ty và một số ñối thủ cạnh tranh trong các khu vực thị trường ( Giá bao gồm cả VAT ) năm 2010 90 4.11 Giá bán bia hơi cho ñại lý tại các vùng thị trường như sau. 92 4.12 Chi phí quảng cáo năm 2010 của công ty 98 4.13 Thưởng doanh thu theo số lượng bán năm 2010 101 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. v 4.14 Bảng khuyến mại ñặc biệt cho các ñại lý 102 4.15 Cơ cấu giải thưởng chương trình khuyến mại tết 2011 104 4.16 Ma trận SWOT của công ty 114 4.17 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2 năm 2011-2013 115 4.18 Các loại biển quảng cáo Công ty Cổ phần bia rượu Viger 123 4.19 Dự kiến số ñại lý sẽ mở mới năm 2012 130 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. vi DANH MỤC SƠ ðỒ STT Tên sơ ñồ Trang 2.l Kênh tiêu thụ trực tiếp 19 2.2 Kênh tiêu thụ gián tiếp 20 2.3 Hệ thống kênh phân phối sản phẩm 28 3.1 Mô hình quản lý Công ty cổ phần Bia Rượu Viger. 49 3.2 Quy trình sản xuất Rượu 59 3.3 Kết cấu sản xuất Bia 60 3.4 Kết cấu sản xuất Rượu 61 4.1 Hệ thống kênh phân phối của Công Ty 79 4.2 Tổ chức bộ máy tiêu thụ sản phẩm của Công ty 93 4.3 Cơ cấu của các bộ phận kinh doanh 119 4.4 Dự kiến thay ñổi hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty 124 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. vii DANH MỤC VIẾT TẮT STT CHỮ VIẾT TẮT NỘI DUNG 1 Cð Cao ñẳng 2 ðH ðại học 3 ðHCð ðại hội cổ ñông Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. viii 1. MỞ ðẦU 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu: Trong nền kinh tế thị trường việc ñẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ngày càng trở nên vô cùng quan trọng sống còn ñối với doanh nghiệp, hoạt ñộng tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quyết ñịnh ñến mọi hoạt ñộng của doanh nghiệp, bởi vì có tiêu thụ ñược sản phẩm thì các hoạt ñộng của doanh nghiệp mới có thể diễn ra một cách liên tục, ñảm bảo cho doanh nghiệp thực hiện mục tiêu phát triển. Tiêu thụ là một trong những hoạt ñộng cơ bản và quan trọng của mỗi doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh, ñặc biệt khi các doanh nghiệp ñó hoạt ñộng trong nền kinh tế thị trường, nó ñóng vai trò rất quan trọng trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, là khâu cuối cùng trong hoạt ñộng sản xuất và cũng là khâu ñầu tiên của quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp, theo ñó các doanh nghiệp sau mỗi quá trình sản xuất phải tiến hành việc bán sản phẩm ñể thu lại những gì ñã bỏ ra và có lãi. Thông qua hoạt ñộng này, doanh nghiệp mới có ñiều kiện mở rộng hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của mình. Ta thấy rằng không có tiêu dùng thì không có sản xuất. Hoạt ñộng tiêu thụ sản phẩm là quá trình chuyển hoá từ hàng sang tiền, nhằm thực hiện ñánh giá giá trị hàng hoá sản phẩm trong kinh doanh của doanh nghiệp. Hoạt ñộng tiêu thụ bao gồm nhiều hoạt ñộng khác nhau và có liên quan chặt chẽ với nhau: như hoạt ñộng nghiên cứu và dự báo thị trường, xây dựng mạng lưới tiêu thụ, tổ chức và quản lý hệ thống kho tàng, xây dựng chương trình bán,... Muốn cho các hoạt ñộng này có hiệu quả thì phải có những biện pháp & chính sách phù hợp ñể ñẩy nhanh tốc ñộ tiêu thụ sản phẩm, ñảm bảo cho hàng hoá của doanh nghiệp có thể tiếp xúc một cách tối ña với các khách hàng mục tiêu của mình, ñể ñứng vững trên thị trường, chiến thắng trong cạnh tranh và ñưa doanh Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. 1 nghiệp ngày càng phát triển lớn mạnh. Trong thực tế hiện nay, công tác tiêu thụ chưa ñược các doanh nghiệp chú ý một cách ñúng mức, ñặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa hoàn toàn xoá bỏ ñược các ý niệm về tiêu thụ trước ñây, việc tiêu thụ hoàn toàn do Nhà nước thực hiện thông qua các doanh nghiệp thương nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp không thể dựa vào Nhà nước giúp ñỡ cho việc thực hiện hoạt ñộng tiêu thụ, các doanh nghiệp phải tự mình xây dựng cho mình chương trình thích hợp nhằm ñảm bảo cho tiêu thụ ñược tối ña sản phẩm mà mình sản xuất. Một trong các chương trình ñó chính là chương trình về xây dựng các biện pháp & chính sách phù hợp. Công ty Cổ phần bia rượu Viger là doanh nghiệp trục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ñóng trên ñịa bàn phường Bến Gót - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ, là doanh nghiệp có cổ phần Nhà nước chiếm 54,5 vốn cổ phần. trong những năm qua VIGER là một nhãn hiệu quen thuộc của người tiêu dùng trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận, năng xuất chất lượng sản phẩm Rượu, Cồn, và Bia của Công ty không ngừng tăng trưởng ngày càng cao và ñược ñông ñảo khách hàng tin dùng. Tuy nhiên, thực tế hoạt ñộng sản xuất kinh doanh nói chung, hoạt ñộng tiêu thụ sản nói riêng của Công ty vẫn còn bộc lộ một số những hạn chế nhất ñịnh, như việc hoạch ñịnh chiến lược phát triển và tiêu thụ sản phẩm cho những năm kế tiếp, việc tiếp thị cho hoạt ñộng tiêu thụ sản phẩm cũng chưa ñược ñẩy mạnh, ñiều này cũng gây ảnh hưởng không nhỏ ñến công tác sản xuất kinh doanh của Công ty. Vỡ vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài “Một số giải pháp tiêu thụ sản phẩm Bia tại Công ty cổ phần Bia, Rượu Viger”. Câu hỏi nghiên cứu ñược ñặt ra cho Công ty là: Tình hình sản xuất sản phẩm ra hàng năm là bao nhiêu? Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. 2 ðối tượng tiêu thụ sản phẩm của Công ty là những ai? Thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty ở những ñâu? Làm thế nào ñể thúc ñẩy tiêu thụ sản phẩm trong ñiều kiện cạnh tranh gắt của cơ chế thị trường hiện nay? 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Trên cơ sở phân tích ñánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rượu, bia của Công ty trong những năm qua, từ ñó ñề xuất ñịnh hướng và một số giải pháp thúc ñẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong tương lai. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về tiêu thụ hàng hóa nói chung và tiêu thụ sản phẩm rượu, bia nói riêng trong hội nhập kinh tế quốc tế. - ðánh giá thực trạng tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần bia rượu Viger trong những năm qua. - ðề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc ñẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong những năm tới. 1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1 ðối tượng nghiên cứu Nghiên cứu một số giải pháp tiêu thụ sản phẩm Bia tại Công ty cổ phần Bia, Rượu Viger. 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.3.2.1 Về nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm Bia tại Công ty cổ phần Bia, Rượu Viger và một số thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty. - ðưa ra một số giải pháp ñể thúc ñẩy tiêu thụ sản phẩm trong ñiều kiện cạnh tranh gắt của cơ chế thị trường hiện nay. Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. 3 1.3.2.2 Về không gian Tại Công ty Cổ phần bia rượu Viger trên ñịa bàn phường Bến Gót thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ. 1.3.2.3 Về thời gian ðề tài ñược tiến hành nghiên cứu từ 10/2010 ñến 12/2011. Do ñó, các dữ liệu, thông tin về thực trạng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của Công ty ñược thu thập từ năm 2008 ñến năm 2010. Các giải pháp ñề xuất áp dụng từ năm 2011 ñến năm 2013. Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. 4 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 2.1 Cơ sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm. 2.1.1 Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm là khâu lưu thông hàng hóa, là cầu nối trung gian giữa một bên là sản phẩm sản xuất và phân phối với một bên là tiêu dùng. Trong quá trình tuần hoàn các nguồn vật chất, việc mua và bán ñược thực hiện. Giữa sản xuất và tiêu dùng, nó quyết ñịnh bản chất của hoạt ñộng lưu thông và thương mại ñầu vào, thương mại ñầu ra của doanh nghiệp. Việc chuẩn bị hàng hóa sản xuất trong lưu thông. Các nghiệp vụ sản xuất ở các khâu bao gồm: phân loại, lên nhãn hiệu sản phẩm, bao gói, chuẩn bị các lô hàng ñể bán và vận chuyển theo yêu cầu khách hàng. ðể thực hiện các quy trình liên quan ñến giao nhận và sản xuất sản phẩm hàng hóa ñòi hỏi phải tổ chức hợp ñồng ký kết lao ñộng trực tiếp ở các kho hàng và tổ chức tốt công tác nghiên cứu thị trường, nghiên cứu nhu cầu về mặt hàng về chủng loại sản phẩm của doanh nghiệp. Như vậy, tiêu thụ sản phẩm là tổng thể các biện pháp về tổ chức kinh tế và kế hoạch nhằm thực hiện việc nghiên cứu và nắm bắt nhu cầu thị trường. Nó bao gồm các hoạt ñộng: Tạo nguồn, chuẩn bị hàng hóa, tổ chức mạng lưới bán hàng, xúc tiến bán hàng... cho ñến các dịch vụ sau bán hàng [4(340)]. Trong ñiều kiện kinh tế thị trường, hoạt ñộng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp ñược hiểu là một quá trình gồm nhiều công việc khác nhau từ việc tìm hiểu nhu cầu, tìm nguồn hàng, chuẩn bị hàng, tổ chức bán hàng, xúc tiến bán hàng... cho ñến các phục vụ sau bán hàng như: chuyên chở, lắp ñặt, bảo hành... Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. 5 Tóm lại: hoạt ñộng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp bao gồm 2 quá trình có liên quan: Một là: Các nghiệp vụ kỹ thuật sản xuất, chuẩn bị, tiếp nhận, phân loại bao gói, lên nhãn mác, xếp hàng vào kho, chuẩn bị ñóng bộ, vận chuyển theo yêu cầu khách hàng. Hai là: Các nghiệp vụ kinh tế, tổ chức và kế hoạch hóa tiêu thụ sản phẩm nghiên cứu thị trường, tổ chức bán hàng, ñào tạo bồi dưỡng và quản trị lực lượng bán hàng. Quá trình tiêu thụ sản phẩm diễn ra khá phức tạp, có ảnh hưởng lớn ñến kết quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, do ñó ở những góc ñộ khác nhau người ta có thể hiểu quá trình tiêu thụ sản phẩm theo những khía cạnh khác nhau, nhưng thực chất quá trình tiêu thụ sản phẩm là quá trình chuyển ñổi quyền sở hữu, quyền sử dụng về sản phẩm, dịch vụ ñể thỏa mãn nhu cầu của mỗi bên khi tham gia vào quá trình này. Tiêu thụ sản phẩm giữ một vai trò quan trọng trong việc phản ánh kết quả cuối cùng của hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, ñánh giá doanh nghiệp hoạt ñộng có hiệu quả hay không. Kết thúc quá trình tiêu thụ, doanh nghiệp thu hồi ñược vốn và có lãi (nếu có) ñể tiếp tục một chu kỳ sản xuất mới [8(71-80)]. 2.1.2 Vai trò của tiêu thụ sản phẩm. Thị trường sản phẩm là một khâu vô cùng quan trọng ñối với bất cứ một doanh nghiệp sản xuất hay một doanh nghiệp thương mại nào. Có thể nói sự tồn tại của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào công tác tiêu thụ sản phẩm. Hoạt ñộng tiêu thụ sản phẩm chi phối các khâu nghiệp vụ khác. Hoạt ñộng kinh doanh của doanh nghiệp ñòi hỏi phải ñược diễn ra liên tục và nhịp nhàng, hiệu quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ñược ñánh giá bởi nhiều nhân tố, trong ñó có tốc ñộ quay vòng vốn mà tốc ñộ quay vòng của vốn lại phụ thuộc rất lớn vào tốc ñộ tiêu thụ của sản phẩm do ñó nếu như tiêu thụ sản Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. 6 phẩm tốt thì làm cho số ngày trong một vòng quay của vốn giảm ñi. Hoạt ñộng tiêu thụ sản phẩm ñóng vai trò thực hiện giá trị sản phẩm khi sản xuất, doanh nghiệp phải bỏ vốn ñầu tư vào nguyên vật liệu, máy móc trang thiết bị, nhiên liệu... ñể sản xuất ra sản phẩm. Như vậy là vốn tiền tệ của doanh nghiệp ñược tồn tại dưới dạng hàng hóa. Khi sản phẩm ñược tiêu thụ, doanh nghiệp ñược thu hồi vốn ñầu tư ñể tái sản xuất cho chu kỳ sau và có thể mở rộng sản xuất nhờ phần lợi nhuận thu ñược từ hoạt ñộng tiêu thụ sản phẩm. Thông qua vai trò lưu thông luân chuyển hàng hóa của hoạt ñộng tiêu thụ sản phẩm ta thấy ñược những yếu ñiểm ñể khắc phục, nâng cao, hoàn thiện quá trình sản xuất, tạo hiệu quả cao trong sản xuất. Nếu cải thiện tốt công tác tiêu thụ sản phẩm, nghĩa là giảm chi phí khâu tiêu thụ ñồng nghĩa với góp phần giảm chi phí của toàn bộ sản phẩm, nhờ ñó sẽ tăng ñược lợi nhuận cho doanh nghiệp. Việc tổ chức hợp lý hóa khoa học quá trình tiêu thụ sản phẩm sẽ giảm tới mức tốt nhất các loại chi phí, góp phần làm giảm giá thành tới tay người tiêu dùng, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương trường. Tiêu thụ sản phẩm góp phần củng cố vị trí, thế lực doanh nghiệp, nâng cao uy tín của doanh nghiệp với khách hàng thông qua sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả phải chăng, phương thức giao dịch mua bán thuận tiện, dịch vụ bán hàng tốt... Thực hiện tốt các khâu của quá trình tiêu thụ giúp cho các doanh nghiệp có thể tiêu thụ ñược khối lượng sản phẩm lớn và lôi cuốn thêm khách hàng, không ngừng mở rộng thị trường. Công tác tiêu thụ sản phẩm trong cơ chế thị trường không ñơn thuần là việc ñem sản phẩm bán ra thị trường mà là trước khi sản phẩm ñược người tiêu dùng chấp nhận thì cần phải có sự nỗ lực cả về mặt trí tuệ lẫn sức lao ñộng của người cán bộ và công nhân trực tiếp sản xuất ra sản phẩm từ việc Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. 7 ñiều tra nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng, trang thiết bị máy móc hiện ñại, dây chuyền công nghệ tiên tiến ñáp ứng ñược năng xuất và chất lượng sản phẩm, ñào tạo người công nhân có tay nghề cao rồi ñến việc quảng cáo chào hàng, giới thiệu sản phẩm, vận chuyển, tổ chức kênh phân phối, tổ chức ñội ngũ nhân viên phục vụ khách hàng tận tình, có trình ñộ hiểu biết cần thiết ñể ñáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tiêu thụ sản phẩm là cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng, là thước ño ñánh giá ñộ tin cậy của người tiêu dùng ñối với người sản xuất. Qua hoạt ñộng tiêu thụ sản phẩm, người tiêu dùng và người sản xuất gần gũi nhau hơn, tìm ra ñược cách ñi ñáp ứng nhu cầu tốt hơn và người sản xuất có lợi nhuận cao hơn. Tóm lại: Tiêu thụ sản phẩm có một vai trò vô cùng quan trọng. Nếu thực hiện tốt công tác tiêu thụ sản phẩm thì sẽ tạo uy tín cho doanh nghiệp, tạo cơ sở vững chắc ñể củng cố, mở rộng và phát triển thị trường cả trong nước và ngoài nước. Nó tạo ra sự cân ñối giữa cung và cầu trên thị trường trong nước, hạn chế hàng nhập khẩu, nâng cao uy tín hàng nội ñịa. Việc tăng thị phần của doanh nghiệp sẽ tạo ra phạm vi và quy mô tiêu thụ sản phẩm, thị trường hàng hóa của doanh nghiệp sẽ không ngừng ñược mở rộng. Mức ñộ thực hiện mục tiêu này phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong ñó yếu tố quan trọng nhất là khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Thị phần của doanh nghiệp ñược thể hiện bàng (%) doanh số của doanh nghiệp so với toàn bộ doanh số trên thị trường, do ñó tăng tăng thị phần là tăng tỷ lệ (%) doanh số của doanh nghiệp so với toàn bộ doanh số trên thị trường, trong ñiều kiện cạnh tranh, phần thị trường kinh doanh là một bộ phận của thị trường sản phẩm cùng loại với sản phẩm của doanh nghiệp do một số doanh nghiệp khác cùng sản xuất và ñưa ra tiêu thụ trên thị trường. Tăng doanh thu và lợi nhuận, có thể coi ñây là mục tiêu về mặt kinh tế và Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. 8 biểu hiện về mặt lượng kết quả bán hàng của doanh nghiệp. Cần chú ý rằng lợi nhuận cao là mục tiêu kinh tế trực tiếp của doanh nghiệp, giữa tăng lợi nhuận và tăng doanh thu có mối quan hệ ước ñịnh nhau nhưng sự vận ñộng của hai chỉ tiêu này không phải luân tỷ lệ thuận với nhau. Doanh thu và lợi nhuận không chỉ phụ thuộc vào khối lượng hàng bán mà còn phụ thuộc vào chính sách giá và chi phí sản xuất. Mặt khác doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp còn phụ thuộc vào cơ cấu sản phẩm mà nó sản xuất và tiêu thụ, vào chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Góp phần tăng nhanh danh, uy tín của doanh nghiệp, ñó chính là việc tăng niềm tin ñích thực của người tiêu dùng sản phẩm tăng lên không chỉ có nghĩa là sản phẩm sản xuất ra ñược người tiêu dùng chấp nhận mà nó còn có nghĩa là thị trường ñược mở rộn ñồng thời củng cố uy tín của doanh nghiệp. Khách hàng có thiện cảm hay ác cảm ñối với doanh nghiệp qua mua và tiêu dùng sản phẩm của doanh nghiệp. Xét về lâu dài chính uy tín sẽ tạo ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển của doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm hàng hóa là hoạt ñộng thực tiễn sản phẩm ñược vận ñộng từ nơi sản xuất ñến nơi tiêu dùng. ðặc ñiểm lớn nhất của sản phẩm ở mỗi doanh nghiệp là nó ñược sản xuất ra và ñem ñi bán nhằm thực hiện các mục tiêu hiệu quả ñã ñịnh trước, ñó là: Thứ nhất: Mục tiêu lợi nhuận: Lợi nhuận là mục ñích của hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của mọi doanh nghiệp hạch toán kinh doanh. Nó là chỉ tiêu quan trọng phản ánh hiệu quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Σ lợi nhuận = Σ doanh thu - Σ chi phí Vì vậy, tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa sống còn ñối với doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm tốt thì thu ñược nhiều lợi nhuận và ngược lại sản phẩm mà không tiêu thụ ñược hoặc tiêu thụ ñược ít thì lợi nhuận sẽ thấp, hoặc có thể Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. 9 hòa vốn hoặc lỗ. Thứ hai: Mục tiêu vị thế của doanh nghiệp: Vị thế doanh nghiệp biểu hiện ở phần trăm doanh số hoặc số lượng hàng hóa ñược bán ra so với toàn bộ thị trường. Tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quyết ñịnh ñến vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. Tiêu thụ mạnh làm tăng vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. Thứ ba: Mục tiêu an toàn: ðối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Sản phẩm ñược sản xuất ra ñể bán trên thị trường và thu hồi vốn ñể tái sản xuất, quá trình này phải ñược diễn ra liên tục, có hiệu quả nhằm ñảm bảo sự an toàn cho doanh nghiệp. Do vậy, thị trường bảo ñảm sự an toàn trong sản xuất kinh doanh. Thứ tư: ðảm bảo tái sản xuất liên tục: Quá trình tái sản xuất bao gồm 4 khâu: Sản xuất - phân phối - trao ñổi tiêu dùng , nó diễn ra trôi chảy. Tiêu thụ sản phẩm nằm trong khâu phân phối và trao ñổi. Nó là một bộ phận hữu cơ của quá trình tái sản xuất. Do ñó, thị trường có ý nghĩa quan trọng ñảm bảo quá trình tái sản xuất ñược diễn ra liên tục, trôi chảy. Quá trình sản xuất - Kinh doanh là một quá trình phức tạp gồm nhiều khâu liên tục : sản xuất - phân phối - trao ñổi - tiêu dùng. Mỗi khâu ñảm nhận một chức năng trong toàn bộ quá trình sản xuất - kinh doanh ñồng thời lại có mối quan hệ chặt chẽ thống nhất với nhau. Nếu bất kỳ một khâu nào gián ñoạn nó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ quá trình. Như vậy mỗi khâu giữ một vai trò quan trọng trong tiêu thụ sản phẩm và lại có vai trò quan trọng hơn cả ñối với các doanh nghiệp hiện nay: ðóng vai trò quyết ñịnh sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Sở dĩ nó có vai trò quan trọng như vậy là vì sản phẩm xuất ra là ñể trao ñổi và ñể bán, nếu không bán ñược thì không có tiền ñể mua các yếu tố ñầu vào cho quá trình sản xuất - kinh doanh tiếp theo. Do ñó chỉ khi Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. 10 bán ñược hàng, công tác tiêu thụ tốt thì doanh nghiệp mới có thể thu hồi ñược vốn ñầu tư, tiếp tục quá trình tái sản xuất mở rộng, giải quyết ñược mọi vấn ñề, mọi mối quan hệ ... ñến việc phân phối lợi nhuận cho chủ ñầu tư của doanh nghiệp . Mỗi doanh nghiệp ñều ñặt ra cho mình những mục tiêu nhất ñịnh và tìm ra các giải pháp ñể thực hiện nhằm ñạt ñược mục tiêu trong thời gian nhất ñịnh. Các kết quả có thể thực hiện ở sản lượng sản xuất ra, số sản phẩm bán ñược, doanh thu, lợi nhuận thu ñược ... như vậy, chỉ khi nào công tác tiêu thụ sản phẩm ñược thực hiện có nghĩa là sản phẩm, hàng hóa sản xuất ra tiêu thụ ñược và thu hồi ñược tiền về thì khi ñó doanh nghiệp mới có doanh thu, lợi nhuận thực ñể ñầu tư mở rộng và phát triển . Vì vậy thông qua tiêu thụ sản phẩm người ta mới thấy ñược kết quả của toàn bộ quá trình, từ ñó ñánh giá xem doanh nghiệp mình ñang ở trạng thái nào? có khả năng tồn tại và phát triển hay không ?... ðể có thể phát triển thì doanh nghiệp cần phải tiêu thụ với số lượng sản phẩm ngày càng nhiều, sản phẩm chỉ ñược bán trên thị trường ñã có mà còn phải luôn tìm cách mở rộng thị trường, tìm thị trường mới mà ñây là lĩnh vực do công tác tiêu thụ ñảm nhận. Hơn nữa, trước hết doanh nghiệp giữ ñược khách hàng. ðây cũng chính là nhiệm vụ của công tác tiêu thụ sản phẩm . Cần phải tìm hiểu khách hàng, biết ñược họ muốn gì? số lượng bao nhiêu? người cung cấp phục vụ như thế nào? Các vấn ñề này luôn tồn tại khách quan trong quá trình sản xuất - kinh doanh gắn liền với tiêu thụ sản phẩm. Và chỉ khi nào khâu tiêu thụ sản phẩm ñược thực hiện thì khi ñó các yếu tố trên này mới ñược giải quyết . Hiệu quả hoạt ñộng sản xuất - kinh doanh không chỉ thể hiện ở các chỉ tiêu cuối cùng như doanh thu, lợi nhuận mà còn thể hiện ở các chỉ tiêu kinh tế - xã hội khác nhau: Sự ô nhiễm môi trường, uy tín của doanh nghiệp trên thị Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. 11
- Xem thêm -