Tài liệu Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty tnhh một thành viên ktct thủy lợi tỉnh hưng yên

  • Số trang: 97 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BO GIAO Dl)C v ABAo TA.O BO NONG NGHII::P vA PTNT TRUONG VAl . HOC . THUY Ldl . -----f0 W Q;1----- NG" UANGKHAN ? G Chuyen nganh: Quan ly xay dl;l'ng Mil so: 60.58.03.02 . UAN VAN THAC . SI NguOi. hUOng dftn khoa hQc: TS. Nguy~n Quang CU'Ong HA N(n - 2013 LcneAMON Tac ghl xin tran tr<;mg cam an cac th~y co Truong E>~i hQc Thuy 19i, cac can bQ, giang vien khoa Cong trinh, phong Bao t~o E>~i hQc va Sau d~i hQc dil giup dO' va t~o di~u ki~n cho tac gia hofm thanh ban lu?n van nay. E>~c bi~t tac gia xin tran trQng cam on th~y giao hu6ng d§n - TS. Nguy€n Quang Cuo'ng dil t?n tinh huang d§n tIc gia hofm thanh lu?n van. Tac gia cung xin tran trQng cam on Lilnh d~o va d6ng nghi~p trong Cong ty Trach nhi~m huu h~n mQt thanh vien Khai thac Cong trinh Thuy 19i tinh Hung Yen nai tac gia cong tac, dil quan tam t~o di~u ki~n thu?n 19i giup dO' tac gia trong qua trinh thlJc hi~n lu?n van. Xin cam an gia dinh, b~n be, d6ng nghi~p dil thuong xuyen chia se kho khan va dQng vien tac gia trong su6t qua trinh hQc t?P va nghien clm d~ co th~ hoan thanh lu?n van nay. Xin tran trQng cam an.!. Hil N9i, tluing nam 2013 TAe GIA LU~N VAN Ngo Quang Khanh ,. _t·- I .. ! Li)'JCAMDOAN Toi xin cam doan day Ia cong trinh nghien clm Clla rieng toi. Cac thong tin, tai li~u trich dan trong lu~n van dff dugc ghi ra ngu6n g6c. K~t qua neu trong Iu~n van Ia trung thlJc va chua tUng dugc ai cong b6 trong bfit IcY cong trinh nao truac day. TA.C GIA. LU4.NVAN Ngo Quang Khanh ,. I .1 i MT)C Ll)C pHAN Md DAu J.. t h·J.. , d~e tal ,. ngh'len euu 1. T 1'nh cap let eua 1 .1 2. Ml,le dieh nghien elru: 3 3. D6i tuqng, ph~m vi nghien elm eua dS Uli .3 4. Phuang phap nghien euu: 3 5. K~t qua dlJ ki~n d~t dUQ'e: 4 6. N9i dung ehinh eua lu~n van: .4 A , CHUdNG 1: MOT SO VAN DE LY LU!N CHUNG vB CHAT LUONG QUAN LY CHAT LUONG CONG TRiNH xA Y Dl)NG vA 5 1.1 cAc KHAI NI$M VE CHAT LUONG, QUAN LY CHAT LUONG SAN pHAM xAY Dl)NG vA PHAM TRU QUAN LY CHAT LUONG 5 1.1.1 Khai niem . vS eh~t luang . 5 1.1.2 Khai ni~m vS eh~t luqng san ph§m xay dlJllg 7 1.1.3 Khai ni~m vS quan ly eh~t luqng san ph§m xay dlJllg 8 1.1.4 Cae ph~m tru quan ly eh~t luqng 1.2 DAc DIEM CVA SAN pHAM 11 xA Y D1)NG vA cAc YEU TO TAc DONG DEN CHAT LUONG xA Y D1)NG CONG TRiNH THUY LOr. 13 1.2.1 Khai ni~m san ph§m xay dlJllg l3 1.2.2 D~e di~m eua san ph§m xay dlJng eong trinh thuy lQ'i 13 1.2.3 Nhfrng y~u t6 tae d9ng d~n eh~t luqng xay dlJng eong trinh thuy lQ'i 14 1.2.3.1 D~e di~m eua san ph§m xay dlJng co lien quan ehu y~u d~n eh~t luqng eong trinh thuy lQ'i. 14 1.2.3.2 Nhfrng y~u t6 tae d9ng d~n eh~t luqng xay dlJng eong trinh thuy lQ'i 15 1.3 cAc PHUONG pHAp QUAN LY CHAT LUONG 16 1.3.1 Quan ly eh~t luqng theo tieu ehu§n ISO 9000 16 1.3.1.1 VS e~u true 17 1.3.1.2 VS thu~tngfr , 17 . ,'. I I . (1 1.3.1.3 Cae yeu e~u m6i 17 1.3.1.4 V nghTa eua bQ tieu ehuAn ISO 9000 17 1.3.1.5 Cae nguyen tAe eua qmln 1y eh§t 1uQTIg 18 1.3.1.6 Ph£;lm vi (rng dl,.lllg ISO 9000 .19 1.3.2 H~ th6ng eh§t 1uQTIg Q-Base 19 1.3.3 qm'lllly eh§t 1uQTIg b~ng phuang phap qmln 1y eh§t 1uQTIg tOflll di~n - TQM .. 20 1.3.3.1 Khai ni~ln 1.3.3.2 Ml,.le tieu eua TQM 20 20 1.3.3.3 Cae d~e di~m chung eua TQM trong qua trinh tri~n khai thve hi~n co th~ tom t~t nhu sau: 20 1.3.3.4 Cac d~e trung cO' bflll cua TQM 20 1.3.3.5 NQi dung cO' ban eua qmln 1y ch§t 1uQTIg TQM 21 KET LU!N CHUaNG 1 24 CHUaNG 2: CONG TAc QUAN LV CHAT LUONG CONG TRiNH xAY DTjNG TRONG OlAI BOAN THl}C HrBN Dl} AN 25 2.1 NOI DUNG CONO TAc QUAN LV CHAT LljNG CONG TRiNH xAY DTjNG GlAI BOAN TH{jC HIEN Dl} AN BAu TU 25 2.1.1 Cae giai dO£;ln eua dv an: 25 2.1.2 CO' sa phap 1y vS quan 1y eh§t luQTIg eong trinh xay dVng: 26 2.1.3 NQi dung eong tae quan 1y eh§t 1uQTIg eong trinh xay dVng giai dO£;ln thvc hi~n dv an d~u tu: 28 2.1.3.1 Quan 1y eh§t 1uQTIg eong tae khao sat xay dVng 28 2.1.3.2 Quan 1y eh§t 1uQTIg thi~t k~ xay dVng eong trinh 28 2.1.3.3 Quan 1y eh§t 1uQTIg thi eong xay dVng eong trinh 29 2.2 TH{jC TRANG CONG TAc QUAN LV CHAT LUONG CONG TRiNH xA y DljNG a NVdc TA 29 2.2.1 Tinh hinh quan 1y eh§t IUQTIg eong trinh xay dl,.l11g: 29 2.2.2 MQt s6 sv e6 va nguyen nhan: .31 _!-, - (, 2.3 cAc GrAI I. pHAP CHUNG VE QUAN LY NHAM NANG CAO CHAT LVQNG CONG TRiNH xA Y Dl)NG 35 ' glal .,. p h'ap trong eong ~, , 2 .. 3 1 C ae tae kh'ao sat: .35 2.3.1.1 Trinh tlJ th\le hi~n va qmin Iy ehc1t IUQl1g khao sat xay d\lllg : 35 2.3.1.2 Tfrm quan trQng eua eong tae khao sat xay d\lllg: 36 2.3.1.3 Cae giai phap quan Iy nhflm dam bao ehc1t IUQl1g trong eong tae khao sat ..36 ' glal .,. p h'ap trong eong ~, 232C .. .ae tae t h·J.. let kJ..e: .. 39 2.3.2.1 Trinh tlJ th\le hi~n va quan Iy ehc1t IUQl1g thi~t k~ xay d\lllg eong trinh .39 2.3.2.2 Yeu cfru d6i v&i thi~t k~ xay d\lng eong trinh : .40 2.3.2.3 Cae giai phap quan Iy dam bao ehc1t luQl1g trong eong tae thi~t k~: .40 2.3.3 Quan Iy ehc1t IUQl1g trong eong tae dc1u thfru: .42 2.3.3.1 Yeu efru l\la ehQn nha thfru trong ho~t dQng xay d\lng: .42 2.3.3.2 Cae giai phap quan ly ehc1t IUQl1g trong eong tae dc1u thfru: .42 2.3.4 Cae giai phap nang eao ehc1t IUQTIg trong eong tae thi eong: ...................................................................................................................................44 2.3.4.1 D6i v&i eong tae giam sat ehc1t IUQl1g thi eong xay d\lllg eong trinh eua Chu ~ tu can ~ I'am tot J.. n h-ung VH;e .~ sau: dau .. 44 2.3.4.2 Traeh nhi~m eua nha thfru trong eong tae quan Iy ehc1t IUQl1g eong trinh xay d\lllg trong giai do~n thi eong: 46 2.3.5 Cae giai phap quan Iy ehc1t IUQl1g eong trinh xay d\lllg thong qua eong tae kiem djnh: ;·.51 ' glal .,. p h'ap p hJ..· '- eh'd~ h~ 236C .. ae 01 h 9'P glUa u au tu va'nh'a tau: .. 52 CHVdNG 3: DE XUAT MQT s6 GrAI PHAP TANG CVONG CONG TAc QUAN LY CHAT LVQNG CONG TRiNH xAY Dl)NG TAl CONG TY TNHH MQT THANH VIEN KTCT THUY LOI TiNH HVNG YEN 55 3.1 TrnjC TRANG CONG TAc QUAN LY CHAT LVONG CONG TRiNH xAY Dl)NG TAl CONG TY TNHH MQT THANH VIEN KHAI THAC CONG TRiNH THUY LOI TiNH HuNG YEN 55 3.1.1 Gi&i thi~u v~ Cong ty 55 ,. -! 3.1.1.1 Thong tin chung: 55 3.1.1.2 Qua trinh hinh thanh: 55 3.1.1.3 Chilc nang va nhi~m Vl,l cua Cong ty: 55 3.1.1.4 Phucmg hu6ng dfru tu xay dl,Ing cong trinh trong thai gian t&i: 57 3.1.2 Mo hinh t6 chilc quim ly ch~t luQ11g cong trinh xay dl,Ing cua tinh Hung Yen trong thai gian qua 57 3.1.2.1 Ban quim ly dl,I an kiem nhi~m ma chu dfru tu la So' NN va PTNT: 58 3.12.2 Ban qUlin ly dl,I an kiem nhi~m ma chu dfru tu la cac dcm vi tfl,IC tiSp qUlin ly su d\lng cong trinh: 58 3.1.2.3 Ban quan ly dl,I an chuyen nghi~p: 59 3.1.2.4 Ban quan ly dl,I an kiem nhi~m ma chu dfru tu la UBND cac huy~n: 59 3.1.3 Vai tra cua chu dfru tu va cac thanh phfrn tham gia quan ly ch~t luQ11g cong trinh xay d\Illg 59 3.1.3.1 Vai tra cua chu dfru tu 59 3.1.3.2 Vai tra cua cae cO' quan quan ly nha nu&c 60 3.1.4 Th\fc tr~ng cong tac quan ly ch~t luQ11g t~i Cong ty TNHH m<)t thanh vien khai thac cong trinh thuy lqi tinh Hung Yen 60 3.1.4.1 Mo hinh t6 chilc quan ly ch~t luQ11g t~i cong ty: 60 3.1.4.2 Nhfrng kSt qua d~t duqc 61 ~ 3.1.4.3 Nhfrng m~t can t6n t~i va nguyen nhan 3.2 HE XUAT MOT SO 66 GrAI PIMP TANG CUONG CONG TAc QUAN LY CHAT LUONG CONG TRINH xAY D1)NG TAl CONG TY TNHH MOT THANH VIEN KHAI THAC CONG TRINH THUY LOI TINH HuNG YEN 74 3.2.1 Tang cuang cong tac tuyen truy~n giao d\lC: 74 3.2.2 Tang cuang cong tac dao t~o b6i dU5ng can b<): 74 3.2.3 T6 chuc quan ly t6t cong tac khao sat.. 74 X ' glal .,. p h'ap trong quan , 1"y san p h am t h·J.. let kJ..e 24C ac 3 .. .75 3.2.5 Cac giai phap tang cuang ch~t luQ11gcong tac th~m tra, th~m dinh ban ve thi cong, dl,I toan cong trinh xay dl,Ing: 76 . ,~ i 3.2.6 Cae giai phap tang eUOng qufm ly . I eh§t IUQ11g trong e6ng tae Iva ehQn nha th§u: 77 3.2.7 Tang eUOng e6ng tae ghii ph6ng m~t b~ng ph\le V\l thi e6ng: 77 3.2.8 Cae giai phap nang eao eh§t IUQ11g e6ng trinh trong giai dO<;ln thi e6ng xay dVng: 78 3.2.9 Cae giai phap ph6i hgp gifra ehu d§u tu va nha th§u nh~m nang eao eh§t IUQ11g e6ng trinh xay dVng: 81 KET LuAN CHUONG 3 82 KET LuAN - KIEN NGm 83 1. K~t Iu?n 83 2. Ki~n nght 83 . -I ,. ,. - -I DANH MT)C cAc HINH VE Hinh 1.1 Vong tron Quan Iy chftt IUQTIg cua Deming: L~p k~ ho~ch, thlJc hi~n k~ hO<;lch, ki€m tra va di~u chinh 12 Hinh 2.1 Cac giai do~n cua mQt dlJ an dau tu xay dlJng 25 Hinh 3.1 Sa d6 t6 chuc c6ng ty TNHH mQt thanh vien khai thac c6ng trinh thuy IQ'i tinh Hung yen 56 Hinh 3.2 M6 hinh quan Iy chftt IUQTIg c6ng trinh xay dlJng t<;li c6ng ty TNHH mQt thanh vien khai thac c6ng trinh thuy IQ'i tinh Hung yen 61 Hinh 3.3 Quan Iy thai gian giai do~n thlJc hi~n dlJ an dau tu 65 _(1' i i DANH Ml]C • (1 cAc BANG BlED Bang 3.1 Bang t6ng hgp tiOO hinh thve hi~n cae dv an xay dVng thtiy lQ'i nQi d6ng etia Cong ty TNHH MTV KTCT Thtiy lQ'i tiOO Hung Yen tir nam 2005 d~n nay ... 62 Bang 3.2 Bang t6ng hgp tiOO hiOO thve hi~n thaOO toan v6n d~u tu eho cae eong trinh thtiy lQ'i do Cong ty TNHH MTV KTCT Thtiy lQ'i tiOO Hung Yen quan ly tir nam 2008 d~n nay 64 _I ,. I 1 pHANMOf>Au 1. Tinh cip thi~t cua d~ titi nghien cuu Nam 1997 tinh Hung Yen duQ'c tai l~p tren cO' sa chia tach tinh Hai Hung thanh 2 tinh Hai Duang va Hung Yen. Vi la mQt tinh mai tai l~p nen cO' sa h~ tang cua tinh con nhi~u thi~u th6n, can phai ti~p tvc dau tu, xay dlJl1g va phiit tri~n, d~c bi~t la cO' sa h~ tang cho san xu~t nong nghi~p. v~ vi tri dia ly: Hung Yen la mQt tinh n~m a trung tam d6ng b~ng song H6ng Vi~t Nam. Trung tam hanh chinh cua tinh la thanh ph6 Hung Yen n~m cach thu do Ha NQi 64 km v~ phia dong nam, cach thanh ph6 Hai Duang 50 km v~ phia tay nam. Phia b~c giap tinh B~c Ninh, phia dong giap tinh Hai Duang, phia tay va tay b~c giap thu do Ha NQi, phia nam giap tinh Thai Binh va phia tay nam giap tinh HaNam. V~ dan s6: Hung Yen co han 1 tri~u dan, m~t dQ dan s6 cao 1226 nguai/ km2; dan s6 cua Hung Yen chu y~u s6ng a nong thon (uac tinh 80-90% dan s6 s6ng anong thon).. Th\lc hi~n duang 16i phat tri~n kinh t~ - xa hQi cua Bang va Nha nuac, vuQ't len nhung kho khan ban d~u, Bang bQ va nhan dan tinh Hung Yen da d~t duQ'c nhung thanh tl,lu quan trQng tren t~t ca cac lInh Vl,lC cua dai s6ng xa hQi. Hi~n nay tren dia ban tinh co r~t nhi~u cac khu do thi mai xay dlJl1g vai quy ho~ch r~t hi~n d~i va van minh nhu: khu do thi Ecopark (Van Giang), khu do thi Ph6 N6i B, khu Vi~t ki~u, khu do thi d~i hQc Ph6 Hi~n (thanh ph6 Hung Yen va huy~n Tien Lu)... Khu Ph6 N6i (Thi tr~n Ban Yen Nhan) huy~n My Hao la mQt khu Vl,lC kinh t~ phat tri~n, la trung tam thuang m~i tai chinh ngan hang, cong nghi~p cua tinh Hung Yen. T~i day cac trung tam thuang m~i, mua s~m, khu giai tri dang duQ'c xay dlJl1g nhi~u dang dan bi~n nO'i day thanh trung tam giai tri chinh cua vung. Bay cling la nO'i t~p trung mQt s6 cO' sa giao d\lc Ian nhu truang B~i HQc Su Ph~m Ky Thu~t Hung Yen (cO' sa II), truang B~i HQc Chu Van An (cO' sa II), twang Cao d~ng Cong nghi~p Hung Yen, truang Cao B~ng Bach Khoa Hung Yen. . · . (, I 2 US d~t duQ'c thanh qua do phai kS d~n dong gop to Ian cua nganh xay d\Tl1g noi chung va xay dlJng cong trinh thliy IQ'i noi rieng tren dia ban tinh; cac dlJ an dAu tu xay dlJng mai, nang c~p h~ th6ng cac cong trinh thuy IQ'i da gop phAn xoa doi giam ngheo, thay d6i bl) m~t nong thon, chuySn dich cO' c~u kinh t~ trong tinh, gop phc1n thlJc hi~n mvc tieu chung cua d~t nuac. Nam 2005 UBND tinh Hung Yen ban hanh quy~t dinh s6 62/2005/QU-UB ngay 26 thang 8 nam 2005 vS vi~c s~p x~p, t6 chuc I~i Cong ty khai thac cong trinh thuy 100i huy~n thanh cong ty khai thac cong trinh thuy IQ'i tinh Hung Yen; nam 2010 UBND tinh Hung Yen ban hanh quy~t dinh s6 1354/QU-UBND ngay 30 thang 6 nam 2010 vS vi~c ve duy~t phuang an chuySn cong ty khai thac cong trinh thuy IQ'i tinh Hung Yen thanh Cong ty TNHH ml)t thanh vien khai thac cong trinh thuy IQ'i tinh Hung Yen vai nganh nghS kinh doanh la: - Quan Iy, khai thac va bao v~ h~ th6ng cong trinh thuy IQ'i, dap lIng nhu cAu vS nuac phvc V\l san xu~t nong nghi~p, cong nghi~p, giao thong thuy, dan sinh va cac nganh kinh t~ khac cua tinh; phong, ch6ng Ivt, baa, (mg. - L~p dlJ an, khao sat, thi~t k~ Icy thu~t, dlJ toan; t6 chuc thi cong xay dlJng, sua chua, nang c~p cac cong trinh thuy IQ'i nho thul)c ngu6n v6n do Cong ty quan Iy va ngu6n v6n Nha nuac duQ'c phan cap cho Cong ty quan lY. - Lam chu dAu tu cac cong trinh duy tu, bao dUOng, sua chua, nang c~p va xay d\Tl1g mai cong trinh thuy lQ'i; duy tri, phat triSn nang IlJc cong trinh b~ng ngu6n v6n Cong ty quan Iy va cac ngu6n v6n khac duQ'c phan cap. - Quan tr~c, thea doi, thu th~p s6 li~u thea quy dinh, nghien cuu ung dVng cac ti~n bl) khoa hQc, cong ngh~ vao vi~c khai thac, bao v~ cong trinh thuy lQ'1. - Tu v~n, giam sat thi cong cac cong trinh thuy IQ'i, giao thong, de diSu, c~p thoat nuac, dan dVng va cong nghi~p. - Quan ly, diSu hanh dlJ an, tu v~n dAu tu xay dlJng, giam sat thi cong cac cong trinh; sua chua, cM t~o, nang cap, lam mai cac cong trinh thuy lQ'i, thoat nuac va h~ tAng Icy thu~t vira va nhO. '" - i _it,,' ./ 3 V&i nhi~m V\l cua minh C6ng ty TNHH ml)t thanh vien khai thac c6ng trinh thuy lQ'i tinh Hung Yen c6 vai tro quan tr<;mg trong vi~e hoan thi~n d§n h~ th6ng thuy lQ'i tren toan tinh g6p ph§n xoa d6i giam ngheo, thay d6i bl) m~t n6ng th6n, chuySn dich cO' cfiu kinh t~ trong tinh. Trong nhung nam g§n day duQ'c SlJ quan tam cua tinh, C6ng ty da duQ'c giao lam chu d§u tu nhi~u dlJ an thuy lQ'i vira va nhO. Tuy nhien trong qua trinh triSn khai thlJC hi~n cac dlJ an d§u tu xay dlJllg c6ng trinh thuy lQ'i cua tinh Hung Yen con nhi~u y~u t6 bfit c~p, t6n 4li, dftn d~n ti~n dl) thlJe hi~n cac dlJ an con ch~m triSn khai so v&i yeu du, d~c bi~t c6ng tac quan ly chfit luqng eua cac dv an con e6 diSm khi~m khuy~t, dftn d~n tinh tqmg thfit thoM, lang phi v6n d§u tu con kha ph6 bi~n, cae dlJ an chua phM huy hi~u qua nhu leY vQng band§u. Vi v~y, vi?e nghien clm d~ xufit "M9t s6 giai phap tang cuimg cong tac qulin lj chdt IU(J'ng cong trinh xdy dl,mg tqi cong ty TNHH m9t thimh vien KTCT thity If)'i tinh Hung Yen" la h~t sue quan trQng va cfip thi~t. 2. M\lc dich nghien CUD: - Danh gia th\fC tqmg, phan tich nguyen nhan eua nhung m~t h~n eh~, t6n t~i trong c6ng tae quan ly chfit luqng e6ng trinh xay dlJng 4li c6ng ty TNHH ml)t thanh vien khai thac c6ng trinh thuy lQ'i tinh Hung Yen; - D~ xufit ml)t s6 giai phap tang cUOng c6ng tae quan ly chfit luqng e6ng trinh xay dlJllg t~i c6ng ty TNHH ml)t thanh vien KTCT thuy lQ'i tinh Hung Yen. 3. DBi tU'Q'ng, ph~m vi nghien CUD cua d~ tai D~ tM nghien cuu c6ng tac quan ly chfit luqng e6ng trinh xay dlJllg t~i c6ng ty TNHH ml)t thanh vien KTCT thuy lQ'i tinh Hung Yen va nhung nhan t6 anh huemg d~n k~t qua cua ho~t dl)ng nay. D~ tai chi gi6i h~n nghien clm trong giai do~n thlJc hi~n dlJ an d§u tu xay dVng (D~ tai chi nghien cuu d~n cac vfin d~ v~ llJa chQn nha th§u, khao sat, thi~t k~, thi c6ng xay dlJng c6ng trinh, giai phap ph6i hQ'P giua chu d~u tu va nha th§u). 4. PhU'O'ng phap nghien CUD: - Phuang phap h~ th6ng cac van ban phap quy lien quan d~n qulm ly d§u tu xay dlJng. , · ·I~ _' I I ~_ .I~ 4 - Phuong phap di~u tra khao sat; Phuong phap th6ng ke; Phuong phap phan tich so sanh. - Phuong phap phan tich t6ng hQ'P, h~ th6ng hoa va rnQt s6 phuong phap k~t hQ'P khac. 5. K~t qua dl}' ki~n d~t duQ'C: - Hi~n tqmg c6ng tac quan Iy ch§t luqng cac c6ng trinh xay d\ffig 4ti c6ng ty TNHH rnQt thanh vien khai thac c6ng trinh thuy IQ'i tinh Hung Yen trong thai gian vira qua; - MQt s6 giai phap co ban nh~rn gop ph§n tang cuang c6ng tac quan Iy ch§t luqng c6ng trinh xay dlJng t~i c6ng ty TNHH rnQt thanh vien khai thac c6ng trinh thuy IQ'i tinh Hung Yen. 6. N{)i dung chinh cua lu~n van: Ngoai ph§n rna d§u, k~t lu~n - ki~n nghj, Lu~n van duQ'c cAu truc v6i 3 chuong chinh sau: Chmmg 1: MQt s6 v§n d~ Iy lu~n chung v~ ch§t luqng va quan Iy ch§t luqng c6ng trinh xay dlJng. ChU'O'ng 2: C6ng tac quan Iy ch§t luqng c6ng trinh xay dlJng trong giai do~n thlJc hi~n dlJ an. Chuo'ng 3: D~ xu§t rnQt s6 giai phap tang cuang c6ng tac quan Iy ch§t luqng c6ng trinh xay d\Illg 4ti C6ng ty TNHH rnQt thanh vien khai thac c6ng trinh thuy IQ'i tinh Hung Yen ! ,- -I 5 CHUaNG 1: MOT SO vAN DE LYLU4.N CHUNG VE CHAT LUQNG vA QUAN LY CHAT LUQNG CONG TRiNH xA Y DT/NG. 1.1 cAc KHAI NltM vE CHAT LUQNG, QUAN LY CHAT LUQNG SAN PH.AM XAY DT/NG vA PH4-M TRU QUAN LY CHAT LUQNG. 1.1.1 Khai ni~m v~ ch§t lU'Q'ng. Ch§t 1UQl1g 1a thu~t ngfr dugc nh5c d~n ill rAt 1au, lInh Y\lC miy co nhi~u cach hi~u khac nhau, cach ti~p c~n khac nhau va SlJ th6ng nhAt chua cao. Trong nhfrng nam g§n day, cung v6i SlJ chuy~n d6i n~n kinh t~ ill t~p trung sang n~n kinh t~ thi truOng thi nh~n thuc v~ chAt 1UQl1g ding thay d6i. Linh Y\lC chAt 1UQl1g &nu6c ta 1uc nay con kha m6i me, do v~y dinh nghia v~ ch§t 1UQl1g &nu6c ta chua co ai dinh nghia duQ'C va chi hi~u theo cac dinh nghia tren th~ gi6i. Tru6c h~t dinh nghia v~ chAt 1UQl1g dugc dlJa tren quan di~m tri~t hQC. Chat lur;ng la Sl! agt ain Sl! hoan hiw, tuy~t a<5i. ChAt 1UQl1g 1a cM gi do mang tinh chAt trim tuQl1g, mQi nguoi chi nghe thAy dil cam thAy san phAm dC;lt d~n SlJ hoan hao, san phAm dugc san xuAt ra dil dap ung dugc mQiyeu c§u cua khach hang va no co d§y du cac tinh nang, tac d\mg. Nhung cac nha khoa hQc tien ti~n trong lInh Y\lC ch§t IUQl1g sau nay cho r~ng dinh nghia nay kha nang ap d\mg khong cao, khong 15m b5t m9t cach C\l th~ va dlJa tren quan di~m kinh doanh khong phu hqp. Quan di~m thu hai, dinh nghia dugc xuAt phat ill cac d~c tinh cua san phAm. WaIte.A. Shewart- m9t nha quan Iy nguoi My Ia nguoi kh&i xu6ng va OC;li di~n cho quan di~m nay. Ong cho r~ng: Chat lur;ng scm pham trong scm xu6t eong nghi~p la m6t t4p h9P eae age t£nh ella scm phdm phon anh eae gia trj sir d1:lng ella no. Dinh nghia nay coi ch§t IUQl1g Ia m9t vAn d~ C\l th~ co th~ do d~m dugc. Theo quan di~m nay, nguoi kinh doanh se c6 g5ng dua ra cang nhi~u d~c tinh san phAm cang t6t. Cang nhi~u d~c tinh san phAm thi cang dap ung dugc yeu c§u cua khach hang. Chinh vi v~y chAt IUQl1g Ia SlJ phan anh s6 IUQl1g t6n tC;li cac d~c tinh trong san phAm. Ch§t IUQl1g cao - chi phi cao. Tuy nhien, theo quan di~m nay cac nha san I ~ t~- 6 xu§t ra san ph§m da tach khoi nhu cau cua khach hang , khong tinh d~n SlJ thich nghi khac nhau vS s6 thich cua tUng nguai. Quan di~m ba, ch§t IUQ11g dugc xu§t phcit tU nguai san xu§t: Chat lU9'ng scm phdm la S1! aqt au9'c va twin thu aung nhfmg lieu chudn , yeu c6u kinh ti IcY thu(it ail au()'c thiit ki tu truo'c. Theo quan di~m nay, cac nha san xu§t dS ra cac tieu chu§n va san xu§t thea dung cac tieu chu§n d6 d6ng thai th§y r5 cac chi tieu nao khong phil hgp dlJa van cac cong C\l th6ng ke. Tuy nhien, quan di~m mly se khong phil hgp, san ph§m khong xu§t phcit tU yeu cau cua khach hang, nhu cau cua khach hang Iuon Iuon thay d6i do d6 ch§t IUQ11g ngay cang l~c h~u so v6i yeu cau d6, doi hoi nguai quan Icy phai I~m b~t r§t nhanh SlJ thay d6i cua thi truang khach hang. T6 chilc Qu6c t~ vS Tieu chu§n h6a ISO, trong d\l thao DIS 9000:2000, da dua ra dinh nghla sau: Chat lu(mg la khti nang cua teJp h9'P cac aijc tinh cua mQt scm phdm, h? thbng hay qua trinh iii aap lmg cac yeu c6u cua khach hang va cac ben co lien quan". Tir dinh nghla tren ta rut ra mQt s6 d~c di~m sau day cua khai ni~m ch§t IUQ11g: ~ Ch§t IUQ11g dugc do b6i S\l thoa man nhu cau. N~u mQt san pham vi Iy do nao d6 rna khong dugc nhu cau ch§p nh~n thi phai bi coi Ia c6 ch§t IUQ11g kern, cho dil trinh dQ cong ngh~ d~ ch~ t~o ra san ph§m d6 c6 th~ dt hi~n d~i. Day la mQt k~t lu~n then ch6t va Ia cO' s6 d~ cae nha ch§t IUQ11g dinh ra chinh sach, chi~n lugc kinh doanh cua minh. ~ Do ch§t IUQ11g dugc do b6i SlJ thoa man nhu cau, rna nhu cau Iuon luon bi~n dQng nen ch§t IUQ11g cGng Iuon Iuon bi~n dQng theo thai gian, khong gian, diSu ki~n su d\lng. ~ Khi danh gia ch§t IUQ11g cua mQt d6i tuQ11g, ta phi xet va chi xet d~n mQi d~c tinh cua d6i tuQ11g c6 lien quan d~n SlJ thoa man nhung nhu cau C\l th~. Cac nhu cau nay khong chi ill phia khach hang rna con tU cac ben c6 lien quan, vi d\l nhu cac yeu cau mang tinh phap· ch~, nhu cau cua cQng d6ng xa hQi. _it," 7 ~ Nhu du c6 th~ dugc cong b6 ra rang du6'i d~ng cac qui dinh, tieu chu§n nhung cung c6 nhfing nhu du khong th~ mieu ta ra rang, nguai su dl,mg chi c6 thS cam nh~n chung, ho~c c6 khi chi phM hi~n dugc trong chung trong qua triOO su dl,mg. ~ Chfrt lugng khong phi chi la thuQc tiOO clla san ph§m, hang h6a rna ta v~n hi~u hang ngay. Chfrt lugng c6 th~ ap dl,mg cho mQt h~ th6ng, mQt qua trinh. 1.1.2 Khai ni~m v~ chit lU'Q'ng san phim xay d\l~ng. a. Khtii ni~m v~ scm pluim xdy dWZg San ph§m xay dl,Ing la cac cong trinh xay dlJllg hoan chiOO dugc t~o thaOO b6i suc lao dQng Clla con nguai, v~t li~u xay dl,Ing, thi~t bi l~p d~t vao cong trinh, dugc lien k~t dinh vi v6'i dfrt, co th~ bao g6m phfin du6'i m~t dfrt, phfin tren m~t dfrt, phfin du6'i m~t nu6'c va phfin tren m~t nu6'c, dugc xay dl,Ing theo thi~t k~. Cong triOO xay dl,Ing bao g6m cong trinh xay dl,Ing cong cQng, OOa 6, cong trinh cong nghi~p, giao thong, thuy 19i, nang lugng va cac cong triOO khac. b. Khtii ni~m v~ chat lU9'ng scm phJm xdy dWZg Khai ni~m vS chfrt lugng san ph§m da xufrt hi~n ill lau, ngay nay dugc ph6 bi~n va rfrt thong dl,mg h~ng ngay trong dai s6ng cung nhu trong sach bao. C6 rfrt OOiSu quan ni~m khac nhau vS chfrt lugng san ph§m: ~ Chfrt lugng san ph§m xay dlJllg la t6ng th~ cac thuQc tinh Clla cong triOO thoa man cac yeu du su dl,mg. ~ Chfrt lugng san ph§m xay dl,Ing la t~p hgp cac d~c tiOO Clla mQt thl,Ic th~ c6 kha nang thoa man OOung nhu du da neu ra va OOu cfiu tiSm §n. ~ Chfrt lugng san ph§m xay dl,Ing la t6ng th~ cac d~c trung Clla cong triOO xay dl,Ing bao g6m cac khia c~oo: tiOO nang su dl,mg, tinh dS su dl,mg, tinh s~n sang, dQ tin cay, tiOO thu~n ti~n va dS dang trong sua chua, tinh an toan, th§m my, cac tac dQng d~n moi truang. ~ Chfrt lugng san ph§m xay dl,Ing la ~p hgp cac d~c tinh, d~c trung cho gia tri su dVng cong trinh do cac giai do~n hinh thaOO cong triOO xay dl,Ing quy diOO. I ,. ·1 . ,. _t· I 8 ~ ChAt IUQ11g san ph§m la t6ng hqp nhung chi tieu, nhung d~c trung cua san ph§m th~ hi~n muc thoa man nhung nhu du trong nhung diSu ki~n tieu dung xac dinh. Hay n6i cach khac chung ta c6 th~ hi~u ch~t IUQ11g la S\I phu hqp v6i yeu cc1u. S\I phu hqp nc1y phai duQ'c th~ hi~n tren ca 3 phuong di~n: ./ Kha nang hoan thi~n; ./ Gia thoa man nhu cc1u; ./ Dung thai di~m. ~ Theo quan ni~m cua cac nha san xu~t: Ch~t IUQ11g san ph§m la S\I hoan hao va phu hqp cua mQt san ph§m v6i mQt t~p hqp cac yeu cc1u ho~c tieu chu§n, quy each da xac dinh tru6c. ~ Xu~t phat ill nguai tieu dung: Ch~t IUQ11g san ph§.m I~ SlJ phu hqp cua san ph§m v6i m\lC dich Slr d\lng cua nguai tieu dung. Con nhiSu dinh nghla khac nhau vS Ch~t IUQ11g san ph§m xet theo ~ac quan di~m tiSp c~n khac nhau. D~ giup cho ho~t dQng quan Iy ch~t IUQ11g duQ'C th6ng nh~t, d~ dang, T6 chuc Qu6c tS vS Tieu chu§n h6a (ISO) trong bQ tieu chu§n ISO 9000 da dua ra dinh nghla: "Chat IU'(lng san pltOm la muc it~ thoa man cila m~t t(ip ItfJP cac thu~c tinlt itai vui cacyeu cau". c. .Kluii ni?m vJ chat lut;rng cong trinh xdy dt:rng Ch~t IUQ11g cong trinh xay d\Ing la muc dQ dap Ung nhUng yeu du vS an toan, bSn vfrng, ky thu~t va my thu~t cua cong trinh phu hqp v6i quy chu§n xay d\Illg, cac quy dinh trong van ban quy ph~m phap lu~t c6 lien quan va hqp d6ng kinh tS (Nghi dinh s6 15/20 13/ND-CP ngay 06/02/2013 cua Chinh phu quy dinh vS quan Iy ch~t IUQ11g cong trinh xay dl)'ng). 1.1.3 Khai oi~m v~ quao ly chAt lU'Q'og sao phim xay d,!og a. Cae khai ni?m vJ quem If; clujt lut;rng: Quan Iy ch~t IUQ11g la mQt khia c~nh cua chuc nang quan Iy d~ xac dinh va thl)'c hi~n chinh sach ch~t IUQ11g. Nhu ta da biSt c6 r~t nhiSu quan di~m khac nhau vS ch~t IUQ11g san ph§m do d6 cling c6 r~t nhiSu quan di~m khac nhau vS quan Iy ch~t IUQ11g san ph§m: i - {.- _t" I 9 Theo GOST 15467-70, quan ly ch~t lUQ'Ilg la xay d1,l'ng, dam bao va duy tri milc ch~t lUQ'Ilg t~t y~u cua san ph~m khi thi~t k~, ch~ t~o va luu thong han tieu dung. f)i~u nay thgc hi~n b~ng each ki~m tra ch~t lUQ'Ilg co h~ th6ng, cling nhu nhung tac dQng hu6ng dich t6i cac nhan t6 va di~u ki~n anh hUOng d~n ch~t IUQ'Ilg sanph~m A.G.Robertson, mQt chuyen gia nguai Anh v~ ch~t lUQ'Ilg cho r~ng: Quan ly ch~t lUQ'Ilg duQ'c xac dinh nhu la mQt h~ th6ng quan tri nh~m xay d1,l'ng chuong trinh va S1,l' ph6i hqp cac c6 g~ng cua nhung don vi khac nhau d~ duy tri va tang cuang ch~t lUQ'Ilg trong t6 chilc thi~t k~, san xu~t sao cho dam bao n~n san xu~t co hi~u qua nh~t, d6ng thai cho phep thoa man d~y du cac yeu c~u cua nguai tieu dung. A.V.Feigenbaum, nha khoa hQc nguai My cho r~ng: Quan Iy ch~t IUQ'Ilg la mQt h~ th6ng ho~t dQng th6ng nh~t co hi~u qua cua nhung bQ ph~n khac nhau trong mQt t6 chilc (mQt don vi kinh t~ ) chiu trach nhi~m tri~n khai cac tham s6 ch~t lUQ'Ilg, duy tri milc ch~t IUQ'Ilg da d~t duQ'c va nang cao no d~ dam bao san xu~t va tieu dung san ph~m mQt cach kinh t~ nh~t, thoa man nhu c~u cua tieu dung. Trong cac tieu chu~n cong nghi~p Nh~t Ban (ns) xac dinh: quan ly ch~t lUQ'Ilg la h~ th6ng cac phuong phap san xu~t t~o di~u ki~n san xu~t ti~t ki~m nhung hfmg hoa co ch~t lUQ'Ilg cao ho~c dua ra nhung dich vv co ch~t lUQ'Ilg thoa man yeu du cua nguai tieu dung. Giao SU, ti~n sI Kaoru Ishikawa, mQt chuyen gia n6i ti~ng trong lInh Vl,l'C quan ly ch~t lUQ'Ilg cua Nh~t Ban dua ra dinh nghla quan ly ch~t lUQ'Ilg co nghla la: Nghien cilu tri~n khai, thi~t k~ san xu~t va bao dU5ng mQt s6 san ph~m co ch~t lUQ'ng, kinh t~ nh~t, co ich nh~t cho nguai tieu dung va bao gia cling thoi man nhu c~u cua nguai tieu dung. Philip Crosby, mQt chuyen gia nguai My v~ ch~t lUQ'Ilg dinh nghla quan ly ch~t lUQ'Ilg: La mQt phuong ti~n co tinh ch~t h~ th6ng dam bao vi~c ton trQng t6ng th~ t~t ca cac thanh ph~n cua mQt k~ ho~ch hanh dQng. T6 chilc tieu chu~n hoa qu6c t~ ISO 9000 cho r~ng: quan ly ch~t lUQ'Ilg la mQt ho~t dQng co chilc nang quan ly chung nh~m m\lC dich d~ ra chinh sach, m\lC _t" 10 tieu, tnich nhi~m va thlJc hi~n chung b~ng cac bi~n phap nhu ha~ch dinh ch§t IUQ11g, ki~m saat ch§t IUQ11g, dam baa ch§t IUQ11g va cai tiSn ch§t IUQ11g trong khuon kh6 m9t h~ th6ng ch§t IUQ11g. Nhu v~y, toy con t6n t~i nhi~u dinh nghla khac nhau v~ quan Iy ch§t IUQ11g sang nhin chung chung c6 nhUng di~m gi6ng nhau nhu: ~ M1)c tieu chinh clla quan Iy ch§t IUQ11g la dam baa ch§t IUQ11g va cai tiSn ch§t IUQ11g phil hqp v6i nhu diu Clla thi tru6ng v6i chi phi t6i Uti. ~ ThlJC ch§t clla quan Iy ch§t IUQ11g la t~p hqp cac ha~t d9ng Clla chilc nang quan Iy nhu: Ha~ch dinh, t6 chilc, ki~m saat, di~u chinh. ~ Quan Iy ch§t IUQ11g duQ'c thlJc hi~n trong su6t thai ki s6ng clla san phftm ill thiSt kS, chS t~a dSn Slr d1)ng san phftm. C6 r§t nhi~u qmin di~m khac nhau v~ quan Iy ch§t IUQ11g. Thea TCVN 5914- 1994 "quem If; clult IU9'ng toim di¢n la cach qOOn If; m9t t6 chuc tgp trung vao chat IU9ng dl!a vao sl! ph,¥c V,¥, Sl! tham gia cila tat ca cac thanh vien cila no, nh5.m aqt I aU(lc S1I thanh cong lau dai nhiJ vi¢c thoa miin khach hang va I(li ich cho cac thanh vien cila t6 chuc ao va cila xii h9i" b. Khai ni¢m v~ quem If; chat IU(lng scm ph6m xay dlfng Quan Iy ch§t IUQ11g san phftm xay dlJng la ha~t d9ng chuyen nghi~p Clla cac t6 chilc va ca nhan c6 tac d9ng gian tiSp hay tflJC tiSp vaa cong trinh thea phan cong, phan c§p nhi~m V1) quan Iy thong qua h~ th6ng cac quy dinh phap lu~t nh~m dam baa ch§t IUQ11g cong trinh xay dlJng ill giai da~n khaa sat, thiSt kS, thi cong va khai thac Slr d1)ng. c. Vai tro cua quan If; chat IU(lng san ph6m xay dl:mg Cong tac quan Iy ch§t IUQ11g cong trinh xay dlJllg la m9t nhi~m V1) dt quan trQng trong vi~c quan Iy dAu ill xay dlJng cO' ban. ThlJc hi~n t6t cong tac quan Iy ch§t IUQ11g cong trinh xay dlJng se g6p phAn phong tranh nhung lang phi, th§.t thaat trang qua trinh xay dlJng va lam tang tu6i thQ cong trinh, tang hi~u qua v6n dAu ill xay dlJllg cong trinh.
- Xem thêm -