Tài liệu Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại trường mầm non thị trấn triệu sơn

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 295 |
  • Lượt tải: 1
nguyen-thanhbinh

Tham gia: 27/07/2015

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRIỆU SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN TRIỆU SƠN” Họ tên: Lê Thị Hoa Chức vụ: Hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường mầm non Thị Trấn Triệu Sơn Sáng kiến thuộc lĩnh vực: Quản lý 1 THANH HOÁ, NĂM 2019 Mục lục Trang - Bìa chính - Mục lục 1. Mở đầu..................................................................................................... 1 - Lý do chọn đề tài...................................................................................... 1 - Mục đích nghiên cứu................................................................................ 2 - Đối tượng nghiên cứu.................................................................................2 - Phương pháp nghiên cứu............................................................................2 2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm............................................................. 3 2.1. Cơ sở lý luận của việc quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại trường mầm non Thị Trấn Triệu Sơn....................................................3 2.2. Thực trạng của việc quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại trường mầm non Thị Trấn Triệu Sơn ...........................................................4 2.3. Các giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại trường mầm non Thị Trấn Triệu Sơn................................................................ 6 2.4. Hiệu quả quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại trường mầm non Thị Trấn Triệu Sơn............................................................................14 3. Kết luận, kiến nghị ..................................................................................16 2 1.MỞ ĐẦU 1.1. Lý do chọn đề tài Trong công cuô ̣c đôi mơi của đất nươc, giáo dục co mô ̣t vị trí hết sức quan trọng đo là thực hiê ̣n mục tiêu "Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bôi dưỡng nhân tài" cho đất nươc. Mục tiêu đo đa được khẳng định ro trong Luâ ̣t giáo dục năm 2005 đo là: "Giáo dục Mầm non là bâ ̣c học đầu tiên trong hê ̣ thống giáo dục Quôc dân, là cơ sở ban đầu cho viê ̣c hình thành nhân cách con người mơi xa hội chủ nghĩa và chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho trẻ vào bâ ̣c tiêu học" [6] Đê thực hiê ̣n mục tiêu trên thì đô ̣i ngũ giáo viên đong vai trò quan trọng quyết định chất lượng giáo dục. Họ là nhân tố trung tâm của quá trình thực hiện mục tiêu đào tạo. Vai trò của ngành học chỉ được thê hiện và phát huy bằng chính vai trò của người giáo viên mầm non - chủ thê trực tiếp của quá trình chăm soc giáo dục trẻ. Vì vậy, muốn nâng cao chất lượng của ngành học, vấn đề mang tính chiến lược hàng đầu là phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cả về trình độ, phẩm chất và năng lực. Đây là điều kiê ̣n tiên quyết, là khâu đô ̣t phá cần làm ngay đê chuẩn bị cho viê ̣c thực hiê ̣n đôi mơi căn bản và toàn diê ̣n giáo dục và đào tạo nươc nhà.[5] Nghị quyết hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Trung ương Đảng khoa VIII đa nêu: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xa hội tôn vinh. Giáo viên phải co đủ đức, đủ tài, do đo phải đào tạo giáo viên co chất lượng cao, thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên, bôi dưỡng, chuẩn hoa, nâng cao phẩm chất và năng lực cho đội ngũ giáo viên”. [7] Co thê noi, đội ngũ giáo viên noi chung và giáo viên mầm non noi riêng là lực lượng cốt cán biến các mục tiêu giáo dục thành hiện thực, đội ngũ này giữ vai trò quan trọng quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục. Bởi vậy phải nhanh chong củng cố và bôi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, vững về nghề nghiệp tay nghề, co phẩm chất đạo đức tốt, co phong cách sư phạm đẹp mơi đáp ứng kịp thời xu hương đôi mơi của nền giáo dục hiện nay. Thực tế đa cho thấy "Muốn có chất lương giáo dục toàn diện thì chất lương đội ngũ giáo viên là vai trò quyết định. Đặc biệt là công tác quản lý của nhà trường”. [4] Tư nhâ ̣n thức về vai trò của giáo viên cũng như thực trạng chất lượng đô ̣i ngũ hiê ̣n nay của nhà trường. Là một cán bộ quản lý được phân công phụ trách chuyên môn của trường, tôi nhận thấy cần phải quan tâm đă ̣c biê ̣t tơi công tác bôi dưỡng xây dựng đô ̣i ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường và xem đo là đòi hỏi cấp bách cần được giải quyết, cần được thực hiê ̣n thường xuyên, liên tục. Nếu làm tốt công tác này sẽ giúp giáo viên nắm vững phương pháp dạy của tưng hoạt đô ̣ng, co hình thức tô chức các tiết học linh hoạt, sáng tạo, giúp họ bình tĩnh, tự tin khi lên lơp, tư đo nâng cao trình độ, nghiệp vụ, tay nghề, xây dựng được đô ̣i ngũ giáo viên cốt cán, giỏi về chuyên môn nghiê ̣p vụ. Tư những nhận thức trên, tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Mô ̣t sô 3 giải phap quả̉ ly ̉hằ ̉ẩg cao chất lượ̉g đội ̉gũ giao viể tại trườ̉g ̀ầ̀ ̉ỏ Thi Trấ̉ Triêụ Sở” làm đề tài nghiên cứu trong năm học 2018-2019 1.2. Mục đích nghiên cứu: + Đưa ra một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường Mầm non Thị Trấn Triệu Sơn. + Rút ra những bài học kinh nghiệm, những biện pháp quản lý + Tự học tập, rèn luyện năng lực quản lý chuyên môn của bản thân đê đáp ứng vơi chương trình giáo dục Mầm non 1.3. Đối tượng nghiên cứu: - Nghiên cứu giải pháp xây dựng và quản lý đội ngũ, cán bộ, giáo viên trường Mầm non Thị Trấn Triệu Sơn - Áp dụng trực tiếp đối vơi công tác xây dựng và quản lý đội ngũ giáo viên của trường mầm non Thị trấn Triệu Sơn. 1.4. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lý thuyết tư sách vở, tài liệu - Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin - Phương pháp thống kê, sử lý số liệu - Phương pháp đàm thoại: Trò chuyện chao đôi vơi giáo viên đứng lơp đê nắm bắt tình hình chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên - Phương pháp quan sát: Dự giờ, quan sát, ghi chép cách tô chức hoạt động của cô và trẻ ở các nhom lơp trong nhà trường - Phương pháp hương dẫn thực hành luyện tập . 4 2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1. Cơ sở lý luận của việc nâng cao chất lượng đô ̣i ngu giáo viên tại trường Mầm non Thị Trấn Triêụ Sơn Sự nghiệp giáo dục đào tạo luôn được Đảng và nhà nươc đặc biệt chú trọng và quan tâm hàng đầu trong đường lối chiến lược phát triên kinh tế - xa hội của đất nươc. Điều đo cũng khẳng định tại Nghị quyết hội nghị lần thứ II ban chấp hành Trung ương khoa VIII đa khẳng định: “Giao dục là quôc sach hà̉g đầu”, [7] là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân. Đê đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục đào tạo trong giai đoạn mơi, Ban bí thư TW Đảng đa co Chỉ thị 04-CT/TW ngày 15/6/2004 về việc “Nẩg cao chất lượ̉g đội ̉gũ ̉hà giao và cả bộ quả̉ ly giao dục là ̉hiệ̀ vụ rất quả trọ̉g, cầ̉ thiết, là ̉hẩ tô có tí̉h quyết đỉh ̉ẩg cao chất lượ̉g giao dục toà̉ diệ̉ trỏg giai đoạ̉ hiệ̉ ̉ay” [7] Quan điêm của Đảng và Nhà nươc về giáo dục mầm non đa được khẳng định trong nhiều văn bản pháp quy quan trọng, làm tiền đề cho các cấp ủy đảng, chính quyền và các đơn vị trong toàn ngành vận dụng. Trong đo Luật giáo dục được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005, Luật sữa đôi, bô sung Luật giáo dục ngày 15/11/2009, tiếp đo là Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23/6/2006 về Phê duyệt đề án “Phat triể̉ giao dục ̀ầ̀ ̉ỏ giai đoạ̉ 2006 - 2015”; [6] Chỉ thị số 33 của Chính phủ “Về chổg tiêu cực và khắc phục bệ̉h thà̉h tích trỏg giao dục”; Quyết định số 239/QĐ-TTg phê duyệt “Đề ả phổ cập giao dục ̀ầ̀ ̉ỏ cho trẻ 5 tuổi giai đoạ̉ 2010- 2015”; [2] Quyết định số 02/2008/QĐ-BGD&ĐT qui định các tiêu chí cụ thê giáo viên cần phấn đấu đê hoàn thiện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; lĩnh vực kiến thức; kỹ năng thực hành. Đây là cơ sở đê nhà trường thực hiện tốt công tác qui hoạch, dự nguôn. Quyết định số 16/2008/QĐ-GDĐT ban hành qui chế đạo đức nhà giáo, qui định những nội dung cụ thê ở một số điều nhằm đáp ứng mục đích tạo cơ sở đê các nhà giáo nỗ lực tự rèn luyện phù hợp vơi nghề mà xa hội tôn vinh, đông thời là một trong những cơ hội đê đánh giá xếp loại và giám sát nhà giáo nhằm xây dựng nhà giáo co bản lĩnh chính trị vững vàng, co phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, co lối sống và cách ứng xử chuẩn mực, thực sự là tấm gương cho người học noi theo. Trường Mầm non là môi trường thuận lợi nhất đê trẻ phát triên một cách toàn diện Đức - Trí - Thê - Mỹ cho trẻ. [1] Bởi vậy việc bôi dưỡng cho đội ngũ giáo viên lại càng quan trọng hơn, quyết định hơn, làm đòn bẩy đê nâng cao chất lượng Mầm non, là lực lượng nòng cốt của sự nghiệp giáo dục. Muốn vậy cần co đội ngũ nhà giáo đạt trình độ chuẩn, trên chuẩn vưa “Hông” vưa “Chuyên” giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, co phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề mến trẻ, tập thê sư phạm bao gôm cả quản lý và giáo viên phải đoàn kết thống nhất, co tình thương yêu, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau, luôn co ý thức phấn đấu, rèn luyện, học tập và bôi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 5 cũng như năng lực công tác. Co như vậy mơi đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp đôi mơi quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Vơi vai trò, trách nhiệm là người quản lý phụ trách chuyên môn, nhâ ̣n thức được vai trò của đô ̣i ngũ giáo viên đối vơi chất lượng chăm soc, giáo dục trẻ trong nhà trường tôi luôn suy nghĩ, trăn trở và chọn cho mình những nội dung, hình thức, giải pháp, xây dựng kế hoạch và tiến hành triên khai thực hiện đê việc nâng cao chất lượng đội ngũ trong nhà trường ngày càng được nâng lên, đạt kết quả tốt. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên vững mạnh là việc làm rất cần thiết, thường xuyên và liên tục. Vì đội ngũ giáo viên là người quyết định đến chất lượng toàn diện cho trẻ mầm non. Làm thế nào đê nâng cao chất lượng giáo dục toàn diê ̣n trong nhà trường, đo là mô ̣t đòi hỏi thách thức đối vơi những người làm công tác quản lý như chúng tôi. Đứng trươc tình hình đo bản thân tôi thấy được vai trò trách nhiệm của mình trong việc bôi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu đôi mơi tưng ngày của ngành, đáp ứng được sự phát triên công nghiệp hoa hiện đại hoa đất nươc và sự đôi mơi căn bản và toàn diện trong giáo dục, đông thời nhằm đảm bảo yêu cầu chăm soc giáo dục cho trẻ mầm non phát triên một cách toàn diện 2.2 Thực trạng về chất lượng đô ̣i ngu giáo viên tại trường Mầm non Thị Trấn Triêụ Sơn 2.2.1.Thuậ̉ lợi: - Nhà trường co diện tích khang trang rô ̣ng rai, cảnh quan môi trường xanh, sạch, co cơ sở vật chất tương đối đầy đủ phục vụ cho công tác chăm soc và giáo dục trẻ - Được Phòng dục đào tạo chọn là nơi chỉ đạo điêm về chuyên môn nên được quan tâm đầu tư trong chỉ đạo chuyên môn cũng như xây dựng cơ sở vâ ̣t chất - Nhà trường luôn quan tâm đến việc bôi dưỡng đội ngũ giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trình đô ̣ đô ̣i ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn cao - Đội ngũ cán bô ̣ quản lý đều trẻ, tâm huyết, co kiến thức chuyên môn cũng như kiến thức về quản lý, chỉ đạo đê nâng cao chất lượng đô ̣i ngũ giáo viên trong nhà trường - Tập thê giáo viên đoàn kết yêu nghề, mến trẻ, co phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, co tinh thần trách nhiệm cao. - Thường xuyên được các cấp chính quyền nhân dân, phụ huynh đông tình ủng hộ về tinh thần cũng như kinh phí đê thực hiện hoạt động trong nhà trường 2.2.2. Khó khẳ: - Năng lực chuyên môn của giáo viên không đông đều, một số giáo viên co trình độ đào tạo là tại chức nên chất lượng đào tạo chưa đạt hiệu quả, mô ̣t bô ̣ phâ ̣n giáo viên tuôi đời cao, việc thiết kế bài giảng còn nhiều hạn chế, số giáo viên trẻ mơi vào ngành, tuy trình đô ̣ đào tạo chuẩn xong khả năng ứng dụng vào thực tiễn còn hạn chế 6 - Cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động giáo dục đa được quan tâm và đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng vơi yêu cầu giáo dục ngày càng cao. - Do đă ̣c thù của ngành nên viê ̣c bôi dưỡng nâng cao trình đô ̣ cho đô ̣i ngũ co lúc gă ̣p kho khăn về bố trí, sắp xếp thời gian những buôi thao giảng, chuyên đề - Công tác dự giờ, kiêm tra đánh giá giáo viên chưa thật sát sao. Chưa chú trọng trong bôi dưỡng giáo viên nòng cốt đê tham gia hội thi “Giáo viên giỏi” các cấp co chất lượng và hiệu quả - Giáo viên đứng lơp chưa co nhiều thời gian đê bôi dưỡng tập trung, chưa co điều kiện mua máy tính đê thực hành ứng dụng công nghệ thông tin thường xuyên liên tục - Phần lơn giáo viên trong độ tuôi sinh đẻ nên việc tập trung vào nâng cao trình độ chuyên môn. - Số lượng giáo viên đi học nâng cao trình đô ̣ chuyên môn nghiê ̣p vụ đê đạt trên chuẩn còn nhiều, giáo viên vưa đi học vưa đi làm nên ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và hiê ̣u quả công tác - Chế đô ̣ đời sống đa được cải thiê ̣n nhưng so vơi yêu cầu công tác vẫn chưa tương xứng vơi cường đô ̣ lao đô ̣ng sư phạm của giáo viên cũng như chua đấp ứng vơi yêu cầu đời sống kinh tế thị trường hiện nay. * Khảo sat thực trạ̉g (Trước khi áp dụng một số giải pháp quản lý nhằm nâng chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường mầm non Thị Trấn Triêụ Sơn) Năm học 2018 - 2019 tông số học sinh của trường là: 360 hoc sinh, được biên chế làm 13 nhom lơp. Trong đo nhà trẻ 2 nhom và 11 lơp Mẫu giáo được phân chia theo đúng đô ̣ tuôi, số học sinh trung bình/lơp là 30 học sinh. Nhà trường tô chức ăn bán trú 1000 . + Vê đô ̣i ngũ - Trình đô ̣ đào taoo Năm học 2018 2019 Tổng số CB, GV CBQL GV 02 22 Số đảng viên 20 Trình độ chính trị SC TC 0 03 Trình độ chuyên môn SC TC CĐ ĐH 0 0 0 25 Tỷ lệ giáo viên co trình độ trên chuẩn chiếm tỷ lệ cao, tuy nhiên trình độ đào tạo chủ yếu là tại chức vưa học vưa làm. Đây cũng là nhân tố ảnh hưởng tơi quá trình nâng cao đội ngũ giáo viên + Chế độ, độ tuổio Chế độ Độ tuổi Tổng số Biên chế Hợp đồng Trên 40 Từ 30 – 40 Dưới 30 25 25 0 10/25 =400 12/25 =480 3/25 =120 Tỷ lệ giáo viên trong độ tuôi tư 30 – 40 và trên 40 chiếm tỷ lệ lơn, điều này đa khẳng định số giáo viên thích ứng vơi dạy học hiện đại và các ứng dụng tiên tiến trong giáo dục chậm, hạn chế trong công tác bôi dưỡng chuyên môn. + Chất lượng đội ngũ, năng lưc sư phamo Số GV được Tốt Mức độ Khá ĐYC Chưa Tỷ lệ tốt, khá (%) Số GV giỏi các cấp Tỉnh Huyện Trường CĐ 7 khảo sát 25 05 đạt 9 11 0 640 04 07 9 4 Tỷ lệ giáo viên co năng lực chuyên môn chưa nhiều, số giáo viên giỏi các cấp còn ít, cho thấy nhà trường chưa co những biện pháp đê phát huy năng lực của mỗi cá nhân 2.3. Các giải pháp đã sử dụng trong quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngu giáo viên tại trường Mầm non Thị Trấn Triêụ Sơn Giải phap thứ 1: Giao dục chí̉h tri tư tưở̉g, bồi dưỡ̉g ̉ẩg cao ̉hậ̉ thức và xây dự̉g ̀ôi đoà̉ kết trỏg đội ̉gũ giao viể Thông qua các đợt học tập chính trị, nghị quyết nhà trường đa giáo dục, bôi dưỡng cho giáo viên nhận thức được vai trò, nhiệm vụ của người giáo viên trong tình hình hiện nay. Đặc biệt nhà trường đa tô chức cho cán bộ giáo viên đăng ký nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh và quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo, chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nươc về giáo dục đào tạo Việc tăng cường bôi dưỡng nâng cao trình đô ̣ cho đô ̣i ngũ về mọi mă ̣t giáo dục tư tưởng nâng cao nhâ ̣n thức về chính trị, rèn luyê ̣n phẩm chất đạo đức nhà giáo, đạo đức nghề nghiệp đa tạo cho giáo viên xác định được nhiệm vụ của mình trong công tác chăm soc giáo dục trẻ, ý thức trách nhiệm của người giáo viên được nâng cao. Gắn viê ̣c thực hiê ̣n nô ̣i qui qui chế vơi những viê ̣c làm hàng ngày và cũng là mô ̣t trong những tiêu chí đê đánh giá xếp loại giáo viên hàng năm. Tư những hoạt động trên, nhận thức của giáo viên được nâng lên ro rệt, co những đông chí trươc đây co những tư tưởng tự ti, mặc cảm không co động cơ phấn đấu nay nhận thức và quan điêm đa thay đôi, tích cực tham gia các phong trào thi đua. Nhất là các giáo viên trẻ mơi vào ngành đa yên tâm công tác, gắn bo vơi nghề nghiệp, luôn bám trường, bám lơp, co lòng yêu nghề mến trẻ. Trong sự nghiệp giáo dục Lênin đa noi: “Sư nhất trí trong một tập thể sư pham là yếu tố quyết định mọi thành công trong nhà trường” do đo muốn xây dựng tập thê hội đông sư phạm đoàn kết thì trươc hết người cán bộ quản lý trong nhà trường phải là trung tâm xây dựng khối đại đoàn kết tạo được niềm tin thật sự của tập thê, Ban giám hiệu phải thực sự gương mẫu trong công tác, trong sinh hoạt phải nắm bắt được tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng, luôn gần gũi, tâm tư, hiêu hoàn cảnh của tưng giáo viên đê co những giúp đỡ, giải quyết một cách phù hợp, chân tình, giải tỏa những mâu thuẫn vương mắc, xây dựng đơn vị thực sự là tô ấm trao đôi giúp đỡ nhau trong chuyên môn và trong đời sống đê tư đo tình cảm gắn bo yêu thương giúp cho giáo viên yên tâm công tác Đê làm được việc trên, ban giám hiệu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, lập trường tư tưởng vững vàng, sẵn sàng giúp đỡ những kho khăn vương mắc của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác, đời sống, biết lắng nghe, tìm hiêu tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của tưng giáo viên qua đông nghiệp, qua các đợt kiêm tra, qua các lơp bôi dưỡng hay những lúc tâm tư, trò chuyện cùng đông nghiệp. Người cán bộ quản lý phải thường xuyên quan tâm tơi tưng giáo 8 viên nhất là giáo viên trẻ mơi vào trường vì giáo viên đo chưa quen vơi các mối quan hệ tập thê, chưa mạnh dạn tham gia vào các hoạt động tập thê. “Đoàn kết là sức mạnh” do đo cần phải càng gần gũi đê co những giúp đỡ phù hợp xây dựng mối quan hệ hợp tác trong công việc gắn kết tình bạn, tình đông nghiệp, tạo môi trường đê các đông chí giúp đỡ nhau cùng tháo gỡ kho khăn vương mắc, tạo tình cảm, gắn kết các thành viên tạo thành một tập thê yêu thương, thân thiện, tôn trọng nhau cùng chung sức tạo nên sức mạnh tập thê đê hoàn thành nhiệm vụ. Chính vì vậy mà đội ngũ giáo viên nhà trường đa trở thành một khối đoàn kết thống nhất Giải phap thứ 2: Bô trí, xắp xếp, phẩ cổg ̉hiệ̀ vụ phù hợp với ̉ẳg lực chuyể ̀ổ để phat huy tôi đa ̉ẳg lực của ̀ỗi ca ̉hẩ Xưa nay, làm bất cứ việc gì con người ta cũng chú ý vào 3 yếu tố cực kỳ quan trọng: Thiên thời, địa lợi, và đặc biệt nhân hòa. Đúng vậy, con người là trung tâm của vũ trụ, thành công hay thất bại đều do con người mà ra. Ngày xưa, trên chiến trường, thắng bại là do dụng binh và dùng tương, ngày nay trên mặt trận văn hoa, xây dựng đất nươc thì dùng người và phân công nhiệm vụ hợp lý sẽ tạo nên hiệu quả bất ngờ. Con người là tông hợp các mối quan hệ của xa hội vì thế con người co đầy đủ những mặt xấu, hay tốt, cái quan trọng là chúng ta phát huy mặt tốt một cách tích cực và hạn chế mặt tiêu cực muốn làm điều đo việc đầu tiên ta phải hiêu được giáo viên, nắm bắt được khả năng, năng lực của tưng giáo viên, nếu chúng ta làm tốt việc này sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc quản lý và phân công nhiệm vụ được hoàn thành tốt đẹp. Chính vì lẽ đo, sau khi tìm hiêu và nắm chắc tình hình đội ngũ giáo viên của nhà trường về mọi mặt. Căn cứ vào năng lực, sở trường của mỗi giáo viên đê phân công xắp xếp công việc đúng người, đúng việc, phù hợp vơi năng lực, trình độ chuyên môn, sức khỏe, tuôi đời, tuôi nghề. Giáo viên co chuyên môn yếu bố trí đứng lơp vơi giáo viên vững chuyên môn đê chị em giúp đỡ và học hỏi lẫn nhau. Phân công giáo viên hợp lý cho tưng nhom lơp tạo điều kiện cho giáo viên phát huy được hết khả năng, năng lực sở trường của mình, đông thời tư đo phát huy được sự sáng tạo của mỗi giáo viên trong quá trình công tác chúng tôi phải hiêu được tưng con người, vì vậy chính những giáo viên phải nô lực cố gắng hết sức mình, phải luôn trao đôi kiến thức, học tập đê đôi mơi toàn diện tư phương pháp dạy học, khi lên lơp đến những công việc liên quan khác... Chính sự phân công phù hợp và giao nhiệm vụ ro ràng sẽ khiến mỗi người tự mình phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, không dựa dẫm hoặc tị nạnh cho ai. Tư đo phát huy được tinh thần tự lực, phát triên những mặt mạnh, hạn chế mặt yếu đê hoàn thiện bản thân, nâng cao trình độ đáp ứng tốt công việc. Đối vơi những giáo viên giỏi và trung bình chúng tôi phân công đứng lơp kèm nhau trong 1 lơp, chúng tôi phải cân nhắc, suy tính kỹ lưỡng, làm sao đê họ hòa hợp được vơi nhau, mỗi người bô sung vào chỗ khuyết điêm cho nhau, giúp đỡ nhau tiến bộ sẽ học hỏi được nhiều điều bô ích cần thiết. Thật vậy, những giáo viên yếu không chỉ noi gương mà còn tiến bộ ro rệt về mọi mặt, cố gắng 9 học tập noi gương người bên cạnh đê phấn đấu vươn lên. Tất cả vì tinh thần trách nhiệm chung, vì danh hiệu và thành tích của lơp, và hơn hết vì tình đông nghiệp đông cam cộng khô sẽ tích cực giúp đỡ giáo viên yếu, tận tình chỉ bảo, trao hết kinh nghiệm những kiến thức mình co đê đông nghiệp co thê tiến bộ hơn. Bên cạnh việc nắm bắt năng lực và khả năng của tưng thành viên đê bố trí lơp chúng tôi còn phân công, công việc hợp lý, mỗi người vơi những đặc điêm khác nhau sẽ phù hợp vơi tưng công việc khác nhau. Ví dụ: Giáo viên co năng khiếu âm nhạc thì bố trí phụ trách nghiên cứu về hoạt động Giáo dục âm nhạc và tô chức các phong trào văn thê mỹ cho các khối Những giáo viên linh hoạt co khả năng về công nghệ thông tin phân công chuyên tìm hiêu về các chương trình phần mềm hỗ trợ cho việc soạn giáo án điện tử đê tập huấn lại cho các giáo viên trường Việc sắp xếp, phân công nhiệm vụ sao cho mặt tích cực luôn được phát huy tối đa, mặt tiêu cực hạn chế tối thiêu đông thời cũng phải biết tô chức phân công theo tưng nhom tùy tưng nhiệm vụ tạo cho giáo viên co tinh thần tập thê, làm việc theo nhom. Điều đo thê hiện tinh thần đoàn kết, gắn bo của các thành viên trong mái nhà chung vưa hình thành ý thức xây dựng một đội ngũ, một tập thê luôn luôn co trách nhiệm chung, luôn đặt lợi ích tập thê lên trên lợi ích cá nhân làm cho mọi công việc của nhà trường được hoàn thành tốt đẹp. Đây là một biện pháp quan trọng dẫn dắt đến nhiều thành công trong quá trình xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ trong nhà trường. Giải phap thứ 3: Chỉ đạo cổg tac bồi dưỡ̉g chuyể ̀ổ ̉ghiệp vụ Ban giám hiệu đa xác định ngay tư đầu đưa ra mục tiêu xây dựng bằng được mô ̣t đô ̣i ngũ cán bô ̣ giáo viên đủ về số lượng, chuẩn hoa về trình đô ̣ đào tạo, co phẩm chất đạo đức, vững vàng về chuyên môn nghiê ̣p vụ, nhiê ̣t tình yêu nghề mến trẻ, co trách nhiê ̣m cao vơi công viê ̣c. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và triên khai thực hiê ̣n kế hoạch phát triên đô ̣i ngũ của nhà trường. Đây là công viêc thường niên của người quản lý, song đê nâng cao hiê ̣u quả công tác quản lý thì điều đầu tiên là phải thực sự đôi mơi công tác xây dựng kế hoạch phát triên đô ̣i ngũ sao cho kế hoạch thực sự phù hợp vơi tình hình thực tiễn của nhà trường và co tính khả thi. Cần cụ thê hoa kế hoạch, bô sung kịp thời phù hợp vơi tưng thời điêm. Muốn làm được điều đo thì công tác bôi dưỡng chuyên môn qua các hoạt động cụ thê như sau: * Xây dưng giờ day mẫu, bồi dưỡng trưc tiếp qua các buổi dư giờ. Trong công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn tôi đă ̣c biê ̣t chú ý đến hoạt đô ̣ng như xây dựng các giờ dạy mẫu, thao giảng dự giờ, co thê noi đây là mô ̣t viê ̣c làm rất cần bởi vì các hoạt động vơi các đề tài cụ thê sẽ là những ví dụ sinh đô ̣ng giúp cho giáo viên mắt thấy, tai nghe những gì mình được học ở lý thuyết và qua thực tế. Nhâ ̣n thức vấn đề này tôi thường xuyên chỉ đạo bộ phận chuyên môn tô đăng ký đề tài lĩnh vực xây dựng các giờ dạy mẫu như: Khám phá khoa học, Hoạt động làm quen vơi toán, Hoạt động âm nhạc, … cho toàn giáo viên được dự và đúc kết rút kinh nghiê ̣m sau mỗi lần tô chức, tiếp tục cho giáo viên 10 thực hiê ̣n đại trà đông thời tiến đến công tác kiêm tra và đánh giá chuyên đề, đê bô sung những khiếm khuyết giáo viên kịp thời chỉnh sửa những sai sot của mình. Mỗi khi thao giảng mỗi hoạt đô ̣ng nào đo tưng giáo viên ai cũng tô chức hoạt động và được gop ý giáo viên nào chưa mạnh dạn thì được gop ý giúp đỡ đê lần sau dạy tiếp cho đến khi co hoạt động đạt yêu cầu cao hơn. Vơi biê ̣n pháp này giúp giáo viên học tâ ̣p lẫn nhau rất nhiều. Khi dự giờ, giáo viên đa co ý thức tốt hơn, chuẩn bị chu đáo, theo doi ghi chép đầy đủ đê tham gia ý kiến cùng rút kinh nghiê ̣m. Giáo viên khi tô chức các hoạt động linh hoạt, sáng tạo hơn theo quan điêm lấy trẻ là trung tâm tạo mọi điều kiện cho trẻ được trải nghiệm, khám phá, trẻ tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng, thoải mái, chất lượng chuyên môn được nâng lên ro rệt * Tổ chức tốt hội thi, hội giảng. Co thê noi, biê ̣n pháp bôi dưỡng thông qua các phong trào thi đua, tô chức các hô ̣i thi, hô ̣i giảng thường xuyên sẽ giúp cho giáo viên mạnh dạn, bình tĩnh tự tin khi lên lơp. Đê đạt được thành tích đòi hỏi mỗi người phải trao dôi năng lực sư phạm, nghê ̣ thuâ ̣t lôi cuốn trẻ, phải chịu kho suy nghĩ tìm tòi, học hỏi đông nghiê ̣p, bạn bè… Tư đo trình đô ̣ chuyên môn và tay nghề của giáo viên được nâng lên. Phong trào thi đua gắn liền vơi các hô ̣i thi sẽ làm cho phong trào thi đua trong nhà trường càng sôi nôi, co tác dụng tuyên truyền đến đa số phụ huynh. Trong các phong trào thi đua nhà trường luôn xác định ro mục tiêu, luôn thê hiện tốt tinh thần công khai, minh bạch, đảm bảo công bằng và dân chủ trong các hội thi. Hàng năm trường đa tô chức các hô ̣i thi: Thi giáo viên giỏi cấp trường: Thi thiết kế giáo án điê ̣n tử; Thi hô ̣i giảng chào mưng ngày Nhà giáo Viê ̣t Nam; Thi trang trí lơp; Thi làm đô dùng dạy hoc đều đạt kết quả tốt…. Năm học 2017 - 2018, nhà trường tham gia cuộc thi “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm” đạt giải nhất cấm huyện, đạt giải 3 cấp tỉnh. Năm học này, nhà trường tham hia hội thi “Bé khoẻ- Bé tài năng” đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh. Đê các hô ̣i thi thành công và co kết quả tốt, ban giám hiệu chỉ đạo chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thê cho tưng tháng, thông báo vơi toàn chị em đê họ nắm được nô ̣i dung, thời gian thi Viê ̣c tô chức các hô ̣i thi trong nhà trường co tác dụng thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên của các giáo viên. Trong các hô ̣i thi, họ co điều kiê ̣n khẳng định mình trươc tâ ̣p thê. Song bên cạnh đo, viê ̣c tô chức các hô ̣i thi cũng tạo được mối quan hê ̣ thân ái, giúp đỡ nhau trong tâ ̣p thê giáo viên nhà trường đê cùng nhau tiến bô ̣. * Qua các buổi hội thảo,chuyên đê Tâ ̣p thê giáo viên nhà trường chưa co những buôi hô ̣i thảo riêng đê trao đôi, chia sẻ kinh nghiê ̣m về chuyên môn mang tính tâ ̣p thê. Vì vâ ̣y, thông qua các buôi hô ̣i thảo, đưa ra các tình huống, các đề tài đê giáo viên, nhân viên trong nhà trường cùng bàn bạc, đưa ra các ý kiến thảo luâ ̣n, rút kinh nghiê ̣m. Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm nghề nghiệp cho giáo viên, tô chức cho giáo viên tham gia các lơp tập huấn, các buôi hội thảo, các buôi bôi dưỡng chuyên môn do Phòng giáo dục, Sở giáo dục, trường tô chức. Thông qua hình thức này 11 đa giúp cho cán bộ quản lý thấy được nhu cầu của giáo viên cần gì về chuyên môn, họ còn thiếu cái gì đê tư đo kịp thời bôi dưỡng. Mặt khác thông qua các buôi hội thảo, đội ngũ giáo viên ở trường tôi co dịp trao đôi, chia sẻ kinh nghiệm vơi các bạn đông nghiệp về hình thức tô chức giờ học, nghệ thuật thu hút trẻ, cách xử lý các tình huống sư phạm Giáo viên nắm được vấn đề cốt loi, những điêm mơi trong chuyên môn. Tư đo giáo viên nhiệt tình, ham học hỏi, cần cù chịu kho, tích cực trau dôi kiến thức chuyên môn * Tổ chức thăm quan, dư giờ các trường ban. Giáo viên mơi chỉ học hỏi kinh nghiê ̣m qua đông nghiê ̣p ở nhà trường, chưa được mở rô ̣ng hiêu biết tư các trường trọng điêm. Vì thế cần tô chức cho giáo viên tham quan, dự giờ học hỏi qua những tiết học cụ thê, thức tế mà trường bạn đa xây dựng Việc lựa chọn đơn vị thăm quan cần tìm hiêu kỹ, co sự chuẩn bị chu đáo đê đợt tham quan đạt kết quả cao. Trươc khi tham quan, tôi nhắc nhở, quán triệt tư tưởng, co sự định hương giúp giáo viên học tập ở trường bạn về cách tạo môi trường mở, cách trang trí nhom lơp phù hợp vơi chủ điêm, cách truyên truyền các kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc phụ huynh. Sau đợt tham quan, cho chị em thu hoạch về những vấn đề đa học tập được và những điều cần tránh. Đặc biệt tôi nhấn mạnh những điều cần học tập, cần áp dụng và theo doi kết quả việc thực hiện, tránh tình trạng hời hợt, hình thức, gây tốn kém lang phí.. Chính vì thế giáo viên đa học hỏi được phương pháp, hình thức tô chức sáng tạo mô ̣t cách co chọn lọc những cái mơi của trường bạn đê tư đo co thê vâ ̣n dụng vào quá trình công tác. Tạo cơ hô ̣i cho giáo viên trao đôi kinh nghiê ̣m về viê ̣c thực hiê ̣n, đối chiếu vơi viê ̣c thực hiê ̣n của đông nghiê ̣p đê đúc rút kinh nghiê ̣m cho bản thân * Đẩy manh viê ̣c ứng dụng công nghê ̣ thông tin trong giảng day. Như chúng ta đa biết mô ̣t điều vô cùng quan trọng cần thiết hơn phải làm trươc mắt cho giáo viên, đo là giảm tải sức lao đô ̣ng cho giáo viên, là phương tiê ̣n giúp cho giáo viên học hỏi, nâng cao trình đô ̣ hiêu biết, chứ không chỉ đơn thuần chỉ soạn những giáo án điê ̣n tử đê dạy cho trẻ. Chính vì lẽ đo hằng năm nhà trường đa xây dựng kế hoạch, phô biến cho giáo viên toàn trường đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghê ̣ thông tin vào công tác quản lý và dạy học. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy còn hạn chế do điều kiện trường chỉ co 1 máy chiếu, 2 máy tính do vậy hầu như giáo viên chưa biết sử dụng thành thạo, giáo viên cũng gặp không ít kho khăn trong công tác giảng dạy. Nhà trường xây dựng kế hoạch, phối hợp chuyên môn và công đoàn, tạo điều kiện hô trợ kinh phí 500 cho đội ngũ tham gia lơp bôi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin ngoài giờ và hỗ trợ cho giáo viên mua sắm máy tính cá nhân đê giáo viên co điều kiện nâng cao khả năng soạn thảo giáo án PowPoint. Tô chức tâ ̣p huấn, bôi dưỡng và bô xung về kỹ năng vi tính, đông thời khuyến khích tinh thần tự học hỏi của mỗi cán bô ̣ giáo viên. Qua đo tô chức thi đua dạy và soạn giáo án điê ̣n tử ở tất cả các khối lơp, mỗi giáo viên xây dựng cho mình mô ̣t thư viê ̣n bài giảng điê ̣n tử và tư liê ̣u dạy học nhằm trao đôi thông tin lẫn 12 nhau, đối vơi trường lưu trữ kho tư liê ̣u dùng chung và thiết lâ ̣p cây thư mục khoa học dễ dàng truy tìm. Chỉ đạo và động viên cho số giáo viên trẻ giảng dạy bằng giáo án điê ̣n tử, được ban giám hiệu, ban công nghệ thông tin trường học và các bạn đông nghiê ̣p trong toàn trường dự giờ, rút kinh nghiê ̣m. Bên cạnh đo, nhà trường cũng đa triên khai đê giáo viên sử dụng phần mềm PawPoint, tô chức thiết kế bài giảng phát huy tối đa khả năng sáng tạo của trẻ,cho trẻ ở khối các lơp mẫu giáo làm quen vơi máy vi tính thông qua các phần mềm phát triên trí tuê ̣: Bút chì thông minh do Công ty sữa Abbott tài trợ, sử dụng phần mềm Kidsmart, HappyKids nhằm hình thành cho trẻ thoi quen và kĩ năng sử dụng máy tính đơn giản cũng như tạo điều kiê ̣n cho hoạt đô ̣ng tương tác giữa trẻ và cô trong giờ học bằng giáo án điê ̣n tử. 900 giáo viên trong nhà trường đa sử dụng thành thạo giáo án điê ̣n tử vào trong giảng dạy. Trẻ hoạt đô ̣ng tích cực, sáng tạo và hứng thú hơn trong các giờ học * Tăng cường xây dưng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi . Qua kiêm tra mô ̣t số hoạt đô ̣ng, vẫn còn tình trạng giáo viên dạy chay do đô trang thiết bị, đô dùng đô chơi còn nghèo nàn chưa đáp ứng viê ̣c dạy và học. Chính vì thế cần bô sung trang thiết bị, đô dùng dạy học, đô chơi nhằm nâng cao hiê ̣u quả giáo dục. Đây là vấn đề quan trọng giúp giáo viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chăm soc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Vì vậy cán bộ quản lý nợ trường đa rà soát, bô sung toàn bộ trang thiết bị, phương tiện dạy học, tài liệu tham khảo, đô dùng đô chơi của trẻ, xây dựng kế hoạch đầu tư bô sung và sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, đô dùng, đô chơi cho tưng năm học. Phải tích cực chủ động tham mưu vơi các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đầu tư xây dựng và tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị, đô dùng đô chơi phục vụ cho công tác chăm soc và giáo dục trẻ. Ngoài công tác tham mưu, thì cán bộ quản lý phải chủ động xin huy động vốn đong gop hỗ trợ của các đơn vị kinh tế, các nhà hảo tâm, hội phụ huynh học sinh đê đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị, đô dùng, đô chơi phục vụ các hoạt động. Phát đô ̣ng phong trào làm đô dùng đô chơi trong toàn trường, tô chức chấm thi đê phát huy sự sáng tạo của giáo viên trong viê ̣c tự làm đô dùng đô chơi lôi cuốn hấp dẫn trẻ tư các nguyên vâ ̣t liê ̣u thải loại. Tô chức chấm thi và xếp loại đê đưa vào tiêu chí xếp loại giáo viên cuối năm. Kết quả 1000 nhom lơp đa được bô xung, cấp phát đô dùng đô chơi, trang thiết bị dạy và học như: Tivi, mạng wifi, máy chiếu, máy tính, thay mơi bàn nghế đúng qui cách, tranh Thơ - chuyê ̣n, đô dùng đô chơi tự làm giúp trẻ hứng thú và đạt hiệu quả cao trong các hoạt động chuyên môn * Giải phap thứ 4: Phat huy vai tro của tổ chuyể ̀ổ và lực lượ̉g giao viể côt cả là̀ đỏ bẩy thuc đẩy cac phỏg trào của ̉hà trườ̉g Xây dựng tô chuyên môn vững mạnh là một trong những biện pháp không thê thiếu. Vì vậy ngay tư đầu năm khi phân lơp tôi đa chú ý phân công giáo viên hợp lý trong các tô. Tô chuyên môn nào cũng bố trí giáo viên co năng khiếu làm nòng cốt hương dẫn tô. Ngoài ra khi chọn tô trưởng, tôi luôn chú ý chọn giáo viên co năng lực, nhiệt tình năng động, co khả năng tập hợp giáo viên đê tô chức 13 sinh hoạt tô. Ngay tư đầu năm học, tôi đa lên kế hoạch và giao chỉ tiêu cho các tô, nhom hội thảo các chuyên đề, thiết kế bài giảng, xây dựng các giờ dạy mẫu cho giáo viên học tập, tư đo rút ra mặt mạnh, mặt yếu của giáo viên đê co kế hoạch bôi dưỡng. Một biện pháp không thê thiếu là đẩy mạnh sinh hoạt tô chuyên môn, đê giúp giáo viên nắm vững chuyên môn, ngoài việc trực tiếp gop ý giờ dạy của giáo viên, tôi chỉ đạo tô chuyên môn tô chức cho giáo viên thường xuyên dự giờ lẫn nhau , phải đầu tư các tiết mẫu co chất lượng cho giáo viên dự kiến tập. Dự giờ phải ghi chép đầy đủ, chi tiết, co phần nhận xét và xếp loại. Gần gũi gắn bo giúp đỡ nhau một cách thiết thực nhất cho giáo viên chính là tô chuyên môn, vì ban giám hiệu không thê cùng một lúc sinh hoạt đều ở các tô. Phô biến những sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên trong trường đa được Hội đông khoa học ngành giáo dục xếp loại khá trở lên đê giáo viên cùng nhau học tập kinh nghiệm Nhà trường sẽ phối hợp vơi tô chuyên môn động viên và tạo mọi điều giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho giáo viên co hoàn cảnh kho khăn. Giáo dục cho giáo viên hiêu được vai trò to lơn của việc bôi dưỡng thường xuyên đê đánh giá quá trình tự nâng cao trình độ của bản thân. Co chế độ khuyến khích cá nhân tự học, tự bôi dưỡng bằng hình thức sắp xếp thời gian làm việc của tập thê, cá nhân hợp lý. Chỉ đạo bôi dưỡng giáo viên trong việc nâng cao chuẩn, giáo viên mơi vào ngành, giáo viên non kinh nghiệm như: bôi dưỡng về nội dung môn học, lý luận dạy học, nghiệp vụ về chuyên môn. Xây dựng và củng cố hoạt đô ̣ng của tô chuyên môn mô ̣t cách co nề nếp và khoa học. Hoạt đô ̣ng hiê ̣u quả của mỗi giáo viên sẽ tạo ra điều kiê ̣n tốt nhất đê mỗi giáo viên tự học hỏi lẫn nhau về kiến thức, chuyên môn và nghiê ̣p vụ sư phạm, tư đo nâng cao trình đô ̣ năng lực của mình. Giải phap thứ 5: Tẳg cườ̉g cổg tac kiể̀ tra, đảh gia giao viể. Kiêm tra là một chức năng quan trọng, vưa là biện pháp quản lý co hiệu quả. Kiêm tra việc thực hiện bôi dưỡng chuyên môn là trách nhiệm của cán bộ quản lý. Qua kiêm tra, cán bộ quản lý nắm được đầy đủ những thông tin cần thiết về tình hình thực hiện chuyên môn, đánh giá đúng phẩm chất năng lực của giáo viên, nắm bắt được việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên tốt hay chưa tốt. phát hiện đúng những lệch lạc, thiếu sot đê kịp thời bô sung, điều chỉnh và uốn nắn giáo viên nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn của giáo viên, Tư đo nhà trường giúp giáo viên phát huy những mặt mạnh, khắc phục những điêm yếu đê thực hiện tốt nhiệm vụ. Đông thời tuyên dương khích lê ̣ những cá nhân làm tốt đê nhân rô ̣ng điên hình. Nếu không kiêm tra đôn đốc thì sẽ không đánh giá đúng thực chất chất lượng đô ̣i ngũ. Đòi hỏi thành lâ ̣p ban kiêm tra là những thành viên co uy tín, co nghiê ̣p vụ chuyên môn sư phạm giỏi, tiến hành kiêm tra theo nô ̣i dung, qui trình theo qui định đối tượng được kiêm tra Thực hiê ̣n tốt công tác kiêm tra nô ̣i bô ̣ trường học là mô ̣t chức năng quan trọng vưa là biê ̣n pháp quản lý hiê ̣u quả. Vì vâ ̣y người quản lý phải thực sự coi đây là nhiê ̣m vụ trọng tâm trong công tác quản lý và thực hiê ̣n thường xuyên co 14 nề nếp. Xác định ro mục đích kiêm tra là đê nhằm bôi dưỡng, tiếp sức cho đô ̣i ngũ, đánh giá năng lực sư phạm của giáo viên, đánh giá chất lượng chăm soc giáo dục trẻ của tưng lơp, giúp giáo viên nâng cao ý thức tự bôi dưỡng phấn đấu đáp ứng yêu cầu giáo dục của nhà trường. Phải tăng cường công tác thanh tra, kiêm tra việc thực hiện nhiệm vụ của tưng giáo viên, tăng cường công tác dự giờ thăm lơp, tô chức thao giảng hàng tháng. Xây dựng các tiết dạy mẫu cho giáo viên cùng tham dự tư đo rút ra nhiều kinh nghiệm.. Vì vậy hàng năm nhà trường co kế hoạch kiêm tra toàn diện, kiêm tra chuyên đề theo định kỳ, kiêm tra đột xuất đi sâu vào điêm yếu tôn tại đê đánh giá được năng lực của tưng thành viên trong nhà trường phát hiện được mặt mạnh mặt yếu đê sửa đôi bô sung kịp thời, đê co biện pháp sửa chữa nhanh chong. đê giáo viên luôn co ý thức tự giác thực hiện nội dung nhiệm vụ chăm soc, giáo dục trẻ theo kế hoạch và đê nhà trường đánh giá, xếp loại giáo viên, qua đo giúp cho việc xây dựng tập thê sư phạm ngày càng tốt hơn. Kiêm tra hoạt động dạy và học là một bộ phận cốt yếu và rất quan trọng trong quản lý nhà trường. Giải phap thứ 6: Là̀ tôt cổg tac thi đua khẻ thưở̉g Làm tốt công tác thi đua khen thưởng sẽ tạo đô ̣ng lực cho tâ ̣p thê nhà trường cùng phấn đấu hoàn thành tốt nhiê ̣m vụ được giao. Đây là đòn bẩy thúc đẩy mọi phong trào của nhà trường Trong các đợt thi, giáo viên luôn co sự chuẩn bị và nỗ lực phấn đấu đê đạt kết quả cao nhất. Sau hô ̣i thi, trường co tông kết rút kinh nghiê ̣m khen thưởng các cá nhân co thành tích xuất sắc. Chính vì làm tốt vấn đề trên nên phần nào cũng đa đô ̣ng viên tinh thần của chị em, nâng dần chất lượng chăm soc giáo dục trẻ trong nhà trường . Trong kế hoạch năm học, xây dựng và đưa ra các hình thức thi đua khen thưởng như: khen thưởng học kỳ, cả năm ngoài ra còn khen thưởng các giáo viên co tiết dạy giỏi trong các lần kiêm tra đột xuất, kiêm tra theo kế hoạch. Đặc biệt là những giáo viên thực hiện các chuyên đề về chuyên môn. Sau mỗi đợt kiêm tra tôi đều co tô chức tông kết đánh giá đông thời trao thưởng cho giáo viên co thành tích trươc hội đông sư phạm nhà trường. Qua đo kích thích mỗi giáo viên đều phát huy hết kha năng hiện co của mình cũng như sự cố gắng vươn lên của giáo viên còn những điêm yếu Bên cạn đo cần co sự quan tâm tơi đội ngũ giáo viên đê giơi thiệu và đề bạt những giáo viên nòng cốt co năng lực chuyên môn và phẩm chất chính trị đê làm cán bộ quản lý, cán bộ cốt cán cho các đoàn thê, chính quyền tạo động lực phấn đấu * Giải phap thứ 7: Chằ lo đời sổg cho đội ̉gũ Bên cạnh viê ̣c đầu tư đê nâng cao trình đô ̣ chuyên môn nghiê ̣p vụ cho đô ̣i ngũ trên các mă ̣t cơ bản về chuyên môn, năng lực sư phạm, phẩm chất nghề nghiê ̣p, mô ̣t điều mà người quản lý nào cũng cần quan tâm sâu sát, đo chính là đời sống tinh thần vâ ̣t chất cho đô ̣i ngũ giáo viên là yếu tố cần thiết đây là mô ̣t trong những vấn đề mà ngành học mầm non noi chung và trường Mầm non Thị 15 Trấn noi riêng, chế đô ̣ giáo viên không đảm bảo đa làm hạn chế khả năng làm viê ̣c của đô ̣i ngũ. Nắm bắt được tâm tư nguyê ̣n vọng, cũng như hiêu được những vất vả kho khăn của giáo viên, ngay tư đầu năm học, nhà trường phối hợp vơi phụ huynh thống nhất thỏa thuâ ̣n mức bôi dưỡng công tác bán trú tại trường tuy mức bôi dưỡng không cao nhưng đo cũng là nguôn đô ̣ng viên tinh thần rât lơn vơi chị em đê chị em yên tâm công tác, ngoài ra trong các ngày lễ, ngày tết nhà trường tham mưu vơi địa phương, phối hợp vơi Hô ̣i phụ huynh tă ̣ng quà cho chị em kịp thời. Bên cạnh đời sống vâ ̣t chất thì đời sống tinh thần cũng không thiếu được, ban giám hiệu thường xuyên phối hợp vơi công đoàn tô chức sinh hoạt, tọa đàm trong các ngày lễ 20/10 và ngày 8/3, tô chức đi tham quan da ngoại, ngày gia đình Viê ̣t Nam 28/6 vơi nô ̣i dung phong phú, thê hiê ̣n bầu không khí đầm ấm, vui vẻ yêu thương, đoàn kết rất cao trong nhà trường, 1000 chị em thực hiê ̣n ba giúp, mỗi khi chị em nào bị ốm hoă ̣c co tâm sự gì không vui thì toàn thê hô ̣i đông thăm hỏi, đô ̣ng viên giúp đỡ nên chị em gắn bo, đoàn kết thực hiê ̣n tốt công tác. Những biê ̣n pháp nâng cao trình đô ̣ nghiê ̣p vụ, chăm lo đời sống trên đây chỉ là những giải pháp tình thế, điều cơ bản và lâu dài là viê ̣c tạo điều kiê ̣n đê giáo viên co được trình đô ̣ chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng được chương trình dạy và học mơi. Đê thực hiê ̣n được điều này, nhà trường luôn phối hợp vơi Công đoàn xây dựng kế hoạch phân công giáo viên dạy thay đê giúp đỡ giáo viên theo kịp chương trình học. Tất cả đông sức, đông lòng, hết lơp này đến lơp khác, hết người này học thì tạo điều kiê ̣n cho người kia được học đê đến hôm nay đô ̣i ngũ co 1000 đạt chuẩn và trên chuẩn. Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến viê ̣c nâng cao chất lượng chăm soc trẻ. Nếu giải quyết thỏa man những nhu cầu về chế đô ̣ đời sống, co khen thưởng vâ ̣t chất và tinh thần kịp thời, công bằng, dân chủ sẽ giúp cho giáo viên, các thành viên trong hô ̣i đông làm viê ̣c tốt hơn, tạo được đô ̣ng cơ phấn đấu rèn luyê ̣n học tâ ̣p trong đô ̣i ngũ, các yếu tố này đảm bảo sẽ tạo năng suất và chất lượng lao đô ̣ng cao, đông thời làm cho chất lượng đô ̣i ngũ ngày càng cao 2.4. Hiệu quả của việc quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngu giáo viên tại trường Mầm non Thị Trấn Triêụ Sơn Sau một năm tôi áp dụng các giải pháp trên vào tình hình thực tế đội ngũ giáo viên của nhà trường, tôi nhận thấy cuối năm học kết quả được nâng lên ro rệt: *Kết quả khảo sat lầ̉ 2: (Sau khi áp dụng một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tai trường Mầm non Thị Trấn Triê ̣u Sơn) + Chất lượng đội ngũ, năng lưc sư phamo Số GV được khảo sát Mức độ Tốt Khá ĐYC Chưa đạt Tỷ lệ tốt, khá (%) 16 9 0 0 1000 Số GV giỏi các cấp Tỉnh Huyện 05 9 Trường 11 CĐ 0 16 25 Nhờ co một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong nhà trường, trong năm học vưa qua đạt kết quả: - Giáo viên đa co nhiêu chuyên biến tốt, về nhận thức, co ý thức trách nhiệm cao, co tinh thần đoàn kết xây dựng tập thê. - Chất lượng đội ngũ đa thực sự nâng cao về năng lực sư phạm, sáng tạo, linh hoạt trong tô chức các hoạt động giáo dục, co năng lực chuyên môn đông đều, 1000 giáo viên co khả năng vâ ̣n dụng sáng tạo hiê ̣u quả các hoạt đô ̣ng theo chương trình đôi mơi và ứng dựng tốt công nghệ thông tin vào trong giảng dạy - 1000 giáo viên sáng tạo trong viê ̣c làm đô dùng đô chơi và trang trí môi trường thân thiê ̣n và tạo hương mở lấy trẻ làm trung tâm đạt hiê ̣u quả cao. - Tỷ lệ giáo viên giỏi các cấp được nâng lên 1000 giáo viên đạt trình đô ̣ chuẩn và 70,60 trên chuẩn. - Đánh giá chất lượng chuẩn giáo viên mầm non co 800 giáo viên đạt tư khá, xuất sắc trở lên về chuẩn đạo đức nhà giáo. - 1000 giáo viên gắn bo vơi nghề, xem nhà trường, lơp học là tô ấm đa đong gop rất lơn trong việc xây dựng nhà trường vững mạnh - Phong trào nhà trường ngày càng phát triên về chất lượng đáp ứng vơi yêu cầu giáo dục mơi hiê ̣n nay. . 17 3. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT 3.1. Bài học kinh nghiệm: Qua việc áp dụng một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ tại trường Mầm non Thị Trấn Triệu Sơn, đê đạt được kết quả nêu trên, tôi rút ra một số kinh nghiệm đo là: 1. Cán bộ quản lý trươc hết phải luôn đôi mơi phương pháp quản lý, là tấm gương tiêu biêu về quá trình bôi dưỡng và tự bôi dưỡng, khẳng định trình độ năng lực chuyên môn của mình trong tập thê sư phạm, biết kích thích nhu cầu tự vươn lên trong tập thê sư phạm do mình phụ trách 2. Tăng cường bôi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ về mọi mặt. Giáo dục tư tưởng nâng cao nhận thức về chính trị, rèn luyện phẩm chất nhà giáo cho đội ngũ giáo viên trong tình hình mơi 3. Nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên về mọi mặt. Bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ công việc phải phù hợp vơi năng lực, sở trường, hoàn cảnh của tưng giáo viên đê phát huy tối đa năng lực của mỗi cá nhân 4. Bôi dưỡng chuyên môn nghiê ̣p vụ thông qua thao giảng, dự giờ, qua công tác kiêm tra nô ̣i bô ̣ trường hoc đê rèn luyê ̣n thêm tay nghề, đúc rút kinh nghiê ̣n về chuyên môn. 5. Tạo điều kiê ̣n cho đô ̣i ngũ giáo viên tham gia học tâ ̣p các lơp bôi dưỡng đào tạo đê nâng cao trình đô ̣ về mọi mă ̣t. 6. Thực hiện tốt công tác kiêm tra nội bộ trường học. đây là chức năng quan trọng vưa là biện pháp quản lý hiệu quả 7. Xây dựng và củng cố hoạt động của tô chuyên môn một cách co nề nếp và khoa học đê phát huy vai trò và xây dựng lực lượng cốt cán năng đô ̣ng nhiê ̣t tình, trách nhiê ̣m đê đẩy mạnh phong trào thi đua của nhà trường. Hoạt động hiệu quả của mỗi giáo viên sẽ tạo ra điều kiện tốt nhất đê mỗi giáo viên tự học hỏi lẫn nhau tư đo nâng cao trình độ năng lực của mình 8. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng tạo động lực cho tập thê nhà trường cùng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là đòn bẩy thúc đẩy mọi phong trào của nhà trường 9. Chăm lo đời sống vâ ̣t chất tinh thần cho đô ̣i ngũ giáo viên, nhân viên trong nhà trường, thực hiê ̣n đầy đủ các chế đô ̣ chính sách đối vơi người lao đô ̣ng theo qui định đê chị em yên tâm công tác, giúp đỡ những giáo viên co hoàn cảnh kho khăn, co chính sách thỏa đáng cho những giáo viên co thành tích nôi bật. Công tác thi đua trong nhà trường cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, thi đua còn là đòn bẩy thúc đẩy mọi phong trào, Công tác thi đua cần được đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, công bằng. 10. Xây dựng mối quan hê ̣ và làm tốt công tác tham mưu vơi các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thê, các cấp các nghành và phụ huynh đê huy đô ̣ng cao 18 nhất các nguôn lực nhằm phát triên nhà trường. Biết tâ ̣n dụng những thời cơ thuâ ̣n lợi, chọn những thời điêm thích hợp đê tham mưu * Kiế̉ ̉ghi: Đối với cấp trên: Quan tâm hơn nữa tơi chế độ của giáo viên đê giáo viên yên tâm công tác. Đối với nhà trườngo Xây dựng nhà trường thực sự là trung tâm bôi dưỡng giáo viên, trong đo co sự chỉ đạo đông bộ của lanh đạo và các tô chức đoàn thê. Tạo điều kiện về kinh phí cho cán bộ, giáo viên trường mầm non đi thăm quan, học tập những đơn vị mầm non điên hình về chất lượng đê cán bộ giáo viên học tập kinh nghiệm của họ. Đối với giáo viên. Tích cực, chủ động trau rôi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động. Trên đây là một số kinh nghiệm trong việc nghiên cứu áp dụng “Mô ̣t sô giải phap quả̉ ly ̉hằ ̉ẩg cao chất lượ̉g đội ̉gũ giao viể ở trườ̉g ̀ầ̀ ̉ỏ Thi Trấ̉ Triêụ Sở” Mă ̣c dù đa dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ đề tài nhưng trong thời gian ngắn không tránh khỏi thiếu sot, rất mong nhận được sự đánh giá, gop ý của các cấp lanh đạo và các bạn đông nghiệp đê thực hiện đạt kết quả cao hơn./. Tôi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN Thi Trấn, ngày 15/4/2019 Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác. Người viết sáng kiến Lê Thi Hoa 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Tài liệu học tập trong chương trình giáo dục mầm non của Bộ GD& ĐT (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT – BGD & ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT). 2. Chương trình giáo dục mầm non của Vụ giáo dục Mầm non do Thạc sĩ Hô Thị Lai Châu, Minh Làng Thị Mai. 3. Tài liệu bôi dưỡng hè cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2017 – 2018. 4. Tài liệu bôi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non - Bộ giáo dục đào tạo - Học viện quản lý giáo dục. 5. Xây dựng và phát triên đội ngũ trong trường mầm non 6. Luật Giáo dục. NXB Chính trị Quốc gia. Hà nội, 2005 7. Nghị quyết hội nghị lần thứ II ban chấp hành Trung ương khoa VIII ơ 20
- Xem thêm -