Tài liệu Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ ở các trường Trung học cơ sở quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

  • Số trang: 118 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 81 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 38254 tài liệu

Mô tả:

1 Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ìs. CŨI & ĐẶNG NGỌC QUANG MỘT SÓ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỀM TRA NỘI B ộ Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CO SỎ QUẬN 11, THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC Sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGHẸ A N -2013 2 Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ìs. CŨI & ĐẶNG NGỌC QUANG MỘT SÓ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỀM TRA NỘI B ộ Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CO SỎ QUẬN 11, THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC Sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LỶ GIÁO DỤC Mã số: 60.14.05 Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Hà Văn Hùng NGHỆ A N -2013 3 LỜI CẢM ƠN Với tấm lòng chân thành, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS.Hà Văn Hùng - người thầy, người đã tận tình giúp đỡ tôi trong việc định hướng đề tài, định hướng các vấn đề nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý thầy, cô của trường Đại học Vinh đã tận tình giảng dạy, giúp đỡ, cung cấp tài liệu và hướng dẫn tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 11, đội ngũ cán bộ quản lý, đồng nghiệp ở các trường trung học cơ sở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đã động viên, tạo điều kiện và giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn. Dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng do khả năng hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những sai sót nhất định. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp chân tình của Quý lãnh đạo, Quý thầy (cô), các bạn học lớp Cao học Quản lý giáo dục K.19A và đồng nghiệp để hoàn chỉnh luận văn này. Xin trân trọng cảm ơn. Tác giả Đặng Ngọc Quang 4 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu ................................................................................3 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3 4. Giả thuyết khoa học .................................................................................. 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu ....................3 6. Phạm vi nghiên cứu 7. Phương pháp nghiên cứu 4 7.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận 4 7.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 4 7.3. Nhóm các phương pháp thống kê toán học 4 8. Đóng góp mói của luận văn 4 9. Cấu trúc của luận văn 5 CHƯƠNG 1: C ơ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI B ộ TRƯỜNG HỌC 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ........................................................ 6 1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài 6 1.1.2. Các nghiên cứu ở trong nước 6 1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài 9 1.2.1. Kiểm tra; kiểm tra nội bộ; kiểm tra nội bộ trường học .9 1.2.1.1. Khái niệm kiểm tra .9 1.2.1.2. Khái niệm kiểm tra nội bộ .10 1.2.1.3. Khái niệm kiểm tra nội bộ trường học ........................................... 10 1.2.2. Quản lý; quản lý giáo dục; quản lý nhà trường 11 1.2.2.1. Khái niệm quản lý 11 1.2.2.2. Khái niệm quản lý giáo dục 13 1.2.2.3. Khái niệm quản lý nhà trường 13 6 1.2.3. Chất lượng; chất lượng công tác kiểm tra nội bộ trường học 14 1.2.3.1. Khái niệm chất lượng 14 1.2.3.2. Khái niệm chất lượng công tác kiểm tra nội bộ trường học ................. 15 1.3. Công tác kiểm tra nội bộ trường trung học cơ sở 16 1.3.1. VỊ trí, vai trò của công tác kiểm tra nội bộ trường trung học cơ sở ........ 16 1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của công tác kiểm tra nội bộ trường trung học cơ sở........................................................................................................................ 17 1.3.2.1. Kiểm tra ..............................17 1.3.2.2. Đánh giá ..............................17 1.3.2.3. Tư vấn ..................................... 1 1.3.2.4. Thúc đẩy ............................ 18 1.3.3. Quy trình kiểm tra nội bộ trường trung học cơ sở 18 1.3.4. Nguyên tắc của kiểm tra nội bộ trường trung học cơ sở 19 7 1.3.4.1. Kiểm tra phải chính xác, khách quan 19 1.3.4.2. Kiểm tra phải thường xuyên, kịp thời 19 1.3.4.3. Kiểm tra phải công khai 19 1.3.4.4. Kiểm tra phải đảm bảo tính giáo dục 19 1.3.4.5. Kiểm tra phải có kinh tế 19 1.4. Một số vấn đề về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ trường trung học cơ sở................................................................................................... 20 1.4.1. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ trường trung học cơ sở.................................................................................................... 20 1.4.2. Quản lý nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ trường trung học cơ sở.....................................................................................................................21 1.4.3. Đối tượng, nội dung của công tác kiểm tra nội bộ trường trung học cơ sở.......................................................................................................................... 22 1.4.3.1. v ề xây dựng đội ngũ 23 8 1.4.3.2. v ề cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính 23 1.4.3.3. v ề kế hoạch phát triển giáo dục 23 1.4.3.4. v ề hoạt động và chất lượng giáo dục, đào tạo 24 1.4.3.5. Tự kiểm tra công tác quản lý của hiệu trưởng 25 1.4.4. Phương pháp kiểm tra nội bộ trường trung học cơ sở 25 1.4.4.1. Phương pháp quan sát 25 1.4.4.2. Phương pháp phân tích tài liệu sản phẩm 27 1.4.4.3. Các phương pháp tác động trực tiếp đối tượng 27 1.4.4.4. Phương pháp tham dự các hoạt động giáo dục cụ thể 28 1.5. Ket luận chương 1 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI B ộ Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC c ơ SỞ ỌUẬN 11, THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH 2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và tình hình giáo dục của quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 30 9 2.1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của quận 11, thành phố Hồ Chí Minh ........................................................................................................31 2.1.2. Khái quát về tình hình giáo dục chung và giáo dục bậc trung học cơ sở của quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 33 2.1.2.1. Khái quát về tình hình giáo dục chung của quận 11, thành phố Hồ Chí Minh .................................................................................................................... 33 2.1.2.2. Khái quát về tình hình giáo dục bậc trung học cơ sở của quận 11, thành phố Hồ Chí Minh ................................................................................................ 36 2.2. Thực trạng công tác kiểm tra nội bộ ở các trường trung học cơ sờ quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 38 2.2.1. Nhận thức về công tác kiểm tra nội bộ trường học 38 2.2.2. Nhận thức về Ban kiểm tra nội bộ trường học 42 2.2.3. Tổ chức hoạt động của Ban kiểm tra nội bộ trường học 44 2.2.4. Nhận thức về mối liên hệ giữa kế hoạch năm học và kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học .......................................................................................................46 2.2.5. Thực trạng về lực lượng, nội dung công tác kiểm tra nội bộ trường học .48 10 2.2.5.1. Lực lượng kiểm tra nội bộ trường học 48 2.2.5.2. Thực trạng về nội dung công tác kiểm tra nội bộ trường học .............. 49 2.2.6..Thực trạng về thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học ................. 51 2.2.6.1. Ý kiến của giáo viên, nhân viên được kiểm tra về thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học 51 2.2.6.2. Biên bản kiểm tra nội bộ trường học 53 2.2.7. Thực trạng về thực hiện công tác sau kiểm tra nội bộ trường học .......... 55 2.3. Nhận định chung về quản lý chất lượng của kiểm tra nội bộ ở các trường trung học cơ sở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 58 2.3.1. Các mặt thành công 58 2.3.2. Các mặt tồn tại 59 2.4. Nguyên nhân của thực trạng 60 2.4.1. Nguyên nhân khách quan ...... 60 2.4.2. Nguyên nhân chủ quan ...........60 11 2.5. Kết luận chương 2 61 CHƯƠNG 3: MỘT SÓ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC C ơ SỞ QUẬN 11, THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH 3.1. Các nguyên tắc đề xuất giải pháp 63 3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 63 3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 63 3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả 64 3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 64 3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ ở các trường trung học cơ sở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 65 3.2.1. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về công tác kiểm tra nội bộ trường học 65 3.2.1.1. Mục tiêu của giải pháp 65 3.2.1.2. Nội dung của giải pháp 65 3.2.1.3. Cách thức thực hiện giải pháp 66 12 3.2.1.4. Điều kiện của giải pháp ............................................................................ 66 3.2.2. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên Ban kiểm tra nội bộ trường học ............................................................................................................67 3.2.2.1. Mục tiêu của giải pháp 67 3.2.2.2. Nội dung của giải pháp 67 3.2.2.3. Cách thức thực hiện giải pháp 68 3.2.2.4. Điều kiện của giải pháp 70 3.2.3. Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học .......... 71 3.2.3.1. Mục tiêu của giải pháp 71 3.2.3.2. Nội dung của giải pháp 71 3.2.3.3. Cách thức thực hiện giải pháp 72 3.2.3.4. Điều kiện của giải pháp 76 3.2.4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm tra nội bộ trường học ............................................................................................................78 13 3.2.4.1. Mục tiêu của giải pháp 78 3.2.4.2. Nội dung của giải pháp 78 3.2.4.3. Cách thức thực hiện giải pháp 78 3.2.4.4. Điều kiện của giải pháp 80 3.2.5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm tra nội bộ trường học 82 3.2.5.1. Mục tiêu của giải pháp 82 3.2.5.2. Nội dung của giải pháp 82 3.2.5.3. Cách thức thực hiện giải pháp 82 3.2.5.4. Điều kiện của giải pháp 83 3.3. Thăm dò sự cần thiết và khả thi của các giải pháp đề xuất 83 3.4. Ket luận chương 3 85 KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ 1. Kết luân 86 14 2. Kiến nghị ............................................................................... 88 2 .ỉ. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 11 ....................................................................... 88 2.2. Đối với cán bộ quản lý ở các trường trung học cơ sở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 15 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Điều đó được thể hiện trong Điều 35, chương I, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nguồn lực con người Việt Nam càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã nêu rõ cần phải “đoi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất ỉượng nguồn nhân lực, quan tâm đến nhân lực lãnh đạo, quản lý.”[14]. Trong Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đọan 2011 - 2020, Chính phủ đã đề ra 11 giải pháp, trong đó có 2 giải pháp mang tính đột phá là: đối mói quản lý giáo dục; và xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Kiểm tra là một trong những chức năng cơ bản của quản lý. Đó là công việc hoạt động nghiệp vụ mà người quản lý ở bất kỳ cấp nào, cương vị nào cũng phải thực hiện để biết rõ những kế họach, mục tiêu đề ra thực tế đã đạt được đến đâu và như thế nào. Từ đó tìm ra các biện pháp động viên, giúp đỡ, uốn nắn và điều chỉnh. Kiểm tra nội bộ nhà trường là hoạt động tự kiểm tra của Hiệu trưởng bao gồm: Hiệu trưởng tiến hành kiểm tra tất cả các thành tố cấu thành hệ thống nhà trường, đặc biệt kiểm tra công việc, hoạt động, mối quan hệ của mọi thành viên và những điều kiện, phương tiện phục vụ cho dạy học và giáo dục trong trường. Công tác kiểm tra nội bộ nhà trường là hoạt động mang tính pháp chế. 16 Hiện nay công tác kiểm tra nội bộ trường học ở các trường phổ thông quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đang còn nhiều tồn tại, yếu kém. Đặc biệt công tác kiểm tra nội bộ ở các trường trung học cơ sở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh được tiến hành theo thói quen, theo kinh nghiệm, chưa thực hiện theo đúng các văn bản hướng dẫn của cấp trên, chưa thể hiện được vai trò tư vấn, thúc đẩy thông qua các cuộc kiểm tra; một số nơi còn được tiến hành một cách hình thức, mang tính đối phó, chưa thực sự thấy được đây là việc làm tối cần thiết đối với người làm công tác quản lý, chưa đáp ứng được yêu cầu cấp bách của xã hội hiện nay. Chính vì thế, việc đổi mới hoạt động kiểm tra, tìm ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác kiểm tra nội bộ trường học là yêu cầu cấp bách, nhằm giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, góp phần đổi mới công tác quản lý nhà trường nói riêng và quản lý giáo dục nói chung; làm cho giáo dục phát triển, đáp ứng được nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Ngoài ra công tác kiểm tra nội bộ trường học cũng là một trong những giải pháp quan trọng trong việc thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành Giáo dục đào tạo như cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ... Xuất phát từ lý luận và thực tiễn nêu trên, tác giả chọn đề tài nguyên cứu: Một số giải pháp quản lý nâng cao chất luợng công tác kiếm tra nội bộ ở các trường trung học cơ sở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình. 17 2. Mục dích nghiên cứu: Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ ở các trường trung học cơ sở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, nhằm góp phần giúp Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. 3. Khách thế và đối tượng nghiên cứu: - Khách thể nghiên cứu: công tác kiểm tra nội bộ và chất lượng kiểm tra nội bộ ở các trường trung học cơ sở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. - Đối tượng nghiên cứu: một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ ở các trường trung học cơ sở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. 4. Giả thuyết khoa học: Nếu xây dựng được một số giải pháp quản lý có cơ sở khoa học và có tính khả thi thì sẽ nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ ở các trường trung học cơ sở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu cơ sở lý luận của công tác kiểm tra nội bộ trường học. - Nghiên cứu thực trạng của công tác kiểm tra nội bộ trường học ở các trường trung học cơ sở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. - Đe xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ ở các trường trung học cơ sở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. 6. Phạm vi nghiên cứu: Phạm vị nghiên cứu: Đe tài tập trung nguyên cứu, khảo sát chất lượng công tác kiểm tra nội bộ ở các trường trung học cơ sở công lập quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. 18 7. Phương pháp nghiên cứu: 7.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận: Sưu tầm, nghiên cứu và tổng hợp từ tài liệu tham khảo, các văn bản pháp quy về chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến công tác quản lý giáo dục và công tác kiểm tra nội bộ trường học đối với bậc trung học cơ sở. Tổng hợp các tài liệu về phát triển giáo dục đào tạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. 7.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Quan sát, điều tra, phỏng vấn, tổng kết kinh nghiệm. Phân tích, so sánh, tổng hợp, đánh giá thực trạng hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ ở các trường trung học cơ sở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. 7.3. Nhóm các phương pháp thống kê toán học: Nhằm xử lý số liệu thu được. 8. Đóng góp mói của luận văn: về mặt lý luận: Phân tích, hệ thống cơ sở lý luận và làm rõ khái niệm về công tác kiểm tra nội bộ trường học. về mặt thực tiễn: - Đánh giá thực trạng công tác kiểm tra nội bộ ở các trường trung học cơ sở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời tìm ra nguyên nhân tồn tại, yếu kém cần giải quyết. - Đe xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ ở các trường trung học cơ sở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường; đáp ứng được công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quan tâm đến nhân lực lãnh đạo, quản lý; nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ đổi mới. 19 9. Cấu trúc của luận văn: Ngoài phần Mở đầu, Ket luận và Tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận của quản lý nâng cao chất lượng công tác kiếm tra nội bộ trường học. Chương 2: Thực trạng quản lý chất lượng công tác kiếm tra nội bộ ở các trường trung học cơ sở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Chương 3: Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ ở các trường trung học cơ sở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. 20 CHƯƠNG 1 C ơ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIÊM TRA NỘI B ộ TRƯỜNG HỌC 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề: 1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài: Như chúng ta đã biết, một đất nước muốn có nền kinh tế phát triển đòi hỏi đất nước ấy phải có một nền giáo dục phát triển. Do đó tại một số nước có nền kinh tế phát triển như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Singapore, ... đã đầu tư nhân lực, tài lực, cũng như sự quan tâm tạo điều kiện rất lớn của chính phủ để phát triển nền giáo dục hiện đại, và đặc biệt hơn là họ đã vận dụng tốt những kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp vào việc quản lý chất lượng nhà trường theo tiêu chuẩn ISO. Trong đó công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng từ bên trong đơn vị được xem là quan trọng nhất để quyết định chất lượng, thương hiệu của một đơn vị. Trong những năm gần đây, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 11 đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ chủ chốt và Hiệu trưởng các trường THCS trong quận về 8 bài học quản lý đối với Hiệu trưởng các trường theo tài liệu của Học viện giáo dục Singapore; đồng thời tổ chức cho Hiệu trưởng các trường tham quan học tập thực tế tại một số trường tại Singapore. Qua tập huấn và tìm hiểu thực tế cho thấy công tác kiểm tra nội bộ trường học cỏ vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý nhà trường. 1.1.2. Các nghiên cúu ở trong nước: Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nguồn lực con người Việt Nam càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triến đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Điều này
- Xem thêm -