Tài liệu Một số giải pháp phát triển văn hoá doanh nghiệ

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13477 tài liệu

Mô tả:

Låìi noïi âáöu Thãú giåïi hiãûn nay âang diãùn ra mäüt xu hæåïng chuí âaûo laì khu væûc hoaï vaì toaìn cáöu hoaï caïc nãön kinh tãú. Khäng thãø âæïng ngoaìi xu thãú naìy, næåïc ta âaî chuí âäüng tham gia våïi quaï trçnh häüi nháûp. Quaï trçnh häüi nháûp âang âàût ra cho caïc doanh nghiãûp Viãût Nam nhæîng cå häüi låïn vaì nhæîng thaïch thæïc gay gàõt, buäüc caïc doanh nhán, doanh nghiãûp næåïc ta phaíi náng cao trçnh âäü nháûn thæïc vaì kyî nàng, phaït huy näüi læûc vaì biãút táûn duûng mäi træåìng, ngoaûi læûc thuáûn låüi âãø náng cao hiãûu quaí kinh doanh vaì sæïc caûnh tranh cuía mçnh. Trong lénh væûc kinh tãú, kinh doanh thç váún âãö khai thaïc, phaït huy näüi læûc khäng thãø boí qua cäng taïc nghiãn cæïu vaì phaït triãøn vàn hoaï kinh doanh. Nháûn thæïc âæåüc táöm quan troüng cuía viãûc phaït triãøn vàn hoaï doanh nghiãûp trong hoaût âäüng kinh doanh, nhàòm náng cao vë thãú caûnh tranh cuía doanh nghiãûp, cuìng våïi quaï trçnh quan saït tçm hiãøu váún âãö Vàn hoaï doanh nghiãûp taûi Cäng ty TNHH Thaïi Bçnh Dæång em âaî choün âãö taìi "Mäüt säú giaíi phaïp phaït triãøn vàn hoaï doanh nghiãûp taûi Cäng ty TNHH Thaïi Bçnh Dæång". Âãö taìi gäöm ba pháön chênh: Pháön I. Cå såí lyï luáûn vãö vàn hoaï doanh nghiãûp. Pháön II. Tçnh hçnh hoaût âäüng kinh doanh cuía Cäng ty TNHH Thaïi Bçnh Dæång vaì thæûc traûng vãö vàn hoaï doanh nghiãûp taûi cäng ty. Pháön III. Mäüt säú giaíi phaïp phaït triãøn vàn hoaï doanh nghiãûp taûi Cäng ty TNHH Thaïi Bçnh Dæång. Âãö taìi âæåüc hoaìn thaình våïi sæû giuïp âåî táûn tçnh cuía cä giaïo hæåïng dáùn, sæû giuïp âåî cuía cå quan thæûc táûp. Màûc duì coï nhiãöu cäú gàõng nhæng kiãún thæïc coìn haûn chãú, âãö taìi chàõc chàõn coìn nhiãöu thiãúu soït, kênh mong tháöy cä giaïo vaì caïc baûn coï nhæîng yï kiãún âoïng goïp âãø âãö taìi âæåüc täút hån. Xin chán thaình caím ån. Sinh viãn thæûc hiãûn Nguyãùn Thë Phæång Thaío PHÁÖN I. CÅ SÅÍ LYÏ LUÁÛN VÃÖ VÀN HOAÏ DOANH NGHIÃÛP. I. VÀN HOAÏ DOANH NGHIÃÛP - NÃÖN TAÍNG CUÍA SÆÛ PHAÏT TRIÃØN: Vàn hoaï doanh nghiãûp laì toaìn bäü nhæîng giaï trë tinh tháön maì doanh nghiãûp taûo ra trong quaï trçnh saín xuáút kinh doanh taïc âäüng âãún tçnh caím, lyï trê vaì haình vi cuía caïc thaình viãn cuîng nhæ sæû phaït triãøn bãön væîng cuía doanh nghiãûp. Vàn hoaï doanh nghiãûp gàõn våïi âàûc âiãøm cuía tæìng dán täüc, trong tæìng giai âoaûn phaït triãøn cho âãún tæìng doanh nhán tæìng ngæåìi lao âäüng. Do âoï vàn hoaï doanh nghiãûp ráút phong phuï âa daûng, Tuy âa daûng nhæng vàn hoaï doanh nghiãûp khäng phaíi vä hçnh, khoï nháûn biãút maì ráút hæîu hçnh, thãø hiãûn mäüt caïch váût cháút, chàóng nhæîng trong haình vi kinh doanh giao tiãúp cuía cäng nhán, caïn bäü trong doanh nghiãûp, maì caí trong haìng hoaï dëch vuû cuía doanh nghiãûp, tæì máùu maî kiãøu daïng âãún näüi dung cháút læåüng. Vàn hoaï doanh nghiãûp laì cå såí cuía toaìn bäü chuí træång, biãûn phaïp cuû thãø trong saín xuáút kinh doanh cuía doanh nghiãûp, chi phäúi kãút quaí kinh doanh cuía doanh nghiãûp. Chênh vç váûy, coï thãø noïi thaình cäng hay tháút baûi cuía caïc doanh nghiãûp âãöu gàõn liãön våïi viãûc coï hay khäng coï vàn hoaï doanh nghiãûp theo âuïng nghéa cuía khaïi niãûm naìy. ÅÍ næåïc ra nãúu tênh trong mäüt tháûp kè qua, thç trong nhæîng nàm âáút næåïc bë âä häü, nhiãöu doanh nghiãûp âaî khåíi xæåïng nhæîng yï tæåíng ráút måïi trong viãûc phaït triãøn cäng thæång nghiãûp, hçnh thaình nhæîng nãön moïng âáöu tiãn cuía Vàn hoaï doanh nghiãûp næåïc ta, âoï laì tinh tháön dán täüc trong kinh doanh, duîng caím caûnh tranh våïi tæ baín Phaïp, Hoa, luïc âoï âang laìm chuí trãn thë træåìng. Trong nhæîng nàm thæûc hiãûn kãú hoaûch hoaï táûp trung do thë træåìng vaì caïc quy luáût cuía thë træåìng khäng âæåüc cäng nháûn, caïc doanh nghiãûp næåïc ta tiãún haình saín xuáút kinh doanh theo chè tiãu phaïp lãûnh âæåüc ban haình tæì trãn saín pháøm laìm ra âæåüc giao näüp lãn cáúp trãn, khäng tênh âãún nhu cáöu thë træåìng, khäng haûch toaïn âãún giaï caí, cäüng våïi tiãön læång, tiãön thæåíng trong doanh nghiãûp khäng gàõn våïi kãút quaí saín xuáút... thãø chãú kãú hoaûch hoaï táûp trung cuîng khäng baío âaím traïch nhiãûm vaì quyãön haûn cuía doanh nghiãûp våïi tæ caïch laì mäüt thæûc tãø kinh doanh, haûn chãú tênh saïng taûo, tinh tháön kinh doanh cuía ngæåìi quaín lyï doanh nghiãûp. Tuy váûy, cuîng trong thåìi kyì naìy nhæîng caïn bäü quaín lyï doanh nghiãûp âaî maûnh daûn tçm toìi thæí nghiãûm caïch laìm àn måïi, taûo ra mäüt säú mä hçnh kinh doanh coï hiãûu quaí. Nhæîng mä hçnh naìy âaî nãu lãn mäüt säú âàûc træng cuía vàn hoaï doanh nghiãûp Viãût Nam thåìi âoï: tinh tháön daïm nghé daïm laìm, nàng âäüng saïng taûo, væån lãn khàõc phuûc khoï khàn thiãúu thäún. Truyãön thäúng vàn hoaï âoï âaî coï aính hæåíng täút âäúi våïi thãú hãû doanh nhán ngaìy nay. Cäng cuäüc âäøi måïi âaî âem laûi cho caïc doanh nhán, doanh nghiãûp næåïc ta nhæîng âiãöu kiãûn måïi coï yï nghéa tæìng bæåïc hçnh thaình Vàn hoaï doanh nghiãûp phuì håüp våïi âàûc âiãøm kinh tãú, xaî häüi næåïc ta, âoï laì Vàn hoaï doanh nghiãûp Viãût Nam. Cäng cuäüc âäøi måïi âaî âem laûi sæû giaíi phoïng caïc læûc læåüng saín xuáút, quyãön tæû do kinh doanh cuía mäùi cäng dán trong khuän khäø phaïp luáût cho pheïp. Âoï cuîng laì phaït huy sæïc maûnh cuía toaìn dán täüc trong cäng cuäüc xáy dæûng âáút næåïc giaìu âeûp. Chuïng ta âaî âáúu tranh chäúng ngoaûi xám haìng thãú kyí âaî âem laûi sæû tæû do cho dán täüc, thç ngaìy nay khäng cam chëu maîi caính ngheìo naìn, laûc háûu. Chênh vç váûy, tæìng doanh nhán, doanh nghiãûp phaíi váûn duûng âæåüc tinh tháön báút khuáút áúy vaìo saín xuáút. II. HAI MÀÛT CHÊNH CUÍA VÀN HOAÏ DOANH NGHIÃÛP: Tênh cuû thãø cuía Vàn hoaï doanh nghiãûp thãø hiãûn trãn hai màût laì muûc âêch kinh doanh vaì phæång phaïp kinh doanh. 1. Muûc âêch kinh doanh: Thæåìng coï hai âiãøm chung nhæ sau: - Thæï nháút laì âaût hiãûu quaí cao tæïc laì låüi nhuáûn täúi âa cho caï nhán, cäüng âäöng vaì hiãûu quaí xaî häüi. Âiãöu cáön thiãút phaíi coi troüng laì muûc âêch låüi nhuáûn vaì hiãûu quaí caï nhán, vç âoï laì âäüng læûc træûc tiãúp cuía mäùi doanh nhán khi tiãún haình hoaût âäüng kinh doanh. Nhæng trong thæûc tãú coï xaíy ra træåìng håüp muûc âêch låüi nhuáûn vaì hiãûu quaí caï nhán máu thuáùn våïi muûc âêch vaì hiãûu quaí xaî häüi, muäún âaím baío sæû thäúng nháút giæîa muûc âêch caï nhán vaì muûc âêch cäüng âäöng thç cáön phaíi xaïc âënh âuïng mæïc âäü cuía tæìng muûc âêch cuû thãø vaì phæång phaïp âãø âaût hai pháön muûc âêch. Viãûc xaïc âënh cho âuïng mæïc âäü vaì phæång phaïp âãø âaût sæû thoaí maîn cuía muûc âêch caï nhán, cäüng âäöng thuäüc vãö giåïi laînh âaûo cuía doanh nghiãûp, âoï chênh laì vàn hoaï doanh nhán. - Thæï hai laì coï tênh nhán vàn, thãø hiãûn åí hai màût: âäúi våïi con ngæåìi vaì âäúi våïi tæû nhiãn. Âäúi våïi con ngæåìi (laì quan troüng nháút) âoï laì âaïp æïng tåïi mæïc cao nháút nhu cáöu con ngæåìi, laì tän troüng pháøm giaï, nhán caïch con ngæåìi, loaûi træì viãûc xáy dæûng sæû laìm giaìu báút chênh, khäng chåi xáúu, duìng nhæîng thuí âoaûn maïnh khoeï, caûm báøy âãø haûi nhau trong kinh doanh. Âäúi våïi thiãn nhiãn, âoï laì gàõn kinh doanh våïi baío vãû mäi træåìng sinh thaïi, khäng laìm ä nhiãùm mäi træåìng, huyí hoaûi mäi træåìng sinh thaïi. 2. Phæång phaïp kinh doanh: Tæïc laì doanh nghiãûp âaût tåïi muûc âêch bàòng con âæåìng naìo våïi nhæîng nguäön læûc naìo. Nãúu muûc âêch kinh doanh laì yãúu täú quyãút âënh taûo dæûng nãön vàn hoaï doanh nghiãûp, thç phæång phaïp kinh doanh laûi laì yãúu täú liãn quan chàût cheî âäúi våïi viãûc thæûc hiãûn muûc âêch âoï, âiãöu naìy noïi lãn trong kinh doanh khäng thãø âaût muûc âêch bàòng báút cæï giaï naìo maì phaíi tuán theo nhæîng nguyãn tàõc luáût phaïp vaì âaûo âæïc trong khi thæûc hiãûn caïc phæång phaïp kinh doanh, âoï chênh laì vàn hoaï trong phæång phaïp kinh doanh cuía doanh nghiãûp. Nhæîng âiãøm chung vãö phæång phaïp kinh doanh, âoï laì: - Tuán thuí phaïp luáût (kãø caí luáût phaïp quäúc gia, quäúc tãú cuîng nhæ âiãöu lãû, näüi quy cuía tæìng doanh nghiãûp) baío âaím tênh minh baûch, cäng khai trong kinh doanh. - Dæûa vaìo khoa hoüc, kyî thuáût, váûn duûng cäng nghãû tiãn tiãún trong âiãöu haình saín xuáút kinh doanh. - Quyï troüng quan hãû con ngæåìi, phaït huy nàng læûc xaî häüi bao gäöm caïc yãúu täú: giåïi laînh âaûo chênh trë, quan chæïc quaín lyï, tri thæïc, doanh nghiãûp vaì ngæåìi lao âäüng. IV. VÀN HOAÏ DOANH NGHIÃÛP ÅÍ NÆÅÏC TA HIÃÛN NAY: Xáy dæûng vaì phaït triãøn vàn hoaï doanh nghiãûp næåïc ta hiãûn nay coï taïc duûng ráút quan troüng trong viãûc náng cao hiãûu quaí vaì sæïc caûnh tranh cuía doanh nghiãûp theo yãu cáöu phaït triãøn kinh tãú âáút næåïc vaì häüi nháûp kinh tãú quäúc tãú. Vàn hoaï doanh nghiãûp Viãût Nam âæåüc hçnh thaình laì mäüt pháön quan troüng cuía vàn hoaï Viãût Nam âæåüc læu truyãön vaì buì âàõp tæì thãú hãû naìy âãún thãú hãû khaïc maì chuïng ta cáön gçn giæî vaì bäöi âàõp tiãúp trong giai âoaûn cäng nghiãûp hoaï, hiãûn âaûi hoaï hiãûn nay vaì chuí âäüng häüi nháûp kinh tãú quäúc tãú. Vàn hoaï doanh nghiãûp næåïc ta tiãúp thu nhæîng nhán täú vàn hoaï trong kinh doanh hçnh thaình qua nhiãöu nàm cuía caïc nãön kinh tãú haìng hoaï trãn thãú giåïi, âäöng thåìi tiãúp thu vaì phaït huy nhæîng tinh hoa vàn hoaï trong kinh doanh cuía cha äng, váûn duûng phuì håüp âàûc âiãøm cuía xaî häüi ngaìy nay, âoï laì hiãûn âaûi hoaï truyãön thäúng hoaï... chè coï nhæ váûy måïi kãút håüp âæåüc täút truyãön thäúng vaì hiãûn âaûi, âoï laì sæû kãút håüp coï choün loüc vaì náng cao, tæìng bæåïc hçnh thaình vàn hoaï doanh nghiãûp mang âàûc sàõc Viãût Nam. * Mäüt säú âiãøm näøi báût vãö vàn hoaï doanh nghiãûp åí næåïc ta trong giai âoaûn hiãûn nay. 1. Kinh doanh vç låüi êch cuía mäùi doanh nghiãûp vaì vç låüi êch cuía dán täüc: Tæì cäng cuäüc âäøi måïi âæåüc bàõt âáöu âãún nay, åí næåïc ta âaî dáön dáön hçnh thaình kinh doanh måïi, âoï laì kinh doanh vç låüi êch cuía mäùi doanh nghiãûp vaì låüi êch cuía caí dán täüc. Tranh thuí cuía caïc doanh nghiãûp, cuía mäùi doanh nhán. Vç váûy chuïng ta luän cáön phaíi âàûc biãût quan tám âãún låüi êch cuía caï nhán khäng vç nháún maûnh låüi êch chung maì coi nheû låüi êch kinh doanh cuía mäùi caï nhán doanh nhán. Ngaìy nay, muûc âêch kinh doanh cuía mäùi doanh nghiãûp gàõn våïi cäng cuäüc phaït triãøn kinh tãú âáút næåïc, vç låüi êch caï nhán, gia âçnh vaì låüi êch cuía caïc âáút næåïc, dán täüc. Khaïc våïi doanh nhán caïc næåïc kinh tãú phaït triãøn vaì cuîng khäng nãn bë nhçn nháûn nhæ giai cáúp boïc läüt, doanh nhán næåïc ta ngaìy nay coï näøi âau tràn tråí riãng, näøi âau cuía mäüt dán täüc kiãn cæåìng, thäng minh maì váùn phaíi chëu caính laûc háûu keïm phaït triãøn. Mäùi doanh nghiãûp phaït triãøn khäng chè vç baín thán cuía doanh nhán maì coìn vç sæû phaït triãøn cuía quã hæång, cuía mäùi huyãûn, tènh, âäüng cå âoï thuïc âáøy mäùi doanh nhán ngaìy caìng væån lãn. Caïi muûc âêch áúy âang âæåüc thãø hiãûn trong caïc doanh nghiãûp coï haìng hoaï âæåüc ngæåìi tiãu duìng bçnh choün âaût cháút læåüng cao trong nhæîng nàm gáön âáy. Tuy nhiãn, cuîng cáön tháúy ràòng muûc âêch kinh doanh cuía mäùi doanh nhán åí næåïc ta hiãûn nay ráút âa daûng vãö tênh cháút, båíi veì leî säúng cuía con ngæåìi laì âa daûng, phoïng phuï , nhiãöu maìu veî, nháút laì trong âiãöu kiãûn nãön kinh tãú âang trong giai âoaûn chuyãøn âäøi lãn cå chãú thë træåìng. Qua caïc cuäüc kiãøm tra xaî häüi hoüc, coï thãø tháúy mäüt säú khuynh hæåïng näøi báûc nhæ: coï ngæåìi kinh doanh âãø mong kiãúm âæåüc nhiãöu tiãön, coï ngæåìi muäún thäng qua kinh doanh âãø coï danh tiãúng låïn, uy tên vaì âëa vë xaî häüi cao, coï ngæåìi muäún væån lãn tiãúp näúi truyãön thäúng gia âçnh, laûi coï ngæåìi kinh doanh vç khaït khao tæû hoaìn thiãûn baín thán, coï yï chê maûnh meî vãö sæû phaït triãøn tæû do cuía con ngæåìi trong chãú âäü xaî häüi måïi. 2. Vàn hoaï doanh nghiãûp âoìi hoíi gàõn boï chàût cheî hiãûu quaí kinh doanh vaì tênh nhán vàn trong kinh doanh: Khäng thãø âaût âæåüc hiãûu quaí bàòng báút cæï giaï naìo maì phaíi coi troüng giaï trë nhán vàn. Kinh doanh âi âäi våïi viãûc tän troüng con ngæåìi vaì baío vãû mäi træåìng. Âiãöu âàûc biãût quan troüng laì náng cao tinh tháön cäüng âäöng dán täüc trong moüi hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía caïc doanh nghiãûp, mäüt âàûc âiãøm cuía vàn hoaï doanh nghiãûp maì chuïng ta cáön xáy dæûng, chuïng ta âãö cao yï chê tæû láûp tæû cæåìng væån lãn cuía mäùi doanh nghiãûp. Âäöng thåìi huy âäüng tênh cäüng âäöng, tênh truyãön thäúng "chë ngaî em náng", "laï laình âuìm laï raïch" cuía dán täüc. Âäöng thåìi chuïng ta khuyãún khêch doanh nghiãûp tham gia caïc hoaût âäüng xaî häüi nhæ xoaï âoïi giaím ngheìo, cæïu tråü âäöng baìo gàûp thiãn tai, tham gia caïc hoaût âäüng tæì thiãûn... Âiãöu cáön nháún maûnh hiãûn nay laì khàõc phuûc chuí nghéa thæûc duûng, duìng moüi thuí âoaûn âãø âaût âæåüc låüi nhuáûn, tháûm chê siãu låüi nhuáûn, báút kãø viãûc laìm âoï coï haûi cho ngæåìi khaïc, caïc thuí âoaûn laìm giaìu báút cháúp tçnh nghéa, tháûm chê laìm giaìu trãn sæû âau khäø cuía âäúi taïc, trãn sæû phaï saín cuía nhæîng doanh nghiãûp yãúu thãú. Coï thãø tháúy roî nhæåüc âiãøm vãö màût naìy cuía doanh nghiãûp næåïc ta trong nhiãöu træåìng håüp nhæ caûnh tranh báút håüp phaïp, tranh giaình thë træåìng, âaïng phã phaïn nháút laì nhæîng thuí âoaûn haû giaï, phaï giaï khi xuáút kháøu haìng hoaï. Trong bäúi caính kinh tãú thãú giåïi vaì khu væûc hiãûn nay, khi cuäüc caûnh tranh vãö cháút læåüng vaì giaï caí diãùn ra gay gàõt, chuïng ta âãö cao viãûc náng cao khaí nàng caûnh tranh cuía mäùi doanh nghiãûp laûi caìng phaíi âãö cao tênh táûp thãø, truyãön thäúng âoaìn kãút dán täüc trong kinh doanh. Do váûy, cáön phaíi âàûc biãût phaït huy vai troì cuía caïc hiãûp häüi doanh nghiãûp âãø khai thaïc täút hån moüi nguäön læûc trong xaî häüi, kãø caí thu huït taìi tråü tæì bãn ngoaìi, phaït triãøn caïc hoaût âäüng tråü giuïp mäüt caïch træûc tiãúp, coï hiãûu quaí, khàõc phuûc nhæîng yãúu keïm cuía doanh nghiãûp khi hoaût âäüng riãng leí. Caïc hiãûp häüi doanh nghiãûp coï thãø cung cáúp nhiãöu loaûi dëch vuû âa daûng cho tæìng häüi viãn nhæ cung cáúp thäng tin tæ váún, âaìo taûo, cuìng nhau thæång thaío giaíi quyãút nhæîng váún âãö cuû thãø maì tæìng doanh nghiãûp riãng leí khäng tæû giaíi quyãút âæåüc âãø âaím baío låüi êch chung cuía toaìn ngaình, baío âaím vàn hoaï doanh nghiãûp, khàõc phuûc nhæîng khuyãút âiãøm cuía thë træåìng. 3. Con ngæåìi laì yãúu täú cho sæû hçnh thaình vaì phaït huy vàn hoaï doanh nghiãûp: Trong viãûc phaït triãøn doanh nghiãûp, doanh nghiãûp khäng chè tàng väún, tàng låüi nhuáûn, tàng thu nháûp cho ngæåìi lao âäüng maì phaíi taûo ra mäi træåìng vàn hoaï doanh nghiãûp tiãún bäü cuîng tæïc laì taûo ra sæïc maûnh täøng thãø cäø vuî ngæåìi lao âäüng trong doanh nghiãûp, lao âäüng saïng taûo våïi niãöm tin lyï tæåíng cao âeûp. Vàn hoaï doanh nghiãûp laì lyï tæåíng vaì caïc nguyãn tàõc chi phäúi haình âäüng cuía doanh nghiãûp cuîng nhæ cuía moüi thaình viãn, laì hãû giaï trë taûo nãn nguäön læûc cho sæû phaït triãøn bãön væîng cuía mäüt doanh nghiãûp. Do váûy caìng cáön thiãút phaíi phaït huy nhán täú con ngæåìi trong khi xáy dæûng vàn hoaï doanh nghiãûp coï thãø nãu ba cáúp âäü trong viãûc phaït huy nhán täú con ngæåìi trong doanh nghiãûp. + Cáúp âäü thæï nháút laì náng cao nàng læûc tiãöm nàng cuía mäùi cäng nhán, viãn chæïc thäng qua biãûn phaïp giaïo duûc âaìo taûo vãö kinh tãú, cäng nghãû, quaín lyï. + Cáúp âäü thæï hai laì biãún nàng læûc tiãöm nàng âoï thaình hiãûn thæûc, thäng qua caïc biãûn phaïp khuyãún khêch, kêch thêch sæïc saïng taûo trong lao âäüng saín xuáút. + Cáúp âäü thæï ba laì táûp trung cho caïc tiãöm læûc caï nhán cuía cäng nhán viãn chæïc vaì viãûc thæûc hiãûn muûc tiãu cuía doanh nghiãûp, thäng qua caïc biãûn phaïp täø chæïc quaín lyï vaì nhán sæû. Cáúp âäü thæï ba coï yï nghéa âàûc biãût quan troüng båíi vç vàn hoaï doanh nghiãûp khäng phaíi laì kãút quaí cuía sæû phaït triãøn tæû phaït trong quaï trçnh saín xuáút kinh doanh maì noï âæåüc âënh hæåïng xáy dæûng vaì hçnh thaình trong yï thæïc cuía ngæåìi quaín lyï doanh nghiãûp. Do váûy, phaíi âaìo taûo vaì troüng duûng âäüi nguî doanh nhán nàõm âæåüc vàn hoaï doanh nghiãûp vaì váûn duûng âæåüc vàn hoaï doanh nghiãûp, trong quan hãû våïi caïc âäúi taïc cuîng nhæ trong viãûc quaín lyï, âiãöu haình näüi bäü doanh nghiãûp. 4. Nhæîng neït chung cuía tæìng doanh nghiãûp Viãût Nam vaì tæìng neït riãng cuía tæìng doanh nghiãûp: Tæìng doanh nghiãûp coï nhæîng âàûc sàõc âäüc âaïo riãng khäng träün láùn våïi caïc doanh nghiãûp khaïc âæåüc. Vê duû neït âäüc âaïo cuía doanh nghiãûp A laì xáy dæûng âäüi nguî nhán viãn ráút nhaî nhàûn, chu âaïo våïi khaïch haìng vaì âäúi taïc, neït âäüc âaïo cuía doanh nghiãûp B laì luän âi âáöu trong viãûc aïp duûng cäng nghãû måïi, neït âäüc âaïo cuía doanh nghiãûp C laì táûn tçnh bäöi dæåîng âaìo taûo phaït triãøn nguäön nhán læûc... Coï thãø noïi: vàn hoaï doanh nghiãûp laì caïi nhaîn hiãûu âàûc sàõc cuía doanh nghiãûp, âoï laì niãöm vinh quang tæû haìo cuía doanh nghiãûp âæåüc xáy dæûng, læu truyãön vaì bäöi âàõp tæì thãú hãû naìy sang thãú hãû khaïc. PHÁÖN II. TÇNH HÇNH HOAÛT ÂÄÜNG KINH DOANH CUÍA CÄNG TY TNHH THAÏI BÇNH DÆÅNG I. QUAÏ TRÇNH HÇNH THAÌNH VAÌ PHAÏT TRIÃØN CUÍA CÄNG TY TNHH THAÏI BÇNH DÆÅNG: 1. Quaï trçnh hçnh thaình: Cäng ty Thaïi Bçnh Dæång laì doanh nghiãûp ngoaìi quäúc doanh âæåüc thaình láûp ngaìy 06/11/1992 theo quyãút âënh säú 3165/QÂ-UB cuía UBND tènh QN-Âaì Nàông (cuî) våïi chæïc nàng ban âáöu: - Kinh doanh váût liãûu xáy dæûng. - Kinh doanh caïc màût haìng phuûc vuû tiãu duìng, may cäng nghiãûp. Âãún nàm 2000, cäng ty måí räüng hoaût âäüng vaì tham gia vaìo lénh væûc xáy dæûng, âëa äúc. Caïc chæïc nàng hiãûn coï cuía cäng ty laì: + Xáy làõp cäng trçnh dán duûng, cäng nghiãûp. + Xáy dæûng cäng trçnh giao thäng thuyí låüi. + Xáy dæûng cäng trçnh kiãún truïc haû táöng khu dán cæ. + Cäng trçnh âiãûn. + Kinh doanh váût liãûu xáy dæûng. Tãn vaì âëa chè cuía cäng ty: - Doanh nghiãûp: Cäng ty TNHH Thaïi Bçnh Dæång. - Truû såí chênh: 104 Nguyãùn Vàn Linh - Q. Haíi Cháu - TP Âaì Nàông. - Giaïm âäúc: Mai Thë Thi. - Âiãûn thoaûi: 0511.656455 - 816879 - 871975 - Fax: 0511.871975 - Taìi khoaín säú: 7301-5879C taûi Ngán haìng âáöu tæ Phaït triãøn Âaì Nàông - Maî säú thuãú: 04-00129897 - Väún âiãöu lãû: 4.100.000.000VNÂ - Hçnh thæïc såí hæîu: Cäø pháön 5 thaình viãn. 2. Quaï trçnh phaït triãøn cuía cäng ty: Trong nhæîng nàm qua, cäng ty âaî khäng ngæìng cuíng cäú bäü maïy quaín lyï, náng cao trçnh âäü nghiãûp vuû cho caïn bäü. Âãún nay, âäüi nguî kyî sæ, caïn bäü quaín lyï cuía cäng ty âaî låïn maûnh hån nhiãöu, våïi mäùi thaình viãn coï trçnh âäü hoüc váún phuì håüp våïi nhiãöu nàm kinh nghiãûm trong cäng taïc thi cäng vaì quaín lyï taìi chênh, huy âäüng väún vaì âiãöu haình thi cäng cäng trçnh. Bãn caûnh laì mäüt læûc læåüng cäng nhán laình nghãö, thaình thaûo vaì nhiãût tçnh træûc tiãúp tham gia saín xuáút. Tênh tæì nàm 2000 âãún nay, cäng ty âaî truïng tháöu vaì âæåüc giao tháöu thi cäng nhiãöu cäng trçnh âaût cháút læåüng cao vãö kyî myî thuáût vaì âaím baío yãu cáöu tiãún âäü. Bãn caûnh viãûc huy âäüng väún kinh doanh bàòng hçnh thæïc vay väún nfh cäng ty âaî khäng ngæìng phaït triãøn väún bàòng viãûc kãu goüi thãm väún cuía caïc thaình viãn trong cäng ty, âãún nàm 2000 väún âiãöu lãû cuía cäng ty âaût mæïc 4.100 triãûu. Trong mäúi quan hãû vay väún, cäng ty cuîng âaî taûo âæåüc sæû tên nhiãûm âäúi våïi ngán haìng, cán âäúi vaì thanh toaïn väún âuïng thåìi haûn. Caïc yãúu täú trãn kãút håüp taûo cho cäng ty mäüt sæïc maûnh låïn âuí âãø coï thãø caûnh tranh våïi caïc âån vë khaïc trãn thæång træåìng. II. CHÆÏC NÀNG, NHIÃÛM VUÛ VAÌ QUYÃÖN HAÛN CUÍA CÄNG TY: 1. Chæïc nàng: Xáy làõp cäng trçnh dán duûng, cäng nghiãûp. Xáy dæûng cäng trçnh giao thäng váûn taíi. Xáy dæûng cäng trçnh kiãún truïc haû táöng khu dán cæ. Cäng trçnh âiãûn Kinh doanh váût liãûu xáy dæûng. 2. Nhiãûm vuû: Cäng ty coï âuí tæ caïch phaïp nhán, haûch toaïn kinh tãú âäüc láûp, láúy thu buì chi, coï laîi âãø phaït triãøn väún. Cäng ty laìm hoaìn thaình moüi chè tiãu Nhaì næåïc giao vaì táûp trung quaín lyï täút vãö väún, âàûc biãût laì nguäön väún xáy dæûng cå baín, âaím baío sæí duûng nguäön väún âuïng nguyãn tàõc vaì hiãûu quaí. Khäng ngæìng náng cao trçnh âäü chuyãn män quaín lyï tay nghãö cäng nhán. * Vãö màût xaî häüi: Phaíi quan tám âãún caïc mäúi quan hãû xaî häüi, thæûc hiãûn traïch nhiãûm cuía mçnh âäúi våïi xaî häüi. * Vãö màût kinh tãú: Muûc tiãu laì laìm sao kinh doanh coï låìi, âáy laì muûc tiãu quan troüng nháút. Song song våïi thæûc hiãûn muûc tiãu kãú hoaûch âàût ra, cäng ty phaíi hoaìn thaình nhiãûm vuû khaïc næîa nhæ: näüp ngán saïch, âaím baío âåìi säúng tinh tháön váût cháút cho nhán viãn, náng cao hiãûu quaí maïy moïc thiãút bë, lao âäüng, taûo ra saín pháøm vaì âaïp æïng nhu cáöu këp thåìi khaïch haìng nhæ trãn thë træåìng hiãûn nay. 3. Quyãön haûn cuía cäng ty: Cäng ty coï quyãön liãn doanh, liãn kãút âãø måí räüng phaït triãøn saín xuáút coï hiãûu quaí, âäøi måïi cäng nghãû trang thiãút bë, âàût chi nhaïnh vaì vàn phoìng cäng ty trong vaì ngoaìi næåïc, måí räüng saín xuáút theo khaí nàng cuía cäng ty, nghiãn cæïu læûa choün thë træåìng. Cäng ty coï quyãön sæí duûng väún taìi nguyãn vaì caïc nguäön læûc khaïc, caïc quyî cuía cäng ty âãø phuûc vuû këp thåìi caïc nhu cáöu trong saín xuáút kinh doanh theo nguyãn tàõc coï baío toaìn, âæåüc hæåíng caïc chãú âäü tråü cáúp giaï hay caïc æu âaîi khaïc cuía Nhaì næåïc, nhàòm muûc âêch taïi âáöu tæ theo quy âënh cuía Nhaì næåïc. Xáy dæûng aïp duûng âënh mæïc lao âäüng, váût tæ, tiãön læång, thuã mæåïn, bäú trê, sæí duûng âaìo taûo lao âäüng, læûa choün caïc chæång trçnh hçnh thæïc thæåíng phaût theo quy âënh cuía phaïp luáût vaì bäü quäúc phoìng. II. CÅ CÁÚU TÄØ CHÆÏC CUÍA CÄNG TY TNHH THAÏI BÇNH DÆÅNG: 1. Så âäö cå cáúu täø chæïc: Giaïm âäúc Phoï Giaïm âäúc Phoìng kãú hoaûch Täøng håüp Phoìng kyî thuáût Quan hãû tuyãún Quan hãû nàng Phoìng taìi chênh - kãú toaïn træûc chæïc Âäüi saín xuáút Phoìng thiãút bë váût tæ * Nháûn xeït: trãn mä hçnh naìy coï æu, nhæåüc âiãøm sau: Nhçn chung, mäùiphoìng ban trong cäng ty âãöu coï chæïc nàng riãng biãût nhæng khäng thãø taïch råìi nhau. Cå cáúu täø chæïc cuía cäng ty theo daûng træûc tuyãún chæïc nàng. Caïc bäü pháûn trong bäü maïy quaín lyï chëu sæû quaín lyï vaì âiãöu haình træûc tiãúp cuía giaïm âäúc. * Æu âiãøm: giaïm âäúc kiãøm soaït vaì giaïm saït chàût cheî moüi hoaût âäüng cuía caïc phoìng ban thäng qua phoï giaïm âäúc. - Cå cáúu täø chæïc goün nheû, giaín âån. - Cäng viãûc âæåüc giaíi quyãút nhanh choïng. - Coï sæû phán cäng roî raìng vãö nhiãûm vuû cuía tæìng bäü pháûn traïnh tçnh traûng cäng viãûc bë chäöng cheïo. - Êt täún keïm vãö chi phê quaín lyï doanh nghiãûp våïi mä hçnh naìy giuïp cho giaïm âäúc thoaït khoíi caïc cäng viãûc sæû vuû vaì táûp trung åí táöm vé mä yãn tám âáöu tæ ra bãn ngoaìi. * Nhæåüc âiãøm: - Thiãúu sæû linh hoaût trong viãûc ra quyãút âënh giæîa caïc phoìng ban. - Giaín âån dãù xaíy ra nhæîng thiãút soït. 2. Chæïc nàng, nhiãûm vuû cuía caïc phoìng ban: - Giaïm âäúc: laì ngæåìi chëu traïch nhiãûm quaín lyï vaì âiãöu haình moüi hoaût âäüng cuía cäng ty, coï quyãön quyãút âënh cao nháút trong viãûc læûa choün caïc giaíi phaïp kinh tãú nhàòm âem laûi hiãûu quaí cao nháút cho cäng ty. - Phoï giaïm âäúc: laì ngæåìi giuïp cho giaïm âäúc âiãöu haình hoaût âäüng cuía cäng ty. Phoï giaïm âäúc coï thãø thay màût giaïm âäúc thæûc hiãûn mäüt säú cäng viãûc khi âæåüc uyí quyãön vaì chëu traïch nhiãûm træåïc giaïm âäúc vãö lénh væûc hoaût âäüng cuía mçnh. - Phoìng kyî thuáût: + Coï nhiãûm vuû láûp häö så âáúu tháöu khi âaî coï häö så måìi tháöu. + Láûp dæû toaïn cho tæìng cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh khi khaïch haìng yãu cáöu. + Kãút håüp våïi caïc phoìng khaïc láûp håüp âäöng kinh tãú kyï kãút giæîa hai bãn chuí âáöu tæ vaì bãn nháûn thi cäng. + Theo doîi vaì giaïm saït cäng trçnh âãø âaím baío tiãún âäü kyî thuáût theo âuïng thiãút kãú âæåüc duyãût. + Täø chæïc nghiãûm thu cäng trçnh hoaìn thaình. + Chuáøn bë näüi dung cho caïc cuäüc hoüp baìn giao, nghiãûm thu cäng trçnh, láûp phæång aïn trçnh giaïm âäúc trong cäng taïc tiãúp khaïch. - Phoìng kãú hoaûch täøng håüp: tham mæu cho giaïm âäúc trong cäng viãûc täø chæïc caïn bäü lao âäüng, tiãön læång, caïc chênh saïch chãú âäü baío hiãøm, quaín trë haình chênh trong toaìn cäng ty. + Láûp kãú hoaûch nháûn âënh caïn bäü, tæìng bæåïc náng cao cháút læåüng nguäön nhán læûc trong toaìn cäng ty, âaïp æïng nhu cáöu âäøi måïi trong kinh doanh thuïc âáøy phaït triãøn. + Thæûc hiãûn âáöy âuí caïc chênh saïch chãú âäü cuía Nhaì næåïc âäúi våïi caïn bäü cäng nhán viãn vaì xáy dæûng näüi quy lao âäüng vaì theo doîi chàût cheî viãûc thæûc hiãûn näüi quy, quy chãú cuía caïn bäü cäng nhán viãn. - Phoìng taìi chênh - kãú toaïn: Täø chæïc ghi cheïp, phaín aïnh säú liãûu, tçnh hçnh luán chuyãøn vaì sæí duûng taìi saín trong quaï trçnh kãút quaí saín xuáút kinh doanh. Phaín aïnh këp thåìi, chênh xaïc tçnh hçnh taìi chênh hoaût âäüng kinh doanh. Thæûc hiãûn täút phaïp lãûnh thäúng kã kãú toaïn Nhaì næåïc ban haình. Xáy dæûng caïc quy chãú quaín lyï tiãön haìng quy âënh mæïc âäü cäng nåü vaì theo doîi chàût cheî caïc hoaût âäüng kãú toaïn taìi chênh trong toaìn cäng ty këp thåìi âiãöu chènh nhæîng phaït sinh báút håüp lyï. Thu häöi cäng nåü âuïng haûn vaì xæí lyï caïc træåìng håüp traí cháûm chiãúm duûng væåüt quaï âënh mæïc. Täøng håüp baïo caïo chênh xaïc våïi laînh âaûo vaì âæa ra caïc âãö xuáút vãö caïc biãûn phaïp tiãút kiãûm chi phê, náng cao hiãûu quaí kinh doanh cuía cäng ty. - Phoìng kyî thuáût: Thæûc hiãûn caïc chæïc nàng chè âaûo thiãút kãú. Theo doîi kyî thuáût saín xuáút, nghiãn cæïu saín xuáút saín pháøm, kãú hoaûch saín xuáút kinh doanh. Täø chæïc thæûc hiãûn kãú hoaûch âäöng thåìi giaïm saït kiãøm tra cháút læåüng saín pháøm maì cuû thãø laì caïc cäng trçnh haûng muûc cäng trçnh. Lãn thiãút kãú caïc cäng trçnh theo âuïng yãu cáöu cuía khaïch haìng: láûp dæû aïn vaì baïo giaï våïi khaïch haìng. Theo doîi vaì quaín lyï cháút læåüng cäng trçnh. - Âäüi saín xuáút: Quaín lyï kyî thuáût thiãút bë trong cäng ty: quaín lyï cháút læåüng nguyãn váût liãûu vaì thaình pháøm trong cäng ty âaím baío cháút læåüng vaì âuïng tiãún âäü saín xuáút. Coï chæïc nàng quaín lyï âäüi nguî saín xuáút ra thaình pháøm âaím baío âuïng quy caïch, säú læåüng vaì cháút læåüng cäng trçnh âaût yãu cáöu. - Phoìng thiãút bë váût tæ: Kiãøm tra giaïm saït cháút læåüng váût tæ quaín lyï vaì cung æïng váût tæ këp thåìi nhanh choïng nhàòm âaím baío cho hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh diãùn ra liãn tuûc vaì thæåìng xuyãn. Kiãøm tra vaì quaín lyï maïy moïc thiãút bë, maïy thi cäng cäng trçnh vaì quaín lyï viãûc sæí duûng âáöu tæ. Phaín häöi thäng tin phaït sinh trong cung æïng váût tæ. IV. TÇNH HÇNH NGUÄÖN NHÁN SÆÛ TAÛI CÄNG TY: Con ngæåìi laì mäüt trong nhæîng nhán täú quan troüng quyãút âënh âãún sæû thaình cäng hay tháút baûi cuía cäng ty. Coï thãø noïi con ngæåìi seî laìm ra táút caí, do âoï cáön phaíi xem xeït nguäön nhán læûc cuía cäng ty âãø tháúy roî khaí nàng kinh doanh cuía cäng ty. CÅ CÁÚU LAO ÂÄÜNG CUÍA CÄNG TY TNHH THAÏI BÇNH DÆÅNG ÂVT: ngæåìi Nàm Khoaín muûc 2002 2003 2004 Säú læåüng % Säú læåüng % Säú læåüng % 1. Täøng säú lao âäüng 223 10 0 231 100 240 100 Lao âäüng giaïn tiãúp 201 12, 9 30 195 12, 6 30 12, 5 Lao âäüng træûc tiãúp 2. Trçnh âäü - Lao âäüng 28 87, 4 87, 1 210 87, 5 giaïn tiãúp 8 3,5 9 3,9 9 + Âaûi hoüc 10 4,4 12 5,3 12 3,7 5 + Cao âàóng 8 3,5 6 2,6 6 5 + Trung cáúp 2 0,9 3 1,3 3 + Så cáúp Lao âäüng træûc tiãúp 50 + Báûc 1,2 48 + Báûc 3,4 + Báûc 5 + Báûc 6 60 35 22, 4 53 26, 9 50 21, 5 15, 7 60 38 22, 9 60 25, 9 47 21, 6 63 40 16, 4 2,5 1,2 5 25 26, 2 19, 5 16, 6 (Nguäön: phoìng kãú hoaûch täøng håüp) * Nháûn xeït: Qua säú liãûu trãn ta tháúy qua 3 nàm, säú læåüng lao âäüng åí bäü maïy quaín lyï khäng thay âäøi váùn giæîa åí con säú 30 ngæåìi. Vãö säú læåüng cäng nhán tham gia thæåìng xuyãn thç biãún âäüng tàng dáön cho tháúy cäng ty thi cäng ngaìy caìng nhiãöu cäng trçnh. Lao âäüng giaïn tiãúp chiãúm tè lãû tháúp. Âáy laì mäüt læûc læåüng coï vai troì quan troüng vaìo viãûc thaình cäng cuía cäng ty. Vãö trçnh âäü cuía cäng nhán tham gia cäng trçnh thç tuyì thuäüc vaìo tæìng cäng viãûc maì âoìi hoíi trçnh âäü khaïc nhau. Cäng ty coï bäü maïy quaín lyï khaï chàût cheî, coï trçnh âäü vaì kinh nghiãûm. Bãn caûnh âoï våïi âäüi nguî nhán viãn treí, nàng âäüng vaì laìm viãûc hãút mçnh nãn cäng ty luän âaût âæåüc doanh thu cao qua tæìng nàm. Ngoaìi ra, cäng ty TNHH Thaïi Bçnh Dæång laì cäng ty xáy dæûng nãn tuyì theo cäng trçnh maì nhu cáöu lao âäüng cuía cäng ty khaïc nhau. Cäng ty coìn coï chãú âäü tuyãøn nhán cäng theo thåìi vuû. Tuy nhiãn täúc âäü náng cao tay nghãö cuía cäng nhán chæa âaïp æïng këp thåìi våïi trçnh âäü phaït triãøn khoa hoüc kyî thuáût, chæa âuí khaí nàng váûn haình maïy moïc thiãút bë hiãûn âaûi, nháút laì trong âiãöu kiãûn thë træåìng caûnh tranh ngaìy caìng gay gàõt. Do váûy, cäng ty cáön quan tám âãún váún âãö taïi taûo vaì cáûp nháût thæåìng xuyãn âäúi våïi ngæåìi lao âäüng. V.TÇNH HÇNH CÅ SÅÍ VÁÛT CHÁÚT TAÛI CÄNG TY: 1. Tçnh hçnh màût bàòng nhaì xæåíng: Cäng ty coï truû såí âoïng taûi 104 Nguyãùn Vàn Linh, Quáûn Haíi Cháu thaình phäú Âaì Nàông. Cäng ty coï täøng diãûn têch 1000m2 vaì âæåüc sæí duûng hãút. Hãû thäúng vàn phoìng laìm viãûc âæåüc trang bë hiãûn âaûi våïi caïc maïy tênh näúi maûng, caïc thiãút bë vàn phoìng âáöy âuí nhæ: âiãûn thoaûi, maïy in, maïy fax. 2. Tçnh hçnh vãö maïy moïc thiãút bë: ÂVT: maïy Tãn thiãút bë Næåïc saín xuáút Nhaîn hiãûu vaì thäng säú kyî thuáût Säú læåüng Xe âaìo baïnh xêch Nháût Solar 220 1 Nháût Solar 220 1 Xe âaìo baïnh xêch Haìn Quäúc Samsung MX10 1 Xe âaìo baïnh xêch Haìn Quäúc Samsung MX6 1 Liãn Xä DT75 1 Xe âaìo baïnh läúp Liãn Xä DZ42 1 Nháût Komatsu 2 Xe uíi DT75 Nháût Komatsu 1 Xe uíi DT75 Nháût - Xe uíi D30P Nháût 10 táún Wanatable Xe uíi D50P Âæïc - Xe lu 3 baïnh Nháût 12 táún Wanatable Xe lu 3 baïnh Haìn Quäúc Xe lu rung Liãn Xä Xe lu rung 1 1 12 táún - 24 táún RV5 1 1 1 1 Nháût 4 táún - 8 táún Sakai Xe taíi ben Nháût Hundai 15 táún 2 Xe taíi ben Nháût Bomazz - 10 táún 5 Maïy bãtäng träün Nháût 350 lêt - Honda 3 Honda Maïy baìn âáöm Nháût 1 Nháût Honda 1 Maïy coïc âáöm Maïy phaït Honda Honda Honda 2 âiãûn Maïy buûi thäøi Maïy neïn khê (Nguäön: phoìng thiãút bë váût tæ) * Nháûn xeït: Cäng ty TNHH Thaïi Bçnh Dæång våïi chæïc nàng chênh laì xáy dæûng cäng trçnh nãn háöu hãút læåüng maïy moïc thiãút bë mua vãö phuûc vuû cho caïc cäng trçnh. Pháön låïn maïy moïc thiãút bë mua vãö tæì næåïc ngoaìi coï cäng suáút hoaût âäüng tæång âäúi låïn. Cäng suáút sdk cuíab caïc maïy naìy ráút låïn chæïng toí khaí nàng sæí duûng maïy moïc thiãút bë trong thåìi gian qua coï hiãûu quaí. Maïy moïc âæåüc nháûp vãö tæì nhæîng næåïc phaït triãøn do âoï kinh phê cäng ty âáöu tæ cho maïy moïc thiãút bë laì tæång âäúi låïn. Maïy moïc hiãûn âaûi, tuäøi thoü láu daìi seî náng cao hiãûu quaí trong viãûc xáy dæûng cäng trçnh. Màûc duì maïy moïc thiãút bë váùn âang trong tçnh traûng äøn âënh song cäng ty váùn cáön coï kãú hoaûch sæía chæîa, baío dæåîng âënh kyì âãø âaím baío maïy moïc luän hoaût âäüng täút. VI. TÇNH HÇNH TAÌI CHÊNH TAÛI CÄNG TY: BAÍNG KÃ TÇNH HÇNH TAÌI CHÊNH CUÍA CÄNG TY ÂVT: âäöng Nàm 2002 Taìi saín Nàm 2003 Nàm 200 GT % GT I. TSLÂ &ÂTNH 3.277.123.750 42.1 10.240.167.033 20,3 23.189.589.522 668.185.047 8.5 3.484.941.269 6,9 31.619.483.997 1. Tiãön màût 320.786.144 4.1 1.823.085.000 3,6 13.792.044.973 2.144.958.622 27.5 4.782.407.594 9,4 5.664.742.975 143.193.937 1.8 143.733.170 0,28 113.317.577 0 0 0 0 0 4.520.645.823 57.9 40.215.983.831 79,7 38.179.902.616 4. TSLÂ khaïc 4.520.645.823 57.9 4.103.273.148 8,19 4.067.191.933 5. Âáöu tæ TCNH 0 0 22.725.303.502 45,07 22.725.303.502 0 0 13.387.407.181 26,55 11.387.407.181 2. Khoaín phaíi thu 3. Haìng täön kho II. % GT TSCÂ&ÂTD H 1. TSCÂ 2. Âáöu tæ TCDH 3. XDCB dang CP dåí Täøng taìi saín 7.797.769.573 100 50.420.150.864 100 61.369.492.138 I. Nåü phaíi traí 3.725.668.998 47,7 4.927.542.996 9,7 15.890.156.568 3.725.668.998 47,7 4.927.542.996 9,7 15.890.156.568 1. Nåü ngàõn haûn 0 0 0 0 0 4.072.100.574 52,3 45.492.607.868 90,3 45.479.335.570 4.072.100.574 52,3 45.492.607.868 90,3 45.479.335.570 0 0 0 0 0 7.797.769.573 100 50.420.150.864 100 61.369.492.138 2. Nåü daìi haûn II. Nguäön väún CSH 1. Nguäön väún quyî 2. Nguäön kinh phê Täøng nguäön väún (Nguäön: Phoìng Kãú toaïn taìi chênh) * Nháûn xeït : Täøng taìi saín cuía doanh nghiãûp nàm 2003 tàng 42.622.381.291 âäöng so våïi nàm 2002. nàm 2004 tàng 10.949.341.274 âäöng so våïi nàm 2003 quy mä cuía doanh nghiãûp ngaìy caìng låïn maûnh. * Pháön taìi saín: - TSLÂ&ÂTNH tàng liãn tuûc qua 3 nàm. Nguyãn nhán chuí yãúu laì do tiãön màût tàng tæì 6.668.185.047 âäöng âãún 3.619.483.997 âäöng, tiãúp theo laì do caïc khoaín phaíi thu tàng tæì 320.786.144 âäöng âãún 13.792.044.973 âäöng. Ngoaìi ra haìng täön kho cuîng tàng maûnh trong 3 nàm. Âiãöu âoï cho tháúy cäng ty coï khaí nàng thanh toaïn vaì chuí âäüng trong viãûc mua haìng nhåì læåüng tiãön màût tàng. Caïc khoaín phaíi thu tàng chæïng toí cäng taïc thu häöi cäng nåü cuía cäng nåü coìn yãúu keïm, cäng ty cáön táûp trung nhiãöu vaìo viãûc thu nåü khaïch haìng. Coìn haìng täön kho tàng cho tháúy cäng taïc quaín lyï haìng täön kho chæa täút. - TSCÂ&ÂTDH cuîng tàng trong nàm 2002 vaì nàm 2003 nhæng laûi giaím âi vaìo nàm 2004. Cuû thãø laì TSCÂ giaím âi qua 3 nàm nguyãn nhán cuía viãûc giaím TSCÂ laì do cäng ty âaî thanh lyï nhæåüng baïn mäüt säú TSCÂ cuî ké khäng coìn duìng næîa. * Pháön nguäön väún: - Âäúi våïi nguäön hçnh thaình taìi saín ta tháúy nguäön väún chuí såí hæîu chiãúm låïn hån nåü phaíi traí ráút nhiãöu. Âiãöu âoï cho tháúy cäng ty âaî coï nhiãöu cäú gàõng trong viãûc giaím täúi thiãøu viãûc âi vay, laìm täút cäng taïc sæí duûng väún kinh doanh cuía cäng ty âãø âaím baío vãö màût taìi chênh. Våïi säú læåüng trãn âaî chæïng toí cäng ty âaî sæí duûng mäüt pháön nguäön väún kinh doanh âãø âáöu tæ TSCÂ. - Riãng nåü phaíi traí tàng âãöu qua 3 nàm, âàûc biãût tàng maûnh vaìo nàm 2004. Trong âoï chiãúm chuí yãúu laì nåü ngàõn haûn. Âiãöu âoï thãø hiãûn cäng ty coìn nåü ráút nhiãöu tæì caïc ngán haìng, nhaì cung æïng. Do âoï cäng ty cáön giaím caïc khoaín nåü ngàõn haûn bàòng caïch giaím caïc khoaín vay. Nãúu giæî nguyãn tyí säú naìy thç cäng ty khoï coï thãø vay mæåün thãm âæåüc tiãön cho caïc nhaì taìi tråü båíi ruíi ro âäúi våïi hoü laì ráút låïn. VII. KÃÚT QUAÍ HOAÛT ÂÄÜNG KINH DOANH TAÛI CÄNG Chè tiãu 1. Doanh thu thuáön 2. Giaï väún haìng baïn 3. Låüi nhuáûn gäüp 4. Chi phê baïn haìng 5. Chi phê QLDN 6. LN thuáön tæì Nàm 2002 GT Nàm 2003 % 1.605.939.549 100 1.270.467.171 79,1 335.472.378 20,8 0 0 300.994.025 18,74 34.478.353 2,14 0 0 0 0 0 0 390.837.217 24,3 368.597.181 23 22.240.036 1,38 56.718.389 3,53 18.149.884 1,13 38.568.505 2,4 GT Nàm 2004 % 8.312.834.166 100 8.279.598.564 99,6 83.235.602 1,001 0 0 0 0 33.235.602 0,4 8.240.328 0,09 0 0 8.240.328 0,09 0 0 0 0 0 0 41.475.930 0,5 13.272.298 0,16 28.203.632 0,4 GT % 8.545.690.657 7.783.426.463 762.264.194 0 0 39.966.814 17.077.977 7.840.818 0 0 0 0 49.203.973 13.777.112 35.426.861 100 91,8 8,9 0 0 0,46 0,19 0,09 0 0 0 0 0,57 0,16 0,44 ÂVT: âäöng 2003/2002 Mæïc % ch/lãûch 6.706.894.617 417,6 7.009.131.393 551,6 -252.236.776 -75,1 0 0 -300.994.025 0 -1.242.751 -3,6 8.240.328 0 0 0 8.240.328 0 -390.837.217 0 -368.597.181 0 -22.240.036 0 -15.242.459 -26,8 -4.877.586 -26,8 -10.364.873 -26,8 2 M ch/ 232. 774. 679. 6. 8. 7. -8. 7. 7.
- Xem thêm -