Tài liệu Một số giải pháp phát triển thị thường tiêu thụ sản phẩm của công ty thuốc lá sài gòn

 • Số trang: 69 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 48 |
 • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27127 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA : QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP U TE C H MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY THUỐC LÁ SÀI GÒN Ngành : Quản trị kinh doanh H Chuyên ngành : Quản trị doanh nghiệp Giảng viên hướng dẫn :Ths. Lê Đình Thái Sinh viên thực hiện :Lê Thị My Ny MSSV : 0854010237 Lớp : 08DQD2 TP. Hồ Chí Minh, 2012 Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc lá Sài Gòn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Những kết quả và số liệu trong khóa luận được thực hiện tại Công ty Thuốc Lá Sài Gòn, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2012 H Sinh viên H U TE C Lê Thị My Ny GVHD: Ths. Lê Đình Thái i SVTH: Lê Thị My Ny Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc lá Sài Gòn LỜI CẢM ƠN Trong suốt năm học vừa qua, em đã được sự dẫn dắt và chỉ bảo tận tình của quý thầy cô Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM, đặc biệt là quý thầy cô khoa Quản Trị Kinh Doanh đã truyền đạt cho em những kiến thức cơ bản về chuyên ngành mà em đang theo học. Với những kiến thức cơ bản, chưa có kinh nghiệm thực tế nên việc thực hiện báo cáo thực tập còn gặp nhiều khó khăn nếu không có sự chỉ dạy của thầy Ths. Lê Đình Thái và sự giúp đỡ của ban lãnh đạo, các nhân viên tại Công ty Thuốc Lá Sài Gòn. Vì thế, em xin gửi đến toàn thể quý thầy cô Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ H TP.HCM, Ban Giám Hiệu nhà trường, thầy cô khoa Quản trị kinh doanh lời cảm ơn chân thành nhất, và đặc biệt là thầy Lê Đình Thái với lòng biết ơn sâu sắc. Thầy đã dành thời C gian quý báu tận tình chỉ bảo cho em khi gặp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm bài, để em có thể hoàn thành tốt báo cáo thực tập này. U TE Và em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ban lãnh đạo, toàn thể nhân viên của Công ty Thuốc Lá Sài Gòn và phòng Thị Trường, đặc biệt là cô Hà ở phòng Thị Trường đã tận tình chỉ bảo và giúp đỡ cho em, cung cấp những tài liệu cần thiết để em có thể hoàn thành luận văn và truyền đạt cho em những kiến thức thực tế quý báu về công việc của một nhân viên phòng Thị Trường. Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin gửi tới quý thầy cô lời chúc sức khỏe dồi dào, gửi đến H Công ty Thuốc Lá Sài Gòn lời chúc thành công và thịnh vượng. TP.HCM, ngày 10 tháng 08 năm 2012 Sinh viên Lê Thị My Ny GVHD: Ths. Lê Đình Thái ii SVTH: Lê Thị My Ny Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc lá Sài Gòn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- NHẬN XÉT THỰC TẬP Họ và tên sinh viên : Lê Thị My Ny MSSV : 0854010237 Khoá : 2008 - 2012 1. Thời gian thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2. Bộ phận thực tập H ……………………………………………………………………………… C ……………………………………………………………………………… 3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật U TE ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Kết quả thực tập theo đề tài ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 4. Nhận xét chung H ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Đơn vị thực tập GVHD: Ths. Lê Đình Thái iii SVTH: Lê Thị My Ny Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc lá Sài Gòn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ và tên sinh viên : Lê Thị My Ny MSSV : 0854010237 Khóa : 2008 – 2012. Nội dung bài báo cáo thức tập tốt nghiệp : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- H --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U TE ----------------------------------------------------------------------------------------------------Tinh thần thực tập : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- H --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GVHD: Ths. Lê Đình Thái Giáo viên hướng dẫn xác nhận iv SVTH: Lê Thị My Ny Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc lá Sài Gòn MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG ......................... Error! Bookmark not defined. DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH................................. iix CHƯƠNG 1: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP .......................................................................................................................... 3 1.1. Tổng quan về thị trường của doanh nghiệp ................................................. 3 Khái niệm, phân loại về thị trường ....................................................... 3 1.1.2. Chức năng của thị trường ..................................................................... 5 1.1.3. Vai trò của thị trường ........................................................................... 6 Hoạt đông phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp .......... 7 1.2.1. C 1.2. H 1.1.1. Vai trò của công tác phát triển thị trường thị trường tiêu thụ sản phẩm U TE đối với doanh nghiệp ........................................................................................... 7 1.2.2. Nội dung của hoạt động phát triển thị trường thị trường tiêu thụ sản phẩm…… ........................................................................................................... 8 1.2.2.1. Các hình thức phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp…… ................................................................................................... 8 H 1.2.2.2. Các biện pháp chủ yếu phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp……......................................................................................... 9 1.3. Các chỉ tiêu phản ánh kết quả phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty. .............................................................................................................. 11 1.3.1. Thị phần ............................................................................................ 11 1.3.2. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ .............................................................. 12 1.3.3. Chỉ tiêu tổng doanh thu ...................................................................... 12 1.3.4. Chỉ tiêu lợi nhuận .............................................................................. 13 1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp…............................................................................................ 13 GVHD: Ths. Lê Đình Thái v SVTH: Lê Thị My Ny Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc lá Sài Gòn 1.4.1. Nhân tố khách quan ........................................................................... 13 1.4.2. Nhân tố chủ quan ............................................................................... 14 Kết luận chương 1 ......................................................................................................... 16 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY THUỐC LÁ SÀI GÒN ............................................................................. 17 2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty Thuốc Lá Sài Gòn ................................. 17 2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty Thuốc Lá Sài Gòn ................................. 17 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Thuốc Lá Sài Gòn ...... 17 2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và quền hạn của công ty................................... 21 2.1.4. Quyền hạn của công ty ............................................................... 21 C 2.1.3.2. H 2.1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty ................................................ 21 Cơ cấu tổ chức của công ty ................................................................ 21 U TE 2.1.4.1. Sơ đồ tổ chức của công ty............................................................ 21 2.1.4.2. Chức năng của phòng thị trường .................................................. 22 2.1.5. Tình hình hoạt đông kinh doanh của công ty trong 3 năm qua............ 23 2.1.6. Mục tiêu việc phát triển thị trường của công ty trong năm 2012 ......... 25 2.2. Thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc Lá Sài Gòn .. 25 Tình hình thị trường tiêu thụ thuốc lá tại Việt Nam ............................ 25 2.2.2. Tình hình chung về thị trường tiêu thụ và hệ thống phân phối của Công H 2.2.1. ty Thuốc Lá Sài Gòn ......................................................................................... 26 2.2.2.1. Tình hình thị trường .................................................................... 27 2.2.2.2. Hệ thống phân phối ..................................................................... 28 2.2.3. Phân tích thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc Lá Sài Gòn28 2.2.3.1. Tình hình tiêu thụ từng mặt hàng của Công ty Thuốc Lá Sài Gòn 28 2.2.3.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo khu vực địa lý ......................... 31 2.2.4. Phân tích những chỉ tiêu phản ánh hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc Lá Sài Gòn .................................................... 34 GVHD: Ths. Lê Đình Thái vi SVTH: Lê Thị My Ny Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc lá Sài Gòn 2.2.4.1. Thị phần ...................................................................................... 34 2.2.4.2. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ........................................................ 35 2.2.4.3. Chỉ tiêu tổng doanh thu ............................................................... 35 2.2.5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty ........................................................................................ 35 2.2.5.1. Nhân tố khách quan ..................................................................... 35 2.2.5.2. Nhân tố chủ quan ........................................................................ 43 2.2.6. Một số chính sách mà công ty áp dụng để phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ………………………………………………………………………..46 Đánh giá khái quát hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty trong thời H 2.2.7. gian qua………….. ........................................................................................... 46 C 2.2.7.1. Những thành tựu đã đạt được ...................................................... 47 U TE 2.2.7.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân tồn tại những hạn chế.......... 47 Kết luận chương 2 ......................................................................................................... 48 3.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển của công ty trong thời gian tới ....... 49 3.2. Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc Lá Sài Gòn .............................................................................................. 50 Đẩy mạnh tổ chức công tác nghiên cứu thị trường ............................. 50 H 3.2.1. 3.2.2. Hoàn thiện hệ thống, mạng lưới phân phối tiêu thụ sản phẩm. ........... 52 3.2.3. Tăng cường cải thiện và nâng cao khoa học công nghệ trong nước để nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm thiểu chi phí ......................................... 53 3.2.4. Cải thiện và ổn định nguồn thu mua nguyên vật liệu trong nước. ....... 54 3.2.5. Hoàn thiện chiến lược cho sản phẩm trung và cao cấp của công ty..... 56 3.3. Một số kiến nghị....................................................................................... 56 Kết luận chương 3 ......................................................................................................... 57 KẾT LUẬN ................................................................................................................... 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................ 59 GVHD: Ths. Lê Đình Thái vii SVTH: Lê Thị My Ny Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc lá Sài Gòn DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG Bảng 2.2: Các chỉ tiêu phản ánh hoạt độngkinh doanh của công ty Bảng 2.3: Cơ cấu tiêu thụ sản phẩm của công ty từ năm 2009-2011 Bảng 2.4: Tình hình tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu Bảng 2.5: Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo từng miền Bảng 2.6: Tình hình tiêu thụ sản phẩm của các tỉnh ở khu vực miền Bắc và miền H U TE C H Trung GVHD: Ths. Lê Đình Thái viii SVTH: Lê Thị My Ny Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc lá Sài Gòn DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Bảng 2.1: Sơ đồ tổ chức của công ty Bảng 2.7: Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn năm 2008 – 2011 H U TE C H Bảng 2.8: Cơ cấu lao động theo trình độ của công ty GVHD: Ths. Lê Đình Thái ix SVTH: Lê Thị My Ny Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc lá Sài Gòn LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Cây thuốc lá là một trong bốn loại cây nguyên liệu phục vụ cho ngành công nghiệp. Là loại cây công nghiệp ngắn ngày, thuốc lá là một mặt hàng có tính đặt thù, mang lại hiệu quả kinh tế cao và nhiều lợi ích cho xã hội, đặc biệt trong công tác xóa đói, giảm nghèo. Tuy nhiên khi nói đến ngành công nghiệp thuốc lá, là nói đến một ngành kinh tế kỹ thuật có nhiều nhạy cảm, không khuyến khích phát triển. Hút thuốc có hại cho sức khỏe và thuốc lá không phải là một mặt hàng thiết yếu. Tuy nhiên, hút thuốc lá trong sinh hoạt vẫn là một thoái quên tiêu dùng từ lâu đời và H vẫn đang còn là mặt hàng tiêu dùng có nhu cầu lớn đối với nhiều tầng lớp dân cư nước ta. Hiện nay, do mức đóng thuế cao nên ngành thuốc lá vẫn được xếp là một C ngành sản xuất quan trọng của nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt đối với nững nước đang phát triển. Nó đem lại lợi nhuận rất lớn cho nhiều doanh nghiệp, tạo ra U TE nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước và giải quyết một khối lượng việc làm đáng kể cho xã hội. Hiện nay, với xu hướng chúng của xã hội là khuyến khích không tiêu dùng thuốc lá, nhà nước cũng đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm hạn chế sản xuất, giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, bên canh đó, các doanh nghiệp đang hoạt động trong một H môi trường kinh doanh đầy biến động, mọi chủng loại hàng hóa đều phải chịu một sức ép cạnh tranh khốc liệt và tiêu thụ luôn là vấn đề sống còn đối với bất kì một doanh nghiệp nào thì các doanh nghiệp thuốc lá phải có định hướng thích hợp nhằm đảm bảo sự phát triển và phù hợp với xã hội. Công ty Thuốc Lá Sài Gòn là công ty sản xuất, kinh doanh các loại thuốc lá điếu nhãn hiệu nước ngoài và nội địa. Trước thực tế khách quan đối với sự tồn tại của ngành thuốc lá, để có thể cân bằng giữa mặt kinh tế và xã hôi, giữa lợi nhuận doanh nghiệp và sức khỏe cộng đồng, việc xây dựng chiến lược cho công ty là vô cần cần thiết. Xuất phát từ lý do đó, em đã chọn đề tài : “Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc Lá Sài Gòn”. 2. Mục tiêu nghiên cứu GVHD: Ths. Lê Đình Thái 1 SVTH: Lê Thị My Ny Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc lá Sài Gòn - Tìm hiểu những nội dung cơ bản về thị trường và việc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. - Đánh giá thực trạng về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc Lá Sài Gòn trong những năm qua. Từ đó rút ra những thành công, cũng như những mặt còn tồn tại của của công ty. Đồng thời cũng tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trong việc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc Lá Sài Gòn. - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc Lá Sài Gòn. 3. H Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu của luận văn này là thị trường tiêu thụ sản phẩm và việc C phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc Lá Sài Gòn. U TE - Phạm vi nghiên cứu: đề tài được thực hiện, khảo sát tại Công ty Thuốc Lá Sài Gòn, tập trung nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc Lá Sài Gòn từ năm 2009 đến nay. Phương pháp nghiên cứu 4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài là phương pháp duy vật biện chứng và bên cạnh đó luận văn cũng đã sử dụng các phương pháp sau để nghiên cứu: H + Phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu, tổng hợp kinh tế, hệ thống hóa và khái quát hóa. + Phương pháp so sánh, phân tích kinh tế - xã hội, phương pháp điều tra. 5. Kết cấu của đề tài Kết cấu của đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Những cơ sở lý luận về thị trường của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc Lá Sài Gòn. Chương 3: Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc Lá Sài Gòn. GVHD: Ths. Lê Đình Thái 2 SVTH: Lê Thị My Ny Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc lá Sài Gòn CHƯƠNG 1: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. Tổng quan về thị trường của doanh nghiệp 1.1.1. Khái niệm, phân loại về thị trường 1.1.1.1. Khái niệm thị trường Thị trường ra đời và phát triển gắn liền với lịch sử phát triển của nền sản xuất hàng hoá. Cùng với sự phát triển của nền sản xuất hàng hoá thì khái niệm về thị trường thì rất phong phú và đa dạng: - Theo quan điểm cổ điển thì thị trường chỉ đơn thuần là nơi diễn ra các quá trình trao đổi và mua bán hàng hóa của con người. H - Trong thuật ngữ kinh tế hiện đại, thì thị trường là mua bán hàng hóa, nơi gặp gỡ hoá và dịch vụ. C trực tiếp hoặc gián tiếp giữa người bán và người mua để trao đổi, mua bán các hàng - Khái niệm thị trường hoàn toàn không tách rời khái niệm phân công lao động xã U TE hội. Theo Karl Marx đã nhận định "Hễ ở đâu và khi nào có sự phân công lao động xã hội và có sản xuất hàng hoá thì ở đó và khi ấy sẽ có thị trường. Thị trường chẳng qua là sự biểu hiện của phân công lao động xã hội và do đó có thể phát triển vô cùng tận". - Theo quan điểm của Marketing hiện đại: Thị trường bao gồm những khách hàng H tiềm ẩn cùng có một nhu cầu hay mong muốn cụ thể; sẵn sàng có khả năng tham gia trao đổi để thoả mãn nhu cầu và mong muốn đó. 1.1.1.2. Phân loại thị trường Có các cách phân loại thị trường phổ biến như sau: - Phân loại theo mức độ cạnh tranh trên thị trường: + Thị trường cạnh tranh hoàn hảo: Là thị trường trong đó có nhiều người mua và nhiều người bán cùng một loại hàng hoá và dịch vụ đồng nhất, không có ai làm chủ thị trường và giá cả là do thị trường quyết định. + Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo: Trên thị trường có nhiều người mua và người bán cùng một loại hàng hóa, sản phẩm nhưng chúng không đồng nhất. Giá cả hàng hóa được ấn định một cách linh hoạt theo tình hình tiêu thụ trên thị trường. GVHD: Ths. Lê Đình Thái 3 SVTH: Lê Thị My Ny Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc lá Sài Gòn + Thị trường độc quyền: Trên thị trường chỉ có một người hoặc một nhóm người liên kết với nhau cùng sản xuất ra một loại hàng hóa. Họ có thể kiểm soát hoàn toàn số lượng dự định bán ra trên thị trường cũng như giá cả của chúng. - Phân loại theo phạm vi lãnh thổ: + Thị trường trong nước: Hàng hoá và dịch vụ được lưu thông trên tất cả các vùng, các địa phương của một nước. + Thị trường quốc tế: Là nơi diễn ra các giao dịch buôn bán hàng hóa và dịch vụ giữa các chủ thể kinh tế thuộc các quốc gia khác nhau. - Phân loại theo mục đích sử dụng của hàng hóa : + Thị trường tư liệu sản xuất: Là thị trường trong đó sản phẩm đem ra trao đổi là H những sản phẩm phục vụ việc sản xuất như nguyên vật liệu, năng lượng, động lực, máy móc thiết bị… C + Thị trường hàng tiêu dùng: Là thị trường mua bán các sản phẩm cuối cùng phục vụ trực tiếp nhu cầu tiêu dùng của dân cư như quần áo, các loại thức ăn chế U TE biến, đồ dùng dân dụng … - Phân loại theo khối lượng hàng hoá tiêu thụ trên thị trường: + Thị trường chính là thị trường mà lượng hàng tiêu thụ của doanh nghiệp chiếm đại đa số hàng hoá của doanh nghiệp. + Thị trường phụ là thị trường chỉ tiêu thụ một lượng hàng chiếm tỷ trọng nhỏ. H + Thị trường mới là thị trường mà doanh nghiệp đang xúc tiến thăm dò và đưa hàng vào, còn trong giai đoạn thử nghiệm chưa có khách hàng quen thuộc. - Phân loại theo vai trò của người mua và người bán trên thị trường: + Thị trường người bán xuất hiện ở những nền kinh tế mà sản xuất hàng hoá kém phát triển hoặc ở nền kinh tế kế hoạch tập trung. Trên thị trường này người mua đóng vai trò thụ động. + Ngược lại thị trường người mua xuất hiện ở những nền kinh tế phát triển như trong nền kinh tế thị trường, người mua đóng vai trò trung tâm chủ động vì họ được ví như "thượng đế" của người bán. Người bán phải chiều chuộng lôi kéo người mua, khơi dậy và thoả măn nhu cầu của người mua là quan tâm hàng đầu là sống còn của người sản xuất kinh doanh. GVHD: Ths. Lê Đình Thái 4 SVTH: Lê Thị My Ny Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc lá Sài Gòn - Phân loại theo sự phát triển của thị trường: + Thị trường hiện thực (truyền thống) là thị trường đang tiêu thụ hàng hoá của mình, khách hàng quen thuộc và đã có sự hiểu biết lẫn nhau. + Thị trường tiềm năng là thị trường có nhu cầu song chưa được khai thác, hoặc chưa có khả năng thanh toán. 1.1.2. Chức năng của thị trường Chức năng của thị trường là những tác động khách quan vốn có bắt nguồn từ bản chất của thị trường tới quá trình sản xuất và đời sống kinh tế xã hội. Thị trường có 4 chức năng chính: - Chức năng thừa nhận: H Thị trường là nơi gặp gỡ giữa người mua và người bán. Người bán mong muốn bán được nhiều hàng hoá với giá cả sao cho bù đắp được mọi chi phí và có C nhiều lợi nhuận. Người mua tìm đến thị trường để mua hàng hoá thoả mãn được nhu cầu và có khả năng thanh toán theo ý mình. Đối với bất kỳ hàng hoá nào sẽ có U TE hai khả năng xảy ra: + Không được thị trường thừa nhận, tức là hàng hoá đó không thoả mãn được nhu cầu hoặc không phù hợp với điều kiện thanh toán của người mua. + Được thị trường thừa nhận, hàng hoá đó đáp ứng được yêu cầu về giá cả, số lượng, chất lượng, sự đồng bộ... cũng như các yêu cầu khắt khe khác của người H mua, nên hàng hoá đó có người mua. - Chức năng thực hiện: Chức năng này đòi hỏi hàng hoá dịch vụ phải được thực hiện giá trị trao đổi bằng tiền hoặc giấy tờ có giá trị khác. Người bán cần tiền còn người mua cần hàng, người mua và người bán gặp gỡ để xác định giá cả và số lượng hàng hoá mua bán. Tuy nhiên sự thực hiện về giá trị chỉ xảy ra khi thị trường đã chấp nhận giá trị sử dụng của hàng hoá. Do đó khi sản xuất hàng hoá và dịch vụ doanh nghiệp không chỉ tìm mọi cách để giảm thiểu các chi phí mà còn phải chú ý xem lợi ích đem lại từ sản phẩm có phù hợp với nhu cầu thị trường hay không. Như vậy thông qua chức năng thực hiện của thị trường, các hàng hoá và dịch vụ hình thành nên các giá trị trao đổi của mình để làm cơ sở cho việc phân phối các nguồn lực. - Chức năng điều tiết và kích thích: GVHD: Ths. Lê Đình Thái 5 SVTH: Lê Thị My Ny Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc lá Sài Gòn Qua hành vi trao đổi hàng hoá dịch vụ trên thị trường, thị trường điều tiết và kích thích sản xuất kinh doanh phát triển hoặc ngược lại. Đối với các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp thương mại, hàng hoá dịch vụ tiêu thụ nhanh sẽ kích thích doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh để cung ứng nhiều hàng hoá hơn nữa cho thị trường. Ngược lại, nếu hàng hoá dịch vụ không tiêu thụ được sẽ là tác nhân điều tiết doanh nghiệp hạn chế sản xuất, thu mua hoặc chuyển hướng sản xuất kinh doanh. Chức năng này còn điều tiết các doanh nghiệp gia nhập ngành hoặc rút khỏi ngành. - Chức năng thông tin: Thông tin thị trường là những thông tin về nguồn cung ứng hàng hoá dịch vụ, H nhu cầu hàng hoá dịch vụ, giá cả hàng hoá và dịch vụ. Đó là những thông tin quan trọng đối với mọi nhà sản xuất kinh doanh, cả người mua và người bán, cả người C cung ứng và người tiêu dùng, cả người quản lý và những người nghiên cứu sáng tạo. Có thể nói thông tin thị trường là không khách quan vì vậy mà khó có thể dự U TE đoán chính xác những thông tin này. Không có thông tin thị trường thì không thể có quyết định đúng đắn trong sản xuất kinh doanh. Bởi vì thị trường có những thông tin tổng hợp về cầu - hành vi của người mua, cũng như về cung - hành vi của người bán, giá cả thị trường. Vì vậy việc thu thập các thông tin về thị trường được sự chú ý của cả giới sản xuất kinh doanh, cả người tiêu dùng và của toàn xã hội. 1.1.3. Vai trò của thị trường H - Thị trường là yếu tố quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp: Trong nền kinh tế hàng hóa, mục đích của người sản xuất hàng hoá là để bán để thoả mãn nhu cầu của người khác và qua đó đạt được các mục tiêu của mình. Vì thế, các doanh nghiệp không thể tồn tại một cách đơn lẻ mà mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải gắn với thị trường. Trong mỗi doanh nghiệp, quá trình sản xuất diễn ra không ngừng, các hoạt động diễn ra theo chu kỳ. Trong chu kỳ này giai đoạn nào cũng đóng vai trò quan trọng, góp phần tạo nên thành công cho doanh nghiệp. Nhưng giai đoạn quan trọng hơn cả, quyết định sự phát triển và tồn tại của doanh nghiệp là giai đoạn cuối cùng thị trường đầu ra (thị trường tiêu thụ sản phẩm). Giữa doanh nghiệp và thị trường có mối quan hệ hữu cơ mật thiết, không thể tách rời. Thị trường càng mở rộng và phát triển thì lượng hàng hoá tiêu thụ được càng nhiều và khả năng phát triển sản xuất GVHD: Ths. Lê Đình Thái 6 SVTH: Lê Thị My Ny Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc lá Sài Gòn kinh doanh của doanh nghiệp cành cao và ngược lại. Bởi thế còn thị trường thì còn sản xuất kinh doanh, mất thị trường thì sản xuất kinh doanh bị đình trệ và các doanh nghiệp sẽ có nguy cơ bị phá sản. - Thị trường là nơi điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa: Thị trường đóng vai trò hướng dẫn sản xuất kinh doanh trong nên kinh tế. Các nhà sản xuất kinh doanh căn cứ vào cung cầu, giá cả thị trường để quyết định sản xuất kinh doanh, sản xuất kinh doanh đều phải xuất phát từ nhu cầu của khách hàng và tìm mọi cách thõa mãn nhu cầu đó chứ không phải xuất phát từ ý kiến chủ quan của mình. Mỗi doanh nghiệp phải trên cơ sở nhận biết nhu cầu của thị trường kết hợp với khả năng của mình để có chiến lược, kế hoạch và phương án kinh doanh H hợp lý nhằm thỏa mãn tốt nhu cầu của thị trường và xã hội. - Thị trường phản ánh thế và lực của doanh nghiệp: C + Mỗi doanh nghiệp hoạt động trên thương trường đều có một vị thế cạnh tranh nhất định. Thị phần (phần thị trường mà doanh nghiệp chiếm lĩnh được) phản ánh U TE thế và lực của doanh nghiệp trên thương trường. + Thị trường mà doanh nghiệp chinh phục được càng lớn chứng tỏ khả năng thu hút khách hàng càng mạnh, số lượng sản phẩm tiêu thụ được càng nhiều. Và do đó mà vị thế của doanh nghiệp càng cao. + Thị trường rộng giúp cho việc tiêu thụ thuận lợi hơn dẫn đến doanh thu và lợi nhuận nhanh hơn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tái đầu tư hiện đại hóa sản xuất, H đa dạng hóa sản phẩm, tăng thêm khả năng chiếm lĩnh và mở rộng thị trường. Khi đó, thế lực của doanh nghiệp được cũng cố và phát triển. Thông qua những vai trò trên ta thấy sự cần thiết phải phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. 1.2. Hoạt đông phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 1.2.1. Vai trò của công tác phát triển thị trường thị trường tiêu thụ sản phẩm đối với doanh nghiệp Trong nền kinh tế hiện nay, thị trường vừa là mục tiêu, vừa là môi trường kinh doanh. Thị trường cũng là nơi chuyển tải các hoạt động kinh doanh. Thị trường hiện nay rất năng động, có khả năng đào thải tất cả các doanh nghiệp không theo kịp sự phát triển của thị trường. Sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên gay gắt GVHD: Ths. Lê Đình Thái 7 SVTH: Lê Thị My Ny Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc lá Sài Gòn khiến các doanh nghiệp không ngừng tìm kiếm thị trường mới cho mình nếu không muốn bị thụt lùi. Đối với bất kì doanh nghiệp nào, mục tiêu cũng là lợi nhuận, thế lực và an toàn. Các doanh nghiệp chỉ có thể đạt được mục tiêu đó thông qua việc phát triển thị trường. Mở rộng thị trường tiêu thụ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, khai thác triệt để mọi tiềm năng của thị trường cũng như của doanh nghiệp. Đặc biệt, là hiệu suất theo quy mô. Phát triển thị trường góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận, khẳng định vai trò và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. Thông qua đó, doanh nghiệp tạo dựng được thế lực trên thị trường tạo điều kiện cho việc mở rộng thị trường. H Trong thời bao cấp mở rộng thị trường của doanh nghiệp không quan trọng lắm vì đã được nhà nước ghép nối, chỉ định từ trước, dù kinh doanh thua lỗ cũng được C nhà nước giúp đỡ. Đến nay tất cả sự giúp đỡ không còn nữa, các doanh nghiệp đều phải tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình. Vì vậy, để tồn tại và U TE phát triển đòi hỏi mỗi doanh nghiệp đều phải huy động tốt mọi tiềm năng nội lực của chính mình, không ngừng chiếm lĩnh và mở rộng thị trường. Doanh nghiệp muốn thành công thì không thể chỉ dành lấy một mảng thị trường mà phải vươn lên nắm vững thị trường, thường xuyên mở rộng và phát triển thị trường. 1.2.2. Nội dung của hoạt động phát triển thị trường thị trường tiêu thụ sản phẩm H 1.2.2.1. Các hình thức phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp Công tác phát triển thị trường là một hoạt động có tầm quan trọng lớn đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào. Có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau về mở rộng thị trường. Ở đây có các cách để phát triển thị trường như sau: - Chiến lược xâm nhập thị trường: + Nội dung chiến lược: Chiến lược xâm nhập thị trường là chiến lược tăng trưởng các sản phẩm hiện tại trong thị trường hiện tại, chủ yếu là nhờ vào các nổ lực của hoạt động marketing. + Chiến lược được áp dụng trong những trường hợp: • Thị trường hiện tại chưa được bão hòa về sản phẩm, dịch vụ. • Mức tiêu thụ về sản phẩm tăng cao, nhu cầu thị trường tăng đột biến. GVHD: Ths. Lê Đình Thái 8 SVTH: Lê Thị My Ny Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc lá Sài Gòn • Thị trường toàn ngành đang tăng trưởng nhưng thị phần của đối thủ cạnh tranh chính bị sụt giảm (do biến cố thị trường). • Xem xét mối quan hệ giữa doanh số bán và chi phí marketing. • Tăng lợi thế cạnh tranh do tăng quy mô sản xuất lớn. - Chiến lược phát triển thị trường: + Nội dung của chiến lược: Chiến lược phát triển thị trường là chiến lược tìm cách bán các sản phẩm hiện tại trên thị trường mới. + Chiến lược được áp dụng trong những trường hợp: • Thị trường hiện tai đã bị bão hòa phải chuyển sang thị trường mới (thị trường mới ở đây có thể là khách hàng mới hoặc thị trường mới). H • Khi doanh nghiệp đã thành công trên thị trường hiện tại. • Kênh phân phối mới đã chuẩn bị sẵn, chi phí thấp, chất lượng tin cậy được. C • Thị trượng trọng điểm bị cạnh tranh gay gắt. - Chiến lược phát triển sản phẩm: U TE + Nội dung chiến lược: Chiến lược phát triển sản phẩm là chiến lược phát triển sản phẩm mới tiêu thụ ở các thị trường hiện tại của công ty. Sản phẩm mới lựa chọn chiến lược này là sản phẩm mới cải tiến (cải tiến sản phẩm cũ) hoặc sản phẩm mới hoàn toàn. + Chiến lược được áp dụng trong những trường hợp: H • Khi sản phẩm nằm trong giai đoạn chín mùi trong chu kỳ sống của sản phẩm. • Khi đối thủ cạnh trạnh đưa ra những sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao hơn sản phẩm của doanh nghiệp với giá thành tương đương hoặc thấp hơn. - Chiến lược đa dạng hóa: + Nội dung chiến lược: Chiến lược đa dạng hóa là việc doanh nghiệp đưa ra sản phẩm mới bán vào thị trường mới hoặc thị trường hiện tại. + Chiến lược được áp dụng trường hợp: • Khi ngành hiện tại có dấu hiệu suy giảm buộc doanh nghiệp phải tìm cách tăng trưởng ở những ngành khác. • Doanh nghiệp thừa nguồn lực đặc biệt là tài chính. 1.2.2.2. Các biện pháp chủ yếu phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. GVHD: Ths. Lê Đình Thái 9 SVTH: Lê Thị My Ny Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thuốc lá Sài Gòn Để có thể đưa ra một số biện pháp nhằm phát triển thị trường tùy theo điều kiện và khả năng của mỗi doanh nghiệp mà có một số biện pháp như sau: - Các biện pháp đối với khách hàng: Các doanh nghiệp phải coi khách hàng là trung tâm quyết định mọi vấn đề mà doanh nghiệp phải làm. Sự thành công trong công tác thị trường chính là chiếm được niềm tin của khách hàng. Không ai khác, khách hàng là người quyết định sự xuất hiện, sự tồn vong hay phát triển của một doanh nghiệp. Khách hàng chỉ ưa thích và lựa chọn mua những hàng hóa có chất lượng tốt, phục vụ tận tình, dịch vụ mua bán thuận tiện. Tâm lý này của khách hàng xuất phát là do thu nhập của khách hàng có giới hạn. Vì vậy, khách hàng luôn mong muốn doanh nghiệp phải quan tâm H tới lợi ích của mình. Dựa trên đặc thù của khách hàng, chúng ta có thể rút ra một số biện pháp thu hút + Phương pháp xã hội học U TE + Phương pháp dự đoán C khách hàng sau: + Phương pháp tâm lý + Phương pháp Marketing - Phương pháp với đối thủ cạnh tranh: Nền kinh tế ngày càng phát triển, kéo theo đó là sự cạnh tranh quyết luyệt của các doanh nghiệp với nhau, nhất là những doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường H mới, các chính sách đối với các đối thủ cạnh tranh lại càng quan trọng. Cạnh tranh thành công là doanh nghiệp đã chiếm được một thị phần trong môi trường đó và do đó việc trước tiên là doanh nghiệp phải xác định cho mình đâu là đối thủ cạnh tranh chính và đối với từng loại đối thủ cạnh tranh cần sử dụng các biện pháp khác nhau. Cụ thể: + Phương pháp liên doanh + Phương pháp dung hòa + Phương pháp khử bỏ + Phương pháp né tránh Tóm lại, mỗi chiến lược dù hay đến đâu cũng không phải là lời giải cho bài toán tổng quát của toàn thị trường. Chiến lược cạnh tranh phát huy hiệu quả tức là nó phải phù hợp với doanh nghiệp. GVHD: Ths. Lê Đình Thái 10 SVTH: Lê Thị My Ny
- Xem thêm -