Tài liệu Một số giải pháp phát triển chung sức bền cho học sinh thpt

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 153 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

Tr−êng THPT Sè 1 – B¶o Th¾ng Tæ: Ho¸ - Sinh – ThÓ dôc S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn chung søc bÒn cho häc sinh THPT A. PhÇn më ®Çu I. Lý do chän ®Ò tμi 1. C¨n cø ph¸p chÕ: Thể dục thể thao là một bộ phận của nền văn hóa chung, là sự tổng hợp những thành tựu khoa học của xã hội và sử dụng những biện pháp chuyên môn để điều khiển sự phát triển thể chất con người một cách có chủ định nhằm nâng cao sức khỏe. Việc luyện tập thể dục thể thao bồi bổ sức khỏe được Bác Hồ xác định đó là quyền lợi, là trách nhiệm, là bổn phận của mỗi người dân yêu nước: “Việc đó không tốn kém, khó khăn gì, gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. . . dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ta, ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi ngày nào cũng tập. Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói: “Thể dục đem lại những kết quả kỳ diệu lắm, thần kỳ lắm. . . thể dục là biện pháp rất mầu nhiệm và không có gì hơn nó đâu”. Ngày nay nhờ vào các công trình nghiên cứu khoa học, nhờ nắm vững quy luật khách quan và phát triển thể chất con người nên thể dục thể thao đã vươn tới và xâm nhập vào tất cả các lãnh vực xã hội, vào việc chuẩn bị chuyên môn cho con người vào các ngành nghề khác nhau. Giáo dục thể dục thể thao chẳng những giúp cho việc nâng cao sức khỏe mà còn ảnh hưởng tốt đến các mặt giáo dục khác vì đặc tính quan trọng của thể dục thể thao làm ảnh hưởng của nói tới trạng thái nhạy cảm của con người được biểu thị qua sự phát sinh các tình cảm tốt, vui sướng, hài lòng, lạc quan, đồng thời còn phát triển tốt những chức năng tâm lý như tính thụ cảm, trí nhớ, sự chú ý, sự suy nghĩ. Mặt khác trong quá trình tập luyện thể dục thể thao sẽ hình thành những phẩm chất đạo đức cần thiết như ý chí, tính kiên nhẩn, lòng dũng cảm, quả quyết, sự dẻo dai, tính kỷ kuật và tinh thần tập thể. Tất cả những điều trên là tiền đề hết sức quan trọng để nâng cao hiệu suất và thành tích học tập của học sinh. Do đó, từ lâu C. Mác, F. Anghen, LêNin và Bác Hồ đã xác định thể dục thể thao là môn học bắt buột trong nhà trường phổ thông và được đặt ngang hàng với các môn học khác. Sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc x· héi chñ nghÜa kh«ng chØ ®ßi hái ë thÕ hÖ trÎ gi¸c ngé lý t−ëng c¸ch m¹ng, phÈm chÊt ®¹o ®øc mµ cßn ë kiÕn thøc phæ th«ng c¬ b¶n hiÖn ®¹i. C¨n cø vµo nghÞ quyÕt sè 40/2001Q§ 10 ngµy 9/12/2002 cña Quèc héi vÒ ®æi míi ch−¬ng tr×ng gi¸o dôc phæ th«ng ®· chØ râ “môc tiªu cña viÖc ®æi míi ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng nh»m n©ng cao gi¸o dôc toµn diÖn thÕ hÖ trÎ, ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn nguån nh©n lùc phôc vô c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc”. C¨n cø vµo nhiÖm vô cña ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, tiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®−îc, ®ång thêi kh¾c phôc vµ cñng cè nh÷ng yÕu kÐm vµ x©y dùng hÖ thèng gi¸o dôc trong thêi k× ®æi míi. C¨n cø vµo môc tiªu nhiÖm vô cña ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o con ng−êi míi trªn mäi lÜnh vùc, mäi ph−¬ng diÖn (§øc – TrÝ – ThÓ – Mü) ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao trong ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. Ng−êi thùc hiÖn: KiÒu Ngäc S¬n 1 Tr−êng THPT Sè 1 – B¶o Th¾ng Tæ: Ho¸ - Sinh – ThÓ dôc S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn chung søc bÒn cho häc sinh THPT C¨n cø vµo nhiÖm vô ®µo t¹o häc sinh n¨m 2010 – 2011 cña tr−êng THPT Sè 1 – B¶o Th¾ng NhiÒu ChØ thÞ – Th«ng t− – NghÞ quyÕt ®· nhÊn m¹nh vµ chÊn chØnh c¶i tiÕn c«ng t¸c d¹y vµ häc, ®Æc biÖt lµ ph−¬ng ph¸p d¹y vµ häc bé m«n thÓ dôc (Gi¸o dôc thÓ chÊt cho häc sinh). §Ó ®¹t ®−îc nh÷ng môc tiªu chiÕn l−îc ®ã th× viÖc xem xÐt vµ chän läc, viÖc ¸p dông ph−¬ng ph¸p d¹y vµ häc bé m«n thÓ dôc mét c¸ch khoa häc lµ viÖc lµm cÊp thiÕt trong thêi k× c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc. HuÊn luyÖn ph¸t triÓn tè chÊt søc bÒn lµ gióp cho häc sinh chèng l¹i mÖt mái trong ho¹t ®éng TDTT . Søc bÒn cã ý nghÜa ®Æc biÖt ®èi víi thµnh tÝch thi ®Êu cña nhiÒu m«n thÓ thao vµ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®èi víi kh¶ n¨ng chÞu ®ùng LV§ ®èi víi häc sinh. Ph¸t triÓn tè chÊt søc bÒn lµ tiÒn ®Ò cÇn thiÕt cho kh¶ n¨ng phôc håi nhanh chãng sau c¸c l−îng vË ®éng lín. §Ó cã nh÷ng ph−¬ng ph¸p, gi¶i ph¸p míi vµ nh÷ng bµi tËp ph¸t triÓn c¸c tè chÊt thÓ lùc cã hiÖu qu¶ ®èi víi tÊt c¶ c¸c ®èi t−îng häc sinh l¹i lµ mét vÊn ®Ò ®ßi hái ng−êi gi¸o viªn ph¶i cã sù s¸ng t¹o, ph¸t huy ®−îc tÝnh chñ ®éng tÝch cùc vµ khai th¸c triÖt ®Ó tõ ®èi t−îng häc sinh. MÆt kh¸c ®Ó ph¸t huy kh¶ n¨ng cña häc sinh vµ cã kÕ ho¹ch båi d−ìng gi¶ng d¹y (TËp luyÖn ngo¹i kho¸ vµ chÝnh kho¸) ®èi víi tõng ®èi t−îng häc sinh nh»m t¹o g©y h−ng phÊn vµ sù chñ ®éng cña häc sinh trong qu¸ tr×nh tËp luyÖn. Do vËy b¶n th©n t«i lµ gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y bé m«n thÓ dôc tr−êng THPT Sè 1 B¶o Th¾ng theo ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc con ng−êi toµn diÖn t«i ®· chon ®Ò tµi “Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn søc bÒn chung cho häc sinh THPT”. 2. C¬ së thùc tiÔn: N¨m häc 2010 – 2011 ®−îc sù ph©n c«ng theo kÕ ho¹ch cña nhµ tr−êng vµ tæ chuyªn m«n t«i trùc tiÕp gi¶ng d¹y m«n thÓ dôc khèi 11: (11A7, 11A8,). Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y ë tr−êng THPT Sè 1 B¶o Th¾ng, t×m hiÓu vÒ thùc tr¹ng häc sinh, qua trao ®æi kinh nghiÖm víi ®ång nghiÖp t«i thÊy trong c¸c tiÕt häc thÓ dôc lóc ®Çu häc sinh rÊt h¨ng h¸i tËp luyÖn, sau ®ã ®Õn cuèi phÇn c¬ b¶n häc sinh tËp víi vÎ uÓ o¶i rêi r¹c- kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ luyÖn tËp nh− mong muèn, kh«ng hoµn thµnh bµi tËp, cã t×nh tr¹ng bá tËp. §Æc biÖt kÕt thóc giê häc thÓ dôc häc sinh vÉn mÖt mái. Qua t×m hiÓu th× cã rÊt nhiÒu nguyªn nh©n g©y nªn nh−: Søc khoÎ häc sinh kh«ng ®¶m b¶o T©m lý häc sinh kh«ng æn ®Þnh – kh«ng tho¶i m¸i Bµi tËp ®¬n ®iÖu, lÆp l¹i häc sinh kh«ng thÝch tËp §iÒu kiÖn s©n b·i ph−¬ng tiÖn kh«ng ®¶m b¶o, ch−a ®¸p øng ®−îc nhu cÇu.Nh−ng nguyªn nh©n c¬ b¶n nhÊt hiÖn t−îng mÖt mái sím ë hÇu hÕt c¸c em häc sinh, ®iÒu ®ã chøng tá r»ng søc bÒn chung cña c¸c em ë løa tuæi nµy cßn yÕu. ChÝnh v× vËy ®Æt vÊn ®Ò nghiªn cøu ®−a ra gi¶i ph¸p ph¸t triÓn søc bÒn chung cho häc sinh ®èi t−îng líp 11 sÏ lµm nÒn t¶ng c¬ së cho c¸c bµi tËp ph¸t triÓn søc bÒn chung cho häc sinh THPT, c¸c em n©ng cao n¨ng lùc søc bÒn chung ®Ó chuÈn bÞ tèt nhÊt c¶ vÒ t©m lý còng nh− thÓ lùc cho c¸c néi dung häc sau nµy, tõ ®ã c¸c em sÏ c¶m thÊy tù tin vµ yªu m«n häc h¬n. Ng−êi thùc hiÖn: KiÒu Ngäc S¬n 2 Tr−êng THPT Sè 1 – B¶o Th¾ng Tæ: Ho¸ - Sinh – ThÓ dôc S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn chung søc bÒn cho häc sinh THPT II. NhiÖm vô vμ yªu cÇu cña ®Ò tμi: 1.NhiÖm vô: §Ò tµi cã nhiÖm vô: ViÖc luyÖn tËp n©ng cao søc bÒn b»ng bµi tËp nhÈy d©y ng¾n (®©y lμ bμi tËp c¬ b¶n cña c¸c em ®· häc tõ cÊp 2), ®ång nghÜa víi viÖc ph¸t triÓn thÓ lùc, n©ng cao søc khoÎ cho häc sinh gióp c¸c em cã mét søc khoÎ dåi dµo, dÎo dai. Hoµn thµnh tèt vµ cã hiÖu qu¶ nh÷ng bµi tËp thÓ chÊt mµ gi¸o viªn ®−a ra trong c¸c giê häc thÓ dôc. Cã mét t©m lý tù tin tho¶i m¸i b−íc vµo giê häc tiÕp theo cña buæi häc. §¶m b¶o thÓ lùc kÐo dµi n¨ng lùc phôc vô cho môc ®Ých häc tËp nãi chung cho giê häc thÓ dôc nãi riªng. X©y dùng nÒn t¶ng thÓ lùc c¬ b¶n lµm c¬ së ®Ó lÜnh héi vµ thùc hiÖn ®−îc nh÷ng bµi tËp thÓ chÊt víi khèi l−îng vµ c−êng ®é N©ng cao nhËn thøc cña häc sinh vÒ søc bÒn tõ ®ã cã ý thøc, ®Ó rÌn luyÖn mét c¸ch cã khoa häc, ®Ó c¶i thiÖn thÓ lùc cña m×nh. Cñng cè vµ b−íc ®Çu hoµn thiÖn søc bÒn cho häc sinh ë cÊp häc THPT gãp phÇn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô häc tËp lao ®éng vµ chuÈn bÞ ®Çy ®ñ t©m sinh lý, kÜ n¨ng... cã ®ñ tù tin ®Ó b−íc vµo cuéc sèng. 2. Yªu cÇu cña ®Ò tμi: - Ph¸t huy tèi ®a kh¶ n¨ng tiÕp thu , h×nh dung kÜ thuËt ®éng t¸c cña häc sinh qua ®ã gióp häc sinh h×nh thµnh hoµn thiÖn nh÷ng kÜ n¨ng vËn ®éng c¬ b¶n nhÊt , ®Æc biÖt lµ tiÕp thu nh÷ng kÜ thuËt ®éng t¸c khã ®ßi hái ng−êi häc ph¶i cã mét nÒn t¶ng thÓ lùc (Søc bÒn chung) vµ cã kÜ n¨ng kÜ x¶o vËn ®éng ®· quy ®Þnh trong ch−¬ng tr×nh m«n häc. III. Giíi h¹n chän ®Ò tμi: Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y, nghiªn cøu tµi liÖu tham kh¶o ch−¬ng tr×nh m«n häc thÓ dôc, kÕt qu¶ d¹y vµ häc ch−a cao. Sù tiÕp thu, t− duy nh÷ng kÜ n¨ng kÜ x¶o vËn ®éng vµ thµnh tÝch cña häc sinh kh«ng ®ång ®Òu. §Æc biÖt lµ nh÷ng kÜ thuËt ®éng t¸c khã ®ßi hái ng−êi häc ph¶i cã nh÷ng nÒn t¶ng thÓ lùc nhÊt ®Þnh, lµm ¶nh h−ëng tíi tiÕp thu kiÕn thøc cña häc sinh trong c¸c giê häc tiÕp theo víi sù mÖt mái, uÓ o¶i. §Ó tõ ®ã t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p gi¶ng d¹y ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n. Ph¹m vi nghiªn cøu lµ ®èi t−îng häc sinh khèi 11 (11 A7; 11A8). Nh»m gãp phÇn tÝch cùc trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc häc sinh cña nhµ tr−êng nh»m gi¶m tû lÖ häc sinh yÕu kÐm vµ n©ng cao sè l−îng häc sinh cã thµnh tÝch thÓ thao nhÊt ®Þnh. IV. ®èi t−îng nghiªn cøu: - “Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn søc bÒn chung cho häc sinh THPT”. V. ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: 1. T×m hiÓu, häc tËp mét sè gi¶i ph¸p gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn trong tæ vµ th«ng qua qu¸ tr×nh häc tËp vµ c«ng t¸c nh−: Víi nh÷ng kinh nghiÖm ®−îc ®óc rót qu¸ tr×nh häc tËp, rÌn luyÖn, c«ng t¸c rót kinh nghiÖm qua c¸c líp båi d−ìng chuyªn m«n, qua giê dù, c¸c tµi liÖu tham kh¶o… 2. Ph−¬ng ph¸p quan s¸t, ph−¬ng ph¸p thùc nghiÖm s− ph¹m, kh¶o s¸t ®iÒu tra, ph−¬ng ph¸p thèng kª vµ ph−¬ng ph¸p tæng hîp, ph−¬ng ph¸p thÞ ph¹m ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kÕt qu¶. Ng−êi thùc hiÖn: KiÒu Ngäc S¬n 3 Tr−êng THPT Sè 1 – B¶o Th¾ng Tæ: Ho¸ - Sinh – ThÓ dôc S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn chung søc bÒn cho häc sinh THPT 3. KÕt hîp ®Æc ®iÓm t©m sinh lý løa tuæi häc sinh THPT, tõ ®ã ®−a ra nh÷ng gi¶i ph¸p gi¶ng d¹y víi nhiÒu ®èi t−îng häc sinh kh¸c nhau kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n thiÕu thèn vÒ dông cô s©n b·i. Vi. thêi gian nghiªn cøu: Thêi gian nghiªn cøu tõ th¸ng 8 n¨m 2010 ®Õn th¸ng 05 n¨m 2011 Ng−êi thùc hiÖn: KiÒu Ngäc S¬n 4 Tr−êng THPT Sè 1 – B¶o Th¾ng Tæ: Ho¸ - Sinh – ThÓ dôc S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn chung søc bÒn cho häc sinh THPT B: Néi dung Ch−¬ng I: c¬ së lý luËn: NhiÖm vô trung t©m trong tr−êng häc lµ ho¹t ®éng cña thÇy vµ ho¹t ®éng cña häc sinh. XuÊt ph¸t tõ môc tiªu gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lµ “N©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi d−ìng nh©n tµi: vµ ph¸t triÓn con ng−êi toµn diÖn trong thêi k× míi vÒ c¸c ph−¬ng diÖn nh− “§øc, TrÝ, ThÓ, Mü” ®−îc x©y dùng trªn c¬ së ban ®Çu lµ h×nh thµnh nh©n c¸ch cho häc sinh ®Ó tõ ®ã häc sinh cã thÓ kÕt hîp gi÷a lý luËn víi thùc tiÔn lao ®éng, häc tËp hoÆc häc lªn bËc häc cao h¬n. Trong x· héi hiÖn ®¹i, t×nh tr¹ng häc sinh thiÕu vËn ®éng vµ thõa chÊt dinh d−ìng ngµy cµng nhiÒu, hiÖn t−îng häc sinh cã träng l−îng c¬ thÓ v−ît qu¸ møc b×nh th−êng hoÆc m¾c bÖnh bÐo ph× còng ngµy cµng phæ biÕn. ViÖc tËp luyÖn th−êng xuyªn liªn tôc ®Æc biÖt lµ ch¹y bÒn sÏ gióp c¸c em tho¸t khái t×nh tr¹ng nªu trªn, tiªu hao n¨ng l−îng thõa, kh«ng thÓ tÝch thµnh mì. TËp ch¹y bÒn võa cã lîi cho søc khoÎ võa chèng l¹i ®−îc c¨n bÖnh bÐo ph×. VËy vÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó häc sinh n¾m v÷ng nh÷ng tri thøc khoa häc cña bé m«n thÓ dôc mét c¸ch cã hÖ thèng tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, tõ dÔ ®Õn khã, tõ ch−a biÕt ®Õn biÕt… §Æc tr−ng cña m«n thÓ dôc lµ m«n khoa häc ®−îc ®−a vµo cÊp häc, ngµnh häc, lµ mét trong nh÷ng m«n mµ tÊt c¶ häc sinh ®Òu ph¶i hoµn thµnh trong c¸c cÊp häc. M«n häc thÓ dôc lµ m«n mµ ng−êi häc cÇn ph¶i cã søc khoÎ tèt míi hoµn thµnh tèt ®−îc nhiÖm vô mµ ngµnh gi¸o dôc ®· ®−a ra. Mµ søc bÒn chung lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng trong viÖc thùc hiÖn c¸c bµi tËp. Søc bÒn lµ kh¶ n¨ng lµm viÖc trong thêi gian dµi mµ con ng−êi kh«ng bÞ gi¶m sót vÒ c−êng ®é vËn ®éng vµ ý chÝ. Nãi c¸ch kh¸c: Søc bÒn lµ kh¶ n¨ng chèng l¹i mÖt mái trong ho¹t ®éng nãi chung vµ ho¹t ®éng TDTT nãi riªng trong mét kho¶ng thêi gian nµo ®ã. N¨ng lùc søc bÒn phÇn lín phô thuéc vµo qu¸ tr×nh biÕn ®æi c¬ thÓ nh»m duy tr× vµ ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng l©u dµi vµ æn ®Þnh cña hÖ thÇn kinh ®èi víi c¸c kÝch thÝch cã c−êng ®é lín. Ngoµi ra ý chÝ còng lµ mét trong nh÷ng thµnh phÇn quan träng ®Ó duy tr× c−êng ®é vËn ®éng khi mÖt mái do ®ã viÖc ph¸t triÓn søc bÒn cïng víi rÌn luyÖn ý trÝ lµ viÖc lµm cÇn ®−îc tiÕn hµnh song song. Chóng ta ®Òu biÕt, ho¹t ®éng cña con ng−êi lµ rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, do vËy mÖt mái còng sinh ra rÊt ®a d¹ng nh−: MÖt mái vÒ thÓ lùc; MÖt mái vÒ trÝ ãc; MÖt mái vÒ t©m lÝ... chóng ®Òu cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. Trong ho¹t ®éng TDTT mÖt mái vÒ thÓ lùc sinh ra do ho¹t ®éng c¬ b¾p chiÕm −u thÕ. Dùa vµo mÖt mái nªu trªn ng−êi ta chia søc bÒn ra lµm hai lo¹i chÝnh lµ søc bÒn chung vµ søc bÒn chuyªn m«n. Søc bÒn chung lµ søc bÒn trong ho¹t ®éng kÐo dµi víi c−êng ®é trung b×nh thu hót hÇu hÕt c¸c nhãm c¬ tham gia ho¹t ®éng, trong tr−êng hîp nµy kh¶ n¨ng −a khÝ cña con ng−êi lµ c¬ së sinh lý cña søc bÒn chung – tøc lµ kh¶ n¨ng lµm viÖc cña c¬ thÓ trong ®iÒu kiÖn cung cÊp ®ñ oxi. C¸c hÖ thèng: TuÇn hoµn, h« hÊp ®−îc huy ®éng tèi ®a ®Ó ®¸p øng ®Çy ®ñ l−îng «xi cho ho¹t ®éng (trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh). Ng−êi thùc hiÖn: KiÒu Ngäc S¬n 5 Tr−êng THPT Sè 1 – B¶o Th¾ng Tæ: Ho¸ - Sinh – ThÓ dôc S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn chung søc bÒn cho häc sinh THPT Ch−¬ng II: thùc tr¹ng cña ®Ò tμi: ViÖc gi¶ng d¹y m«n häc thÓ dôc hiÖn nay trong nhµ tr−êng THPT Sè 1 B¶o Th¾ng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trë ng¹i víi nh÷ng lý do: - Tµi liÖu tham kh¶o nghiªn cøu cho gi¸o viªn cßn h¹n chÕ, ®å dïng, dông cô s©n b·i tËp luyÖn ®Ó phôc vô cho c«ng viÖc gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn vµ häc tËp còng nh− tËp luyÖn cña häc sinh cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. MÆt kh¸c phÇn ®a ®èi t−îng häc sinh l−êi tËp luyÖn, vµ ®Æc biÖt lµ ch−a ®−îc tiÕp cËn th«ng tin vÒ c¸c ho¹t ®éng TDTT trong vµ ngoµi n−íc. Bªn c¹nh ®ã nhiÒu häc sinh ch−a nhËn thøc ®−îc ý nghÜa, t¸c dông cña c¸c bµi tËp ph¸t triÓn thÓ lùc (Chñ yÕu lµ søc bÒn chung) nªn trong qu¸ trinh tËp luyÖn chÝnh kho¸ vµ ngo¹i kho¸ ch−a ®¹t ®−îc kÕt qu¶ vµ ®Æc biÖt nhÊt lµ h¹n chÕ vÒ thµnh tÝch c¸ nh©n. Y – sinh häc hiÖn ®¹i khi nghiªn cøu c¬ thÓ sèng th−êng t¸ch nã ra lµm c¸c c¬ quan, hÖ c¬ quan vµ c¸c chøc n¨ng riªng biÖt. Tuy nhiªn, c¬ thÓ con ng−êi lµ mét hÖ sinh häc hoµn chØnh vµ thèng nhÊt, cã kh¶ n¨ng tù ®iÒu chØnh vµ tù ph¸t triÓn. Sù thèng nhÊt cña c¬ thÓ thÓ hiÖn ë hai mÆt. Thø nhÊt, gi÷a c¸c c¬ quan, hÖ c¬ quan hoÆc c¸c chøc n¨ng cña c¬ thÓ lu«n cã sù t¸c ®éng qua l¹i víi nhau. Sù biÕn ®æi ë mét c¬ quan nhÊt thiÕt sÏ ¶nh h−ëng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan kh¸c vµ ®Õn toµn c¬ thÓ nãi chung. Ho¹t ®éng cña c¬ thÓ bao gåm sù phèi hîp cña ho¹t ®éng t©m lý, ho¹t ®éng dinh d−ìng vµ vËn ®éng trong mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi m«i tr−êng xung quanh vµ chÞu sù t¸c ®éng cña m«i tr−êng. Sù thèng nhÊt cña c¬ thÓ víi m«i tr−êng bªn ngoµi tr−íc tiªn thÓ hiÖn ë trao ®æi chÊt vµ n¨ng l−îng. Kh«ng mét tÕ bµo nµo cña c¬ thÓ cã thÓ tån t¹i ®−îc nÕu kh«ng liªn tôc nhËn c¸c chÊt dinh d−ìng, «xy vµ ®µo th¶i c¸c s¶n phÈm ph©n gi¶i. Gi¶ng d¹y vµ huÊn luyÖn ph¸t triÓn søc bÒn, ph¶i dùa trªn c¬ së sinh lý cña ho¹t ®éng thÓ lùc. V× vËy viÖc ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p gi¶ng d¹y míi cña gi¸o viªn lµ viÖc lµm cÊp thiÕt ®ßi hái ng−êi gi¸o viªn ph¶i biÕt vËn dông c¸c gi¶i ph¸p ®ã phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña nhµ tr−êng, cña tõng tiÕt häc vµ tõng ®èi t−îng häc sinh. Ch¼ng h¹n viÖc gi¶ng d¹y c¸c bµi tËp bæ trî kÜ thuËt vµ c¸c bµi tËp ph¸t triÓn tè chÊt søc bÒn, hay c¸c trß ch¬i vËn ®éng th× ph¶i c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn s©n b·i, dông cô, trang thiÕt bÞ cña nhµ tr−êng. H¬n n÷a viÖc giao c¸c bµi tËp vÒ nhµ cho häc sinh trong c¸c buæi tù tËp luyÖn ®Ó n©ng cao thµnh tÝch, hoµn thiÖn kÜ thuËt n©ng cao tè chÊt søc bÒn lµ nh÷ng viÖc lµm cÊp thiÕt. Nh−ng nh÷ng bµi tËp ®ã gi¸o viªn ph¶i c¨n cø vµo tr¹ng th¸i søc khoÎ, giíi tÝnh, ®é tuæi vµ n¨ng lùc ho¹t ®éng thÓ chÊt cña häc sinh. Ch−¬ng IiI: Gi¶i ph¸p Qua gi¶ng d¹y bé m«n TD t¹i tr−êng THPT Sè 1 B¶o Th¾ng tõ n¨m 2008 cho ®Õn nay t«i m¹nh d¹n ®Ò suÊt c¸c gi¶i ph¸p gi¶ng d¹y c¸c bµi tËp ph¸t triÓn søc bªn chung cho häc sinh THPT. Nh»m gióp cho häc sinh n©ng cao thÓ lùc (Søc bÒn chung) ®Ó tõ ®ã häc sinh cã thÓ hoµn thiÖn c¸c bµi tËp, kÜ thuËt ®éng t¸c vµ n©ng cao thµnh tÝch trong c¸c néi dung theo ch−¬ng tr×nh häc chñ ®iÓm. Ng−êi thùc hiÖn: KiÒu Ngäc S¬n 6 Tr−êng THPT Sè 1 – B¶o Th¾ng Tæ: Ho¸ - Sinh – ThÓ dôc S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn chung søc bÒn cho häc sinh THPT - Gi¸o viªn tiÕn hµnh kh¶o s¸t chÊt l−îng thÓ chÊt häc sinh ®Ó ph©n lo¹i, n¾m b¾t cô thÓ tõng ®èi t−îng häc sinh vÒ c¶ t©m sinh lÝ løa tuæi. Th−êng xuyªn theo dâi kiÓm tra ®Þnh k× qu¸ tr×nh tËp luyÖn chÝnh kho¸ hoÆc ngo¹i kho¸ cña häc sinh ®Ó tõ ®ã ng−êi gi¸o viªn cã thÓ x©y dùng lËp kÕ ho¹ch, lªn gi¸o ¸n cô thÓ, phï hîp. - Gi¸o viªn lµ ng−êi tæ chøc h−íng dÉn, ph©n tÝch vµ lµm mÉu kÜ thuËt ®éng t¸c, kÜ thuËt c¸c bµi tËp cho häc sinh, sau ®ã tiÕn hµnh cho häc sinh tËp luyÖn theo nhãm, tæ. Gi¸o viªn cã thÓ sö dông tranh, ¶nh ch©n dung, b¨ng ®Üa m« pháng c¸c bµi tËp, c¸c kÜ thuËt ®Î n©ng cao kh¶ n¨ng tiÕp thu, kh¶ n¨ng t− duy vµ h×nh dung bµi tËp cña häc sinh t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho viÖc d¹y, häc vµ tËp luyÖn c¸c néi dung trong ch−¬ng tr×nh m«n häc. - Gi¸o viªn cã nhiÖm vô ®iÒu khiÓn quan s¸t vµ söa ch÷a kÜ thuËt ®éng t¸c cho häc sinh (ChØ ra nhòng sai lÇm th−êng m¾c vµ c¸ch kh¾c phôc söa sai cô thÓ). §ång thêi th−êng xuyªn vËn dông c¸c bµi tËp bæ trî d−íi d¹ng tæ chøc nh− mét trß ch¬i ®Ó g©y høng thó, tÝnh tÝch cùc chñ ®éng trong tËp luyÖn cña häc sinh vµ t¨ng c−êng tÝnh ®oµn kÕt th©n ¸i gióp ®ì nhau trong qu¸ tr×nh tËp luyÖn chÝnh kho¸ vµ ngo¹i kho¸ cña häc sinh còng nh− trong cuéc sèng hµng ngµy cña c¸c em. * Gi¶i ph¸p 1: (Ph−¬ng ph¸p ph¸t trÓn søc nhanh bÒn) a. C¸c nh©n tè cÊu thμnh ph−¬ng ph¸p luyÖn tËp ph¸t triÓn søc bÒn gåm: Sè l−îng, c−êng ®é bµi tËp, thêi gian nghØ, tÝnh chÊt nghØ, ®Æc ®iÓm c¸ nh©n vÒ sinh ho¹t, t©m lÝ, kh¶ n¨ng huy ®éng c¸c nhãm c¬ tham gia cña bµi tËp. §Ó ph¸t triÓn søc bÒn chung víi yªu cÇu lµ n©ng cao kh¶ n¨ng −a khÝ cña c¬ thÓ, tøc lµ n©ng cao møc hÊp thu oxi tèi ®a, duy tr× kh¶ n¨ng ®ã trong thêi gian dµi, lµm cho qu¸ tr×nh h« hÊp, tuÇn hoµn nhanh chãng b−íc vµo ho¹t ®éng víi hiÖu suÊt cao, tèc ®é ë møc gÇn giíi h¹n (75 – 85% c−êng ®é tèi ®a). Qu¸ tr×nh luyÖn tËp søc bÒn chung, t¸c ®éng vµo hÖ tim m¹ch lµm cho hÖ tim m¹ch cã nh÷ng biÕn ®æi s©u s¾c c¶ vÒ cÊu t¹o vµ chøc n¨ng. Nh÷ng biÕn ®æi biÓu hiÖn ngay trong yªn tÜnh vµ trong ho¹t ®éng, tim cã thÓ ph× ®¹i hoÆc gi·n buång tim, ®ã còng lµ ®iÒu kiÖn ®Ó t¨ng thÓ tÝch t©m thu. Cßn vÒ mÆt chøc n¨ng tim: TËp luyÖn søc bÒn chung lµm gi¶m tÇn sè co bãp cña tim trong yªn tÜnh, sù gi¶m nhÞp tim lµm cho tim ho¹t ®éng kinh tÕ, Ýt tiªu hao n¨ng l−îng h¬n, thêi gian nghØ nhiÒu h¬n. ChÝnh trong nh÷ng biÕn ®æi vÒ cÊu t¹o vµ chøc n¨ng cã ý nghÜa quan träng, trong viÖc t¨ng kh¶ n¨ng tèi ®a cña tim, tõ ®ã t¨ng søc bÒn. Bµi tËp nhÈy d©y ng¾n, vµ mét sè bµi tËp bæ trî ®· ®¸p øng ®−îc nguyªn t¾c vµ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn søc bÒn chung ®ã lµ: - Bµi tËp nµy phô thuéc vïng c−êng ®é trung b×nh vµ c−êng ®é lín - C−êng ®é tèc ®é gÇn møc giíi h¹n 75 – 85% c−êng ®é tèc ®é tèi ®a - TÝnh chÊt ho¹t ®éng kh¶ n¨ng −a khÝ (hÊp thô «xi tèi ®a) - Huy ®éng 2/3 nhãm c¬ tham gia ho¹t ®éng (80 – 90%) - T¸c ®éng chñ yÕu ®Õn hÖ h« hÊp, hÖ tim m¹ch b. §Æc ®iÓm cña bμi tËp nh¶y d©y ng¾n: - DÔ häc, dÔ thùc hiÖn, ®éng t¸c nh− mét trß ch¬i vui hÊp dÉn - GÇn gòi víi ho¹t ®éng cña con ng−êi - HiÖu qu¶ kinh tÕ, dÔ ¸p dông ( kh«ng tèn kÐm) c. Kh¶o s¸t t×nh h×nh thùc tÕ: Ng−êi thùc hiÖn: KiÒu Ngäc S¬n 7 Tr−êng THPT Sè 1 – B¶o Th¾ng Tæ: Ho¸ - Sinh – ThÓ dôc S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn chung søc bÒn cho häc sinh THPT - Chia líp 11A7 lµm 2 nhãm: Nhãm 1: Thùc nghiÖm A Nhãm 2: §èi chøng B Mçi nhãm 10 em häc sinh tû lÖ nam n÷ b»ng nhau. TiÕn hµnh ®o m¹ch yªn tÜnh tr−íc khi tËp, thu ®−îc kÕt qu¶ nh− sau: Nhãm A: Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hä Vµ Tªn TÇn sè m¹ch: Sè lÇn/phót NguyÔn ThÞ ViÖt Chinh Ph¹m ThÞ N¨m Giang Ph¹m ThÞ HiÒn Ph¹m ThÞ Hoµ §oµn ThÞ Loan NguyÔn Thµnh §¹t Ng« V¨n §oµn §Æng §×nh §øc NguyÔn V¨n Gi¸p §µo Tr−êng Giang ∑ 78 73 75 74 76 67 68 70 69 68 n = 10 71.8 Nhãm B: Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑ Hä Vµ Tªn Ph¹m ThÞ LiÔu Lª Hång Nhung Hµ ThÞ Nhung NguyÔn ThÞ Kim Oanh L−¬ng ThÞ Ph−îng TrÞnh Duy Léc Lª V¨n L−îng Bïi Xu©n Sang Hå Thanh Tïng Lª V¨n Trung TÇn sè m¹ch: Sè lÇn / Phót 76 74 75 77 72 66 70 68 71 67 n = 10 71.6 (Nh− vËy gi¸ trÞ trung b×nh tÇn sè m¹ch cña 2 nhãm lμ t−¬ng ®−¬ng nhau) C¶ 2 nhãm A & B thùc hiÖn gi¸o ¸n chung, nh−ng ®Õn phÇn tËp søc bÒn th× nhãm A tËp ch¹y bÒn (nam 1000m, n÷ 800m), cßn nhãm B tËp nh¶y d©y ng¾n theo néi dung ph−¬ng ph¸p thèng nhÊt d−íi sù chØ dÉn cña gi¸o viªn. §Çu tiªn gi¸o viªn lµm mÉu ®éng t¸c c¸ch cÇm d©y vµ ®o d©y, quay d©y b»ng cæ tay tõ sau ra tr−íc khi Ng−êi thùc hiÖn: KiÒu Ngäc S¬n 8 Tr−êng THPT Sè 1 – B¶o Th¾ng Tæ: Ho¸ - Sinh – ThÓ dôc S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn chung søc bÒn cho häc sinh THPT d©y gÇn ®Õn mòi bµn ch©n cho d©y ®i qua ch©n, ch©n tiÕp ®Êt kh«ng trïng gèi, ®éng t¸c bËt nh¶y b»ng 2 mòi bµn ch©n tr−íc. * TËp bæ trî: Sau khi quan s¸t ®éng t¸c mÉu gi¸o viªn cho häc sinh lµm quen tËp ®éng t¸c m« pháng (Kh«ng d©y): Lµm ®éng t¸c trao d©y, ®éng t¸c bËt nh¶y b»ng 2 ch©n tiÕp ®Êt b»ng mòi bµn ch©n. * TËp víi d©y: Sau khi tËp thuÇn thôc ®éng t¸c m« pháng gi¸o viªn cho häc sinh tiÕn hµnh tËp víi d©y – Gi¸o viªn quan s¸t, nh¾c nhë, uèn n¾n ®éng t¸c cho tõng häc sinh. * Khi häc sinh ®· tËp t−¬ng ®èi tèt ®éng t¸c th× yªu cÇu c¸c em kh«ng nhÈy nhanh mµ nhÈy víi tèc ®é võa ph¶i ( 50 – 70 lÇn/phót víi n÷; 70 – 90 lÇn/phót víi nam), tËp nhÈy trong 30 gi©y, sau ®ã t¨ng dÇn thêi gian tõ 1 – 3 phót vµ t¨ng tÇn sè (100 – 120 lÇn/phót víi n÷; 120 – 140 lÇn/phót víi nam). * Gi÷a c¸c lÇn nhÈy cã qu·ng nghØ tõ 50 – 60s. * Khi ®· tËp thuÇn thôc c¸c ®éng t¸c nhÈy c¬ b¶n gi¸o viªn tiÕp tôc h−íng dÉn nhiÒu c¸ch kh¸c nhau nh−: NhÈy b»ng 1 ch©n, nhÈy ®¸ l¨ng ch©n ra tr−íc lu©n phiªn gi÷a 2 ch©n (duçi th¼ng gèi vµ mòi bµn ch©n), nhÈy bËp bªnh, nhÈy kÐp... Ngoµi thêi gian luyÖn tËp trªn líp gi¸o viªn giao bµi tËp vÒ nhµ, yªu cÇu häc sinh tËp ë nhµ 1 c¸ch nghiªm tóc, ®Çy ®ñ. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i giê häc nµo khi ®Õn néi dung ch¹y bÒn còng tËp bµi tËp nhÈy d©y mµ ph¶i tËp lu©n phiªn phèi hîp víi ch¹y bÒn vµ mét sè trß ch¬i vËn ®éng(ch¹y nhanh khÐo, ch¹y cÇu thang....), tr¸nh tËp lÆp ®i lÆp l¹i 1 néi dung trong nhiÒu giê häc liªn tiÕp v× nh− vËy sÏ dÉn ®Õn nhµm ch¸n vµ kh«ng ®¹t kÕt qu¶ nh− mong muèn. d. KÕt qu¶: Sau thêi gian 3 th¸ng luyÖn tËp ®· tiÕn hµnh kiÓm tra l¹i m¹ch yªn tÜnh tr−íc tËp luyÖn thu ®−îc kÕt qu¶ sau: Nhãm A: Hä Vµ Tªn TÇn sè m¹ch: Sè lÇn / Phót Stt 1 NguyÔn ThÞ ViÖt Chinh 76 2 Ph¹m ThÞ N¨m Giang 71 3 Ph¹m ThÞ HiÒn 74 4 Ph¹m ThÞ Hoµ 73 5 §oµn ThÞ Loan 74 6 NguyÔn Thµnh §¹t 65 7 Ng« V¨n §oµn 67 8 §Æng §×nh §øc 68 9 NguyÔn V¨n Gi¸p 67 10 §µo Tr−êng Giang 66 ∑ n = 10 70.1 Nhãm B: Stt Ph¹m ThÞ LiÔu 1 Lª Hång Nhung 2 Hµ ThÞ Nhung 3 NguyÔn ThÞ Kim Oanh Ng−êi thùc hiÖn: KiÒu Ngäc S¬n TÇn sè m¹ch: Sè lÇn / Phót 73 71 72 9 Tr−êng THPT Sè 1 – B¶o Th¾ng Tæ: Ho¸ - Sinh – ThÓ dôc S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn chung søc bÒn cho häc sinh THPT 4 5 6 7 8 9 10 L−¬ng ThÞ Ph−îng TrÞnh Duy Léc Lª V¨n L−îng Bïi Xu©n Sang Hå Thanh Tïng Lª V¨n Trung Ph¹m ThÞ LiÔu 74 70 64 65 65 66 63 ∑ n = 10 68.3 VËy m¹ch yªn tÜnh tr−íc vËn ®éng cña c¸c em ®· gi¶m so víi m¹ch yªn tÜnh tr−íc vËn ®éng cña kÕt qu¶ kiÓm tra tr−íc ®ã, ®iÒu ®ã chøng tá bµi tËp søc bÒn ®· cã t¸c ®éng ®Õn hÖ tim m¹ch, ®Æc biÖt ë nhãm ®èi chøng tËp bµi tËp nh¶y d©y ng¾n tÇn sè m¹ch ®· gi¶m râ rÖt (tõ tÇn sè m¹ch trung b×nh cña 10 em lµ 71,6 lÇn/phót xuèng cßn 68,3 lÇn/phót. §Ó ®¸nh gi¸, nh×n nhËn vµ kh¼ng ®Þnh mét c¸ch kh¸ch quan vÒ hiÖu qu¶ bµi tËp nh¶y d©y ng¾n t«i nhËn thÊy r»ng ë d¹ng bµi tËp nµy häc sinh luyÖn tËp cã nhiÒu høng thó h¬n, tÝch cùc h¬n, tù gi¸c h¬n, c¸c em cßn thi ®ua víi nhau gi÷a c¸c tæ, nhãm – giê häc høng thó s«i næi h¬n... Tõ ®ã c¸c em dÔ dµng hoµn thµnh tèt nh÷ng bµi tËp mµ gi¸o viªn yªu cÇu. Mét sè em ®Çu tiªn kh«ng biÕt nh¶y hoÆc nhÈy kh«ng ®óng c¸ch, c¸c em chñ ®éng trao ®æi víi gi¸o viªn, t×m mäi c¸ch tËp b»ng ®−îc vµ ®Õn nay nhiÒu em cã kh¶ n¨ng nhÈy c¸c ®éng t¸c nhÈy kÐp, thêi gian duy tr× tõ 1 ®Õn 3 phót. Thùc tÕ b¹ tËp nh¶y d©y ng¾n khi ¸p dung kh«ng nh÷ng chØ ph¸t triÓn tè chÊt søc bÒn chung mµ cßn t¸c ®éng ®Õn tè chÊt søc bËt chuÈn bÞ tèt cho néi dung häc nhÈy xa, nhÈy cao. Nh− vËy, mét lÇn n÷a kh¼ng ®Þnh bµi tËp nhÈy d©y ng¾n mang l¹i hiÖu qu¶ râ rÖt trong viÖc rÌn luyÖn – n©ng cao søc bÒn chung cho häc sinh. * Gi¶i Ph¸p 2: (Ph−¬ng ph¸p ph¸t triÓn søc m¹nh bÒn) Gi¶i ph¸p ¸p dông gi¶ng d¹y c¸c bµi tËp ph¸t triÓn tè chÊt thÓ lùc søc m¹nh bÒn trong néi dung ch¹y cù ly trung b×nh. B−íc 1: Tªn bµi tËp ph¸t triÓn cña tè chÊt thÓ lùc B−íc 2: Gi¸o viªn giíi thiÖu môc ®Ých t¸c dông vµ ý nghÜa cña bµi tËp. B−íc 3: Gi¸o viªn h−íng dÉn, ph©n tÝch vµ thÞ ph¹m kü thuËt ®éng t¸c bµi tËp cho häc sinh. B−íc 4: Gi¸o viªn tiÕn hµnh cho häc sinh quan s¸t tranh, ¶nh minh ho¹ (cã gi¶i thÝch cô thÓ cho tõng ®éng t¸c ®¬n lÎ, tõng giai ®o¹n kÜ thuËt). B−íc 5: Gi¸o viªn h−íng dÉn vµ tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn theo nhãm, theo tæ, ®ång lo¹t. §ång thêi gi¸o viªn quan s¸t kiÓm tra vµ söa ch÷a nh÷ng kÜ thuËt ®éng t¸c ®èi víi tõng häc sinh cô thÓ. B−íc 6: Gi¸o viªn cã thÓ gäi vµi häc sinh cã kÜ thuËt thùc hiÖn ®éng t¸c tèt lªn thùc hiÖn l¹i nh÷ng bµi tËp, nh÷ng kÜ thuËt ®éng t¸c mµ líp võa häc ®Ó häc sinh trong líp quan s¸t sau ®ã gi¸o viªn cho häc sinh tù nhËn xÐt, gi¸o viªn l¾ng nghe ý kiÕn råi nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vµ rót kinh nghiÖm. * VÝ dô 1: Bµi tËp ph¸t triÓn tè chÊt søc m¹nh bÒn “ BËt bôc” Ng−êi thùc hiÖn: KiÒu Ngäc S¬n 10 Tr−êng THPT Sè 1 – B¶o Th¾ng Tæ: Ho¸ - Sinh – ThÓ dôc S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn chung søc bÒn cho häc sinh THPT Môc ®Ých: T¨ng c−êng søc m¹nh c¬ ch©n vµ søc bËt KÜ thuËt ®éng t¸c: Mét ch©n ®Ó trªn bôc (BËc thÒm, bËc thang cao 30 cm), hai tay co hai bªn h«ng. Thùc hiÖn ®éng t¸c: Khi cã khÈu lÖnh, ng−êi tËp dïng søc cña ch©n kÕt hîp ®¸nh hai tay d−a ng−êi lªn cao theo ph−¬ng th¼ng ®øng, ch©n bËt th¼ng ch©n kh«ng bËt ®Æt mòi ch©n lªn bôc. TiÕp tôc ®éng t¸c t−¬ng tù nh− vËy cho ®Õn khi hoµn thµnh sè lÇn thùc hiÖn mµ bµi tËp ®−a ra. Gi¸o viªn thÞ ph¹m ®éng t¸c vµ ph©n tich kÜ thuËt ®éng t¸c häc sinh quan s¸t l¾ng nghe. Gi¸o viªn tiÕn hµnh tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn ®ång lo¹t. Häc sinh thùc hiÖn theo sù ®iÒu khiÓn cña gi¸o viªn hoÆc cña líp tr−ëng (bÊm giê). Gi¸o viªn chia líp thµnh 4 hµng ngang cù ly d·n c¸ch 1 s¶i tay vµ ®øng so le nhau: Gi¸o viªn chän vÞ trÝ thÝch hîp ®Ó quan s¸t vµ ®iÒu khiÓn häc sinh tËp luyÖn. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Δ Ghi chó: X: ChØ häc sinh Δ : ChØ gi¸o viªn hoÆc líp tr−ëng Häc sinh thùc hiÖn ®éng t¸c kÜ thuËt “N»m sÊp co duçi tay” 3 l−ît mçi l−ît häc sinh nam thùc hiÖn 2 phót; n÷ thùc hiÖn 1 phót 30 gi©y. Thêi gian nghØ gi÷a c¸c l−ît lµ 1 phót. Sau l−ît thø nhÊt gi¸o viªn tËp trung häc sinh theo 4 hµng ngang cù ly gi·n c¸ch hÑp. Ng−êi thùc hiÖn: KiÒu Ngäc S¬n 11 Tr−êng THPT Sè 1 – B¶o Th¾ng Tæ: Ho¸ - Sinh – ThÓ dôc S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn chung søc bÒn cho häc sinh THPT xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Δ Ghi chó: X: Δ : ChØ häc sinh ChØ gi¸o viªn Gi¸o viªn gäi 1 - 2 häc sinh cã kÜ thuËt ®éng t¸c tèt lµm mÉu cho c¶ líp quan s¸t xem xÐt vµ tù söa ch÷a kÜ thuËt ®éng t¸c cña chÝnh m×nh. Gi¸o viªn cã thÓ cho ®iÓm miÖng ®Ó g©y høng thó cho häc sinh tËp luyÖn. Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn nªu nh÷ng sai lÇm th−êng m¾c vµ c¸ch söa sai sau ®ã cho häc sinh gi·n hµng cù ly mçi häc sinh c¸ch nhau 1 s¶i tay ®øng so le nhau thùc hiÖn nèt khèi l−îng vËn ®éng mµ tiÕt häc ®· ®−a ra. * VÝ dô 2: Bµi tËp Ph¸t triÓn søc m¹nh bÒn cña c¬: (Bµi tËp ngo¹i kho¸) - c¬ l−ng. - c¬ bông. - Bµi tËp 2 ng−êi: Môc ®Ých t¸c dông: Khi ®−a ra c¸c bµi tËp ph¸t triÓn c¸c tè chÊt søc bÒn chung cho häc sinh thùc hiÖn gi¸o viªn ph¶i hiÓu râ: khi xem mÖt mái tõ gãc ®é t¸c ®éng ®Õn tõng bé phËn hay toµn bé c¸c hÖ thèng chøc n¨ng cña c¬ thÓ, nh÷ng ho¹t ®éng ®−îc thùc hiÖn bëi mét bé phËn c¬ thÓ trong ®ã kh«ng qu¸ 1/3 sè l−îng c¬ tham gia g©y nªn mÖt mái côc bé, cßn nh÷ng ho¹t ®éng mµ hÇu nh− toµn bé c¸c nhãm c¬ tham gia (2/3) g©y nªn mÖt mái chung t¸c ®éng ®Õn hÇu hÕt c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña c¬ thÓ. ChÝnh v× vËy muèn häc sinh ph¸t triÓn søc bÒn chung cÇn ®−a ra c¸c bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh bÒn cña c¸c nhãm c¬ tham gia vËn ®éng trong ®ã c¸c nhãm c¬ nh− c¬ l−ng, c¬ bông rÊt quan träng khi thùc hiÖn c¸c bµi tËp cã c−êng ®é lín trong thêi gian kÐo dµi. * KÜ thuËt ®éng t¸c: Bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh bÒn c¬ bông Mét häc sinh ngåi lªn ch©n cña mét häc sinh n»m ngöa, duçi th¼ng ch©n, th©n trªn ®ång thêi hai tay ch¾p sau g¸y. Dïng søc cña c¬ bông n©ng th©n trªn lªn th¼ng råi gËp s©u vÒ phÝa ch©n råi tõ tõ h¹ th©n trªn xuèng vÞ trÝ ban ®Çu cø nh− vËy ®éng t¸c ®−îc lÆp ®i lÆp l¹i hÕt sè lÇn mµ bµi tËp ®−a ra. Gi¸o viªn thÞ ph¹m ®éng t¸c vµ ph©n tich kÜ thuËt ®éng t¸c häc sinh quan s¸t l¾ng nghe. Gi¸o viªn tiÕn hµnh tæ chøc cho häc sinh tõng cÆp thùc hiÖn ®ång lo¹t theo nhÞp h« cña gi¸o viªn hoÆc líp tr−ëng. §éi h×nh tËp luyÖn bµi tËp: Ng−êi thùc hiÖn: KiÒu Ngäc S¬n 12 Tr−êng THPT Sè 1 – B¶o Th¾ng Tæ: Ho¸ - Sinh – ThÓ dôc S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn chung søc bÒn cho häc sinh THPT XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX Δ Ghi chó: XX: Δ; ChØ 1 cÆp häc sinh ChØ gi¸o viªn Häc sinh thùc hiÖn bµi tËp lu©n phiªn nhau. Bµi tËp thùc hiÖn 3 lÇn, mçt lÇn häc sinh thùc hiÖn 15 l−ît sau ®ã ®æi cho häc sinh ®ang ngåi gi÷ ch©n thùc hiÖn ®éng t¸c ®ã víi sè lÇn, l−ît t−¬ng øng. Thêi gian ngåi gi÷ ch©n lµ thêi gian nghØ cña mçi lÇn thùc hiÖn. Khi häc sinh thùc hiÖn xong lÇn thø nhÊt bµi tËp gi¸o viªn cho häc sinh tËp chung líp thµnh 4 hµng ngang cù ly gi·n c¸ch hÑp 2 hang ®©u ngåi 2 hµng sau ®øng gäi 1 - 2 cÆp häc sinh cã kÜ thuËt kh«ng tèt lªn thùc hiÖn bµi tËp cho c¶ líp quan s¸t vµ tù rót kinh nghiÖm. Gi¸o viªn ph©n tÝch vµ chØ ra sai lÇm th−êng m¾c khi thùc hiÖn bµi tËp vµ c¸ch söa sai cho häc sinh l¾ng nghe. Gi¸o viªn gäi 1 - 2 cÆp häc sinh thùc hiÖn kÜ thuËt bµi tËp tèt lªn thùc hiÖn cho c¶ líp quan s¸t vµ cho häc sinh t− ®¸nh gi¸ nhËn xÐt. • VD3 : Tù kiÓm tra trong tËp luyÖn. NhiÖm vô chÝnh cña tù kiÓm tra trong tËp luyÖn TDTT cña häc sinh lµ ghi chÐp hµng ngµy c¸c kÕt qu¶ qua kiÓm tra thu ®−îc vµo mét quyÓn nhËt ký riªng, gäi lµ “ nhËt ký tËp luyÖn”. Trong GDTC ë nhµ tr−êng , tù kiÓm tra cã thÓ bao gåm c¸c chØ sè c¬ b¶n lµ c¶m gi¸c chung , ngñ, c¶m gi¸c ¨n uèng, m¹ch ®Ëp, c¶m gi¸c ®au, c©n nÆng, tËp luyÖn TDTT, thµnh tÝch tËp luyÖn, c¸c vi ph¹m chÕ ®é sinh ho¹t. §èi víi n÷ trong “ nhËt ký tËp luyÖn” cÇn ph¶i theo dâi c¶ ®Æc ®iÓm vµ sù thay ®æi vÒ kinh nguyÖt. Néi dung tËp luyÖn vµ thµnh tÝch mét sè bµi tËp chÝnh cña phÇn c¬ b¶n còng cã nh÷ng môc quan träng cña tù kiÓm tra. C¸c sè liÖu theo dâi cho phÐp gi¶i thÝch c¸c biÕn ®æi tr¹ng th¸i c¬ thÓ vµ cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc lkh¶ n¨ng tËp luyÖn cña tõng häc sinh. T«i ®· h−íng dÉn häc sinh lËp mét quyÓn “ nhËt ký tËp luyÖn” . Ng−êi thùc hiÖn: KiÒu Ngäc S¬n 13 Tr−êng THPT Sè 1 – B¶o Th¾ng Tæ: Ho¸ - Sinh – ThÓ dôc S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn chung søc bÒn cho häc sinh THPT mÉu mét trang nhËt ký kiÓm tra c¸c môc ngμy 21 1. C¶m gi¸c chung 2. Ngñ 3. ¡n 4. M¹ch S¸ng Tr−íc buæi tËp Sau tËp 30 ph 5. C©n nÆng 6. TËp luyÖn 7. Thµnh tÝch 05 - 2011 tèt 8h tèt ngon 22 68 74 74 56,5 1 buæi ch¹y 100m 14” 2 kh«ng kh«ng 05 2011 tèt 8h tèt ngon 23 05 - 2011 b×nh th−êng 6h kh«ng tèt kh«ng ngon 66 76 76 56,0 kh«ng 70 78 82 57,0 1 buæi 1 h ch¹y 100m 14”8 ®au ë l−ng,ch©n kh«ng 8. C¶m gi¸c ®au kh«ng 9. Vi ph¹m chÕ ®é kh«ng sinh ho¹t §èi víi häc sinh ë nhãm søc khoÎ yÕu hay nhãm ®Æc biÖt, tù kiÓm tra cã vai trß quan träng trong viÖc s¾p xÕp hîp lý néi dung tËp luyÖn. KÕt qu¶ tù kiÓm tra ph¶i ®−îc ph©n tÝch th−êng xuyªn vµ cã sù th¶o luËn gi÷a häc sinh vµ gi¸o viªn. Tù kiÓm tra ®Ó ng−êi tËp biÕt râ tr¹ng th¸i søc khoÎ cña m×nh cã th¸i ®é ®óng ®¾n vµ tù gi¸c ®èi víi viÖc gi¸o dôc thÓ chÊt. V× vËy, ngoµi t¸c dông cung cÊp kiÕn thøc y häc TDTT cßn cã ý nghÜa gi¸o dôc ®èi víi häc sinh. §éi h×nh cñng cè bµi: X X x x X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x XX Δ Ng−êi thùc hiÖn: KiÒu Ngäc S¬n x x x x x x 14 x x x x x x x x x x x x Tr−êng THPT Sè 1 – B¶o Th¾ng Tæ: Ho¸ - Sinh – ThÓ dôc S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn chung søc bÒn cho häc sinh THPT Ghi chó: XX: ChØ häc sinh thùc hiÖn X: ChØ häc sinh ®øng Δ: ChØ gi¸o viªn * KÜ thuËt ®éng t¸c: Bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh bÒn c¬ l−ng (T−¬ng tù nh− kÜ thuËt ®éng t¸c cña bµi tËp ph¸t triÓn søc bÒn c¬ bông nh−ng ng−êi thùc hiÖn n»m sÊp dïng c¬ l−ng n©ng c¬ thÓ lªn trªn sè lÇn l−ît thùc hiÖn nh− nhau). Ng−êi thùc hiÖn: KiÒu Ngäc S¬n 15 Tr−êng THPT Sè 1 – B¶o Th¾ng Tæ: Ho¸ - Sinh – ThÓ dôc S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn chung søc bÒn cho häc sinh THPT C: KÕt luËn vμ kiÕn nghÞ I. KÕt luËn: ¸p dông s¸ng kiÕn nµy t«i thÊy mang l¹i hiÖu qu¶ râ rÖt trong viÖc ph¸t triÓn søc bÒn cho häc sinh, gi¸o dôc cho c¸c em tinh thÇn ®oµn kÕt g¾n bã, gióp ®ì lÉn nhau cïng häc tËp – tËp luyÖn . Gióp cho häc sinh n©ng cao kh¶ n¨ng chÞu ®ùng ®−îc l−îng vËn ®éng lín, kh¾c phôc khã kh¨n, chèng l¹i mÖt mái håi phôc nhanh chãng sau mét giê tËp , buæi tËp. Lµm cho c¸c em lu«n tÝch cùc h¨ng say vµ hiÓu râ ®−îc kü n¨ng vËn ®éng, ph−¬ng ph¸p tËp luyÖn cña mét giê häc, mét buæi häc ch¹y bÒn. N©ng cao hiÖu qu¶ ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ ®øc , trÝ , thÓ , mÜ trong nhµ tr−êng phæ th«ng. Theo ®óng chñ tr−¬ng ®−êng lèi cña §¶ng vµ Nhµ n−íc trong viÖc gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ h«m nay. Víi nh÷ng kinh nghiÖm ®−îc ®óc rót qu¸ tr×nh häc tËp, rÌn luyÖn, c«ng t¸c rót kinh nghiÖm qua c¸c líp båi d−ìng chuyªn m«n, qua giê dù, c¸c tµi liÖu tham kh¶o… vµ qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ rót kinh nghiÖm thùc tÕ t¹i m«i tr−êng s− ph¹m t«i thÊy viÖc ¸p dông mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn søc bÒn chung cho häc sinh THPT ®· cã nh÷ng kÕt qu¶ cô thÓ sau: + HÇu hÕt c¸c em ®Òu hoµn thµnh tèt nh÷ng môc tiªu giê häc ®Æt ra. Häc sinh ®· h¨ng h¸i tËp luyÖn cho ®Õn hÕt giê häc, kh«ng cßn t×nh tr¹ng häc sinh tËp víi vÎ uÓ o¶i, rêi r¹c. H¬n n÷a khi kÕt thóc giê häc thÓ dôc ®Õn c¸c giê häc m«n kh¸c häc sinh kh«ng cßn c¶m gi¸c uÓ o¶i, mÖt mái vµ h¹n chÕ viÖc ¶nh h−ëng ®Õn nhËn thøc vµ tiÕp thu kiÕn thøc v× giê häc thÓ dôc n÷a. + ViÖc lång ghÐp gi¶ng d¹y c¸c bµi tËp ph¸t triÓn c¸c tè chÊt thÓ lùc (søc bÒn chung) nh»m lµm t¨ng c−êng khèi l−îng vËn ®éng vµ c−êng ®é vËn ®éng ®Ó tõ ®ã c¸c em h×nh thµnh thãi quen tù gi¸c, nghiªm tóc tÝch cùc trong c¸c giê häc chÝnh kho¸ còng nh− c¸c buæi tËp ngo¹i kho¸. + Thu hót vµ sö dông tèi ®a tÝnh tÝch cùc cña häc sinh th«ng qua c¸c tiÕt häc vµ lÊy häc sinh lµm träng t©m lµ ng−êi thùc hiÖn trong c¸c tiÕt häc cßn gi¸o viªn chØ lµ ng−êi h−íng dÉn lªn kÕ ho¹ch vµ giao bµi tËp ®Ó häc sinh thùc hiÖn vµ tËp luyÖn. + Nhê cã c¸c bµi tËp ph¸t triÓn c¸c tè chÊt thÓ lùc (søc bÒn chung), n©ng cao thµnh tÝch TT c¸ nh©n mµ häc sinh cßn cã thÓ ph¸t huy ®−îc réng r·i trong c¸c buæi tËp ngo¹i kho¸ c¸c ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp, trong thùc tÕ sinh ho¹t vµ trong häc tËp. KÕt qu¶: ThÓ chÊt cña häc sinh t¨ng lªn râ rÖt, xuÊt hiÖn nhiÒu häc sinh cã n¨ng lùc ho¹t ®éng TDTT vµ thµnh tÝch thÓ thao c¸ nh©n cµng ®−îc n©ng dÇn lªn mét tÇm cao míi. PhÇn ®a chÊt l−îng häc sinh ®−îc ®¸nh gi¸ qua kÕt qu¶ häc lùc m«n ThÓ dôc ®¹t Kh¸ - Giái. MÆt kh¸c häc sinh ®· ®¹t nh−ng thµnh tÝch cao trong c¸c ho¹t ®éng TDTT chung cña nhµ tr−êng, cña huyÖn t−¬ng lai cña tØnh còng sÏ ®¹t nh÷ng thµnh tÝch cao. * KÕt qu¶ qua tõng n¨m häc nh− sau: - N¨m häc 2009 - 2010 + Häc sinh kh¸ giái: 75% + Häc sinh TB: 20%. + Häc sinh yÕu: 5% - N¨m häc 2010 - 2011 + Häc sinh kh¸ giái: 87% Ng−êi thùc hiÖn: KiÒu Ngäc S¬n 16 Tr−êng THPT Sè 1 – B¶o Th¾ng Tæ: Ho¸ - Sinh – ThÓ dôc S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn chung søc bÒn cho häc sinh THPT + Häc sinh TB: 13%. §©y míi chØ lµ quan ®iÓm cña t«i qua qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y vµ huÊn luyÖn, v× vËy sÏ cßn nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. RÊt mong ®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn ch©n thµnh cña c¸c ®ång nghiÖp ®Ó b¶n s¸ng kiÕn ®−îc hoµn chØnh h¬n. ii. KiÕn nghÞ vμ ®Ò xuÊt: §Ó n©ng cao chÊt l−îng gi¶ng d¹y vµ häc tËp bé m«n ThÓ dôc ®èi víi ®èi t−îng häc sinh tr−êng THPT Sè 1 B¶o Th¾ng t«i m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn ®ãng gãp cô thÓ nh− sau: 1. §èi víi nhμ tr−êng: T¹o ®iÒu kiªn tèt nhÊt vÒ trang thiÕt bÞ, dông cô tËp luyÖn, phôc vô cho c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ häc tËp cña gi¸o viªn vµ häc sinh ®èi víi bé m«n ThÓ dôc. §Æc biÖt lµ tµi liÖu tham kh¶o ®Ó gi¸o viªn gi¶ng d¹y cã ®iÒu kiÖn nghiªn cøu, tù båi d−ìng ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô. Tæ chøc th−êng xuyªn c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸, c¸c ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp ®Ó c¸c em cã nhiÒu c¬ héi häc tËp trao ®æi vµ gióp ®ì lÉn nhau. §Æc biÖt lµ bé m«n ThÓ dôc gióp c¸c em trong líp, häc sinh trong nhµ tr−êng th«ng c¶m hoµ ®ång vµ hiÓu nhau h¬n, ®oµn kÕt t−¬ng th©n t−¬ng ¸i gióp ®ì lÉn nhau cung nhau v−¬n lªn trong häc tËp. 2. §èi víi gi¸o viªn: TiÕn hµnh kiÓm tra ®Þnh k× ®èi víi häc sinh ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é ph¸t triÓn thÓ chÊt cña c¸c em ®Ó qua ®ã gi¸o viªn cã kÕ ho¹ch båi d−ìng, kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y kÞp thêi, chÝnh x¸c vµ khoa häc. Th−êng xuyªn tù nghiªn cøu c¸c tµi liÖu tham kh¶o liªn quan, tham gia ®Çy ®ñ c¸ líp tËp huÊn båi d−ìng vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, vÒ kÜ n¨ng s− ph¹m ®Ó tõ ®ã x©y dùng kÕ ho¹ch phï hîp víi ®èi t−îng häc sinh. 3. §èi víi häc sinh: CÇn trang bÞ cho m×nh trang phôc, dông cô tËp luyÖn nh−: QuÇn. ¸o, dÇy ®Ó phï hîp víi néi dung m«n häc. X©y dùng ®−îc kÕ ho¹ch tËp luyÖn TDTT c¸ nh©n khoa häc chÝnh x¸c phï hîp víi kh¶ n¨ng cña b¶n th©n ®Ó tõ ®ã cã thÓ ®¸p øng ®−îc nhu cÇu ngµy cµng cao cña x· héi, ®Æc biÖt lµ thÓ thao thµnh tÝch cao. TÝch cùc tù gi¸c trong c¸c buæi häc chÝnh kho¸ còng nh− ngo¹i kho¸ ®Ó n©ng cao søc khoÎ vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng TDTT. MÆt kh¸c th−êng xuyªn theo dâi c¸c th«ng tin vÒ ho¹t ®éng TDTT qua th«ng tin tuyªn truyÒn nh−: B¸o, §µi, TruyÒn h×nh… Ng−êi thùc hiÖn: KiÒu Ngäc S¬n 17 Tr−êng THPT Sè 1 – B¶o Th¾ng Tæ: Ho¸ - Sinh – ThÓ dôc S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn chung søc bÒn cho häc sinh THPT Tμi liÖu tham kh¶o 1. S¸ch gi¸o viªn ThÓ dôc 10 (Nhμ xuÊt b¶n gi¸o dôc) 2. S¸ch gi¸o viªn ThÓ dôc 11 (Nhμ xuÊt b¶n gi¸o dôc) 3. S¸ch gi¸o viªn ThÓ dôc 12 (Nhμ xuÊt b¶n gi¸o dôc) 4. Y häc thÓ dôc thÓ thao (Nhμ xuÊt b¶n TDTT Hμ Néi) 5. Trß ch¬i vËn ®éng vμ vui ch¬i gi¶i trÝ (Nhμ xuÊt b¶n §¹i Häc Quèc Gia Hμ Néi) 6. Lý luËn vμ ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc thÓ chÊt trong tr−êng häc (Nhμ xuÊt b¶n TDTT Hμ Néi) 7.Lý luËn vμ ph−¬ng ph¸p TDTT. (NguyÔn To¸n - Ph¹m Danh Tèn NXB TDTT 1995) 8. Sinh lý häc TDTT. ( L−u Quang HiÖp NXB TDTT 1993) 9. TuyÓn tËp nghiªn cøu khoa häc gi¸o dôc søc khoÎ thÓ chÊt trong tr−êng häc c¸c cÊp. ( NXB TDTT 1993) 10. S¸ch gi¸o khoa thÓ dôc líp 10 11 12. ( NhiÒu t¸c gi¶ - NXB GD 1992) 11. Ph−¬ng ph¸p to¸n häc thèng kª. (NguyÔn §øc V¨n TDTT 1987) Ng−êi thùc hiÖn: KiÒu Ngäc S¬n 18 Tr−êng THPT Sè 1 – B¶o Th¾ng Tæ: Ho¸ - Sinh – ThÓ dôc S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn chung søc bÒn cho häc sinh THPT Ng−êi thùc hiÖn: KiÒu Ngäc S¬n 19
- Xem thêm -