Tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty xây dựng số 1

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Xây dựng số 1
MUÏC LUÏC PHAÀN MÔÛ ÑAÀU. PHAÀN NOÄI DUNG. Trang Chöông 1 : Cô sôûû lyù luaän cuûa ñeà taøi 1.1 Khaùi nieäm veà caïnh tranh……………………………………………………………………………………………..1 1.1.1 Khaùi nieäm veà caïnh tranh………………………………………………………………………………………….…..1 1.1.2 Caùc ñieàu kieän quyeát ñònh ñeán lôïi theá caïnh tranh cuûa doanh nghieäp…………1 1.1.3 Lôïi theá caïnh tranh trong chieán löôïc kinh doanh cuûa doanh nghieäp…….….……4 1.2 Moâi tröôøng caïnh tranh……………………………………………………………………………………………….…6 1.2.1 Moâi tröôøng beân ngoaøi………………………………………………………………….…………………………………6 1.2.1.1 Moâi tröôøng vó moâ……………………………………………………………………………………...6 1.2.1.2 Moâi tröôøng ngaønh………………………………………………………………………….…………8 1.2.1.3 Moâi tröôøng kinh doanh quoác teá…………………………………………………………..….…9 1.2.2 Moâi tröôøng beân trong……………………………………………………………………………………….……………9 Chöông 2 : Phaân tích vaø ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa Toång Coâng ty Xaây döïng soá 1 2.1 Toång quan veà Toång Coâng ty Xaây döïng soá 1……………………………………………………..12 2.1.1 Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa Toång Coâng ty……………………………………12 2.1.2 Chöùc naêng vaø phaïm vi kinh doanh………….………………………………………………………….…14 2.1.3 Tình hình SXKD cuûa Toång Coâng t…………………………………………………………………………17 2.2 Phaân tích vaø ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa Toång Coâng ty….……………17 2.2.1 Moâi tröôøng caïnh tranh cuûa Toång Coâng ty trong lónh vöïc xaây döïng………………..………17 2.2.1.1 Moâi tröôøng vó moâ…………………………………………………………………………….………17 2.2.1.2 Moâi tröôøng ngaønh………..……………………………………………………………….…….…19 2.2.1.3 Moâi tröôøng beân trong………………………………………………………………………..……23 2.2.2 Phaân tích vaø ñaùnh giaù veà naêng löïc caïnh tranh cuûa Toång Coâng ty Xaây döïng soá 1….32 2.2.2.1 Phaân tích naêng löïc caïnh tranh cuûa Toång Coâng ty…………………………….……32 2.2.2.2 Ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa Toång Coâng ty…………………………….……36 Chöông 3 : Nhöõng giaûi phaùp nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa Toång Coâng ty Xaây döïng soá 1 giai ñoaïn 2006 -2010 1.1 Ñònh höôùng phaùt trieån cuûa Toång Coâng ty giai ñoaïn 2006 – 2010……………39 1.1.1 Quan ñieåm phaùt trieån…………………………………………………………………………………………………39 1 1.1.2 Muïc tieâu phaùt trieån cuûa Toång Coâng ty giai ñoaïn 2006-2010……………………39 1.2 Nhöõng giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa Toång Coâng ty………40 1.3 Caùc kieán nghò………………………………………………………..……………………………………………………….44 1.3.1 Veàø phía Nhaø nöôùc……………………………………………………………………………………………………….44 1.3.2 Veà phía Doanh nghieäp……………………………………………………………………………………………..48 PHAÀN KEÁT LUAÄN. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO. PHUÏ LUÏC. 2 LÔØI MÔÛ ÑAÀU 1. Söï caàn thieát cuûa ñeà taøi Ñaát nöôùc ta ñaõ traûi qua 18 naêm thöïc hieän ñöôøng loái ñoåi môùi, môû cöûa thò tröôøng vaø hoäi nhaäp vôùi neàn kinh teá khu vöïc vaø toaøn caàu. Chuùng ta ñang thöïc hieän chính saùch ña phöông hoaù, ña daïng hoaù trong quan heä kinh teá quoác teá; thieát laäp caùc quan heä thöông maïi, ñaàu tö, dòch vuï vaø khoa hoïc – kyõ thuaät vôùi taát caû caùc nöôùc; tích cöïc tham gia caùc toå chöùc, dieãn ñaøn kinh teá theá giôùi vaø khu vöïc. Vì vaäy, vaán ñeà naâng cao söùc caïnh tranh cuûa neàn kinh teá nöôùc ta, cuõng nhö cuûa caùc doanh nghieäp hieän nay ñang laø moät vaán ñeà noùng boûng vaø soâi ñoäng. Cô cheá kinh teá thò tröôøng ñaõ laøm cho neàn kinh teá Vieät Nam coù nhöõng chuyeån bieán maïnh meõ, thu huùt ñöôïc nhieàu nguoàn voán ñaàu tö töø nöôùc ngoaøi cuøng vôùi phöông thöùc quaûn lyù tieân tieán cuûa hoï, töø ñoù taïo ñieàu kieän cho ngaønh xaây döïng phaùt trieån. Trong lónh vöïc xaây döïng, Toång coâng ty Xaây döïng soá 1 laø moät ñôn vò coù kinh nghieäm vaø naêng löïc caïnh tranh cao, tuy nhieân coù nhieàu coâng ty xaây döïng môùi tham gia thò tröôøng, cung caáp caùc dòch vuï veà xaây döïng caïnh tranh quyeát lieät laøm cho thò phaàn cuûa Toång coâng ty Xaây döïng soá 1 giaûm ñi moät caùch ñaùng keå nhaát laø caùc dòch vuï veà tö vaán thieát keá. Xeùt moät caùch toång theå thì qui moâ vaø söùc caïnh tranh cuûa Toång coâng ty Xaây döïng soá 1 vaãn coøn lôùn, song lónh vöïc tö vaán thieát keá laø moät theá maïnh tröôùc ñaây cuûa Toång coâng ty nay gaëp phaûi söï caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû. Xuaát phaùt töø yeâu caàu thöïc teá neâu treân, ñeå hoaøn thaønh luaän vaên toát nghieäp thaïc syõ, taùc giaû maïnh daïn choïn ñeà taøi “ Moät soá giaûi phaùp nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa Toång coâng ty Xaây döïng soá 1” 3 2. YÙ nghóa cuûa ñeà taøi YÙ nghóa thöïc tieãn vaø taàm quan troïng cuûa vieäc hoaïch ñònh chieán löôïc kinh doanh nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa Toång coâng ty Xaây döïng soá 1 trong xu theá khu vöïc hoaù, toaøn caàu hoaù; ñoù chính laø muïc ñích nghieân cöùu cuûa luaän vaên. 3. Keát caáu cuûa luaän vaên Ngoaøi phaàn môû ñaàu vaø keát luaän, luaän vaên ñöôïc chia laøm ba chöông Chöông 1 : Cô sôûû lyù luaän cuûa ñeà taøi Chöông 2 : Phaân tích vaø ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa Toång Coâng ty Xaây döïng soá 1 Chöông 3 : Nhöõng giaûi phaùp nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa Toång Coâng ty Xaây döïng soá 1 giai ñoaïn 2006 -2010 4. Phöông phaùp & Phaïm vi nghieân cöùu Phöông phaùp nghieân cöùu cuûa luaän vaên vaän duïng phöông phaùp nghieân cöùu lòch söû, keát hôïp vôùi vieäc vaän duïng caùc phöông phaùp thoáng keâ, nghieân cöùu töông quan, heä thoáng hoaù vaø phaân tích toång hôïp ñeå ruùt ra baûn chaát töøng vaán ñeà dieãn ra trong thöïc teá cuûa ngaønh, Toång coâng ty. Soá lieäu thu thaäp chuû yeáu phaûn aùnh thò tröôøng trong nöôùc – nôi maø Toång coâng ty xaây döïng soá 1caïnh tranh tröïc tieáp vôùi caùc coâng ty lieân doanh vaø coâng ty noäi ñòa. Ngoaøi ra, coù tham khaûo naêng löïc caïnh tranh cuûa moät soá doanh nghieäp trong khu vöïc Chaâu AÙ hieän ñang ñaët vaên phoøng ñaïi dieän taïi Vieät Nam. Qua ñoù giuùp cho doanh nghieäp nhaän daïng ñöôïc xu theá phaùt trieån vaø hoaïch ñònh caùc böôùc ñi thích hôïp nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa ngaønh xaây döïng noùi chung trong xu theá hoäi nhaäp vaøo neàn kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi. 4 CHÖÔNG 1 CÔ SÔÛÛ LYÙ LUAÄN CUÛA ÑEÀ TAØI 1.1 Khaùi nieäm veà caïnh tranh 1.1.1 Khaùi nieäm veà caïnh tranh Thuaät ngöõ “caïnh tranh” ñöôïc duøng ôû ñaây laø caùch goïi taét cuûa cuïm töø caïnh tranh kinh teá (Economics Competition) – moät daïng cuï theå cuûa caïnh tranh. Caïnh tranh xuaát hieän trong quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa saûn xuaát vaø trao ñoåi haøng hoùa. Do ñoù, hoaït ñoäng caïnh tranh gaén lieàn vôùi söï taùc ñoäng cuûa caùc quy luaät thò tröôøng, quy luaät giaù trò, quy luaät cung caàu. Do caùch tieáp caän khaùc nhau, muïc ñích nghieân cöùu khaùc nhau, neân trong thöïc teá coù nhieàu quan nieäm khaùc nhau veà caïnh tranh. Keá thöøa caùc quan ñieåm cuûa caùc nhaø nghieân cöùu chuùng ta coù theå thaáy raèng: caïnh tranh laø quan heä kinh teá phaûn aùnh moái quan heä giöõa caùc chuû theå cuûa neàn kinh teá thò tröôøng cuøng theo ñuoåi muïc ñích lôïi nhuaän toái öu. Ñoù laø söï ganh ñua giöõa caùc chuû theå nhaèm giaønh ñöôïc nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi nhaát ñeå thu ñöôïc lôïi nhuaän sieâu ngaïch veà phía mình. Caïnh tranh coøn laø phöông thöùc giaûi quyeát maâu thuaãn lôïi ích kinh teá giöõa caùc chuû theå cuûa neàn kinh teá thò tröôøng. Caïnh tranh khoâng quyeát ñònh baûn chaát kinh teá – xaõ hoäi cuûa nhöõng cheá ñoä xaõ hoäi ñoù. Vôùi nhöõng quan nieäm nhö treân, phaïm truø caïnh tranh ñöôïc hieåu: Caïnh tranh laø quan heä kinh teá maø ôû ñoù caùc chuû theå kinh teá ganh ñua nhau tìm moïi bieän phaùp, caû ngheä thuaät laãn thuû ñoaïn ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu kinh teá cuûa mình, thoâng thöôøng laø chieám laáy thò tröôøng, giaønh laáy khaùch haøng cuõng nhö caùc ñieàu kieän saûn xuaát, thò tröôøng coù lôïi nhaát. Muïc ñích cuoái cuøng cuûa caùc chuû theå kinh teá trong quaù trình caïnh tranh laø toái ña hoùa lôïi ích. Ñoái vôùi ngöôøi saûn xuaát kinh doanh laø lôïi nhuaän, ñoái vôùi ngöôøi tieâu duøng laø lôïi ích tieâu duøng vaø söï tieän lôïi. 5 1.1.2 Caùc ñieàu kieän quyeát ñònh ñeán lôïi theá caïnh tranh cuûa doanh nghieäp Theo Michael Porter, naêng löïc caïnh tranh cuûa moät ngaønh, moät doanh nghieäp ñöôïc theå hieän ôû söï lieân keát cuûa 4 nhoùm yeáu toá. Moái lieân keát cuûa 4 nhoùm taïo thaønh (moâ hình 1) goïi laø moâ hình vieân kim cöông Porter . Moâ hình 1 : Caùc ñieàu kieän quyeát ñònh lôïi theá caïnh tranh cuûa ngaønh Chieán löôïc, cô caáu vaø caïnh tranh noäi boä ngaønh Ñieàu kieän veà caùc yeáu toá saûn xuaát Ñieàu kieän veà caàu Caùc ngaønh coâng nghieäp hoã trôï Nguoàn: Giaùo trình Quaûn trò kinh doanh quoác teá Thöù nhaát, ñieàu kieän veà caùc yeáu toá saûn xuaát ñöôïc quan nieäm laø taát caû nhöõng gì khoâng phaûi laø “ñaàu ra” caàn thieát ñeå caïnh tranh trong moät ngaønh coâng nghieäp nhö lao ñoäng, nguoàn ñaát coù theå söû duïng, nguoàn taøi nguyeân töï nhieân, nguoàn voán vaø cô sôû haï taàng. Caùc yeáu toá saûn xuaát ñöôïc phaân loaïi thaønh hai nhoùm laø nhoùm caùc yeáu toá cô baûn vaø nhoùm caùc yeáu toá tieân tieán. Nhoùm caùc yeáu toá cô baûn (caùc yeáu toá chung) bao goàm nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân, khí haäu, vò trí ñòa lyù, nguoàn lao ñoäng chöa qua ñaøo taïo vaø hoaëc ñaøo taïo giaûn ñôn vaø nguoàn voán. Nhoùm caùc yeáu toá tieân tieán (caùc yeáu toá chuyeân saâu) bao goàm cô sôû haï taàng, thoâng tin lieân laïc vieãn thoâng, kyõ thuaät soá hieän ñaïi, nguoàn nhaân löïc chaát löôïng cao nhö caùc kyõ thuaät vieân ñöôïc ñaøo taïo ñaày ñuû, nhöõng laäp trình vieân maùy tính hoaëc nhöõng nhaø nghieân cöùu trong nhöõng lónh vöïc chuyeân moân tinh xaûo. Trong soá hai nhoùm yeáu toá treân, nhoùm 6 caùc yeáu toá tieân tieán thöôøng ñöôïc hình thaønh treân cô sôû nhoùm caùc yeáu toá cô baûn. Vieäc hình thaønh nhoùm yeáu toá tieân tieán chuû yeáu thoâng qua caùc hoaït ñoäng ñaøo taïo vaø cô cheá khuyeán khích söï saùng taïo, ñoåi môùi vaø phaùt trieån. Thöù hai, ñieàu kieän veà caàu ñöôïc theå hieän tröïc tieáp ôû tieàm naêng cuûa thò tröôøng. Thò tröôøng laø nôi quyeát ñònh cao nhaát khaû naêng caïnh tranh cuûa moät ngaønh, moät doanh nghieäp. Thò tröôøng trong nöôùc coù nhöõng ñoøi hoûi cao veà saûn phaåm seõ laø ñoäng löïc thuùc ñaåy caùc coâng ty thöôøng xuyeân caûi tieán vaø ñoåi môùi saûn phaåm neáu caùc coâng ty naøy muoán toàn taïi. Cuõng töông töï nhö vaäy, thò tröôøng nöôùc ngoaøi ñaët ra nhöõng tieâu chuaån cao ñoái vôùi caùc saûn phaåm vaø dòch vuï ñoøi hoûi caùc Coâng ty muoán thaønh coâng treân thò tröôøng nöôùc ngoaøi phaûi coù caùch öùng xöû thoaû ñaùng. Ñoàng thôøi, thò tröôøng trong nöôùc ñang tieán ñeán xu höôùng quoác teá hoaù nghóa laø khoâng coøn söï phaân bieät giöõa thò tröôøng nöôùc ngoaøi, thò tröôøng noäi ñòa vaø nhu caàu noäi ñòa. Caùc saûn phaåm saûn xuaát ra ñöôïc tieâu chuaån hoaù ngaøy caøng cao vaø coù tính chaát quoác teá. Vì vaäy, caùc yeâu caàu ñaët ra ñoái vôùi thò tröôøng noäi ñòa seõ caøng ngaøy caøng cao gaén vôùi nhu caàu cuûa thò tröôøng quoác teá. Thöù ba, caùc ngaønh coâng nghieäp hoã trôï vaø caùc ngaønh coâng nghieäp lieân quan. Khaû naêng caïnh tranh cuûa moät ngaønh noùi chung phuï thuoäc raát lôùn vaøo caùc ngaønh coâng nghieäp hoã trôï vaø caùc ngaønh coâng nghieäp lieân quan bôûi vì caùc coâng ty naèm trong ngaønh khoâng theå toàn taïi moät caùch taùch bieät. Caùc ngaønh coâng nghieäp hoã trôï thöôøng laø caùc ngaønh cung caáp caùc ñaàu vaøo cho ngaønh coù khaû naêng caïnh tranh. Theo söï phaùt trieån coù tính chaát töï nhieân, khi moät ngaønh coâng nghieäp noåi leân vôùi khaû naêng caïnh tranh huøng maïnh thì seõ laøm xuaát hieän moät loaït caùc ngaønh hoã trôï vaø caùc ngaønh coù lieân quan. Heä thoáng caùc ngaønh naøy coù theå lieân keát theo chieàu doïc hoaëc lieân keát theo chieàu ngang taïo thaønh caùc cuïm coâng nghieäp coù moái lieân heä vôùi nhau. Caùc moái lieân heä, taùc ñoäng laãn nhau giöõa caùc ngaønh giuùp cho caùc ngaønh phaùt huy ñöôïc theá maïnh keát hôïp, taêng khaû naêng caïnh tranh cuûa töøng ngaønh, töøng cuïm 7 coâng nghieäp ñoù. Cuï theå laø caùc ngaønh coâng nghieäp hoã trôï coù theå giuùp caùc coâng ty nhaän thöùc ñöôïc caùc phöông phaùp môùi vaø nhöõng cô hoäi môùi ñeå öùng duïng coâng ngheä môùi. Quaù trình trao ñoåi thoâng tin seõ dieãn ra maïnh hôn giöõa chuùng vaø caùc hoaït ñoäng phoái hôïp nghieân cöùu vaø trieån khai, phoái hôïp giaûi quyeát caùc vaán ñeà seõ thuùc ñaåy caùc coâng ty gia taêng khaû naêng thích öùng vôùi caùc cô hoäi vaø vaán ñeà. Thöù tö, chieán löôïc, cô caáu vaø möùc ñoä caïnh tranh noäi boä ngaønh. Chieán löôïc cuûa Coâng ty coù aûnh höôûng laâu daøi ñeán khaû naêng caïnh tranh cuûa noù trong töông lai bôûi vì caùc muïc tieâu, chieán löôïc vaø caùch thöùc toå chöùc caùc coâng ty trong caùc ngaønh coâng nghieäp khaùc nhau raát lôùn giöõa caùc quoác gia. Yeáu toá naøy chi phoái ñeán hoaït ñoäng ñaàu tö, ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc, ñoåi môùi coâng ngheä, phaùt trieån saûn phaåm vaø thò tröôøng cuûa töøng coâng ty vaø caû ngaønh. Beân caïnh ñoù, caïnh tranh trong noäi boä ngaønh vaø giöõa caùc coâng ty trong moät nöôùc ngaøy caøng gay gaét thì khaû naêng caïnh tranh quoác teá cuûa caùc coâng ty ñoù caøng cao. Caùc ñoái thuû caïnh tranh trong noäi boä ngaønh gaây söùc eùp laãn nhau ñoái vôùi vieäc giaûm chi phí, caûi thieän chaát löôïng, giaù caû vaø saùng taïo ra caùc saûn phaåm vaø caùc quaù trình môùi. Ñieàu naøy kích thích hoaït ñoäng ñoåi môùi ñeå vöôït qua moái lo ngaïi bò tuït haäu trong quaù trình vöôït leân phía tröôùc. Ngoaøi 4 nhoùm yeáu toá treân, cô hoäi vaø vai troø cuûa chính phuû cuõng laø nhöõng yeáu toá taùc ñoäng raát quan troïng ñeán naêng löïc caïnh tranh. Caùc cô hoäi thöôøng taïo ra nhöõng thay ñoåi ñoät ngoät vaø laøm thay ñoåi vò theá caïnh tranh. Caùc cô hoäi coù theå laøm voâ hieäu hoaù caùc lôïi theá cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh ñöôïc hình thaønh tröôùc ñoù vaø taïo ra tieàm naêng maø caùc coâng ty cuûa moät quoác gia môùi coù theå loaïi boû chuùng ñeå ñaït ñöôïc lôïi theá caïnh tranh khi coù caùc ñieàu kieän môùi vaø khaùc tröôùc. 1.1.3 Lôïi theá caïnh tranh trong chieán löôïc kinh doanh cuûa doanh nghieäp Lôïi theá caïnh tranh laø nhöõng caùi laøm cho doanh nghieäp noåi baät hay khaùc bieät so vôùi ñoái thuû caïnh tranh, noù laø khaû naêng cuûa doanh nghieäp thöïc hieän toá t hôn ñoái thuû caïnh tranh trong vieäc ñaït ñöôïc muïc tieâu quan troïng nhaát laø lôïi nhuaän 8 Theo Michael Porter lôïi theá caïnh tranh ñöôïc theå hieän döôùi hai hình thöùc cô baûn: Chi phí thaáp: Trong nhöõng ñieàu kieän nhö nhau, doanh nghieäp naøo coù chi phí saûn xuaát thaáp hôn seõ coù lôïi theá hôn. Söï khaùc bieät hoaù: Bieåu hieän khaùc bieät veà quy moâ voán; quy moâ saûn xuaát; chaát löôïng saûn phaåm; kieåu daùng coâng nghieäp; nguoàn nguyeân lieäu ñaàu vaøo; nguoàn nhaân löïc; maïng löôùi keânh phaân phoái; cung caùch phuïc vuï; coâng taùc quaûng caùo. Nhöõng yeáu toá khaùc bieät naøy goùp phaàn quan troïng taïo neân lôïi theá caïnh tranh cuûa doanh nghieäp, ñoàng thôøi thieát laäp caùc raøo caûn xaâm nhaäp buoäc ñoái thuû phaûi ñöông ñaàu vôùi raát nhieàu khoù khaên, phaûi noã löïc raát cao môùi coù theå vöôït qua, vaø thöôøng phaûi chaáp nhaän loã trong thôøi gian ñaàu. Keát hôïp hai hình thöùc cô baûn naøy cuûa lôïi theá caïnh tranh vôùi phaïm vi hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp seõ hình thaønh neân ba chieán löôïc caïnh tranh toång quaùt: chieán löôïc chi phí thaáp nhaát; chieán löôïc khaùc bieät hoaù saûn phaåm; chieán löôïc taäp trung. Chieán löôïc caïnh tranh chính laø quaù trình keát hôïp ñuùng ñaén trong phaân tích caùc cô hoäi vaø ñe doaï vôùi ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu cuûa doanh nghieäp; ñöôïc theå hieän thoâng qua vieäc phaùt huy ñieåm maïnh; khaéc phuïc vaø haïn cheá ñieåm yeáu trong vieäc khai thaùc caùc cô hoäi vaø traùnh neù caùc ñe doaï cuûa moâi tröôøng kinh doanh. 1.2 Moâi tröôøng caïnh tranh 1.2.1 Moâi tröôøng beân ngoaøi 1.2.1.1 Moâi tröôøng vó moâ Moâi tröôøng vó moâ laø heä thoáng yeáu toá aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp, caùc toå chöùc trong neàn kinh teá. Caùc yeáu toá naøy coù theå taïo ra cô hoäi hoaëc nguy cô cho ngaønh vaø caùc doanh nghieäp theo caùc möùc ñoä khaùc nhau. Caùc yeáu toá chuû yeáu thuoäc moâi tröôøng vó moâ: 9 Yeáu toá chính trò vaø phaùp luaät: Yeáu toá naøy theå hieän qua theå cheá chính trò cuûa moãi quoác gia, möùc ñoä oån ñònh hay bieán ñoäng cuûa theå cheá chính trò, ñoäng cô thuùc ñaåy hoaït ñoäng chính trò cuûa caùc ñaûng phaùi caàm quyeàn moãi quoác gia. Yeáu toá chính trò taùc ñoäng ñeán heä thoáng phaùp luaät vaø hoaït ñoäng cuûa chính phuû, theå hieän ñoäng cô chính trò qua caùc coâng cuï quaûn lyù Nhaø nöôùc nhaèm baûo veä lôïi ích caù nhaân, taäp theå, xaõ hoäi theo möùc ñoä khaùc nhau. Yeáu toá naøy coøn aûnh höôûng ñeán söï bang giao quoác teá, aûnh höôûng ñeán vieäc môû roäng hay thu heïp thò tröôøng mua baùn cuûa caùc doanh nghieäp moãi quoác gia. Phaùp luaät laø truïc nguyeân taéc ñeå caùc doanh nghieäp döïa vaøo ñoù coù caùch haønh xöû theo ñuùng nhöõng chuaån möïc maø phaùp luaät ñeà ra. Döïa vaøo caùc chính saùch ñaõ ñöôïc ban haønh caùc doanh nghieäp seõ coù phöông thöùc kinh doanh phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cuï theå cuûa doanh nghieäp mình. Yeáu toá kinh teá: Laø heä thoáng caùc hoaït ñoäng, caùc chæ tieâu veà kinh teá cuûa moãi quoác gia trong töøng thôøi kyø. Chuùng aûnh höôûng tích cöïc hoaëc tieâu cöïc ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa töøng ngaønh vaø töøng doanh nghieäp theo caùc möùc ñoä. Toång saûn phaåm quoác noäi (GDP) cho pheùp döï ñoaùn dung löôïng thò tröôøng cuûa töøng ngaønh vaø thò phaàn cuûa doanh nghieäp Tyû giaù hoái ñoaùi taïo ra nhöõng cô hoäi vaø nguy cô khaùc nhau ñoái vôùi doanh nghieäp vaø coù taùc duïng ñieàu chænh quan heä xuaát nhaäp khaåu. Laõi suaát aûnh höôûng ñeán xu theá tieát kieäm, tieâu duøng vaø ñaàu tö, do vaäy aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp Laïm phaùt aûnh höôûng ñeán möùc ñoä ñaàu tö vaøo neàn kinh teá. Vieäc duy trì moät tyû leä laïm phaùt vöøa phaûi coù taùc duïng kích thích ñaàu tö. Thueá taïo neân nhöõng cô hoäi hoaëc nguy cô ñoái vôùi caùc doanh nghieäp, vì noù laøm cho chi phí hoaëc thu nhaäp cuûa doanh nghieäp thay ñoåi. Yeáu toá khoa hoïc kyõ thuaät: Trong thaäp nieân vöøa qua, toác ñoä phaùt trieån khoa 10 hoïc cuûa theá giôùi dieãn ra nhanh choùng, coâng ngheä môùi ra ñôøi thay theá coâng ngheä cuõ dieãn ra lieân tuïc, chu kyø ñôøi soáng saûn phaåm ngaøy caøng ruùt ngaén. Hieän nay, caùc nhaø khoa hoïc vaãn tieáp tuïc nghieân cöùu nhaèm hoaøn thieän nhöõng thaønh töïu khoa hoïc kyõ thuaät ñaõ coù, giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà coøn toàn taïi naèm trong söï hieåu bieát cuûa con ngöôøi. Caùc ngaønh trong neàn kinh teá ñeàu chòu aûnh höôûng cuûa söï phaùt trieån khoa hoïc kyõ thuaät: Tuøy ñaëc ñieåm moãi ngaønh, moãi doanh nghieäp, möùc ñoä aûnh höôûng nhieàu hoaëc ít, theo khía caïnh tích cöïc (taïo ra cô hoäi) hoaëc tieâu cöïc (taïo ra nguy cô). Yeáu toá daân soá vaø lao ñoäng : Daân soá treân moãi khu vöïc ñòa lyù aûnh höôûng ñeán nguoàn nhaân löïc vaø khaùch haøng cuûa doanh nghieäp. Khi quyeát ñònh ñaàu tö, phaùt trieån thò tröôøng, nhaø quaûn trò caùc doanh nghieäp caàn nghieân cöùu kyõ löôõng yeáu toá naøy veà qui moâ, cô caáu, trình ñoä hoïc vaán, chaát löôïng vaø soá löôïng ñeå töø ñoù ra quyeát ñònh moät caùch chính xaùc. Yeáu toá moâi tröôøng thieân nhieân: Thieân nhieân laø ñoái töôïng, laø khaùch theå cuûa nhaän thöùc; goàm moät heä thoáng caùc yeáu toá höõu hình vaø voâ hình nhö: taøi nguyeân treân maët ñaát vaø trong loøng ñaát, khoâng khí, nöôùc, thôøi tieát, khí haäu, coù qui luaät vaän ñoäng khaùch quan maø con ngöôøi caàn toân troïng. Caùc yeáu toá thieân nhieân aûnh höôûng ñeán ñôøi soáng kinh teá xaõ hoäi, lieân quan ñeán nhu caàu aên, maëc, ôû, ñi laïi cuûa con ngöôøi. Trong moái quan heä naøy, con ngöôøi caàn bieát taän duïng nhöõng gì maø thieân nhieân ban taëng, bieát ñoái phoù vôùi nhöõng baát lôïi maø thieân nhieân mang ñeán ñeå coù theå hoaø hôïp, thích nghi vôùi thieân nhieân; ñoàng thôøi phaûi bieát toân troïng thieân nhieân ñeå coù theå taän duïng ñöôïc laâu daøi. 1.2.2.2 Moâi tröôøng ngaønh Moâi tröôøng ngaønh laø heä thoáng caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán ngaønh kinh doanh vaø caùc doanh nghieäp kinh doanh trong ngaønh. Caùc yeáu toá naøy thuoäc beân ngoaøi vaø beân trong doanh nghieäp, aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán hieäu quaû hoaït ñoäng moãi doanh nghieäp, ñoàng thôøi quyeát ñònh toác ñoä taêng tröôûng cuûa moãi ngaønh trong neàn kinh teá töøng thôøi kyø. 11 Caùc yeáu toá beân ngoaøi doanh nghieäp Khaùch haøng : Laø ñoái töôïng ñöôïc caùc doanh nghieäp quan taâm phuïc vuï vaø khai thaùc. Khaùch haøng laø yeáu toá quyeát ñònh söï soáng coøn cuûa doanh nghieäp. Khoâng coù khaùch haøng thì khoâng coù doanh nghieäp. Khaùch haøng coù theå laø ngöôøi tieâu duøng, ngöôøi mua ñeå phuïc vuï saûn xuaát, ngöôøi mua ñeå baùn, ngöôøi mua haøng cho caùc toå chöùc cô quan thuoäc phaïm vi quoác gia vaø quoác teá. Ñoái thuû caïnh tranh : Trong thôøi ñaïi ngaøy nay, caùc doanh nghieäp thuoäc nhieàu ngaønh kinh teá gaëp söï caïnh tranh gay gaét treân thò tröôøng quoác gia vaø quoác teá. Coù caùc daïng ñoái thuû caïnh tranh nhö: Ñoái thuû caïnh tranh tröïc tieáp laø caùc doanh nghieäp saûn xuaát caùc saûn phaåm coù coâng duïng gioáng nhau, cung caáp cho cuøng ñoái töôïng khaùch haøng muïc tieâu vôùi giaù caû töông töï. Ñoái thuû caïnh tranh saûn xuaát caùc saûn phaåm thay theá laø caùc doanh nghieäp saûn xuaát caùc saûn phaåm khaùc, ñaùp öùng cuøng nhu caàu cuûa khaùch haøng muïc tieâu. Ñoái thuû caïnh tranh tieàm aån laø caùc doanh nghieäp ra ñôøi sau, öùng duïng coâng ngheä môùi ñeå saûn xuaát saûn phaåm môùi thay theá saûn phaåm hieän taïi cuûa doanh nghieäp mình vaø caùc ñoái thuû caïnh tranh tröïc tieáp. Caùc nhaø cung caáp : Doanh nghieäp hoaït ñoäng caàn caùc yeáu toá ñaàu vaøo do caùc nhaø cung caáp baùn. Moãi thôøi kyø, lôïi theá trong mua baùn thuoäc veà ai caên cöù vaøo soá löôïng ngöôøi tham gia mua baùn treân thò tröôøng naøy, noùi caùch khaùc laø caên cöù vaøo quan heä cung caàu caùc yeáu toá ñaàu vaøo treân thò tröôøng. Caùc nhaø cung caáp chuû yeáu: + Nhaø cung caáp maùy moùc thieát bò + Nhaø cung caáp nguyeân phuï lieäu, dòch vuï + Nhaø cung caáp tieàn voán + Nhaø cung caáp söùc lao ñoäng + Nhaø cung caáp thoâng tin 12 Caùc toå chöùc höõu quan : Doanh nghieäp hoaït ñoäng coù quan heä vôùi caùc toå chöùc höõu quan. Caùc toå chöùc naøy coù theå taïo thuaän lôïi, gaây söùc eùp, caûn trôû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Nhaø quaûn trò hieåu caùc yeâu caàu, mong muoán cuûa toå chöùc naøy ñeå coù keá hoaïch hoaït ñoäng thích öùng, naém baét ñöôïc thuaän lôïi vaø haïn cheá thieät haïi cho doanh nghieäp. 1.2.1.3 Moâi tröôøng kinh doanh quoác teá Moâi tröôøng kinh doanh quoác teá coù taùc ñoäng laøm thay ñoåi caùc ñieàu kieän moâi tröôøng vó moâ vaø caïnh tranh trong nöôùc. Trong xu theá hoäi nhaäp vaøo neàn kinh teá khu vöïc (AFTA) vaø theá giôùi (WTO), moái quan heä phuï thuoäc giöõa caùc quoác gia vaø coäng ñoàng kinh teá theá giôùi ngaøy caøng taêng. Ñieàu naøy cho thaáy raèng muoán döï baùo moâi tröôøng kinh doanh trong nöôùc, phaûi xem xeùt nhöõng thay ñoåi taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng quoác teá. 1.2.2 Moâi tröôøng beân trong Nhaø quaûn trò thöôøng xuyeân thu thaäp thoâng tin noäi boä doanh nghieäp ñeå phaùt hieän thuaän lôïi, khoù khaên ôû caùc boä phaän, khaâu coâng vieäc, ñoàng thôøi coù cô sôû so saùnh vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh trong ngaønh treân töøng khu vöïc thò tröôøng. Taùc ñoäng cuûa khaû naêng saûn xuaát Khaû naêng saûn xuaát laø yeáu toá quan troïng aûnh höôûng lôùn ñeán hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Khaû naêng saûn xuaát cuûa doanh nghieäp thöôøng taäp trung chuû yeáu vaøo caùc vaán ñeà naêng löïc saûn xuaát nhö quy moâ, cô caáu, trình ñoä kyõ thuaät saûn xuaát, hình thöùc toå chöùc quaù trình saûn xuaát,… Caùc nhaân toá treân taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán kinh doanh cuõng nhö thôøi haïn saûn xuaát vaø ñaùp öùng caàu veà saûn phaåm. Ñaây laø moät trong caùc ñieàu kieän khoâng theå thieáu taïo ra lôïi theá caïnh tranh cuûa doanh nghieäp. Taùc ñoäng cuûa hoaït ñoäng Marketing : Muïc tieâu cuûa Marketing laø thoaû maõn caùc nhu caàu vaø mong muoán cuûa khaùch haøng beân ngoaøi vaø beân trong doanh nghieäp, ñaûm baûo ñöôïc cung caáp saûn phaåm oån 13 ñònh vôùi chaát löôïng oån ñònh theo yeâu caàu saûn xuaát vaø giaù caû phuø hôïp nhaèm giuùp doanh nghieäp giaønh thaéng lôïi trong caïnh tranh vaø ñaït ñöôïc lôïi nhuaän cao trong daøi haïn. Taùc ñoäng cuûa nghieân cöùu vaø phaùt trieån (R & D) : Nghieân cöùu vaø phaùt trieån laø hoaït ñoäng coù muïc ñích saùng taïo saûn phaåm môùi vaø khaùc bieät hoaù saûn phaåm; saùng taïo; caûi tieán, aùp duïng coâng ngheä môùi. Taùc ñoäng cuûa nguoàn nhaân löïc: Bao goàm caùc nhaø quaûn trò caùc caáp vaø nhaân vieân thöøa haønh ôû taát caû caùc boä phaän. Ñoái vôùi nhaø quaûn trò, caùc tieâu chuaån veà ñaïo ñöùc ngheà nghieäp, kyõ naêng chuyeân moân, kyõ naêng quan heä vôùi con ngöôøi caàn ñöôïc ñaùnh giaù chaët cheõ trong töøng thôøi kyø ñeå coù keá hoaïch quaûn lyù phuø hôïp. Bôûi vì con ngöôøi laø yeáu toá cöïc kyø quan troïng, con ngöôøi quyeát ñònh thaønh coâng hay thaát baïi trong moïi hoaït ñoäng. Kieåm tra, phaân tích, ñaùnh giaù con ngöôøi thöôøng xuyeân nhaèm naâng cao giaù trò vaên hoaù caù nhaân seõ taïo lôïi theá caïnh tranh cho doanh nghieäp. Cô caáu toå chöùc cuûa doanh nghieäp: Cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn trò laø toång hôïp caùc boä phaän khaùc nhau coù moái lieân heä vaø quan heä phuï thuoäc laãn nhau, ñöôïc chuyeân moân hoaù, ñöôïc giao nhöõng traùch nhieäm vaø quyeàn haïn nhaát ñònh vaø ñöôïc boá trí theo töøng caáp nhaèm thöïc hieän caùc chöùc naêng quaûn trò doanh nghieäp. Tình hình taøi chính doanh nghieäp: Tình hình taøi chính taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán keát quaû kinh doanh trong moïi giai ñoaïn phaùt trieån cuûa doanh nghieäp. Moïi hoaït ñoäng ñaàu tö, mua saém, döï tröõ, löu kho, cuõng nhö khaû naêng thanh toaùn cuûa doanh nghieäp ôû moïi thôøi ñieåm ñeàu phuï thuoäc vaøo khaû naêng taøi chính cuûa noù. Khi ñaùnh giaù tình hình taøi chính doanh nghieäp caàn taäp trung vaøo caùc vaán ñeà chuû yeáu nhö: caàu veà voán, khaû naêng huy ñoäng voán, vieäc phaân boå voán, hieäu quaû söû duïng voán saûn xuaát kinh doanh chung ôû doanh nghieäp vaø töøng boä phaän cuûa noù. 14 Chöông 2 : Phaân tích vaø ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa Toång Coâng ty Xaây döïng soá 1 2.1 Toång Coâng ty Xaây döïng soá 1. 2.1.1 Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa Toång Coâng ty. Teâ n coâ n g ty : Toå n g Coâ n g ty Xaâ y döï n g soá 1 Teâ n giao dòch : General Construction Corporation No.1 Teâ n vieá t taé t : GCC 1 Hình thöù c sôû höõ u : Doanh nghieä p nhaø nöôù c Voá n ñieà u leä : 156.994.309.000 VNÑ Toå n g Coâ n g ty Xaâ y döï n g Soá 1 laø Toå n g coâ n g ty nhaø nöôù c bao goà m caù c ñôn vò thaø n h vieâ n coù quan heä gaé n boù vôù i nhau veà lôï i ích kinh teá , taø i chính hoaï t ñoä n g trong ngaø n h xaâ y döï n g. Toå n g Coâ n g ty Xaâ y döï n g soá 1, do Boä Tröôû n g Boä Xaâ y Döï n g quyeá t ñònh thaø n h laä p theo söï uû y quyeà n cuû a thuû töôù n g chính phuû nhaè m thöï c hieä n caù c nhieä m vuï do nhaø nöôù c giao, naâ n g cao khaû naê n g vaø hieä u quaû kinh doanh cuû a caù c ñôn vò thaø n h vieâ n cuû a toaø n Toå n g coâ n g ty nhaè m ñaù p öù n g nhu caà u cuû a neà n kinh teá . Quaù trình hình thaø n h vaø phaù t trieå n chia laø m 2 giai ñoaï n : * Giai ñoaï n töø 1975-1995 Ngaø y 07/09/1979, Hoä i Ñoà n g chính phuû ra quyeá t ñònh 308/CP thaø n h laä p Toå n g Coâ n g ty Xaâ y döï n g soá 1 treâ n cô sôû hôï p nhaá t Coâ n g ty Xaâ y döï n g soá 8, Coâ n g ty Xaâ y döï n g soá 10 vaø Coâ n g ty Phaù t trieå n Ñoâ thò vaø Khu Coâ n g nghieä p . Toå n g Coâ n g ty Xaâ y döï n g soá 1, coù cô quan chuû quaû n laø Boä Xaâ y Döï n g Nöôù c Coä n g hoaø Xaõ hoä i Chuû nghóa Vieä t Nam. Töø naê m 1980, vôù i vieä c 15 ñaû m traù c h xaâ y döï n g coâ n g trình nhaø maù y thuû y ñieä n Trò An coä n g vôù i vieä c ñaû m traù c h nhieà u coâ n g trình höõ u nghò quoá c teá , Toå n g Coâ n g ty vöôn leâ n laø moä t trong nhöõ n g doanh nghieä p nhaø nöôù c haø n g ñaà u cuû a ngaø n h Xaâ y Döï n g Vieä t Nam. * Giai ñoaï n töø 1995 ñeá n nay : Toå n g Coâ n g ty Xaâ y döï n g soá 1 hoaï t ñoä n g theo ñieà u leä Toå n g Coâ n g ty, coù qui cheá taø i chính rieâ n g bieä t vaø chòu söï laõ n h ñaï o cuû a Hoä i Ñoà n g Quaû n Trò vaø Ban Kieå m Soaù t , coâ n g vieä c ôû Toå n g Coâ n g ty Xaâ y döï n g soá 1 do Toå n g giaù m ñoá c tröï c tieá p ñieà u haø n h. Qua hôn 25 naê m hoaï t ñoä n g vaø tröôû n g thaø n h, hieä n Toå n g Coâ n g ty Xaâ y döï n g Soá 1 coù 17 coâ n g ty tröï c thuoä c vaø 3 coâ n g ty lieâ n doanh vôù i nöôù c ngoaø i . COÂ N G TY XAÂ Y DÖÏ N G SOÁ 5 COÂ N G TY XAÂ Y DÖÏ N G SOÁ 8 COÂ N G TY XAÂ Y DÖÏ N G SOÁ 14 COÂ N G TY XAÂ Y LAÉ P COÂ N G TY ÑAÀ U TÖ VAØ XAÂ Y DÖÏ N G COÂ N G TY THI COÂ N G CÔ GIÔÙ I COÂ N G TY XAÂ Y DÖÏ N G VAØ SAÛ N XUAÁ T VLXD COÂ N G TY XAÂ Y DÖÏ N G VAØ KINH DOANH VAÄ T TÖ COÂ N G TY TÖ VAÁ N ÑAÀ U TÖ VAØ THIEÁ T KEÁ XAÂ Y DÖÏ N G COÂ N G TY ÑAÀ U TÖ VAØ PHAÙ T TRIEÅ N ÑOÂ THÒ COÂ N G TY COÅ PHAÀ N BEÂ TOÂ N G BIEÂ N HOAØ COÂ N G TY XAÂ Y DÖÏ N G MIEÀ N ÑOÂ N G COÂ N G TY XAÂ Y DÖÏ N G VAØ KHAI THAÙ C VLXD QUAÛ N G NGAÕ I COÂ N G TY PHAÙ T TRIEÅ N VAØ KINH DOANH NHAØ CÖÛ U LONG 16 COÂ N G TY COÂ N G VIEÂ N NÖÔÙ C CAÀ N THÔ 2.1.2 Chöùc naêng vaø phaïm vi kinh doanh. a. Chöùc naêng: Toå n g Coâ n g ty Xaâ y döï n g soá 1 ñöôï c toå chöù c treâ n cô sôû tính ña naê n g vaø tính chuyeâ n moâ n saâ u moä t soá ngaø n h ngheà veà tö vaá n xaâ y döï n g, veà thi coâ n g xaâ y döï n g, xuaá t khaå u caù c thieá t bò, ñaà u tö vaø kinh doanh nhaø . Hôï p taù c vaø kinh doanh vôù i caù c ñôn vò trong vaø ngoaø i nöôù c thuoä c caù c lónh vöï c coâ n g ngheä xaâ y döï n g vaø thi coâ n g lieâ n doanh saû n xuaá t beâ toâ n g töôi, lieâ n doanh saû n xuaá t caâ y choá n g giaø n giaù o , lieâ n doanh thi coâ n g caù c coâ n g trình xaâ y döï n g. NGAØ N H NGHEÀ KINH DOANH CUÛ A TOÅ N G COÂ N G TY XAÂ Y DÖÏ N G SOÁ 1 SX COÂNG NGHIEÄP XAÂY DÖÏNG SX VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG ÑAÀU TÖ GCC 1 TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ KINH DOANH ÑÒA OÁC XUAÁT NHAÄP KHAÅU KINH DOANH VLXD ÑAØO TAÏO –XUAÁT KHAÅU COÂNG NHAÂN KYÕ THUAÄT 17 Nguoà n : Phoø n g Toå chöù c haø n h chính GCC1 b. Nhieäm vuï: 9 Toå chöù c saû n xuaá t kinh doanh moä t soá ngaø n h ngheà ñöôï c ghi trong giaá y pheù p ñaê n g kyù saû n xuaá t kinh doanh. 9 Söû duï n g caù c nguoà n voá n nhaø nöôù c giao, thöï c hieä n toá t caù c quy ñònh cuû a phaù p luaä t . Noä p thueá vaø thöï c hieä n caù c nghóa vuï taø i chính khaù c theo quy ñònh cuû a phaù p luaä t . 9 Xuaá t phaù t töø chính saù c h giaû i quyeá t vieä c laø m cho ngöôø i lao ñoä n g, do ñoù Toå n g Coâ n g ty phaû i öu tieâ n söû duï n g lao ñoä n g trong nöôù c . Ñaõ söû duï n g lao ñoä n g thì phaû i ñaû m baû o quyeà n vaø lôï i ích cuû a ngöôø i lao ñoä n g theo ñuù n g quy ñònh cuû a boä luaä t lao ñoä n g, toâ n troï n g toå chöù c coâ n g ñoaø n . Ñaø o taï o boà i döôõ n g nhaè m naâ n g cao trình ñoä tay ngheà vaø hieä u quaû laø m vieä c cuû a coâ n g nhaâ n vieâ n ñaù p öù n g nhu caà u saû n xuaá t kinh doanh. 9 Ñaû m baû o chaá t löôï n g caù c khoá i löôï n g coâ n g vieä c , haï n g muï c coâ n g trình theo tieâ u chuaå n ñaõ kyù keá t . Vieä c saû n xuaá t kinh doanh, beâ toâ n g töôi thöông phaå m vaø beâ toâ n g ñuù c saü n trong xaâ y döï n g phaû i ñaê n g kyù chaá t löôï n g maã u maõ , phaå m chaá t taï i cô quan nhaø nöôù c coù thaå m quyeà n vaø trong phaï m vi nhaá t ñònh ñöôï c nhaø nöôù c baû o hoä theo quy ñònh cuû a phaù p luaä t veà quyeà n sôû höõ u coâ n g nghieä p . Ñoà n g thôø i trong vieä c saû n xuaá t kinh doanh, Toå n g Coâ n g ty phaû i ñaû m baû o ñöa ra thò tröôø n g nhöõ n g saû n phaå m theo ñuù n g chaá t löôï n g ñaõ ñaê n g kyù . 9 Ghi cheù p soå saù c h keá toaù n vaø quyeá t toaù n theo quy ñònh cuû a phaù p luaä t nhaø nöôù c vaø Boä Taø i chính veà keá toaù n thoá n g keâ ñoà n g thôø i phaû i chòu 18 söï kieå m tra cuû a cô quan nhaø nöôù c coù thaå m quyeà n (cô quan thueá , cô quan chuû quaû n , thanh tra, kieå m toaù n nhaø nöôù c ). 2.1.3 Tình hình Saûn xuaát kinh doanh cuûa Toång Coâng ty. Trong caùc naêm qua, nhìn chung tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Toång Coâng ty laø toát, luoân coù doanh thu vaø lôïi nhuaän cao hôn naêm tröôùc, toác ñoä taêng tröôûng vaãn duy trì ôû möùc cao, tuy nhieân do ngaøy caøng bò caïnh tranh quyeát lieät töø caùc ñoái thuû caïnh tranh khaùc Toång Coâng ty phaûi lieân doanh lieân keát, boå sung chöùc naêng ngaønh ngheà taïo theá maïnh rieâng vaø taêng söùc caïnh tranh nhaèm ñaùp öùng toát hôn nöõa yeâu caàu cuûa khaùch haøng. Doanh thu vaø lôïi nhuaän ñaït ñöôïc qua caùc naêm ñöôïc theå hieän qua baûng. Baûng 1: Doanh thu vaø lôïi nhuaän cuûa GCC 1 Ñôn vò tính trieäu ñoàng Naêm 1999 2000 2001 2002 2003 Doanh thu 1.084.915 1.342.636 1.572.353 2.175.083 2.943.894 Lôïi nhuaän 9.066 10.969 10.439 20.572 35.559 Nguoàn : Phoøng Keá toaùn taøi chính GCC 1 Theo baùo caùo kieåm tra cuûa Boä xaây döïng, Toång Coâng ty ñoùng goùp raát lôùn vaøo giaù trò saûn löôïng cuûa ngaønh vaø laø moät ñôn vò thöïc hieän ñaày ñuû caùc nghóa vuï ñoái vôùi ngaân saùch nhaø nöôùc. 2.2 Phaân tích vaø ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa Toång Coâng ty. 2.2.1 Moâi tröôøng caïnh tranh cuûa Toång Coâng ty trong lónh vöïc xaây döïng. 2.2.1.1 Moâi tröôøng vó moâ. Caùc yeáu toá Chính trò, phaùp luaät vaø Chính phuû: Vôùi tö caùch laø Toång Coâng ty 90 cuûa Nhaø nöôùc hoaït ñoäng trong lónh vöïc xaây döïng, ñeå taïo ñieàu kieän tieàn ñeà cho söï phaùt trieån cô sôû haï taàng cuûa ñaát nöôùc, trong 19 nhöõng naêm qua, GCC 1 ñaõ nhaän ñöôïc söï quan taâm maïnh meõ cuûa Chính phuû nhö öu tieân veà vay voán, caùc ñieàu kieän baûo hoä kinh doanh, caùc ñieàu kieän veà taøi chính, tín duïng. Ñoù laø nhöõng thuaän lôïi to lôùn ñeå Toång coâng ty coù ñieàu kieän ñaàu tö veà coâng ngheä, maùy moùc thieát bò, ñaøo taïo ñoäi nguõ kyõ sö vaø coâng nhaân laønh ngheà, cuûng coá ngaønh ngheà truyeàn thoáng vaø phaùt trieån ngaønh ngheà môùi nhö lónh vöïc neàn moùng coâng trình, khai thaùc vaø saûn xuaát xi maêng, ñieàu naøy taïo neân toác ñoä phaùt trieån trong nhöõng naêm qua cuûa Toång Coâng ty. Ñaây cuõng laø cô sôû quan troïng ñeå trong thôøi gian tôùi GCC 1 xaây döïng caùc chieán löôïc kinh doanh döïa treân söï uûng hoä cuûa Nhaø nöôùc. Veà heä thoáng phaùp luaät, Nhaø nöôùc cuõng ñaõ töøng böôùc hoaøn thieän heä thoáng phaùp luaät lieân quan ñeán lónh vöïc xaây döïng nhö kinh doanh baát ñoäng saûn, quy cheá veà ñaáu thaàu, boû thaàu, khai thaùc vaø ñaàu tö nhaø maùy saûn xuaát xi maêng… Ñaây laø ñieàu kieän phaùp lyù thuaän lôïi cho söï phaùt trieån cuûa Toång Coâng ty. Beân caïnh ñoù, söï oån ñònh veà chính trò cuûa ñaát nöôùc cuõng goùp phaàn laøm cho caùc ngaønh kinh teá phaùt trieån moät caùch oån ñònh trong ñoù coù ngaønh xaây döïng. Vieät Nam ñöôïc ñaùnh giaù laø moät trong nhöõng quoác gia an toaøn vaø oån ñònh veà chính trò. Do ñaëc thuø cuûa Toång Coâng ty laø ñaàu tö nhöõng döï aùn lôùn cuûa Nhaø nöôùc, vì vaäy neáu coù baát oån veà chính trò thì khaû naêng bình oån ñaàu tö cuûa Toång Coâng ty laø raát khoù khaên. Yeáu toá Kinh teá: Toång Coâng ty ñang ñöùng tröôùc caùnh cöûa hoäi nhaäp kinh teá khu vöïc vaø kinh teá quoác teá. Coù theå noùi ñaây laø moät cô hoäi cho Toång Coâng ty môû roäng thò tröôøng vaø thò phaàn cuûa mình, nhöng noù cuõng laïi laø con dao hai löôõi khi Toång coâng ty khoâng theo kòp söï phaùt trieån cuûa caùc doanh nghieäp trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. Hieän taïi, Toång Coâng ty vaãn coøn ñöôïc Nhaø nöôùc öu aùi veà thueá, veà caùc baûo hoä khaùc veà quyeàn söû duïng ñaát, laõi suaát vay ngaân haøng, nhöng neáu Toång Coâng ty chæ döïa vaøo nhöõng öu ñaõi naøy maø khoâng ñoåi môùi cuõng nhö taän duïng toát caùc cô hoäi do ñaàu tö, 20
- Xem thêm -