Tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty tnhh thương mại dịch vụ photocopy phú mỹ

  • Số trang: 95 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA VŨNG TÀU KHOA KINH TẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ PHOTOCOPY PHÚ MỸ Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Kim Phƣơng Lớp: DH10DN Niên khóa: 2013 - 2014 Hệ: Đại học chính quy Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp GVHD: Th.s Cao Huyền Minh Vũng Tàu, tháng 07 năm 2014 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN GVHD:…………………….…………………………………………………………….… 1. Về tinh thần, thái đô và tác phong khi thực tập ………………………………………………………………………………………..… ……………………………………………………………………………...…………… 2. Về kiến thức chuyên môn .......................................................................................................................................... …………………………………….…………………………………………………….. 3. Về nhận thức thực tế …………………………………..……………………………………………………… …………………………………..……………………………………………………… 4. Về khả năng ứng dụng lý thuyết vào thực tế ……………………..…………………………………………………………………… ………………………..………………………………………………………………… 5. Đánh giá khác ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 6. Các nghiên cứu của đề tài có thể tiếp tục phát triển cao hơn ………………………………………………………………………………..………… ……………………………………………………………………………..…………… Vũng Tàu, ngày tháng năm 2014 ( Ký) NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN GVPB:…………………….…………………………………………………………….… 1. Về định hƣớng đề tài: ………………………………………………………………………………………..… ……………………………………………………………………………...…………… 2. Về kết cấu .......................................................................................................................................... …………………………………….…………………………………………………….. 3. Về nội dung …………………………………..……………………………………………………… …………………………………..……………………………………………………… 4. Về hƣớng giải pháp ……………………..…………………………………………………………………… ………………………..………………………………………………………………… 5. Đánh giá khác ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 6. Gợi ý khác ………………………………………………………………………………..………… ……………………………………………………………………………..…………… 7. Kết quả: Đạt ở mức nào (hoặc không đạt): ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Vũng Tàu, ngày tháng năm 2014 ( Ký ) LỜI CẢM ƠN Sau thời gian thực tập và học tại trường, được sự dạy bảo nhiệt tình của quý thầy cô, em đã hoàn thành đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH TMDV photocopy Phú Mỹ” Kế đến em xin bày tỏ lời cảm hơn chân thành đến thầy Th.S Cao Huyền Minh đã tận tình hướng dẫn em trong suốt thời gian vừa qua. Mặc dù đã có nhiều cố gắng học tập nghiên cứu trong suốt thời gian qua, song do thời gian có hạn nên bài báo cáo của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo của cô. Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………….1 CHƢƠNG 1: THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH TMDV PHOTOCOPY PHÚ MỸ……………………………………………….4 1.1. Tổng quan về công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Photocopy Phú Mỹ:…………..4 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển:……………………………….………….4 1.1.2. Chức năng ,nhiệm vụ, mục tiêu cuả công ty:………………………………4 1.1.3. Ngành nghề kinh doanh:……………………………………………………5 1.1.4. Tổ chức bộ máy của công ty:…………………………………….………….5 1.1.5. Hệ thống trang thiết bị của công ty:…………………………….…………..6 1.1.6. Định Hướng Phát Triển:…………………………………………………….7 1.2.Tình hình kinh doanh tại công ty TNHH TMDV photocopy Phú Mỹ 2010 -2013:…7 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ……………………………………………………………...11 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH………………..………………12 2.1.Khái niệm cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh và năng lực cạnh tranh:…………………..12 2.1.1.Khái niệm cạnh tranh:………………………………………………………12 2.1.2.Khái niệm lợi thế cạnh tranh:……………………………………………….15 2.1.3.Khái niệm năng lực cạnh tranh:…………………………………………….18 2.2.Vai trò của cạnh tranh:……………………………………………………………….21 2.3.Mục Tiêu Của Tổ Chức :…………………………………………………………….22 2.3.1.Mục tiêu ngắn hạn :………………………………………………………...22 2.3.2.Mục tiêu dài hạn :……………………………………………….………….23 2.4.Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp:…….………….23 2.4.1.Môi trường bên ngoài :………………………………….………………….23 2.4.2. Môi trường dân số:…………………………………….………………….23 2.4.3. Môi trường tự nhiên:………………………………………………………23 2.4.4. Môi trường kinh tế:………………………………………………………...24 2.4.5. Môi trường công nghệ:…………………………………………………….24 2.4.6. Môi trường ch nh trị - Pháp luật:………………………………………….24 2.5.Môi trường bên trong:……………………………………………………………….25 2.5.1.Đối thủ cạnh tranh: …………………………………….…………………25 2.5.2.Nhà cung ứng:…………………………………………….………………..25 2.5.3.Khách hàng:…………………….……………………….…………………26 2.5.4.Doanh nghiệp:……………………………………………….…………….26 2.6.Các công cụ cạnh tranh:………………..……………………….……………………27 2.6.1.Cạnh tranh sản phẩm:………………………………………………………27 2.6.2.Cạnh tranh giá:……………………………………………………………..28 2.6.3.Cạnh tranh bằng phân ph………………………….……………………..28 2.6.3.1.Khái niệm hệ thống phân phối:………………………………….28 2.6.3.2.Bản chất của hệ thống phân phối hàng hóa: …………………….29 2.6.3.3.Cấu trúc hệ thống phân phối hàng hóa: …….……………………29 2.6.3.4. Những hoạt động cơ bản của phân phối:………….….………….29 2.6.4.Chiến lược chiêu thị cổ động:…………………………….….…………………….30 2.6.4.1. Khái niệm về chiêu thị cổ động:…………….….…….………………….30 2.6.4.2. Mục đ ch của chiêu thị cổ động:…………………..……………………30 2.6.4.3. Nội dung chủ yếu của hoạt động chiêu thị cổ động:………………….31 2.7.Ma trận SWOT:………………………………………………………………………31 2.7.1.Định nghĩa ma trận SWOT:………………………………………………..31 2.7.2.Các bước lập một ma trận SWOT:…………………………………………32 2.7.3.Ứng dụng của ma trận SWOT:…………………………………………….33 2.8.Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE:………………………….……………34 2.9.Ma trận đánh giá các yếu tố nội tại bên trong IFE:………………………………….36 2.10.Ma trận hình ảnh cạnh tranh :……………………..………………………………37 2.11. Ma trận SPACE:………………………………...…………………………………38 2.11.1.Đặc điểm của ma trận SPACE:…………………………...………………38 2.11.2.Các bước phát triển một ma trận SPACE:……………………………….39 2.11.3.Ưu nhược điểm của mô hình:…………………………………………….41 2.12. Ma trận QSPM:…………………………………………………………………….41 2.12.1.Khái quát về ma trận QSPM:……………………………………………..41 2.12.2.Các bước thực hiện ma trận QSPM:………………………………………42 2.12.3.Ứng dụng QSPM:…………………………………………………………43 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 ……………………………………………………………...44 CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TMDV PHOTOCOPY PHÚ MỸ………..45 3.1. Môi trường bên ngoài:………………………………………………………………45 3.1.1. Môi trường dân số:………………………………………………………..45 3.1.2.Môi trường kinh tế: ………………………………………………………...46 3.1.3.Môi trường tự nhiên:……………………………………………………….49 3.1.4.Môi trường công nghệ:……………………………………………………..49 3.1.5.Môi trường ch nh trị và pháp luật:…………………………………………49 3.2. Môi trường bên trong:………………………………………………………………50 3.2.1.Đối thủ cạnh tranh của công ty:……………………………………………50 3.2.2.Áp lực từ nhà cung ứng:……………………………………………………52 3.2.3.Áp lực từ khách hàng:………………………………………………………53 3.2.4.Doanh nghiệp:………………………………………………………………55 3.3.Ma trận SWOT:………………………………………………………………………58 3.4.Phân t ch ma trận EFE của công ty TNHH TMDV photocopy Phú Mỹ :………….. 60 3.5.Phân t ch ma trận IFE của công ty TNHH TMDV photocopy Phú Mỹ :……………61 3.6.Ma trận hình ảnh cạnh tranh của công ty photocopy Phú Mỹ:……………….……62 3.7.Ma trận SPACE:………………………………………………………………..……64 3.8. Các chiến lược cạnh tranh của công ty:…………………………………………….65 3.8.1.Cạnh tranh về sản phẩm:……………………………………………………65 3.8.2.Cạnh tranh về giá:…………………………………………………………..66 3.8.3.Cạnh tranh về phân phối:…………………………………………………..68 3.8.4.Cạnh tranh bằng các hình thức chiêu thị cổ động:………………………..69 3.8.4.1.Quảng cáo:………………………………………………………...69 3.8.4.2.Khuyến mãi:………………………………………………………69 3.9.Ma trận QSPM của công ty photocopy Phú Mỹ:…………………………..……….69 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 ………………………………………………………...……73 CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH TMDV PHOTOCOPY PHÚ MỸ……..74 4.1. Nhận xét chung về chiến lược cạnh tranh của công ty:……………………..……74 4.1.1.Ưu điểm:………………………………………………………..………..74 4.1.2. Nhược điểm:………………………………………………………...…..75 4.2. Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh cho công ty dựa trên 4P:....…….76 4.2.1. Giải pháp về sản phẩm:…………………………………………….…...76 4.2.2. Giải pháp về giá cả:……………………………………………..………76 4.2.3. Giải pháp về chiêu thị:……………………………………….…………76 4.2.4. Giải pháp về nhân sự:…………………………………….…….....…….77 4.3. Một số giải pháp hình thành dựa trên ma trận SWOT:…………………………..78 4.4. Một số kiến nghị làm tăng vị thế cạnh tranh của công ty:…………..….....…….80 KẾT LUẬN……………………………………………………………..……………82 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC BẢNG HÌNH Bảng 1.1: Hệ thống trang thiết bị của công ty TNHH TMDV photocopy Phú Mỹ Bảng 1.2: Báo cáo doanh thu của công ty TNHH TMDV photocopy Phú Mỹ qua 4 năm 2010 – 2013 Hình 2.1: Các khối cơ bản tạo nên lợi thế cạnh tranh Hình 2.2: Chuỗi giá trị của M.Porter Bảng 2.1: Ma trận các yếu tố bên ngoài Bảng 2.2: Ma trận các yếu tố nội bộ Bảng 2.3: Ma trận hình ảnh cạnh tranh Bảng 3.1. Đơn giá hàng hóa, dịch vụ của công ty photocopy Phú Mỹ DANH MỤC TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT TNHH TMDV: Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ DN: Doanh nghiệp TNDN: Thu nhập doanh nghiệp GTGT: Giá trị gia tang LỜI MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Cạnh tranh là một điều quan trọng vì nó có ảnh hưởng lớn đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vấn đề không phải chỉ là doanh nghiệp đưa ra thị trường sản phẩm gì, chất lượng thế nào, phân phối ra sao mà còn phải kết hợp nhiều yếu tố để tạo cho công ty một lợi thế cạnh tranh với những đối thủ trong nghành và những đối thủ tiềm năng để mang lại lợi nhuận tốt nhất và duy trì sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường sự cạnh tranh khốc liệt, hội nhập ngày càng được chú trọng, mở ra một sân chơi có t nh cạnh tranh cao đòi hỏi người chơi phải thực sự khôn khéo và tài tr mới đứng vững được trên thương trường. Kinh tế thế giới ngày nay đang có xu thế toàn cầu hóa. Đây cũng là một cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường thế giới. Trong tình hình cạnh tranh đó, các doanh nghệp đang chạy đua từng ngày về nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm để làm sao có được sản phẩm chất lượng mà vẫn duy trì được mức giá phù hợp, phân phối hiệu quả, làm tốt công tác chiêu thị cổ động tạo lợi thế cạnh tranh đó là điều rất quan trọng hiện nay sẽ giúp cho doanh nghiệp xây dựng và duy trì được lợi thế cạnh tranh lâu dài. Nhận thức được tầm quan trọng của chiến lược cạnh tranh đối với các doanh nghiệp trong thời buổi hội nhập và toàn cầu hóa, tôi thực hiện đề tài nghiên cứu “Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH TMDV photocopy Phú Mỹ”. Đề tài nhằm tìm hiểu những thành công của công ty và những hạn chế cần khắc phục trong chiến lược cạnh tranh của công ty trong thời gian qua, đồng thời qua việc nghiên cứu sẽ đưa ra những giải pháp để khắc phục hạn chế đó. Mục tiêu ngiên cứu Nghiên cứu chiến lược cạnh tranh trong thời gian qua và chiến lược cạnh tranh sắp tới của công ty để thấy được hiệu quả, những ưu điểm và khuyết điểm trong chiến lược cạnh tranh của công ty. Qua việc nghiên cứu đó có những đề xuất nhằm hoàn thiện, tạo sự linh động phản ứng kịp thời trong thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt hiện nay. 1 Qua đó khẳng định thương hiệu, uy t n và sự phát triển bền vững của công ty TNHH thương mại dịch vụ photocopy Phú Mỹ Phạm vi nghiên cứu - Không gian nghiên cứu: đề tài sẽ thực hiện tại công ty TNHH thương mại dịch vụ photocopy Phú Mỹ qua việc nghiên cứu và tìm hiểu chiến lược cạnh tranh của công ty trong thời gian qua. - Phạm vi nghiên cứu: Nội dung nghiên cứu chiến lược cạnh tranh của công ty trong năm 2014 - Thời gian thực hiện đề tài: 20/3/2014 – 05/7/2014 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu: thu thập số liệu trên sổ sách của công ty như báo cáo tài ch nh, bản báo giá… - Phương pháp xử lý số liệu: dùng phương pháp phân t ch thống kê đánh giá tình hình biến động và mức độ ảnh hưởng Nội dung nghiên cứu - Tổng hợp các chiến lược về cạnh tranh của công ty TNHH thương mại dịch vụ photocopy Phú Mỹ năm 2011 - 2013 - Phân tích các áp lực cạnh tranh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. - Những thành công và hiệu quả đã đạt được về chiến lược cạnh tranh trong thời qua. - Những hạn chế và khó khăn trong chiến lược cạnh tranh của công ty. - Các biện pháp, chiến lược cụ thể nhằm hoàn thiện chiến lược cạnh tranh của công ty. 2 Kết cấu đề tài  Chương 1: Thực trạng chiến lược cạnh tranh của công ty TNHH TMDV photocopy Phú Mỹ  Chương 2: Cơ sở lý luận về cạnh tranh  Chương 3: Phân t ch môi trường ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của công ty TNHH TMDV photocopy Phú Mỹ  Chương 4: Kết luận và kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH TMDV photocopy Phú Mỹ 3 CHƢƠNG 1: THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH TMDV PHOTOCOPY PHÚ MỸ 1.1. Tổng quan về công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Photocopy Phú Mỹ: 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển: - Tên công ty: Công ty TNHH thương mại dịch vụ photocopy Phú Mỹ - Ngày thành lập: 18/01/2010 - Vốn điều lệ: 1.800.000.000 VNĐ - Mã số thuế: 3501534311 - Địa chỉ: 91/1 – Quốc Lộ 51- Tân Ngọc – Tân Thành – Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu - Năm 2010 – 2011: năm đầu thành lập là năm khó khăn nhất của công ty trong việc tìm kiếm khách hàng, bên cạnh đó công ty còn vấp phải sự cạnh tranh của những tiệm photo và cung cấp các dụng cụ văn phòng phẩm trên địa bàn Phú Mỹ, vốn đã có mặt từ rất lâu - Năm 2011 – 2013: với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ nhân viên trong toàn cộng ty bằng việc ưu đãi trong dịch vụ của mình, công ty còn đưa ra đòi hỏi cao về chất lượng trong sản phẩm in ấn cũng như uy t n với khách hàng, công ty ngày càng phát triền, lớn mạnh, vươn lên đứng đầu thì trường trên địa bàn, và dần gầy dựng lòng tin đối với khách hàng, là cơ sở vững chắc cho sự phát triển của doanh nghiệp 1.1.2. Chức năng ,nhiệm vụ, mục tiêu cuả công ty: - Giao hàng tận nơi - Phong cách hiện đại, chu đáo, chuyên nghiệp - Dịch vụ hoàn hảo, toàn diện - Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký và đúng với mục tiêu thành lập. - Bảo toàn và phát triển nguồn vốn được giao, tạo ra hiệu quả kinh tế xã hội, tăng cường điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật và xây dựng nền tảng cho công ty ngày càng phát triển vững mạnh. 4 Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ và nghĩa vụ của nhà nước theo đúng - pháp luật. Bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh ch nh trị, trật tự an toàn xã hội, làm tròn nghĩa - vụ quốc phòng. - Trở thành công ty hàng đầu trên đại bàn Phú Mỹ về photo và in ấn tài liệu - Đưa dịch vụ in ấn tới mọi người, mọi lúc mọi nơi, phục vụ nhu cầu của khách hàng ở bất cứ nơi đâu và bất kỳ lúc nào Không ngừng hoàn thiện và trang bị thêm các thiết bị hiện đại phục vụ cho nhu - cầu học tập và làm việc của khách hàng ở mọi độ tuổi Đa dạng hóa trang thiết bị nhằm cung cấp các sản phẩm giấy photo, in ấn chất - lượng cao và phong phú 1.1.3. Ngành nghề kinh doanh: - Dịch vụ photo - Dịch vụ văn phòng: o Mua bán, sửa chửa, bảo trì, cho thuê thiết bị điện, điện tử, máy văn phòng o Đổ mực máy in o In ấn, thiết kế 1.1.4. Tổ chức bộ máy của công ty: GIÁM ĐỐC NHÓM 1 NHÓM 2 NHÓM 3 KẾ TOÁN  Giám đốc là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trước pháp luật .Bên cạnh đó giám đốc còn là người trực tiếp k hợp đồng, giao dịch với khách hàng và các đơn vị khác  Nhóm 1 gồm 5 nhân viên phụ trách photo tài liệu và in tài liệu cho khách hàng 5  Nhóm 2 gồm 7 nhân viên phụ trách đánh máy, đóng cuốn, đóng gáy sách với những đơn đặt hàng số lượng nhiều  Nhóm 3 gồm 15 nhân viên chuyên lắp ráp, sửa chữa máy in ,máy photocopy  Bộ phận kế toán gồm 3 nhân viên ghi chép vào sổ sách , cập nhật hồ sơ, chứng từ kế toán, phân t ch báo tài ch nh kịp thời về tình hình hoạt động kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, tình hình sử dụng vốn.... và lưu trữ dữ liệu kinh doanh của công ty và thực hiện hoàn trả lương cho nhân viên vào cuối tháng. Đồng thời báo cáo với lãnh đạo công ty nhằm tìm ra phương án tối ưu điều chỉnh kịp thời tình hình hoạt động sao cho phù hợp với tình hình thực tế hiện tại; thực hiện báo cáo tài ch nh theo luật định và các quy định của cấp trên đúng nguyên tắc, kịp thời, nhanh chóng, ch nh xác, thực hiện việc kê khai và nộp thuế theo đúng quy định của luật thuế. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ phận khác thực hiện đúng các quy định của cấp trên, các ch nh sách của Nhà nước và luật pháp. 1.1.5. Hệ thống trang thiết bị của công ty: STT Tên trang thiết bị Đơn vị tính Số lƣợng 1 Máy photocopy Toshiba nhỏ Cái 10 2 Máy photocopy Toshiba lớn Cái 9 3 Máy photocopy Afico nhỏ Cái 7 4 Máy photocopy Afico lớn Cái 7 5 Máy in Cái 9 6 Máy Fax Cái 6 7 Máy tính Cái 8 Bảng 1.1: Hệ thống trang thiết bị của công ty TNHH TMDV photocopy Phú Mỹ 1.1.6. Định Hƣớng Phát Triển: - Duy trì và mở rộng quy mô dịch vụ photo để đáp ứng nhu cầu lớn của khách hàng một cách nhanh nhất. - Đầu tư xây dựng máy móc, trang thiết bị hiện đại 6 - Mở rộng quan hệ hợp tác, đầu tư với các đối tác nhằm tranh thủ nguồn vốn đầu tư cũng như thu hút thêm nhiều khách hàng mới - Phấn đấu hạ giá thành sản phẩm, nâng cao lợi nhuận nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm. - Thường xuyên đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ và nâng cao tay nghề cho công nhân nhằm tranh thủ đầu tư vào lĩnh vực sửa chữa máy in, là ngành tiềm năng, mang lại doanh thu vượt bậc cho công ty. 1.2.Tình hình kinh doanh tại công ty TNHH TMDV photocopy Phú Mỹ 2010 -2013: ĐVT: Triệu đồng Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 45 150 180 205 10,5 28 24,5 35,4 Mực máy photo 18 30 45 65,7 Máy in 15 30 22,5 17 Máy in màu 4 16 16 17 Máy photo Toshiba nhỏ 60 160 140 150 Máy photo Toshiba lớn 105 140 14 165 Máy photo Africo nhỏ 80 100 80 50 Máy photo Afico lớn 200 240 120 80 Cho thuê máy photo 40 100 75 80 Máy t nh văn phòng 24 40 56 90 Máy Fax 4 10 8 12 Sữa chữa máy photo 60 100 100 130 Sữa chữa máy in 18 20 25 41 Sữa chữa máy Fax 3 8 4 8 Bảo trì máy photo 20 35 45 60 706,5 1.207 1.081 1.206,1 Doanh thu Photo Mực máy in 7 Bảng 1.2: Báo cáo doanh thu của công ty TNHH TMDV photocopy Phú Mỹ qua 4 năm 2010 - 2013 ( Nguồn: Phòng kế toán công ty photocopy Phú Mỹ ) Biểu đồ tăng trƣởng doanh số (2010-2013) 900 Doanh thu (Triệu đồng) 800 700 600 Photo, in 500 400 Đổ mực máy Thuê máy 300 200 100 0 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Hình 2.1: Biểu đồ thể hiện mức tăng doanh thu 2010-2013 Cơ cấu doanh thu năm 2013 20% 17% 8% 54.81% Photo, in Đổ mực máy Thuê máy Sửa chữa, bảo trì Biểu đồ 2.3: Cơ cấu sản phẩm tiêu thụ năm 2013 8 Nhận xét: Năm 2010: do mới thành lập điều kiện còn nhiều khó khăn nên tổng doanh thu của toàn công ty đạt 706,5 triệu đồng. Đây là một thành t ch cũng rất đáng kh ch lệ cho toàn tập thể công ty. Dịch vụ mang lại doanh thu cho công ty vào giai đoạn này là thuê, sửa chữa máy photo Toshiba lớn 105 triệu đồng và Afico lớn 200 triệu đồng. Bước sang năm 2011 với sự nỗ lực của công ty về việc mở rộng hoạt động phân phối, xúc tiến nhằm mở rộng thêm hình ảnh công ty với khách hàng trong và ngoài địa bàn, doanh thu tăng vọt từ năm 2010 đạt 706,5 triệu đồng lên 1207 triệu đồng (năm 2012), tăng 500,5 triệu đồng, một điều hết sức thành công trong con đường phát triển của công ty. Cụ thể hai dịch vụ triển vọng trong năm 2011 là dịch vụ photo tăng kỉ lục từ 45 triệu đồng (2010) lên 150 triệu đồng (2011), tăng mạnh với tỷ lệ gấp 2,3 lần so với năm 2010. Kế đó là cho thuê và sửa chữa máy photo Toshiba nhỏ với doanh thu đạt 160 triệu đồng, tăng 100 triệu đồng so với năm 2010 chỉ đạt doanh thu là 60 triệu đồng Trên đà phát triển và ngày một đi lên, công ty tiếp tục gia tăng khả năng chiếm lĩnh thị trường của mình với doanh thu đạt 1206 triệu đồng vào cuối năm 2013. Với sự nổi trội của hai dịch vụ là sửa chữa máy photo tăng 30 triệu đồng, thuê sửa chữa máy t nh văn phòng tăng 34 triệu đồng so với năm 2012. 9 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 Như vậy sau hơn 3 năm thành lập, công ty TNHH TMDV Photocopy Phú Mỹ đã dần khẳng định được vị thế của mình trên địa bàn thị trấn Phú Mỹ và khu vực lân cận, trở thành một nơi đáng tin cậy cho khách hàng trong lĩnh vực photo, in ấn hay thuê máy in, máy fax đối với các khách hàng doanh nghiệp. Công ty thành lập với mục đ ch cung cấp cho khách hàng những trang thiết bị mới nhất trong lĩnh vực in, photo ;bên cạnh đó là dịch vụ sửa chữa lắp ráp thiết bị văn phòng với sự tận tình và chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên công ty trong vai trò là công ty quy mô và uy t n hàng đầu trong lĩnh vực photo, in ấn trên địa bàn huyện Tân Thành Trong tương lai công ty còn hướng đến việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh cũng như thị trường hoạt động của mình với vai trò là người đi tiên phong trong công nghệ về photo, in ấn Với quyết tâm luôn đưa khách hàng là trọng tâm trong việc hoạch định ngân sách và chiến lược ,công ty ngày càng tạo dựng được niềm tin đối với khách hàng trong lĩnh vực hoạt động của mình .Không chỉ tập trung mục tiêu kinh doanh mà công ty còn t ch cực khẳng định sự lãnh đạo của mình trong việc cải thiện đời sống cho nhân viên và cộng đồng. Nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm đưa ra các sản phẩm photo, in ấn chất lượng nhất từ việc lựa chọn nguyên liệu như giấy in, mực in từ các nhà cung ứng uy t n ;trau dồi kiến thức cho nhân viên trong việc cung ứng các dịch vụ sửa chữa và cho thuê máy fax, máy in, máy photo..Luôn đặt ra những tiêu chuẩn để đáp ứng hoặc vượt yêu cầu của khách hàng và thị trường Tạo ra một môi trường khỏe mạnh, an toàn, thoải mái cho nhân viên làm việc. Nhân viên phát huy tinh thần trách nhiệm cao , linh hoạt trong việc đáp ứng nhu cầu khách hàng 10
- Xem thêm -