Tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở công ty xây lắp vật tư kỹ thuật - hà nội

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở Công ty xây lắp vật tư kỹ thuật - Hà nội Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Lêi më ®Çu Trong qu¸ tr×nh ®æi míi x©y dùng ®Êt n­íc theo con ®­êng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng lµ mét phÇn quan träng cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ. V× vËy, trong giai ®o¹n hiÖn nay chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®­îc r»ng: Mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt x©y l¾p cã tÇm quan träng to lín trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ho¹t ®éng s¶n xuÊt x©y l¾p, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c c«ng tr×nh dù ¸n ®Çu t­. §Ó viÖc x©y dùng ®¸p øng tèt nhÊt nh÷ng ®ßi hái vÒ chÊt l­îng, kü thuËt, tiÕn ®é thùc hiÖn, tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt nh÷ng tranh chÊp cã thÓ g©y thiÖt h¹i vÒ vËt chÊt hoÆc h¹i ®Õn uy tÝn cña c¸c bªn h÷u quan, viÖc sö dông ph­¬ng ph¸p ®Êu thÇu ngµy cµng tá ra cã yªu cÇu kü thuËt phøc t¹p, dù ¸n cña c¸c c«ng ty cã nhiÒu chñ së h÷u, c¸c dù ¸n thuéc khu vùc Nhµ n­íc , dù ¸n ®­îc sù tµi trî cña c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh quèc tÕ. ChÝnh v× vËy, viÖc nghiªn cøu, häc tËp, n¨m b¾t ®­îc nh÷ng kiÕn thøc vÒ ho¹t ®éng ®Êu thÇu ngµy c¶ng trë nªn cÇn thiÕt ®èi víi c¸n bé, sinh viªn ®ang c«ng t¸c, häc tËp trong lÜnh vùc liªn quan. Víi mong muèn cã nh÷ng hiÓu biÕt râ h¬n vÒ thÓ thøc ho¹t ®éng ®Êu thÇu, t×m hiÓu thùc tÕ trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong nhµ tr­êng, qua thêi gian thùc hiÖn ë C«ng ty x©y l¾p vËt t­ kü thuËt, t«i ®· ®i s©u nghiªn cøu vµ chän ®Ò tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu x©y dùng ë C«ng ty x©y l¾p vËt t­ kü thuËt - Hµ néi” Trong néi dung ®Ò tµi nµy, t«i nghiªn cøu 3 ch­¬ng: Ch­¬ng 1: C¬ së lý luËn vÒ ®Êu thÇu vµ ®Êu thÇu x©y l¾p Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ mét sè c«ng t¸c ®Êu thÇu ë C«ng ty x©y l¾p vËt t­ kü thuËt Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu ë C«ng ty x©y l¾p vËt t­ kü thuËt Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch­¬ng I C¬ së lý luËn vÒ ®Êu thÇu vµ ®Êu thÇu x©y l¾p I. Mét sè vÊn ®Ò vÒ ®Êu thÇu 1. kh¸i niÖm, môc tiªu vµ c¸c lo¹i h×nh ®Êu thÇu t¹i viÖt nam Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu hiÖn nay ®­îc ¸p dông réng r·i trong c¸c n­íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, ë n­íc ta h×nh thøc nµy còng ®ang ®­îc ¸p dông ë nh÷ng b­íc khëi ®Çu. Tr­íc khi cã quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh sè 43/CP ngµy 16-07-1996 cña ChÝnh phñ cã thÓ kÓ ®Õn mét sè quy ®Þnh vÒ ®Êu thÇu nh­ sau: - QuyÕt ®Þnh sè 91 TTG ngµy 13-11-1992 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ ban hµnh vÒ qui ®Þnh vÒ qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ. - QuyÕt ®Þnh sè 60 BXD – VKT ngµy 30-03-1994 cña Bé x©y dùng ban hµnh vÒ “Quy chÕ ®Êu thÇu” cña Bé N«ng NghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, c«ng nghiÖp, Giao th«ng vËn t¶i vµ c¸c tØnh, thµnh phè lín nh­ Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh. Sau nµy lµ quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh 43/CP ngµy 16-071996 cña ChÝnh phñ (®· ®­îc söa ®æi theo nghÞ ®Þnh sè 93/CP cña ChÝnh phñ ngµy 23-07-1997) vµ hiÖn nay lµ quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh sè 88/1999/N§-CP ngµy 01-09-1999 cña ChÝnh phñ. Theo quy ®Þnh míi nhÊt, ®Êu thÇu ®­îc hiÓu lµ qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña c¸c bªn mêi thÇu. Trong ®ã, nhµ thÇu lµ tæ chøc kinh tÕ cã ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n tham gia ®Êu thÇu. Bªn mêi thÇu lµ chñ dù ¸n, chñ ®Êu thÇu hoÆc ph¸p nh©n ®¹i diÖn, hîp ph¸p cña chñ dù ¸n, chñ ®Çu t­ ®­îc giao tr¸ch nhiÖm, thùc hiÖn viÖc ®Êu thÇu. Tr­êng hîp ®Êu thÇu tuyÓn chän t­ vÊn nhµ thÇu cã thÓ lµ c¸ nh©n. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Theo tÝnh chÊt c«ng viÖc, ®Êu thÇu cã thÓ ¸p dông cho c«ng viÖc sau:  §Êu thÇu tuyÓn chän t­ vÊn.  §Êu thÇu x©y l¾p  §Êu thÇu mua s¾m hµng hãa.  §Êu thÇu lùa chän ®èi t¸c thùc hiÖn dù ¸n. Khi ®ã nhµ thÇu lµ nhµ x©y dùng trong ®Êu thÇu x©y l¾p, lµ nhµ cung cÊp trong ®Êu thÇu mua s¾m hµng hãa, lµ nhµ t­ vÊn ®Êu trong ®Êu thÇu lùa chän ®èi t¸c ®Çu t­. Quy chÕ ®Êu thÇu ¸p dông cho c¸c cuéc ®Êu thÇu ®­îc tæ chøc vµ thùc hiÖn ë ViÖt nam. Môc tiªu cña ®Êu thÇu lµ nh»m thùc hiÖn tÝnh c¹nh tranh, c«ng b»ng vµ minh b¹ch trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu ®Ó lùa chän nhµ thÇu phï hîp, b¶o ®¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ cña dù ¸n. Nhµ n­íc khuyÕn khÝch ®Êu thÇu ®èi víi tÊt c¶ c¸c dù ¸n ®Çu t­ vµ x©y dùng cña c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc v¨n hãa x· héi, kh«ng ph©n biÖt nguån vèn nh­ng b¾t buéc ph¶i tæ chøc ®Êu thÇu theo quy chÕ ®Êu thÇu trong nh÷ng tr­êng hîp sau : - C¸c dù ¸n cã chñ ®Çu t­ lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc hoÆc c¬ quan tæ chøc cña Nhµ n­íc cã sö dông vèn Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Vèn tÝn dông do Nhµ n­íc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn cña Nhµ n­íc, vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc. - C¸c dù ¸n liªn doanh, hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh hoÆc cæ phÇn cã sù tham gia cña c¸c tæ chøc kinh tÕ Nhµ n­íc (c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc) tõ 30% trë lªn vµo vèn ph¸p ®Þnh, vèn kinh doanh hoÆc vèn cæ phÇn. - C¸c dù ¸n cÇn lùa chän ®èi t¸c ®Çu t­ ®Ó thùc hiÖn. - §Êu thÇu mua s¾m ®å dïng, vËt t­, trang thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn lµm viÖc cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc, ®oµn thÓ DN Nhµ n­íc, ®å dïng vµ ph­¬ng tiÖn lµm viÖc th«ng th­êng cña lùc l­îng vò trang. - Riªng c¸c dù ¸n sö dung vèn tµi trî cña c¸c tæ chøc quèc tÕ hoÆc cña c¸c tæ chøc n­íc ngoµi thùc hiÖn trªn c¬ së néi dung ®iÒu ­íc ®­îc c¸c bªn tµi trî vµ bªn Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ViÖt Nam ký kÕt. Tr­êng hîp cã nh÷ng néi dung trong dù th¶o ®iÒu ­íc kh¸c víi quy chÕ ®Êu thÇu th× c¬ quan ®­îc giao tr¸ch nhiÖm ®µm ph¸n ký kÕt, quyÕt ®Þnh tr­íc khi ký kÕt. 2. C¸c h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu Chñ ®Çu t­ cã thÓ lùa chän nhµ thÇu theo c¸c h×nh thøc sau : 2.1 §Êu thÇu réng r·i Theo h×nh thøc nµy,viÖc gäi thÇu ®­îc phæ biÕn réng r·i th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng vµ kh«ng h¹n chÕ sè l­îng nhµ thÇu tham gia. Bªn mêi thÇu ph¶i th«ng b¸o c«ng khai vÒ c¸c ®iÒu kiÖn, thêi gian réng r·i tèi thiÓu lµ 10 ngµy tr­íc khi ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu. §Êu thÇu réng r·i lµ h×nh thøc chñ yÕu ®­îc ¸p dông trong ®Êu thÇu. 2.2 §Êu thÇu h¹n chÕ §Êu thÇu h¹n chÕ lµ h×nh thøc ®Êu thÇu mµ bªn mêi thÇu mêi mét sè nhµ thÇu (tèi thiÓu lµ 5 nhµ thÇu) cã ®ñ n¨ng lùc tham gia. Danh s¸ch nhµ thÇu tham dù ph¶i ®­îc ng­êi ( hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn chÊp thuËn. H×nh thøc nµy chØ ®­îc xem xÐt ¸p dông khi cã mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau: + ChØ cã mét sè nhµ thÇu cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c¸c gãi thÇu. + C¸c nguån vèn sö dông yªu cÇu ph¶i tiÕn hµnh ®Êu thÇu h¹n chÕ. + Do t×nh h×nh cô thÓ cña gãi thÇu mµ viÖc ¸p dông ®Êu thÇu h¹n chÕ cã lîi thÕ. 2.3 ChØ ®Þnh thÇu ChØ ®Þnh thÇu lµ h×nh thøc lùa chän trùc tiÕp nhµ thÇu ®¸p øng yªu cÇu cña gãi thÇu ®Ó th­¬ng th¶o hîp ®ång. H×nh thøc nµy chØ ¸p dông ®­îc trong c¸c h×nh thøc ®Æc biÖt sau : * Tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng do thiªn tai, ®Þch häa ®­îc phÐp chØ ®Þnh ngay ®¬n vÞ cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c kÞp thêi. * Gãi thÇu cã tÝnh chÊt nghiªn cøu thö nghiÖm, bÝ mËt quèc gia, bÝ mËt an ninh, bÝ mËt quèc phßng do Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. * Gãi thÇu ®Æc biÖt do Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh trªn c¬ së b¸o c¸o thÈm ®Þnh cña Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­, ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan tµi trî vèn vµ c¸c c¬ quan liªn quan. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.4 Chµo hµng c¹nh tranh H×nh thøc nµy ®­îc ¸p dông cho nh÷ng gãi hµng mua s¾m hµng hãa cã gi¸ trÞ d­íi 2 tû ®ång. Mçi gãi thÇu ph¶i cã Ýt nhÊt 3 chµo hµng cña 3 nhµ thÇu kh¸c nhau trªn yªu cÇu chµo hµng bªn mêi thÇu. ViÖc göi chµo hµng cã thÓ ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch göi trùc tiÕp, b»ng Fax, b»ng ®­êng b­u ®iÖn hoÆc b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c. 2.5 Mua s¾m trùc tiÕp H×nh thøc mua s¾m trùc tiÕp ®­îc ¸p dông trong tr­êng hîp bæ sung hîp ®ång cò ®· ®­îc thùc hiÖn xong (d­íi 1 n¨m) hoÆc hîp ®ång ®ang thùc hiÖn víi ®iÒu kiÖn chñ ®Çu t­ cã nhu cÇu t¨ng thªm sè l­îng hµng hãa hoÆc khèi l­îng c«ng viÖc mµ tr­íc ®ã ®· ®­îc tiÕn hµnh ®Êu thÇu, nh­ng ph¶i ®¶m b¶o kh«ng ®­îc v­ît møc gi¸ hoÆc ®¬n gi¸ trong hîp ®ång ®· ký tr­íc ®ã. Tr­íc khi ký hîp ®ång, nhµ thÇu ph¶i chøng minh cã ®ñ n¨ng lùc vÒ kü thuËt vµ tµi chÝnh ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu. 2.6 Tù thùc hiÖn H×nh thøc nµy chØ ®­îc ¸p dông ®èi víi c¸c gãi thÇu mµ chñ ®Çu t­ cã ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn. 2.7 Mua s¾m ®Æc biÖt H×nh thøc nµy ®­îc ¸p dông ®èi víi c¸c ngµnh hÕt søc ®Æc biÖt mµ nÕu kh«ng cã nh÷ng quy ®Þnh riªng th× kh«ng thÓ ¸p dông ®Êu thÇu ®­îc. 3.Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu HiÖn nay ë n­íc ta, ho¹t ®éng ®Êu thÇu ®­îc ¸p tiÕn hµnh ¸p dông theo mét trong ba ph­¬ng thøc sau : 3.1 §Êu thÇu mét tói Hå s¬ Lµ ph­¬ng thøc mµ nhµ thÇu nép Hå s¬ dù thÇu trong mét tói Hå s¬. Ph­¬ng thøc nµy ®­îc ¸p dông ®èi víi ®Êu thÇu mua s¾m hµng hãa vµ x©y l¾p. 3.2 §Êu thÇu hai tói Hå s¬ Lµ ph­¬ng thøc mµ nhµ thÇu nép ®Ò xuÊt kü thuËt vµ ®Ò xuÊt tµi chÝnh trong tõng tói Hå s¬ riªng vµo cïng mét thêi ®iÓm. Tói Hå s¬ ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt sÏ ®­îc Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. xem xÐt tr­íc ®Ó ®¸nh gi¸. C¸c nhµ thÇu më tiÕp Hå s¬ ®Ò xuÊt vÒ gi¸ ®Ó ®¸nh gi¸. Ph­¬ng thøc nµy chØ ®­îc ¸p dông víi ®Êu thÇu tuyÓn chän t­ vÊn. 3.3 §Êu thÇu hai giai ®o¹n Ph­¬ng thøc nµy ¸p dông cho nh÷ng tr­êng hîp sau : - C¸c gãi thÇu mua s¾m hµng hãa vµ x©y l¾p cã gi¸ trÞ tõ 500 tû ®ång trë lªn. - C¸c gãi thÇu mua s¾m hµng hãa cã tÝnh chÊt lùa chän c«ng nghÖ thiÕt bÞ toµn bé, phøc t¹p vÒ c«ng nghÖ vµ kü thuËt hoÆc gãi thÇu x©y l¾p ®Æc biÖt phøc t¹p. - Dù ¸n hîp ®ång thùc hiÖn theo hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph­¬ng thøc nµy nh­ sau: a. Giai ®o¹n thø nhÊt C¸c nhµ thÇu nép Hå s¬ dù thÇu s¬ bé gåm ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt vµ ph­¬ng ¸n tµi chÝnh (ch­a cã gi¸) ®Ó bªn mêi thÇu xem xÐt vµ th¶o luËn cô thÓ víi tõng nhµ thÇu, nh»m thèng nhÊt vÒ yªu cÇu vµ tiªu chuÈn kü thuËt ®Ó nhµ thÇu chuÈn bÞ nép Hå s¬ dù thÇu chÝnh thøc cña m×nh. b. Giai ®o¹n thø hai Bªn mêi thÇu mêi c¸c nhµ thÇu tham gia trong giai ®o¹n thø nhÊt nép Hå s¬ dù thÇu chÝnh thøc víi ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt vµ ®Ò xuÊt chi tiÕt vÒ kinh tÕ víi ®Çy ®ñ néi dung vÒ tiÕn ®é thùc hiÖn, ®iÒu kiÖn hîp ®ång gi¸ dù thÇu. 4. ®iÒu kiÖn thùc hiÖn ®Êu thÇu 4.1 ViÖc tæ chøc ®Êu thÇu chØ ®­îc thùc hiÖn khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: a. V¨n b¶n quyÕt ®Þnh ®Çu t­ hoÆc giÊy phÐp quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cña ng­êi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn. b. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®· ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn phª duyÖt. c. Hå s¬ mêi thÇu ®· ®­îc ng­êi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn phª duyÖt. d. Bªn mêi thÇu kh«ng ®­îc tham gia víi t­ c¸ch lµ nhµ thÇu ®èi víi c¸c gãi thÇu do m×nh tæ chøc. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trong tr­êng hîp ®Êu thÇu tuyÓn chän t­ vÊn thùc hiÖn c«ng viÖc chuÈn bÞ dù ¸n hoÆc ®Êu thÇu lùa chän ®èi t¸c ®Ó thùc hiÖn d­ ¸n, ®iÒu kiÖn tæ chøc ®Êu thÇu lµ cã v¨n b¶n chÊp thuËn cña ng­êi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn vµ hå s¬ mêi thÇu ®­îc duyÖt. 4.2 Nhµ thÇu tham dù ®Êu thÇu ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sau: a. Cã giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh. §èi víi ®Êu thÇu mua s¾m thiÕt bÞ phøc t¹p ®­îc quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu, ngoµi giÊy ®¨ng ký kinh doanh, ph¶i cã giÊy phÐp b¸n hµng thuéc b¶n quyÒn cña nhµ s¶n xuÊt. b. Cã ®ñ n¨ng lùc vÒ kü thuËt vµ tµi chÝnh ®¸p øng yªu cÇu cña gãi thÇu. c. ChØ ®­îc tham gia mét ®¬n vÞ dù thÇu trong mét gãi thÇu, dï lµ ®¬n ph­¬ng hay liªn doanh dù thÇu. Tr­êng hîp tæng c«ng ty ®øng ®¬n vÞ dù thÇu th× c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc kh«ng ®­îc phÐp tham dù víi t­ c¸ch lµ nhµ thÇu ®éc lËp trong cïng mét gãi thÇu. II. §Êu thÇu trong x©y l¾p: 1. Vai trß cña ®Êu thÇu trong x©y dùng: X©y dùng lµ mét trong nh÷ng ngµnh kinh tÕ lín cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®ãng vai trß chñ chèt ë kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¸ng t¹o nªn c¬ ë vËt chÊt kü thuËt vµ tµi s¶n cè ®Þnh cho mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng cña ®Êt n­íc vµ x· héi d­íi mäi h×nh thøc ( x©y dùng míi, c¶i t¹o, më réng vµ hiÖn ®¹i ho¸ tµi s¶n cè ®Þnh). Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, quy m« ho¹t ®éng x©y dùng cña n­íc ta ngµy cµng më réng, thÞ tr­êng x©y dùng ngµy cµng sèng ®éng, tÝnh x· héi cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y dùng ngµy cµng cao, qua ®ã ph­¬ng thøc lùa chän tæ chøc nhËn thÇu th«ng qua ®Êu thÇu ®· b­íc ®Çu h×nh thµnh vµ ngµy cµng ph¸t triÓn, ngµy cµng thÓ hiÖn râ tÝnh ­u viÖt cña nã. Thø nhÊt: §èi víi chñ ®Çu t­ §Êu thÇu gióp cho chñ ®Çu t­ tiÕt kiÖm ®­îc vèn ®Çu t­, ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh. V× trong ®Êu tranh diÔn ra sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c nhµ thÇu vµ chñ ®Çu t­ l­¹ chän nh÷ng nhµ thÇu ®¸p øng gay g¾t nh÷ng yªu cÇu cña m×nh ®Ò ra: gi¸ thµnh hîp lý, ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é thi c«ng chÊt l­îng c«ng tr×nh tèt. Do ®ã sÏ tiÕt kiÖm ®­îc tèi ®a vèn bá ra. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th«ng qua ®Êu thÇu, chñ ®Çu t­ n¾m ®­îc quyÒn chñ ®éng hoµn toµn. Bëi v×, chØ khi ®· cã sù chuÈn bÞ ®Çy ®ñ kü l­ìng vÒ tÊt c¶ mäi mÆt tr­íc khi ®Çu t­ míi tiÕn hµnh mêi thÇu vµ tæ chøc ®Êu thÇu ®Ó lùa chän nhµ thÇu. Tuy nhiªn ®Ó ®¸nh gi¸ ®­îc ®óng c¸c hå s¬ dù thÇu, ®¶m b¶o tÝnh c«ng b»ng trong ®Êu thÇu, ®ßi hái c¸c c¸n bé cña chñ ®Çu t­ ph¶i cã tr×nh ®é nhÊt ®Þnh.ViÖc qu¶n lý mét dù ¸n ®Çu t­ víi bªn B còng ®ßi hái c¸c c¸n bé ph¶i tù n©ng cao tr×nh ®é cña m×nh ®Ó ®¸p øng ®­îc víi yªu cÇu thùc tÕ. KÕt qu¶ lµ thóc ®Èy viÖc n©ng cao tr×nh ®é n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé kinh tÕ, kü thuËt cña bªn chñ ®Çu t­ Thø 2: §èi víi c¸c nhµ thÇu Tr­íc hÕt ph­¬ng thøc ®Êu thÇu sÏ ph¸t huy tÝnh chñ ®éng trong viÖc t×m kiÕm c¸c c¬ héi tham gia dù thÇu vµ ®Êu thÇu, c¸c nhµ thÇu sÏ ph¶i tÝch cùc t×m kiÕm c¸c th«ng tin do c¸c chñ ®Çu t­ ®ang mêi thÇu trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, trªn thÞ tr­êng, g©y dùng c¸c mèi quan hÖ víi c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc, tù t×m c¸ch t¨ng c­êng uy tÝn cña m×nh ®Ó cã thÓ n¾m b¾t ®­îc c¸c c¬ héi dù thÇu. ViÖc tham gia dù ®Êu thÇu, tróng thÇu vµ tiÕn hµnh thi c«ng theo hîp ®ång lµm cho nhµ thÇu ph¶i tËp trung nguån vèn cña m×nh vµo mét ®iÓm ®Çu t­, ngay tõ qu¸ tr×nh tham gia ®Êu thÇu. NÕu tr×nh ®é kü thuËt c«ng nghÖ cña nhµ thÇu kh«ng cao th× còng khã cã c¬ héi tróng thÇu hoÆc nÕu cã tróng thÇu th× còng do tr×nh ®é thi c«ng, n¨ng lùc qu¶n lý cña nhµ thÇu thÊp kÐm dÉn ®Õn dÔ bÞ lç. Thùc tÕ nµy ®ßi hái c¸c nhµ thÇu ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é vÒ mäi mÆt nh­ : tæ chøc qu¶n lý, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé, ®Çu t­ n©ng cao n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ, cã nh­ vËy míi ®¶m b¶o th¾ng thÇu, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ ®ång vèn cña m×nh bá ra lµ cã l·i, mÆt kh¸c n©ng cao ®­îc tr×nh ®é thi c«ng c«ng tr×nh, n©ng cao uy tÝn ®­îc trªn thÞ tr­êng. Thø 3: §èi víi Nhµ n­íc Ho¹t ®éng ®Êu thÇu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn tËp trung (vèn tõ Ng©n s¸ch Nhµ n­íc). §Êu thÇu dùa trªn c¬ së c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu trªn mäi mÆt (tµi chÝnh, kü thuËt) nªn nã thóc ®Èy c¸c ®¬n vÞ ®Êu thÇu t¨ng c­êng tr×nh ®é, hiÖu qu¶ vÒ mäi mÆt. Qua ®Êu thÇu chñ ®Çu t­ sÏ chän ®­îc nhµ cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô víi gi¸ hîp lý nhÊt ®ång thêi ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é vµ chÊt l­îng. Qua h¬n hai n¨m thùc hiÖn quy chÕ ®Êu thÇu theo nghÞ ®Þnh 43/CP, h¬n mét n¨m thùc hiÖn söa ®æi bæ sung quy chÕ ®Êu thÇu theo NDD 93/CP vµ hiÖn nay lµ quy chÕ ®Êu thÇu theo N§ 88/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ cã thÓ thÊy râ ph­¬ng thøc ®Êu thÇu ®· tõng b­íc thay thÕ ph­¬ng thøc chØ ®Þnh thÇu (mang nhiÒu tiÒm Èn tiªu cùc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng), ®ång thêi tÝnh quan hÖ cña nã còng ®­îc thÓ hiÖn râ: Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. chØ tÝnh c¸c gãi thÇu do Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt lµ 96 gãi thÇu víi gi¸ trÞ tróng thÇu lµ 2.390 triÖu USD (so víi gi¸ dù kiÕn ban ®Çu lµ 2.782 triÖu USD tiÕt kiÖm ®­îc 14,09%). C¸c dù ¸n kh¸c ë c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng nhê ¸p dông ph­¬ng thøc ®Êu thÇu, gi¸ tróng thÇu ®Òu gi¶m so víi dù to¸n phª duyÖt lµ tõ 8-10% Ho¹t ®éng ®Êu thÇu gãp phÇn ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ n­íc trong ho¹t ®éng ®Çu t­ vµ x©y dùng. Tr­íc ®©y trong x©y dùng còng nh­ trong c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c, Nhµ n­íc qu¶n lý toµn bé trong viÖc quyÕt ®Þnh x©y dùng c«ng tr×nh nµo, vèn, ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p kü thuËt, thêi gian, do ®¬n vÞ nµo thi c«ng... Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay víi ho¹t ®éng ®Êu thÇu ®­îc ¸p dông th× Nhµ n­íc chØ cßn qu¶n lý s¶n phÈm cuèi cïng, tøc lµ c«ng tr×nh hoµn thµnh víi chÊt l­îng ®¶m b¶o. ViÖc thi c«ng mua vËt t­, thêi gian thi c«ng tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, ®Æc biÖt lµ gi¸ c«ng tr×nh tïy thuéc vµo kh¶ n¨ng tõng nhµ thÇu kh¸c nhau. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ x©y dùng b©y giê chñ yÕu chuyÓn sang viÖc nghiªn cøu ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch, quy chÕ vÒ x©y dùng ®Ó ®iÒu chÕ vÒ lÜnh vùc nµy cho phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, ph­¬ng thøc ®Êu thÇu ngµy cµng thÓ hiÖn râ tÝnh ­u viÖt vµ vai trß quan träng cña nã ®èi víi chñ ®Çu t­, nhµ thÇu vµ Nhµ n­íc, do ®ã viÖc ¸p dông ph­¬ng thøc nµy vµ ho¹t ®éng kinh doanh, x©y dùng lµ tÊt yÕu ®Ó nh»m ®¶m b¶o l¹i lîi Ých chÝnh ®¸ng cho ng­êi lao ®éng cho doanh nghiÖp vµ cho Nhµ n­íc. 2. Tr×nh tù vµ néi dung tæ chøc ®Êu thÇu x©y l¾p ViÖc tæ chøc ®Êu thÇu ®­îc tæ chøc thùc hiÖn theo tr×nh tù sau:  ChuÈn bÞ ®Êu thÇu.  S¬ tuyÓn (nÕu cã)  Nép vµ nhËn Hå s¬ dù thÇu.  Më thÇu.  §¸nh gi¸ vµ xÕp h¹ng nhµ thÇu.  Tr×nh duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu.  C«ng bè tróng thÇu vµ th­¬ng th¶o hoµn thiÖn hîp ®ång.  Tr×nh duyÖt néi dung hîp ®ång vµ ký hîp ®ång. 2.1 ChuÈn bÞ ®Êu thÇu Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * LËp vµ tr×nh duyÖt kÕ ho¹ch ®Êu thÇu cña dù ¸n. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu cña dù ¸n do bªn mêi thÇu lËp vµ ph¶i ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Tr­êng hîp ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn lËp kÕ ho¹ch ®Êu thÇu cña toµn bé dù ¸n bªn mêi thÇu cã thÓ lËp kÕ ho¹ch ®Êu thÇu cho tõng phÇn cña dù ¸n theo giai ®o¹n thùc hiÖn nh­ng ph¶i ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn phª duyÖt cho phÐp. Néi dung kÕ ho¹ch ®Êu thÇu cña dù ¸n bao gåm: - Ph©n chia dù ¸n thµnh c¸c gãi thÇu - Gi¸ gãi thÇu vµ nguån tµi chÝnh. - H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu vµ ph­¬ng thøc ®Êu thÇu ¸p dông ®èi víi tõng gãi thÇu. - Thêi gian tæ chøc ®Êu thÇu cho tõng gãi thÇu. - Lo¹i hîp ®ång cho tõng gãi thÇu. - Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång. Nh­ vËy nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n ®Òu d­îc x¸c ®Þnh trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu. Gãi thÇu lµ c¨n cø ®Ó tæ chøc ®Êu thÇu vµ xÐt thÇu ®­îc ph©n chia theo tÝnh chÊt hoÆc tr×nh tù cña dù ¸n phï hîp víi c«ng nghÖ vµ ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé cña dù ¸n. Gi¸ gãi thÇu ®­îc x¸c ®Þnh cho tõng gãi thÇu trªn c¬ së tæng míc ®Çu t­ hoÆc tæng dù to¸n hoÆc dù to¸n ®­îc duyÖt. C¸c vÊn ®Ò kh¸c ( lùa chän ph­¬ng thøc ®Êu thÇu, thêi gian thùc hiÖn) ®­îc x¸c ®Þnh cô thÓ cho tõng gãi thÇu tïy theo tÝnh chÊt, quy m« tõng gãi thÇu. Bªn mêi thÇu thµnh lËp tæ chuyªn gia hoÆc thuª t­ vÊn gióp viÖc cÊp ®Êu thÇu trªn c¬ së chÊp thuËn cña ng­êi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn. Tïy theo tÝnh chÊt vµ møc ®é phøc t¹p cña tõng gãi thÇu, thµnh phÇn tæ chuyªn gia bao gåm c¸c chuyªn gia vÒ: - Kü thuËt, c«ng nghÖ. - Kinh tÕ, tµi chÝnh. - Ph¸p lý vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c (nÕu cÇn). Tæ chuyªn m«n cã tr¸ch nhiÖm: - ChuÈn bÞ tµi liÖu ph¸p lý, so¹n th¶o hå s¬ mêi thÇu. - TiÕp nhËn vµ qu¶n lý hå s¬ dù thÇu. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Ph©n tÝch ®¸nh gi¸, so s¸nh vµ xÕp h¹ng c¸c hå s¬ dù thÇu theo tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®­îc nªu trong hå s¬ mêi thÇu vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chi tiÕt ®­îc duyÖt tr­íc khi më thÇu. - Tæng hîp tµi liÖu vÒ qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ xÐt chän nhµ thÇu vµ lËp b¸o c¸o xÐt thÇu - Cã tr¸ch nhiÖm ph¸t biÓu trung thùc, kh¸ch quan ý kiÕn cña m×nh b»ng v¨n b¶n víi bªn mêi thÇu trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ xÕp h¹ng c¸c hå s¬ dù thÇu vµ chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o mËt th«ng tin, kh«ng ®­îc céng t¸c víi nhµ thÇu d­íi bÊt cø h×nh thøc nµo vµ kh«ng ®­îc tham gia thÈm ®Þnh c¸c kÕt qu¶ ®Êu thÇu Tæ tr­ëng tæ chuyªn gia do bªn mêi thÇu quyÕt ®Þnh vµ ®­îc ng­êi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn chÊp thuËn, cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh c«ng viÖc, tæng hîp vµ chuÈn bÞ c¸c b¸o c¸o ®¸nh gi¸ hoÆc c¸c tµi liÖu cã liªn quan kh¸c. §Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh, chuyªn gia hoÆc t­ vÊn ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n liªn quan ®Õn gãi thÇu, cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lý thùc tÕ hoÆc nghiªn cøu, am hiÓu qu¸ tr×nh tæ chøc ®¸nh gi¸,xÐt chän kÕt qu¶ ®Êu thÇu. * ChuÈn bÞ hå s¬ mêi thÇu vµ hå s¬ tuyÓn (nÕu cã) Bªn mêi thÇu ph¶i chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu, th«ng sã kü thuËt (chØ dÉn kü thuËt) cã liªn quan vµ nªu râ ®iÒu kiÖn cña c«ng tr×nh ®Ó c¸c bªn dù thÇu chuÈn bÞ hå s¬ mêi thÇu th­êng gåm: - Th­ mêi thÇu hoÆc th«ng b¸o mêi thÇu . - MÉu ®¬n dù thÇu. - ChØ dÉn ®èi víi nhµ thÇu . - ChØ dÉn kü thuËt. - B¶n tiÒn l­¬ng dù to¸n. - §iÒu kiÖn chung cña hîp ®ång. - §iÒu kiÖn cô thÓ cña hîp ®ång. - Hîp ®ång kinh tÕ vÒ giao nhËn thÇu x©y l¾p c«ng tr×nh. - MÉu b¶o l·nh dù thÇu. - MÉu b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång. Tr­êng hîp cÇn s¬ tuyÓn th× bªn mêi thÇu ph¶i lËp hå s¬ tuyÓn bao gåm: Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Th­ mêi thÇu. - ChØ dÉn s¬ tuyÓn. - Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸. - Phô lôc kÌm theo. 2.2 S¬ tuyÓn ViÖc s¬ tuyÓn nhµ thÇu ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ®èi víi c¸c gãi thÇu x©y l¾p cã gi¸ trÞ tõ 200 tû ®ång trë lªn nh»m lùa chän c¸c nhµ thÇu ®ñ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm thùc hiÖn, ®¸p øng yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu. S¬ tuyÓn nhµ thÇu ®­îc tiÕn hµnh theo c¸c b­íc: - Th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn. - NhËn vµ qu¶n lý Hå s¬ dù thÇu s¬ tuyÓn. - §¸nh gi¸ Hå s¬ dù thÇu. - Tr×nh duyÖt kÕt qu¶ s¬ tuyÓn. - Th«ng b¸o kÕt qu¶ s¬ tuyÓn. 2.3 Mêi thÇu Mêi thÇu ®­îc tiÕn hµnh th«ng qua c¸c ph­¬ng tiªnh th«ng tin d¹i chóng hoÆc qua c¸c th«ng b¸o trùc tiÕp tïy theo lo¹i h×nh ®Êu thÇu ®­îc ¸p dông (tr­êng hîp cã s¬ tuyÓn chØ nh÷ng nhµ thÇu nµo lät qua s¬ tuyÓn míi ®­îc mua hå s¬ mêi thÇu). Th«ng b¸o mêi thÇu hoÆc th­ mêi thÇu bao gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau: - Tªn vµ ®Þa chØ bªn mêi thÇu. - M« t¶ tãm t¾t dù ¸n, nguån vèn ®Þa ®iÓm vµ thêi gian x©y dùng. - ChØ dÉn viÖc t×m hiÓu hå s¬ mêi thÇu. - Thêi h¹n, ®Þa ®iÓm nhËn hå s¬ mêi thÇu vµ më thÇu. 2.4 Nép vµ nhËn hå s¬ dù thÇu Khi nhËn ®­îc th«ng b¸o mêi thÇu hoÆc th­ mêi thÇu, c¸c tæ chøc x©y ùng nªu ®ñ ®iÒu kiÖn vµ muèn tham gia ®Êu thÇu th× tham kh¶o hå s¬ mêi thÇu, chuÈn bÞ hoµn tÊt hå s¬ dù thÇu vµ göi ®Õn cho bªn mêi thÇu theo thêi gian vµ ®Þa ®iÓm ghi trªn th«ng b¸o mêi thÇu hay th­ mêi thÇu. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Hå s¬ dù thÇu göi ®i ®­îc niªm phong. Bªn mêi thÇu cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n c¸c hå s¬ dù thÇu, kh«ng ®­îc më tr­íc giê quy ®Þnh. 2.5 Më thÇu Nh÷ng hå s¬ dù thÇu nép ®óng h¹n sÏ ®­îc bªn mêi thÇu tiÕp nhËn vµ qu¶n lý theo chÕ ®é qu¶n lý hå s¬ mËt. ViÖc më thÇu ®­îc tiÕn hµnh c«ng khai theo ngµy giê, ®Þa ®iÓm ghi trong hå s¬ mêi thÇu vµ kh«ng ®­îc qu¸ 48 giê kÓ tõ thêi ®iÓm ®ãng thÇu. §¹i diÖn cña bªn mêi thÇu vµ c¸c nhµ thÇu ®­îc mêi tham dù ph¶i ký vµo biªn b¶n më thÇu. Biªn b¶n më thÇu ghi râ hä tªn gãi thÇu, ngµy, giê, ®Þa ®iÓm më thÇu: tªn vµ ®Þa chØ c¸c nhµ thÇu, gi¸ ®Êu thÇu, b¶o l·nh dù thÇu, tiÕn ®é thùc hiÖn vµ c¸c néi dung liªn quan kh¸c. B¶n gèc hå s¬ dù thÇu sau khi më thÇu ph¶i ®­îc bªn mêi thÇu ký x¸c nhËn tõng trang tr­íc khi tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ vµ qu¶n lý theo chÕ ®é qu¶n lý hå s¬ mËt ®Ó lµm c¬ së ph¸p lý cho viÖc ®¸nh gi¸ vµ xem xÐt. 2.6 §¸nh gi¸, xÕp h¹ng nhµ thÇu Bªn mêi thÇu tÕn hµnh nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ chi tiÕt vµ xÕp h¹ng c¸c Hå s¬ dù thÇu ®· ®­îc më c¨n cø theo yªu cÇu Hå s¬ mêi thÇu vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®­îc ng­êi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn phª duyÖt tr­íc khi më thÇu. ViÖc ®¸nh gi¸ c¸c hå s¬ dù thÇu ®­îc thùc hiÖn theo tr×nh tù sau: B­íc1 : §¸nh gi¸ bé Hå s¬ dù thÇu ViÖc ®¸nh gi¸ s¬ bé lµ nh»m lo¹i bá ®­îc c¸c Hå s¬ dù thÇu kh«ng ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu bao gåm : - KiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña Hå s¬ dù thÇu. - XÐt ®¸p c¬ b¶n cña Hå s¬ mêi thÇu. - Lµm râ Hå s¬ dù thÇu (nÕu cÇn). B­íc 2 : §¸nh gi¸ chi tiÕt Hå s¬ dù thÇu ViÖc ®¸nh gi¸ chi tiÕt Hå s¬ dù thÇu x©y l¾p ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸. Tr­íc hÕt, Hå s¬ dù thÇu ®­îc ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt ®Ó chän danh s¸ch ng¾n. ViÖc ®¸nh gi¸ ®­îc tiÕn hµnh dùa trªn c¬ së yªu cÇu vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®­îc quy ®Þnh trong Hå s¬ mêi thÇu vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chi tiÕt ®­îc ng­êi (hoÆc Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. cÊp) cã thÈm quyÒn phª duyÖt tr­íc thêi gian më thÇu. C¸c nhµ thÇu ®¹t sè ®iÓm tèi thiÓu tõ 70% tæng sè ®iÓm vÒ kü thuËt trë lªn sÏ ®­îc chän vµo danh s¸ch ng¾n. §¸nh gi¸ vÌ mÆt tµi chÝnh, th­¬ng m¹i c¸c nhµ thÇu thuéc danh s¸ch ng¾n: viÖc ®¸nh gi¸ veeg mÆt tµi chÝnh th­¬ng m¹i ®­îc tiÕn hµnh trªn cïng mét mÆt b»ng theo tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®­îc phª duyÖt nh»m x¸c ®Þnh gi¸, ®¸nh gi¸ bao gßm bªn mêi thÇu thùc hiÖn c¸c néi dung c«ng viÑc sau: - Söa lçi: söa ch÷a c¸c sai sãt nh»m chuÈn x¸c Hå s¬ dù thÇu bao gåm: lçi sè häc, lçi ®¸nh m¸y, lçi chÝnh t¶, lçi nhÇm ®¬n vÞ. - HiÖu chØnh sai lÖch: bªn mêi thÇu tiÕn hµnh bæ sung, ®iÒu chØnh nh÷ng näi dung cßn thiÕu sãt hoÆc thõa trong hå s¬ dù thÇu so víi c¸c yªu cÇu cña Hå s¬ mêi thÇu còng nh­ bæ sung hoÆc ®iÒu chØnh nh÷ng kh¸c biÖt gi÷a c¸c phÇn cña hß s¬ dù thÇu. - ChuyÓn ®æi gi¸ dù thÇu sang mét ®ång tiÒn chung. - §­a vÒ mét mÆt b»ng so s¸nh. - X¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ cña c¸c Hå s¬ dù thÇu. * XÕp h¹ng Hå s¬ dù thÇu Hå s¬ dù thÇu ®­îc xÕp h¹ng theo gi¸ ®¸nh gi¸ nhµ thÇu cã Hå s¬ dù thÇu hîp lÖ, ®¸p øng c¬ b¶n c¸c yªu cÇu cña Hå s¬ mêi thÇu, cã gi¸ ®¸nh gi¸ thÊp nhÊt vµ cã gi¸ dÌ nghÞ tróng thÇu khong v­ît qu¸ gi¸ gãi thÇu hoÆc dù to¸n, tæng dù to¸n ®­îc phª duyÖt (nÕu dù to¸n, tæng dù to¸n d­îc duyÖt thÊp h¬n gi¸ gãi thÇu ®­îc duyÖt) sÏ ®­îc xem xÐt tróng thÇu. 2.7 Tr×nh duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu KÕt qu¶ ®Êu thÇu ph¶i ®­îc ng­êi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn xem xÐt phª duyÖt. 2.8 C«ng bè tróng thÇu vµ th­¬ng th¶o hoµn thiÖn hîp ®ång Bªn mêi thÇu chØ ®­îc phÐp c«ng bè kÕt qu¶ ®Êu thÇu sau khi ®· ®­îc ng­êi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Bªn mêi thÇu sÏ mêi nhµ thÇu tróng thÇu ®Õn th­¬ng th¶o hoµn thiÖn hîp ®ång. NÕu kh«ng thµnh c«ng, bªn mêi thÇu sÏ mêi nhµ thÇu xÕp h¹ng tiÕp theo ®Õn th­¬ng th¶o hîp ®ång nh­ng ph¶i ®­îc ng­êi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn chÊp nhËn. 2.9 Tr×nh duyÖt néi dung hîp ®ång vµ ký hîp ®ång Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nhµ thÇu tróng thÇu trong thêi gian quy ®Þnh ph¶i nép b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång. Gi¸ trÞ b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång kh«ng qu¸ 10% gi¸ trÞ hîp ®ång tïy theo lo¹i h×nh vµ quy m« cña hîp ®ång. Bªn mêi thÇu vµ nhµ thÇu tróng thÇu ph¶i ký kÕt hîp ®ång b»ng v¨n b¶n khi néi dung hîp ®ång ®· ®­îc tr×nh duyÖt Hîp ®ång x©y dùng cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh cho toµn bé c«ng tr×nh, cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh hay cho mét lo¹i c«ng viÖc x©y dùng. Hîp ®ång x©y dùng cã thÓ ký kÕt gi÷a chñ ®Çu t­ víi chñ dù ¸n, víi tæng thÇu (thÇu chÝnh) hay ký kÕt gi÷a táng thÇu ( thÇu chÝnh) víi c¸c thÇu phô. C¨n cø vµo thêi h¹n vµ tÝnh chÊt cña gãi thÇu ®­îc quy ®Þnh trong kÐ ho¹ch ®Êu thÇu, hîp ®ång cã thÓ ®­îc thùc hiÖn mét trong c¸c lo¹i sau: a/ Hîp ®ång trän gãi: lµ hîp ®ång theo gi¸ kho¸n gän, ®­îc ¸p dông cho nh÷ng gãi thÇu ®­îc x¸c ®Þnh râ vÒ khèi l­îng yªu cÇu vÒ chÊt l­îng vµ thêi gian. Tr­êng hîp cã nh÷ng ph¸t sinh ngoµi hîp ®ång nh­ng kh«ng do nhµ thÇu g©y ra th× sÏ ®­îc ng­êi (hoÆc cÊp) cã thÈm quyÒn xem xÐt quyÕt ®Þnh. b/ Hîp ®ång ch×a khãa trao tay: lµ hîp ®ång bao gåm toµn bé c¸c cong viÖc thiÕt kÕ, cung cÊp thiÕt bÞ vµ x©y l¾p cña mét gãi thÇu ®­îc thùc hiÖn th«ng qua mét nhµ thÇu. Chñ ®µu t­ cã tr¸ch nhiÖm tham gia gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nghiÖm thu vµ nh¹n bµn giao khi nhµ thÇu hoµn thµnh toµn bé c«ng tr×nh theo ký kÕt hîp ®ång. C/ Hîp ®ång cã ®iÒu chØnh gi¸: hîp ®ång ®iÒu chØnh gi¸ ¸p dông cho nh÷ng gãi thÇu mµ t¹i thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång khong ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng hoÆc cã biÕn ®éng lín vÌ gi¸ c¶ do chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc thay ®æi vµ hîp ®ång cã thêi gian thùc hiÖn trªn 12 th¸ng. Riªng ®èi víi gãi thÇu nhá (gãi thÇu cã gi¸ trÞ d­íi 2 tû ®ång) viÖc lËp hß s¬ mêi thÇu ®­îc thùc hiÖn ®¬n gi¶n dùa trªn nh÷ng quy ®iÞnh ®Êu thÇu ®èi víi gãi thÇu quy m« nhá. Tuy nhiªn, hå s¬ mêi thÇu bao gåm c¸c néi dung sau: - Th­ mêi thÇu vµ mÉu ®¬n dù thÇu. - Yªu cÇu ®èi víi gãi thÇu x©y l¾p: hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt kÌm theo b¶n tiªn l­îng ®­îc duyÖt, chØ dÉn kü thuËt vµ tiÕn ®é thùc hiÖn. - Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ (®¹t hoÆc kh«ng ®¹t) vÌ mÆt kü thuËt. - MÉu b¶o l·nh dù thÇu vµ b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång b¶o l·nh dù thÇu trong tr­êng hîp nµy b»ng 1% gi¸ dù thÇu vµ b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång b»ng 3% gi¸ trÞ hîp ®ång Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. III. Hå s¬ dù thÇu x©y l¾p vµ c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu x©y l¾p 1. Hå s¬ dù thÇu x©y l¾p Hå s¬ dù thÇu do c¸c nhµ thµu xay dùng lËp trªn c¬ së cña hå s¬ mêi thÇu. Né dung hå s¬ mêi thÇu x©y l¾p bao gåm: 1.1 Néi dung vÒ hµnh chÝnh, ph¸p lý * §¬n dù thÇu hîp lÖ (ph¶i cã ch÷ ký cña ng­êi thÈm quyÒn). * B¶n sao giÊy ®¨ng ký kinh doanh * Tµi liÖu giíi thiÖu n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu kÓ c¶ nhµ thÇu phô nÕu cã. * V¨n b¶n tháa thuËn liªn doanh( tr­êng hîp liªn doanh dù thÇu ) * B¶o l·nh dù thÇu 1.2 C¸c néi dung vÒ kü thuËt * BiÖn ph¸p vµ tæ chøc thi c«ng ®èi víi gãi thÇu. * TiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång. * §Æc tÝnh kü thuËt, nguån cung cÊp vËt t­, vËt liÖu x©y dùng. * C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o chÊt l­îng. 1.3 C¸c néi dung vÒ th­¬ng m¹i, tµi chÝnh * Gi¸ dù thÇu kÌm theo thuyÕt minh vµ biÓu gi¸ chi tiÕt * §iÒu kiÖn thanh to¸n. 2. C¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu x©y l¾p ViÖc thùc hiÖn ®¸nh gi¸ Hå s¬ dù thÇu x©y l¾p ®­îc thùc hiÖn theo tiªu chuÈn vÒ c¸c néi dung sau: 2.1 Kü thuËt chÊt l­îng - Møc ®é ®¸p øng ®èi víi c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt, chÊt l­îng vËt t­, thiÕt bÞ nªu trong hå s¬ thiÕt kÕ. - TÝnh hîp lý vµ kh¶ thi cña c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt, biÖn ph¸p vµ tæ chøc thi c«ng. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - B¶o ®¶m ®iÒu kiÖn vÖ sinh m«i tr­êng vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nh­: phßng ch¸y, an toµn lao ®éng. - Møc ®é ®¸p øng cña thiÕt bÞ thi c«ng (sè l­îng, chñng lo¹i chÊt l­îng vµ tiÕn ®é huy ®éng). - C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o chÊt l­îng 2.2 Kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc cña nhµ thÇu - Kinh nghiÖm ®· thùc hiÖn c¸c dù ¸n cã yªu cÇu kü thuËt ë vïng ®Þa lý vµ hiÖn tr­êng t­¬ng tù. - Sè l­îng, tr×nh ®é c¸n bé, c«ng nh©n kü thuËt trùc tiÕp thùc hiÖn dù ¸n. - N¨ng lùc tµi chÝnh (doanh sè lîi nhuËn vµ c¸c chØ tiªu kh¸c). 2.3 Tµi chÝnh vµ gi¸ c¶ Kh¶ n¨ng cung cÊp tµi chÝnh, c¸c ®iÒu kiÖn th­¬ng m¹i vµ tµi chÝnh, gi¸ c¶ ®¸nh gi¸. 2.4 TiÕn ®é thi c«ng - Møc ®é ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu. - TÝnh hîp lý vÒ tiÕn ®é hoµn thµnh vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cã liªn quan. IV. mét sè yÕu tè trong x©y dùng ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c ®Êu thÇu cña tæ chøc x©y dùng 1.t×nh h×nh vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt trong x©y dùng thiÕu tÝnh æn ®Þnh, lu«n biÕn ®æi theo ®Þa ®iÓm x©y dùng vµ c«ng cô lao ®éng Cô thÓ lµ trong x©y dùng, con ng­êi vµ c«ng cô lao ®éng lu«n ph¶i di chuyÓn tõ c«ng tr×nh nµy ®Õn c«ng tr×nh kh¸c, cßn s¶n xuÊt x©y dùng (tøc c¸c c«ng tr×nh x©y dùng) thÞ h×nh thµnh vµ ®÷ng yªn t¹i chç, mét ®Æc ®iÓm hiÕm thÊy ë c¸c ngµnh. C¸c ph­¬ng ¸n x©y dùng vÒ mÆt kü thuËt vµ tæ chøc s¶n xuÊt còng lu«n ph¶i thay ®æi theo ®Þa ®iÓm vµ giai ®o¹n x©y dùng. §Æc ®iÓm nµy lµm khã kh¨n cho viÖc tæ chøc s¶n xuÊt, khã c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng, lµm n¶y sinh nhiÒu chi phÝ cho kh©u di chuyÓn lùc l­îng s¶n xuÊt vµ c«ng tr×nh t¹m phôc vô s¶n xuÊt, lµm cho c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c¸c tæ chøc x©y dùng gÆp nhiÒu khã kh¨n trong ®Ò xuÊt biÖn Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ph¸p thi c«ng còng nh­ h¹ thÊp gi¸ dù thÇu. §Æc ®iÓm nµy còng ®ßi hái c¸c tæ chøc x©y dùng ph¶i cè g¾ng t¨ng c­êng tÝnh c¬ ®éng, linh ho¹t vµ gän nhÑ vÒ mÆt trang thiÕt bÞ tµi s¶n cã ®Þnh, lùa chän c¸c h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt linh ho¹t, t¨ng c­êng ®iÒu hµnh t¸c nghiÖp, phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ cã liªn quan ®Õn vËn chuyÓn, lùa chän vïng ho¹t ®éng thÝch hîp, lîi dông tèi ®a lùc l­îng x©y dùng t¹i chç vµ liªn kÕt t¹i chç ®Ó tranh thÇu x©y dùng, chó ý ®Õn chi phÝ vËn chuyÓn khi lËp gi¸ tranh thÇu. 2. Chu kú s¶n xuÊt (thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh) th­êng dµi §Æc ®iÓm nµy lµm cho vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh vµ vèn cæ chøc x©y dùng th­êng bÞ ø ®äng l©u dµi t¹i c«ng tr×nh ®ang ®­îc x©y dùng, c¸c tæ chøc x©y dùng dÔ gÆp ph¶i nh÷ng rñi ro ngÉu nhiªn theo thêi gian. §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái c¸c tæ chøc x©y dùng trong ®Êu thÇu ph¶i chó ý ®Õn nh©n tè thêi gian khi lùa chän ph­¬ng ¸n tæ chøc thi c«ng, còng nh­ khi lùa chän ph­¬ng ¸n gi¸ cuèi cïng 3.S¶n xuÊt x©y dùng ph¶i tiÕn hµnh theo ®¬n ®Æt hµng cho tõng tr­êng hîp cô thÓ th«ng qua h×nh thøc ký hîp ®ång Sau khi th¾ng thÇu v× s¶n phÈm x©y dùng rÊt ®a d¹ng cã tÝnh c¸ biÖt cao vµ chi phÝ lín. Trong phÇn lín c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c, ng­êi ta cã thÓ s¶n xuÊt hµng lo¹t s¶n phÈm ®Ó b¸n. Nh­ng víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng th× kh«ng thÓ lµm ®­îc trõ mét vµi tr­êng hîp rÊt hiÕm khi chñ ®Çu t­ lµm s½n mét sè nhµ ®Ó b¸n, nh­ng ngay c¶ ë ®©y mçi nhµ cung cÊp sÏ cã c¸c ®Æc ®iÓm riªng do ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt vµ ®Þa h×nh ®em l¹i. §Æc ®iÓm nµy dÉn ®Õn yªu cÇu lµ ph¶i x¸c ®Þnh gi¸ c¶ cña s¶n phÈm x©y dùng tr­íc khi s¶n phÈm ®­îc lµm ra vµ h×nh thøc giao nhËn thÇu vµ ®Êu thÇu cho nh÷ng c«ng tr×nh cô thÓ trë nªn phæ biÕn trong s¶n xuÊt x©y dùng. §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái c¸c tæ chøc xay dùng muèn th¾ng thÇu ph¶i tÝch lòy nhiÒu kinh nghiÖm cho nhiÒu tr­êng hîp x©y dùng cô thÓ vµ ph¶i tÝnh to¸n cÈn thËn nhiÒu tr­êng hîp tranh thÇu. 4. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y dùng rÊt phøc t¹p C¸c ®¬n vÞ tham gia x©y dùng c«ng tr×nh cã thÓ ph¶i cungsf nhau thi cong trªn mét diÖn tÝch cã h¹n ®Ó thùc hiÖn phÇn viÖc cña m×nh theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh vÒ thêi gian vµ kh«ng gian. §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái c¸c tá chøc x©y d­ng trong Hå s¬ dù thÇu ph¶i thùc hiÖn tr×nh ®é tæ chøc phãi hîp cao trong s¶n xuÊt, coi träng c«ng t¸c chuÈn bÞ x©y dùng vµ thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5. S¶n xuÊt x©y dùng th­êng ph¶i tiÕn hµnh ngoµi trêi nªn chÞu nhiÒu ¶nh h­ëng cña thêi tiÕt, ®iÒu kiÖn lµm viÖc nhäc nh»n ¶nh h­ëng cña thêi tiÕt th­êng lµm gi¸n ®o¹n qu¸ tr×nh thi c«ng, n¨ng lùc cña tæ chøc x©y dùng kh«ng ®­îc sö dông ®iÒu hßa trong bèn quý, gay khã kh¨n cho viÖc lùa chän tr×nh tù thi c«ng dù tr÷ vËt t­ nhiÒu h¬n... §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái c¸c tæ chøc x©y dùng trong qu¸ tr×nh lËp hå s¬ dù thÇu ph¶i lËp tiÕn ®é thi c«ng hîp lý ®Ó tr¸nh thêi tiÕt xÊu, phÊn ®Êu t×m c¸ch ho¹t ®éng trong n¨m, ¸p dông kÕt cÊu l¾p ghÐp lµm s½n trong x­ëng mét c¸ch hîp lý. Chó ý ®Õn nh©n tè rñi ro v× thêi tiÕt khi tranh thÇu, quan t©m ph­¬ng ph¸p x©y dùng trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®íi. 6. S¶n xuÊt x©y dùng chÞu ¶nh h­ëng cña lîi nhuËn chªnh lÖch do ®iÒu kiÖn cña ®Þa ®iÓm x©y dùng ®em l¹i Cñng cè mét lo¹t c«ng tr×nh x©y dùng nh­ng nÕu nã ®Æt mét n¬i cã s½n nguån m¸y x©y dùng cho thuª, s½n c«ng nh©n th× ng­êi nhËn thÇu x©y dùng ë tr­êng hîp nµy cã nhiÒu c¬ héi h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt vµ thu ®­îc lîi nhuËn cao h¬n. §©y lµ mét yÕu tè mµ khi tranh thÇu c¸c nhµ thÇu ph¶i chó ý. V. gi¸ dù to¸n dù thÇu trong ®Êu thÇu x©y l¾p 1.Mét sè ®Æc ®iÓm cña ®Þnh gi¸ trong x©y dùng ViÖc ®Þnh gi¸ trong x©y dùng cã mét sè ®Æc ®iÓm sau: 1.1 Gi¸ cña s¶n phÈm x©y dùng cã tÝnh c¸ biÖt cao v× c¸c c«ng tr×nh x©y dùng phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn cña ®Þa ®iÓm x©y ®ùng Vµo chñng lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng vµ vµo c¸c yªu cÇu sö dông kh¸c nhau cña c¸c chñ ®Çu t­. Do ®ã gi¸ x©y dùng kh«ng thÓ ®inh tr­íc hµng lo¹t cho c«ng tr×nh toµn vÑn mµ ph¶i x¸c ®Þnh cô thÓ cho tõng tr­êng hîp cô thÓ. 1.2 Trong x©y dùng ng­êi ta kh«ng thÓ ®Þnh gi¸ tr­íc cho mét c«ng tr×nh toµn vÑn, nh­ng ng­êi ta cã thÓ ®Þnh gi¸ tr­íc cho tõng lo¹i c«ng viÖc x©y dùng, tõng bé phËn hîp thµnh c«ng tr×nh th«ng qua c¸i gäi lµ ®¬n gi¸ x©y dùng. Trªn c¬ së c¸c ®¬n gi¸ nµy ng­êi ta sÏ lÊy gi¸ cho toµn thÓ c«ng tr×nh x©y dùng mçi khi cÇn ®Õn. Trong x©y dùng gi¸ trÞ dù to¸n c«ng t¸c x©y l¾p ®ãng vai trß gi¸ c¶ cña s¶n phÈm cña ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng.
- Xem thêm -