Tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty bia việt hà

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I: Mét sè nÐt kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty: 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn:. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty bia ViÖt Hµ cã thÓ chia lµm 3 giai ®o¹n: - Giai ®o¹n 1: TiÒn th©n cña nhµ m¸y lµ hîp t¸c x· cao cÊp Ba NhÊt chuyªn s¶n xuÊt dÊm, mú, n-íc chÊm ®Ó phôc vô nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi vµ c¸c tØnh l©n cËn. Th¸ng 6/1966 UBND thµnh phè Hµ Néi quyÕt ®Þnh chuyÓn së h÷u tËp thÓ lªn së h÷u toµn d©n vµ HTX cao cÊp Ba NhÊt ®-îc ®æi tªn thµnh XÝ nghiÖp n-íc chÊm trùc thuéc së c«ng nhgiÖp Hµ Néi, chuyªn kinh doanh nh÷ng mÆt hµng chñ yÕu lµ n-íc chÊm, dÊm, t-¬ng…víi ph-¬ng tiÖn lao ®éng thñ c«ng, ®¬n s¬, s¶n xuÊt theo chØ tiªu ph¸p lÖnh, giao nép ®Ó ph©n phèi theo chÕ ®é tem phiÕu. NghÞ quyÕt héi nghÞ trung -¬ng VI vµ nghÞ quyÕt 25, 26 CP ngµy 21/10/1981 cña ChÝnh phñ cho phÐp c¸c xÝ nghiÖp tù lËp kÕ ho¹ch, mét phÇn tù khai th¸c vËt t- nguyªn liÖu vµ tù tiªu thô. Thùc hiÖn nghÞ quyÕt nµy xÝ nghiÖp ®· ¸p dông c¬ chÕ ®a d¹ng hãa s¶n phÈm víi nhiÒu chñng lo¹i mÆt hµng nh-: r-îu, mú sîi, dÇu ¨n, b¸nh phång t«m, kÑo c¸c lo¹i…phï hîp víi thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng. Víi thµnh tÝch ®ã ngµy 256/4/1982 XÝ nghiÖp ®-îc ®æi tªn thµnh nhµ m¸y thùc phÈm Hµ Néi theo quyÕt ®Þnh 1652 Q§UB cña UBND thµnh phè Hµ Néi. Lóc nµy nhµ m¸y cã kho¶ng 500 c«ng nh©n, s¶n xuÊt vÉn mang thÝnh thñ c«ng. Trong thêi kú nµy, tuy ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong nghiªn cøu s¶n xuÊt s¶n phÈm míi nh-ng do nguån cung øng c¸c s¶n phÈm gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ do biÕn ®éng gi¸ c¶ nªn t×nh h×nh s¶n xuÊt cña nhµ m¸y gÆp nhiÒu khã kh¨n. §Ó th¸o gì t×nh tr¹ng nµy, nhµ m¸y ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p n¨ng ®éng, trong ®ã cã ¸p dông ph-¬ng ph¸p tiÒn l-¬ng s¶n phÈm theo kÕt qu¶ cuèi cïng.§iÒu nµy ®· trë thµnh ®éng lùc ®Ó kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn. _ Giai ®o¹n 2: Thêi kú 1987 – 1993 cã nh÷ng thay ®æi lín trong chÝnh s¸ch vÜ m« cña nhµ n-íc theo quy ®Þnh sè 217/H§BT ngµy 14/11/1987 ®· x¸c lËp vµ kh¼ng ®Þnh quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh. Theo ®ã, nhµ m¸y ®-îc hoµn toµn tù chñ vÒ tµi chÝnh, ®-îc quyÒn huy ®éng vµ sö dông mäi nguån vèn, tù x¸c ®Þnh ph-¬ng ¸n s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr-êng vµ kh¶ n¨ng doanh nghiÖp, tuy nhiªn víi mét c¬ së vËt chÊt yÕu kÐm cïng víi mét ®éi ngò kü thuËt ®Þa ph-¬ng ®· h¹n chÕ phÇn nµo tÝnh n¨ng ®éng còng nh- n¨ng lùc tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh. Bëi vËy ®Ó ®a d¹ng hãa s¶n phÈm, nhµ m¸y ®· m¹nh d¹n vay 2 tû ®ång cña quü SIDA ®Ó l¾p ®Æt d©y chuyÒn s¶n xuÊt chai nhùa, tæ chøc s¶n xuÊt n-íc chÊm vµ l¹c bäc ®-êng xuÊt khÈu sang §«ng ¢u vµ Liªn X«. Nhê ®è, nhµ m¸y ®· t¹o ®-îc viÖc lµm cho 600 c«ng nh©n. Song ®Õn n¨m 1990, §«ng ¢u biÕn ®éng, nhµ m¸y mÊt nguån tiªu thô, kh«ng thÓ s¶n xuÊt mÆt hµng nµy. Thêi gian nÇy, nhµ m¸y hÇu nh- kh«ng s¶n xuÊt chê gi¶i thÓ. §øng tr-íc t×nh h×nh khã kh¨n, ban l·nh ®¹o nhµ m¸y ®· dÒ ra môc tiªu chÝnh lµ: §æi míi c«ng nghÖ, ®Çu t- chiÒu s©u, t×m ph-¬ng h-íng s¶n xuÊt s¶n phÈm cã gi¸ trÞ cao, liªn doanh liªn kÕt trong vµ ngoµi n-íc. §-îc c¸c cÊp, c¸c ngµnh gióp ®ì, nhµ m¸y ®· quyÕt ®Þnh ®i vµo s¶n xuÊt bia. §©y lµ h-íng ®i ®ùa trªn nghiªn cøu vÒ thÞ tr-êng, nguån vèn vµ ph-¬ng h-íng lùa chän kü thuËt vµ c«ng nghÖ. Nhµ m¸y ®· m¹nh d¹n vay vèn ®Çu t- mua thiÕt bÞ s¶n xuÊt bia hiÖn ®¹i cña §an M¹ch ®Î s¶n xuÊt bia lon HALIDA. Th¸ng 6/1992 nhµ m¸y ®-îc ®æi tªn thµnh nhµ m¸y bia ViÖt Hµ theo quyÕt ®Þnh 1224 Q§UB. ChØ sau 3 th¸ng, bia Halida ®· th©m nhËp vµ kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr-êng. Khi Mü bá cÊm vËn th-¬ng m¹i ®èi víi ViÖt Nam, hµng lo¹t h·ng bia vµ n-íc gi¶ kh¸t lín trªn thÕ giíi ®· vµo thÞ tr-êng ViÖt Nam. Nhµ m¸y x¸c ®Þnh cÇn thiÕt ph¶i më réng s¶n xuÊt vµ tÊt yÕu ph¶i liªn doanh víi n-íc ngoµi. Ngµy 1/4/1993 nhµ m¸y ký hîp ®ång liªn doanh víi h·ng bia CARBERG næi tiÕng cña §an M¹ch ®-îc UBND vÒ hîp t¸c vµ ®Çu t- phª duyÖt vµ th¸ng 10/1993 liªn doanh chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng. Trong liªn doanh, nhµ m¸y gãp cæ phÇn lµ 40%. Nhµ m¸y liªn doanh m¶ng bia lon, sau ®ã liªn doanh ®-îc t¸ch ra thµnh nhµ m¸y bia §«ng Nam ¸. Nhµ m¸y bia Viªt Hµ chuyªn s¶n xuÊt bia h¬i. Ngµy 2/1/1994 nhµ m¸y ®æi tªn thµnh c«ng ty bia ViÖt Hµ theo quyÕt ®Þnh 2817 Q§UB cña UBND thµnh phè Hµ Néi t¹i ®Þa chØ 254 Minh Khai – Hai Bµ Tr-ng – Hµ Néi. N¨m 1997, nhµ m¸y quyÕt ®Þnh nhËp d©y chuyÒn s¶n xuÊt n-íc kho¸ng víi s¶n phÈm cã tªn gäi Opal, hiÖn s¶n phÈm nµy ®ang trong giai ®o¹n chÕ thö vµ th©m nhËp thÞ tr-êng. N¨m 1998 theo quyÕt ®Þnh sè 35/98/Q§UB ngµy 15/9/1998/ cña UBND thµnh phè Hµ Néi, c«ng ty tiÕn hµnh cæ phÇn hãa 1 ph©n x-ëng t¹o 57 Quúnh L«i thµnh c«ng ty cæ phÇn h-ëng øng chñ tr-¬ng cæ phÇn hãa doanh nghiÖp nhµ n-íc, c«ng ty bia ViÖt Hµ gi÷ cæ phÇn chi phèi lµ 20 %. N¨m 1999, theo quyÕt ®Þnh 5775/Q§UB cña UBND thµnh phè Hµ Néi ngµy 29/12/1999, c«ng ty bia ViÖt Hµ ®-îc phÐp cæ phÇn hãa tiÕp mét bé phËn cña doanh nghiÖp lµ trung t©m thÓ dôc thÓ thao t¹i 493 Tr-¬ng ®Þnh thµnh c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty gi÷ 37% sè vèn ®iÒu lÖ. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty C«ng ty bia ViÖt Hµ lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc, h¹ch to¸n ®éc lËp, cã tc¸ch ph¸p nh©n, tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã con dÊu riªng, ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp nhµ n-íc, thuéc UBND thµnh phè Hµ Néi d-íi sù qu¶n lý trùc tiÕp cña së c«ng nghiÖp Hµ Néi. S¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®-îc ph¸t triÓn theo h-íng ®a d¹ng hãa ngµnh nghÒ, bao gåm: - S¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i bia, n-íc kho¸ng… - XuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty vµ s¶n phÈm liªn doanh, nhËp khÈu thiÕt bÞ, nguyªn liÖu, hãa chÊt cho nhu cÇu s¶n xuÊt cña c«ng ty vµ thÞ tr-êng. - Liªn doanh liªn kÕt víi cÊc ®¬n vÞ kinh tÕ trong vµ ngoµi n-íc, lµm ®¹i lý, ®¹i diÖn më cöa hµng dÞch vô, giøi thiÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty vµ s¶n phÈm liªn doanh. NhiÖm vô chñ yÕu vña c«ng ty lµ tËp trung vµo s¶n xuÊt bia h¬i vµ tõng b-íc ®-a s¶n ph¶m n-íc kho¸ng vµo thÞ tr-êng. Do ®ã, ®ßi hái c«ng ty ph¶i tõng b-íc cô thÓ hãa nhiÖm vô chñ yÕu nµy theo c¸c b-íc: 1. Duy tr× vµ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm bia h¬i. 2. Tõng b-íc chiÕm lÜnh thÞ tr-êng kh«ng nh÷ng trong ®Þa bµn Hµ Néi mµ cßn më réng ra c¸c tØnh phô cËn. 3. Tõng b-íc n©ng cao tr×nh ®é, tay nghÒ cña ®éi ngò c¸n bé CNV ®Ó n¾m b¾t kÞp thêi c«ng nghÖ míi cña thÕ giíi nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. 3. Bé m¸y tæ chøc vµ qu¶n lý cña c«ng ty §Ó ®¶m b¶o viÖc tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®-îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng. - §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc c«ng ty, ng-êi cã quyÒn cao nhÊt trong c«ng ty, võa lµ ®¹i diÖn cho nhµ n-íc, võa ®¹i diÖn cho c«ng nh©n viªn chøc, cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty trªn c¬ së chÊp hµnh ®óng ®¾n chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña nhµ n-íc, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc loµ 3 phã gi¸m ®èc: - Phã gi¸m ®èc kü thuËt: ChÞu tr¸ch nhiÖm víi gi¸m ®èc vÒ chØ ®¹o kiÓm tra kü thuËt, ®¶m b¶o hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Cô thÓ lµ nghiªn cøu quy tr×nh kü thuËt, c«ng nghÖ, ®¶m b¶o an toµn m¸y mãc, gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n bÊt tr¾c vÒ kü thuËt s¶n xuÊt. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c vÊn ®Ò vÒ an toµn lao ®éng, trang bÞ dông cô, b¶o hé lao ®éng…thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa tai n¹n lao ®éng. Trùc tiÕp chØ ®¹o phßng KCS. - Phã gi¸m ®èc tæ chøc: ChÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc sö dông vµ qu¶n lý lao ®éng mét c¸ch hîp lý, tæ chøc tèt ®êi sèng tinh thÇn vµ vËt chÊt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Phã gi¸m ®èc tµi chÝnh kinh doanh: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé viÖc lªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, t×nh h×nh nguyªn vËt liÖu, viÖc tiªu thô s¶n phÈm, qu¶n lý t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty… Ngoµi ra cßn cã mét kÕ to¸n tr-ëng, trùc tiÕp chØ ®¹o c«ng t¸c kinh tÕ, chÞu tr¸ch nhiÖm mäi mÆt vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty. TiÕp ®Õn lµ c¸c phßng ban ph©n x-ëng: + Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh + Phßng kÕ ho¹ch vËt t+ Phßng b¸n hµng – marketing + Ban kinh doanh vËn t¶i +Ban n-íc kho¸ng OPAL + Phßng kü thuËt + Phßng kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm + Phßng vi sinh + Phßng y tÕ + Phßng tæ chøc +Phßng hµnh chÝnh + Phßng b¶o vÖ C¸c phßng ban chøc n¨ng chÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña c¸c phã gi¸m ®èc, ngoµi viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng cña m×nh cßn ph¶i cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau nh»m kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu vµ gióp ®ì nhau hoµn thµnh c«ng viÖc ®-îc giao.Nh×n chung bé m¸y qu¶n ký cña c«ng ty t-¬ng ®èi gän nhÑ, ®-îc ph©n c«ng nhiÖm vô râ rµng vµ cã sù qu¶n lý chÆt chÏ ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh mµ c«ng ty ®· ®Æt ra. Cã thÓ kh¸i qu¸t bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty bia ViÖt Hµ nh- sau: Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc (tæ chøc) Phã gi¸m ®èc (kü thuËt) Phßng kü thuËt Phßng KCS Phßng vi sinh Phßng y tÕ Ph©n x-ëng s¶n xuÊt bia h¬i ViÖt Hµ Phßng tæ chøc Phßng hµnh chÝnh Phßng b¶o vÖ Phã gi¸m §èc (Tµi chÝnh kinh doanh) Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Phßng kÕ ho¹ch vËt t- Phß ng b¸n hµng mar keting Ph©n x-ëng s¶n xuÊt n-íc kho¸ng Opal Phßn kinh doanh vËn t¶i Ban n-íc OPAL 4. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt: a. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt bia: Nguyªn liÖu chñ yÕu s¶n xuÊt bia bao gåm: Malt, hoa hublon, g¹o tÎ vµ c¸c chÊt phô gia kh¸c. Trong ®ã thµnh phÇn chÝnh lµ malt (lóa m¹ch qua s¬ chÕ) ch-a rang ®-îc nhËp khÈu chñ yÕu cña §an M¹ch, Anh…Hoa hublon t¹o h-¬ng vÞ bia còng ®-îc nhËp khÈu tõ §an M¹ch hoÆc §øc. Cßn c¸c nguyªn liÖu kh¸c mua trong n-íc nh- g¹o, chÊt trî läc… ®-îc mua b»ng c¸c nguån hµng truyÒn thèng cña c«ng ty víi gi¸ -u ®·i. Ta cã thÓ tãm t¾t quy tr×nh s¶n xuÊt theo s¬ ®å sau: Nguyªn liÖu th« Xay Hå hãa DÞch hãa §-êng hãa Läc Lªn men chÝnh Lªn men phô §un s«i ChiÕt bia thµnh phÈm b. Tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt: ViÖc tæ chøc s¶n xuÊt s¶n phÈm ®-îc tiªn hµnh hoµn toµn phï hîp víi quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. C«ng ty cã 2 ph©n x-ëng chÝnh, ë mçi ph©n x-ëng ®Òu cã c¸c tæ s¶n xuÊt gièng nhau. C«ng nh©n lµm viÖc theo ca. ë mçi ph©n x-ëng cã mét qu¶n ®èc vµ mét phã qu¶n ®èc, d-íi ®o lµ c¸c tr-ëng ca. Mét ca l¹i chia thµnh c¸c tæ. _ C¸c tæ s¶n xuÊt chÝnh: Lµ nh÷ng tæ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm. Gåm: + Tæ nÊu: chuyªn lµm nhiÖm vô nÊu bia + Tæ men: chia thµnh c¸c nhãm lµm nhiÖm vô ñ men, lªn men chÝnh, lªn men phô. + Tæ l¹nh: cã nhiÖm vô cung cÊp l¹nh cho qu¸ tr×nh lªn men vµ b¶o qu¶n bia +Tæ chiÕt bia (tæ thµnh phÈm): cã nhiÖm vô chiÕt bia h¬i vµo bom thïng víi c¸c kÝch cì kh¸c nhau _C¸c tæ phô trî: Lµ nh÷ng tæ liªn quan gi¸n tiÕp ®Õn viÖc s¶n xuÊt bia nh-ng còng cã vai trß tÊt quan träng trong viÖc b¶o ®¶m cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®-îc liªn tôc. Bao gåm: +Tæ lß h¬i: cung cÊp h¬i nãng cho qu¸ tr×nh nÊu bia + Tæ xe than: cung cÊp than cho lß h¬i +Tæ ®iÖn: cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ cung cÊp ®iÖn phôc vô s¶n xuÊt vµ söa ch÷a khi cã sù cè vÒ ®iÖn. +Tæ xe xØ: cã nhiÖm vô vËn chuyÓn xØ than cña lß h¬i ra khái lß +Tæ vËn chuyÓn: lµm nhiÖm vô vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu th« tõ kho ®Õn ph©n x-ëng phôc vô s¶n xuÊt +Tæ xö lý n-íc: xö lý vµ lµm s¹ch n-íc phôc vô s¶n xuÊt +Tæ ®êi sèng: phôc vô ¨n ca cho CBCNV + V¨n phßng ph©n x-ëng: cã nhiÖm vô qu¶n lý c¸c c«ng viÖc cña ph©n x-ëng. PhÇn II T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: 1.B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 Tæng doanh thu 01 47.574.480.587 51.670.040.563 55.239.252.656 C¸c kho¶n gi¶m trõ:4+5+6+7 03 13.696.960.254 14.226.796.385 +ChiÕt khÊu 04 +Gi¶m gi¸ 05 +Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 06 ThuÕ TT§B, XK ph¶i nép 07 13.696.960.254 14.225.483.381 17.153.898.816 1.Doanh thu thuÇn:01-03 10 33.877.520.333 37.443.244.178 38.085.353.840 2.Gi¸ vèn hµng b¸n 11 19.344.235.088 24.195.229.870 24.975.897.067 3. Lîi nhuËn gép(10-11) 20 14.533.285.245 13.248.014.308 13.127.456.773 4.Chi phÝ b¸n hµng 21 1.380.028.570 3.012.364.171 3.741.725.953 5.Chi phÝ qu¶n lý DN 22 3.771.769.942 3.435.144.376 3.456.751.326 6.LN thuÇn tõ ho¹t ®éng KD 30 9.381.486.733 6.800.505.761 5.928.979.494 7.TNhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh 31 1.432.009.449 1.013.510.060 524.483.086 1.313.004 8.Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 32 7.500.000 267.610.000 9.LN thuÇn tõ h®TC(31-32) 40 1.424.509.449 10.Thu nhËp bÊt th-êng 41 11. Chi phÝ bÊt th-êng 42 12.LN bÊt th-êng(41-42) 50 13. LN tr-ícthuÕ(30+40+50) 60 10.805.996.182 7.814.015.821 6.218.131.580 14.ThuÕ TNDN ph¶i nép 70 3.457.918.778 2.500.485.063 1.989.802.105 15 Ln sau thuÕ(60-70) 80 7.348.077.404 5.313.530.758 4.228.329.475 1.013.510.060 256.873.086 32.279.000 32.279.000 Nh×n vµo b¸o c¸o kªt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong 3 n¨m gÇn ®©y, ta cã thÓ nhËn thÊy mét sè ®iÒu c¬ b¶n sau ®©y: 1. Nh×n chung c«ng ty lµm ¨n cã l·i. Tuy nhiªn ta thÊy r»ng mÆc dï tæng doanh thu cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng nh-ng lîi nhuËn l¹i ngµy cµng gi¶m. Cô thÓ lîi nhuËn sau thuÕ cña n¨m 2000 chØ b»ng 72,31% so víi n¨m 1999, lîi nhuËn sau thuÕ cña n¨m 2001 chØ b»ng 57,54% so víi n¨m 1999, b»ng 79,57% so víi n¨m 2000. Ta cã thÓ tÝnh chØ tiªu doanh lîi tiªu thô s¶n phÈm: - N¨m 1999: 73480774404  15,44% 47574480587 - N¨m 2000: - N¨m 2001: 5313530758  10,28% 5167004058 4228329475  7,6% 5523925266 Cã nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nµy, nh-ng nguyªn nh©n chñ yÕu la do chi phÝ mua nguyªn vËt liÖu ngµy cµng ®¾t, qu¸ phô thuéc vµo thÞ tr-êng n-íc ngoµi(do ph¶i nhËp khÈu ) vµ do chi phÝ bµn hµng còng ngµy cµng t¨ng. §Ó kh¾c phôc ta cã thÓ: + Cè g¾ng chñ ®éng trong vÊn ®Ò nguyªn nhiªn vËt liÖu: T×m kiÕm nh÷ng nguån cung cÊp nguyªn liÖu ®¶m b¶o, æn ®Þnh, cè g¾ng t×m vµ sö dông nh÷ng nguån hµng trong n-íc cã chÊt l-îng, h¹n chÕ nhËp khÈu. + X©y dùng mét hÖ thèng ph©n phèi s¶n phÈm quy cñ,hiÖu qu¶: T¨ng c-êng më c¸c ®¹i lý, cã chÕ ®é khen th-ëng khi b¸n ®-îc nhiÒu hµng, t×m c¸ch gi¶m chi phÝ chuyªn trë… 2. Nh×n vµo b¶ng ta còng thÊy lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh gi¶m, râ nÐt nhÊt lµ vµo n¨m 2001, chØ cßn b»ng kho¶ng 20% cña n¨m tr-íc. Cã nhiÒu nhuyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nµy. Nh-ng nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do ®Çu t- vµo chøng kho¸n ng¾n h¹n kh«ng hiÖu qu¶. C«ng ty cÇn ph¶i thËn träng h¬n trong viÖc ®Çu t- vµo c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña m×nh. 2. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Tµi s¶n N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 A.TSL§ vµ ®Çu t- ng¾n h¹n 20.751.945.258 22.156.113.509 22.283.209.424 I. TiÒn 12.322.550.070 7.479.541.406 13.029.320.718 II.§Çu t- TChÝnh ng¾n h¹n 1.236.750.000 III. Kho¶n ph¶i thu 4.907.545.369 7.471.755.433 5.160.071.010 IV. Hµng tån kho 3.205.211.525 5.726.987.872 3.515.201.639 316.638.294 241.087.798 578.634.057 V. Tµi s¶n l-u ®éng B - TSC§, ®Çu t- dµi h¹n 94.575.088.888 107.046.066.888 106.567.333.838 I. Tµi s¶n cè ®Þnh 18.936.940.316 15.984.412.909 14.073.329.859 II. §Çu t- tµi chÝnh dµi h¹n 75.638.148.572 89.867.000.000 91.227.000.000 1.194.653.979 1.267.103.979 III. Chi phÝ XD CB dë dang Tæng tµi s¶n 115.327.034.146 129.202.180.397 128.850.543.262 A. Nî ph¶i tr¶(ng¾n h¹n) 12.150.927.533 11.077.014.313 B. Vèn chñ së h÷u 103.176.106.613 118.125.166.084 120.865.203.931 Tæng nguån vèn 115.327.034.146 129.202.180.397 128.850.543.262 Nguån vèn 7.985.339.331 C¨n cø vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña c«ng ty vao cuèi n¨m ta cã thÓ tÝnh mét sè chØ tiªu ph©n tÝch tµi chÝnh c¬ b¶n sau: ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 1.Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh 1,7 2,06 2,8 2.Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh 1,44 1,48 2,35 3.HÖ sè nî(nî/tæng tµi s¶n) 0,1 0,085 0,062 4.Vßng quay tiÒn 2,75 4,29 2,92 52 48,7 71 6.HiÖu suÊt sö dông TSC§ 1,788 2,34 2,7 7.HiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n 0,29 0,28 0,295 15,44% 10,28% 7,6% 7% 4,5% 3,5% 6,37% 4,11% 3,28% 5.Kú thu tiÒn b×nh qu©n 8.Doanh lîi tiªu thô s¶n phÈm 9.Doanh lîi vèn tù cã 10.ROI Nh×n vµo c¸c chØ tiªu tµi chÝnh trªn, ta thÊy næi bËt lªn mét ®iÒu lµ t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã chiÒu h-íng gi¶m sót. ******* BÊt kú mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh còng cã môc tiªu quan träng lµ lîi nhuËn. §Ó cã ®-îc lîi nhuËn, lîi nhËn tèi ®a cÇn ph¶i cã nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau. Trong ®ã viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ lµ mét trong nh÷ng nh©n tè v« cïng quan träng. Còng nh- c¸c doanh nhiÖp kh¸c, bµi to¸n ®Æt ra víi c«ng ty bia ViÖt Hµ lµ lµm thÕ nµo ®Ó qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ vèn ®-îc cÊp ®Ó t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm cho ng-êi tiªu dïng vµ lµ mét ®¬n vÞ lµm ¨n ngµy cµng cã l·i. Do ®ã, em chän ®Ò tµi ngiªn cøu: “N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c«ng ty bia ViÖt Hµ” Lêi nãi ®Çu. Ch-¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. 1.TÇm quan träng cña vèn ®èi víi doanh nghiÖp 1.1.Kh¸i niÖm vÒ vèn. 1.2. C¬ cÊu vèn cña doanh nghiÖp. 1.2.1. Vèn cè ®Þnh 1.2.2. Vèn l-u ®éng 1.3. TÇm quan träng cña vèn ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 2.HiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. 1.1. Kh¸i niÖm 1.2. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp 1.2. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông vèn 2.3.1. C¸c chØ tiªu vÒ vèn cè ®Þnh: 2.3.2 C¸c chØ tiªu vÒ vèn l-u ®éng 2.4. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn 2.4.1.C¸c nh©n tè kh¸ch quan 2.4.2.C¸c nh©n tè chñ quan 2.5.Mét sè ph-¬ng h-íng, biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh sö dông vèn t¹i c«ng ty Bia ViÖt Hµ 1. Giíi thiÖu vÒ c«ng ty 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 1.2. C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng ty 1.3. Bé m¸y tæ chøc vµ qu¶n lý cña c«ng ty 2. Thùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh sö dông vèn t¹i c«ng ty 2.1.C¬ cÊu vèn cña c«ng ty 2.2. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y 3. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty (th«ng qua c¸c chØ tiªu) 4. §¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông vèn cña c«ng ty 4.1.Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®-îc 4.2.Nh÷ng h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n Ch-¬ng III: Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c«ng ty bia ViÖt Hµ 1. §Þnh h-íng ph¸t triÓn cña c«ng ty 2. Mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c«ng ty 3. KiÕn nghÞ KÕt luËn TR-êng ®¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Khoa ng©n hµng - tµi chÝnh -----o0o---- §Ò c-¬ng S¬ l-îc §Ò tµi: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c«ng ty bia ViÖt Hµ Hµ Néi - 2002
- Xem thêm -