Tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cao su sao vàng hà nội

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Cho ®Õn nay, nÒn kinh tÕ n-íc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc ®· ®-îc h¬n 10 n¨m, ph¶i nãi r»ng 10 n¨m qua lµ mét kho¶ng thêi gian ®Çy khã kh¨n vµ thö th¸ch ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc vèn ®· quen víi c¬ chÕ b¶o hé cña Nhµ n-íc, nay ph¶i chÞu sù sµng läc kh¾c khe cña c¬ chÕ thÞ tr-êng ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Sù ®æi míi nµy ®· t¹o ra mét b-íc ngoÆt trong lÞch sö ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam. C¬ chÕ thÞ tr-êng nÕu biÕt vËn hµnh tèt sÏ ph¸t huy ®-îc c¸c mÆt tÝch cùc, nh-ng nã còng ®Æt ra mét yªu cÇu: c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n-íc ph¶i thùc sù ®æi míi cho phï hîp víi t×nh h×nh míi. ChuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr-êng ®ång nghÜa víi Nhµ n-íc ®· chuyÓn giao cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc nh÷ng quyÒn lîi to lín vµ g¾n liÒn víi nã lµ nh÷ng tr¸ch nhiÖm nÆng nÒ khi sù hç trî cña Nhµ n-íc cßn rÊt Ýt. Nh÷ng vÊn ®Ò th-êng xuyªn ®Æt ra cho mçi doanh nghiÖp trong hoµn c¶nh hiÖn nay lµ: Kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp lµ ai? Nh÷ng nhu cÇu cña hä lµ g×? Kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp cã ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña hä hay kh«ng? Doanh nghiÖp cÇn ®Æc biÖt quan t©m tíi kh¸ch hµng vµ nhu cÇu cña hä v× môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ lîi nhuËn, kh¸ch hµng lµ yÕu tè gióp doanh nghiÖp thùc hiÖn môc tiªu cña m×nh. §Ó ®¹t ®-îc nh÷ng môc tiªu ®· ®Ò ra th× doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sao cho cã hiÖu qu¶ ë møc cao nhÊt. ChÝnh v× vËy, ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét vÊn ®Ò ®Æt ra hÕt søc cÇn thiÕt cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ ë C«ng ty Cao su Sao vµng Hµ Néi nãi riªng. Tr-íc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o h-íng dÉn Th¹c sü §ç Thanh Hµ, còng nh- sù gióp ®ì cña c¸c c« chó c¸n bé C«ng ty Cao su Sao vµng Hµ Néi, em ®· chän luËn v¨n tèt nghiÖp vÒ: "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cao su Sao vµng Hµ Néi". KÕt cÊu luËn v¨n ®-îc chia lµm 3 ch-¬ng: Ch-¬ng I: Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 0 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng II: Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cao su Sao vµng Hµ Néi. Ch-¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cao su Sao vµng Hµ Néi. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh I. Kh¸i niÖm b¶n chÊt vµ c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 1. Kh¸i niÖm. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, khi mét doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh ®Çu t- vµo lÜnh vùc kinh doanh dÞch vô nµo ®ã ngoµi viÖc ph¶i tr¶ lêi c©u hái "s¶n xuÊt cho ai, s¶n xuÊt c¸i g× vµ s¶n xuÊt nh- thÕ nµo"? doanh nghiÖp cßn ph¶i biÕt m×nh sÏ thu ®-îc bao nhiªu tõ ho¹t ®éng ®Çu t-. Lîi nhuËn tèi ®a vµ chi phÝ bá ra lµ thÊp nhÊt lu«n lµ môc tiªu cña c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong m«i tr-êng kinh doanh c¹nh tranh kh¾c nghiÖt. C¸c kh¸i niÖm hiÖu qu¶ qu¶n lý kinh doanh ®-îc ®-a ra chØ lµ møc ®é h÷u Ých cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ra tøc lµ gi¸ trÞ sö dông cña nã hoÆc lµ doanh thu vµ nhÊt lµ lîi nhuËn thu ®-îc sau qu¸ tr×nh kinh doanh. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ c¸c chØ tiªu ®-îc x¸c ®Þnh b»ng tû lÖ so s¸nh gi÷a kÕt qu¶ vµ chi phÝ. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ biÓu hiÖn tËp trung cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ theo chiÒu s©u, ph¶n ¸nh tr×nh ®é khai th¸c nguån lùc vµ tr×nh ®é chi phÝ c¸c nguån lùc trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt nh»m thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh. Nh- vËy, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ th-íc ®o v« cïng quan träng ®èi víi sù t¨ng tr-ëng kinh tÕ vµ lµ chç dùa c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn môc tiªu cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú. 2. B¶n chÊt. B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh lµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña lao ®éng x· héi, ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch so s¸nh gi÷a l-îng kÕt qu¶ h÷u Ých cuèi cïng thu ®-îc vµ l-îng hao phÝ lao ®éng x· héi. Do vËy, th-íc ®o hiÖu qu¶ lµ sù tiÕt 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kiÖm hao phÝ lao ®éng x· héi, vµ tiªu chuÈn cña hiÖu qu¶ lµ viÖc tèi ®a ho¸ kÕt qu¶ hoÆc tèi thiÓu ho¸ chi phÝ dùa trªn nguån lùc s½n cã. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë n-íc ta ®-îc ®¸nh gi¸ trªn hai mÆt - ®ã lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ x· héi, trong ®ã hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ c¬ b¶n, cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ x· héi. HiÖu qu¶ kinh tÕ lµ nh÷ng lîi Ých kinh tÕ ®¹t ®-îc sau khi ®· bï ®¾p c¸c kho¶n hao phÝ vÒ lao ®éng x· héi. Cßn hiÖu qu¶ x· héi cña s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc ®¸nh gi¸ th«ng qua viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc trong tõng giai ®o¹n. Song viÖc x¸c ®Þnh ranh giíi hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ x· héi chØ mang tÝnh t-¬ng ®èi. Còng cã khi trong mét chØ tiªu ph¶n ¸nh ®ång thêi c¶ hiÖu qu¶ kinh tÕ lÉn hiÖu qu¶ x· héi. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cßn ph¶i ®-îc xem xÐt mét c¸ch toµn diÖn c¶ vÒ mÆt kh«ng gian vµ thêi gian trong mèi quan hÖ víi hiÖu qu¶ chung cu¶ toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. VÒ mÆt kh«ng gian: hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chØ cã thÓ nãi lµ ®¹t ®-îc mét c¸ch toµn diÖn chØ khi ho¹t ®éng cña c¸c kh©u, bé phËn trong doanh nghiÖp ®Òu mang l¹i hiÖu qu¶. VÒ mÆt thêi gian: lµ hiÖu qu¶ mµ doanh nghiÖp ®¹t ®-îc trong tõng giai ®o¹n, thêi kú kinh doanh kh«ng ®-îc lµm gi¶m sót hiÖu qu¶, cña c¸c giai ®o¹n, c¸c thêi kú kinh doanh ë gi¸c ®é tæng thÓ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, hiÖu qu¶ mµ doanh nghiÖp ®¹t ®-îc ph¶i g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ cña toµn x· héi. 3. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 3.1. Nhãm nh©n tè bªn trong doanh nghiÖp. 3.1.1. Nh©n tè con ng-êi tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Trong mäi ho¹t ®éng, con ng-êi ®ãng mét vai trß cùc kú quan träng. SÏ kh«ng cã qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nµo l¹i thiÕu v¾ng sù tham gia cña con ng-êi cho dï trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp. Nh©n tè con ng-êi t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, n¨ng suÊt lao ®éng cao hay thÊp ®Òu dùa vµo tr×nh ®é kü thuËt cña ng-êi lao ®éng. NÕu lao ®éng cã tay nghÒ cao sÏ lµm ra s¶n phÈm ®¹t chÊt l-îng cao, gi¶m tû lÖ s¶n phÈm háng, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu... Cßn nÕu lao ®éng kh«ng ®ñ tr×nh ®é tay nghÒ sÏ lµm t¨ng hao phÝ nguyªn vËt liÖu, phÓ phÈm nhiÒu... 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 do ®ã, sö dông vµ qu¶n lý tèt nguån nh©n lùc sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 3.1.2. Nh©n tè vÒ qu¶n lý. Mét doanh nghiÖp nÕu biÕt qu¶n lý tèt, sö dông hîp lý nguån nh©n lùc sÏ n©ng cao ®-îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã, ng-êi qu¶n lý, l·nh ®¹o ®ßi hái ph¶i cã tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý, cã kiÕn thøc, n¨ng lùc, s¸ng t¹o vµ n¨ng ®éng. Ng-êi qu¶n lý cßn ph¶i biÕt tæ chøc ph©n c«ng hiÖp t¸c gi÷a c¸c bé phËn c¸ nh©n trong doanh nghiÖp, biÕt sö dông ®óng ng-êi, tËn dông ®-îc n¨ng lùc cña ®éi ngò nh©n viªn nh»m t¹o ra sù thèng nhÊt hîp lý, vËn hµnh ®ång bé ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô chung cña doanh nghiÖp, ngoµi ra cÇn ¸p dông c¸c h×nh thøc tr¸ch nhiÖm vËt chÊt, th-ëng ph¹t nghiªm minh, c¸c biÖn ph¸p, h×nh thøc ®ßn bÈy kinh tÕ sÏ lµ ®éng lùc thóc ®Èy nh©n viªn, ng-êi lao ®éng nç lùc vµ tËn tuþ trong c«ng viÖc cña m×nh, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 3.1.3. Nh©n tè vÒ vèn vµ c¬ së vËt chÊt. Mét doanh nghiÖp muèn s¶n xuÊt kinh doanh th× cÇn ph¶i cã vèn: Vèn quyÕt ®Þnh c¬ b¶n ®Õn quy m« ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. §èi víi mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc, ngoµi viÖc ®-îc Nhµ n-íc cÊp vèn, doanh nghiÖp cÇn n¨ng ®éng h¬n trong viÖc kiÕm t×m c¸c nguån vèn kh¸c nh- liªn doanh, vay ng©n hµng... mét yÕu tè c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn ®ã lµ kh¶ n¨ng quay vßng vèn cña doanh nghiÖp. NÕu kh¶ n¨ng quay vßng vèn cµng nhiÒu th× doanh nghiÖp cµng cã nhiÒu c¬ héi trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C¬ së vËt chÊt kü thuËt ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l-îng s¶n phÈm. C¬ së vËt chÊt tèt sÏ gióp cho doanh nghiÖp ®Èy nhanh tiÕn ®é s¶n xuÊt vµ t¹o m«i tr-êng trong s¹ch cho ng-êi lao ®éng. Tõ ®ã hiÖu qu¶ lao ®éng t¨ng dÉn ®Õn t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Víi nhu cÇu thÞ tr-êng hiÖn nay kh¸ch hµng kh«ng chØ ®ßi hái s¶n phÈm chÊt l-îng mµ cßn h×nh thøc ph¶i hoµn mü. Do vËy, muèn c¹nh tranh vµ tån t¹i, doanh nghiÖp cÇn ph¶i chó träng ®Õn yÕu tè c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®Ó cã nh÷ng ®Çu tthÝch ®¸ng. 3.1.4. Nh©n tè nguyªn vËt liÖu. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nguyªn vËt liÖu lµ yÕu tè vËt chÊt ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc cung øng khèi l-îng hµng ho¸ sÏ quyÕt ®Þnh ®Õn quy m« kinh doanh cña doanh nghiÖp, nguyªn liÖu sÏ ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm hµng ho¸ b¸n ra. MÆt kh¸c, dù tr÷ nguyªn vËt liÖu qu¸ nhiÒu hoÆc qu¸ Ýt còng kh«ng tèt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nh÷ng nh©n tè nµy ®Òu cã ¶nh h-ëng ®Õn doanh thu tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña doanh nghiÖp, qua ®ã lµm ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh. 3.2. Nhãm nh©n tè bªn ngoµi doanh nghiÖp. §©y lµ nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan cã ¶nh h-ëng tÝch cùc hay tiªu cùc ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cã thÓ chia lµm hai nhãm sau: M«i tr-êng vÜ m«: lµ c¸c yÕu tè tù nhiªn, ®Þa lý, v¨n ho¸ - x· héi, c¸c yÕu tè kü thuËt, c«ng nghÖ, xu h-íng cña nÒn kinh tÕ, c¸c yÕu tè chÝnh trÞ, ph¸p luËt, m«i tr-êng quèc tÕ. M«i tr-êng vi m«: lµ c¸c yÕu tè g¾n liÒn víi tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp, doanh nghiÖp kh¸c nhau th× m«i tr-êng kinh doanh còng kh¸c nhau nh- kh¸ch hµng, nhµ cung cÊp vµ c¸c s¶n phÈm thay thÕ... II. C¸c quan ®iÓm vµ hÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1. C¸c quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ sù so s¸nh gi÷a ®Çu vµo vµ ®Çu ra, gi÷a chi phÝ bá ra vµ kÕt qu¶ thu ®-îc. Do ®ã, th-íc ®o hiÖu qu¶ lµ sù tiÕt kiÖm chi phÝ lao ®éng x· héi vµ tiªu chuÈn cña hiÖu qu¶ lµ viÖc tèi ®a ho¸ kÕt qu¶ hoÆc tèi thiÓu ho¸ chi phÝ dùa trªn c¸c nguån lùc s½n cã. Ngoµi ra khi ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ cßn ®-îc ph©n thµnh hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ x· héi. HiÖu qu¶ kinh tÕ: m« t¶ quan hÖ gi÷a lîi Ých kinh tÕ mµ chñ thÓ nhËn ®-îc vµ chi phÝ bá ra ®Ó nhËn ®-îc lîi Ých kinh tÕ ®ã theo môc tiªu ®· ®Æt ra. HiÖu qu¶ x· héi: lµ sù ph¶n ¸nh kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c môc tiªu vÒ mÆt x· héi nh-: gi¶i quyÕt lµm viÖc, t¨ng thu nhËp, nép ng©n s¸ch Nhµ n-íc, c¶i thiÖn m«i tr-êng kinh doanh... 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2.1. Yªu cÇu c¬ b¶n trong ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - X©y dùng hÖ thèng chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - TÝnh to¸n tæng hîp c¸c chØ tiªu. - §¸nh gi¸ chung vµ ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Thu nhËp ®Çy ®ñ: chÝnh x¸c c¸c th«ng tin vÒ gi¸ trÞ s¶n xuÊt, gi¸ trÞ gia t¨ng, chi phÝ trung gian, doanh thu, lîi nhuËn, lao ®éng b×nh qu©n, vèn ®Çu t-, vèn s¶n xuÊt kinh doanh.... - Dù b¸o xu h-íng s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi gian tíi vµ ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 2.2. HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2.2.1. ChØ tiªu hiÖu qu¶ kinh doanh tæng hîp. KÕt qu¶ ®Çu ra (doanh thu) HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh = Chi phÝ ®Çu vµo (Tæng chi phÝ) ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh søc s¶n xuÊt, søc sinh lêi b×nh qu©n cña ®Çu vµo trong thêi kú s¶n xuÊt kinh doanh, cø mét ®ång chi phÝ ®Çu vµo th× t¹o ra n ®ång kÕt qu¶ ë ®Çu ra. 2.2.2. ChØ tiªu lîi nhuËn. Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu = Lîi nhuËn sau thuÕ Doanh thu thuÇn §©y lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng ®Ó xÐt hiÖu qu¶ kinh tÕ mµ c¸c doanh nghiÖp th-êng dïng. ChØ tiªu nµy cho biÕt: cø mét ®ång doanh thu t¹o ra bao nhiªu ®ång l·i. 2.2.3. ChØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh. a. Sè vßng quay cña toµn bé vèn kinh doanh. Sè vßng quay cña toµn bé vèn kinh doanh = 6 Tæng doanh thu Vèn kinh doanh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh: b×nh qu©n trong kú vèn kinh doanh quay ®-îc mÊy vßng. Sè vßng quay vèn t¨ng chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn t¨ng vµ ng-îc l¹i. b. HiÖu suÊt sö dông vèn l-u ®éng. HiÖu suÊt sö dông vèn l-u ®éng = Lîi nhuËn Tæng vèn l-u ®éng ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø mét ®ång vèn l-u ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th× sÏ thu ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. c. Sè vßng lu©n chuyÓn vèn l-u ®éng trong n¨m. Sè vßng lu©n chuyÓn vèn l-u ®éng trong n¨m = Tæng doanh thu Tæng vèn l-u ®éng ChØ tiªu nµy cho chóng ta biÕt sè vèn l-u ®éng cña doanh nghiÖp quay ®-îc mÊy vßng trong kú. d. Møc sinh lêi vèn cè ®Þnh. Lîi nhuËn HiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh = Tæng vèn cè ®Þnh ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång vèn cè ®Þnh bá ra thu ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy th-êng ®-îc dïng ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l-îng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gi÷a c¸c thêi kú cña mét ®¬n vÞ. e. HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh. Lîi nhuËn HiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh = Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh BQ ChØ tiªu hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cho thÊy tõ mét ®ång gi¸ trÞ tµi s¶n sè ®Þnh trong kú t¹o ra ®-îc bao nhiªn ®ång lîi nhuËn, qua ®ã chóng ta biÕt ®-îc tr×nh ®é sö dông tµi s¶n cè ®Þnh trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2.2.4. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. Møc sinh lêi b×nh qu©n cña lao ®éng = Lîi nhuËn sau thuÕ Tæng sè lao ®éng tham gia ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh: cø mét lao ®éng tham gia th× t¹o ra ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngoµi ra chóng ta cã thÓ sö dông chØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n, doanh thu b×nh qu©n... ®Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é sö dông nguån nh©n lùc cña doanh nghiÖp. III. sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng chØ lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña bÊt kú x· héi nµo, mµ cßn lµ mèi quan t©m cña bÊt kú ai khi lµm bÊt cø viÖc g×, nhÊt lµ ®èi víi c¸c nhµ doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. §èi víi doanh nghiÖp, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng nh÷ng lµ th-íc ®o chÊt l-îng ph¶n ¸nh tr×nh ®é tæ chøc, qu¶n lý kinh doanh mµ cßn lµ vÊn ®Ò sèng cßn, quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp ®· thùc sù chñ ®éng trong kinh doanh, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr-êng, qua ®ã t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng, thóc ®Èy tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ, gi¶m ®-îc c¸c chi phÝ vÒ nh©n lùc vµ tµi lùc. N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®ång nghÜa víi ph¸t triÓn doanh nghiÖp theo chiÒu s©u, n©ng cao ®êi sèng ng-êi lao ®éng, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña x· héi vµ ®Êt n-íc. Tãm l¹i, c¬ chÕ thÞ tr-êng vµ ®Æc tr-ng cña nã ®· khiÕn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trë thµnh ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, nÕu kh«ng doanh nghiÖp sÏ bÞ ®µo th¶i. Do vËy n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh mang ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi víi b¶n th©n doanh nghiÖp vµ nÒn kinh tÕ. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng II Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cao su sao Vµng hµ néi. I. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty Cao su Sao vµng Hµ Néi. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Cao su Sao vµng Hµ Néi. Nhµ m¸y cao su Sao Vµng ®-îc khëi c«ng x©y dùng ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 1958 trong tæng thÓ khu c«ng nghiÖp Th-îng §×nh (gåm 3 nhµ m¸y cao su Sao Vµng - xµ phßng Hµ Néi - Thuèc l¸ Th¨ng long) vµ chÝnh thøc kh¸nh thµnh vµo ngµy 23 - 5 - 1960. Toµn bé c«ng tr×nh x©y dùng còng nh- trang thiÕt bÞ m¸y mãc ®-îc ChÝnh phñ Trung Quèc viÖn trî kh«ng hoµn l¹i. §©y lµ xÝ nghiÖp quèc doanh lín nhÊt, l©u ®êi nhÊt vµ duy nhÊt s¶n xuÊt s¨m lèp « t« cña ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm cao su cña miÒn B¾c ViÖt Nam. Tr¶i qua nhiÒu n¨m tån t¹i trong c¬ chÕ quan liªu bao cÊp (1960 - 1987) nhÞp ®é s¶n xuÊt cña nhµ m¸y lu«n t¨ng tr-ëng, sè lao ®éng t¨ng kh«ng ngõng, song s¶n phÈm ®¬n ®iÖu, chñng lo¹i nghÌo nµn, bé m¸y gi¸n tiÕp cång kÒnh, ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶, thu nhËp cña ng-êi lao ®éng thÊp, ®êi sèng gÆp nhiÒu khã kh¨n. N¨m 1988 - 1989, nhµ m¸y thùc hiÖn chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng. MÆc dï gÆp nhiÒu khã kh¨n nh-ng víi tinh thÇn s¸ng t¹o, ®oµn kÕt, nhÊt trÝ, nhµ m¸y ®· dÇn dÇn tho¸t ra t×nh tr¹ng khñng ho¶ng vµ ®i vµo s¶n xuÊt æn ®Þnh. Tõ n¨m 1990, thu nhËp cña ng-êi lao ®éng t¨ng lªn, nhµ m¸y ®· tõng b-íc hoµ nhËp ®-îc víi c¬ chÕ míi. Tõ n¨m 1991 ®Õn nay, nhµ m¸y ®· kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ trÝ cña m×nh lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, doanh thu vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch n¨m sau cao h¬n n¨m trø¬c, thu nhËp còng nh- ®êi sèng v¨n ho¸, tinh thÇn cña ng-êi lao ®éng kh«ng ngõng ®-îc c¶i thiÖn. Ngµy 27 - 8 - 1992, Bé c«ng nghiÖp NÆng ®· ra quyÕt ®Þnh sè 645/CNNg ®æi tªn lµ nhµ m¸y thµnh C«ng ty cao su Sao Vµng vµ ngµy 1 - 1 - 1993 nhµ m¸y chÝnh thøc sö dông con dÊu mang tªn C«ng ty cao su Sao Vµng. Ngµy 5 - 5 - 1993 theo 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quyÕt ®Þnh sè 215 Q§/TCN§T cña Bé c«ng nghiÖp cho thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®Ó chuyªn m«n ho¸ ®èi t-îng qu¶n lý, ngµy 20 - 12 - 1995, Thñ t-íng ChÝnh phñ ra quyÕt ®Þnh sè 835/TTg vµ N§ 02 /CP ngµy 21 - 1 - 1996 phª chuÈn ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty ho¸ chÊt ViÖt Nam... Do vËy, C«ng ty cao su Sao Vµng ®-îc ®Æt d-íi sù qu¶n lý trùc tiÕp cña tæng c«ng ty ho¸ chÊt ViÖt Nam. - Tªn giao dÞch ViÖt Nam: C«ng ty cao su Sao Vµng Hµ Néi. - Tªn giao dÞch quèc tÕ: SaoVang Rubber Company. - Trô së chÝnh: 231 ®-êng NguyÔn Tr·i - QuËn Thanh Xu©n - Hµ Néi. 2. C¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty. * Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty cao su Sao Vµng. Trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ tæ chøc tiªu thô s¨m lèp, c¸c lo¹i s¶n phÈm tõ cao su. Nghiªn cøu, n¾m v÷ng nhu cÇu thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc trong mçi thêi kú ®Ó x©y dùng chiÕn l-îc s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp. B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn kinh doanh, sö dông cã hiÖu qu¶ vµ tiÕt kiÖm c¸c nguån vèn. Thùc hiÖn liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ kinh doanh trong vµ ngoµi n-íc ®Ó më réng, ph¸t triÓn thÞ tr-êng. 3. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh vµ nhiÖm vô mµ cÊp trªn giao, viÖc tæ chøc x©y dùng bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®ßi hái ®¸p øng ®-îc nhu cÇu vÒ mÆt nh©n lùc còng nh- chÊt l-îng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. S¬ ®å 1: M« h×nh tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty cao su Sao Vµng Hµ Néi. (Trang bªn) - Gi¸m ®èc c«ng ty: chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña c«ng ty. - 5 Phã gi¸m ®èc gióp viÖc trùc tiÕp cho gi¸m ®èc, trong ®ã: Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt: Phô tr¸ch khèi s¶n xuÊt Phã gi¸m ®èc kü thuËt: Phô tr¸ch khèi kü thuËt Phã gi¸m ®èc kinh doanh: Phô tr¸ch khèi kinh doanh 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phã gi¸m ®èc xuÊt nhËp khÈu: Phô tr¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i. Phã gi¸m ®èc x©y dùng c¬ b¶n: Phô tr¸ch vÊn ®Ò x©y dùng c¬ b¶n trong c«ng ty. - C¸c phßng ban chøc n¨ng:  Phßng kü thuËt c¬ n¨ng: ChÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé c¬ khÝ, n¨ng l-îng ®éng lùc vµ an toµn trong c«ng ty.  Phßng kü thuËt cao su: ChÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé kü thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cao su, nghiªn cøu chÕ t¹o s¶n phÈm míi theo yªu cÇu cña thÞ tr-êng.  Phßng KCS: Cã nhiÖm vô kiÓm tra chÊt l-îng c¸c mÎ luyÖn, kiÓm tra chÊt l-îng c¸c s¶n phÈm nhËp kho.  Phßng x©y dùng c¬ b¶n: Cã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p, c¸c ®Ò ¸n ®Çu t- theo chiÒu réng, chiÒu s©u, theo kÕ ho¹ch ®· ®Þnh tr×nh dù ¸n kh¶ thi vÒ kÕ ho¹ch x©y dùng, phô tr¸ch x©y dùng c¬ b¶n.  Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Tæ chøc, qu¶n lý nh©n sù, lËp kÕ ho¹ch tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng vµ thùc hiÖn quyÕt to¸n hµng n¨m, gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ng-êi lao ®éng, tuyÓn dông, ®µo t¹o, n©ng bËc cho ng-êi lao ®éng, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng thi ®ua khen th-ëng, kû luËt vµ c«ng t¸c.  Phßng ®iÒu ®é: §«n ®èc, quan s¸t tiÕn ®é s¶n xuÊt kinh doanh ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt cã sè liÖu hµng ngµy, hµng tuÇn, hµng th¸ng ®Ó c«ng ty cã ph-¬ng ¸n kÞp thêi.  Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Gi¶i quyÕt toµn bé c¸c vÊn ®Ò vÒ ho¹ch to¸n tµi chÝnh, tiÒn tÖ, lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ quyÕt to¸n tµi chÝnh hµng n¨m.  Phßng ®èi ngo¹i xuÊt nhËp khÈu: NhËp khÈu vËt t- hµng ho¸ cÇn thiÕt mµ trong n-íc ch-a s¶n xuÊt ®-îc hoÆc ®· s¶n xuÊt ®-îc nh-ng chÊt l-îng ch-a ®¹t yªu cÇu xuÊt khÈu s¶n phÈm cña c«ng ty.  Phßng kÕ ho¹ch vËt t-: LËp, tr×nh duyÖt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng th¸ng, hµng n¨m, mua s¾m vËt t- thiÕt bÞ cho s¶n xuÊt kinh doanh.  Phßng tiÕp thÞ b¸n hµng: Tiªu thô s¶n phÈm vµ lµm c«ng t¸c tiÕp thÞ qu¶ng c¸o. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Phßng qu©n sù b¶o vÖ: Cã nhiÖm vô b¶o vÖ tµi s¶n, vËt t- hµng ho¸ còng nh- con ng-êi trong c«ng ty, phßng chèng ch¸y næ, x©y dùng vµ huÊn luyÖn lùc l-îng d©n qu©n tù vÖ hµng n¨m.  Phßng ®êi sèng: Kh¸m ch÷a bÖnh cho c«ng nh©n viªn, thùc hiÖn kÕ ho¹ch phßng dÞch, s¬ cÊp c¸c tr-êng hîp tai n¹n, bÖnh nghÒ nghiÖp... Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty Cao su Sao vµng ®-îc tæ chøc thùc hiÖn ë 4 xÝ nghiÖp s¶n xuÊt chÝnh, chi nh¸nh cao su Th¸i B×nh, nhµ m¸y pin cao su Xu©n Hoµ vµ mét sè xÝ nghiÖp phô trî.  XÝ nghiÖp cao su sè 1: Chuyªn s¶n xuÊt s¨m lèp xe m¸y, b¨ng t¶i,gio¨ng cao su, d©y curoa, cao su chèng ¨n mßn, èng cao su...  XÝ nghiÖp cao su sè 2: Chuyªn s¶n xuÊt lèp xe c¸c lo¹i, ngoµi ra cßn cã ph©n x-ëng s¶n xuÊt tanh xe ®¹p.  XÝ nghiÖp cao su sè 3: Chuyªn s¶n xuÊt s¨m lèp « t«, sÈn xuÊt thö nghiÖm lèp m¸y bay d©n dông vµ qu©n sù.  XÝ nghiÖp cao su sè 4: Chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¨m xe ®¹p.  Chi nh¸nh cao su Th¸i B×nh: Chuyªn s¶n xuÊt s¨m lèp xe ®¹p (phÇn lín lµ s¨m lèp xe thå) n»m trªn ®Þa bµn tØnh Th¸i B×nh.  Nhµ m¸y pin - cao su Xu©n Hoµ: Cã nhiÖm vô s¶n xuÊt pin kh« mang nh·n hiÖu "con sãc", ¾c quy, ®iÖn cùc, chÊt ®iÖn ho¸ häc vµ mét sè thiÕt bÞ ®iÖn n»m t¹i tØnh VÜnh Phóc. C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt phô trî.  XÝ nghiÖp n¨ng l-îng: Cã nhiÖm vô cung cÊp h¬i nÐn, h¬i nãng vµ n-íc cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cho toµn c«ng ty.  XÝ nghiÖp c¬ ®iÖn: Cung cÊp ®iÖn m¸y, l¾p ®Æt, söa ch÷a vÒ ®iÖn cho c¸c xÝ nghiÖp vµ toµn c«ng ty.  Ph©n x-ëng kiÕn thiÕt néi bé vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp: Cã nhiÖm vô x©y dùng vµ kiÕn thiÕt néi bé, söa ch÷a c¸c tµi s¶n cè ®Þnh vµ lµm s¹ch c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc.  Nhµ m¸y cao su NghÖ An: Chuyªn s¶n xuÊt s¨m lèp xe ®¹p c¸c lo¹i. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Cao su Sao vµng. 1. Nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 1.1. M¸y mãc thiÕt bÞ vµ quy tr×nh c«ng nghÖ. 1.1.1. M¸y mãc thiÕt bÞ. B¶ng 1: Mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ chñ yÕu cña c«ng ty STT Tªn m¸y mãc thiÕt bÞ N¨m ®-a vµo sö dông N-íc s¶n xuÊt 1 M¸y luyÖn c¸c lo¹i 1960, 1975, 1992 Trung Quèc, liªn X«, ViÖt Nam 2 M¸y c¸n c¸c lo¹i 1971, 1976, 1983 Trung Quèc 3 M¸y Thµnh h×nh lèp 1975,1995,1996,1999, 2000 Trung Quèc, §µi loan 4 M¸y ®Þnh h×nh 1989, 1999 §µi loan,Trung Quèc, ViÖt Nam 5 M¸y l-u ho¸ c¸c lo¹i 1965,1987,1993,1999, 2000 Liªn X«,Trung Quèc,§µi loan, ViÖt Nam 6 M¸y ®ét, dËp tanh 1976, 1979, 1993 ViÖt Nam 7 M¸y c¾t v¶i 1973, 1977, 1990, 2000 ViÖt Nam,Trung Quèc, §µi loan 8 M¸y nÐn khÝ 1992, 1993, 1996, 2000 ViÖt Nam, Mü, Thuþ §iÓn, BØ 9 C¸c lo¹i khu«n 1971, 1993, 1996 §µi loan, Trung Quèc, ViÖt Nam 10 M¸y Ðp, m¸y nèi ®Çu 1961, 1983, 1985 Trung Quèc 11 Nåi h¬i 1999, 2000 §øc 12 Xe n©ng 2000 Nam TriÒu Tiªn 13 M¸y bäc xèp 1996 Trung Quèc Nguån: phßng kü thuËt c¬ n¨ng C«ng ty cao su Sao Vµng lµ c«ng tr×nh do Nhµ n-íc vµ nh©n d©n Trung Quèc gióp ®ì thµnh lËp, v× vËy ngay tõ khi míi ra ®êi toµn bé m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ ®Òu ®-îc nhËp vÒ tõ Trung Quèc. Ngµy nay phÇn lín c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty vÉn lµ cña Trung Quèc. Ngoµi ra cßn cã thªm mét sè m¸y mãc cña §µi loan, BØ, liªn X«, ViÖt Nam.... Nh×n chung vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ kü thuËt cña C«ng ty cao su Sao Vµng do tr-íc ®©y ®-îc trang bÞ gi÷a lao ®éng c¬ khÝ vµ thñ c«ng, c¸c d©y truyÒn m¸y mãc ë d¹ng b¸n tù ®éng, cã nh÷ng m¸y mãc ®· khÊu hao hÕt nh-ng vÉn cßn sö dông. Do ®ã m¸y mãc ®Õn nay phÇn lín ®· l¹c hËu, mét sè m¸y mãc kh«ng cßn phï hîp víi quy tr×nh c«ng nghÖ ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ tr-êng vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm. Tuy nhiªn trong nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y, c«ng ty ®· tiÕn hµnh ®Çu 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 t- theo chiÒu s©u, ®æi míi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. Trong hai n¨m 1995 - 1996 c«ng ty ®· ®Çu t- h¬n 50 tû ®ång cho x©y dùng c¬ b¶n vµ mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ. C«ng ty còng ®· rÊt chó ý ®Õn vÊn ®Ò ®æi míi m¸y mãc c«ng nghÖ. Tuy vËy vÉn ch-a ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®æi míi toµn bé c«ng nghÖ. 1.1.2. Quy tr×nh c«ng nghÖ. S¬ ®å 2: S¬ ®å d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt lèp (xem trang bªn). Quy tr×nh, c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty cao su Sao Vµng lµ quy tr×nh s¶n xuÊt liªn tôc qua nhiÒu giai ®o¹n chÕ biÕn, song chu kú s¶n xuÊt ng¾n. Do ®ã viÖc s¶n xuÊt mét s¶n phÈm n»m khÐp kÝn trong mét ph©n x-ëng. §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tæ chøc, s¾p xÕp còng nh- viÖc bè trÝ lao ®éng phï hîp. MÆc dï c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng (cã trªn 100 mÆt hµng) nh-ng mçi xÝ nghiÖp tham gia, mét hay nhiÒu lo¹i s¶n phÈm v× tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm nµy ®Òu s¶n xuÊt tõ cao su. V× vËy quy tr×nh c«ng nghÖ nãi chung t-¬ng ®èi gièng nhau. 1.2. T×nh h×nh nguyªn vËt liÖu. Nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty mang tÝnh ®a d¹ng vµ phøc t¹p, ®ã lµ nh÷ng nguyªn tè ho¸ häc, chÊt v« c¬, h÷u c¬. §Ó t¹o ra mét s¶n phÈm ph¶i cã nh÷ng nguyªn vËt liÖu nh-: cao su, (thiªn nhiªn + tæng hîp); chÊt l-u ho¸ (l-u huúnh), chÊt xóc tiÕn (D, M, DM, axÝtstearic); chÊt phßng l·o (D, CS, RD + 4026); chÊt phßng tù l-u (AP) chÊt ®én (than ®en, bét than BaSO4, cao lanh), chÊt lµm mÒm (parafin, Alep NUX654), v¶i mµnh, tanh c¸c lo¹i, c¸c nguyªn vËt liÖu phô (x¨ng c«ng nghÖ, v¶i lãt, nilon bäc, van « t«, xe m¸y, oxit kÏm...) Trong ®ã nguån trong n-íc chØ cã mét sè nguyªn vËt liÖu nh-: cao su tù nhiªn, dÇu th«ng, «xit kÏm, bét than, xµ phßng, v¶i lãt... cßn hÇu hÕt ph¶i nhËp khÈu. Ph-¬ng thøc nhËp khÈu cña c«ng ty ®-îc thùc hiÖn theo hai c¸ch: c«ng ty nhËp trùc tiÕp cña n-íc ngoµi víi khèi l-îng lín theo c¸ch nµy c«ng ty cã thÓ tiÕp kiÖm ®-îc chi phÝ. C«ng ty nhËp th«ng qua nhµ trung gian víi sè l-îng nhá, víi c¸ch nµy c«ng ty cã thÓ tr¸nh ®-îc rñi ro kh«ng mÊt thêi gian nh-ng chi phÝ cao. 1.3. §Æc ®iÓm vÒ vèn. T×nh tr¹ng thiÕu vèn ®Ó ®Çu t- ®æi míi c«ng nghÖ, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng lµ t×nh tr¹ng chung cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. C«ng ty cao su Sao Vµng còng n»m trong t×nh tr¹ng nµy, nh-ng víi sù nç lùc cña m×nh, c«ng ty ®· 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kh«ng ngõng t×m c¸c biÖn ph¸p t¨ng vèn s¶n xuÊt kinh doanh b»ng nhiÒu h×nh thøc nh-: vay tÝn dông th-¬ng m¹i, huy ®éng vèn tõ chÝnh tËp thÓ ng-êi lao ®éng (32 tû VN§), thu hót ODA n-íc ngoµi (gÇn ®©y cã vay tõ nguån OAD cña Trung Quèc). Do ®ã vèn s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ngõng t¨ng qua c¸c n¨m. B¶ng 2: T×nh h×nh vèn kinh doanh cña c«ng ty §¬n vÞ tÝnh: ngh×n ®ång ChØ tiªu 1998 1999 % Tæng vèn 2000 1998 1999 2000 Tæng vèn kinh doanh 78.487.460 79.486.420 86.234.000 100 100 100 Vèn l-u ®éng 11.500.000 11.800.000 12.100.000 14,7 14,84 14,03 Vèn cè ®Þnh 66.987.460 67.686.420 74.134.000 85,3 85,16 85,97 (Nguån: phßng tµi chÝnh kÕ to¸n) Vèn cè ®Þnh qua 3 n¨m liªn tôc ®Òu t¨ng vÒ tuyÖt ®èi vµ t-¬ng ®èi, n¨m 1999 so víi n¨m 1998 t¨ng 1,04%, n¨m 2000 so víi n¨m 1999 t¨ng 9,53%. NhvËy trong 3 n¨m liÒn vèn cè ®Þnh ®Òu t¨ng ®iÒu ®ã chøng tá viÖc ®Çu t- ®æi míi c«ng nghÖ lu«n ®-îc chó ý. Tuy nhiªn vÒ vèn l-u ®éng ta thÊy qua 3 n¨m t¨ng chËm ®iÒu ®ã kh«ng cã nghÜa lµ lý gi¶i nhu cÇu vÒ vèn l-u ®éng cña c«ng ty kh«ng cao mµ nhu cÇu nµy ®èi víi c«ng ty lµ rÊt lín ®Ó ®¶m b¶o sù t¨ng tr-ëng s¶n xuÊt trong t-¬ng lai cña c«ng ty. 1.4. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng C«ng ty cao su Sao Vµng cã quy m« s¶n xuÊt lín nªn ®éi ngò lao ®éng trùc tiÕp chiÕm ®a sè. C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn ®éi ngò lao ®éng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp, c«ng ty lu«n coi con ng-êi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh, nªn l·nh ®¹o c«ng ty ®· chó träng ®Õn tæ chøc s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt, ®Æc biÖt lùa chän vµ ®µo t¹o båi d-ìng ®éi ngò c¸n bé chñ chèt. Qua b¶ng 3 ta thÊy c¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty ®· biÕn ®æi c¶ chÊt vµ l-îng, lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc t¨ng c¶ vÒ tuyÖt ®èi vµ t-¬ng ®èi. N¨m 1998 cã 214 ng-êi chiÕm 10,4%, ®Õn n¨m 2000 cã 309 ng-êi chiÕm 11,8% sè lao ®éng gi¸n tiÕp gi¶m tõ 385 ng-êi n¨m 1998 chiÕm 18,6% xuèng 325 ng-êi n¨m 2000 chiÕm 12,4%. Sè lao ®éng trùc tiÕp t¨ng tõ 1681 ng-êi n¨m 1998 chiÕm 81,4% lªn 2304 ng-êi n¨m 2000 chiÕm 87,6%. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng 3: T×nh h×nh lao ®éng cña c«ng ty 1998 DiÔn gi¶i Sè l-îng Tæng sè lao ®éng 1999 % Sè l-îng 2000 % Sè l-îng Tû lÖ t¨ng gi¶m % 99/98 00/99 B×nh qu©n 2066 100 2384 100 2629 100 318 245 281,5 Sè lao ®éng trùc tiÕp 1681 81,4 2062 86,5 2304 87,6 381 242 311,5 Sè lao ®éng gi¸n tiÕp 385 18,6 322 13,5 325 12,4 -63 3 -30 §¹i häc, trªn ®¹i häc 214 10,4 245 10,3 309 11,8 31 64 47,5 Trung cÊp 171 8,2 176 7,4 184 7,0 5 8 6,5 PTTH, CS 1681 81,4 1963 82,3 2136 81,2 282 173 227,5 1280 61,9 1540 64,6 1646 62,6 260 106 183 786 38,1 844 35,4 983 37,4 58 193 98,5 Ph©n theo tÝnh chÊt sö dông Ph©n theo tr×nh ®é Ph©n theo giíi tÝnh Sè lao ®éng nam Sè lao ®éng n÷ Thu nhËp b×nh qu©n (1000®/ng-êi/ th¸ng) 1.250 1320 1.398 (Nguån: sè liÖu phßng tæ chøc hµnh chÝnh) Tuy nhiªn ®éi ngò c«ng nh©n trÎ tuy ®-îc bæ sung song cßn Ýt, ®µo t¹o ch-a hoµn chØnh, c«ng nh©n lín tuæi ®«ng, cßn h¹n chÕ vÒ søc khoÎ, vµ tr×nh ®é ch-a theo kÞp ®-îc yªu cÇu cña nÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. HiÖu qu¶ cña bé m¸y qu¶n lý cßn ch-a cao do thiÕu nh÷ng c¸n bé ®Çu ngµnh, chuyªn gia cã n¨ng lùc, kinh nghiÖm vµ chuyªn m«n giái. VÒ mÆt tiÒn l-¬ng c«ng ty ®· ¸p dông nhiÒu h×nh thøc tr¶ l-¬ng hîp lý, ph¶n ¸nh ®óng gi¸ trÞ søc lao ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, tõ ®ã t¹o ®-îc t©m lý vµ do ®ã n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn râ rÖt. Víi c«ng nh©n s¶n xuÊt c«ng ty tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm, víi c¸n bé qu¶n lý tr¶ l-¬ng theo thêi gian, c«ng nh©n b¸n hµng, dÞch vô, thñ kho tr¶ l-¬ng theo c«ng viÖc hoµn thµnh. 1.5. §Æc ®iÓm vÒ s¶n xuÊt cña c«ng ty S¶n phÈm cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, qui c¸ch cã khèi l-îng lín (hiÖn cã gÇn 100 mÆt hµng) ®iÒu nµy cho phÐp c«ng ty cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu cña mäi ®èi t-îng kh¸ch hµng, gi¶m rñi ro trong kinh doanh vµ còng ®ßi hái c«ng ty ph¶i th-êng xuyªn c¶i tiÕn ®æi míi mÉu m·, kÝch th-íc, chñng lo¹i th× míi cã thÓ 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gi÷ v÷ng vµ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô cña m×nh. Mét sè s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty nh-: s¨m lèp xe ®¹p, xe m¸y, x¨m lèp « t«, ®å cao su, ñng b¶o hé lao ®éng... c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty phÇn lín lµ t- liÖu dïng thiÕt yÕu nhÊt lµ ë ViÖt Nam hiÖn nay, nªn co thuËn lîi trong tiªu thô do nhu cÇu th-êng xuyªn. 1.6. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm - thÞ tr-êng - kh¸ch hµng. VÒ s¶n phÈm: Cao su vµ nh÷ng s¶n phÈm chÕ biÕn tõ cao su cã vai trß rÊt quan träng trong ngµnh c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp nãi chung ®Æc biÖt lµ ngµnh giao th«ng vËn t¶i. Cao su víi tÝnh n¨ng ®Æc tr-ng quý b¸u nhÊt lµ cã "®µn tÝnh" caovµ cã tÝnh n¨ng c¬ lý tèt nh- søc bÒn lín, Ýt bÞ mµi mßn, kh«ng thÊm n-íc... nªn ®-îc coi lµ nguyªn liÖu lý t-ëng mµ ch-a cã mét nguyªn liÖu nµo thay thÕ ®-îc ®Ó s¶n xuÊt s¨m lèp. VÒ thÞ tr-êng: §èi víi thÞ tr-êng trong n-íc th× víi kh¶ n¨ng cña mét doanh nghiÖp lín cã qu¸ tr×nh kinh doanh l©u dµi nªn c«ng ty ®· cã m¹ng l-íi tiªu thô réng kh¾p trong c¶ n-íc víi 6 chi nh¸nh (Th¸i B×nh, thµnh phè Hå ChÝ Minh, Quy Nh¬n, Qu¶ng B×nh, NghÖ An, Qu¶ng Ninh) vµ h¬n 200 ®¹i lý, hiÖn chiÕm kho¶ng 60% thÞ phÇn toµn quèc vÒ ngµnh hµng cao su, ®Æc biÖt lµ s¨m lèp xe ®¹p, xe m¸y, « t«. MÆt kh¸c c«ng ty cã mét kh¶ n¨ng tµi chÝnh v÷ng m¹nh cïng uy tÝn vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm mang nh·n hiÖu "Sao Vµng" nªn t¹o thuËn lîi cho viÖc c¹nh tranh më réng thÞ tr-êng. Víi mét m¹ng l-íi réng kh¾p ®· gióp cho c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®-îc ph©n phèi vµ tiªu thô thuËn lîi trªn toµn quèc. Mét ®Æc ®iÓm næi bËt lµ thÞ tr-êng s¶n phÈm cña c«ng ty mang tÝnh thêi vô, mïa nãng th-êng l-îng tiªu thô x¨m lèp nhiÒu h¬n mïa m-a, ngoµi ra thÞ tr-êng s¶n phÈm cña c«ng ty phô thuéc vµo sù ph©n chia ®Þa lý, ë thÞ tr-êng ®ång b»ng ven biÓn n«ng th«n - s¶n phÈm chñ yÕu lµ s¨m lèp xe ®¹p vµ ph¶i cã ®é bÒn, dµy, ë thµnh phè cã ®iÒu kiÖn giao th«ng thuËn lîi nªn lèp « t«, xe m¸y tiªu thô nhiÒu h¬n. Tõ tr-íc ®Õn nay, thÞ tr-êng träng ®iÓm cña c«ng ty vÉn lµ thÞ tr-êng miÒn B¾c, trong ®ã lín nhÊt lµ Hµ Néi. ThÞ tr-êng miÒn Trung vµ miÒn Nam ®Çy tiÒm n¨ng, mÆc dï ®· ®-îc më réng, nh-ng vÉn ch-a ®-îc khai th¸c t-¬ng xøng. ThÞ tr-êng n-íc ngoµi: Tr-íc n¨m 1988 s¶n phÈm cña c«ng ty cã xuÊt khÈu sang mét sè n-íc nh-: M«ng Cæ, Anbani, Cu Ba vµ mét sè n-íc thuéc liªn X« vµ 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §«ng ¢u, nh-ng tõ khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr-êng, t×nh h×nh liªn X«, §«ng ¢u biÕn ®æi m¹nh c¸c hiÖp ®Þnh ký kÕt bÞ ph¸ vì nªn ho¹t ®éng xuÊt khÈu trªn kh«ng cßn tiÕp tôc n÷a. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®-îc xuÊt khÈu h¹n chÕ sang mét sè n-íc Ch©u ¸ vµ Ch©u ¢u. ThÞ tr-êng thÕ giíi rÊt réng lín mµ víi viÖc xuÊt khÈu nh- hiÖn t¹i lµ mét h¹n chÕ lín víi ho¹t ®éng tiªu thô cña c«ng ty. §©y lµ mét nguyªn nh©n c¨n b¶n lµ s¶n phÈm ch-a ®¸p øng ®-îc chÊt l-îng vµ thÈm mü theo yªu cÇu xuÊt khÈu. Trong nh÷ng n¨m tíi, c«ng ty tiÕp tôc ®Çu tchiÒu s©u ®Ó t¨ng c-êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®em l¹i vÞ thÕ cho s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng khu vùc vµ thÕ giíi trong mét t-¬ng lai gÇn. VÒ kh¸ch hµng: kh¸ch hµng cña c«ng ty thuéc mäi ®èi t-îng tËp thÓ, c¬ quan, c¸ nh©n, ®¹i lý cã khèi l-îng hiÖn t¹i vµ t-¬ng lai rÊt lín. Ngoµi ra c«ng ty më réng ®-îc thÞ tr-êng xuÊt khÈu th× con sè nµy t-¬ng lai v« cïng lín. 1.7. §Æc ®iÓm vÒ lîi thÕ c¹nh tranh. Lîi thÕ c¹nh tranh cña c«ng ty lµ uy tÝn cña s¶n phÈm mang nh·n hiÖu "Sao vµng". Tr¶i qua 40 n¨m ho¹t ®éng, c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®· tõng phôc vô cho cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü vµ cho ®Õn tËn ngµy nay, nh·n hiÖu "Sao vµng" ®· ¨n s©u vµo t©m t- ng-êi tiªu dïng mµ khi nghÜ ®Õn nã ng-êi ta ®· biÕt ®Êy lµ c¸c s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao. Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng c¹nh tranh gay g¾t nh- hiÖn nay cã ®-îc mét lîi thÕ c¹nh tranh lµ cã mét vò khÝ rÊt ®¸ng gi¸. Ng-êi tiªu dïng sÏ dÔ dµng chÊp nhËn h¬n víi nh÷ng s¶n phÈm ®· cã uy tÝn lîi thÕ nµy ¶nh h-ëng tÝch cùc ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô cña c«ng ty, ®-a s¶n phÈm cña c«ng ty ngµy cµng ®Õn tËn tay ng-êi tiªu dïng. 2. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 2.1. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty qua c¸c chØ tiªu tæng hîp. Nhãm chØ tiªu hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh tæng hîp lµ nh÷ng chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh doanh mét c¸ch tæng qu¸t cña toµn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. B»ng viÖc sö dông c¸c chØ tiªu nµy ta cã thÓ ®¸nh gi¸ trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp tr×nh ®é sö dông c¸c yÕu tè tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¸c chØ tiªu ®-îc ph¶n ¸nh qua b¶ng 4. 2.1.1. ChØ tiªu tØ suÊt lîi nhuËn trªn tæng chi phÝ. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cã bao nhiªu ®ång lîi nhuËn mµ c«ng ty thu ®-îc tõ mét ®ång chi phÝ mµ c«ng ty bá ra. §©y lµ mét chØ tiªu tæng hîp ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, tr×nh ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt l-îng hµng ho¸ vµ n©ng cao tr×nh ®é sö dông vèn vµ tæ chøc kinh doanh cña c«ng ty. Møc doanh lîi cµng cao tøc lµ hiÖu qu¶ cµng cao, kh¶ n¨ng tÝch luü cµng lín, lîi Ých dµnh cho ng-êi lao ®éng cµng nhiÒu. ë C«ng ty cao su Sao Vµng, n¨m 1998 cø mét ®ång chi phÝ bá ra s¶n xuÊt kinh doanh th× l·i ®-îc 0,0506 ®ång, n¨m 1999 mét ®ång chi phÝ bá ra l·i ®-îc 0,01536 ®ång, gi¶m h¬n n¨m 1998 lµ 0,03524 ®ång n¨m 2000 l·i 0,01232 ®ång gi¶m h¬n n¨m 1999 sè tiÒn lµ 0,00304 ®ång ®¹t 80,2%. 2.1..2. ChØ tiªu lîi nhuËn trªn tæng doanh thu. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh c«ng ty thu ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn trªn mét ®ång doanh thu thuÇn. ChØ tiªu nµy cµng cao th× hiÖu qu¶ kinh tÕ cña doanh nghiÖp cµng cao, biÓu hiÖn qua c¸c n¨m nh- sau: N¨m 1998 cø mét ®ång doanh thu th× c«ng ty thu ®-îc 0,04816 ®ång lîi nhuËn. N¨m 1999 cø mét ®ång doanh thu ®em l¹i 0,01513 ®ång gi¶m h¬n n¨m 1998 lµ 0,03303 ®ång. N¨m 2000 l·i 0,01217 ®ång gi¶m h¬n 0,00296 ®ång so víi n¨m 1999 ®¹t 80,4%. 2.1..3. ChØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ. §©y lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ ®o l-êng trùc tiÕp hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, ph¶n ¸nh c«ng ty thu ®-îc bao nhiªu ®ång doanh thu thuÇn trªn mét ®ång chi phÝ ®Çu vµo bá ra trong mét n¨m. chØ tiªu nµy cµng lín nghÜa lµ tr×nh ®é sö dông c¸c nguån lùc tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cµng tèt vµ ng-îc l¹i chØ tiªu nµy cµng nhá th× tr×nh ®é sö dông c¸c yÕu tè chi phÝ cµng kÐm hiÖu qu¶. N¨m 1998 cø mét ®ång chi phÝ bá ra th× thu vÒ ®-îc 1,05061 ®ång doanh thu. N¨m 1999 thu ®-îc 1,01536 ®ång gi¶m h¬n n¨m 1998 lµ 0,03525 ®ång. N¨m 2000 thu ®-îc 1,01232 ®ång gi¶m h¬n n¨m 1999 lµ 0,00304 ®ång, ®¹t 99,7%. Tãm l¹i: qua 3 chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh doanh tæng hîp trªn cña C«ng ty cao su Sao Vµng cho chóng ta thÊy hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng 19
- Xem thêm -