Tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty cổ phần giầy hưng yên

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 83 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Kinh tÕ thÞ tr-êng lµ viÖc tæ chøc nÒn kinh tÕ x· héi dùa trªn c¬ së mét nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. ThÞ tr-êng lu«n më ra c¸c c¬ héi kinh doanh míi, nh-ng ®ång thêi còng chøa ®ùng nh÷ng nguy c¬ ®e do¹ cho c¸c doanh nghiÖp. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng tr-íc qui luËt c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ thÞ tr-êng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i vËn ®éng, t×m tßi mét h-íng ®i cho phï hîp. ViÖc ®øng v÷ng nµy chØ cã thÓ kh¼ng ®Þnh b»ng c¸ch ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ, lµ mét chØ tiªu chÊt l-îng tæng hîp. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh lµ qu¸ tr×nh so s¸nh gi÷a chi phÝ bá ra vµ kÕt qu¶ thu vÒ víi môc ®Ých ®· ®-îc ®Æt ra vµ dùa trªn c¬ së gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ nµy: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh- thÕ nµo? vµ s¶n xuÊt cho ai? Do ®ã viÖc nghiªn cøu vµ xem xÐt vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu ®èi víi mçi doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh kinh doanh hiÖn nay. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®ang lµ mét bµi to¸n khã ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn, ®©y lµ mét vÊn ®Ò cã ý nghÜa quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã ®é nh¹y bÐn, linh ho¹t cao trong qóa tr×nh kinh doanh cña m×nh. V× vËy, qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty cæ phÇn giÇy H-ng Yªn, víi nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch luü ®-îc cïng víi sù nhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy cho nªn em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty cæ phÇn giÇy H-ng Yªn” lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh. Thùc ra ®©y lµ mét vÊn ®Ò cã néi dung rÊt réng v× vËy trong chuyªn ®Ò nµy em chØ ®i vµo thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty vµ ®-a ra mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Néi dung chuyªn ®Ò bao gåm c¸c phÇn sau: SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn I: Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty cæ phÇn giÇy H-ng Yªn PhÇn II: thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty cæ phÇn giÇy H-ng Yªn PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty cæ phÇn giÇy H-ng Yªn Chuyªn ®Ò nµy ®-îc hoµn thµnh d-íi sù h-íng dÉn tËn t×nh cña gi¶ng viªn ph¹m thÞ hång vinh vµ c¸c c¸n bé cña C«ng ty cæ phÇn giÇy H-ng Yªn. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n nh÷ng sù gióp ®ì quÝ b¸u ®ã. PhÇn I kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty cæ phÇn giÇy h-ng yªn I. LÞch sö h×nh thµnh vµ c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn chÝnh cña C«ng ty SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1. LÞch sö h×nh thµnh cña C«ng ty C«ng ty cæ phÇn giÇy H-ng Yªn, tr-íc ®ã lµ doanh nghiÖp Nhµ n-íc mang tªn c«ng ty giÇy H-ng Yªn ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 757/Q§ - UB ngµy 14/7/1994 cña UBND tØnh H¶i H-ng (nay lµ tØnh H-ng Yªn), tiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp dÖt th¶m xuÊt khÈu Lùc §iÒn, quyÕt ®Þnh ®æi tªn sè 1726/Q§ UB cña UBND tØnh H-ng Yªn ngµy 8/4/1998 ®æi tªn c«ng ty thµnh c«ng ty giÇy H-ng Yªn. Theo quyÕt ®Þnh sè 1061/ Q§- UB cña UBND tØnh H-ng Yªn ngµy 02/ 11/ 2004 c«ng ty giÇy H-ng Yªn ®· cæ phÇn hãa 100% vµ ®æi tªn thµnh c«ng ty cæ phÇn giÇy H-ng Yªn. 2. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn chÝnh cña C«ng ty C«ng ty cæ phÇn giÇy H-ng Yªn cã qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cho ®Õn nay ®· h¬n 30 n¨m, cã thÓ chia qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty thµnh nh÷ng giai ®o¹n cô thÓ trªn c¬ së nh÷ng nÐt ®Æc tr-ng vµ thµnh qu¶ tiªu biÓu cña tõng giai ®o¹n nh- sau: * Giai ®o¹n tr-íc khi cæ phÇn ho¸ Tõ n¨m 1967-1975 C«ng ty chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng víi quy m« lµ mét xÝ nghiÖp nhá víi 700 nh©n c«ng vµ ®øng tr-íc t×nh h×nh ®Êt n-íc ®ang bÞ chiÕn tranh ph¸ ho¹i nÆng nÒ.Thêi k× nµy c«ng ty võa may hµng gia c«ng cho Liªn X« cò vµ mét sè n-íc x· héi chñ nghÜakh¸c võa lµm nhiÖm vô phôc vô cho nhu cÇu quèc phßng. Tõ n¨m 1975-1990 Sau khi ®Êt n-íc thèng nhÊt c«ng ty b-íc vµo thêi kú ph¸t triÓn míi. C«ng ty tõng b-íc ®æi míi trang thiÕt bÞ, chuyÓn h-íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng gia c«ng. §©y lµ thêi kú hoµng kim trong s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty kÓ tõ khi thµnh lËp. Sè c«ng nh©n cña c«ng ty ®· t¨ng lªn 1000 c«ng nh©n víi d©y chuyÒn s¶n xuÊt rÊt hiÖn ®¹i lóc bÊy giê .Thêi kú nµy c«ng ty cã b-íc ph¸t triÓn m¹nh ®Æc biÖt tõ khi 2 ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ Liªn X« cò ký hiÖp ®Þnh ngµy 19/5/1987 vÒ hîp t¸c s¶n xuÊt may mÆc vµo c¸c n¨m 1987 – 1990. Cïng víi h×nh thøc gia c«ng theo hiÖp ®Þnh chÝnh phñ, c«ng ty ®· cã nh÷ng quan hÖ hîp t¸c s¶n xuÊt víi mét sè n-íc nh- Thuþ §iÓn, SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ph¸p, Céng hoµ liªn bang §øc,… vµ ®· ®-îc c¸c thÞ tr-êng nµy chÊp nhËn c¶ vÒ chÊt l-îng còng nh- mÉu m·. Tõ n¨m 1990-2004 §©y lµ thêi kú cã nhiÒu biÕn ®æi s©u s¾c. Sau khi hÖ thèng XHCN ë Liªn X« vµ §«ng ¢u tan r·, thÞ tr-êng truyÒn thèng cña c«ng ty bÞ ph¸ vì mét m¶ng rÊt lín. Còng nh- rÊt nhiÒu c«ng ty gia c«ng kh¸c, c«ng ty cæ phÇn giÇy H-ng Yªn lóc ®ã gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong buæi ®Çu tiªn khi nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc chuyÓn tõ c¬ chÕ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù ®iÒu tiÕt vµ qu¶n lÝ cña nhµ n-íc. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c«ng ty ph¶i chuyÓn h-íng s¶n xuÊt vµ t×m thÞ tr-êng míi . N¨m 2000 c«ng ty kÝ hîp ®ång s¶n xuÊt gia c«ng giÇy víi c«ng ty Cherng miing §µi Loan ®©y cã thÓ coi lµ mét ®iÓm mèc trong sù ph¸t triÓn cña c«ng ty . N¨m 2004 c«ng ty cã1800 c«ng nh©n, doanh thu hµng n¨m ®¹t 22 tû ®ång vµ lîi nhuËn hµng n¨m ®¹t 1,3 tû ®ång . S¶n phÈm cña C«ng ty rÊt ®a d¹ng vµ cã uy tÝn trªn thÞ tr-êng nhiÒu n-íc nh- §µI Loan, EU, Mü,... vµ ®-îc ®¸nh gi¸ cao . * Giai ®o¹n sau khi c«ng ty cæ phÇn hãa N¨m 2004 theo quyÕt ®Þnh sè 1061/ Q§ - UB ngµy 02/ 11/ 2004 cña UBND tØnh H-ng Yªn c«ng ty ®· chuyÓn sang cæ phÇn 100%. §©y cã thÓ nãi lµ b-íc ngoÆt lÞch sö trong sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. B-íc sang h×nh thøc cæ phÇn ho¸ c«ng ty ®· huy ®éng ®-îc nguån vèn lín ®Ó ®Çu t- vµo s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖn nay c«ng ty ®· trë thµnh mét trong nh÷ng c«ng ty hµng ®Çu vÒ s¶n xuÊt vµ gia c«ng giÇy, dÐp c¸c lo¹i víi sè nh©n c«ng lªn tíi 1700 ng-êi . Môc tiªu chiÕn l-îc ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cña c«ng ty hiÖn nay lµ duy tr× hîp t¸c chÆt chÏ víi c¸c ®èi t¸c kinh doanh trong vµ ngoµi n-íc, qua ®ã gióp c«ng ty ®øng v÷ng trªn th-¬ng tr-êng vµ ngµy cµng lín m¹nh vÒ quy m« vµ chÊt l-îng gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ tØnh nhµ vµ n-íc ta. II. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty Lµ mét doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty bao gåm: - S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm giÇy,dÐp phôc vô nhu cÇu trong n-íc vµ xuÊt khÈu. SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - TiÕn hµnh kinh doanh vµ nhËp khÈu trùc tiÕp, gia c«ng c¸c s¶n phÈm giÇy,dÐp cã chÊt l-îng cao theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. - Chñ ®éng trong c«ng t¸c tiªu thô vµ giíi thiÖu s¶n phÈm, chñ ®éng trong liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n-íc. - C«ng ty ph¶i ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶, b¶o toµn ®-îc nguån vèn, cã tÝch luü ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng, ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm, n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. - Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc, C«ng ty cÇn thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghiÖp vô vµ nghÜa vô Nhµ n-íc giao. Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc. - Qu¶n lý vµ ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó phï hîp víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ theo kÞp sù ®æi míi cña ®Êt n-íc. III. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn giÇy h-ng yªn 1. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty Ngµnh giÇy lµ ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ, s¶n phÈm cña ngµnh võa phôc vô cho s¶n xuÊt, võa phôc vô cho tiªu dïng. §èi t-îng phôc vô cña ngµnh giÇy rÊt réng lín bëi nhu cÇu vÒ chñng lo¹i s¶n phÈm cña kh¸ch hµng rÊt ®a d¹ng cho c¸c môc ®Ých kh¸c nhau. S¶n phÈm giÇy, lµ s¶n phÈm phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cña mäi ®èi t-îng kh¸ch hµng. MÆt kh¸c s¶n phÈm giÇy phô thuéc nhiÒu vµo môc ®Ých sö dông vµ thêi tiÕt. Do ®ã C«ng ty ®· chó träng s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm chÊt l-îng vµ yªu cÇu kü thuËt cao - c«ng nghÖ phøc t¹p, gi¸ trÞ kinh tÕ cña s¶n phÈm cao. S¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty lµ giÇy dÐp c¸c lo¹i dïng cho xuÊt khÈu vµ tiªu dïng néi ®Þa (trªn 90% s¶n phÈm cña C«ng ty lµm ra dµnh cho xuÊt khÈu). §©y lµ mÆt hµng d©n dông phô thuéc nhiÒu vµo yÕu tè thêi tiÕt, mïa vô, vµ kiÓu dïng thêi trang. V× thÕ, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ®· ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ tr-êng vµ thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng C«ng ty ®· tung ra thÞ tr-êng nh÷ng mÆt hµng giÇy dÐp chñ yÕu sau: - GiÇy v¶i cao cÊp dïng ®Ó du lÞch vµ thÓ thao - GiÇy, dÐp n÷ thêi trang cao cÊp SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - GiÇy gi¶ da xuÊt khÈu c¸c lo¹i - DÐp gi¶ da xuÊt khÈu c¸c lo¹i Do cã sù c¶i tiÕn vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt còng nh- lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt nªn s¶n phÈm cña C«ng ty cã chÊt l-îng t-¬ng ®-¬ng víi chÊt l-îng s¶n phÈm cña nh÷ng n-íc ®øng ®Çu ch©u ¸. S¶n l-îng cña C«ng ty ngµy cµng t¨ng nhanh, biÓu hiÖn kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm lín. §Æc ®iÓm s¶n phÈm cña C«ng ty cã ¶nh h-ëng rÊt lín trong ho¹t ®éng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. §Æc biÖt s¶n phÈm cña C«ng ty chñ yÕu lµ xuÊt khÈu, ®©y lµ mét ®Æc ®iÓm cã vai trß quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. 2. §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt giÇy cña c«ng ty Tõ ngµy t¸ch ra thµnh mét c«ng ty lµm ¨n ®éc lËp víi nh÷ng d©y truyÒn cò, l¹c hËu kh«ng thÝch øng víi thêi cuéc, ®øng tr-íc t×nh huèng ®ã ban gi¸m ®èc C«ng ty ®· t×m ra h-íng ®i riªng cho m×nh, t×m ®èi t¸c lµm ¨n, ký kÕt hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ. HiÖn nay, d©y chuyÒn s¶n xuÊt chñ yÕu cña C«ng ty ®Òu nhËp tõ §µi Loan, Hµn Quèc, phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ë ViÖt Nam vÒ kü thuËt vµ sö dông nh©n c«ng nhiÒu. §Õn nay C«ng ty ®· ®Çu t- 5 d©y chuyÒn s¶n xuÊt, c«ng suÊt 3,2 triÖu ®«i/n¨m trong ®ã gåm 2 d©y chuyÒn s¶n xuÊt giÇy dÐp thêi trang, 3 d©y chuyÒn s¶n xuÊt giÇy thÓ thao, giÇy v¶i cao cÊp xuÊt khÈu, giÇy b¶o hé lao ®éng vµ c¸c s¶n phÈm may mÆc, cao su ho¸. §©y lµ d©y chuyÒn hoµn toµn khÐp kÝn tõ kh©u may mò giÇy vµo form, c¾t d©n. "OZ" (®-êng viÒn quanh ®Õ giÇy), c¸c d©y chuyÒn cã tÝnh tù ®éng ho¸. Trong c«ng x-ëng c«ng nh©n kh«ng ph¶i ®i l¹i, hÖ thèng b¨ng chuyÒn cung cÊp nguyªn vËt liÖu ch¹y ®Òu kh¾p n¬i. ChÝnh ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt nµy ®¶m b¶o cho d©y chuyÒn s¶n xuÊt c©n ®èi, nhÞp nhµng cho phÐp doanh nghiÖp khai th¸c tíi møc tèi ®a c¸c yÕu tè vËt chÊt trong s¶n xuÊt. Nhê ®ã mµ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt giÇy cña c«ng ty cæ phÇn giÇy H-ng Yªn cã thÓ biÓu diÔn theo s¬ ®å sau: S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt giÇy cña C«ng ty Nguyªn vËt liÖu SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Cao su tù nhiªn S¬ luyÖn Nguyªn liÖu ho¸ chÊt Hçn luyÖn V¶i, mus, chØ, ozª Båi, v¶i, mus C¾t may Ra h×nh C¾t In D¸n mÆt gß Gß, d¸n, Ðp L-u ho¸ Thu ho¸ §ãng gãi bao b× NhËp kho XuÊt hµng Quy tr×nh s¶n xuÊt giÇy cã thÓ ®-îc hiÓu nh- sau: - V¶i (v¶i b¹t, v¶i c¸c lo¹i) ®-a vµo c¾t may thµnh mò giÇy sau ®ã dËp OZª. - Crªp (cao su, ho¸ chÊt) ®-a vµo c¸n, luyÖn, ®óc dËp ra ®Õ giÇy. Cao su hoÆc nhùa tæng hîp. - Mòi giÇy v¶i kÕt hîp víi ®Õ cao su hoÆc nh- tæng hîp ®-a xuèng x-ëng gß l¾p r¸p, lång mòi giÇy vµo form giÇy, quÕt keo vµo ®Õ vµ d¸n mòi giÇy, r¸p ®Õ giÇy vµ c¸c chi tiÕt kh¸c vµo mòi giÇy råi ®-a vµo gß. - Gß mò, mang gãt, d¸n cao su lµm nh·n giÇy, sau ®ã dµn ®-êng trang trÝ lªn giÇy ta ®-îc s¶n phÈm giÇy sèng, l-u ho¸ trong 120-135oC ta ®-îc giÇy chÝn. C«ng ®o¹n cuèi cïng lµ x©u d©y giÇy kiÓm nghiÖm chÊt l-îng vµ ®ãng gãi. SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 3. §Æc ®iÓm vÒ nguån lao ®éng cña c«ng ty §Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®-îc diÔn ra b×nh th-êng ph¶i cã ®Çy ®ñ 3 yÕu tè lao ®éng. + Lao ®éng + C«ng cô lao ®éng + Nguyªn liÖu lao ®éng B¶ng c¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty tõ n¨m 2001 - 2005 ChØ tiªu Nam Tæng sè lao N÷ ®éng Sè l-îng Tû lÖ % Sè l-îng Tû lÖ % 2001 2000 230 11,5 1770 88,5 2002 1900 215 11,3 1685 88,7 2003 1800 210 11,6 1590 88,4 2004 1800 210 11,6 1590 88,4 2005 1707 203 11,8 1504 88,2 N¨m Nguån tõ phßng tæ chøc c«ng ty Nh×n vµo b¶ng sè liÖu ta thÊy tæng sè lao ®éng cña c«ng ty liªn tôc gi¶m tõ 2000 nh©n c«ng suèng cßn 1707 nh©n c«ng. Nh- vËy c«ng ty ®· chó träng vµo phÇn chÊt l-îng, tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n h¬n phÇn sè l-îng nh©n c«ng. Gi¶m bít l-îng nh©n c«ng, c«ng ty ®· gi¶m bít ®-îc phÇn nµo chi phÝ bá ra cho sè nh©n c«ng ®ã. Do vËy l-îng c«ng nh©n cã tay nghÒ cao ngµy cµng t¨ng vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ ngay trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng n¨m, l-îng c«ng nh©n gi¶m nh-ng tæng doanh thu vµ lîi nhuËn ngµy cµng t¨ng vµ ®i vµo æn ®Þnh. C¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty th× lao ®éng n÷ chiÕm chñ yÕu trªn 88% ®iÒu nµy lµ phï hîp v× c«ng ty chuyªn may gia c«ng giÇy nªn lao ®éng n÷ nhiÒu v× hä cã tÝnh cÇn cï, khÐo lÐo. C«ng nh©n cña c«ng ty cã ®é tuæi b×nh qu©n lµ 27 tuæi. §¹i ®a sè hä ®· tèt nghiÖp phæ th«ng trung häc hoÆc c¸c tr-êng d¹y nghÒ. BËc thî b×nh qu©n cña hä lµ 4/7. Kh«ng nh÷ng thÕ, do yªu cÇu c«ng SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp viÖc mµ hµng n¨m c«ng ty ®Òu tæ chøc thi tuyÓn c«ng nh©n vµo c«ng ty vµ thi s¸t h¹ch tay nghÒ cho c«ng nh©n cña c«ng ty, nh÷ng ai tay nghÒ kh«ng ®¹t ph¶i häc l¹i. §iÒu nµy lµ ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m cho sè l-îng, c¬ cÊu vµ chÊt l-îng cña lao ®éng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, bëi v× yÕu tè con ng-êi lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈn. * Tr×nh ®é lao ®éng cña c«ng ty tõ n¨m 2001 - 2005 C«ng ty th-êng xuyªn tuyÓn dông vµ kÕt hîp víi c¸c tr-êng d¹y nghÒ ®Ó ®µo t¹o c«ng nh©n. Do vËy tr×nh ®é c«ng nh©n cña c«ng ty ngµy cµng cao, sè l-îng c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng t¨ng lª râ rÖt SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp B¶ng c¬ cÊu tr×nh ®é lao ®éng cña c«ng ty. ChØ tiªu Tæng sè lao ®éng N¨m Lao ®éng cã tr×nh ®é Lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc, trªn ®¹i häc cao ®¼ng, trung häc Sè l-îng Tû lÖ % Sè l-îng Tû lÖ % 2001 2000 20 1 50 2,5 2002 1900 30 1,6 55 2,9 2003 1800 40 2 65 3,6 2004 1800 50 2,7 75 4,2 2005 1707 60 3,5 85 5 Nguån tõ phßng tæ chøc c«ng ty Tõ b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy lao ®éng cña c«ng ty cã tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng trung häc ngµy cµng t¨ng n¨m 2001 cã 70 ng-êi nh-ng n¨m 2005 ®· t¨ng lªn 145 ng-êi. Nh-ng nh×n chung c«ng ty vÉn cßn thiÕu nhiÒu nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é cao, n¨m 2005 tæng sè lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc míi chiÕm cã 8,5% so víi tæng sè lao ®éng cña c«ng ty. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty liªn tôc tuyÓn nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng hi väng trong nh÷ng n¨m tíi tr×nh ®é lao ®éng cña c«ng ty sÏ t¨ng lªn ®Ó kÞp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña thÕ giíi. 4. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty Nguyªn vËt liÖu lµ mét yÕu tè quan träng t¹o nªn s¶n phÈm, chÊt l-îng s¶n phÈm, gãp phÇn vµo viÖc lµm h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, nã quyÕt ®Þnh viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty bao gåm rÊt nhiÒu lo¹i nh- v¶i, cao su, nhùa, da, gi¶ da, ni l«ng, ho¸ chÊt... HiÖn nay phÇn lín ho¹t ®éng s¶n xuÊt giÇy dÐp cña C«ng ty lµ lµm hµng gia c«ng cho n-íc ngoµi, nªn nhiÒu lo¹i nguyªn vËt liÖu ho¸ chÊt ®Òu ph¶i nhËp tõ n-íc ngoµi vµo. §©y lµ mét khã kh¨n lín cho C«ng ty v× viÖc nhËp c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu ë n-íc ngoµi th-êng th× gi¸ cao, ph¶i phô thuéc vµo nguån hµng cho nªn ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn c«ng t¸c lµm h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng æn ®Þnh, kh«ng ®¶m b¶o tiÕn ®é tõ ®ã ¶nh h-ëng ®Õn viÖc n©ng SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Bªn c¹nh viÖc nhËp khÈu c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu tõ n-íc ngoµi C«ng ty cßn khai th¸c nguån nguyªn vËt liÖu ë trong n-íc th«ng qua c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong n-íc. HiÖn nay C«ng ty khai th¸c nguyªn vËt liÖu theo hai nguån sau: * Nguån trong n-íc: Nh÷ng n¨m gÇn ®©y v¶i sîi trong n-íc cã nhiÒu tiÕn bé vÒ chÊt l-îng ®· ®¸p øng phÇn nµo nhu cÇu v¶i cã chÊt l-îng coa ®Ó phôc vô hµng xuÊt khÈu. Nguyªn vËt liÖu gåm cã cao su tù nhiªn, cao su tæng hîp Calo3, v¶i b¹t, v¶i phï dï, kho¸, ®Õ vµ c¸c lo¹i ho¸ chÊt kh¸c. C«ng ty ®· hîp t¸c víi c¸c C«ng ty cung cÊp nguyªn vËt liÖu trong n-íc nh- c¸c c«ng ty: + C«ng ty dÖt 8/3, C«ng ty DÖt kim Hµ Néi, C«ng ty DÖt 19/5... + C«ng ty cao su sao vµng + Mót sèp V¹n Thµnh + §Õ §øc S¬n + Tæ hîp dÖt T©n Thµnh... c¸c c«ng ty nµy tuy ®· ®¸p øng ®-îc yªu cÇu vÒ mÆt sè l-îng, chÊt l-îng nh-ng cßn mét sè ®iÓm tån t¹i nh- ®«i khi cßn chËm ch¹p, gi¸ cao, ch-a theo kÞp víi sù thay ®æi cña mèt giÇy. *. Nguån nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu: HiÖn nay, ngoµi nguån nguyªn vËt liÖu ë trong n-íc. C«ng ty cßn ph¶i nhËp mét sè l-îng lín c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu tõ n-íc ngoµi (chñ yÕu lµ §µi Loan vµ Hµn Quèc). ViÖc ph¶i nhËp nguyªn vËt liÖu tõ nguån n-íc ngoµi do nhiÒu nguyªn nh©n b¾t buéc C«ng ty ph¶i nhËp nh- lµ: - Do yªu cÇu cña chÊt l-îng s¶n phÈm hµng xuÊt khÈu, v× vËy ph¶i nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu nh»m ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm. - Ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng mua hµng cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho C«ng ty. - Do nguån nguyªn vËt liÖu trong n-íc kh«ng ®¸p øng ®ñ vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng nguyªn vËt liÖu. ViÖc nhËp khÈu hÇu hÕt c¸c ho¸ chÊt tõ n-íc ngoµi lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty t¨ng, lµm gi¶m lîi thÕ c¹nh tranh so víi c¸c ®èi thñ trªn thÕ SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp giíi. §©y còng chÝnh lµ mét khã kh¨n lín cho C«ng ty trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh s¶n xuÊt. Qua thùc tÕ nhiÒu n¨m lµm gia c«ng cho kh¸ch hµng, nh×n chung c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu vµ phô liÖu göi sang ®Òu ®¶m b¶o vÒ chÊt l-îng, vÒ ®é bÒn c¬ lý, ®é co gi·n vµ mµu s¾c, tuy nhiªn vÉn cã nh-îc ®iÓm lµ hµng vÒ kh«ng ®ång bé g©y nhiÒu khã kh¨n cho viÖc ®iÒu ®é, cung cÊp vËt t- cho c¸c xÝ nghiÖp ®Ó s¶n xuÊt vµ giao hµng ®óng hÑn. 5. §Æc ®iÓm vÒ thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty C«ng ty cæ phÇn giÇy H-ng Yªn s¶n xuÊt vµ kinh doanh nhiÒu chñng lo¹i s¶n phÈm vµ ho¹t ®éng trong ph¹m vi c¶ n-íc vµ n-íc ngoµi. Do ®ã s¶n phÈm cña c«ng ty ®-îc tiªu thô trªn nhiÒu thÞ tr-êng kh¸c nhau. C«ng ty giµnh 10% s¶n l-îng hµng n¨m ®Ó phôc vô thÞ tr-êng trong n-íc th«ng qua hÖ thèng ®¹i lý vµ ký kÕt hîp ®ång lµm s¶n phÈm cho kh¸ch hµng. Do ®Æc ®iÓm vÒ ph-¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc ®iÓm s¶n phÈm cho nªn thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty chñ yÕu lµ thÞ tr-êng n-íc ngoµi. Tr-íc ®©y thÞ tr-êng tiªu thô cña C«ng ty chñ yÕu lµ thÞ tr-êng §«ng ¢u vµ Liªn X« cò. Vµo nh÷ng n¨m cuèi cña thËp kû 80 thÞ tr-êng nµy hoµn toµn sôp ®æ, lóc ®ã C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. C«ng ty quyÕt ®Þnh chuyÓn h-íng kinh doanh sang thÞ tr-êng §µi Loan vµ EU n¬i mµ C«ng ty ®ang cã lîi thÕ so s¸nh. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc t×m h-íng ®i cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn C«ng ty, C«ng ty ®· thùc hiÖn chiÕn l-îc ®a d¹ng ho¸ thÞ tr-êng, khai th¸c tÊt c¶ c¸c thÞ tr-êng cã thÓ. C«ng ty ®· t×m kiÕm ®-îc nhiÒu thÞ tr-êng réng lín víi kim ng¹ch xuÊt khÈu ngµy cµng t¨ng 6. §Æc ®iÓm vÒ ngån vèn cña c«ng ty §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã vèn. Doanh nghiÖp cÇn ph¶i tËp trung c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh cÇn thiÕt cho viÖc huy ®éng h×nh thµnh c¸c nguån vèn nh»m ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh kinh doanh ®-îc tiÕn hµnh liªn tôc vµ cã hiÖu qu¶. Nguån vèn cña doanh nghiÖp ®-îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau.Sau ®©y lµ c¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp B¶ng C¬ cÊu nguån vèn cña C«ng ty Chi tiªu Tæng vèn KD ®v: tû ®ång Vèn cè ®Þnh ®v: tû ®ång Vèn l-u ®éng ®v: tû ®ång 2001 14,6 12,5 2,1 2002 14,55 12,35 2,2 2003 14,5 12,2 2,3 2004 14,6 12,1 2,5 2005 15 12 3 N¨m Nguån tõ phßng tæ chøc c«ng ty IV. Bé m¸y tæ chøc vµ qu¶n lý kinh doanh cña C«ng ty HiÖn nay bé m¸y tæ chøc vµ qu¶n lý cña c«ng ty bao gåm : - §¹i héi ®ång cæ ®«ng . - Ban kiÓm so¸t . - Héi ®ång qu¶n trÞ . - Mét chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ kiªm gi¸m ®èc c«ng ty . - Ba phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh. - C¸c phßng ban chøc n¨ng . - C¸c xÝ nghiÖp . SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp S¬ ®å 1 Bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty cæ phÇn giÇy H-ng Yªn §¹i Héi §ång Cæ §«ng Héi §ång Qu¶n TrÞ Ban KiÓm So¸t Gi¸m §èc C¸c Phã Gi¸m §èc . C¸c Phßng Ban Chøc N¨ng C¸c XÝ NghiÖp Ph©n X-ëng S¶n XuÊt SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp S¬ ®å 2 Bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty cæ phÇn giÇy H-ng Yªn Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kü thuËt Phßng kü thuËt Phã Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi chÝnh Phã Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt Phßng kÕ ho¹ch XN I SV: NguyÔn V¨n Thµnh Phßng kho XN II Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Phßng KCS XN III Phßng tæ chøc XN dÞch vô Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1. Bé phËn qu¶n trÞ - §¹i héi ®ång cæ ®«ng : Lµ c¬ quan cã quyÒn lùc cao nhÊt cña c«ng ty th-êng quýªt ®Þnh nh÷ng c«ng viÖc quan träng mang tÝnh sèng cßn víi c«ng ty - Héi ®ång qu¶n trÞ : Lµ c¬ quan cã quyÒn lùc sau ®¹i héi ®ång cæ ®«ng, do ®¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu ra th-êng quyÕt ®Þnh nh÷ng c«ng viÖc mang tÝnh chiÕn l-îc víi c«ng ty . - Ban kiÓm so¸t : ChØ ho¹t ®éng khi ®¹i héi ®ång cæ ®«ng häp , cã chøc n¨ng kiÓm so¸t sè phiÕu cña c¸c cæ ®«ng . 2. Ban gi¸m ®èc 1 Gi¸m ®èc kiªm chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ . 1 Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kü thuËt. 1 Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. 1 Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi chÝnh. - Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ kiªm gi¸m ®èc c«ng ty : Do héi ®ång qu¶n trÞ bÇu ra, lµ ng-êi phô tr¸ch cao nhÊt vÒ c¸c mÆt s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, chØ ®¹o toµn bé c«ng ty theo chÕ ®é thñ tr-ëng, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty tr-íc héi ®ång qu¶n trÞ . - Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kü thuËt : Cã chøc n¨ng tham m-u gióp viÖc cho gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ tæ chøc nghiªn cøu thÞ tr-êng vµ vÒ mÆt kü thuËt còng nh- m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty. - Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt : cã chøc n¨ng tham m-u vµ gióp viÖc cho gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi chÝnh : cã chøc n¨ng tham m-u vµ gióp viÖc cho gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ viÖc s¾p xÕp c¸c c«ng viÖc cña C«ng ty, cã nhiÖm vô trùc tiÕp ®iÒu hµnh c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l-¬ng, y tÕ, b¶o hiÓm y tÕ, tuyÓn dông lao ®éng, ®µo t¹o c¸n bé, ch¨m lo ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn 3. C¸c phßng ban chøc n¨ng vµ c¸c xÝ nghiÖp - Phßng kü thuËt : cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, nghiªn cøu mÉu hµng vÒ mÆt kü thuËt còng nh- t×nh tr¹ng m¸y mãc kü thuËt trong c«ng ty. SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - Phßng kÕ ho¹ch : tham m-u cho phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cña c«ng ty, b¸o c¸o phã gi¸m ®èc t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cã nhiÖm vô n¾m v÷ng c¸c yÕu tè vËt t- n¨ng suÊt thiÕt bÞ, n¨ng suÊt lao ®éng, khai th¸c hÕt tiÒm n¨ng hiÖn cã cña c«ng ty lµm c¬ së x©y dùng kÕ ho¹ch chÝnh s¸c h¬n, khoa häc h¬n. §ång thêi phßng ph¶i ®iÒu ®é kÕ ho¹ch chÝnh x¸c, kÞp thêi linh ho¹t phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr-êng vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c«ng ty. - Phßng kho: Tham m-u cho phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt vÒ dù tr÷, b¶o qu¶n c¸c lo¹i v¨n th-, v¨n phßng phÈm, ®¶m b¶o nguyªn vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt, dù tr÷ vµ b¶o qu¶n hµng ho¸ tr-íc khi xuÊt kho. - Phßng KCS: ChÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra nguyªn phô liÖu tr-íc khi nhËp kho, kiÓm tra chÊt l-îng, sè l-îng s¶n phÈm tr-íc khi giao hµng, nh»m ®¹t ®-îc môc ®Ých cuèi cïng lµ s¶n xuÊt ®-îc hµng ho¸ cã chÊt l-îng cao cho kh¸ch hµng, b¶o ®¶m an toµn cho ng-êi lao ®éng, tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng vµ c¸c chi phÝ kh¸c. - Phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh : Qu¶n lý vµ cung cÊp nh÷ng th«ng tin vµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cña C«ng ty trong c¸c kú s¶n xuÊt kinh doanh. Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cã nhiÖm vô h¹ch to¸n ®óng gi¸ thµnh s¶n phÈm, thùc hiÖn ®óng chÕ ®é më sæ ghi chÐp ban ®Çu vµ kho¸ sæ kÕ to¸n. - Phßng tæ chøc : tham m-u cho phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi chÝnh vÒ tæ chøc nh©n sù cã nhiÖm vô bè trÝ, tuyÓn dông lao ®éng thùc hiÖn c«ng t¸c tiÒn l-¬ng. - C¸c xÝ nghiÖp cña c«ng ty ®-îc chia thµnh hai bé phËn : bé phËn xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ bé phËn xÝ nghiÖp dÞch vô * Bé phËn xÝ nghiÖp s¶n xuÊt HiÖn nay C«ng ty cã 3 ph©n x-ëng vµ ®· ®-îc ®Çu t- n©ng cÊp thµnh 3 xÝ nghiÖp s¶n xuÊt. C¸c xÝ nghiÖp ®-îc trang bÞ m¸y c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i theo mét quy tr×nh c«ng nghÖ hoµn chØnh vµ thèng nhÊt. Mçi xÝ nghiÖp ®Òu s¶n xuÊt khÐp kÝn ®¶m nhiÖm tõ kh©u ®Çu tiªn ®Õn kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. C¸c xÝ nghiÖp nµy chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña gi¸m ®èc. SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp * Bé phËn xÝ nghiÖp dÞch vô XÝ nghiÖp dÞch vô chuyªn ch¨m lo ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®©y ®-îc coi lµ nhiÖm vô thø hai sau nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. XÝ nghiÖp dÞch vô võa ch¨m lo n¬i ¨n ë, võa ch¨m lo ®êi sèng v¨n ho¸, x· héi, tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn . V. quan ®iÓm & ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn giÇy h-ng yªn trong nh÷ng n¨m tíi 1. quan ®iÓm ph¸t triÓn cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi §Ó cã c¬ së cho viÖc x©y dùng môc tiªu, ®Þnh h-íng ph¸t triÓn tõ nay ®Õn n¨m 2010, c«ng ty cæ phÇn giÇy H-ng Yªn cã mét sè quan ®iÓm ph¸t trÓn nhsau: Gi÷ v÷ng ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa cña mét doanh nghiÖp nhµ n-íc, coi träng chÊt l-îng, h-íng ra xuÊt khÈu ®ång thêi coi träng thÞ tr-êng trong n-íc ®Ó cã h-íng ®Çu t- ®óng ®¾n, ph¸t triÓn c«ng ty theo h-íng hiÖn ®¹i ho¸,khoa häc vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn. Lu«n coi träng yÕu tè con ng-êi, cã kÕ ho¹ch l©u dµi ®Ó ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. KÕt hîp víi ®Þa ph-¬ng ®Ó cïng ph¸t triÓn B¶o vÖ quyÒn lîi ng-êi tiªu dïng, b¶o vÖ lîi Ých quèc gia,m«i tr-êng vµ an ninh trËt tù,... 2. Ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi Duy tr× hîp t¸c chÆc chÏ víi c«ng ty Cherng miing §µi Loan ®Ó gia c«ng giÇy, dÐp xuÊt khÈu theo ph-¬ng thøc m-în thiÕt bÞ. T×m kiÕm ®èi t¸c hoÆc hîp t¸c liªn doanh víi c«ng ty Cherng miing §µi Loan cïng ®Çu t- ph¸t triÓn thªm mét d©y truyÒn s¶n xuÊt giÇy da cao cÊp phôc vô xuÊt khÈu vµ tiªu thô néi ®Þa. §Çu t- ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh c¸c s¶n phÈm hµng hãa cã lîi thÕ vµ luËt ph¸p kh«ng cÊm. B¶o tån vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn nguån vèn, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Hoµn thµnh c¸c nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ n-íc, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò lao ®éng x· héi, gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ cña tØnh. Th-êng xuyªn båi d-ìng vµ n©ng cao tay nghÒ, tr×nh ®é cña c¸n bé qu¶n lý, kü thuËt th«ng qua ®µo t¹o nh»m ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái vµ sù ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. C¬ cÊu l¹i c¸n bé trong hÖ thèng qu¶n lý trªn c¬ së tiªu chuÈn hãa vÒ tr×nh ®é, n¨ng lùc vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm, phï hîp víi yªu cÇu nhiÖm vô, ®¶m b¶o ph¸t huy ®-îc mäi kh¶ n¨ng cña c¸n bé, gi¶m ®-îc chi phÝ qu¶n lý, t¨ng c-êng kû luËt lao ®éng, kû c-¬ng trong c«ng ty. S¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt mét c¸ch khoa häc nh»m t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng, æn ®Þnh viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp cho ng-êi lao ®éng. Dù kiÕn mét sè môc tiªu ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh trong nh÷ng n¨m tíi STT ChØ tiªu §V tÝnh 1000 ®«i N¨m 2006 2700 N¨m 2007 3000 N¨m 2008 3200 N¨m 2009 3500 1 S¶n l-îng 2 Doanh thu TriÖu ®ång 27000 30000 32000 35000 3 Gi¸ trÞ SX c«ng TriÖu ®ång 15000 17000 20000 25000 nghiÖp 4 Lîi nhuËnsau thuÕ TriÖu ®ång 1700 2000 2200 2500 5 L·i cæ tøc (% n¨m) % 9 10 11 12 6 Thu nhËp bq ®Çu TriÖu ®ång 1 1 1,2 1,5 Ng-êi 1700 1700 1600 1500 TriÖu ®ång 17000 20000 22000 25000 ng-êi 7 Sè lao ®éng 8 Tæng sè vèn kinh doanh PhÇnII SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty cæ phÇn giÇy h-ng yªn I. C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp lµ yªu cÇu quan träng vµ lµ môc tiªu hµng ®Çu trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh lµ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ cña tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng trong qóa tr×nh kinh doanh. Ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp chÞu sù t¸c ®éng cña rÊt nhiÒu c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng kh¸c nhau. §Ó ®¹t ®-îc hiÖu qña n©ng cao ®ßi hái ph¶i cã c¸c quyÕt ®Þnh chiÕn l-îc vµ quyÕt s¸ch ®óng trong qóa tr×nh lùa chän c¸c c¬ héi hÊp dÉn còng nh- tæ chøc, qu¶n lý vµ ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng kinh doanh cÇn ph¶i nghiªn cøu mét c¸ch toµn diÖn vµ hÖ thèng c¸c yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cã thÓ ®-îc chia thµnh hai nhãm ®ã lµ nhãm c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng bªn ngoµi doanh nghiÖp (nh©n tè kh¸ch quan) vµ nhãm c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng bªn trong doanh nghiÖp (nh©n tè chñ quan). Môc tiªu cña qu¸ tr×nh nghiªn cøu c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh nh»m môc ®Ých lùa chän môc ®Ých c¸c ph-¬ng ¸n kinh doanh phï hîp. Tuy nhiªn viÖc nghiªn cøu c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cÇn ph¶i ®-îc thùc hiÖn liªn tôc trong suèt qóa tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. 1. Nhãm c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng liªn quan 1.1. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng thuéc m«i tr-êng kinh doanh C¸c yÕu tè thuéc m«i tr-êng kinh doanh lµ c¸c yÕu tè kh¸ch quan mµ doanh nghiÖp kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®-îc. Nh©n tè m«i tr-êng kinh doanh bao gåm nhiÒu nh©n tè nh- lµ: §èi thñ c¹nh tranh, thÞ tr-êng, c¬ cÊu ngµnh, tËp qu¸n, møc thu nhËp b×nh qu©n cña d©n c-... * §èi thñ c¹nh tranh: Bao gåm c¸c ®èi thñ c¹nh tranh s¬ cÊp (cïng tiªu thô c¸c s¶n phÈm ®ång nhÊt) vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh thø cÊp (s¶n xuÊt vµ tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng thay thÕ). NÕu doanh nghiÖp cã ®èi thñ c¹nh tranh m¹nh th× viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh sÏ trë nªn khã kh¨n SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A
- Xem thêm -