Tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần du lịch thương mại hoàng long

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu  Nãi ®Õn du lÞch ng­êi ta nghÜ ngay tíi ®ã l¯ “Ng¯nh c«ng nghiÖp kh«ng khãi mµ ®em l¹i siªu lîi nhuËn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh”. Trªn thùc tÕ Du lÞch l¯ mét ng¯nh kinh tÕ mang l¹i nhiÒu lîi Ých kh«ng chØ dõng l¹i ë lîi Ých kinh tÕ mµ c¶ lîi Ých vÒ chÝnh trÞ - v¨n ho¸ x· héi. Trong nh÷ng n¨m qua, du lÞch ®-îc sö dông nh- mét c«ng cô trong qu¶n lý vü m« nh»m thùc hiÖn chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc, ®ång thêi kÝch thÝch sù ph¸t triÓn cña du lÞch ThÕ giíi. Nãi c¸ch kh¸c ngµnh du lÞch lµ ®ßn bÈy thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ, kh¸c t¹o ra sù tÝch luü cho nÒn kinh tÕ cña ®Êt n-íc, t¹o ra sù tiÕn bé x· héi, t×nh h÷u nghÞ, hoµ b×nh sù hiÓu biÕt lÉn nhau gi÷a c¸c d©n téc. V× vËy nghÞ quyÕt 45/CP cña ChÝnh phñ ngµy 22/6/1993 ®· kh¼ng ®Þnh... "Du lÞch lµ ngµnh kinh tÕ quan träng trong chiÕn l-îc ph¸t triÓn x· héi ®Êt n-íc". Trong nh÷ng n¨m gÇn, ®©y du lÞch ®·, ®ang vµ ngµy cµng trë thµnh mét nh©n tè gi÷ vÞ trÝ quan träng trong tæng thu nhËp kinh tÕ quèc d©n GDP cña ViÖt Nam, ®ång thêi kh¼ng ®Þnh vai trß kh«ng thÓ thiÕu cña m×nh trong tiÕn tr×nh hoµ nhËp vµo céng ®ång chung ThÕ giíi. Nh- chóng ta ®· biÕt, nhu cÇu vÒ du lÞch ph¸t triÓn, tÊt yÕu dÉn tíi nhu cÇu vÒ kh¸ch s¹n còng t¨ng theo bëi v× kh¸ch s¹n lµ n¬i cung cÊp c¸c dÞch vô chñ yÕu cho kh¸ch nh-: L-u tró, ¨n uèng, gi¶ trÝ, ph-¬ng tiÖn giao th«ng ®i l¹i, th«ng tin liªn l¹c… KÕt qu¶ t¨ng tr-ëng cña ngµnh du lÞch ViÖt Nam cã sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n. Ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n ë ViÖt Nam ®· thËt sù khëi s¾c sau khi cã chÝnh s¸ch më cöa cña Nhµ n-íc. NhiÒu kh¸ch s¹n hiÖn ®¹i ®-îc x©y dùng, c¸c dÞch vô kh¸ch s¹n ngµy cµng hoµn thiÖn, cao cÊp h¬n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch. NÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cµng ph¸t triÓn cµng trë lªn kh¾c nghiÖt ®èi víi nh÷ng kh¸ch s¹n kh«ng cã ph-¬ng ph¸p, ph-¬ng thøc ho¹t ®éng kinh doanh phï hîp, ®æi míi vµ b¾t kÞp xu thÕ. VËy lµm thÕ nµo ®Ó kh¸ch s¹n -1- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tån t¹i vµ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n cã hiÖu qu¶ h¬n trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh quyÕt liÖt? §ã lµ vÊn ®Ò mµ tÊt c¶ nh÷ng nhµ lµm qu¶n lý ®Òu quan t©m. ChÝnh v× vËy, viÖc nghiªn cøu thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch s¹n nh»m môc ®Ých t×m ra ph-¬ng ph¸p vµ biÖn ph¸p cô thÓ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ mét ®ßi hái mang tÝnh kh¸ch quan cã tÇm quan träng ®Æc biÖt trong viÖc t¨ng c-êng søc c¹nh tranh cña kh¸ch s¹n. Tõ nhËn thøc ®-îc sù quan träng cña vÊn ®Ò ®ã, t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn Du lÞch Th-¬ng m¹i Hoµng Long" Víi ®Ò tµi nµy, t«i mong muèn gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo viÖc n©ng cao trong hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty trong t-¬ng lai. Bè côc cña ®Ò tµi gåm 3 phÇn: - PhÇn I: Tæng quan t×nh h×nh C«ng ty - PhÇn II: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn Du lÞch th-¬ng m¹i Hoµng Long. - PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. -2- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I tæng quan t×nh h×nh c«ng ty I. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1. Th«ng tin chung: C«ng ty Cæ phÇn Du lÞch Th-¬ng m¹i Hoµng Long ®-îc thµnh lËp ngµy 03/7/1995 theo quyÕt ®Þnh sè 1162/Q§-UB cña UBND tØnh Phó Thä. GiÊy phÐp kinh doanh sè : 060247 ngµy 26/9/1995 cña Së kÕ ho¹ch §Çu t- Phó Thä cÊp. Trô së : 2454 §¹i lé Hïng V-¬ng - Ph-êng V©n C¬ - Thµnh phè ViÖt Tr× - tØnh Phó Thä. Víi tªn gäi lµ C«ng ty Cæ phÇn Du lÞch Th-¬ng m¹i Hoµng Long nh-ng thùc chÊt th× C«ng ty Cæ phÇn Du lÞch th-¬ng m¹i Hoµng Long ho¹t ®éng kinh doanh nh- mét kh¸ch s¹n. C«ng ty Cæ phÇn Du lÞch th-¬ng m¹i Hoµng Long thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. B¶o ®¶m c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cã l·i ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn 2. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: §-îc khëi c«ng x©y dùng vµo th¸ng 10 n¨m 1994, kh¸nh thµnh ®Çu n¨m 1995 vµ ®i vµo ho¹t ®éng ngµy 03/7/1995 theo quyÕt ®Þnh sè 1162/Q§-UB cña tØnh Phó Thä. Víi sè phßng ban ®Çu lµ 15 vµ mét héi tr-êng chøa kho¶ng 100 ng-êi. Sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 14 ng-êi. N¨m 1998, sau mét thêi gian kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ còng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng, C«ng ty cæ phÇn Du lÞch Th-¬ng m¹i Hoµng Long ®· tiÕn hµnh söa ch÷a khu«n viªn, nhµ bÕp vµ n©ng cÊp x©y míi thªm mét sè phßng n©ng tæng sè phßng lªn 24, sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 23. TiÕp tôc ®Õn n¨m 2002, do nhu cÇu cµng cao vµ phong phó cña kh¸ch hµng, C«ng ty ®· më réng thªm nhiÒu h×nh thøc kinh doanh: -3- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Massage, Karaoke…HiÖn nay sè phßng cña C«ng ty lµ 40 vµ 2 phßng ¨n réng cã søc chøa 200 ng-êi cã thÓ dïng cho Héi nghÞ, ®¸m c-íi, 4 phßng karaoke, 13 phßng masage. C¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty ®Õn nay lµ 40 ng-êi. * C¬ së vËt chÊt gåm cã: - Khu ®ãn tiÕp Khu vùc tiÒn s¶nh vµ quÇy lÔ t©n ®-îc xem lµ bé mÆt cña kh¸ch s¹n vµ lµ n¬i ®Çu tiªn kh¸ch tiÕp sóc víi kh¸ch s¹n, t¹o ra Ên t-îng ban ®Çu cña kh¸ch s¹n. Ên t-îng ban ®Çu cã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn t©m lý cña kh¸ch s¹n còng nhu qu¸ tr×nh tiªu dïng nh÷ng dÞch vô cña kh¸ch s¹n. V× thÕ C«ng ty rÊt chó ý ®Õn c¸ch bµy trÝ khu vùc nµy. Khu vùc tiÒn s¶nh lÔ t©n cña C«ng ty Cæ phÇn Du lÞch th-¬ng m¹i Hoµng Long ®-îc thiÕt kÕ trªn mét diÖn tÝch réng 60 m2 vµ ®-îc trang bÞ: + Mét m¸y vi tÝnh vµ m¸y in + M¸y Fax + §iÖn tho¹i tæng ®µi nhá + Mét ti vi mµu lín víi nhiÒu kªnh truyÒn h×nh + Mét bé salon ®Ó kh¸ch nghØ ng¬i Víi lîi thÕ diÖn tÝch réng, khu vùc nµy ®-îc ng¨n c¸ch víi bªn ngoµi b»ng nh÷ng tÊm kÝnh cã trang bÞ hÖ thèng cöa tù ®éng. QuÇy lÔ t©n ®-îc bè trÝ gÇn cöa ra vµo nªn rÊt tiÖn lîi cho kh¸ch khi cÇn liªn hÖ ®ång thêi sÏ gióp cho nh©n viªn lÔ t©n cã thÓ dÔ dµng quan s¸t ®-îc kh¸ch ra vµo trong kh¸ch s¹n. QuÇy lÔ t©n víi diÖn tÝch 9m 2 ®ñ ®Ó cho 4 nh©n viªn lµm viÖc trong mét ca, ®¶m b¶o phôc vô mäi nhu cÇu cña kh¸ch ngay c¶ khi ho¹t ®éng hÕt c«ng suÊt. Tæ ®ãn tiÕp ®-îc trang bÞ m¸y tÝnh nèi m¹ng néi bé bªn trong kh¸ch s¹n, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nh©n viªn nhanh chèng tæng hîp c¸c th«ng tin vÒ viÖc ®ãn tiÕp kh¸ch, ®Æt phßng... c¸c ho¸ ®¬n thanh to¸n tr¶ phßng vµ c¸c dÞch vô kh¸c nh-: mua vÐ, h-íng dÉn... ®-îc thuËn lîi h¬n. - Khu l-u tró: -4- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mçi tÇng kh¸ch s¹n cã mét phßng nhá chøa dông cô lµm vÖ sinh cña nh©n viªn buång phßng. Phßng trùc cña c¸c nh©n viªn buång ngay ®Çu cÇu thang, ®©y còng lµ n¬i ®Ó ®å ga, gèi, ch¨n mµn phôc vô c«ng t¸c lµm buång vµ lµ n¬i nh©n viªn buång thay quÇn ¸o vµ lµm vÖ sinh c¸ nh©n tr-íc khi lµm viÖc vµ ra vÒ. Phßng ¨n lín thuËn tiÖn cho viÖc tæ chøc c¸c b÷a tiÖc ®øng, tiÖc ngåi víi sè l-îng kh¸ch kh¸c nhau. Trong phßng ¨n bµn ghÕ ®-îc kª ngay ng¾n, ghÕ ®Öm mót bäc nØ, kÝch th-íc bµn ghÕ t-¬ng ®èi hîp lý t¹o cho kh¸ch t- thÕ ngåi tho¶i m¸i dÔ chÞu. Trong phßng ®-îc trang bÞ hÖ thèng ®iÒu hoµ qu¹t giã lµm cho phßng ¨n lu«n lu«n cã kh«ng khÝ tho¸ng m¸t, s¹ch sÏ dÔ chÞu. HÖ thèng chiÕu s¸ng, ©m thanh, c¸ch bµi trÝ tranh ¶nh, chËu hoa c©y c¶nh còng nh- c¸ch phèi hîp mµu s¾c hµi hoµ trong phßng ®· t¹o ra mét bÇu kh«ng khÝ Êm cóng, th©n mËt vµ c¶m gi¸c ngon miÖng cho kh¸ch. KÓ tõ khi thµnh lËp ®Õn nay C«ng ty Cæ phÇn Du lÞch th-¬ng m¹i Hoµng Long th-êng xuyªn n©ng cÊp, kh«ng ngõng ®Çu t- thay thÕ vµ bæ xung c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i trong phßng ë. Tuú vµo lo¹i buång mµ tiÖn nghi trang thiÕt bÞ trong ®ã cã sù kh¸c nhau nh-ng nãi chung trang thiÕt bÞ trong phßng gåm cã: - Mét ®iÒu hoµ nhiÖt ®é hai chiÒu, b×nh t¾m nãng l¹nh - Mét tñ l¹nh ®Çy ®ñ c¸c lo¹i ®å uèng - Mét ti vi víi nhiÒu kªnh truyÒn h×nh trong n-íc vµ quèc tÕ - Mét gi-êng ®«i hoÆc gi-êng ®¬n - §iÖn tho¹i - Tñ ®ùng quÇn ¸o, rÌm cöa - Mét bé bµn ghÕ cïng Êm chÐn uèng trµ, phÝch n-íc, lä hoa, g¹t tµn… TÊt c¶ c¸c buång cña kh¸ch s¹n cã cÊu tróc khÐp kÝn. Trang thiÕt bÞ tiÖn nghi c¸ch trang trÝ hµi hoµ, cã thÈm mÜ cao. Cã nh©n viªn lµm vÖ sinh hµng ngµy, ®¶m b¶o tiªu chuÈn vÖ sinh. Víi nh÷ng trang thiÕt bÞ vµ c¸ch phôc vô nªu trªn ta thÊy C«ng ty trang bÞ t-¬ng ®èi ®Çy ®ñ, phï hîp víi tiªu chuÈn vµ yªu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. -5- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng c¬ cÊu phßng theo møc gi¸ d-íi ®©y sÏ nªu chi tiÕt møc gi¸ cña tõng lo¹i phßng trong kh¸ch s¹n: B¶ng c¬ cÊu phßng theo møc gi¸ §¬n gi¸: ngh×n ®ång Lo¹i phßng Single (gi-êng ®¬n) Double (®«i) §Æc biÖt 300 400 A1 220 270 A2 170 200 B1 150 170 B2 120 150 - Khu ¨n uèng: ¡n uèng ®-îc coi lµ mét trong nh÷ng dÞch vô chÝnh cña kh¸ch s¹n, ®Ó ®¶m b¶o cho dÞch vô nµy ho¹t ®éng thuËn tiÖn, theo thiÕt kÕ kh¸c s¹n víi nhµ ¨n, bar, bÕp, theo mét hÖ thèng khÐp kÝn. Khu vùc bÕp cña kh¸ch s¹n ®-îc trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô cho qu¸ tr×nh chÕ biÕn nh-: tñ l¹nh cì lín, bÕp ga c«ng nghiÖp, lß vi sãng, lß n-íng b¸nh, m¸y xay thÞt, m¸y xay sinh tè… tÊt c¶ ®Òu ®-îc trang bÞ ®ång bé. Nhµ bÕp cã thÓ ®¶m b¶o dù tr÷, chÕ biÕn ®Ó phôc vô 50 kh¸ch cïng mét lóc. Ngoµi ra cã thÓ thay ®æi c¸c mãn ¨n kh¸c nhau. ChÝnh ®iÒu nµy ®· gióp cho bé phËn bÕp n©ng cao chÊt l-îng phôc vô vµ n¨ng suÊt lao ®éng. QuÇy Bar c¹nh khu vùc ®ãn tiÕp lµ mét khu tæng hîp víi hÖ thèng ©m thanh, ¸nh s¸ng hiÖn ®¹i phï hîp víi kh«ng gian xung quanh. QuÇy bar cña kh¸ch s¹n b¸n ®å gi¶i kh¸t, phôc vô ©n nh¹c vµ ®å uèng cña c¸c h·ng r-îu, bia, n-íc ngät næi tiÕng. Khu dÞch vô bæ sung: §Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch kÐo dµi, thêi gian l-u tró vµ ®¸p øng ngµy cµng cao nh÷ng nhu cÇu cña kh¸ch. C«ng ty ®· chó ý ®Õn viÖc më réng vµ n©ng cÊp hÖ thèng dÞch vô bé xung. -6- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - DÞch vô Sauna massage: Gåm 4 phßng, mçi phßng räng 8m 2 cã hÖ thèng ®iÒu hoµ, läc giã, thiÕt bÞ x«ng h¬i, gi-êng massage. - Karaoke gia ®×nh, héi häp…: gåm 4 phßng trong ®ã cã 2 phßng cì lín cã thÓ sö dông cho 20 ng-êi vµ 2 phßng võa h¸t gia ®×nh. - DÞch vô thuª héi tr-êng: C«ng ty cæ phÇn Du lÞch Th-¬ng m¹i Hoµng Long cã mét héi tr-êng víi søc chøa 200 chç ngoµi ra cßn cã phßng héi th¶o 45 chç, ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc c¸c héi th¶o, héi häp vµ phôc vô ®¸m c-íi. Héi tr-êng vµ phßng häp còng ®-îc trang bÞ ®iÒu hoµ khèi vµ c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, ®Çy ®ñ tiÖn nghi gióp cho kh¸ch cã thÓ tho¶ m¶n nhu cÇu ë møc cao nhÊt khi sö dông. - DÞch vô ®iÖn tho¹i: Phôc vô kh¸ch cã nhu cÇu gäi ®iÖn trong vµ ngoµi n-íc víi hÖ thèng ®iÖn tho¹i AT vµ T cña Mü rÊt hiÖn ®¹i. 3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô: MÆt hµng kinh doanh chÝnh cña Kh¸ch s¹n lµ c¸c s¶n phÈm dÞch vô víi nhiÒu møc gi¸ ®a d¹ng. S¶n phÈm dÞch vô nãi chung kh«ng ph¶i lµ nh÷ng hµng ho¸ h÷u h×nh do vËy s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng nµy nãi chung lµ khã vµ khã cã l·i. ViÖc cung cÊp c¸c s¶n phÈm dÞch vô mang tÝnh chÊt thêi vô, chñ yÕu lµ trong mïa du lÞch. Tõ nh÷ng ®Æc thï cña s¶n phÈm dÞch vô nªn hµng n¨m C«ng ty th-êng tæ chøc c¸c cuéc häp néi bé ®Ó rót kinh nghiÖm vµ nghiªn cøu ph-¬ng h-íng kinh doanh cho n¨m tíi. C«ng ty cæ phÇn Du lÞch Th-¬ng m¹i Hoµng Long kinh doanh chñ yÕu lµ lo¹i h×nh kinh doanh l-u tró vµ kinh doanh ¨n uèng. Hai bé phËn nµy ®-îc Kh¸ch s¹n ®Æc biÖt chó ý ®Ó ®Çu t- nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. Ngoµi ra c¸c dÞch vô bæ sung kh¸c trong kh¸ch s¹n cßn kh¸ nhiÒu, tuy lµ kh©u kinh doanh bæ trî nh-ng vÉn lµ yÕu tè quan träng, t¹o nªn sù hÊp dÉn ®èi víi kh¸ch. S¶n phÈm kh¸ch s¹n, s¶n phÈm ¨n uèng vµ s¶n phÈm du lÞch ®Òu thuéc vÒ lo¹i h×nh s¶n phÈm dÞch vô. Chóng còng mang nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña lo¹i h×nh dÞch vô nh-ng còng mang nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng biÖt ®Ó thÝch øng víi tõng lo¹i s¶n phÈm ®¬n lÎ. S¶n phÈm kh¸ch s¹n -7- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 còng kh«ng tr¸nh khái quy luËt ®ã. ViÖc s¶n xuÊt vµ cung øng c¸c dÞch vô trong kh¸ch s¹n ph¶i tu©n thñ theo nh÷ng quy t¾c kh¸c víi quy t¾c s¶n xuÊt s¶n phÈm cô thÓ nh- ti vi, tñ l¹nh…§Ó s¶n xuÊt ra mét s¶n phÈm dÞch vô kh¸ch s¹n th× viÖc s¶n xuÊt ph¶i ®-îc b¾t ®Çu tõ nhu cÇu kh¸ch hµng cïng c¸c yÕu tè s¶n xuÊt nh- ®éi ngò lao ®éng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt. 4. C¬ cÊu tæ chøc: C¬ cÊu tæ chøc lµ mét yÕu tè hÕt søc quan träng ®èi víi bÊt cø doanh nghiÖp nµo. C¬ cÊu tæ chøc quyÕt ®Þnh doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn réng vµ h-ng thÞnh hay kh«ng. §ång thêi viÖc bè trÝ c¬ cÊu tæ chøc lao ®éng hîp lý gióp cho doanh nghiÖp tiÕt kiÖm lao ®éng, gi¶m tèi ®a chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Nh- vËy, mçi doanh nghiÖp muèn s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ tr-íc hÕt ph¶i hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc vµ ph¶i ®¸p øng ®-îc c¸c yªu cÇu trong chiÕn l-îc kinh doanh cña c«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch s¹n bao gåm: Bé phËn buång Tæ buång: Tæ buång ho¹t ®éng 24/24 giê trong ngµy theo chÕ ®é 3 ca b¶o ®¶m s½n sµng phôc vô kh¸ch bÊt cø giê nµo. Bé phËn nµy cã tÊt c¶ 10 nh©n viªn vµ tr-ëng bé. Bé phËn nµy thùc hiÖn chøc n¨ng cho thuª phßng cña kh¸ch s¹n. T×nh h×nh phßng trèng, phßng cã kh¸ch sÏ ®-îc cËp nhËt hµng ngµy vµ b¸o l¹i cho bé phËn lÔ t©n, kh¸ch ®-îc tr¶ lêi ngay qua ®iÖn tho¹i. Khi kh¸ch ë kh¸ch s¹n, bé phËn nµy chÞu tr¸ch nhiÖm lµm vÖ sinh c¸c phßng còng nh- khu vùc c«ng céng vµ khu vùc tiÒn s¶nh. NÕu kh¸ch cã th¾c m¾c g× sÏ ®-îc gi¶i quyÕt ngay. §Ó thùc hiÖn, bé phËn phßng ®-îc chia thµnh c¸c ®¬n vÞ nhá, mçi ®¬n vÞ nµy thùc hiªn c¸c c«ng viÖc kh¸c nhau nh-: Tæ giÆt ñi: chÞu tr¸ch nhiÖm giÆt s¹ch vµ lµ ñi tÊt c¶ quÇn ¸o cña kh¸ch, kh¨n mµn cña kh¸ch s¹n vµ ®ång phôc cña nh©n viªn. Chøc n¨ng cña nã rÊt riªng biÖt nªn Ýt khi nh÷ng ng-êi cña bé phËn nµy l¹i ®-îc chuyÓn sang lÜnh vùc ho¹t ®éng kh¸c cña kh¸ch s¹n. Tæ tÇng phßng: chÞu tr¸ch nhiÖm lau dän phßng ë cña kh¸ch s¹n vµ c¸c n¬i c«ng céng trong kh¸ch s¹n. -8- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tæ kü thuËt: phô tr¸ch vÒ viÖc vËn hµnh vµ b¶o tr× toµn bé c¬ së vËt chÊt cña kh¸ch s¹n bao gåm: §iÖn, c¬ khÝ, hÖ thèng m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ bé th«ng khÝ, b¬m n-íc vµ thùc hiÖn nh÷ng söa ch÷a nhá vµ tu bæ trang thiÕt bÞ. Bé phËn bµn Bé phËn nµy cã chøc n¨ng tho¶ m¶n tèi ®a nhu cÇu ¨n uèng cña kh¸ch trong ph¹m vi cã thÓ, do ®ã hä cã nhiÖm vô cô thÓ sau: Ph¶i x©y dùng thùc ®¬n phong phó, tæ chøc tèt c¸c kh©u mua hµng, nhËp kho, l-u tr÷, tr¸nh tr-êng hîp thiÕu nguyªn liÖu trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn mãn ¨n hoÆc nguyªn liÖu thõa dÉn ®Õn h- háng g©y l·ng phÝ. §Æc biÖt ph¶i quan t©m ®Õn kh©u chÕ biÕn thøc ¨n vµ tæ chøc phôc vô kh¸ch v× qua ®ã quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l-îng cña s¶n phÈm ¨n uèng vµ gi÷ ®-îc uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng. Bé phËn bµn bao gåm c¸c bé phËn trùc thuéc sau: + Tæ bÕp: Bé phËn nµy cã nhiÖm vô lùa chän mua s¾m thùc phÈm chuÈn bÞ tÊt c¶ c¸c mãn ¨n theo yªu cÇu cña kh¸ch th«ng qua bé phËn bµn vµ kÕt hîp víi tæ bµn ®Ó phôc vô kh¸ch víi chÊt l-îng cao nhÊt. + Tæ bµn + Tæ gi¶i kh¸t Bé phËn bµn lµ mét trong hai ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh trùc tiÕp t¹o ra nguån thu nhËp chÝnh cho kh¸ch s¹n Bé phËn nµy cã tÊt c¶ 15 nh©n viªn vµ tr-ëng bé phËn. Chøc n¨ng chÝnh cña bé phËn bµn lµ cung cÊp thøc ¨n vµ ®å uèng cho thùc kh¸ch cña kh¸ch s¹n còng nh- c¸c b÷a tiÖc mµ kh¸ch hµng ®¨ng ký. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, sè l-îng nhµ hµng, qu¸n ¨n vµ kh¸ch s¹n trªn ®Þa bµn t¨ng lªn víi tèc ®é chãng mÆt ®· g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho ngµnh kinh doanh ¨n uèng nãi chung vµ cho bé phËn bµn cña kh¸ch s¹n nãi riªng. §Ó cã thÓ tån t¹i vµ ®øng v÷ng C«ng ty cæ phÇn Du lÞch Th-¬ng m¹i Hoµng Long ®· ph¶i c¶i tiÕn rÊt nhiÒu nh- mua trang thiÕt bÞ míi, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp hÖ thèng bÕp vµ phßng ¨n cña kh¸ch s¹n. Do ®¸nh gi¸ ®óng tÇm quan träng cña c«ng t¸c phôc vô ¨n uèng nªn kh¸ch s¹n ®· lùa chän mét c¸ch kü cµng c¸c nhµ cung cÊp. Ngoµi nh÷ng mãn ¨n ®Æc s¶n cña 3 miÒn B¾c, Trung, Nam kh¸ch s¹n cßn cung c¸c mãn ¨n cña mét sè n-íc nh- Trung Quèc, NhËt,. Ngoµi ra kh¸ch s¹n cßn lu«n thay ®æi thùc ®¬n phôc vô kh¸ch ®Ó kh«ng g©y ra sù nhµm ch¸n cho kh¸ch. -9- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bé phËn lÔ t©n Bé phËn lÔ t©n cña Kh¸ch s¹n gåm 5 ng-êi ho¹t ®éng phôc vô kh¸ch 24/24 giê trong ngµy theo chÕ ®é 3 ca. Hä lµ bé phËn ®Çu tiªn tiÕp xóc víi kh¸ch khi kh¸ch ®Õn Kh¸ch s¹n. NhiÖm vô chÝnh cña nh©n viªn lÔ t©n lµ gióp kh¸ch lµm thñ tôc nhËp vµ tr¶ phßng, ngoµi ra cßn cung cÊp cho kh¸ch th«ng tin vÒ c¸c bé phËn kh¸c còng nh- c¸c dÞch vô cña Kh¸ch s¹n. Bé phËn b¶o vÖ: Bé phËn nµy bao gåm 3 ng-êi cã nhiÖm vô chµo hái kh¸ch, chØ dÉn cho kh¸ch biÕt bé phËn cã liªn quan ®Õn viÖc lµm thñ tôc giÊy tê, gióp ®ì kh¸ch mang v¸c hµnh lý vµ cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ an ninh trËt tù cho kh¸ch vµ nh©n viªn lµm viÖc t¹i kh¸ch s¹n. Trong c¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng cña C«ng ty, mçi phßng ban, bé phËn ®Òu cã chøc n¨ng nhiÖm vô kh¸c nhau nh-ng vÉn cã mèi quan hÖ mËt thiÕt ®Ó t¹o nªn sù ®ång bé, ¨n khíp trong suèt qu¸ tr×nh phôc vô kh¸ch. §Ó tËn dông hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay, kh¸ch s¹n ®· chó ý thÝch ®¸ng ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o, t¨ng c-êng cho nh©n viªn ®i häc ngo¹i ng÷, chuyªn m«n, trang bÞ thªm mét sè thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh»m n©ng cao chÊt l-îng phôc vô kh¸ch. * C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý: - Gi¸m ®èc: Gi¸m ®èc lµ ng-êi ®¹i diÖn ph¸p nh©n trong mäi ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p. Gi¸m ®èc cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong kh¸ch s¹n, gi¸m ®èc cã quyÒn tæ chøc c¸c bé phËn qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh trong kh¸ch s¹n sao cho phï hîp víi hoµn c¶nh thùc t¹i cña thÞ tr-êng vµ thu ®-îc hiÖu qu¶ kinh doanh cao nhÊt.. Vµ qu¶n lý th«ng qua c¸c phã gi¸m ®èc qu¶n lý trùc tiÕp c¸c bé phËn: Tµi chÝnh kÕ to¸n, Marketing, ®Æt phßng. - Phã gi¸m ®èc C«ng ty gióp gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty, ®-îc gi¸m ®èc uû quyÒn trùc tiÕp phô tr¸ch mét sè lÜnh vùc chuyªn m«n hoÆc c«ng viÖc cô thÓ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp víi Gi¸m ®èc vÒ phÇn viÖc cña m×nh. - 10 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Phã gi¸m ®èc kinh doanh: Phã gi¸m ®èc kinh doanh qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n. Lµ ng-êi trùc tiÕp qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña phßng lÔ t©n, vµ nhµ hµng. - Phã gi¸m ®èc néi chÝnh: Phã gi¸m ®èc néi chÝnh qu¶n lý c¸c vÊn ®Ò bªn trong kh¸ch s¹n, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña kho, vËt t-, vËn chuyÓn vµ ph©n x-ëng phô trî. - Tæ tr-ëng chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc tr-ëng bé phËn, l·nh ®¹o bé phËn m×nh phô tr¸ch hoµn thµnh c«ng viÖc ®-îc giao. §iÒu hµnh c«ng viÖc cña tæ vµ ph©n c«ng lao ®éng hîp lý, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc c¬ quan vÒ tµi s¶n, trang thiÕt bÞ cña bé phËn m×nh phô tr¸ch. N¾m v÷ng khèi l-îng vµ thêi gian sö dông ®Ó cã kÕ ho¹ch dù trï hæ sung. HiÓu râ viÖc m×nh phô tr¸ch ®Ó giao viÖc vµ ®«n ®èc mäi ng-êi thùc hiÖn, b¸o c¸o xin ý kiÕn chØ ®¹o cña thñ tr-ëng cÊp trªn trùc tiÕp. Gióp ®ì cho c¸c tæ tr-ëng lµ c¸c tæ phã. Phßng tæng hîp Phßng tæng hîp trùc tiÕp chÞu sù chØ ®¹o cña gi¸m ®èc. Phßng tæng hîp cã c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chñ yÕu sau: Phßng tæng hîp cã nhiÖm vô tæ chøc nh©n sù, c«ng v¨n giÊy tê, thñ tôc hµnh chÝnh, tæ chøc kinh doanh, tiÕp thÞ, lªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, qu¶n lý viÖc mua b¸n vËt t-… Chøc n¨ng cña phßng tæng hîp lµ bè trÝ c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc mét c¸ch hîp lý nhÊt, ph¶i ®¶m b¶o cung øng nguyªn vËt liÖu mét c¸ch kÞp thêi kh«ng chØ ®ñ vÒ sè l-îng mµ cßn ph¶i ®¶m b¶o vÒ chÊt l-îng, ph¶i lµm sao thu hót ®-îc nhiÒu kh¸ch ®Õn víi kh¸ch s¹n. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Cã nhiÖm vô theo dâi, ghi chÐp chØ tiªu cña kh¸ch s¹n theo ®óng hÖ thèng tµi kho¶n vµ chÕ ®é kÕ to¸n cña nhµ n-íc, theo dâi t×nh h×nh sö dông vèn vµ tµi s¶n ®Ó cã nh÷ng b¸o c¸o kÞp thêi ph¶n ¸nh nh÷ng thay ®æi ®Ó l·nh ®¹o cã biÖn ph¸p xö lý. M« h×nh tæ chøc qu¶n lý ë C«ng ty Cæ phÇn Du lÞch th-¬ng m¹i Hoµng Long cã c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng, thùc hiÖn chÕ ®é mét thñ tr-ëng. Gi¸m ®èc Kh¸ch s¹n lµ ng-êi ®iÒu hµnh cao nhÊt. Bé m¸y gióp viÖc cho Gi¸m ®èc gåm Phã gi¸m ®èc vµ c¸c Tr-ëng bé phËn. ViÖc ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n vµ qui ®Þnh mèi quan hÖ cña c¸c c¸ nh©n vµ bé - 11 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phËn trong bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn Du lÞch Th-¬ng m¹i Hoµng Long do Gi¸m ®èc qui ®Þnh. Theo kiÓu c¬ cÊu nµy, ng-êi gi¸m ®èc ®-îc sù gióp søc cña c¸c bé phËn chøc n¨ng trong viÖc suy nghÜ, nghiªn cøu bµn b¹c t×m ra gi¶i ph¸p, tèi -u cho nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p. Tuy nhiªn quyÒn quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò Êy thuéc vÒ gi¸m ®èc. Nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n lý do c¸c bé phËn chøc n¨ng nghiªn cøu ®Ò suÊt khi ®-îc Gi¸m ®èc th«ng qua, biÕn thµnh mÖnh lÖnh, ®-îc quyÒn truyÒn ®¹t tõ trªn xuèng theo tuyÕn ®· quy ®Þnh. KiÓu c¬ cÊu tæ chøc nµy võa ph¸t huy n¨ng lùc chuyªn m«n cña c¸c bé phËn, võa b¶o ®¶m quyÒn chØ huy cña hÖ thèng trùc tuyÕn. Víi bé m¸y qu¶n lý cña kh¸ch s¹n thèng nhÊt tõ trªn xuèng d-íi nªn mäi chØ thÞ, kÕ ho¹ch ban hµnh ®Òu ®-îc mäi ng-êi nghiªm tóc thùc hiÖn. Lu«n cã sù kiÓm tra trong c¸c bé phËn nªn chÊt l-îng phôc vô ngµy cµng ®-îc n©ng cao. §iÒu nµy khiÕn cho kh¸ch rÊt hµi lßng khi ®Õn víi kh¸ch s¹n. Tuy nhiªn bé m¸y qu¶n lý hiÖn nay lµ t-¬ng ®èi cång kÒnh. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh th× cÇn ®Þnh biªn lai lao ®éng qu¶n lý ë tõng cÊp , tõng bé phËn sao cho sè ng-êi trong bé m¸y qu¶n lý kh«ng qu¸ 5% tæng sè lao ®éng doanh nghiÖp b»ng c¸c lo¹i ra nh÷ng ng-êi kh«ng ®ñ n¨ng lùc tr×nh ®é, søc khoÎ vµ t¨ng c-êng kiªm nhiÖm ®i ®«i víi t¨ng l-¬ng vµ phô cÊp. Khi gi¶m bít ®-îc lao ®éng qu¶n lý th× sÏ gi¶m ®-îc chi phÝ qu¶n lý. Do ®ã lîi nhuËn t¨ng lªn. M« h×nh tæ chøc qu¶n lý kh¸ch s¹n ®-îc thiÕt lËp theo s¬ ®å sau: Gi¸m ®èc Bé phËn B¶o vÖ Bé phËn BÕp - 12 - Bé phËn LÔ t©n Phã gi¸m ®èc Bé phËn Buång KÕ to¸n. Mar P. Tæng hîp Phã gi¸m ®èc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5. Mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña C«ng ty 5.1. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm Ngoµi ®Æc ®iÓm chung cña s¶n phÈm dÞch vô ra, s¶n phÈm kh¸ch s¹n cßn nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng sau: + Kh¸ch hµng kh«ng ®-îc kiÓm tra s¶n phÈm tr-íc khi mua ( hay s¶n phÈm mang tÝnh v« h×nh) + Kh¸ch mua mét s¶n phÈm kh¸ch s¹n ph¶i ®-îc th«ng tin vÒ qui c¸ch, phÈm chÊt cña c¸c s¶n phÈm ®ã. Khi tiÕn hµnh tiªu thô s¶n phÈm th× kh«ng thÓ t¸ch rêi nã ra khái kh¸ch s¹n ®-îc. + S¶n phÈm l-u tró ë xa n¬i kh¸ch hµng th-êng tró nªn cÇn ®Õn mét hÖ thèng ph©n phèi qua viÖc sö dông c¸c ®¬n vÞ trung gian. + ChÊt l-îng s¶n phÈm kÐm æn ®Þnh v× cßn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh-: Kho¶ng thêi gian vµ kh«ng gian cung øng, t©m lý mçi kh¸ch hµng, sù c¶m nhËn vµ tÝnh t×nh cña tõng kh¸ch, nh©n viªn tiÕp xóc vµ phôc vô… + Trong mét thêi gian kh«ng cã c¸ch nµo lµm gia t¨ng sè l-îng cung cÊp s¶n phÈm kh¸ch s¹n. L-îng cung cÊp nµy th-êng cè ®Þnh cho nhu cÇu cã thay ®æi thÕ nµo ®i n÷a. Nh- vËy, ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt cña s¶n phÈm kh¸ch s¹n cã ¶nh h-ëng tíi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. ViÖc t¨ng doanh thu cho kh¸ch s¹n lµ t-¬ng ®èi khã do ¶nh h-ëng cña ®Æc ®iÓm thø n¨m. Cô thÓ lµ cã nh÷ng ngµy kh¸ch rÊt ®«ng ®Ó gi¶i quyÕt khã kh¨n nµy th× chØ cßn c¸ch lµ t¨ng thªm sè l-îng buång phßng cña kh¸ch s¹n nh-ng ®iÒu nµy lµ rÊt khã cã thÓ hiÖn ®-îc. 5.2 C¬ cÊu lao ®éng : Lao ®éng lµ nh©n tè kh«ng thÓ thiÕu trong qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu kh«ng cã lao ®éng th× mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sÏ ngõng trÖ. Tuy nhiªn, muèn cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao, c©n ph¶i h×nh thµnh c¬ cÊu lao ®éng tèi -u trong doanh nghiÖp. Sau ®©y lµ b¶ng c¬ cÊu tæ chøc lao ®éng cña C«ng ty Cæ phÇn Du lÞch Th-¬ng m¹i Hoµng Long: - 13 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BiÓu sè 1: TT C¬ cÊu lao ®éng N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 C¬ cÊu lao ®éng Sè ng-êi Tû lÖ Sè ng-êi Tû lÖ Sè ng-êi Tû lÖ 1 Tæng sè lao ®éng 35 100 38 100 40 100 2 Theo giíi tÝnh + Nam + N÷ Theo tr×nh ®é + §¹i häc + Trung cÊp + S¬ cÊp + Kh¸c Theo ®é tuæi 3 4 5 12 23 5 14 12 4 34,2 65.8 14,3 40,0 34,3 11,4 14 24 5 15 15 3 36,8 62,2 13,2 39,5 39,5 7,8 15 25 6 16 15 3 37,5 62,5 15,0 40,0 37,5 7,5 + Sè lao ®éng ë ®é tuæi 20-30 13 37,1 10 26,3 12 30,0 + Sè lao ®éng ë ®é tuæi 31-40 10 28,6 15 39,5 16 40,0 + Sè lao ®éng ë ®é tuæi 41-50 8 22,9 9 23,7 7 17,5 + Sè lao ®éng trªn 50 4 11,4 4 10,5 5 12,5 + Trùc tiÕp 25 71,4 28 73,6 30 75,0 + Gi¸n tiÕp 10 29,6 10 26,4 10 25,0 Theo T/c c«ng viÖc Qua biÓu c¬ cÊu lao ®éng cña kh¸ch s¹n Hoµng Long ta thÊy: Lao ®éng n÷ chiÕm nhiÒu h¬n trong tæng sè lao ®éng, ®iÒu nµy lµ hîp lý. N÷ tËp trung chñ yÕu ë c¸c bé phËn lÔ t©n, bµn, bar, phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. Do tÝnh chÊt c«ng viÖc ë c¸c bé phËn trªn phï hîp ®èi víi n÷ v× hä lµ nh÷ng ng-êi trùc tiÕp xóc víi kh¸ch nªn ®ßi hái cã th¸i ®é nhiÖt t×nh, hoµ nh·, dÔ g©y thiÖn c¶m ®èi víi kh¸ch. - 14 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lao ®éng nam tËp trung chñ yÕu ë bé phËn b¶o vÖ, buång vµ bé phËn bÕp v× nh÷ng bé phËn nµy c«ng viÖc ®ßi hái nh©n viªn ph¶i cã søc khoÎ, n¨ng ®éng. Tæng sè lao ®éng n¨m 2003 so víi n¨m 2004 t¨ng thªm 2 ng-êi mµ cô thÓ ë ®©y lµ t¨ng lao ®éng gi¸n tiÕp. N¨m 2005 so víi n¨m 2004 tæng sè lao ®éng t¨ng thªm 2 ng-êi vµ vÉn lµ t¨ng lao ®éng trùc tiÕp cßn lao ®éng gi¸n tiÕp gi÷ nguyªn. Qua ®ã ta thÊy do yªu cÇu vµ sù më réng quy m« cña Kh¸ch s¹n nªn cÇn t¨ng thªm sè lao ®éng trùc tiÕp nh-ng Kh¸ch s¹n vÉn gÜ- nguyªn sè lao ®éng gi¸n tiÕp v× thÕ võa tËn dông ®-îc tèi ®a søc lao ®éng cña lao ®éng gi¸n tiÕp, tr¸nh t¨ng chi phÝ cho lao ®éng gi¸n tiÕp bëi bé m¸y nµy ho¹t ®éng vÉn hiÖu qu¶. Kh¸ch s¹n gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n trong viÖc tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n phÇn lín nh©n viªn ch-a ®-îc ®µo t¹o vÒ chuyªn ngµnh du lÞch mµ chuyÓn tõ c¸c ngµnh kh¸c sang kh¸ch s¹n hoÆc nÕu cã th× tr×nh ®é cña nh÷ng lao ®éng nµy còng kh«ng cao. Do vËy tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ch-a cao, kh¸ch s¹n cÇn ®µo t¹o, n©ng cao nghiÖp vô cho nh©n viªn h¬n n÷a. Tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cña nh©n viªn trong kh¸ch s¹n cßn thÊp, míi cã kho¶ng 15% nh©n viªn biÕt ngo¹i ng÷ tiÕng A, tr×nh ®é A,B vµ mét sè Ýt ®¹t tr×nh ®é lo¹i C. NÕu theo ®óng tiªu chuÈn th× tÊt c¶ sè nh©n viªn ë bé phËn lÔ t©n, bµn, bar tr×nh ®é B tiÕng Anh trë lªn. Tuy nhiªn, do kh¸ch hµng cña Kh¸ch s¹n chñ yÕu lµ ng-êi ViÖt Nam nªn ®©y còng kh«ng ph¶i lµ yªu cÇu cÊp thiÕt. Song, kh«ng v× thÕ mµ kh¸ch s¹n kh«ng cÇn quan t©m tíi viÖc n©ng cao tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cho nh©n viªn phôc. Kh¸ch s¹n cÇn tæ chøc viÖc häc thªm ngo¹i ng÷, n©ng cao tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cña ®éi ngò nh©n viªn ®Ó trong t-¬ng lai kh«ng xa khi mµ ViÖt Nam gia nhËp vµo thÞ tr-êng thÕ giíi vµ cã nhiÒu sù hÊp dÉn víi kh¸ch du lÞch h¬n n÷a th× ViÖt Tr× còng lµ ®iÓm ®Õn cña kh¸ch du lÞch quèc tÕ. Kh¸ch s¹n cã ®éi ngò nh©n viªn tuæi tõ 20-30 chiÕm kh¸ ®«ng. §é tuæi trung b×nh lµ 32 trong ®ã tuæi trung b×nh cña bé phËn buång lµ 32 tuæi, lÔ t©n lµ 27 tuæi, bÕp lµ 35 tuæi, bµn 25 tuæi. C¬ cÊu ®é tuæi cña kh¸ch s¹n hiÖn nay phï hîp víi tÝnh chÊt c«ng viÖc cña mét sè lo¹i h×nh dÞch vô. Nh-ng nghiÖp vô cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cßn non kÐm. - 15 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BiÓu sè 2 : Ph©n bè nh©n sù trong C«ng ty Cæ phÇn Du lÞch Th-¬ng m¹i Hoµng Long N¨m 2003 TT Tªn ®¬n vÞ 1 Tæng sè L§ N¨m 2004 N¨m 2005 Sè l-îng Sè l-îng Sè l-îng Tû lÖ Tû lÖ % Tû lÖ % ng-êi ng-êi ng-êi % 35 100 38 100 40 100 2 Ban gi¸m ®èc 3 8,6 3 7,9 3 7,5 3 Bé phËn lÔ t©n 4 11,4 5 13,1 5 12,5 11 31,4 12 31,6 15 37,5 Tæ B¶o vÖ 3 8,6 3 7,9 3 7,5 6 Bé phËn buång 10 26,6 11 28,9 10 25 7 Phßng TH-KT 4 11,4 4 10,6 4 10 4 Bé phËn bµn 5 TiÒn l-¬ng b×nh qu©n th¸ng cña n¨m2003 lµ 518.000 ®/ng-êi n¨m 2004 lµ 612.000®/ng-êi vµ n¨m 2005 lµ 720.000®/ ng-êi. Tuy tiÒn l-¬ng b×nh qu©n cã xu h-íng t¨ng nh-ng rÊt chËm, do vËy kh¸ch s¹n cÇn cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó thu hót kh¸ch, t¨ng doanh thu, tiÕp tôc tinh gi¶m biªn chÕ ®Ó n©ng cao thu nhËp cho ng-êi lao ®éng. VÒ c¬ cÊu lao ®éng cña kh¸ch s¹n nãi chung ®· bè trÝ hîp lý. Sè lao ®éng gi¸n tiÕp chiÕm kho¶ng 10% vµ sè lao ®éng trùc tiÕp chiÕm kho¶ng 90% trong tæng sè lao ®éng. Môc tiªu cña kh¸ch s¹n lµ kinh doanh ®Ó thu ®-îc lîi nhuËn cao nh-ng vÉn ®¶m b¶o ®-îc chÊt l-îng phôc vô tèt nhÊt. ChÝnh v× vËy mµ sè lao ®éng trùc tiÕp lín h¬n rÊt nhiÒu so víi sè lao ®éng gi¸n tiÕp. - 16 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tãm l¹i trong thêi gian qua ( 2003-2005 ), t×nh h×nh sö dông lao ®éng cña kh¸ch s¹n Hoµng Long ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc, gãp phÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp tõ ®ã tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch s¹n kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao. Nhê vËy kh¸ch s¹n ®· tr¶ ®ñ l-¬ng, th-ëng cho ng-êi lao ®éng. MÆc dï møc thu nhËp cã thÊp h¬n nh-ng trong t×nh h×nh kinh doanh khã kh¨n hiÖn nay ®-îc nh- vËy còng lµ cè g¾ng ®¸ng kÓ cña Ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n. Ban l·nh ®¹o kh¸ch s¹n ®· x©y dùng mét c¬ cÊu tæ chøc hîp lý, ®¶m b¶o sö dông theo ®óng kh¶ n¨ng vµ chuyªn m«n cña ng-êi lao ®éng. Kh¸ch s¹n còng ®· tiÕn hµnh viÖc tæng hîp vµ ph©n tÝch c¸c diÔn biÕn cña thÞ tr-êng ®Ó ®Ò ra c¸c ph-¬ng ¸n kinh doanh cã kh¶ n¨ng thÝch øng ®-îc víi c¸c thay ®æi vµ c¸c yªu cÇu míi cña thÞ tr-êng. MÆc dï ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n hiÖn nay lµ cã gi¶m h¬n so víi c¸c giai ®o¹n tr-íc dÉn ®Õn hiÖn t-îng thõa lao ®éng ë mét sè bé phËn nh-ng l·nh ®¹o kh¸ch s¹n ®· cã sù ph©n c«ng c«ng viÖc mét c¸ch hîp lý. Mçi bé phËn vµ c¸ nh©n ®Òu cã chøc tr¸ch, quyÒn h¹n vµ nghÜa vô riªng, tr¸nh ®-îc sù chång chÐo trong c«ng viÖc. Ngoµi ra kh¸ch s¹n còng cã chÕ ®é th-ëng ph¹t ph©n minh ®Ó khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng trong c«ng viÖc cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. Nh÷ng ng-êi cã n¨ng lùc sÏ ®-îc kh¸ch s¹n t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ®i häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n tõ ®ã t¨ng ®-îc hiÖu qu¶ trong c«ng viÖc. Kh¸ch s¹n lu«n cè g¾ng t¹o ra sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c bé phËn, gi¶m sai sãt trong phôc vô ®Ó t¹o ra chÊt l-îng cao nhÊt. TÊt c¶ nh÷ng viÖc lµm trªn cña ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho ng-êi lao ®éng yªn t©m c«ng t¸c vµ g¾n bã víi kh¸ch ®Ó x©y dùng mét kh¸ch s¹n Hoµng Long tèt ®Ñp h¬n trong t-¬ng lai. 5.3. ThÞ tr-êng kh¸ch hµng §èi víi kinh doanh du lÞch nãi chung, kinh doanh kh¸ch s¹n nãi riªng th× kh¸ch hµng ®ãng vai trß v« cïng quan träng. Nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. ThÞ tr-êng kh¸ch hµng cña kh¸ch s¹n Hoµng Long bao gåm kh¸ch hµng trong n-íc vµ kh¸ch hµng quèc tÕ. Tuy nhiªn, víi sù ph¸t triÓn vÒ du lÞch quèc tÕ t¹i Phó Thä ch-a nhiÒu cho nªn kh¸c hµng chñ yÕu cña Kh¸ch s¹n lµ kh¸ch du lÞch trong n-íc, cßn kh¸ch quèc ®Õn ViÖt Nam ®i th¨m quan du lÞch chiÕm tû träng nhá kh«ng ®¸ng kÓ trong thu nhËp cña kh¸ch s¹n. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, kh¸ch s¹n Hoµng Long th-êng lÊy thÞ tr-êng kh¸ch - 17 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trong tØnh lµm thÞ tr-êng môc tiªu chÝnh v× l-îng kh¸ch nµy chiÕm mét tû träng rÊt lín tõ 60-70% tæng l-îng kh¸ch cña kh¸ch s¹n Th-¬ng m¹i Hoµng Long vµ trong nh÷ng n¨m tíi kh¸ch s¹n Th-¬ng m¹i Hoµng Long vÉn lÊy thÞ tr-êng kh¸ch trong nghµnh lµm thÞ tr-êng môc tiªu bëi v× nÕu khai th¸c tèt thÞ tr-êng nµy sÏ æn ®Þnh møc doanh thu cña kh¸ch s¹n. 5.4 C¬ cÊu vèn Vèn cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ kh¸ch s¹n Hoµng Long nãi riªng. KÓ tõ khi thµnh lËp tíi nay, kh¸ch s¹n Hoµng Long ®· cã nh÷ng b-íc tiÕn ®¸ng kÓ, nguån vèn t¨ng lªn kh«ng ngõng. Vèn kinh doanh kh¸ch s¹n ®-îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: BiÓu sè 3 : C¬ cÊu vèn kinh doanh (2003-2005) (§¬n vÞ: triÖu ®ång.) N¨m 2003 Sè ChØ tiªu TT 1 TiÒn Tæng sè vèn 848,1 Tû träng N¨m 2004 TiÒn 100 1.125,3 Tû träng N¨m 2005 TiÒn Tû träng 100 2.115,3 100 245,8 21,8 325,9 15,4 879,5 78,2 1.789,4 84.6 Theo t/c vèn: 2 + Vèn l-u ®éng 158,6 18,7 + Vèn cè ®Þnh 689,5 81,3 Theo nguån vèn 3 + Huy ®éng 204,5 24,1 301,5 26,8 1.598,4 73,6 + Vèn ®¬n vÞ 643,6 75,9 823,8 73,2 24,4 517,1 Qua biÓu trªn ta thÊy: + Vèn cña kh¸ch s¹n Hoµng Long cã xu h-íng t¨ng qua c¸c n¨m: N¨m 2004 t¨ng h¬n n¨m 2003 lµ 277,2 triÖu ®ång t-¬ng øng t¨ng 32,7%. - 18 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 N¨m 2005 t¨ng h¬n n¨m 2004 lµ 990 triÖu ®ång tøc 88%. §iÒu nµy cho thÊy quy m« cña kh¸ch s¹n kh«ng ngõng më réng, nguån vèn kinh doanh ngµy cµng lín m¹nh. + Vèn cè ®Þnh chiÕn tû lÖ lín trong tæng vèn kinh doanh cña kh¸ch s¹n (trªn 75%) ®iÒu nµy chøng tá Kh¸ch s¹n ®· ®Çu t-, n©ng cÊp cho c¬ së vËt chÊt cña kh¸ch s¹n kh¸ lín. Qua nguån vèn cña kh¸ch s¹n Hoµng Long ta thÊy kh¸ch s¹n cã tiÒm lùc vÒ vèn kh¸ m¹nh, nguån vèn nµy chiÕm trªn 70% tæng sè vèn cña kh¸ch s¹n, ®iÒu nµy chøng tá kh¸ch s¹n lu«n chñ ®éng trong lµm ¨n vµ nguån vèn nµy ngµy cµng chiÕm tØ lÖ cao trong tæng nguån vèn cña Kh¸ch s¹n. Vµ víi nguån vèn nh- vËy th× nÕu khi s¶y ra tr- êng hîp rñi ro lµ vèn huy ®éng kh«ng thÓ cã th× Kh¸ch s¹n vÉn cã thÓ tù vËn ®éng. Nguån vèn huy ®éng cña Kh¸ch s¹n còng t-¬ng ®èi nhiÒu, nguèn huy ®éng cã thÓ tõ CB-CNV trong C«ng ty hoÆc cña nh÷ng ®èi t¸c lµm ¨n, hay vay ng©n hµng. §iÒu nµy chøng tá sù uy tÝn cña kh¸ch s¹n vµ sù tin t-ëng cña mäi ng-êi vµo con ®-êng kinh doanh mµ kh¸ch s¹n Hoµng Long ®ang ®i. §Æc ®iÓm vÒ vèn kinh doanh cña kh¸ch s¹n Hoµng Long Vèn kinh doanh kh¸ch s¹n ®ßi hái ph¶i cã sè vèn cè ®Þnh t-¬ng ®èi lín vèn l-u ®éng chiÕm tû träng nhá. V× trªn 1 ®¬n vÞ c«ng suÊt sö dông chiÕm mét duy l-îng vèn lín. H¬n n÷a, nhu cÇu kinh doanh kh¸ch s¹n muèn ®¹t hiÖu qu¶ cao ph¶i lu«n ®Çu t- trang thiÕt bÞ tiÖn nghi hiÖn ®¹i nhÊt ph¶i th-êng xuyªn duy tr× b¶o d-ìng, tu bæ, hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt kü thuËt. - 19 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II: ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty 1. C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ tæng hîp 1.1. §¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông vèn cè ®Þnh: * Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vèn cè ®Þnh Doanh thu trong kú + Søc s¶n xuÊt cña vèn cè ®Þnh = Sè d- b×nh qu©n VC§ trong kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø mét ®ång vèn cè ®Þnh cã thÓ tham gia t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu trong kú Lîi nhuËn trong kú + Søc sinh lîi cña vèn cè ®Þnh = (hay hiÖu qu¶ sö dông VC§) Sè d- b×nh qu©n vèn cè ®Þnh trong kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø mét ®ång vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú tham gia t¹o bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ thÞ tr-êng, chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh lµ chØ tiªu quan träng nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l-îng sö dông vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. - 20 -
- Xem thêm -