Tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe ôtô tại công ty bảo hiểm hà nội .

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Giao th«ng vËn t¶i lµ mét ngµnh s¶n xuÊt phi vËt chÊt kh«ng thÓ thiÕu ®-îc ë bÊt cø mét quèc gia nµo. Giao th«ng vËn t¶i còng lµ mét bé phËn quan träng cña c¬ së h¹ tÇng. Nã quyÕt ®Þnh rÊt lín ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n-íc. Cã thÓ nãi giao th«ng vËn t¶i lµ huyÕt m¹ch cña nÒn kinh tÕ. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng ®-îc c¶i thiÖn h¬n. Nhu cÇu ®i l¹i, vËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch ngµy cµng ph¸t triÓn. Trong giao th«ng vËn t¶i th× xe « t« lµ mét ph-¬ng tiÖn phæ biÕn nhÊt, ®-îc sö dông r«ng r·i nhÊt víi nh÷ng -u ®iÓm næi bËt vÒ tÝnh c¬ ®éng cao, kh¶ n¨ng vËn chuyÓn lín, tèc ®é t-¬ng ®èi nhanh, gi¸ thµnh vËn chuyÓn thÊp. VËn chuyÓn b»ng xe «t« ®· ®¶m b¶o ®-îc mét phÇn quan träng nhu cÇu vËn t¶i cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. HiÖn nay, bªn c¹nh tèc ®é x©y míi,më réng hoÆc n©ng cÊp hÖ thèng ®-êng x¸, cÇu cèng kh«ng t-¬ng xøng víi tèc ®é t¨ng ph-¬ng tiÖn giao th«ng mµ t×nh tr¹ng vi ph¹m luËt lÖ an toµn giao th«ng nh- phãng nhanh v-ît Èu... §· dÉn ®Õn t×nh h×nh giao th«ng ®-êng bé ngµy cµng g©y thiÖt h¹i rÊt lín vÒ tÝnh m¹ng vµ tµi s¶n cho c¸c chñ xe còng nh- toµn x· héi. V× vËy, ®Ó b¶o vÖ cho chñ xe «t« trong thêi gian l-u hµnh, b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« ra ®êi vµ ph¸t triÓn. Sù ra ®êi cña b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« lµ mét nhu cÇu kh¸ch quan nh»m gióp cho c¸c chñ xe æn ®Þnh cuéc sèng, æn ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh trong tr-êng hîp kh«ng may gÆp rñi ro tai n¹n bÊt ngê. Tõ khi ra ®êi, nghiÖp vô nµy ®É kh¼ng ®Þnh ®-îc tÝnh -u viÖt vµ tÇm quan träng cña nã. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®-îc, nghiÖp vô vÉn cßn nhiÒu vÊn ®Ò ph¶i tiÕp tôc gi¶i quyÕt, xem xÐt ®Ó ®-a ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc tèt h¬n ®Ó cã thÓ n©ng cao hiÖu qu¶, chÊt l-îng cña nghiÖp vô, chÝnh v× vËy, trong thêi gian thùc tËp t¹i phßng b¶o hiÓm phi hµng h¶i cña c«ng ty b¶o hiÓm Hµ Néi em ®± chän ®Ò t¯i : “Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña nghiÖp vô b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« t¹i c«ng ty b¶o hiÓm Hµ Néi “ ®Ó l¯m chuyªn ®Ò thùc tËp v¯ luËn v¨n tèt nghiÖp. Néi dung chÝnh cña ®Ò tµi ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn ®-îc chia lµm ba phÇn. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I: Lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« PhÇn II : T×nh h×nh triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« t¹i c«ng ty b¶o hiÓm Hµ Néi PhÇn III : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña nghiÖp vô b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« t¹i c«ng ty b¶o hiÓm Hµ Néi . §Ò tµi nµy ®-îc hoµn thµnh d-íi sù h-íng dÉn tËn t×nh chu ®¸o cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn vµ cïng víi sù gióp cña c¸c c«, c¸c chó phßng b¶o hiÓm phi hµng h¶i cña c«ng ty b¶o hiÓm Hµ Néi. Nh-ng do thêi gian vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong ®-îc sù gióp ®ì gãp ý cña c« gi¸o vµ cña c¸c c«, c¸c chó trong phßng b¶o hiÓm phi hµng h¶i ®Ó bµi viÕt cña em ®-îc hoµn thiÖn. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn i :lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« I - sù cÇn thiÕt vµ t¸c dông cña b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« 1 . §Æc ®iÓm cña ngµnh giao th«ng ®-êng bé Trong nÒn kinh tÕ quèc d©n giao th«ng vËn t¶i lµ ngµnh gi÷ vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng cña nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc. Giao th«ng vËn t¶i lµ mét phÇn cña c¬ së h¹ tÇng . Mét ®Êt n-íc muèn ph¸t triÓn nhanh chãng vµ æn ®Þnh th× cÇn ph¶i cã mét c¬ së h¹ tÇng v÷ng ch¾c. Nãi c¸ch kh¸c c¬ h¹ tÇng ph¶i ®i tr-íc mét b-íc, trong ®ã giao th«ng vËn t¶i lµ tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc. X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, ph©n c«ng lao ®éng ngµy cµng ®ùoc më réng. §©y lµ ®iÒu kiÖn tÊt yÕu cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh giao th«ng vËn t¶i víi c¸c h×nh thøc vËn chuyÓn ngµy cµng phong phó ®a d¹ng nh-: ®-êng bé, ®-êng s«ng, ®-êng s¾t, ®-êng hµng kh«ng. Giao th«ng vËn t¶i ®-êng bé gi÷ mét vÞ trÝ rÊt quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ ®-îc coi nh- huyÕt m¹ch cña nÒn kinh tÕ. Trong giao th«ng vËn t¶i ®-êng bé th× vËn chuyÓn b»ng xe « t« th-êng ®-îc con ng-êi sö dông phæ biÕn nhÊt, bëi v× c¸c -u ®iÓm cña nã lµ: - Ph-¬ng tiÖn xe « t« cã tÝnh linh ho¹t cao, hoµn thµnh qu¸ tr×nh vËn chuyÓn t-¬ng ®èi nhanh vµ rÎ, víi rÊt nhiÒu chñng lo¹i xe « t« cã thÓ chë con ng-êi hµng ho¸ tíi mäi n¬i, mäi lóc n¨ng g©y t¹i n¹n lín. Bëi v× b¶n th©n qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña xe « t« lµ nguy hiÓm cao, ngoµi ra nã cßn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh- t×nh tr¹ng ®-êng x¸, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña ng-êi ®iÒu khiÓn xe « t«, t×nh tr¹ng kü thuËt cña xe vµ møc ®é sö dông ph-¬ng tiÖn. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n-íc, giao th«ng vËn t¶i n-íc ta, ®Æc biÖt lµ vËn t¶i b»ng xe c¬ giíi nãi chung vµ b»ng xe « t« nãi riªng ph¸t triÓn rÊt m¹nh, nã kh«ng thÓ thiÕu ®-îc cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n-íc. Nã lµ cÇu nèi vÒ quan hÖ kinh tÕ v¨n ho¸ gi÷a c¸c trung t©m kinh tÕ, c¸c vïng víi nhau. Nh-ng trong ®iÒu kiÖn n-íc ta hiÖn nay, th× hÖ thèng ®-êng giao th«ng cßn chËt hÑp, chÊt l-îng nhiÒu ®o¹n ®-êng cßn kÐm vµ viÖc tu söa ®-êng x¸ cßn mang tÝnh chÊt t¹m thêi. Cã nh÷ng con ®-êng míi ®-îc thi c«ng cã mÆt ®-êng tèt l¹i 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thiÕu c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu tai n¹n nh- x©y dùng cÇu v-ît d©n sinh, biÓn b¸o. Bªn canh ®ã sè ®Çu xe tham gia giao th«ng ngµy cµng t¨ng, trong ®ã cã rÊt nhiÒu xe cò ®-îc t©n trang l¹i råi cho l-u hµnh nh-ng kh«ng ®¶m b¶o ®é an toµn. MÆt kh¸c, l¸i xe kh«ng chÊp hµnh nghiªm chØnh luËt lÖ giao th«ng, phãng nhanh v-ît Èu, say r-îu ngµy cµng t¨ng. Theo thèng kª, trong n¨m 1998 ë ViÖt Nam cã 20.668 vô tai n¹n giao th«ng ®-êng bé g©y thiÖt h¹i rÊt lín vÒ ng-êi vµ cña. N¨m 1999 c¶ n-íc ®· x¶y ra 21.420 vô tai n¹n giao th«ng khiÕn cho 7061 ng-êi thiÖt m¹ng vµ lµm bÞ th-¬ng 24.171 ng-êi, cã thÓ nãi cø mæi ngµy trong n¨m 1999 cã gÇn 20 ng-êi chÕt v× tai n¹n giao th«ng. ThiÖt h¹i vÒ tµi s¶n hµng n¨m do tai n¹n giao th«ng lªn ®Õn hµng tr¨m tû ®ång. NÕu tÝnh b×nh qu©n thiÖt h¹i cña mét vô tai n¹n giao th«ng th«ng th-êng cã thÓ lªn tíi hµng chôc triÖu ®ång. Do vËy, tai n¹n giao th«ng vÉn lµ mèi ®e do¹ hµng ngµy hµng giê ®èi víi c¸c tµi s¶n cña c¸c chñ ph-¬ng tiÖn xe « t«. 2 – Sù cÇn thiÕt cña b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« Trong cuéc sèng sinh ho¹t còng nh- ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng ngµy dï ®· lu«n lu«n chó ý ng¨n ngõa vµ ®Ò phßng, nh-ng con ng-êi vÉn cã nguy c¬ gÆp ph¶i nh÷ng rñi ro bÊt ngê x¶y ra. Rñi ro lu«n hiÖn diÖn ë trong mäi ho¹t ®éng cña con ng-êi. Cã thÓ nãi rñi ro lµ sù tån t¹i kh¸ch quan mµ con ng-êi buéc ph¶i chÊp nhËn, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc giao th«ng vËn t¶i b»ng xe c¬ giíi nã chung vµ b»ng xe « t« nãi riªng. VËn chuyÓn b»ng ph-¬ng tiÖn « t« ®· ®-îc sö dông rÊt l©u, ®©y lµ ph-¬ng tiÖn ®¶m nhiÖm chñ yÕu viÖc vËn chuyÓn khèi l-îng hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch. Nh-ng vËn chuyÓn ®-êng bé b»ng xe « t« cã tÝnh c¬ ®éng cao, tÝnh viÖt gi· tèt vµ ®· tham gia triÖt ®Ó qu¸ tr×nh vËn chuyÓn v× vËy x¸c suÊt rñi ro ®· lín l¹i cµng lín so víi c¸c lo¹i h×nh giao th«ng ®-êng bé kh¸c. Do ®ã, chñ xe lu«n ph¶i ®-¬ng ®Çu víi nhiÒu nguy c¬ rñi ro kh¸c nhau. §Ó cã thÓ ®-¬ng ®Çu víi nh÷ng rñi ro th× c¸ chñ xe cã thÓ sö dông ph-¬ng ph¸p nh- chÊp nhËn rñi ro hoÆc chuyÓn giao rñi ro. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BiÖn ph¸p chÊp nhËn rñi ro: ®©y lµ ph-¬ng ph¸p tù thanh to¸n c¸c tæn thÊt. BiÖn ph¸p nay hoµn toµn kh«ng phï hîp ®èi víi c¸c chñ xe v× khi tai n¹n x¶y ra sÏ g©y thiÖt h¹i rÊt lín vÒ ng-êi vµ tµi s¶n, nã lµm ¶nh h-ëng ®Õn kÕ ho¹ch vËn chuyÓn cña c¸c chñ xe, g©y khã kh¨n vÒ mÆt tµi chÝnh cho c¸c chñ xe do ®ã ¶nh h-ëng ®Õn qu¸ tr×nh kinh doanh cña hä. §Ó kh¾c phôc nh÷ng t×nh tr¹ng khã kh¨n vÒ mÆt tµi chÝnh khi xe « t« bÞ t¹i n¹n c¸ch tèt nhÊt lµ chuyÓn giao rñi ro mµ m×nh cã thÓ gÆp ph¶i cho c¸c tæ chøc b¶o hiÓm b»ng c¸ch tham gia b¶o hiÓm. Khi tham gia b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« sÏ b¶o hiÓm mäi rñi ro thiÖt h¹i vÒ vËt chÊt xe « t« (trõ tr-êng hîp cè ý). Qua ®ã, ta cã thÓ thÊy ®-îc sù cÇn thiÕt cña b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t«, gãp phÇn kh¾c phôc nh÷ng rñi ro vµ b¶o vÖ tµi s¶n cho c¸c chñ xe. 3 – T¸c dông cña b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« Qóa tr×nh triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« ®· ®em l¹i sù an toµn còng nh- æn ®Þnh vÒ mÆt tµi chÝnh cho c¸c chñ xe khi tham gia b¶o hiÓm. NhvËy, chóng ta cã thÓ thÊy râ ®-îc t¸c dông cña nghiÖp vô b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« cô thÓ lµ: - Mét lµ, ng-êi tham gia b¶o hiÓm (c¸ nh©n hoÆc tæ chøc) ®-îc trî cÊp, båi th-êng nh÷ng thiÖt h¹i thùc tÕ do rñi ro bÊt ngê g©y ra thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm. Nhê ®ã hä nhanh chãng æn ®Þnh kinh tÕ kh«i phôc ®êi sèng vµ s¶n xuÊt kinh doanh, ®ã lµ môc ®Ých chÝnh cña ho¹t ®éng b¶o hiÓm. Khi tai n¹n giao th«ng x¶y ra cho nh÷ng rñi ro ®-îc b¶o hiÓm g©y nªn nh÷ng thiÖt h¹i vÒ vËt chÊt xe « t«, tõ ®ã dÉn ®Õn nh÷ng khã kh¨n vÒ mÆt tµi chÝnh cho chñ xe, cho nªn ng-êi b¶o hiÓm ®· th«ng qua nghiÖp vô b¶o hiÓm cña m×nh tiÕn hµnh chi båi th-êng cho c¸c chñ xe mét c¸ch kÞp thêi gãp phÇn kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n vÒ mÆt tµi chÝnh cho c¸c chñ xe. VÝ dô: N¨m 2000 c«ng ty b¶o hiÓm Hµ Néi ph¶i båi th-êng 43.522tr.® ,trong ®ã nghiÖp vô b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« lµ 12.972tr.® chiÕm 0,298% trong tæng sè tiÒn båi th-êng . 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Hai lµ, gãp phÇn ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt. Th«ng qua c«ng t¸c båi th-êng b¶o thiÓm vËt chÊt xe « t« ®· thóc ®Èy c¸c chñ xe tham gia b¶o hiÓm thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p an toµn khi l¸i xe, ®Ò phßng nh÷ng thiÖt h¹i x¶y ra vµ lu«n ch¨m lo gi÷ g×n xe ®-îc tèt h¬n. V× khi bÞ tai n¹n c«ng ty b¶o hiÓm kh«ng ph¶i chÞu tÊt c¶ trÊch nhiÖm mµ chñ xe (l¸i xe) còng ph¶i chÞu mét phÇn tr¸ch nhiÖm. Tø ®ã dÉn ®Õn sè vô tai n¹n gi¶m, ®iÒu ®ã cã ý nghÜa x· héi rÊt lín. ®ång thêi c«ng ty b¶o hiÓm còng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ó ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt nh-: ®Æt nh÷ng tÊm biÓn b¸o ë nh÷ng con ®-êng nguy hiÓm, l¾p g-¬ng cÇu låi ë nh÷ng ®o¹n rÏ trªn nh÷ng con ®-êng ngo»n ngÌo nguy hiÓm nh- ®Ìo H¶i V©n, §Ìo Ngang... Ngoµi ra, th«ng qua c¸c quy ®Þnh c¸c ®iÒu kho¶n lo¹i trõ trong hîp ®ång b¶o hiÓm ®· gãp phÇn tÝch cùc ®èi viÖc thùc hiÖn an toµn khi l¸i xe. VÝ dô: N¨m 1997 c«ng ty ®· chi h¬n 200tr.® ®Ó l¾p nh÷ng g-¬ng cÇu låi ë ®Ìo h¶i v©n, ®Ìo ngang ë mét sè n¬i kh¸c. - Ba lµ, ®ãng gãp tÝch luü cho ng©n s¸ch. Khi tham gia b¶o hiÓm c¸c chñ xe ph¶i nép phÝ b¶o hiÓm cho c¸c c«ng ty b¶o hiÓm, ®ã lµ mét kho¶n thu t-¬ng ®èi lín ®èi víi c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ë ViÖt Nam hiÖn nay, gãp phÇn vµo nguån vèn ®Ó ®Çu t- ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ vµ nép cho ng©n s¸ch nhµ n-íc mét l-îng kh«ng nhá th«ng qua thuÕ. VÝ dô: C«ng ty b¶o hiÓm Hµ Néi n¨m 2000 ph¶i nép thuÕ lµ 3.120.000.000VN§ chiÕm 4% tæng doanh thu, trong ®ã nghiÖp vô b¶o hiÓm vËt chÊt xe «t« lµ: : 652.920.000VN§ II – Néi dung c¬ b¶n cña b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« 1 - §èi t-îng b¶o hiÓm §èi t-îng cña b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« lµ toµn bé c¸c lo¹i xe « t« cã gi¸ trÞ (trõ c¸c xe dïng ®Ó ®ua, tËp l¸i, ch¹y thö, nÕu cã tho¶ thuËn riªng vÉn lµ ®èi t-îng cña b¶o hiÓm) vµ ®-îc phÐp l-u hµnh trªn l·nh thæ quèc gia. §èi víi ®èi t-îng ®-îc b¶o hiÓm th× ph¶i ®-îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký vµ biÓn kiÓm so¸t theo quy ®Þnh cña bé c«ng an vµ ph¶i ®-îc cÊp giÊy l-u hµnh. Xe ph¶i ®-îc kiÓm tra t×nh tr¹ng kü thuËt ®Þnh kú ®Ó ®¶m b¶o an toµn khi tham 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gia giao th«ng. Trong khi l-u hµnh, xe « t« ph¶i ®ñ ®iÒu kiÖn kü thuËt an toµn giao th«ng nh-: cßi, phanh, ®Ìn chiÕu s¸ng, ®Ìn xi nhan, g-¬ng chiÕu hËu... Cßn ®èi víi ng-êi ®iÒu khiÓn xe « t« th× ph¶i cã b»ng l¸i xe phï hîp víi c¸c lo¹i xe ®ang ®iÒu khiÓn vµ kh«ng bÞ ¶nh h-ëng bëi c¸c chÊt kÝch thÝch nh-: r-îu, bia, ma tuý... khi ®ang ®iÒu khiÓn ph-¬ng tiÖn. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ng-êi ta chia xe « t« thµnh b¶y bé phËn (tæng thµnh) sau: -Tæng thµnh ®éng c¬ bao gåm: ®éng c¬, bé chÕ hoµ khÝ, b¬m cao ¸p, bÇu läc dÇu, bÇu läc giã, b¬m h¬i, bé li hîp vµ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. -Tæng thµnh hép sè bao gåm: hép sè chÝnh, hép sè phô, hÖ thèng dÉn ®éng c¬. -Tæng thµnh th©n vá xe bao gåm: ba ®¬ sèc, ka l¨ng, khung xe, kÐt n-íc, ch¾n bïn, toµn bé ca bin, l¾p cabr«, bé ®iÒu hoµ lùc phanh, c¸c ®-êng èng dÉn dÇu, dÉn khÝ, thïng chøa nhiªn liÖu, ghÕ ngåi... -Tæng thµnh hÖ thèng l¸i bao gåm: v« l¨ng l¸i, trôc tay l¸i, c¸c t¨ng dÉn ®éng c¬ l¸i, hép tay l¸i, bé trî lùc tay l¸i, thanh kÐo ngang, thanh kÐo däc... -Tæng thµnh hÖ trôc tr-íc (cÇu tr-íc) bao gåm: dÇm cÇu, may ¬, hÖ thèng treo, m¸ phanh t¨m bua, b¬m nh¸nh ®èi víi xe dÇu... -Tæng thµnh hÖ trôc sau (cÇu sau) bao gåm: may ¬, m¸ phanh, b¸t phanh, hÖ thèng treo... -Tæng thµnh lèp bao gåm : c¸c lèp ®ang n¾p trªn xe, c¸c lèp dù phßng theo xe .Ngoµi ra cã mét sè xe cßn cã tæng chuyªn dïng nh- : cÇn cÈu , bån tÐc, ytÕ, cøu ho¶, ben tù ®æ , n©ng h¹ hµng, ®µo xóc ... Kh¸c víi b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù cña xe c¬ giíi ®èi víi ng-¬i thø ba vµ ®èi víi hµnh kh¸ch ®-îc ¸p dông b¾t buéc b¨ng ph¸p luËt ®èi víi chñ xe, b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« còng lµ mét nghiÖp vô b¶o hiÓm tµi s¶n nªn nã ®-îc thùc hiÖn d-íi h×nh thøc tù nguyÖn trªn c¬ së chñ xe yªu cÇu vµ nép phÝ b¶o hiÓm cho c¸c c«ng ty . Chñ xe tham gia b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« lµ ®Ó ®-îc båi th-êng 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh÷ng thiÖt h¹i vËt chÊt g©y nªn . Th«ng th-êng, c¸c chñ xe cã thÓ tham gia b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« theo mét trong hai h×nh thøc b¶o hiÓm sau : -B¶o hiÓm toµn bé , hoÆc -B¶o hiÓm th©n vá. 2 - Ph¹m vi b¶o hiÓm 2.1. Rñi ro ®-îc b¶o hiÓm Ph¹m vi b¶o hiÓm lµ giíi h¹n rñi ro ®-îc b¶o hiÓm mµ còng lµ giíi h¹n tr¸ch nhiÖm cña ng-êi b¶o hiÓm . Víi nghiÖp vô b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t«, c¸c rñi ro ®-îc b¶o hiÓm th«ng th-êng bao gåm : - Tai n¹n do ®©m va, lËt ®æ : lµ nh÷ng th-êng hîp xe bÞ va quyÖt hoÆc ®©m va vµo mét vËt nµo ®ã hoÆc bÞ ®-êng tr¬n . -Ch¸y næ : + Ch¸y cã thÓ do nhiÒu nguyªn nh©n nh-ng ng-êi b¶o hiÓm chØ båi th-êng nh÷ng th-êng hîp do sù cè bÊt ngê vµ nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan . + Næ trªn xe hoÆc bªn ngoµi xe « t« lµm tæn thÊt ®Õn « t« ®-îc b¶o hiÓm ®Òu ph¶i båi th-êng. Næ cã thÓ do chë ho¸ chÊt (®· cã giÊy phÐp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn ) hoÆc do t¸c ®éng nµo ®ã g©y næ mµ lµ nguyªn nh©n kh¸ch quan dÉn ®Õn næ. - Nh÷ng tai ho¹ bÊt kh¶ kh¸ng do thiªn nhiªn : B·o, lò lôt, sôt lë, sÐt ®¸nh, ®éng ®Êt, m-a ®¸ ... - MÊt c¾p toµn bé xe : MÊt c¾p ë ®©y kh«ng chØ lµ hµnh ®éng cè ý cña ng-êi ®-îc b¶o hiÓm mµ lµ nguyªn nh©n kh¸ch quan dÉn ®Õn mÊt c¾p . - Tai n¹n do rñi ro bÊt ngê kh¸c g©y nªn . 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngoµi viÖc ®-îc båi th-êng nh÷ng thiÖt h¹i vËt chÊt x¶y ra cho chiÕc xe ®-îc b¶o hiÓm trong nh÷ng tr-êng hîp trªn, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm cßn ph¶i thanh to¸n cho chñ xe tham gia nh÷ng chi phÝ cÇn thiÕt vµ hîp lý nh»m : + Ng¨n ngõa vµ h¹n chÕ tæn thÊt ph¸t sinh thªm khi xe bÞ thiÖt h¹i do c¸c rñi ro ®-îc b¶o hiÓm . + ChÝ phÝ b¶o vÖ xe vµ kÐo xe thiÖt h¹i tíi n¬i söa ch÷a gÇn nhÊt. + Gi¸m ®Þnh tæn thÊt nÕu thuéc tr¸ch nhiÖm cña b¶o hiÓm . Tuy nhiªn, trong mäi tr-ßng hîp tæng sè tiÒn båi th-êng cña c«ng ty kh«ng v-ît qu¸ sè tiÒn b¶o hiÓm ®· ghi trªn ®¬n hay giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm . 2.2. Rñi ro lo¹i trõ C«ng ty b¶o hiÓm kh«ng nhËn b¶o hiÓm vµ kh«ng chÞu båi th-êng cho nh÷ng thiÖt h¹i vËt chÊt cña xe « t« g©y ra bëi : - Hao mßn tù nhiªn , mÊt gi¸ , gi¶m dÇn chÊt l-îng , háng hãc do khuyÕt tËt hoÆc do h- háng thªm do söa ch÷a . Hao mßn tù nhiªn ®-îc tÝnh d-íi h×nh thøc khÊu hao vµ th-êng ®-îc tÝnh theo th¸ng. - H- háng vÒ ®iÖn hoÆc bé phËn m¸y mãc ,thiÕt bÞ s¨m lèp bÞ h- háng mµ kh«ng do tai n¹n g©y ra. - MÊt c¾p bé phËn cña xe §Ó tr²nh nh÷ng” nguy c¬ ®³o ®øc “ lîi dông b°o hiÓm , nh÷ng h¯nh vi vi ph³m ph¸p luËt , luËt lÖ giao th«ng hay mét sè nh÷ng rñi ro ®Æc biÖt kh¸c ,nh÷ng thiÖt h¹i , tæn thÊt x¶y ra bëi nh÷ng nguyªn do sau còng kh«ng ®ù¬c båi th-êng : - Hµnh ®éng cè ý cña chñ xe ,l¸i xe. - Xe kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn kü thuËt vµ thiÕt bÞ an toµn ®Ó l-u hµnh theo quy ®Þnh cña luËt giao th«ng ®-êng bé . - Chñ xe (l¸i xe )vi ph¹m ngiªm träng luËt an toµn giao th«ng ®-êng bé nh-: + Xe kh«ng cã giÊy phÐp l-u hµnh 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + L¸i xe kh«ng cã b»ng l¸i hoÆc cã nh-ng kh«ng hîp lÖ . + L¸i xe bÞ ¶nh h-ëng cña r-îu, bia, ma tuý hoÆc c¸c chÊt kÝch thÝch t-¬ng tù kh¸c trong khi ®iÒu khiÓn xe. + Xe chë chÊt ch¸y, chÊt næ tr¸i phÐp . + Xe chë qu¸ träng t¶i hoÆc sè hµnh kh¸ch quy ®Þnh . + Xe ®i vµo ®-êng cÊm . + Xe ®i ®ªm kh«ng ®Ìn . +Xe sö dông ®Ó tËp l¸i, ®ua thÓ thao, ch¹y thö sau khi söa ch÷a. - Nh÷ng thiÖt h¹i gi¸n tiÕp nh- : gi¶m gi¸ trÞ th-¬ng m¹i, lµm ®×nh trÖ s¶n xuÊt kinh doanh. - ThiÖt h¹i do chiÕn tranh . - Nh÷ng thiÖt h¹i ngoµi l·nh thæ quèc gia trõ khi cã tho¶ thuËn riªng. 3 - Gi¸ trÞ b¶o hiÓm vµ sè tiÒn b¶o hiÓm 3.1. Gi¸ trÞ b¶o hiÓm Gi¸ trÞ b¶o hiÓm cña xe « t« lµ gi¸ trÞ thùc tÕ trªn thÞ tr-êng cña xe t¹i thêi ®iÓm ng-êi tham gia b¶o hiÓm mua b¶o hiÓm . ViÖc x¸c ®Þnh ®óng gi¸ trÞ cña xe tham gia b¶o hiÓm lµ rÊt quan träng v× ®©y lµ c¬ së ®Ó båi th-êng chÝnh x¸c thiÖt h¹i thùc tÕ cho chñ xe tham gia b¶o hiÓm . Tuy nhiªn , gi¸ xe trªn thÞ tr-êng lu«n biÕn ®éng vµ cã thªm nhiÒu chñng lo¹i xe míi g©y khã kh¨n cho viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞxe .Trong thùc tÕ , c¸c c«ng ty b¶o hiÓm th-êng dùa trªn c¸c yÕu tè sau ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞxe : - Lo¹i xe - N¨m s¶n xuÊt . - Møc ®é míi, cña xe cò. - ThÓ tÝch lµm viÖc cña xi lanh . 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ b¶o hiÓm mµ c«ng ty b¶o hiÓm hay ¸p dông ®ã lµ c¨n cø vµo gi¸ trÞ ban ®Çu cña xe vµ møc khÊu hao, cô thÓ: Gi¸ trÞ b¶o hiÓm = gi¸ trÞ ban ®Çu – khÊu hao HiÖn nay trªn thÞ tr-êng ViÖt Nam ngµy cµng xuÊt hiÖn nhiÒu xe « t« ®êi míi ®-îc nhËp khÈu tõ n-íc ngoµi, v× vËy gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe nhËp khÈu trªn thÞ tr-êng ViÖt Nam ®-îc tÝnh nh- sau: GTTT = CIF x (100% + Ts.Tnk) x (100% + Ts.Ttt®b) Trong ®ã: + GTTT- lµ gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe. + CIF – gi¸ CIF. + Ts.Tnk – thuÕ xuÊt nhËp khÈu. + Ts.Ttt®b – thuÕ xuÊt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. Gi¸ CIF lµ gi¸ xe « t« vÒ ®Õn c¶ng gåm: - C (Cost): gi¸ mua « t« t¹i cöa n-íc xuÊt khÈu. - I (Insurance): phÝ b¶o hiÓm cho chiÕc xe trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn tõ n-íc xuÊt khÈu vÒ ViÖt Nam. - F (Freight): C-íc phÝ vËn chuyÓn. Gi¸ trÞ thùc tÕ hay còng lµ gi¸ trÞ ban ®Çu cña xe « t«, ®ã lµ c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ trÞ b¶o hiÓm cho c¸c xe khi tham gia b¶o hiÓm. V× vËy gi¸ trÞ thùc tÕ cÇn ®-îc c¸c chñ xe kª khai mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c. 3.2. Sè tiÒn b¶o hiÓm Sè tiÒn b¶o hiÓm do ng-êi ®-îc b¶o hiÓm kª khai vµ ®-îc c«ng ty b¶o hiÓm chÊp nhËn trªn c¬ së gi¸ trÞ b¶o hiÓm. NÕu cã tæn thÊt mµ khi tham gia b¶o hiÓm ng-êi ®-îc b¶o hiÓm cè t×nh kª khai sè tiÒn b¶o hiÓm nhá h¬n gi¸ trÞ b¶o hiÓm th× sè tiÒn båi th-êng chØ ®-îc tr¶ theo tû lÖ sè tiÒn b¶o hiÓm vµ gi¸ trÞ b¶o hiÓm. Ng-îc l¹i, nÕu sè tiÒn b¶o hiÓm lín h¬n gi¸ trÞ b¶o hiÓm th× khi cã tæn thÊt x¶y ra th× chØ ®-îc båi th-êng cao nhÊt b»ng gi¸ trÞ b¶o hiÓm. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4- PhÝ b¶o hiÓm 4.1-PhÝ b¶o hiÓm Khi c¸c chñ xe muèn xe cña m×nh ®-îc b¶o hiÓm t¹i mét c«ng ty b¶o hiÓm th× ph¶i nép mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh cho c«ng ty b¶o hiÓm ®Ó h×nh thµnh nªn quü b¶o hiÓm. PhÝ b¶o hiÓm lµ mét kho¶n tiÒn mµ c¸c chñ ph-¬ng tiÖn cã tr¸ch nhiÖm ®ãng gãp tõng n¨m cho c«ng ty b¶o hiÓm ®Ó h×nh thµnh nªn quü b¶o hiÓm. C«ng ty b¶o hiÓm tiÕn hµnh thu phÝ b¶o hiÓm vËt chÊt th©n xe « t« theo biÓu phÝ cña Bé tµi chÝnh quy ®Þnh vµ cã thÓ thu ngay trùc tiÕp hoÆc uû nhiÖm cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c thu hé. 4.2 – ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phÝ b¶o hiÓm Trong ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm, viÖc tÝnh phÝ b¶o hiÓm lµ rÊt cÇn thiÕt vµ quan träng, ®ßi hái sù chÝnh x¸c cao. PhÝ b¶o hiÓm ®îc x¸c ®Þnh võa phï hîp víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña mæi chñ xe khi tham gia b¶o hiÓm, ®ång thêi võa h×nh thµnh quü b¶o hiÓm ®ñ lín ®Ó cã thÓ bï ®¾p cho nh÷ng thiÖt h¹i bÊt ngê x¶y ra do t¹i n¹n, gãp phÇn ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®-îc mét c¸ch th-êng xuyªn liªn tôc ®¶m b¶o ®êi sèng cho mäi ng-êi d©n trong x· héi. Khi x¸c ®Þnh phÝ b¶o hiÓm cho tõng ®èi t-îng tham gia b¶o hiÓm cô thÓ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm th-êng c¨n cø vµo nh÷ng nh©n tè sau: Lo¹i xe: Do mæi lo¹i xe cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kû thuËt kh¸c nhau, cã møc ®é rñi ro kh¸c nhau nªn phÝ b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« ®-îc tÝnh cho tõng lo¹i xe. Th«ng th-êng, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm ®-a ra nh÷ng biÓu phÝ b¶o hiÓm phï hîp cho hÇu hÕt c¸c xe th«ng dông th«ng qua ph©n lo¹i xe thµnh c¸c nhãm. ViÖc ph©n lo¹i nµy ®-îc dùa trªn c¬ së tèc ®é tèi ®a cña xe, tû lÖ gia tèc, chi phÝ vµ møc ®é khã kh¨n khi ph¶i söa ch÷a vµ sù khan hiÕm cña phô tïng. §èi víi c¸c xe ho¹t ®éng th«ng dông nh- xe kÐo, r¬ moãc, xe chë hµng nÆng... Do cã møc ®é rñi ro cao nªn phÝ b¶o hiÓm th-êng ®-îc céng thªm mét tû lÖ nhÊt ®Þnh dùa trªn møc phÝ c¬ b¶n. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khu vùc gi÷ xe vµ ®Ó xe: Trong thùc tÕ kh«ng ph¶i c«ng ty b¶o hiÓm nµo còng quan t©m ®Õn nh©n tè nµy.Tuy nhiªn, còng cã mét sè c«ng ty b¶o hiÓm tÝnh phÝ b¶o hiÓm dùa theo khu vùc gi÷ xe vµ ®Ó xe. Môc ®Ých sö dông xe: §©y lµ nh©n tè rÊt quan träng khi x¸c ®Þnh phÝ b¶o hiÓm. Nã gióp c«ng ty b¶o hiÓm biÕt ®-îc møc ®é rñi ro cã thÓ x¶y ra. VÝ dô: Xe do mét ng-êi vÒ h-u sö dông cho môc ®Ých kinh doanh ®¬n thuÇn ch¾c ch¾n sÏ ®ãng phÝ b¶o hiÓm thÊp h¬n so víi xe do mét th-¬ng gia sö dông ®Ó ®i l¹i nh÷ng khu vùc réng lín. Râ rµng xe l¨n b¸nh trªn ®-êng cµng nhiÒu th× rñi ro tai n¹n cµng lín. Tuæi t¸c kinh nghiÖm l¸i xe cña ng-êi yªu cÇu b¶o hiÓm vµ nh÷ng ng-êi sö dông th-êng xuyªn chiÕc xe ®-îc b¶o hiÓm. Sè liÖu th«ng kª cho thÊy r»ng c¸c l¸i xe trÎ tuæi bÞ tai nhiÒu h¬n so víi c¸c l¸i xe lín tuæi. Trong thùc tÕ, c¸c c«ng ty b¶o hiÓm th-êng ¸p dông gi¶m phÝ b¶o hiÓm cho c¸c l¸i xe trªn 50 tuæi hoÆc 55 tuæi, do kinh nghiÖm cho thÊy sè ng-êi nµy gÆp Ýt tai n¹n h¬n so víi c¸c l¸i xe trÎ tuæi. Tuy nhiªn víi nh÷ng l¸i xe qu¸ lín tuæi (th-êng tõ 60 tuæi trë lªn) th-êng ph¶i xuÊt tr×nh giÊy chøng nhËn søc kháe phï hîp ®Ó cã thÓ l¸i xe th× c«ng ty b¶o hiÓm míi nhËn b¶o hiÓm. Ngoµi ra, ®Ó khuyÕn khÝch h¹n chÕ tai n¹n c¸c c«ng ty b¶o hiÓm th-êng yªu cÇu ng-êi ®-îc b¶o hiÓm tù chÞu mét phÇn tæn thÊt x¶y ra víi xe cña m×nh (hay cßn gäi lµ møc miÔn th-êng). §ãi víi nh÷ng l¸i xe trÎ tuæi møc miÔn th-êng nµy th-êng cao h¬n so víi nh÷ng l¸i xe cã ®é tuæi lín h¬n. Gi¶m phÝ b¶o hiÓm: §Ó khuyÕn khÝch c¸c chñ xe cã sè l-îng tham gia b¶o hiÓm t¹i c«ng ty m×nh c¸c c«ng ty b¶o hiÓm th-êng ¸p dông møc gi¶m phÝ so víi møc phÝ chung theo sè l-îng tham gia b¶o hiÓm. Ngoµi ra, hÇu hÕt c¸c c«ng ty b¶o hiÓm cßn ¸p dông c¬ chÕ gi¶m phÝ cho nh÷ng ng-êi tham gia b¶o kh«ng cã khiÕu n¹i vµ gia t¨ng tû lÖ gi¶m phÝ nµy cho mét sè n¨m kh«ng cã khiÕu n¹i gia t¨ng. Cã thÓ nãi ®©y lµ biÖn ph¸p phæ biÕn trong b¶o hiÓm xe c¬ giíi nãi chung vµ b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« nãi riªng. BiÓu phÝ ®Æc biÖt: khi kh¸ch hµng cã sè l-îng xe tham gia b¶o hiÓm nhiÒu, c«ng t 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 h¸ch hµng cao h¬n hoÆc b»ng møc tæn th¸t b×nh qu©n chung th× c«ng ty b¶o hiÓm sÏ ¸p dông møc phÝ chung. C¸ch tÝnh phÝ b¶o hiÓm: Gièng nh- c¸ch tÝnh phÝ b¶o hiÓm nãi chung, phÝ b¶o hiÓm ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: F=f+d Trong ®ã: - F: PhÝ thu mçi ®Çu xe. - d: Phô phÝ. - f: PhÝ båi th-êng thiÖt h¹i hay phÝ thuÇn ( thùc phÝ) Theo c«ng thøc trªn viÖc x¸c ®Þnh phÝ b¶o hiÓm phô thuéc vµo c¸c nh©n tè sau: + T×nh h×nh båi th-êng tæn thÊt cña nh÷ng n¨m tr-íc ®ã. C¨n cø vµo sè liÖu thèng kª, c«ng ty b¶o hiÓm sÏ tÝnh to¸n ®-îc phÇn phÝ båi th-êng f cho mçi ®Çu f   Si  Ti  Ci f   Si  Ti  Ci xe nh- sau: Chú thích [PHH1]: Trong ®ã: + Si – sè vô tai n¹n x¶y ra trong n¨m thø i + Ti – thiÖt h¹i b×nh qu©n mét vô trong n¨m thø i + Ci – Sè xe ho¹t ®éng thùc tÕ trong n¨m thø i 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + C¸c chi phÝ kh¸c hay cßn gäi lµ phÇn phô phÝ d bao gåm c¸c chi phÝ nh-: chi ®Ò phßng h¹n chÕ tæn thÊt, chi qu¶n lý, mét phÇn bæ sung cho quü dù phßng nghiÖp vô, mét phÇn ®Ó nép cho ng©n s¸ch nhµ n-íc vµ c¸c lo¹i chi phÝ kh¸c. NhvËy, phÝ båi th-êng ®-îc x¸c ®Þnh dùa vµo sè liÖu thèng kª cßn phô phÝ th-êng chiÕm tõ 20 ®Õn 30 % sè phÝ thu ®ù¬c. V× ®©y lµ nghiÖp vô b¶o hiÓm tµi s¶n cho nªn sè tiÒn b¶o hiÓm ®-îc x¸c ®Þnh qu¸ ®¬n gi¶n, chñ yÕu dùa trªn c¬ së ®¸nh gi¸ thùc tÕ chiÕc xe khi tham gia b¶o hiÓm hoÆc chøng tõ ho¸ ®¬n khi mua b¸n xe, sau ®ã hai bªn to¶ thuËn víi nhau vÒ sè tiÒn mua b¶o hiÓm. Tuy vËy c«ng t¸c nµy ®ßi hái nh©n viªn ph¶i cã ®ñ tr×nh ®é chuyªn m«n nhÊt ®Þnh khi ®¸nh gi¸ xe. …C¨n cø vµo sè tiÒn b¶o hiÓm hai bªn còng cã thÓ x¸c ®Þnh ®-îc phÝ b¶o hiÓm dùa trªn tû lÖ phÝ b¶o hiÓm: F = SBH xR Trong ®ã: + SBH : sè tiÒn b¶o hiÓm + R: tû lÖ phÝ Tû lÖ phÝ ®-îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo c¸c yÕu tè sau: - X¸c suÊt rñi ro ®èi víi nh÷ng vô tai n¹n giao th«ng ph¸t sinh nãi chung cho tõng lo¹i xe. - §iÒu kiÖn thêi tiÕt, khÝ hËu, ®Þa h×nh tõng vïng tõng miÒn mµ ph¹m vi chiÕc xe ®ã ho¹t ®éng lµ chñ yÕu. - T×nh tr¹ng thùc tÕ cña chiÕc xe. - LuËt thuÕ cña Nhµ n-íc. - Chi phÝ qu¶n lý vµ l·i dù kiÕn cña c«ng ty. ChÝnh v× phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh- vËy cho nªn hÇu hÕt c¸c c«ng ty b¶o hiÓm chia lµm hai loaÞ tû lÖ phÝ; R = R1 + R2 Trong ®ã: + R1: tû lÖ phÝ thuÇn (tû lÖ phÝ c¬ b¶n) 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + R2 : Tû lÖ phô phÝ Th«ng th-êng khi x¸c ®Þnh tû lÖ phÝ c¬ b¶n R1 c«ng ty b¶o hiÓm c¨n cø vµo tµi liÖu thèng kª cña mét sè n¨m tr-íc ®ã : Tæng sè tiÒn båi th-êng trong mét sè n¨m tr-íc ®ã R1= x 100 Tæng sè phÝ thu ®-îc trong nh÷ng n¨m tr-íc ®ã NÕu c«ng ty míi thµnh lËp viÖc x¸c ®Þnh tû lÖ nµy th-êng c¨n cø vµo tµi liÖu cña c¶nh s¸t giao th«ng ë c¸c tØnh, vïng hoÆc trùc tiÕp tiÕn hµnh ®iÒu tra chän mÉu ®Ó x¸c ®Þnh tû lÖ phÝ vµ cã mét sè tr-êng hîp mua biÓu phÝ. BiÓu phÝ b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« cña Bé tµi chÝnh : Ph¹m vi b¶o hiÓm PhÝ b¶o hiÓm B¶o hiÓm toµn bé 1,36% sè tiÒn b¶o hiÓm B¶o hiÓm th©n vá xe 2,27% sè tiÒn b¶o hiÓm §èi víi nh÷ng xe ho¹t ®«ng mang tÝnh chÊt thêi vô, tøc lµ chØ ho¹t ®«ng mét sè ngµy trong n¨m th× chñ xe chØ ph¶i ®ãng cho ng÷ng ngµy ho¹t ®éng ®ã theo c«ng thøc sau: Sè th¸ng xe ho¹t ®éng trong n¨m PhÝ b¶o hiÓm = Møc phÝ c¶ n¨m x  12 Th¸ng Tuy nhiªn, ë ViÖt Nam ®èi víi nh÷ng tr-êng hîp xe tham gia d-íi mét n¨m th× nhiÒu c«ng ty b¶o hiÓm ®· ¸p dông theo biÓu phÝ ng¾n h¹n sau: D-íi 3 th¸ng : 30% phÝ b¶o hiÓm cña c¶ n¨m Trªn 3 th¸ng ®Õn 6 th¸ng : 60% phÝ b¶o hiÓm cña c¶ n¨m 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trªn 6 th¸ng ®Õn 9 th¸ng : 90% phÝ b¶o hiÓm cña c¶ n¨m Trªn 9 th¸ng :100% phÝ b¶o hiÓm cña c¶ n¨m *Tr-êng hîp chñ xe cã nhu cÇu tham gia b¶o hiÓm theo c¸c ®iÒu kho¶n më réng ®Æc biÖt , c«ng ty cÇn yªu cÇu chñ xe kª khai ®Çy ®ñ, chi tiÕt nh÷ng néi dung yªu cÇu më réng trong giÊy yªu cÇu b¶o hiÓm cïng víi nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c ®Ó lµm c¬ së tÝnh phÝ b¶o hiÓm vµ tÝnh to¸n båi th-êng khi cã tai n¹n x¶y ra. Khi ®· chÊp nhËn b¶o hiÓm, c¸c c«ng ty ph¶i cÊp cho chñ xe b¶n tho¶ thuËn bæ sung . B¶n tho¶ thuËn bæ sung nµy ®-îc ®Ýnh kÌm vµ lµ mét bé phËn cña giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm ®· cÊp cho chñ xe. - B¶o hiÓm kh«ng khÊu trõ khÊu hao thay míi : c«ng ty ph¶i ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ cßn l¹i thùc tÕ cña xe hoÆc x¸c ®Þnh thêi gian ®· sö dông ®Ó ¸p dông tû lÖ phÝ BiÓu phÝ b¶o hiÓm vËt chÊt xe « t« kh«ng tÝnh khÊu hao thay míi : Gi¸ trÞ thùc tÕ Xe míi ®· sö dông d-íi 3n¨m hoÆc gi¸ trÞ cßn l¹i tõ 70%trë lªn so víi gia trÞ xe míi. Xe ®· sö dông tõ 3 ®Õn 6 n¨m hoÆc gi¸ trÞ cßn l¹i tõ 50% ®Õn 70%so víi gi¸ trÞ xe míi Xe ®¶ dông trªn 6n¨m hoÆc gi¸ trÞ cßn l¹i d-íi 50%so víi gi¸ trÞ xe míi. Tû lÖ phÝ b¶o hiÓm c¬ b¶n trªn sè tiÒn b¶o hiÓm B¶o hiÓm toµn bé B¶o hiÓm bé phËn 1,36% 2,27% 1,55% 2,45% 1,73% 2,64% - B¶o hiÓm båi th-êng theo giíi h¹n tr¸ch nhiÖm: chñ xe cã thÓ tuú ý lùa chän tham gia b¶o hiÓm cho chiÕc xe ®-îc b¶o hiÓm theo mét gÝa trÞ nhÊt ®Þnh thÊp h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ cña xe . Khi tÝnh phÝ b¶o hiÓm cÇn ph¶i l-u ý ®Õn c¸c yÕu tè : gi¸ trÞ cña xe, gi¸ trÞ cßn l¹i, sè tiÒn b¶o hiÓm ®Ó lµm c¬ së tÝnh to¸n chÝnh x¸c: 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 GTTT-STBH PhÝ b¶o hiÓm =sè tiÒn b¶o hiÓm x tû lÖ phÝ c¬ b¶n (100%+  x 80%) GTTT Trong ®ã: GTTT-gÝa trÞ thùc tÕ STBH -Sè tiÒn b¶o hiÓm - B¶o hiÓm cã ¸p dông møc miÔn båi th-êng :chñ xe cã thÓ lùa chän møc miÔn båi th-êng cã khÊu trõ tuú ý tõ 1.000.000® ®Õn 10.000.000® hoÆc tõ 100$ ®Õn 1.000$ Khi ¸p dông møc miÔn båi th-êng th× tû lÖ gi¶m phÝ so víi tæng phÝ ®-îc quy ®Þnh nh- sau: Møc miÔn båi th-êng 1.0 00. 000 ® hoÆ c 100 US D 2.0 00. 000 ® ho¨ c 200 US D 18 Tû lÖ gi¶m phÝ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.0 00. 000 0® hoÆ c 300 US D 4.0 00. 000 ® hoÆ c 400 US D 5.0 00. 000 .® hoÆ c 500 US D 6.0 00. 000 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ® hoÆ c 600 US D 7.0 00. 000 ® hoÆ c 700 US D 8.000.000® hoÆc 800USD 9.000.000® hoÆc 900USD 10.000.000® hoÆc 1000 USD Gi¶m 0,5% tæng sè phÝ Gi¶m 0,8% tæng sè phÝ Gi¶m 11% tæng sè phÝ Gi¶m 14% tæng sè phÝ Gi¶m 17% tæng sè phÝ Gi¶m 20% tæng sè phÝ Gi¶m 23% tæng sè phÝ Gi¶m 26% tæng sè phÝ Gi¶m 30% tæng sè phÝ Gi¶m 35% tæng sè phÝ - B¶o hiÓm thiÖt h¹i x¶y ra ngoµi l·nh thæ ViÖt Nam: PhÝ b¶o hiÓm b»ng 150% phÝ c¬ b¶n -B¶o hiÓm mÊt c¾p bé phËn xe « t«: 20
- Xem thêm -