Tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của kế toán cho vay tại nhno&ptnt huyện thanh trì - hà nội

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Hoµng Minh Ngäc Môc lôc Lêi nãi ®Çu ................................................................................................ ............................................................................................................................. PhÇn I: C¬ së lý luËn cña c«ng t¸c ®Êu thÇu.......................................... ............................................................................................................................. I> X©y dùng c¬ b¶n – Ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt quan träng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n............................................................................................................. ..................................................................................................................... 1. Ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n ........................................................ 2. Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t trong x©y dùng c¬ b¶n ........................... 3. TÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n ...............10 4. C¸c h×nh thøc tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n trong x©y dùng c¬ b¶n ..............................................................................10 5. Vai trß cña ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n trong nÒn kinh tÕ quèc d©n ........................................................................................................ II> Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ®Êu thÇu trong x©y dùng c¬ b¶n ........12 1. Môc tiªu cña c«ng t¸c ®Êu thÇu ...............................................12 2. Mét sè “thuËt ng÷” thêng dïng trong ®Êu thÇu .....................12 ............................................................................................................................. 3. C¸c h×nh thøc ®Êu thÇu .............................................................13 4. C¸c ph¬ng thøc ¸p dông ...........................................................13 5. Mét sè quy ®Þnh vÒ tæ chøc ®Êu thÇu & dù thÇu ë ViÖt Nam .........................................................................................14 6. ý nghÜa cña c«ng t¸c ®Êu thÇu x©y dùng c¬ b¶n ....................16 III> Quy tr×nh tæ chøc ®Êu thÇu .........................................................16 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Hoµng Minh Ngäc PhÇn II : Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu x©y dùng t¹i c«ng ty x©y dùng sè I – Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ néi ....23 I> Giíi thiÖu vÒ c«ng ty x©y dùng sè I .............................................23 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty x©y dùng sè I .........................................................................................................................23 II> C¸c yÕu tè chñ yÕu ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c«ng ty x©y dùng sè I ................................................................................25 1. NhiÖm vô s¶n xuÊt vµ ®Æc ®iÓm s¶n phÈm cña c«ng ty ........25 2. §Æc ®iÓm vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ .................................................26 3. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng ................................................................28 4. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý .......................................29 5. §Æc ®iÓm vÒ vèn tµi chÝnh .........................................................33 6. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu .....................................................35 III> T×nh h×nh c¹nh tranh trong c«ng t¸c ®Êu thÇu x©y dùng cña c«ng ty x©y dùng sè I .........................................................................36 1. T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu t¹i c«ng ty ..................36 2. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh chñ yÕu cña c«ng ty trong c«ng t¸c ®Êu thÇu .........................................................................................................46 IV> §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c«ng ty ..............................................................................................48 1. Nh÷ng thµnh tÝch trong c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c«ng ty x©y dùng sè I .......................................................................................................48 2. Nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña c«ng ty trong lÜnh vùc ®Êu thÇu................................................................................................................ 49 3. C¸c c¬ héi vµ nguy c¬ cña c«ng ty ............................................50 4. Nh÷ng h¹n chÕ cña c«ng ty trong c«ng t¸c ®Çu thÇu...............50 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Hoµng Minh Ngäc 5. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña nh÷ng vÊn ®Ò cßn h¹n chÕ trªn......51 PhÇn III : Mét sè biÖn ph¸p gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®Êu thÇu x©y dùng t¹i c«ng ty x©y dùng sè I – Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ néi............................................................................................52 I> Nh÷ng biÖn ph¸p ®èi víi c«ng ty ..............................................52 II> KiÕn nghÞ víi Nhµ níc.................................................................65 KÕt luËn...............................................................................................67 Tµi liÖu tham kh¶o.............................................................................68 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Hoµng Minh Ngäc Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI, ®Êt níc ta ®ang ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, thÞ trêng x©y dùng ë níc ta kh«ng ngõng ph¸t triÓn, khèi lîng ®Çu t vµ x©y dùng hµng n¨m cña níc ta hiÖn nay t¨ng rÊt nhanh. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng ®Êu thÇu vµ x©y dùng ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p tæng hîp vµ ®ång bé trong ®ã viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®Êu thÇu gi÷ mét vai trß ngµy cµng quan träng. Ngµnh x©y dùng lµ mét ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt lín nhÊt trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. C¸c c«ng tr×nh x©y dùng lµ kÕt tinh cña c¸c thµnh qu¶ khoa häc kü thuËt vµ nghÖ thuËt cña nhiÒu ngµnh ë thêi ®iÓm ®ang xÐt vµ ngµnh x©y dùng t¹o ra cho ®Êt níc ta mét nÒn t¶ng c¬ së vËt chÊt, kü thuËt hiÖn ®¹i bíc vµo thÕ kû XXI, tõng bíc hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ. C¸c c«ng tr×nh x©y dùng cã t¸c dông quan träng ®èi víi tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ, ®Èy m¹nh ph¸t triÓn khoa häc vµ kü thuËt, gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho nh©n d©n, gãp phÇn ph¸t triÓn, v¨n ho¸, nghÖ thuËt vµ kiÕn tróc, cã t¸c ®éng ®Õn m«i tr êng sinh th¸i. §Ó ®¶m b¶o cho viÖc c¹nh tranh lµnh m¹nh trong x©y dùng vµ n©ng chÊt lîng hiÖu qña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. Nhµ níc ta ®· ban hµnh quy chÕ ®Êu thÇu theo quyÕt ®Þnh sè 24 - BXD/VKT ngµy 12-2-1990. Sau mét thêi gian thùc hiÖn, Bé x©y dùng ra quyÕt ®Þnh sè 60 - BXD/VKT vÒ quy chÕ ®Êu thÇu x©y l¾p ngµy 30-3-1994. Qua mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®Êu thÇu ë níc ta, hiÖn nay quy chÕ ®Êu thÇu ®îc ¸p dông theo N§ 52/ CP vµ N§ 88/ CP söa ®æi, bæ sung. MÆc dï viÖc ¸p dông h×nh thøc ®Êu thÇu ë ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua ®· ®¹t ®îc nhiÒu mÆt tèt tuy nhiªn vÉn cßn nhiÒu vÊn ®Ò cßn h¹n chÕ. Trong thêi gian thùc tËp t¹i xÝ nghiÖp l¾p m¸y ®iÖn n íc vµ x©y dùng - C«ng ty x©y dùng sè I. Víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ th«ng qua viÖc thu thËp tµi liÖu kh¸c vµ t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c ®Êu thÇu t¹i C«ng ty x©y dùng sè I. T«i nhËn thÊy r»ng c«ng t¸c ®Êu thÇu lµ mét c«ng t¸c quan träng trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n. V× vËy t«i ®· m¹nh d¹n ®i s©u vµo nghiªn cøu ®Ò tµi “Mét sè biÖn ph¸p gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®Êu thÇu x©y dùng ë 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Hoµng Minh Ngäc C«ng ty x©y dùng sè I - Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi “ víi mong muèn gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. KÕt cÊu luËn v¨n nµy gåm ba phÇn sau: PhÇn I> C¬ së lý luËn cña c«ng t¸c ®Êu thÇu. PhÇn II> Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu x©y dùng t¹i C«ng ty x©y ®ùng sè I - Tæng c«ng ty x©y dng Hµ Néi. PhÇn III> Mét sè biÖn ph¸p gãp phÇn n©ng cao chÊt l îng hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng t¹i C«ng ty x©y dùng sè I. Sau mét thêi gian lµm viÖc vµ nghiªn cøu v« cïng khÈn tr¬ng cïng víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o h íng dÉn - TS Lª ThÞ Anh V©n vµ c¸c c« chó ë xÝ nghiÖp l¾p m¸y ®iÖn níc vµ x©y dùng - C«ng ty x©y dùng sè I vµ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa khoa häc qu¶n lý t«i ®· hoµn thµnh b¶n luËn v¨n nµy. Cho phÐp t«i ®îc göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt ®Õn c« gi¸o - TS Lª ThÞ Anh V©n, c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa vµ c¸c c« chó trong xÝ nghiÖp l¾p m¸y ®iÖn n íc vµ x©y dùng - C«ng ty x©y dùng sè I. Hµ Néi, th¸ng 7 - 2000 Sinh viªn thùc hiÖn PhÇn I C¬ Së Lý LuËn Cña C«ng T¸c §Êu ThÇu I> X©y dùng c¬ b¶n - Ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt quan träng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ngµnh x©y dùng c¬ b¶n ®ang hoµ m×nh gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Hoµng Minh Ngäc cña nÒn kinh tÕ quèc d©n -lµ mét yÕu tè cã ý nghÜa rÊt lín thóc ®Èy qu¸ tr×nh ®i lªn c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ níc nhµ. 1> Ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n - X©y dùng c¬ b¶n lµ nh÷ng ho¹t ®éng nh»m t¹o ra nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh mang tÝnh chÊt l©u dµi phôc vô cho nÒn kinh tÕ th«ng qua c¸c h×nh thøc x©y dùng míi, c¶i t¹o n©ng cÊp söa ch÷a vµ më réng c¸c c«ng tr×nh d©n dông còng nh c«ng nghiÖp. - Theo quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§ - CP ngµy 08 th¸ng 07 n¨m 1999 cña chÝnh phñ th× tr×nh tù ®Çu t vµ x©y dùng mét c«ng tr×nh XDCB ®îc thùc hiÖn qua 3 giai ®o¹n. * Giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t - Lµ giai ®o¹n triÓn khai xem xÐt, ®¸nh gi¸ c¸c ý ®å ®Çu t , tiÕn hµnh thu nhËp c¸c tµi liÖu vÒ c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ, kü thuËt... ®Ó thiÕt lËp c¸c d ¸n ®Çu t, thÈm ®Þnh dù ¸n ®Ó quyÕt ®Þnh ®Çu t. - Néi dung cña c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t bao gåm: + Nghiªn cøu sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t vµ quy m« ®Çu t. + TiÕn hµnh tiÕp xóc th¨m dß thÞ trêng trong níc hoÆc níc ngoµi ®Ó t×m nguån cung øng vËt t thiÕt bÞ hoÆc tiªu thô s¶n phÈm xem xÐt kh¶ n¨ng cã thÓ huy ®éng vèn ®Çu t vµ lùa chän h×nh thøc ®Çu t. + TiÕn hµnh ®iÒu tra, kh¶o s¸t vµ ®Þa ®iÓm x©y dùng dù ¸n. + TiÕn hµnh lËp dù ¸n ®Çu t. + ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Ó quyÕt ®Þnh ®Çu t. * Giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t.  Lµ giai ®o¹n chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ chÝnh thøc ®i vµo khëi ®éng dù ¸n.  Néi dung cña giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t: 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Hoµng Minh Ngäc + Xin cÊp ®Êt hoÆc thuª ®Êt theo quy ®Þnh cña nhµ níc. + ChuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng. + Tæ chøc tuyÓn chän t vÊn kh¶o s¸t, thiÕt kÕ gi¸m ®Þnh kü thuËt vµ chÊt lîng c«ng tr×nh. + Mua s¾m thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ . + ThÈm ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ tæng dù to¸n, dù to¸n c«ng tr×nh. + TiÕn hµnh thi c«ng x©y l¾p. + KiÓm tra vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång. + Qu¶n lý kü thuËt, chÊt lîng thiÕt bÞ vµ chÊt luîng x©y dùng. + VËn hµnh thu, nghiÖm thu, quyÕt to¸n vèn ®Çu t, bµn giao vµ thùc hiÖn b¶o hµnh s¶n phÈm. * Giai ®o¹n kÕt thóc x©y dùng ®a dù ¸n vµo khai th¸c sö dông. - §©y lµ giai ®o¹n ho¹t ®éng x©y dùng ®îc kÕt thóc khi c«ng tr×nh ®· ®îc bµn giao toµn bé cho chñ ®Çu t. Néi dung cña giai ®o¹n nµy khi kÕt thóc x©y dùng bao gåm: + NghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh. + Thùc hiÖn viÖc kÕt thóc x©y dùng c«ng tr×nh. + VËn hµnh c«ng tr×nh vµ híng dÉn sö dông c«ng tr×nh. + B¶o hµnh c«ng tr×nh. + QuyÕt to¸n vèn ®Çu t. + Phª duyÖt quyÕt to¸n. 2> Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t trong x©y dùng c¬ b¶n . 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Hoµng Minh Ngäc Tuú theo tÝnh chÊt cña dù ¸n vµ quy m« ®Çu t, dù ¸n ®Çu t trong níc ®îc ph©n thµnh 3 nhãm A, B, C ®Ó ph©n cÊp qu¶n lý. §Æc tr ng cña mçi nhãm ®îc quy ®Þnh nh sau(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè : 52/1999/N§-CP ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ): STT Lo¹i dù ¸n ®Çu t 1 C¸c dù ¸n thuéc ph¹m vi b¶o vÖ an ninh, quèc phßng cã tÝnh b¶o mËt quèc gia, cã ý nghÜa chÝnh trÞ-x· héi quan träng, thµnh lËp vµ x©y dùng h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp míi . C¸c dù ¸n: s¶n xuÊt chÊt ®éc h¹i, chÊt næ kh«ng phô thuéc vµo quy m« vèn ®Çu t. C¸c dù ¸n: c«ng nghiÖp ®iÖn, khai th¸c dÇu khÝ, chÕ biÕn dÇu khÝ, ho¸ chÊt, ph©n bãn, chÕ t¹o m¸y (bao gåm c¶ mua vµ ®ãng tµu, l¾p r¸p «t«), xi m¨ng, luyÖn kim, khai th¸c, chÕ biÕn kho¸ng s¶n; c¸c dù ¸n giao th«ng: cÇu, c¶ng biÓn, c¶ng s«ng, s©n bay, ®êng s¾t, ®êng quèc lé .C¸c dù ¸n: thuû lîi, giao th«ng (kh¸c ë ®iÓm I-3), cÊp tho¸t níc vµ c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt, kü thuËt ®iÖn, s¶n xuÊt thiÕt bÞ th«ng tin, ®iÖn tö, tin häc, ho¸ dîc, thiÕt bÞ y tÕ, c«ng tr×nh c¬ khÝ kh¸c, s¶n xuÊt vËt liÖu, bu chÝnh, viÔn th«ng, BOT trong níc, x©y dùng khu nhµ ë, ®êng giao th«ng néi thÞ thuéc c¸c khu ®« thÞ ®· cã quy ho¹ch chi tiÕt ®îc duyÖt. C¸c dù ¸n: h¹ tÇng kü thuËt cña khu ®« thÞ míi; c¸c dù ¸n: c«ng nghiÖp nhÑ, sµnh, sø, thuû tinh, in; vên quèc gia, khu 2 3 4 5 I. Nhãm a 8 Tæng møc vèn ®Çu t Kh«ng kÓ møc vèn Kh«ng kÓ møc vèn Trªn 400 tû ®ång Trªn ®ång 200 tû Trªn ®ång 100 tû Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp 6 Hoµng Minh Ngäc b¶o tån thiªn nhiªn, mua s¾m thiÕt bÞ x©y dùng, s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n, chÕ biÕn n«ng, l©m s¶n. C¸c dù ¸n: Y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, ph¸t thanh, truyÒn h×nh, x©y dùng d©n dông, kho tµng, du lÞch, thÓ dôc thÓ thao, Trªn 75 tû ®ång nghiªn cøu khoa häc vµ c¸c dù ¸n kh¸c. II. Nhãm B 1 2 3 4 C¸c dù ¸n: c«ng nghiÖp ®iÖn, dÇu khÝ, ho¸ chÊt, ph©n bãn, chÕ t¹o m¸y (bao gåm c¶ mua vµ ®ãng tµu, l¾p r¸p «t«), xi m¨ng, luyÖn kim, khai th¸c chÕ biÕn kho¸ng s¶n; c¸c dù ¸n giao th«ng: cÇu, c¶ng biÓn, s©n bay, ®êng s¾t ®êng quèc lé. C¸c dù ¸n: thuû lîi, giao th«ng (kh¸c ë ®iÓm II-1), cÊp tho¸t níc vµ c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt, kü thuËt ®iÖn, s¶n xuÊt thiÕt bÞ th«ng tin, ®iÖn tö, tin häc, ho¸ dîc, thiÕt bÞ y tÕ, c«ng tr×nh c¬ khÝ kh¸c, s¶n xuÊt vËt liÖu, bu chÝnh viÔn th«ng, BOT trong níc, x©y dùng khu nhµ ë, trêng phæ th«ng, ®êng giao th«ng néi thÞ thuéc c¸c khu ®« thÞ ®· cã quy ho¹ch chi tiÕt ®îc duyÖt. C¸c dù ¸n: h¹ tÇng kü thuËt cña khu ®« thÞ míi; c¸c dù ¸n: c«ng nghiÖp nhÑ, sµnh, sø, thuû tinh, in; vên quèc gia, khu b¶o tån thiªn nhiªn, mua s¾m thiÕt bÞ x©y dùng, s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n, chÕ biÕn n«ng, l©m s¶n. C¸c dù ¸n: Y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, ph¸t thanh, truyÒn h×nh, x©y dùng d©n dông, kho tµng, du lÞch, thÓ dôc thÓ thao, nghiªn cøu khoa häc vµ c¸c dù ¸n kh¸c. III. Nhãm c 9 Tõ 30 ®Õn 400 tû ®ång Tõ 20 ®Õn 200 tû ®ång Tõ 15 ®Õn 100 tû ®ång Tõ 7 ®Õn 75 tû ®ång Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp 1 2 3 4 Hoµng Minh Ngäc C¸c dù ¸n: c«ng nghiÖp ®iÖn, dÇu khÝ, ho¸ chÊt, ph©n bãn, chÕ t¹o m¸y (bao gåm c¶ mua vµ ®ãng tµu, l¾p r¸p «t«), xi m¨ng, luyÖn kim, khai th¸c chÕ biÕn kho¸ng s¶n; c¸c dù ¸n giao th«ng: cÇu, c¶ng biÓn, s©n bay, ®êng s¾t ®êng quèc lé, c¸c trêng phæ th«ng n»m trong quy ho¹ch (kh«ng kÓ møc vèn). C¸c dù ¸n: thuû lîi, giao th«ng (kh¸c ë ®iÓm III-1), cÊp tho¸t níc vµ c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt, kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö, tin häc, ho¸ dîc, thiÕt bÞ y tÕ, c«ng tr×nh c¬ khÝ kh¸c, s¶n xuÊt vËt liÖu, bu chÝnh, viÔn th«ng, BOT trong níc, x©y dùng khu nhµ ë, trêng phæ th«ng, ®êng giao th«ng néi thÞ thuéc c¸c khu ®« thÞ ®· cã quy ho¹ch chi tiÕt ®îc duyÖt. C¸c dù ¸n: h¹ tÇng kü thuËt cña khu ®« thÞ míi; c¸c dù ¸n: c«ng nghiÖp nhÑ, sµnh, sø, thuû tinh, in; vên quèc gia, khu b¶o tån thiªn nhiªn, mua s¾m thiÕt bÞ x©y dùng, s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n, chÕ biÕn n«ng, l©m s¶n. C¸c dù ¸n: Y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, ph¸t thanh, truyÒn h×nh, x©y dùng d©n dông, kho tµng, du lÞch, thÓ dôc thÓ thao, nghiªn cøu khoa häc vµ c¸c dù ¸n kh¸c. Díi 30 tû ®ång Díi 20 tû ®ång Díi 15 tû ®ång Díi 7 tû ®ång B¶ng1: Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t trong x©y dùng c¬ b¶n Ghi chó: 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Hoµng Minh Ngäc 1. C¸c dù ¸n nhãm A vÒ dêng s¾t, ®êng bé ph¶i ®îc ph©n ®o¹n theo chiÒu dµi ®êng, cÊp ®êng, cÇu theo híng dÉn cña bé Giao th«ng vËn t¶i sau khi thèng nhÊt víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. 2. C¸c dù ¸n x©y dùng trô së, nhµ lµm viÖc cña c¬ quan Nhµ n íc ph¶i ®îc tu©n theo quyÕt ®Þnh cu¶ Thñ tíng ChÝnh phñ. 3> TÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm cña ngµnh XDCB 3.1. TÝnh chÊt s¶n phÈm cña ngµnh XDCB. S¶n phÈm x©y dùng lµ c¸c c«ng tr×nh ®îc tæ hîp tõ s¶n phÈm rÊt nhiÒu ngµnh s¶n xuÊt t¹o ra. S¶n phÈm x©y dùng lµ mét d¹ng thï cña s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (c«ng nghiÖp chÕ t¹o) chÝnh v× vËy phÈm x©y dùng rÊt ®a d¹ng vÒ h×nh d¸ng, kiÓu c¸ch, chñng lo¹i, t¹o. cña ®Æc s¶n cÊu S¶n phÈm x©y dùng thêng cã quy m« kÝch thíc lín, chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm thêng kÐo dµi, tËp trung mét lîng vèn t¬ng ®èi lín. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thi c«ng, s¶n phÈm chÞu sù t¸c ®éng trùc tiÕp cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn m«i trêng vµ khÝ hËu. §Ó t¹o ra s¶n phÈm cuèi cïng, ®ßi hái ph¶i sö dông rÊt nhiÒu c¸c yÕu tè ®Çu vµo thuéc nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau nªn cã thÓ nãi s¶n phÈm x©y dùng c¬ b¶n lµ lo¹i s¶n phÈm cña nhiÒu ngµnh, liªn quan ®Õn nhiÒu giai ®o¹n c«ng nghÖ phøc t¹p. NÐt ®Æc thï cña s¶n phÈm x©y dùng lµ nã biÓu hiÖn lªn nhiÒu mÆt nh: kinh tÕ, v¨n ho¸... §iÒu nµy còng nãi lªn b¶n s¾c cña mét d©n téc trong mét thêi kú lÞch sö nhÊt ®Þnh 3.2. §Æc ®iÓm kinh tÕ, kü thuËt cña s¶n xuÊt x©y dùng. S¶n xuÊt x©y dùng , nÕu xÐt vÒ ph¬ng diÖn kü thuËt s¶n xuÊt lµ tæng hîp c¸c yÕu tè: vËt liÖu, kÕt cÊu, kiÕn tróc vµ ph¬ng ph¸p thi c«ng. NÐt ®Æc thï cña s¶n xuÊt x©y dùng so víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c, s¶n xuÊt x©y dùng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - S¶n xuÊt x©y dùng mang tÝnh ®¬n chiÕc, cã chu kú s¶n xuÊt dµi vµ thêng ph¶i di chuyÓn ®Þa ®iÓm. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Hoµng Minh Ngäc - Tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý s¶n xuÊt x©y dùng lu«n bÞ biÕn ®æi theo c¸c giai ®o¹n x©y dùng vµ theo tr×nh tù c«ng nghÖ x©y dùng. - S¶n xuÊt x©y dùng thùc hiÖn ë ngoµi trêi; chÞu ¶nh h ëng trùc tiÕp cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ ®iÒu kiÖn ®Þa ph¬ng. S¶n xuÊt x©y dùng cã c«ng nghÖ vµ tæ chøc s¶n xuÊt rÊt phøc t¹p, cã ¸p dông tiÕn bé khoa häc – kü thuËt vµo s¶n xuÊt so víi c¸c ngµnh 4> C¸c h×nh thøc tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n trong x©y dùng c¬ b¶n. Tuú theo quy m«, tÝnh chÊt cña dù ¸n vµ n¨ng lùc cña m×nh, chñ ®Çu t lùa chän mét trong c¸c h×nh thøc qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n sau: 4.1. C¸c h×nh thøc chñ ®Çu t trùc tiÕp qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n. Trong quy chÕ cña nghÞ ®Þnh 52CP th× h×nh thøc nµy chñ ®Çu t ph¶i cã bé m¸y qu¶n lý dù ¸n ®ñ n¨ng lùc hoÆc thµnh lËp bé ban qu¶n lý dù ¸n ®Ó qu¶n lý dù ¸n. Chñ ®Çu t hoÆc ban qu¶n lý dù ¸n ph¶i ®¨ng ký ho¹t ®éng t¹i c¬ quan cã thÈm quyÒn. 4.2. H×nh thøc chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n. Theo h×nh thøc nµy th× chñ ®Çu t v× mét ®iÒu kiÖn nµo ®ã kh«ng thÓ ®iÒu hµnh dù ¸n th× cã thÓ tuyÓn chän, thuª tæ chøc chuyªn m«n hoÆc giao cho ban qu¶n lý chuyªn ngµnh lµm chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n: Chñ ®Çu t ph¶i tr×nh ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t phª duyÖt tæ chøc ®iÒu hµnh dù ¸n. Chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n ph¶i cã tr¸ch nhiÖm thay mÆt chñ ®Çu t gi¸m s¸t, qu¶n lý toµn bé qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n, trùc tiÕp ký kÕt hîp ®ång vµ thanh to¸n hîp ®ång hoÆc giao dÞch ®Ó chñ ®Çu t ký kÕt hîp ®ång vµ thanh to¸n hîp ®ång víi c¸c tæ chøc cã liªn quan vµ chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n chÞu tr¸ch nhiÖm tríc chñ ®Çu t vµ tríc ph¸p luËt trong viÖc qu¶n lý dù ¸n. 4.3.H×nh thøc ch×a kho¸ trao tay. Lµ h×nh thøc chñ ®Çu t ®îc phÐp tæ chøc ®Êu thÇu ®Ó chän nhµ thÇu thùc hiÖn tæng thÇu toµn bé dù ¸n tõ kh¶o s¸t thiÕt kÕ, mua s¾m vËt t 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Hoµng Minh Ngäc thiÕt bÞ, x©y l¾p cho ®Õn khi bµn giao c«ng tr×nh ®a dù ¸n vµo khai th¸c, sö dông. Víi h×nh thøc nµy chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc ngiÖm thu vµ nhËn bµn giao khi dù ¸n hoµn thµnh ®a vµo sö dông. 4.4.H×nh thøc tù thùc hiÖn dù ¸n. H×nh thøc nµy chñ ®Çu t sö dông lùc lîng ®îc phÐp hµnh nghÒ x©y dùng cña m×nh ®Ó thùc hiÖn khèi lîng x©y l¾p tù lµm. Víi h×nh thøc nµy chñ ®Çu t ph¶i tæ chøc gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc s¶n xuÊt, x©y dùng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng. 5> Vai trß cña ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n trong nÒn kinh tÕ quèc d©n Ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n lµ mét bé phËn hîp thµnh quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, ho¹t ®éng x©y dùng ®· ®ãng gãp rÊt lín vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ x· héi cña ®Êt níc. ChÝnh v× vËy ho¹t ®éng x©y dùng cã vai trß rÊt quan träng vµ ®îc thÓ hiÖn trªn nhiÒu mÆt cña nÒn kinh tÕ. - §©y lµ mét trong nh÷ng lÜnh vùc quan träng t¹o ra TSC§ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. - Nã gãp phÇn gi¶i quyÕt hµi hoµ c¸c mèi quan hÖ trong nÒn s¶n xuÊt x· héi nh mèi liªn hÖ s¶n xuÊt gi÷a c¸c ngµnh kinh tÕ: C«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp v.v... gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng cña d©n c n¬i cã dù ¸n thùc hiÖn c¶ vÒ mÆt kinh tÕ lÉn ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn. - Ho¹t ®éng x©y dùng cßn cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n íc, t¹o ra mét nÒn t¶ng c¬ së vËt chÊt - kü thuËt hiÖn ®¹i vµo n¨m 2020 tõng b íc hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ. - Ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n t¹o ra hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng hoµn chØnh phôc vô cho sù nghiÖp ph¸t triÓn cña ®Êt níc lµ ®iÒu kiÖn ®Ó thu hót c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Hoµng Minh Ngäc Article I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ®Êu thÇu trong x©y dùng c¬ b¶n 1> Môc tiªu cña c«ng t¸c ®Êu thÇu: Lµ nh»m thùc hiÖn tÝnh c¹nh tranh, c«ng b»ng vµ minh b¹ch trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu ®Ó lùa chän nhµ thÇu phï hîp, b¶o ®¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ cña dù ¸n 2 2> Mét sè “ ThuËt ng÷ ” th êng dïng trong ®Êu thÇu - “§Êu thÇu” lµ qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu ®¸p øng c¸c yªu cÇu mêi thÇu. - “Nhµ thÇu” lµ tæ chøc kinh tÕ cã ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n tham gia ®Êu thÇu. Trong ®Êu thÇu x©y l¾p nhµ thÇu lµ nhµ x©y dùng. Nhµ thÇu trong níc lµ nhµ thÇu cã t c¸ch ph¸p nh©n ViÖt nam vµ ho¹t ®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt nam. - “XÐt thÇu” lµ qu¸ tr×nh bªn mêi thÇu xem xÐt, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ xÕp h¹ng c¸c hå s¬ dù thÇu ®Ó lùa chän nhµ thÇu tróng thÇu. - “Dù ¸n” lµ tËp hîp nh÷ng ®Ò xuÊt ®Ó thùc hiÖn mét phÇn hay toµn bé c«ng viÖc, môc tiªu hoÆc yªu cÇu nµo ®ã. - “S¬ tuyÓn” lµ bíc lùa chän c¸c nhµ thÇu cã ®ñ t c¸ch vµ n¨ng lùc ®Ó tham gia dù ®Êu thÇu. - “ThÈm ®Þnh” lµ c«ng viÖc kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ cña c¸c c¬ quan cã chøc n¨ng thÈm ®Þnh vÒ kÕ ho¹ch ®Çu t cña dù ¸n, kÕt qu¶ ®Êu thÇu lµ gãi thÇu, còng nh c¸c tµi liÖu ®Êu thÇu liªn quan tríc khi ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt 3> C¸c h×nh thøc ®Êu thÇu Theo quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh sè 88/CP ngµy 01/09/1999 cña Thñ tíng chÝnh phñ cho phÐp nhµ thÇu x©y dùng vµ chñ ®Çu t cã thÓ lùa chän mét trong c¸c h×nh thøc sau: * §Êu thÇu réng r·i Lµ h×nh thøc ®Êu thÇu kh«ng h¹n chÕ sè lîng nhµ thÇu tham gia. Bªn mêi thÇu ph¶i th«ng b¸o c«ng khai vÒ c¸c ®iÒu kiÖn thêi gian dù 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Hoµng Minh Ngäc thÇu trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. Tèi thiÓu 10 ngµy tríc khi ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu. §Êu thÇu réng r·i lµ h×nh thøc chñ yÕu ®îc ¸p dông trong ®Êu thÇu. * §Êu thÇu h¹n chÕ Lµ h×nh thøc ®Êu thÇu mµ bªn mêi thÇu chØ mêi mét sè nhµ thÇu cã kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu ®Æc biÖt cña dù ¸n(tèi thiÓu ph¶i cã 5 nhµ thÇu tham gia) * ChØ ®Þnh thÇu §©y lµ h×nh thøc lùa chän trùc tiÕp nhµ thÇu ®¸p øng cña gãi thÇu ®Ó th¬ng th¶o hîp ®ång. Víi h×nh thøc nµy ® îc ¸p dông trong nh÷ng trêng hîp ®Æc biÖt nh gãi thÇu cã tÝnh chÊt quèc gia, bÝ mËt an ninh, quèc phßng... * Chµo hµng c¹nh tranh H×nh thøc nµy ®îc ¸p dông cho nh÷ng gãi thÇu mua s¾m hµng ho¸ cã gi¸ díi 2 tû ®ång. 4> C¸c ph ¬ng thøc ¸p dông * §Êu thÇu mét tói hå s¬ Lµ ph¬ng thøc mµ nhµ thÇu nép hå s¬ dù thÇu trong mét tói hå s¬. ph¬ng thøc nµy ®îc ¸p dông ®èi víi ®Êu thÇu mua s¾m hµng ho¸ vµ x©y l¾p. * §Êu thÇu hai tói hå s¬ Lµ ph¬ng thøc mµ nhµ thÇu ®Õn nép ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt vµ ®Ò xuÊt vÒ gi¸ trong tõng tói hå s¬ riªng vµo cïng mét thêi ®iÓm. Tói hå s¬ ®Ò xuÊt kü thuËt sÏ ®îc xem xÐt tríc ®Ó ®¸nh gi¸. C¸c nhµ thÇu ®¹t sè ®iÓm kü thuËt tõ 70% trë lªn sÏ ®îc më tiÕp tói hå s¬ ®Ò xuÊt vÒ gi¸ ®Ó ®¸nh gi¸. Ph¬ng thøc nµy thêng ®îc ¸p dông ®èi víi ®Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn. * §Êu thÇu hai giai ®o¹n Ph¬ng thøc nµy thêng ®îc ¸p dông cho nh÷ng dù ¸n lín, phøc t¹p, c¸c gãi thÇu mua s¾m hµng ho¸ vµ x©y l¾p cã gi¸ trÞ 500 tû ®ång trë 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Hoµng Minh Ngäc lªn hoÆc c¸c gãi dù ¸n ®îc thùc hiÖn theo hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph¬ng thøc nµy ®îc ¸p dông theo nh÷ng ph¬ng thøc sau: + Giai ®o¹n thø nhÊt: C¸c nhµ thÇu nép hå s¬ dù thÇu s¬ bé gåm ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt vµ ph¬ng ¸n tµi chÝnh (cha cã gi¸) ®Ó bªn mêi thÇu xem xÐt vµ th¶o luËn cô thÓ víi tõng nhµ thÇu nh»m thèng nhÊt vÒ yªu cÇu vµ tiªu chuÈn kü thuËt ®Ó nhµ thÇu chuÈn bÞ vµ nép hå s¬ dù thÇu chÝnh thøc cña m×nh. + Giai ®o¹n thø hai: Bªn mêi thÇu mêi c¸c nhµ thÇu tham gia trong giai ®o¹n thø nhÊt nép hå s¬ dù thÇu chÝnh thøc víi ®Ò xuÊt kü thuËt ®· ®îc bæ sung hoµn chØnh trªn cïng mét mÆt b»ng kü thuËt vµ ®Ò xuÊt chi tiÕt vÒ tµi chÝnh víi ®Çy ®ñ néi dung vÒ tiÕn ®é thùc hiÖn, ®iÒu kiÖn hîp ®ång, gi¸ dù thÇu. 5> Mét sè qui ®Þnh vÒ tæ chøc ®Êu thÇu & dù thÇu ë ViÖt nam 5.1 §iÒu kiÖn mêi thÇu vµ dù thÇu. Theo quy ®Þnh chung hiÖn nay ë níc ta, c¸c dù ¸n ®Çu t sö dông vèn cña Nhµ níc ®Òu ph¶i tæ chøc ®Êu thÇu theo quy chÕ mµ nhµ n íc ®· ban hµnh. Tuy nhiªn còng cã nh÷ng dù ¸n l¹i ®îc Nhµ níc chØ ®Þnh thÇu nh c¸c dù ¸n mang tÝnh chÊt thö nghiÖm, nghiªn cøu; c¸c dù ¸n cã tÝnh chÊt bÝ mËt quèc gia, an ninh quèc phßng ... Trong qu¸ tr×nh tham gia ®Êu thÇu cã 2 lo¹i chñ thÓ: chñ ®Çu t - bªn mêi thÇu vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ tham gia dù thÇu - c¸c nhµ thÇu. Tuy nhiªn ®Ó tæ chøc ®Êu thÇu c¸c chñ thÓ nµy ph¶i tho¶ m·n nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh a) Nh÷ng ®iÒu kiÖn víi bªn mêi thÇu Th«ng thêng bªn mêi thÇu lµ c¸c chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. Trong mét sè trêng hîp bªn mêi thÇu cã thÓ lµ tæ chøc tæng thÇu khi nã muèn t×m kiÕm c¸c nhµ thÇu phô ®¶m nhËn mét sè c«ng viÖc nhÊt ®Þnh cña qu¸ tr×nh x©y dùng c«ng tr×nh. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Hoµng Minh Ngäc §Ó tæ chøc qu¸ tr×nh ®Êu thÇu c¸c chñ thÓ nµy ph¶i ®¶m b¶o mét sè ®iÒu kiÖn chñ yÕu sau: - V¨n b¶n quyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc giÊy phÐp ®Çu t cña cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t. - KÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®· ®îc ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt. - Hå s¬ mêi thÇu ®· ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. b) Nh÷ng ®iÒu kiÖn ®èi víi nhµ thÇu. - Cã giÊy ®¨ng ký kinh doanh vµ giÊy phÐp hµnh nghÒ. - Cã ®ñ n¨ng lùc vµ tr×nh ®é ®¸p øng yªu cÇu cña chñ ®Çu t. - ChØ ®îc tham gia mét ®¬n dù thÇu trong mét gãi thÇu, dï lµ ®¬n ph¬ng hay liªn doanh dù thÇu. Trêng hîp tæng c«ng ty ®øng tªn dù thÇuth× c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc kh«ng ®îc phÐp tham dù víi t c¸ch lµ nhµ thÇu ®éc lËp trong cïng mét gãi thÇu. c) §iÒu kiÖn ®Êu thÇu quèc tÕ. - §èi víi gãi thÇu mµ kh«ng cã nhµ thÇu nµo trong n íc cã kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu cña gãi thÇu. - §èi víi c¸c dù ¸n sö dông nguån vèn tµi trî cña c¸c tæ chøc quèc tÕ hoÆc cña níc ngoµi cã quy ®Þnh trong ®iÒu íc lµ ph¶i ®Êu thÇu quèc tÕ. d) C¸c ®iÒu kiÖn u ®·i nhµ thÇu trong ní - Trong trêng hîp hai hå s¬ dù thÇu cña nhµ thÇu níc ngoµi ®îc ®¸nh gi¸ ngang nhau, hå s¬ dù thÇu cã tû lÖ c«ng viÖc dµnh cho phÝa ViÖt Nam cao h¬n sÏ ®îc chÊp nhËn. - §îc hëng chÕ ®é u theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - §îc xÐt u tiªn khi hå s¬ dù thÇu ®îc ®¸nh gi¸ t¬ng ®¬ng víi c¸c hå s¬ dù thÇu cña c¸c nhµ thÇu níc ngoµi. 5.2. Nguyªn t¾c ®Êu thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Hoµng Minh Ngäc - Nguyªn t¾c c«ng b»ng: Mäi nhµ thÇu ®îc mêi thÇu ®Òu cã quyÒn b×nh ®¼ng nh nhau vÒ néi dung th«ng tin ®îc cung cÊp tõ chñ ®Çu t, tr×nh bµy mét c¸ch kh¸ch quan c¸c ý kiÕn cña m×nh trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ hå s¬ vµ trong buæi më thÇu. TÝnh c«ng b»ng nµy lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o sù c¹nh tranh lµnh m¹nh vµ b×nh ®¼ng. - Nguyªn t¾c bÝ mËt: Møc gi¸ dù kiÕn cña chñ ®Çu t, c¸c ý kiÕn trao ®æi cña c¸c nhµ thÇu víi chñ ®Çu t trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ, hå s¬ dù thÇu... ph¶i ®îc ®¶m b¶o bÝ mËt tuyÖt ®èi. NÕu ai vi ph¹m ph¶i ®îc xö lý nghiªm minh theo ph¸p luËt vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt víi sù vi ph¹m ®ã. - Nguyªn t¾c c«ng khai: Trõ nh÷ng c«ng tr×nh ®Æc biÖt thuéc bÝ mËt quèc gia, nguyªn t¾c c«ng khai ph¶i ® îc qu¸n triÖt trong c¶ giai ®o¹n gäi thÇu vµ giai ®o¹n më thÇu. Ch¼ng h¹n khi më thÇu ph¶i cã mÆt tÊt c¶ c¸c øng thÇu vµ hå s¬ dù thÇu cña hä ph¶i ®îc c«ng khai. - Nguyªn t¾c ph¸p lý: C¸c bªn tham gia qu¸ tr×nh ®Êu thÇu ph¶i tu©n thñ nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh cña nhµ níc vÒ néi dung vµ tr×nh tù ®Êu thÇu, còng nh nh÷ng cam kÕt ®· ®îc ghi nhËn trong hîp ®ång giao nhËn thÇu. Mäi vi ph¹m sÏ ®îc xö lý theo ph¸p luËt. - Nguyªn t¾c ba chñ thÓ: Thùc hiÖn dù ¸n theo thÓ thøc lu«n cã sù hiÖn diÖn ®ång thêi cña ba chñ thÓ: chñ c«ng tr×nh, nhµ thÇu vµ kü s t vÊn. Trong ®ã kü s t vÊn hiÖn diÖn nh mét nh©n tè ®¶m b¶o cho hîp ®ång lu«n ®îc thùc hiÖn nghiªm tóc cho ®Õn tõng chi tiÕt, mäi sù bÊt cËp vÇ kü thuËt vµ tiÕn ®é ®îc ph¸t hiÖn kÞp thêi, nh÷ng biÖn ph¸p ®iÒu chØnh kÞp thêi ®îc ®a ra ®óng lóc. §ång thêi kü s t vÊn còng lµ nh©n tè h¹n chÕ tèi ®a ®èi víi nh÷ng ©m mu th«ng ®ång hoÆc tho¶ hiÖp g©y thiÖt h¹i cho chñ dù ¸n. 6> ý nghÜa cña c«ng t¸c ®Êu thÇu x©y dùng c¬ b¶n. C«ng t¸c ®Êu thÇu trong x©y dùng c¬ b¶n cã ý nghÜa rÊt quan träng mang l¹i lîi Ých to lín víi c¶ chñ ®Çu t vµ c¶ c¸c nhµ thÇu. 6.1. §èi víi chñ ®Çu t : §Êu thÇu mang l¹i hiÖu qu¶ yªu cÇu vÒ x©y dùng c«ng tr×nh, tiÕt kiÖm vèn ®Çu t c¬ b¶n, thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é x©y dùng c«ng tr×nh. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Hoµng Minh Ngäc Thóc ®Èy, n©ng cao tr×nh ®é vµ n¨ng lùc ®éi ngò c¸n bé kinh tÕ vµ kü thuËt cña chÝnh c¸c chñ ®Çu t. T¹o m«i trêng c¹nh tranh b×nh ®¼ng vµ lµnh m¹nh gi÷a c¸c ®¬n vÞ x©y dùng. 6.2. §èi víi c¸c nhµ thÇu: Tham dù thÇu th× nã sÏ thóc ®Èy n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ khi gi¸ bá thÊp vÉn thu ®îc lîi nhuËn... ngoµi ra ®Êu thÇu cßn n©ng cao n¨ng lùc ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý trong tham dù ®Êu thÇu vµ thùc hiÖn c«ng tr×nh ®· th¾ng thÇu. III> Quy Tr×nh tæ chøc ®Êu thÇu. ChØ sau khi c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp, chñ ®Çu t míi ®îc tiÕn hµnh nh÷ng c«ng viÖc ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh ®Êu thÇu. ViÖc tæ chøc ®Êu thÇu ph¶i tu©n thñ Quy tr×nh do Nhµ n íc quy ®Þnh. §Êu thÇu vµ dù thÇu lµ nh÷ng c«ng viÖc cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. C¸c kh©u c«ng viÖc cña qu¸ tr×nh nµy cã sù ®an xen theo nh÷ng tr×nh tù nhÊt ®Þnh. Trong ®ã cã nh÷ng c«ng viÖc thuéc tr¸ch nhiÖm cña bªn mêi thÇu, cã nh÷ng c«ng viÖc thuéc tr¸ch nhiÖm cña c¸c nhµ thÇu. Mét quy tr×nh ®Êu thÇu/dù thÇu hoµn chØnh gåm cã 3 giai ®o¹n: s¬ tuyÓn; nhËn ®¬n thÇu; më thÇu vµ ®¸nh gi¸ ®¬n thÇu. 1> Giai ®o¹n s¬ tuyÓn. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh lín, cã yªu cÇu kü thuËt phøc t¹p, ®Ó phßng ngõa nh÷ng rñi ro cã thÓ gÆp ph¶i trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu vµ thùc hiÖn nhiÖm vô ®Çu t, chñ ®Çu t cã thÓ tæ chøc viÖc s¬ tuyÓn. ChØ nh÷ng nhµ thÇu nµo ®· vît qua giai ®o¹n nµy míi ®îc tham gia tiÕp c¸c giai ®o¹n sau cña qu¸ tr×nh ®Êu thÇu. ViÖc s¬ tuyÓn còng lµ c¸ch gi¸n tiÕp nh¾c nhë nh÷ng nhµ thÇu lîng kh¶ n¨ng cña m×nh tríc khi tham gia vµo qu¸ tr×nh c¹nh tranh víi c¸c nhµ thÇu kh¸c. ViÖc s¬ hoµn toµn kh«ng lµm dÞu møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu, v× tuy sè nhµ thÇu cßn l¹i Ýt ®i, nhng ®ã lµ nh÷ng nhµ thÇu cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh t¬ng ®¬ng. Giai ®o¹n s¬ tuyÓn gåm cã 3 c«ng viÖc sau ®©y: 1.1. Mêi c¸c nhµ thÇu dù s¬ tuyÓn. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp Hoµng Minh Ngäc Th«ng qua nh÷ng kªnh th«ng tin kh¸c nhau (Th«ng tin qu¶ng c¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, qua c¸c tæ chøc t vÊn/m«i giíi, qua c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn ë trong vµ ngoµi n íc...), chñ ®Çu t th«ng b¸o mêi dù s¬ tuyÓn c¸c nhµ thÇu. Th«ng b¸o nµy bao gåm nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau ®©y:  Chñ ®Çu t cña c«ng tr×nh.  Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ dù ¸n (quy m«, tÝnh chÊt vµ ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh).  Ngµy ph¸t tµi liÖu ®Êu thÇu vµ nép ®¬n dù thÇu.  ChØ dÉn tù kª khai n¨ng lùc dù s¬ tuyÓn.  Ngµy vµ ®Þa ®iÓm nép b¶n kª khai nãi trªn. C¸c nhµ thÇu tiÕp nhËn th«ng tin mêi dù s¬ tuyÓn tõ c¸c kªnh th«ng tin nªu trªn. trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh trªn thÞ tr êng, ®Ó b¶o ®¶m cã ®ñ viÖc lµm thêng xuyªn, c¸c tæ chøc kinh doanh ph¶i rÊt nh¹y bÐn n¾m b¾t c¸c th«ng tin cña thÞ trêng, trong ®ã cã c¸c th«ng tin vÒ mêi dù s¬ tuyÓn. 1.2. Ph¸t vµ nép c¸c tµi liÖu dù s¬ tuyÓn. Sau khi th«ng b¸o mêi dù s¬ tuyÓn, chñ ®Çu t - bªn mêi thÇu sÏ ph¸t hµnh chØ dÉn s¬ tuyÓn ®Õn c¸c nhµ thÇu hëng øng dù s¬ tuyÓn. ChØ dÉn nµy gåm c¸c néi dung c¬ b¶n sau ®©y: - C¬ cÊu s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty. - Kinh nghiÖm ®· cã vÒ thi c«ng c¸c lo¹i c«ng tr×nh mµ chñ ®Çu t quan t©m. - N¨ng lùc vÒ qu¶n lý, lao ®éng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt. - T×nh tr¹ng tµi chÝnh... - C¸c nhµ thÇu quan t©m ®Õn c«ng tr×nh chñ ®éng ®Õn c¬ quan cña chñ ®Çu t ®Ó nhËn hå s¬ tuyÓn vµ kª khai mét c¸ch chÝnh x¸c nh÷ng néi dung theo yªu cÇu. 20
- Xem thêm -