Tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu mobifone trên thị trường thông tin

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Trang 1 MUÏC LUÏC LÔØI MÔÛ ÑAÀU Chöông 1 : Cô sôû lyù luaän veà dòch vuï, dòch vuï thoâng tin di ñoäng, Trang 1-8 Marketing dòch vuï Trang 1 1.1 Khaùi nieäm vaø ñaëc ñieåm cuûa dòch vuï Trang 1 1.1.1. Khaùi nieäm Trang 1 1.1. 2.Ñaëc ñieåm Trang 1 1.2. Khaùi nieäm vaø ñaëc ñieåm cuûa dòch vuï thoâng tin di ñoäng Trang 2 1.2.1. Khaùi nieäm Trang 2 1.2. 2.Ñaëc ñieåm Trang 3 1.3. Khaùi nieäm, noäi dung, vò trí Marketing dòch vuï Trang 4 1.3.1. Khaùi nieäm Trang 4 1.3.2. Noäi dung Marketing – mix dòch vuï ( Marketing 7 Ps) Trang 5 1.3.3. Vò trí cuûa Marketing dòch vuï trong kinh doanh hieän ñaïi Trang 7 Chöông 2 : Phaân tích thöïc traïng hoïat ñoäng Marketing dòch vuï cho dòch vuï thoâng tin di ñoäng VMS – MobiFone 2.1. Giôùi thieäu veà Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS - MOBIFONE 2.1.1.Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa coâng ty 2.1.2. Boä maùy quaûn lyù vaø lao ñoäng 2.1.3. Tình hình saûn xuaát kinh doanh 2.2. Phaân tích thöïc traïng hoaït ñoäng Marketing dòch vuï cho dòch vuï thoâng tin di ñoäng VMS – MobiFone 2.2.1. Hoaït ñoäng Marketing saûn phaåm dòch vuï 2.2.2. Hoaït ñoäng Marketing giaù cöôùc 2.2.3. Hoaït ñoäng Marketing phaân phoái 2.2.4. Hoaït ñoäng Marketing chieâu thò 2.2.5. Hoaït ñoäng Marketing quy trình 2.2.6. Hoaït ñoäng Marketing con ngöôøi 2.2.7. Hoaït ñoäng Marketing chöùng cöù höõu hình 2.2.8. Ñaùnh giaù chung veà hoaït ñoäng Marketing dòch vuï cho dòch vuï thoâng tin di ñoäng VMS -MobiFone Trang 9-24 Trang 9 Trang 9 Trang 9 Trang 10 Trang 10 Trang 10 Trang 14 Trang 15 Trang 17 Trang 19 Trang 20 Trang 22 Trang 23 Trang 2 Chöông 3 : Moät soá giaûi phaùp nhaèm ñaåy maïnh hoaït ñoäng Marketing dòch Trang 25-56 vuï cho dòch vuï thoâng tin di ñoäng VMS-MobiFone 3.1. Ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng ñeán phaùt trieån dòch vuï thoâng tin Trang 25 di ñoäng VMS-MobiFone 3.1.1.Ñaùnh giaù moâi tröôøng vó moâ Trang 25 3.1.1.1.Kinh teá 3.1.1.2.Chính trò, phaùp luaät 3.1.1.3. Xaõ hoäi 3.1.1.4.Kyõ thuaät , coâng ngheä 3.1.2.Ñaùnh giaù moâi tröôøng vi moâ 3.1.2.1.Ñoái thuû caïnh tranh Trang 27 3.1.2.2. Khaùch haøng 3.1.2.3. Nhaø cung caáp 3.1.2.3.Saûn phaåm thay theá 3.1.3. Ñaùnh giaù moâi tröôøng beân trong 3.1.3.1.Taøi chính keá toaùn Trang 32 3.1.3.2. Kyõ thuaät, saûn xuaát nghieäp vuï 3.1.3.3.Marketing 3.2. 3.3. 3.1.3.4. Nguoàn nhaân löïc vaø trình ñoä quaûn lyù 3.1.3.5.Toå chöùc quaûn lyù chung Muïc tieâu vaø phöông höôùng phaùt trieån cuûa coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS – MobiFone 3.2.1.Muïc tieâu ñeán naêm 2010 3.2.2. Phöông höôùng phaùt trieån Moät soá giaûi phaùp nhaèm ñaåy maïnh hoaït ñoäng Marketing dòch vuï cho dòch vuï thoâng tin di ñoäng VMS-MobiFone 3.3.1. Ña daïng hoùa, naâng cao chaát löôïng cuûa dòch vuï 3.3.1.1. Taêng cöôøng môû roäng vuøng phuû soùng 3.3.1.2. Ñaàu tö aùp duïng coâng ngheä môùi ñeå naâng cao chaát löôïng maïng löôùi 3.3.1.3.Ña daïng hoùa caùc dòch vuï coäng theâm vôùi chaát löôïng cao 3.3.2.Xaây döïng chính saùch giaù phuø hôïp 3.3.2.1. Ñoåi môùi giaù cöôùc 3.3.2.2 Ñieàu chænh thôøi haïn cuûa theû traû tröôùc Trang 35 Trang 35 Trang 35 Trang 36 Trang 36 Trang 39 Trang 3 3.3.2.3. Xaây döïng chính saùch giaù phaân bieät linh hoaït 3.3.2.4. Giaûm giaù cho caùc khaùch haøng mua vaø söû duïng dòch vuï vôùi soá löôïng nhieàu 3.3.3.Môû roäng vaø naâng cao chaát löôïng maïng löôùi cung caáp dòch vuï 3.3.3.1. Môû roäng maïng löôùi cung caáp dòch vuï 3.3.3.2. Naâng cao chaát löôïng maïng löôùi cung caáp dòch vuï 3.3.4. Ñaåy maïnh Marketing chieâu thò 3.3.4.1 Ñoåi môùi caùc hình thöùc chieâu thò 3.3.4.2 Ñaåy maïnh quan heä coâng chuùng (PR) 3.3.5. Ñaåy maïnh Marketing quy trình – aùp duïng coâng ngheä môùi vaøo hoaït ñoäng giao dòch vaø quaûn lyù Trang 43 Trang 45 Trang 47 3.3.5.1. Naâng caáp Ñaøi 145 töø Trung taâm traû lôøi khaùch haøng thaønh Trung taâm giao dòch khaùch haøng. 3.3.5.2. Aùp duïng coâng ngheä môùi vaøo heä thoáng tính cöôùc vaø chaêm soùc khaùch haøng 3.3.6.Xaây döïng chính saùch nguoàn nhaân löïc vaø trieån khai vaên hoùa MobiFone . 3.3.6.1 Xaây döïng chính saùch nguoàn nhaân löïc 3.3.6.2 Trieån khai vaên hoùa MobiFone vaø thöïc hieän 8 cam keát vôùi khaùch haøng 3.3.7. Ñaåy maïnh Marketing chöùng cöù höõu hình vaø xaây döïng thöông hieäu MobiFone 3.4.Caùc kieán nghò KEÁT LUAÄN Trang 50 Trang 54 Trang 55 Trang 4 LÔØI MÔÛ ÑAÀU Trong moät thôøi gian daøi, Ngaønh Thoâng Tin Di Ñoäng noùi rieâng vaø Ngaønh Böu Chính Vieãn Thoâng noùi chung laø ngaønh ñoäc quyeàn neân söï caïnh tranh treân thò tröôøng chöa gay gaét. Hoøa mình cuøng xu höôùng môû cöûa cuûa neàn kinh teá nöôùc nhaø, theá ñoäc quyeàn daàn daàn bò xoaù boû . Treân thò tröôøng Vieät Nam töø hai nhaø khai thaùc thoâng tin di ñoäng thì nay ñaõ coù naêm nhaø khai thaùc dòch vuï thoâng tin di ñoäng. Ñaëc bieät, khi Vieät Nam gia nhaäp WTO thì seõ coù nhieàu Taäp ñoaøn Vieãn thoâng quoác teá vôùi theá maïnh veà taøi chính, coâng ngheä, kinh nghieäm quaûn lyù tham gia thò tröôøng Vieät Nam. Ñöùng tröôùc nhöõng thöû thaùch vaø cô hoäi ñoù ñoøi hoûi VMS-MobiFone phaûi nhanh choùng ñoåi môùi coâng taùc Marketing. Marketing dòch vuï ngaøy caøng coù vai troø to lôùn trong kinh doanh hieän ñaïi giuùp cho doanh nghieäp döï ñoaùn vaø thoaû maõn caùc nhu caàu cuûa khaùch haøng , giöõ khaùch haøng hieän coù vaø loâi cuoán khaùch haøng môùi . Ñeå phaùt trieån maïnh meõ , VMSMobiFone hôn bao giôø heát caàn phaûi ñaåy maïnh aùp duïng caùc hoaït ñoäng Marketing dòch vuï. Do vaäy , töø yeâu caàu thöïc teá neâu treân, taùc giaû ñaõ choïn ñeà taøi : “ Moät soá giaûi phaùp nhaèm ñaåy maïnh hoaït ñoäng Marketing dòch vuï cho dòch vuï thoâng tin di ñoäng VMS-MobiFone “ Söû duïng phöông phaùp thoáng keâ, so saùnh , phaân tích ñaùnh giaù vaø caùc phöông phaùp khaùc ; treân cô sôû phaân tích nhöõng nhaân toá aûnh höôûng ñeán dòch vuï thoâng tin di ñoäng , hieän traïng hoaït ñoäng Marketing dòch vuï cuûa VMS- MobiFone, caùc ñieåm maïnh, ñieåm yeáu cuõng nhö toàn taïi caàn ñöôïc khaéc phuïc , luaän vaên ñöa ra caùc giaûi phaùp nhaèm ñaåy maïnh hoaït ñoäng Marketing dòch vuï cho dòch vuï thoâng tin di ñoäng VMS-MobiFone . Ngoaøi phaàn môû ñaàu, keát luaän, phuï luïc, danh muïc taøi lieäu tham khaûo, luaän vaên bao goàm caùc chöông sau : - Chöông 1 : Cô sôû lyù luaän veà dòch vuï, dòch vuï thoâng tin di ñoäng , Marketing dòch vuï - Chöông 2 : Phaân tích thöïc traïng hoaït ñoängMarketing dòch vuï cho dòch vuï thoâng tin di ñoäng VMS – MobiFone - Chöông 3 : Moät soá giaûi phaùp nhaèm ñaåy maïnh hoaït ñoäng Marketing dòch vuï cho dòch vuï thoâng tin di ñoäng VMS-MobiFone Trang 5 CHÖÔNG 1 CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ DÒCH VUÏ, DÒCH VUÏ THOÂNG TIN DI ÑOÄNG, MARKETING DÒCH VUÏ 1.1 Khaùi nieäm vaø ñaëc ñieåm cuûa dòch vuï 1.1.1. Khaùi nieäm Dòch vuï laø nhöõng coâng vieäc , quy trình vaø nhöõng hoaït ñoäng, caùc lôïi ích hoaëc caùc söï thoûa maõn ñöôïc ñöa ra ñeå baùn. Baûn chaát dòch vuï laø moät loaïi hình cuûa saûn phaåm . Saûn phaåm laø taát caû nhöõng gì coù theå thoûa maõn ñöôïc nhu caàu hay mong muoán cuûa khaùch haøng vaø ñöôïc chaøo baùn treân thò tröôøng. Loaïi thöù nhaát cuûa saûn phaåm laø nhöõng vaät theå haøng hoùa höõu hình cuï theå coù theå nhaän thöùc ñöôïc baèng xuùc giaùc. Loaïi thöù hai cuûa saûn phaåm laø diïch vuï voâ hình daïng , khoâng theå nhaän bieát baèng xuùc giaùc.[1],[2],[3],[4]. Thöïc teá cho thaáy raèng , raát khoù phaân bieät ranh giôùi giöõa haøng hoaù cuï theå vaø dòch vuï . Ngay caû haøng hoaù cuï theå nhaát xe hôi , xe maùy , nöôùc hoa , myõ phaåm , quaàn aùo … vaãn chöùa yeáu toá voâ hình daïng laø söï uy tín , an toaøn , thoaûi maùi , sang troïng ... Vaø caùc dòch vuï “thuaàn tuyù “ cuõng chöùa yeáu toá cuï theå nhö dòch vuï tö vaán keá toaùn coù saûn phaåm cuï theå laø caùc baûn baùo caùo , phaân tích keá toaùn … 1.1. 2.Ñaëc ñieåm Dòch vuï coù 4 ñaëc ñieåm cô baûn khaùc bieät vôùi haøng hoaù sau ñaây : Thöù nhaát, dòch vuï coù ñaëc ñieåm voâ hình , hay khoâng hieän höõu : khaùc vôùi haøng hoaù coù ñaëc ñieåm höõu hình . Dòch vuï khoâng hieän höõu vaø khoâng toàn taïi döôùi daïng vaät theå . Tuy vaäy saûn phaåm dòch vuï vaãn coù mang tính vaät chaát nhaát ñònh . Vì tính voâ hình , khoâng hieän höõu cuûa dòch vuï , coù raát nhieàu khoù khaên cho quaûn lyù vaø ñieàu haønh Marketing dòch vuï . Ví duï nhö dòch vuï khoâng löu kho ñöôïc, khoâng theå döï phoøng ñöôïc; dòch vuï khoâng ñöôïc caáp baèng saùng cheá ; dòch vuï khoâng tröng baøy thoâng ñaït ñöôïc vaø ñònh giaù dòch vuï raát khoù khaên . Theo [1,9-10], [6,3259] [4,10-27] Trang 6 Thöù hai , dòch vuï coù ñaëc ñieåm phaân taùn ( tính dò chuûng ), khaùc vôùi haøng hoaù coù ñaëc ñieåm tieâu chuaån hoaù ñöôïc. Dòch vuï thöôøng khoâng laëp laïi cuøng caùch , khoù tieâu chuaån hoaù. Thaønh coâng cuûa dòch vuï vaø ñoä thoaû maõn cuûa khaùch haøng tuyø thuoäc vaøo haønh ñoäng cuûa nhaân vieân. Caùc nhaân vieân phuïc vuï khaùc nhau khoâng theå taïo ra dòch vuï y nhö nhau . Theo [1,9-10] Thöù ba , dòch vuï coù ñaëc ñieåm saûn xuaát vaø tieâu thuï ñoàng thôøi ,khaùc vôùi haøng hoaù coù ñaëc ñieåm saûn xuaát taùch rôøi tieâu duøng. Saûn phaåm dòch vuï gaén lieàn vôùi hoaït ñoäng cung caáp dòch vuï . Moät saûn phaåm dòch vuï cuï theå gaén lieàn vôùi caáu truùc cuûa noù vaø laø keát quaû cuûa quaù trình hoaït ñoäng cuûa heä thoáng caáu truùc ñoù . Quaù trình saûn xuaát gaén lieàn vôùi vieäc tieâu duøng dòch vuï . Thöù tö , dòch vuï coù ñaëc ñieåm mong manh (mau hö hoûng), khaùc vôùi haøng hoaù coù ñaëc ñieåm khoù hoûng. Dòch vuï khoâng theå toàn kho , caát tröõ vaø vaän chuyeån töø khu vöïc naøy sang khu vöïc khaùc .Dòch vuï coù tính mau hoûng neân vieäc saûn xuaát mua baùn vaø tieâu duøng dòch vuï bò giôùi haïn bôûi thôøi gian.[1,11-12] 1.2. Khaùi nieäm vaø ñaëc ñieåm cuûa dòch vuï thoâng tin di ñoäng 1.2.1. Khaùi nieäm Dòch vuï thoâng tin di ñoäng laø dòch vuï cung caáp thoâng tin lieân laïc di ñoäng, khoâng coá ñònh, keát noái caùc cuoäc goïi, giuùp cho caùc ñoái töôïng coù theå nhaän vaø thöïc hieän cuoäc goïi, caùc dòch vuï tieän ích moïi luùc moïi nôi. Dòch vuï thoâng tin di ñoäng bao goàm caùc dòch vuï traû sau Pospaid, dòch vuï traû tröôùc Prepaid vaø caùc dòch vuï coäng theâm hay coøn goïi laø caùc dòch vuï tieän ích nhö nhaén tin , chuyeån tieáp cuoäc goïi , hoäp thö thoaïi… 1.2. 2.Ñaëc ñieåm Dòch vuï thoâng tin di ñoäng mang nhieàu tính chaát cuûa saûn phaåm dòch vuï. Quaù trình saûn xuaát cuûa noù phaûi traûi qua nhieàu khaâu vaø nhieàu ñôn vò tham gia. Khaùc vôùi saûn phaåm mang tính vaät chaát, dòch vuï thoâng tin di ñoäng coù nhöõng ñaëc ñieåm sau : Trang 7 Moät laø Tính voâ hình: Caùc dòch vuï thoâng tin di ñoäng laø voâ hình, khoâng theå neám sôø hoaëc troâng thaáy ñöôïc, ñoù laø hieäu quaû coù ích cuûa moät quaù trình truyeàn ñöa thoâng tin hoaëc chuyeån dôøi vò trí trong khoâng gian. Chaát löôïng cuûa dòch vuï ñöôïc ñaùnh giaù phaàn lôùn phuï thuoäc vaøo söï caûm nhaän cuûa khaùch haøng, moät bieán soá luoân khaùc nhau vì nhaän thöùc, sôû thích … cuûa khaùch haøng thöôøng khoâng gioáng nhau. Hai laø Tính khoâng ñoàng nhaát: Tham gia vaøo quaù trình saûn xuaát saûn phaåm thoâng tin di ñoäng ñoøi hoûi phaûi coù hai hay nhieàu ñôn vò vaø söï ñoùng goùp cuûa raát nhieàu ngöôøi cuõng nhö nhieàu thieát bò maùy moùc hieän ñaïi. Vì vaäy quaù trình naøy raát khoù tieâu chuaån hoùa. Maët khaùc maïng löôùi phuïc vuï phaûi ñöôïc xaây döïng hoaøn chænh khaép caû nöôùc, ñoøi hoûi phaûi coù söï hôïp taùc cao, quan heä chæ ñaïo toå chöùc saûn xuaát kinh doanh phaûi chaët cheõ vaø thoáng nhaát. Ba laø Quaù trình saûn xuaát khoâng taùch rôøi quaù trình tieâu thuï: Caùc dòch vuï thoâng tin di ñoäng thoâng thöôøng ñöôïc tieâu thuï ngay trong quaù trình saûn xuaát. Do ñoù sai soùt trong quaù trình naøy seõ aûnh höôûng vaø gaây thieät haïi tröïc tieáp cho khaùch haøng vaø ngay laäp töùc nhöõng truïc traëc veà kyõ thuaät, thieát bò, hoaëc thaùi ñoä phuïc vuï chöa toát cuûa nhaân vieân giao dòch ñeàu aûnh höôûng raát lôùn ñeán ñaùnh giaù cuûa khaùch haøng veà dòch vuï. Boán laø Tính mong manh, deã hoûng: saûn phaåm thoâng tin di ñoäng khoâng theå caát giöõ ñeå döï phoøng söû duïng trong caùc tröôøng hôïp thieân tai, tình traïng khaån caáp hay vì baát kyø lyù do naøo khaùc. Dòch vuï thoâng tin di ñoäng khi ñaõ söû duïng vaø tính cöôùc roài khoâng theå hoaøn traû , thu hoài hay baùn laïi . Caùc dòch vuï khoâng söû duïng hoaëc söû duïng khoâng heát coâng suaát seõ laø moät söï laõng phí lôùn cho doanh nghieäp noùi rieâng vaø cho xaõ hoäi noùi chung. Naêm laø Khaû naêng deã bò thay theá , chuyeån ñoåi trong dòch vuï raát cao .Ñaây laø ñaëc ñieåm rieâng bieät cuûa dòch vuï thoâng tin di ñoäng . Nhöõng mong chôø cuûa khaùch haøng töø dòch naøy coù theå seõ chuyeån sang dòch vuï khaùc , hoaëc töø hình thöùc naøy sang hình thöùc khaùc . Moät thoâng ñieäp coù theå ñöôïc chuyeån ñi baèng cuoäc goïi , hay tin Trang 8 nhaén , hoaëc fax , thö ñieän töû. Khaùch haøng coù theå duøng dòch vuï thoâng tin di ñoäng cuûa Haõng naøy hay Haõng khaùc Do nhöõng ñaëc ñieåm treân maø dòch vuï thoâng tin di ñoäng coù nhöõng ñoøi hoûi chuyeân bieät, khoù khaên, khaét khe hôn so vôùi caùc saûn phaåm vaät chaát bình thöôøng khaùc. Doanh nghieäp phaûi noã löïc nhieàu môùi coù theå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa khaùch haøng ngaøy caøng cao. 1.3. Khaùi nieäm, noäi dung, vò trí Marketing dòch vuï 1.3.1. Khaùi nieäm Theo quan ñieåm truyeàn thoáng chung veà Marketing , Marketing laø nhaän dieän vaø thoaû maõn caùc nhu caàu cuûa khaùch haøng baèng caùch cung öùng saûn phaåm hay dòch vuï thoâng qua caùc quaù trình trao ñoåi ñoâi beân cuøng coù lôïi. [2,2] Theo quan ñieåm môùi veà Marketing dòch vuï , phaïm vi hoaït ñoäng cuûa Marketing trong dòch vuï roäng lôùn hôn nhieàu so vôùi hoaït ñoäng trong haøng hoaù saûn phaåm . Noù ñoøi hoûi moät söï ñoåi môùi , môû roäng giôùi haïn trong caùch suy nghó vaø phöông thöùc hoaït ñoäng . Marketing dòch vuï laø söï thích nghi lyù thuyeát heä thoáng vaøo thò tröôøng dòch vuï , bao goàm quaù trình thu nhaän , tìm hieåu , ñaùnh giaù vaø thoûa maõn nhu caàu cuûa thò tröôøng muïc tieâu baèng heä thoáng caùc chính saùch , caùc bieän phaùp taùc ñoäng vaøo toaøn boä quaù trình toå chöùc saûn xuaát cung öùng vaø tieâu duøng dòch vuï thoâng qua phaân phoái caùc nguoàn löïc cuûa toå chöùc .Marketing ñöôïc duy trì trong söï naêng ñoäng qua laïi giöõa saûn phaåm dòch vuï vôùi nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng vaø nhöõng hoaït ñoäng cuûa ñoái thuû caïnh tranh treân neàn taûng caân baèng lôïi ích giöõa doanh nghieäp , ngöôøi tieâu duøng vaø xaõ hoäi . [1,24-27] Nhö vaäy , khaùi nieäm Marketing dòch vuï khoâng coøn giôùi haïn trong hoaït ñoäng thò tröôøng phuïc vuï saûn xuaát kinh doanh , maø noù dieãn ra trong toaøn boä quaù trình cung caáp dòch vuï neân vieäc aùp duïng Marketing dòch vuï seõ giuùp doanh nghieäp naâng cao ñöôïc khaû naêng caïnh tranh cuûa mình . Trang 9 1.3.2. Noäi dung Marketing – mix dòch vuï ( Marketing 7 Ps) Marketing mix truyeàn thoáng cho saûn phaåm haøng hoaù bao goàm 4Ps : ñoù laø Saûn phaåm (Product ), Phaân phoái (Place) , Giaù caû (Price), Chieâu thò (Promotion). Marketing mix môû roäng cho dòch vuï bao goàm 7Ps. Ngoaøi 4 yeáu toá P keå treân ôû Marketing mix truyeàn thoáng , noù coøn coù theâm Quy trình (Process) , Con ngöôøi ( People), Chöùng cöù höõu hình (Physical Evidence). Caùc hoaït ñoäng cuûa Marketing dòch vuï ñöôïc keå ñeán nhö sau : Moät laø saûn phaåm (Product ) : bao goàm ñaëc tröng saûn phaåm . Yeáu toá naøy coù theå theå hieän ôû chaát löôïng saûn phaåm öu vieät , maãu maõ ñeïp , coù ñaëc tính noåi troäi , baûo haønh daøi haïn , nhaõn hieäu noåi tieáng … [2, 82] . Xeùt veà dòch vuï thoâng tin di ñoäng thì yeáu toá saûn phaåm coù theå ñaùnh giaù qua chaát löôïng soùng , ñoä roäng vuøng phuû soùng , caùc dòch vuï ña daïng tieän ích vaø gaây haøo höùng cho khaùch haøng … Hai laø Phaân phoái (Place) : bao goàm caùc loaïi keânh phaân phoái , nhaø trung gian, vò trí ñieåm baùn,vaän chuyeån … Yeáu toá naøy theå hieän ôû tính saün coù cao , nhieàu ñieåm phuïc vuï hôn ñoái thuû …[2, 82] . Ta coù theå ñaùnh giaù marketing phaân phoái dòch vuï thoâng tin di ñoäng thoâng qua maïng löôùi cöûa haøng vaø ñaïi lyù roäng lôùn , khaû naêng cung öùng dòch vuï cao cuûa keânh phaân phoái , chaát löôïng uy tín cuûa caùc nhaø phaân phoái , keânh phaân phoái saùng taïo baát ngôø … Ba laø Giaù caû (Price ) : bao goàm möùc giaù , phuï caáp… Yeáu toá giaù ñöôïc ñaùnh giaù theo giaù trò gia taêng ngoaøi giaù trò thöïc cuûa saûn phaåm , giaûm giaù ñaëc bieät , caùc ñieàu kieän öu ñaõi … [2, 82] . Tính caïnh tranh cuûa giaù dòch vuï thoâng tin di ñoäng theå hieän ôû giaù reû so vôùi giaù trò söû duïng dòch vuï , caùc chính saùch giaûm giaù cho khaùch haøng laâu naêm vaø khaùch haøng VIP , chính saùch giaù linh hoaït theo thôøi gian , ñòa ñieåm … Boán laø Chieâu thò (Promotion) : bao goàm quaûng caùo, khuyeán maõi, quaûng baù… Hoaït ñoäng Marketing chieâu thò maïnh theå hieän ôû nhöõng chieán dòch quaûng caùo Trang 10 saùng taïo , caùc cung öùng ñaëc bieät , thö töø tröïc tieáp , taøi trôï , quan heä coâng chuùng roäng raõi …[2, 82]. Xeùt trong lónh vöïc dòch vuï thoâng tin di ñoäng , chieâu thò toát theå hieän ôû quaûng caùo treân keânh thoâng tin ña daïng vaø taïo aán töôïng saâu daäm , khuyeán maïi haáp daãn thu huùt nhieàu khaùch haøng ñaêng kyù thueâ bao , hoaït ñoäng quan heä coâng chuùng theå hieän ñaúng caáp vaø tính nhaân vaên cao cuûa dòch vuï , ñaëc bieät laø caùc hoaït ñoäng haäu maõi chaêm soùc khaùch haøng naâng cao giaù trò dòch vuï … Naêm laø Quy trình (Process) : bao goàm luoàng hoaït ñoäng , soá böôùc, möùc ñoä lieân quan cuûa khaùch haøng… Yeáu toá naøy theå hieän ôû söû duïng coâng ngheä cao , coù söû duïng caùc heä thoáng , thôøi gian ñaùp öùng nhanh … [2, 83]. Dòch vuï thoâng tin di ñoäng laø dòch vuï cao caáp ñoøi hoûi phaûi aùp duïng coâng ngheä vieãn thoâng vaø tin hoïc cao . Moïi coâng ñoaïn baét buoäc phaûi tuaân theo ñuùng quy trình ñaõ laäp trình saün trong heä thoáng . Bôûi vaäy , muoán kinh doanh ñöôïc dòch vuï thoâng tin di ñoäng , ngay töø ñaàu nhaø cung caáp phaûi löïa choïn coâng ngheä vaø heä thoáng hieän ñaïi thì môùi mong taïo ra saûn phaåm coù chaát löôïng ñöôïc khaùch haøng chaáp nhaän . Saùu laø Con ngöôøi ( People) :bao goàm nhaân vieân , khaùch haøng , thoâng ñaït vaên hoaù vaø giaù trò, nghieân cöùu nhaân vieân… Yeáu toá Marketing naøy theå hieän ôû nhaân vieân ñöôïc huaán luyeän toát , chaêm soùc khaùch haøng caån thaän , hieäu quaû cao , tính taäp trung caù nhaân cao , kyõ naêng caù nhaân toát ……[2, 83]. Dòch vuï thoâng tin di ñoäng theå hieän Marketing con ngöôøi ôû tính chuyeân nghieäp vaø trình ñoä chuyeân moân cao cuûa nhaân vieân , thaùi ñoä phuïc vuï khaùch haøng chu ñaùo , nhaïy beùn vaø chuû ñoäng trong caùc tình huoáng , kyõ naêng kyõ thuaät vaø kyõ naêng baùn haøng toát … Baûy laø Chöùng cöù höõu hình (Physical Evidence) : bao goàm thieát keá phöông tieän , trang bò , trang phuïc nhaân vieân … Marketing chöùng cöù höõu hình theå hieän ôû moâi tröôøng thuaän tieän , trang hoaøng ñeïp , baèng chöùng veà tính chuyeân nghieäp , hình aûnh coâng ty toát , caùc chöùng cöù hoã trôï maïnh , “ tính höõu hình “ chaát löôïng cao … [2, 83]. Do tính chaát cao caáp cuûa dòch vuï thoâng tin di ñoäng neân baét buoäc caùc nhaø cung Trang 11 caáp dòch vuï phaûi coù truï sôû , vaên phoøng giao dòch khang trang , ôû vò trí ñoâng daân cö ; caùc baûng panoâ quaûng caùo , baêng roân treo ôû nhieàu ñòa ñieåm ; nhaân vieân coù ngoaïi hình deã nhìn vaø trang ñieåm lòch söï , ñoàng phuïc ñeïp vaø hieän ñaïi … 1.3.3. Vò trí cuûa Marketing dòch vuï trong kinh doanh hieän ñaïi Marketing dòch vuï luoân taêng tröôûng nhanh choùng cuøng coâng nghieäp dòch vuï. Khaùch haøng cuøng vôùi söï töông taùc giöõa khaùch haøng vaø nhaân vieân ngaøy caøng trôû neân quan troïng hôn trong quyeát ñònh chaát löôïng dòch vuï . Marketing dòch vuï giuùp cho doanh nghieäp hieåu bieát vaø döï ñoaùn caùc nhu caàu cuûa khaùch haøng , cung caáp caùc lôïi ích cho khaùch haøng vaø thoaû maõn caùc nhu caàu cuûa hoï , ñaûm baûo chaát löôïng toát vaø söï thoaû maõn khaùch haøng thöôøng xuyeân , giöõ khaùch haøng hieän coù vaø loâi cuoán khaùch haøng môùi , ñaït ñöôïc muïc tieâu phuïc vuï vaø kinh doanh cuûa toå chöùc . Marketing dòch vuï ñoàng thôøi giuùp tìm hieåu vaø xaây döïng toát ñöôïc caùc töông taùc giöõa nhaø cung öùng dòch vuï vôùi khaùch haøng , khaùch haøng vôùi ñaïi lyù hay ñaïi dieän nhaø cung caáp , giöõa khaùch haøng vôùi nhau , giöõa khaùch haøng vaø caùc phöông tieän dòch vuï … Khoâng coù Marketing dòch vuï , dòch vuï khoù coù theå ñöôïc khaùch haøng chaáp nhaän nhö moät saûn phaåm ñaït yeâu caàu chaát löôïng ; töø ñoù doanh nghieäp thaät khoù maø coù khaû naêng canh tranh vaø toàn taïi . Bôûi vaäy , Marketing dòch vuï coù vai troø to lôùn trong kinh doanh hieän ñaïi . Ñeå dòch vuï thoâng tin di ñoäng VMS-MobiFone phaùt trieån maïnh meõ , chuùng ta caàn phaûi ñaåy maïnh aùp duïng caùc hoaït ñoäng Marketing dòch vuï . CHÖÔNG 2 Trang 12 PHAÂN TÍCH THÖÏC TRAÏNG HOÏAT ÑOÄNG MARKETING DÒCH VUÏ THOÂNG TIN DI ÑOÄNG VMS – MOBIFONE 2.1. Giôùi thieäu veà Coâng ty thoâng tin di ñoäng VMS – MobiFone. 2.1.1.Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa coâng ty Ngaøy 16/04/1993 theo quyeát ñònh soá 321/QÑ-TCBC cuûa Toång cuïc Böu ñieän (nay laø Boä Böu chính vaø Vieãn thoâng ) Coâng ty thoâng tin di ñoäng Vieät Nam vôùi teân giao dòch tieáng Anh laø Vietnam Mobile Telecom Sevices (VMS) vaø teân cuûa dòch vuï laø MobiFone (VMS-MobiFone) ñöôïc thaønh laäp . VMS chòu söï quaûn lyù tröïc tieáp cuûa Toång coâng ty Böu chính vieãn thoâng Vieät Nam (VNPT) vaø chòu traùch nhieäm quaûn lyù, khai thaùc, baûo döôõng, kinh doanh thieát bò heä thoáng thoâng tin di ñoäng GSM treân phaïm vi toaøn quoác. Ñöôïc thaønh laäp vôùi cô sôû vaät chaát, maët baèng ngheøo naøn, ñieàu kieän coâng taùc khoù khaên , ra ñôøi khi ñaõ coù moät soá ñoái thuû caïnh tranh chieám lónh ñöôïc thò phaàn ñaùng keå ôû khu vöïc phía Nam nhöng nhôø ñöôïc söï hoã trôï veà taøi chính , kyõ thuaät , chuyeân gia cuûa ñoái taùc kinh doanh laø Comvik, vôùi ñoäi nguõ caùn boä coâng nhaân vieân treû, naêng ñoäng, coù trình ñoä ñaïi hoïc vaø treân ñaïi hoïc , VMS-MobiFone ñaõ töøng böôùc ñi leân vaø phaùt trieån hoaøn thieän veà moïi maët , nhanh choùng trôû thaønh moät trong nhöõng Coâng ty maïnh cuûa Toång coâng ty Böu chính Vieãn thoâng Vieät nam . 2.1.2. Boä maùy quaûn lyù vaø lao ñoäng Boä maùy quûan lyù cuûa VMS- MobiFone ñöôïc chia thaønh ba Trung taâm phuï traùch coâng taùc phaùt trieån thueâ bao taïi caùc tænh mieàn Baéc; mieàn Nam vaø mieàn Trung. Cô caáu laõnh ñaïo goàm coù moät Giaùm ñoác vaø boán phoù Giaùm ñoác phuï traùch caùc maûng nghieäp vuï khaùc nhau. Caùc Phoøng chöùc naêng giuùp vieäc cho Ban Giaùm ñoác bao goàm: Phoøng Toå chöùc – Haønh chính; Phoøng Quaûn lyù ñaàu tö – Xaây döïng; Phoøng Kyõ thuaät – Khai thaùc; Trang 13 Phoøng Keá toaùn – Taøi chính – Thoáng keâ; Phoøng Tin hoïc – Tính cöôùc vaø Phoøng Chaêm soùc khaùch haøng. Caùc Phoøng, Ñaøi tröïc tieáp tham gia saûn xuaát kinh doanh bao goàm: Phoøng Keá hoaïch – Baùn haøng & Marketing; Phoøng Thanh toaùn cöôùc phí; Ñaøi Voâ tuyeán; Ñaøi Chuyeån maïch vaø Ñaøi 145 traû lôøi khaùch haøng. 2.1.3. Tình hình saûn xuaát kinh doanh VMS-MobiFone laø ñôn vò haïch toaùn ñoäc laäp kinh doanh hieäu quaû nhaát trong Ngaønh Böu chính Vieãn thoâng Vieät Nam . Soá löôïng thueâ bao cuûa VMS – MobiFone phaùt trieån maïnh qua caùc naêm . Doanh thu haøng naêm ñeàu taêng raát cao . Chi phí vaø lôïi nhuaän cuõng taêng ñaùng keå . (Xem Phuï luïc III : Keát quaû kinh doanh cuûa VMS-MobiFone ). 2.2. Phaân tích thöïc traïng hoaït ñoäng Marketing dòch vuï cho dòch vuï thoâng tin di ñoäng VMS – MobiFone 2.2.1. Hoaït ñoäng Marketing saûn phaåm dòch vuï VMS-MobiFone hieän ñang cung caáp caùc saûn phaåm dòch vuï sau : Moät laø: Dòch vuï traû sau MobiFone .Ñaây laø hình thöùc thueâ bao di ñoäng thanh toaùn cöôùc sau khi keát thuùc chu kyø söû duïng moät thaùng. Moãi thaùng khaùch haøng phaûi ñoùng tieàn thueâ bao theo möùc coá ñònh, coøn cöôùc cuoäc goïi seõ coäng doàn ñeán cuoái thaùng. Hai laø: Dòch vuï traû tröôùc Mobicard , Mobi4U , MobiPlay. Ñaây laø dòch vuï maø khaùch haøng traû tröôùc tieàn cöôùc tröôùc khi söû duïng baèng caùch naïp theû caøo meänh giaù 100.000ñ, 200.000ñ, 300.000ñ, 500.000ñ hoaëc naïp taøi khoaûn MobiEz 20.000ñ, 30.000ñ, 50.000ñ, 100.000 ñ … Taøi khoaûn seõ töï ñoäng caäp nhaät soá tieàn cöôùc töông öùng . Khi cuoäc goïi keát thuùc, cöôùc cuoäc goïi seõ ñöôïc trung taâm IN cuûa toång ñaøi töï ñoäng tröø vaøo soá tieàn ñaõ naïp trong taøi khoaûn . Ba laø: Caùc dòch vuï coäng theâm . Caùc dòch vuï coäng theâm coøn goïi laø dòch vuï giaù trò gia taêng , dòch vuï tieän ích, bao goàm : - Dòch vuï goïi ñi quoác teá. Trang 14 - Hieån thò soá thueâ bao goïi ñeán . - Dòch vuï chôø vaø giöõ cuoäc goïi cho pheùp khaùch haøng coù theå tieáp nhaän cuoäc goïi thöù hai khi maùy ñang baän . - Dòch vuï chuyeån tieáp cuoäc goïi giuùp cho ngöôøi söû duïng chuyeån caùc cuoäc goïi ñeán maùy khaùc traû lôøi. - Hoäp thö thoaïi (Voice Mail) laø hình thöùc chuyeån caùc cuoäc goïi ñeán hoäp thö thoaïi nhaèm ñaûm baûo lieân laïc khoâng bò giaùn ñoaïn - Dòch vuï nhaén tin ngaén ñöôïc söû duïng nhaén tin baèng caùc baûn daïng chöõ nhaèm ña daïng hoaù caùc hình thöùc thoâng tin cho ngöôøi söû duïng. - Dòch vuï fax, data duøng ñeå fax hoaëc chuyeån döõ lieäu. - Chuyeån vuøng quoác teá raát tieän lôïi cho ngöôøi söû duïng khi ra khoûi quoác gia mình ñang soáng maø vaãn khoâng bò giaùn ñoaïn thoâng tin. - Dòch vuï WAP cho pheùp khaùch haøng keát noái vaøo maïng Internet ñeå tra cöùu döõ lieäu. - Nhaén tin quaûng baù (Cell broadcast / area info) laø hình thöùc nhaén tin thoâng baùo veà thôøi tieát, tyû giaù hoái ñoaùi,chính saùch cuûa Coâng ty …. - Ngoaøi ra coøn coù caùc dòch vuï khaùc nhö :MobiMail, MobiFun, MobiChat, Mobi Live Score, Mobilist, Xem cöôùc baèng tin nhaén, Xem lòch vaïn nieân baèng tin nhaén vaø caùc dòch vuï goïi soá ñieän thoaïi nhanh (113 goïi coâng an, 114 goïi cöùu hoaû, 777 goïi taxi, 320 goïi haøng khoâng ñaët veù maùy bay, 888 goïi cung caáp dòch vuï thoâng tin di ñoäng taän nôi theo yeâu caàu) … Nhìn chung , VMS-MobiFone ñaõ cung caáp saûn phaåm dòch vuï ñaït chaát löôïng kyõ thuaät cao : Trang 15 Baûng soá 1 : Chæ tieâu chaát löôïng kyõ thuaät- Nguoàn:P Kyõ thuaät- Khai thaùc 2004 Teân chæ tieâu Chæ tieâu keânh thoâng MSC 1 : BTS tænh : MSC2: BTS thaønh phoá: Chæ tieâu an toaøn heä thoáng Ngheõn maïch trung bình: BSC 1: BSC 2: Toaøn maïng : Rôùt maïch trung bình: BSC 1: BSC 2: Toaøn maïng : Möùc chæ tieâu Ñaït Ghi chuù 99.98% 99.40% 99.98% 99.90% Khoâng xaûy ra söï coá toaøn toång ñaøi 99.99% 99.97% 100% 99.90% Khoâng xaûy ra söï coá toaøn toång ñaøi Thöïc hieän toát 5% 5% 3.99% 4.69% 4.34% Thöïc hieän toát 3% 1.6% 3% 1.6% 2.2% Thöïc hieän toát Thöïc hieän toát Keát quaû ñieàu tra khaùch haøng veà dòch vuï thoâng tin di ñoäng VMS-MobiFone cho thaáy toång coäâng ñieåm khaùch haøng ñaùnh giaù Ka kh = 3.7195 . Nhö vaäy Ka kh naèm trong khoaûng töø 3 gaàn ñeán 4 .Hoaït ñoäng Marketing saûn phaåm theo yù kieán khaùch haøng ôû möùc khaù chuyeån sang toát . Hieäu quaû hoaït ñoäng Marketing saûn phaåm cuûa VMS – MobiFone trong thôøi gian qua ñöôïc theå hieän ôõ lónh vöïc sau : Thöù nhaát: Ñoä roäng vaø chaát löôïng vuøng phuû soùng. VMS-MobiFone phuû soùng roäng raõi 64/64 tænh thaønh treân toaøn quoác . VMS-MobiFone tieán haønh roaming trong nöôùc vôùi VinaPhone nhaèm naâng cao taàm roäng vaø chaát löôïng phuû soùng cho caû hai maïng . Roaming quoác teá vôùi nhìeâu ñoái taùc laøm cho vuøng phuû soùng cuûa VMSMobiFone vöôït qua khoûi ranh giôùi quoác gia , raát thuaän tieän cho khaùch haøng khi ñi ra nöôùc ngoaøi . VMS-MobiFone coù chaát löôïng cuoäc goïi vaø aâm thanh hoaøn haûo nhaát trong caùc nhaø khai thaùc dòch vuï hieän nay , ñaït caùc chæ tieâu thoâng soá kyõ thuaät yeâu caàu cuûa ngaønh , theå hieän ôû baûng chæ tieâu 1 . Vuøng phuû soùng toaøn quoác vaø Trang 16 nhieàu nöôùc treân theá giôùi coäng vôùi chaát löôïng cuoäc goïi hoaøn haûo theå hieän ñaúng caáp vöôït troäi cuûa VMS-MobiFone. Thöù hai : VMS-MobiFone cung caáp caùc dòch vuï thoâng tin di ñoäng tieän ích hieän ñaïi vaø ña daïng .VMS-MobiFone cung caáp caùc dòch vuï : hieån thò soá goïi ñeán , giöõ chôø cuoäc goïi , goïi quoác teá, nhaén tin ngaén, chuyeån vuøng quoác teá, hoäp thö thoaïi , fax data ,nhaén tin quaûng baù , nhaén tin quoác teá , Mobichat , Wap, Mobilist , Mobimail , tra cöùu lòch vaïn nieân , tra cöôùc noùng … Ñaëc bieät caùc dòch vuï tieân tieán gaàn ñaây cuûa VMS-MobiFone nhö moät laøn soùng môùi uøa vaøo thay ñoåi cuoäc soáng cuûa ngöôøi söû duïng . Ñieän thoaïi di ñoäng khoâng coøn ñôn thuaàn laø “ coâng cuï ñeå Aloâ “ maø laø ngöôøi baïn taâm tình laøm phong phuù ñôøi soáng tinh thaàn cuûa khaùch haøng . Khi vui , khi buoàn coù theå nghe nhaïc , xem hình aûnh thoâng qua MobiFun hay MobiFun LiveMMS ; göûi hình aûnh vaø baøi haùt cho baïn beø vaø ngöôøi thaân ñeå traûi loøng mình … Khaùch haøng coøn coù theå truy caäp Wap qua GPRS ñeå laáy thoâng tin veà xaõ hoäi , theå thao , giaûi trí , tyû giaù , chöùng khoaùn , check mail , truy caäp caùc trang Internet khaùc … Ngoaøi ra , vieäc nhaén tin vaø goïi ñieän thoaïi ñeán soá 1900 XXXX , 996 , 997, 998 … laø nhöõng cô hoäi tham gia cuoäc vui giaûi trí vôùi truyeàn hình , bình choïn ca khuùc quoác teá … Dòch vuï VMS-MobiFone ñaõ thöïc söï laø ngöôøi baïn ñoàng haønh moïi luùc moïi nôi vôùi moïi ngöôøi töø doanh nhaân , kinh doanh töï do ñeán coâng chöùc , töø trí thöùc , sinh vieân ñeán taøi xeá taxi … töø oâng baø cha meï ñeán con chaùu trong nhaø … Caùc dòch vuï thoâng tin di ñoäng coäng theâm raát ñöôïc Coâng ty chuù yù ñaàu tö , giuùp taêng theâm tieän ích cho khaùch haøng, naâng cao möùc ñoä haøi loøng cuûa khaùch haøng. 2.2.2. Hoaït ñoäng Marketing giaù cöôùc Trang 17 Ñieàu tra khaùch haøng veà giaù cöôùc cho thaáy toång coäâng ñieåm khaùch haøng ñaùnh giaù Ka kh = 2.383. Ka kh naèm trong khoaûng treân 2 ñieåm. Giaù cöôùc khaù cao. Hoaït ñoäng Marketing giaù theo yù kieán khaùch haøng ôû möùc keùm , khoâng ñöôïc khaùch haøng ñoàng tình . Cöôùc thoâng tin di ñoäng ñöôïc tính toaùn treân cô sôû coù buø ñaép vieäc ñaàu tö thieát bò, chi phí baûo döôõng heä thoáng haøng thaùng, cuï theå nhö sau : - Cöôùc tieáp maïng : aán ñònh döïa treân cô sôû buø ñaép caùc chi phí nhö nhaäp simcard, chi phí nhaân coâng ñaáu noái vaø quaûn lyù thueâ bao hoaït ñoäng toát. - Cöôùc thueâ bao thaùng : döïa treân cô sôû chi phí baûo trì, baûo haønh ñeå ñaûm baûo thueâ bao hoaït ñoäng luoân toát. - Cöôùc cuoäc goïi :döïa treân chi phí vaän haønh, keát noái cuoäc goïi, dòch vuï thaønh coâng. Vieäc ñöa ra 4 loaïi hình dòch vuï MobiFone vaø MobiCard, Mobi4U , MobiPlay vôùi 4 caáu truùc giaù khaùc nhau cho khaùch haøng löïa choïn laø khôûi ñieåm VMS – MobiFone baét ñaàu tieán haønh linh hoaït hoaù chính saùch giaù. Dòch vuï MobiFone tuy coù cöôùc tieáp maïng cao (200.000 ñ ), coù thueâ bao thaùng (66.000ñ ), nhöng cöôùc cuoäc goïi laïi thaáp hôn daønh cho khaùch haøng coù nhu caàu söû duïng nhieàu. Trong khi MobiCard, Mobi4U , MobiPlay chæ caàn coù theû sim 50.000ñ vaø 1 theû caøo coù meänh giaù toái thieåu laø 50.000ñ laø coù theå söû duïng ñöôïc. MobiCard khoâng coù cöôùc thueâ bao thaùng, nhöng cöôùc cuoäc goïi laïi cao hôn MobiFone vaø Mobi4U. Dòch vuï MobiCard coù cheá ñoä giaù phuø hôïp vôùi khaùch haøng thu nhaäp trung bình vaø nhu caàu söû duïng thoâng tin ít hôn. Vôùi Mobi4U, thueâ bao ngaøy 1.700ñ/ ngaøy laïi khoâng bò giôùi haïn veà thôøi gian goïi nhö MobiCard thích hôïp vôùi khaùch haøng coù thu nhaäp thaáp, goïi ít . MobiPlay phuø hôïp vôùi khaùch haøng khoâng coù nhu caàu goïi , chæ coù nhu caàu nghe vaø nhaén tin . Ngoaøi ra , VMS-MobiFone coøn môùi trieån khai dòch vuï MobiEz , cho pheùp baùn cöôùc traû tröôùc vôùi möùc thaáp töø 10.000 ñ, 20.000 ñ,30.000 ñ,50.000 ñ, 100.000 ñ Trang 18 cho caùc soá MobiCard , Mobi4U, MobiPlay coù thu nhaäp thaáp , thôøi gian söû duïng ngaén. Tuy nhieân , cöôùc thueâ bao haøng thaùng vaø cöôùc cuoäc goïi ñang bò coi laø möùc töông ñoái cao so vôùi thu nhaäp bình quaân chung taïi Vieät Nam. Block tính cöôùc goïi 30 giaây ñaàu + block 6 giaây sau laø coøn daøi trong khi S-Fone tính cöôùc theo block 10 giaây , Vietel laø block 6 giaây ñaàu + 6 giaây keá tieáp . Cô caáu giaù chöa roäng ñeå khaùch haøng löïa choïn trong khi caùc nhaø cung caáp maïng trong nöôùc (môùi ra ñôøi nhö SFone) vaø treân theá giôùi thöôøng ñöa ra nhieàu khung giaù khaùc nhau cho töøng phaân khuùc thò tröôøng khaùc nhau. 2.2.3. Hoaït ñoäng Marketing phaân phoái Qua ñieàu tra yù kieán khaùch haøng veà Marketing phaân phoái , toång coäâng ñieåm khaùch haøng ñaùnh giaù Ka kh = 3.0375 . Ka kh naèm trong khoaûng töø 3 ñeán 4 . Maïng löôùi phaân phoái theo yù kieán khaùch haøng ôû möùc trung bình khaù . VMS-MobiFone coù 2 heä thoáng phaân phoái chính : keânh phaân phoái tröïc tieáp vaø keânh phaân phoái giaùn tieáp . Heä thoáng keânh phaân phoái tröïc tieáp laø maïng löôùi caùc cöûa haøng tröïc thuoäc VMS-MobiFone do coâng ty tröïc tieáp ñieàu haønh, quaûn lyù. Hoaït ñoäng cuûa maïng löôùi cöûa haøng töông ñoái hieäu quaû , vôùi moät soá öu ñieåm: giao dòch vieân coù trình ñoä cao, ñöôïc huaán luyeän nghieäp vuï vöõng vaøng, coù traùch nhieäm laøm vieäc , taïo ñöôïc nieàm tin toát nôi khaùch haøng, bieát linh ñoäng giaûi quyeát tình huoáng moät caùch hôïp tình hôïp lyù. Tuy nhieân heä thoáng cöûa haøng naøy cuõng coù nhöôïc ñieåm laø phaûi traû chi phí cho vieäc thueâ möôùn maët baèng, trang trí cöûa haøng, thanh toaùn tieàn ñieän, nöôùc vaø chi phí löông cho löïc löôïng giao dòch vieân khaù cao. Heä thoáng keânh phaân phoái giaùn tieáp laø maïng löôùi caùc ñaïi lyù coù chöùc naêng kinh doanh trong lónh vöïc vieãn thoâng, ñieän töû, coù ñoäi nguõ baùn haøng toát, naêng ñoäng vaø coù heä thoáng cöûa haøng thuaän tieän cho vieäc kinh doanh. Heä thoáng keânh phaân phoái giaùn tieáp qua caùc naêm hoaït ñoäng ñaõ gíup cho vieäc phaùt trieån thueâ bao ngaøy caøng taêng. Heä thoáng coù moät soá öu ñieåm nhö sau:Khoâng phaûi traû chi phí cho nghieân Trang 19 cöùu tìm ñòa ñieåm, thueâ möôùn maët baèng ñeå môû cöûa haøng( VMS-MobiFone chæ coù nhieäm vuï cung caáp baûng hieäu MobiFone, hoäp ñeøn vaø caùc vaät duïng cho baùn haøng quaûng caùo khaùc ) ; Giaûm thieåu ruûi ro vì khoâng phaûi traû löông cho löïc löôïng baùn haøng cuûa ñaïi lyù. Tuy nhieân hình thöùc naøy cuõng coù nhöõng nhöôïc ñieåm, ñoù laø:Nghieäp vuï cuûa nhaân vieân baùn haøng cuûa ñaïi lyù khoâng toát baèng nghieäp vuï cuûa nhaân vieân ôû caùc cöûa haøng, do ñoù daãn ñeán nhöõng sai soùt trong nghieäp vuï baùn haøng ; Nhaân vieân cuûa ñaïi lyù chöa coù coù traùch nhieäm cao trong vieäc baùn haøng, khoâng thöïc hieän nghieâm tuùc caùc qui ñònh cuûa VMS-MobiFone, daãn ñeán thueâ bao nôï cöôùc khoù ñoøi. Nhö vaäy , veà öu ñieåm VMS-MobiFone ñaõ toå chöùc ñöôïc maïng löôùi phaân phoái khaù phong phuù, ñoàng thôøi cuõng ñaõ döïa vaøo trung gian tieáp thò ñeå ñöa dòch vuï thoâng tin di ñoäng ra thò tröôøng. VMS-MobiFone öu tieân phaùt trieån ôû thò tröôøng caùc thaønh phoá lôùn , môû roäng heä thoáng phaân phoái thoâng qua kyù keát hôïp ñoàng môû ñaïi lyù phaân phoái nhaèm giaûm thieåu chi phí ñaàu tö xaây döïng caùc cöûa haøng vaø chi phí hoaït ñoäng. Taïi tænh thaønh , VMS-MobiFone ñaõ toå chöùc cho moãi tænh moät cöûa haøng ñeå cung caáp caùc dòch vuï thoâng tin di ñoäng , thu cöôùc phí haøng thaùng vaø maïng löôùi ñaïi lyù veä tinh do cöûa haøng tænh quaûn lyù, naèm raûi caùc huyeän lò cuûa tænh. Tuy nhieân , maïng löôùi phaân phoái chöa coù maët taïi khaép caùc nôi (So vôùi VinaPhone thì maïng löôùi cung caáp dòch vuï cuûa hoï laø taát caû caùc böu cuïc, böu ñieän) , hôn nöõa vieäc quaûn lyù ñaïi lyù chöa ñoàng boä, chöa chaët cheõ ñoâi khi laøm giaûm loøng tin cuûa khaùch haøng. 2.2.4. Hoaït ñoäng Marketing chieâu thò Qua ñieàu tra yù kieán khaùch haøng veà Marketing chieâu thò , toång coäâng ñieåm khaùch haøng ñaùnh giaù Ka kh = 3.519 . Ka kh naèm trong khoaûng töø 3 ñeán 4. Hoaït ñoäng Marketing chieâu thò theo yù kieán khaùch haøng ôû möùc khaù . Marketing chieâu thò cuûa VMS-MobiFone taäp trung vaøo nhöõng hoaït ñoäng sau : Trang 20 Thöù nhaát , quaûng caùo : Quaûng caùo cuûa VMS-MobiFone phuïc vuï cho muïc tieâu giôùi thieäu caùc dòch vuï, ñieåm phaân phoái dòch vuï vaø hoã trôï caùc hoaït ñoäng khuyeán maõi … VMS-MobiFone ñaõ aùp duïng haàu heát caùc hình thöùc vaø phöông tieän quaûng caùo: treân baùo chí (Baùo Saøi Goøn giaûi phoùng tieáng Vieät vaø tieáng Hoa, baùo Ngöôøi lao ñoäng, Tuoåi treû, Thanh nieân … ); caùc loaïi aán phaåm ( MobiFone News, Hi Mobicard …); quaûng caùo ngoaøi trôøi ; phöông tieän truyeàn thoâng ; lieân keát vôùi haõng Airport taxi ñeå giôùi thieäu nhaõn hieäu MobiFone ( Coâng ty VMS cung caáp cho haõng Airport Taxi soá ñieän thoaïi taét deã nhôù : 777, Airport taxi cho coâng ty VMS sôn leân toaøn boä xe cuûa Airport Taxi nhaõn hieäu MobiFone) ; lieân keát vôùi VietNam Airlines ñeå giôùi thieäu MobiFone ( Khaùch haøng MobiFone muoán ñaët veù maùy bay noäi ñòa, quoác teá chæ caàn baám soá 320 seõ ñöôïc ñaêng kyù giöõ choã maùy bay )… Noùi chung, caùc chöông trình quaûng caùo cuûa VMS-MobiFone töông ñoái ña daïng vaø coù chaát löôïng cao. Tuy nhieân quaûng caùo cuûa VMS baét ñaàu nhaøm chaùn vôùi khaùch haøng , caùc quaûng caùo cuûa VMS-MobiFone chöa bao haøm heát noäi dung caàn quaûng caùo, caàn nghieân cöùu moät quaûng caùo nhaém vaøo moät vaøi muïc tieâu chöù khoâng phaûi chæ phuïc vuï cho moät chöông trình nhaát ñònh naøo ñoù… Thöù hai , Khuyeán maïi :Khuyeán maõi cuûa VMS-MobiFone nhaèm thuùc ñaåy khaùch haøng ñaêng kyù thueâ bao môùi; khuyeán khích khaùch haøng söû duïng thöû dòch vuï môùi; khuyeán khích khaùch haøng traû nôï cöôùc ñuùng haïn… . VMS-MobiFone thöôøng söû duïng caùc hình thöùc khuyeán maïi giaûm giaù baùn hoaëc taïëng tieàn , khuyeán maïi taëng quaø ; chöông trình “Soá khaùch haøng yeâu thích “( Khaùch haøng choïn caùc soá ñeïp, deã nhôù ñeå kích thích khaùch haøng hoaø maïng môùi) … Khaùch haøng toû ra raát thích thuù ñoái vôùi hình thöùc khuyeán maïi taëng tieàn vì ñaùnh vaøo taâm lyù thích giaù thaáp. Möùc ñoä söû duïng hình thöùc khuyeán maïi taëng tieàn trong thôøi gian qua haàu nhö lieân tuïc trong caùc dòp Leã, Teát, ngaøy thaønh laäp Nöôùc, thaønh laäp Coâng ty . MobiFone khuyeán maïi ñoàng loaït cho MobiFone , MobiCard , Mobi4U , MobiPlay . Taëng tieàn ngay khi hoaø maïng , sau ñoù coøn taëng tieáp vaøo taøi khoaûn khi naïp caùc theû keá tieáp … Nhöng ñoâi luùc
- Xem thêm -