Tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn láng hạ

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 213 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Nh÷ng n¨m qua nÒn kinh tÕ n-íc ta ®· vµ ®ang chuyÓn dÇn tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt cña nhµ n-íc. HÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam ®· tr¶i qua mét thêi kú ®æi míi tuy ch-a dµi nh-ng ®· gãp phÇn kiÒm chÕ vµ ®Èy lïi l¹m ph¸t, thóc ®Èy t¨ng tr-ëng kinh tÕ theo h-íng c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸. Tuy nhiªn ho¹t ®éng ng©n hµng hiÖn nay cßn nh÷ng tån t¹i nhÊt lµ ë kh©u tÝn dông, thÓ hiÖn râ nÐt lµ ho¹t ®éng tÝn dông xÐt trªn nhiÒu khÝa c¹nh ch-a theo kÞp nh÷ng chuyÓn biÕn nhanh chãng vµ phøc t¹p trªn nhiÒu lÜnh vùc ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ- x· héi, kÓ c¶ ®èi néi vµ ®èi ngo¹i, nãi kh¸i qu¸t lµ: ChÊt l-îng ho¹t ®éng tÝn dông ch-a cao, ®ang ®ßi hái t×m kiÕm gi¶i ph¸p th¸o gì cã hiÖu qu¶ ë c¶ tÇm vÜ m« vµ vi m«. TÝn dông lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n nhÊt cña ng©n hµng, lµ kh©u then chèt trong ho¹t ®éng kinh doanh, nã quyÕt ®Þnh phÇn lín sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng. ChÝnh v× vËy chÊt l-îng tÝn dông ch-a cao ®ang lµ mèi quan t©m kh«ng chØ ®èi víi c¸c cÊp l·nh ®¹o, víi c¸c giíi qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña hÖ thèng ng©n hµng mµ cßn lµ mèi quan t©m cña toµn x· héi. Chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n L¸ng H¹ (CN L¸ng H¹) lµ mét ng©n hµng th-¬ng m¹i quèc doanh, ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn cã nhiÒu doanh nghiÖp thuéc nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau. Ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng th× c¹nh tranh lµ mét tÊt yÕu, ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng c¸c doanh nghiÖp nµy ph¶i kh«ng ngõng ®Çu t- ®æi míi thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt nh»m n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. Muèn thùc hiÖn c¸c yªu cÇu trªn th× nhÊt thiÕt ph¶i cã vèn. KÓ tõ khi ®i vµo ho¹t ®éng Chi nh¸nh L¸ng H¹ ®· ®¸p øng ®-îc phÇn lín nhu cÇu vÒ vèn cña c¸c ®¬n vÞ nµy. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó tÝn dông cña ng©n hµng ho¹t ®éng an toµn vµ cã hiÖu qu¶, phôc vô tèt cho nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, ®ang lµ yªu cÇu bøc xóc nhÊt, cã ý nghÜa quan träng vµ quyÕt ®Þnh nhÊt c¶ vÒ mÆt lý thuyÕt còng nhthùc tiÔn. Sau mét thêi gian thùc tÕ t¹i Chi nh¸nh L¸ng H¹ vµ víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc em ®· chän ®Ò tµi : “ Mét sè gi¶i ph¸p nhºm n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp  ph¸t triÓn n«ng th«n L¸ng H¹“ ®Ó nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ tÝn dông vµ chÊt l-îng ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Qua ®ã ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng chÊt l-îng ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n L¸ng H¹, rót ra nh÷ng nguyªn nh©n cña t×nh h×nh ®ã 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vµ ®-a ra mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m tiÕp tôc ®æi míi vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông. Néi dung nghiªn cøu gåm 3 ch-¬ng: Ch-¬ng1: ChÊt l-îng tÝn dông ng©n hµng ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng th-¬ng m¹i . Ch-¬ng2: Thùc tr¹ng chÊt l-îng tÝn dông t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n L¸ng H¹ . Ch-¬ng3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n L¸ng H¹. Víi thêi gian thùc tËp kh«ng nhiÒu, n¨ng lùc b¶n th©n cßn h¹n chÕ, bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong cã sù gãp ý cña thÇy c« vµ b¹n ®äc. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o- Th¹c sü TrÇn ThÞ Thu HiÒn vµ c¸c anh, chÞ ë chi nh¸nh L¸ng H¹ ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 1 ChÊt l-îng tÝn dông ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng th-¬ng m¹i 1.1-Vai trß cña ng©n hµng th-¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. 1.1.1- Kh¸i niÖm : Ng©n hµng th-¬ng m¹i (NHTM) lµ doanh nghiÖp kinh doanh tiÒn tÖ mµ nhiÖm vô chñ yÕu vµ th-êng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi, sö dông sè tiÒn nµy ®Ó cho vay vµ cung øng c¸c dÞch vô thanh to¸n. Qua ®Þnh nghÜa trªn, NHTM ®· thÓ hiÖn nh- lµ mét doanh nghiÖp thùc sù. Song ®ã lµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp dÞch vô tµi chÝnh, dÞch vô ®-îc thÓ hiÖn ë chç NHTM ®i vay tiÒn cña x· héi råi l¹i cho chÝnh x· héi vay l¹i, qua ®ã thu lêi. 1.1.2-Chøc n¨ng cña Ng©n hµng th-¬ng m¹i : Ng©n hµng th-¬ng m¹i cã c¸c chøc n¨ng sau: 1.1.2.1- Trung gian tÝn dông : NHTM mét mÆt thu hót c¸c kho¶n tiÒn nhµn rçi trong x· héi, bao gåm tiÒn cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n vµ c¸c c¬ quan nhµ n-íc. MÆt kh¸c nã dïng chÝnh sè tiÒn ®· huy ®éng ®Ó cho vay ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong x· héi, khi chóng cã nhu cÇu bæ sung vèn. Nãi c¸ch kh¸c NHTM lµ mét trung gian tµi chÝnh quan träng, ®iÒu chuyÓn vèn tõ n¬i thõa ®Õn n¬i thiÕu. C¸c trung gian tµi chÝnh sÏ gãp phÇn gi¶m thiÓu nh÷ng chi phÝ th«ng tin vµ chi phÝ giao dÞch trong nÒn kinh tÕ. NhvËy, NHTM cã vai trß quan träng trong viÖc thóc ®Èy t¨ng tr-ëng kinh tÕ, t¨ng thªm viÖc lµm, c¶i thiÖn møc sèng cña d©n c-, æn ®Þnh thu chi cña chÝnh phñ. Thùc hiÖn chøc n¨ng nµy, NHTM gãp phÇn quan träng vµo viÖc ®iÒu hoµ l-u th«ng tiÒn tÖ, æn ®Þnh søc mua ®ång tiÒn, kiÒm chÕ l¹m ph¸t. Cã thÓ nãi ®©y lµ chøc n¨ng c¬ b¶n nhÊt cña NHTM. 1.1.2.2- Trung gian thanh to¸n : C¸c kho¶n chi tr¶ tiÒn hµng, dÞch vô vµ c¸c kho¶n kh¸c trong nÒn kinh tÕ quèc d©n rÊt lín. NÕu thùc hiÖn bªn ngoµi Ng©n hµng th× chi phÝ sÏ rÊt lín, c¸c chi phÝ ®ã bao gåm: Chi phÝ in ®óc, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn,... Ngoµi ra 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ng©n hµng sÏ kh«ng kiÓm so¸t ®-îc c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, nhÊt lµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ngÇm nh- bu«n lËu, trèn thuÕ .., g©y thÊt tho¸t tµi s¶n cña nhµ n-íc. Víi sù ra ®êi cña NHTM, phÇn lín c¸c kho¶n chi tr¶ ®-îc thùc hiÖn qua Ng©n hµng d-íi nh÷ng h×nh thøc thanh to¸n thÝch hîp, thñ tôc ®¬n gi¶n nh-: SÐc, UNC, UNT, ... Do thùc hiÖn chøc n¨ng trung gian thanh to¸n NHTM cã ®iÒu kiÖn huy ®éng tiÒn göi cña x· héi, tr-íc hÕt lµ cña c¸c doanh nghiÖp tíi møc tèi ®a, t¹o nguån vèn cho vay vµ ®Çu t-, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. 1.1.2.3- Nguån t¹o tiÒn . Khi ®· ho¹t ®éng trong mét hÖ thèng Ng©n hµng, NHTM cã kh¶ n¨ng “t³o tiÒn” b´ng c²ch chuyÓn kho°n hay bót tÖ ®Ó thay thÕ cho tiÒn mÆt. Qu¸ tr×nh t¹o tiÒn cña hÖ thèng Ng©n hµng th-¬ng m¹i dùa trªn c¬ së tiÒn göi cña x· héi. Song sè tiÒn göi ®-îc nh©n lªn gÊp béi khi Ng©n hµng cho vay th«ng qua c¬ chÕ thanh to¸n chuyÓn kho¶n gi÷a c¸c Ng©n hµng. Vai trß cña Ng©n hµng th-¬ng m¹i : Cã thÓ khµng ®Þnh Ng©n h¯ng l¯ “m³ch m²u” quan träng cña nÒn kinh tÕ, kh«ng thÓ nãi mét nÒn kinh tÕ m¹nh mµ trong ®ã hÖ thèng Ng©n hµng l¹i yÕu kÐm. Ng-îc l¹i, trong mét nÒn kinh tÕ tr× trÖ vµ chËm ph¸t triÓn th× khã cã thÓ tån t¹i mét hÖ thèng Ng©n hµng v÷ng m¹nh. Vai trß cña Ng©n hµng ®-îc thÓ hiÖn cô thÓ nh- sau:  Thø nhÊt : NHTM lµ c«ng cô quan träng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña lùc l-îng s¶n xuÊt. ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong mét m«i tr-êng rÊt n¨ng ®éng vµ cã sù c¹nh tranh rÊt gay g¾t. Do vËy doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi trang thiÕt bÞ, ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt, n©ng cao tr×nh ®é c«ng nh©n vµ tr×nh ®é qu¶n lý doanh nghiÖp. NHTM víi chøc n¨ng lµ huy ®éng vèn ®Ó thùc hiÖn cho vay ®èi víi mäi ®èi t-îng, mäi thµnh phÇn kinh tÕ nªn ®· ®¸p øng yªu cÇu vÒ vèn cña c¸c doanh nghiÖp. Ng©n hµng th-¬ng m¹i kh«ng nh÷ng cung øng tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp, mµ cßn th«ng qua c¸c nghiÖp vô tiÒn göi thanh to¸n, t- vÊn hç trî cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp.  Thø hai: NHTM gãp phÇn qu¶n lý doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khi tham gia vµo quan hÖ tÝn dông, doanh nghiÖp vay vèn vµ Ng©n hµng ®Òu ph¶i qu¸n triÖt c¸c nguyªn t¾c tÝn dông. ViÖc cho vay vèn cña Ng©n hµng ®-îc thùc hiÖn víi 3 nguyªn t¾c sau: - TiÒn vay ®-îc sö dông ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶. - TiÒn vay ph¶i ®-îc hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l·i, ®óng h¹n. - ViÖc ®¶m b¶o tiÒn vay ®-îc thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ cña Ng©n hµng trung -¬ng. ViÖc tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c trªn ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i h¹ch to¸n kinh tÕ, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, gi¶m chi phÝ vµ t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi... §ã chÝnh lµ Ng©n hµng ®· gãp phÇn qu¶n lý doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶.  Thø ba: NHTM ®ãng vai trß quan träng trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña Ng©n hµng trung -¬ng. PhÇn lín c¸c c«ng cô thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña Ng©n hµng trung -¬ng chØ ®-îc thùc thi cã hiÖu qu¶ khi cã sù hîp t¸c tÝch cùc cña c¸c NHTM, tõ viÖc chÊp hµnh qui chÕ dù tr÷ b¾t buéc, qui chÕ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t-. Ng©n hµng th-¬ng m¹i gãp phÇn æn ®Þnh gi¸ c¶ khi cã hiÖn t-îng l¹m ph¸t x¶y ra. §Ó kiÒm chÕ l¹m ph¸t Ng©n hµng sÏ thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p cÊp b¸ch b»ng c¸ch ngõng ph¸t hµnh tiÒn vµo l-u th«ng vµ t¨ng l·i suÊt tiÒn göi ®Æc biÖt lµ tiÒn göi tiÕt kiÖm. Ng©n hµng ngõng ph¸t hµnh tiÒn vµo l-u th«ng nh»m môc ®Ých kh«ng cho tiÒn t¨ng lªn trong l-u th«ng, cßn t¨ng l·i suÊt tiÒn göi cã t¸c dông thu hót tiÒn mÆt cña d©n c- vµ doanh nghiÖp vµo Ng©n h¯ng, gi°m “søc Ðp” ®èi víi h¯ng ho² trªn thÞ tr­êng. BiÖn ph²p n¯y ®± thu hót ®-îc mét l-îng tiÒn mÆt kh¸ lín tõ l-u th«ng vµo Ng©n hµng, gãp phÇn lµm gi¶m c¬n sèt l¹m ph¸t. 1.2- ChÊt l-îng tÝn dông ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña NHTM. 1.2.1- TÝn dông, vai trß vµ chøc n¨ng cña tÝn dông trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. *Kh¸i niÖm tÝn dông: TÝn dông lµ mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a ng-êi cho vay vµ ng-êi ®i vay, lµ nh-îng quyÒn sö dông mét l-îng gi¸ trÞ hay hiÖn vËt víi nh÷ng ®iÒu kiÖn mµ hai bªn tho¶ thuËn. *Chøc n¨ng cña tÝn dông: 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - TËp trung vµ ph©n phèi l¹i vèn tiÒn tÖ nhµn rçi trªn nguyªn t¾c hoµn tr¶. - KiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ th«ng qua tiÒn tÖ. *Vai trß cña tÝn dông: - §¸p øng nhu cÇu vèn ®Ó duy tr× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh ®-îc liªn tôc ®ång thêi ®Çu t- ph¸t triÓn kinh tÕ. - Thóc ®Èy qu¸ tr×nh tËp trung vèn vµ tËp trung s¶n xuÊt. - TÝn dông lµ c«ng cô tµi trî cho c¸c ngµnh kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn vµ ngµnh mòi nhän. - TÝn dông gãp phÇn t¸c ®éng ®Õn viÖc t¨ng c-êng chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ cña c¸c doanh nghiÖp. -TÝn dông t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn c¸c quan hÖ kinh tÕ víi n-íc ngoµi. 1.2.2- Kh¸i niÖm vÒ chÊt l-îng ho¹t ®éng tÝn dông. ChÊt l-îng tÝn dông cã thÓ hiÓu mét c¸ch ®¬n gi¶n lµ hiÖu qu¶ cña viÖc cho vay (hay ®Çu t-, b¶o l·nh) mang l¹i, lµ kh¶ n¨ng thu håi ®Çy ®ñ ®óng h¹n c¶ vèn gèc vµ l·i. ChÊt l-îng ho¹t ®éng tÝn dông xÐt tõ 3 gãc ®é: Kh¸ch hµng, kinh tÕ – x· héi vµ Ng©n hµng th-¬ng m¹i. *ChÊt l-îng ho¹t ®éng tÝn dông xÐt tõ gãc ®é kh¸ch hµng: Th«ng qua quan hÖ l©u dµi víi kh¸ch hµng, sù am hiÓu kh¸ch hµng sÏ lµm cho Ng©n hµng hiÓu râ nhu cÇu tÝn dông cña kh¸ch hµng. ChÊt l-îng tÝn dông ®-îc n©ng cao, tho¶ m·n cho kh¸ch hµng, ®¸p øng ®-îc yªu cÇu hîp lý vÒ l·i suÊt, kú h¹n nî, thñ tôc kh«ng phiÒn hµ, thu hót ®-îc kh¸ch hµng nh-ng vÉn ®¶m b¶o nguyªn t¾c, thÓ lÖ vµ chÕ ®é tÝn dông. *ChÊt l-îng ho¹t ®éng tÝn dông xÐt tõ gãc ®é kinh tÕ- x· héi: TÝn dông phôc vô s¶n xuÊt- kinh doanh t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm, t¨ng s¶n phÈm cho x· héi, gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a t¨ng tr-ëng kinh tÕ vµ t¨ng tr-ëng tÝn dông. CLTD n©ng cao gãp phÇn xo¸ bá hè ng¨n c¸ch giÇu, nghÌo gi÷a c¸c tÇng líp trong x· héi. *ChÊt l-îng ho¹t ®éng tÝn dông xÐt tõ gãc ®é Ng©n hµng th-¬ng m¹i: TÝn dông ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng cña NHTM, ®¶m b¶o ®-îc sù c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng, víi nguyªn t¾c hoµn tr¶ ®óng h¹n vµ cã l·i. Nh- vËy cã thÓ rót ra nhËn xÐt: ChÊt l-îng tÝn dông võa cô thÓ, võa trõu t-îng, chÊt l-îng tÝn dông lµ mét chØ tiªu tæng hîp, nã thÓ hiÖn n¨ng lùc cña 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mét Ng©n hµng trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. ChÊt l-îng tÝn dông lµ kÕt qu¶ cña mét quy tr×nh kÕt hîp gi÷a nh÷ng con ng-êi, gi÷a c¸c tæ chøc víi nhau v× môc ®Ých chung. HiÓu ®óng b¶n chÊt tÝn dông, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ®óng chÊt l-îng tÝn dông sÏ gióp Ng©n hµng cã biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp vµ hiÖu qu¶. 1.2.3- Sù cÇn thiÕt n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông. Trong nh÷ng n¨m qua mÆc dï ho¹t ®éng tÝn dông ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ trong viÖc ®Èy lïi, kiÒm chÕ l¹m ph¸t, thóc ®Èy t¨ng tr-ëng kinh tÕ æn dÞnh gi¸ trÞ tiÒn tÖ, nh-ng nh÷ng biÖn ph¸p tæ chøc qu¶n lý tÝn dông theo c¬ chÕ thÞ tr-êng ë n-íc ta ch-a thËt phï hîp víi thêi kú ®æi míi. Thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc, ®ßi hái ho¹t ®éng tÝn dông ph¶i lµ c«ng cô nh¹y bÐn cña nhµ n-íc trong viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ thÞ tr-êng trªn mäi mÆt, v× vËy viÖc n©ng cao chÊt l-îng ho¹t ®éng tÝn dông lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt. 1.2.3.1- ChÊt l-îng tÝn dông ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ -x· héi. Kh¸c víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c, NHTM kh«ng trùc tiÕp tham gia vµo s¶n xuÊt vµ l-u th«ng hµng ho¸ nh-ng nã gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi th«ng qua viÖc cung øng vèn tÝn dông cho nÒn kinh tÕ, thùc hiÖn chøc n¨ng trung gian thanh to¸n vµ dÞch vô Ng©n hµng. Ho³t ®éng tÝn dông Ng©n h¯ng l¯ ho³t ®éng “®i vay ®Ó cho vay”, do ®ã chÊt l-îng tÝn dông chÝnh lµ chÊt l-îng cña viÖc huy ®éng vèn vµ sö dông vèn. Ngµy nay, cïng víi sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vµ l-u th«ng hµng ho¸ th× nhu cÇu vÒ vèn, ph-¬ng tiÖn giao dÞch cµng lín. Do ®ã chÊt l-îng tÝn dông Ng©n hµng cÇn ®-îc quan t©m bëi mét sè lý do sau: §¶m b¶o chÊt l-îng tÝn dông lµ ®iÒu kiÖn ®Ó Ng©n hµng lµm tèt chøc n¨ng trung gian thanh to¸n, ®Èy nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn trong nÒn kinh tÕ, ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña x· héi. - N©ng cao chÊt l-îng tÝn dông th× viÖc cho vay ph¶i thùc hiÖn theo ®óng nguyªn t¾c: Ng©n hµng ph¶i kiÓm tra tr-íc, trong vµ sau khi cho vay. Th«ng qua ®ã, Ng©n hµng ®· gãp phÇn qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (SXKD) cña ®¬n vÞ vay vèn vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n, t¨ng thu nhËp cho nÒn kinh tÕ. - ë ViÖt Nam, nguån vèn trong n-íc rÊt æn ®Þnh, th-êng xuyªn vµ bÒn v÷ng, chi phÝ huy ®éng thÊp. V× vËy, n©ng cao CLTD sÏ ®¶m b¶o huy ®éng tèi ®a nguån vèn nhµn rçi trong n-íc, ®ång thêi cung cÊp l¹i cho nÒn kinh tÕ, gãp phÇn h¹n chÕ viÖc vay nî n-íc ngoµi. §©y còng lµ mét trong nh÷ng nguyªn 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh©n quan träng gióp ViÖt Nam kh«ng r¬i vµo cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ khu vùc n¨m 1999. - ChÊt l-îng tÝn dông ®-îc n©ng cao lµ c¬ së ®Ó Ng©n hµng cã thÓ cung øng cho nÒn kinh tÕ nh÷ng nguån vèn lín víi thêi gian cung øng dµi. §©y lµ yÕu tè tèi quan träng trong viÖc thóc ®Èy t¨ng tr-ëng kinh tÕ vµ phôc vô cho c«ng cuéc CNH_H§H ®Êt n-íc. - §¶m b¶o CLTD th× viÖc ®-a ra chÝnh s¸ch tÝn dông ph¶i phï hîp víi sù biÕn ®æi cña nÒn kinh tÕ trong tõng thêi kú. §Æc biÖt trong thêi kú cã l¹m ph¸t, b»ng viÖc sö dông c«ng cô l·i suÊt linh ho¹t, Ng©n hµng ®· gãp phÇn tÝch cùc trong qu¸ tr×nh æn ®Þnh tiÒn tÖ, kiÒm chÕ l¹m ph¸t. - N©ng cao CLTD sÏ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu vèn cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ, mäi ®èi t-îng trong x· héi. §Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay, tËp trung vµo CNH- H§H n«ng nghiÖp n«ng th«n, tÝn dông Ng©n hµng ®· gãp phÇn th¸o gì khã kh¨n vÒ vèn cho bµ con n«ng d©n, ®Çu t- vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ gi¶m n¹n nghÌo ®ãi. §· cã nhiÒu h×nh thøc tÝn dông cho lÜnh vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n, cô thÓ: TÝn dông xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, TÝn dông Ng©n hµng víi vÊn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i,... - Kh«ng chØ gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ, n©ng cao CLTD cßn cã vai trß quan träng trong gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi. NÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn t¹o ra mét ®éng lùc lín ®Èy nhanh t¨ng tr-ëng kinh tÕ, t¨ng thu nhËp, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n...nh-ng còng n¶y sinh nhiÒu vÊn ®Ò x· héi lín, nh- ph©n ho¸ giµu nghÌo râ nÐt h¬n, thÊt nghiÖp ë tû lÖ cao,.. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nµy lµ cã sù bÊt c«ng trong kh¶ n¨ng tiÕp cËn vµ sö dông c¸c nguån lùc nh»m ®em l¹i thu nhËp gi÷a c¸c tÇng líp d©n c- kh¸c nhau. TÝn dông ®-îc sö dông nhmét gi¶i ph¸p kh¾c phôc nguyªn nh©n nµy, th«ng qua c¬ chÕ tÝn dông -u tiªn vµ -u ®·i, t¹o r¹ c«ng b»ng trong viÖc sö dông c¸c nguån lùc. 1.2.3.2- CLTD ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña b¶n th©n c¸c NHTM. NHTM lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh trong lÜnh vùc tiÒn tÖ, tÝn dông v× môc tiªu lîi nhuËn. Còng nh- c¸c doanh nghiÖp kh¸c, NHTM còng cÇn ph°i quan t©m tíi chÊt l­îng “s°n phÈm” cña doanh nghiÖp m×nh. VËy v× sao ph¶i n©ng cao CLTD? - Tr­íc hÕt tÝn dông l¯ mét “s°n phÈm” cña Ng©n h¯ng, ho³t ®éng tÝn dông lµ lÜnh vùc chñ ®¹o, chiÕm tØ träng tõ 85%_95% doanh thu, v× vËy viÖc 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®¶m b¶o CLTD lµ vÊn ®Ò cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña NHTM. - ChÊt l-îng s¶n phÈm cña c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c ¶nh h-ëng chñ yÕu tíi doanh nghiÖp ®ã nh­ng chÊt l­îng “s°n phÈm” cña Ng©n h¯ng kh«ng chØ ¶nh h-ëng ®Õn b¶n th©n Ng©n hµng mµ cßn ¶nh h-ëng tíi c¸c ®¬n vÞ liªn quan víi Ng©n hµng. Do vËy n©ng cao CLTD mét mÆt t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng, mÆt kh¸c cßn t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp, c¸ nh©n cã quan hÖ tÝn dông víi Ng©n hµng ph¸t triÓn SXKD. Ng-îc l¹i chØ khi ®ång vèn sö dông ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ th× ng-êi ®i vay míi cã kh¶ n¨ng thanh to¸n ®Çy ®ñ, ®óng h¹n vµ ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. - Ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, víi m¹ng l-íi NHTM réng kh¾p trong c¶ n-íc th× c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. ChÝnh v× thÕ buéc c¸c Ng©n hµng kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm cña m×nh vÒ c¶ quy m« v¯ chÊt l­îng “s°n phÈm”. Nh­ng ph²t triÓn vÒ quy m« lu«n bÞ giíi h³n bëi mét sè yÕu tè nhÊt ®Þnh vµ ®iÒu quan träng vÉn lµ n©ng cao chÊt l-îng. Ch¼ng h¹n trong viÖc huy ®éng vèn, muèn më réng th× còng bÞ rµng buéc bëi Vèn tù cã, nh-ng viÖc n©ng cao chÊt l-îng vèn huy ®éng th× kh«ng bÞ rµng buéc bëi yÕu tè nµo vµ viÖc sö dông vèn còng vËy. - N©ng cao CLTD ®ång nghÜa víi viÖc gi¶m thiÓu rñi ro, nã cã ¶nh h-ëng lín tíi uy tÝn cña Ng©n hµng. §Ó thu hót ®-îc kh¸ch hµng, nhÊt lµ c¸c kh¸ch hµng lín vµ cã quan hÖ l©u dµi th× Ng©n hµng ph¶i lu«n lu«n coi träng ch÷ tÝn, nh- ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu vÒ vèn, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n,...ChØ khi ®ã Ng©n hµng míi cã thÓ gi÷ ®-îc mèi quan hÖ l©u dµi víi kh¸ch hµng. - Trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, nhu cÇu vÒ vèn tÝn dông rÊt ®a d¹ng phong phó. Muèn ®¸p øng ®-îc, Ng©n hµng ph¶i kh«ng ngõng më réng c¸c h×nh thøc tÝn dông: TÝn dông tiªu dïng, TÝn dông s¶n xuÊt, TÝn dông b»ng tiÒn,... §©y còng lµ viÖc n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông, lµm t¨ng thu nhËp cho Ng©n hµng, ph©n t¸n rñi ro gi÷a c¸c lo¹i h×nh tÝn dông. - Ho¹t ®éng Ng©n hµng nãi chung vµ ho¹t ®éng tÝn dông nãi riªng cña NHTM lu«n chÞu sù gi¸m s¸t, ®iÒu hµnh cña Ng©n hµng trung -¬ng (NHTW). Trong tõng thêi kú, NHTW cã thÓ thùc hiÖn th¾t chÆt hay níi láng chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. C¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ nh-: l·i suÊt, h¹n møc tÝn dông, tØ lÖ dù tr÷ b¾t buéc ®Òu cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng. Khi h¹n møc tÝn dông bÞ thu hÑp hoÆc tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc t¨ng lªn sÏ lµm gi¶m quy m« cho vay cña NHTM. Lóc nµy chØ cßn c¸ch NHTM ph¶i n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông míi cã thÓ ®¶m b¶o duy tr× ho¹t ®éng cña m×nh. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.3.4-ChÊt l-îng tÝn dông víi kh¸ch hµng. ChÊt l-îng tÝn dông t¸c ®éng trùc tiÕp tíi kh¸ch hµng, CLTD ®-îc n©ng cao sÏ t¹o lßng tin víi kh¸ch hµng, ®iÒu nµy cã t¸c dông gióp Ng©n hµng trong viÖc më réng vµ thu hót kh¸ch hµng. §¶m b¶o CLTD gãp phÇn ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh vµ lµm lµnh m¹nh t×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng. Qua ph©n tÝch ë trªn, viÖc n©ng cao CLTD lµ cÇn thiÕt kh¸ch quan v× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng. Thµnh c«ng chØ ®Õn ®èi víi c¸c NHTM coi ®ã lµ chiÕn l-îc l©u dµi th-êng xuyªn vµ ph¶i ®-îc ®Çu t- xøng ®¸ng. 1.2.4- C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn CLTD Trong thùc tÕ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña NHTM, ta thÊy trong cïng mét thêi gian, ë cïng mét thÞ tr-êng, cã Ng©n hµng CLTD cao, tæn thÊt Ýt nh-ng l¹i cã Ng©n hµng gÆp khã kh¨n, tæn thÊt tÝn dông lín vµ møc ®é khã kh¨n còng rÊt kh¸c nhau. §ã lµ do cã rÊt nhiÒu nh©n tè ¶nh h-ëng tíi CLTD, c¶ nh©n tè chñ quan vµ nh©n tè kh¸ch quan. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng tíi CLTD: - Nh©n tè thuéc vÒ ng-êi cho vay( NHTM vµ c¸c TCTD). - Nh©n tè thuéc vÒ ng-êi ®i vay( Tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n). - Nh©n tè thuéc vÒ m«i tr-êng kinh tÕ. - Nh©n tè thuéc vÒ m«i tr-êng ph¸p lý. 1.2.4.1- C¸c nh©n tè thuéc vÒ ng-êi cho vay. Nh©n tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh chÊt l-îng tÝn dông kh«ng ph¶i do kh¸ch quan hay do lùc l-îng nµo ®ã bªn ngoµi mµ nã n»m ngay trong tõng NHTM.  Thø nhÊt: ChÊt l-îng c¸n bé tÝn dông vµ c¬ së vËt chÊt thiÕt bÞ. Trong mäi lÜnh vùc con ng-êi lu«n lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh, cô thÓ lµ viÖc ®¶m b¶o CLTD tr-íc hÕt ph¶i do chÝnh nh÷ng ng-êi trùc tiÕp lµm tÝn dông (C¸n bé tÝn dông) quyÕt ®Þnh. C¸n bé tÝn dông hµng ngµy ph¶i xö lý nh÷ng nghiÖp vô cã tÝnh biÕn ®éng vµ liªn quan ®Õn nhiÒu lÜnh vùc, ngµnh nghÒ kinh tÕ; gÆp gì trùc tiÕp víi nhiÒu lo¹i kh¸ch hµng, ®èi mÆt víi nhiÒu c¸m dç; cã nhiÒu c¬ héi ®Ó thùc hiÖn nh÷ng hµnh vi vô lîi. V× vËy, ng-êi c¸n bé tÝn dông cÇn ph¶i ®-îc tuyÓn chän cÈn träng, ®-îc bè trÝ hîp lý, ®-îc quan t©m, rÌn luyÖn,... Ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ cÇn thiÕt ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé ®¶m b¶o mét sè tiªu chuÈn c¬ b¶n sau: - Ph¶i cã kiÕn thøc, tr×nh ®é nghiÖp vô c¬ b¶n. - Ph¶i cã ®¹o ®øc, tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp cao. - Ph¶i cã b¶n lÜnh, kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp . 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong ho¹t ®éng tÝn dông th× c¸c thiÕt bÞ, ph-¬ng tiÖn lµm viÖc còng rÊt quan träng trong c«ng t¸c tiÕp thÞ, ®iÒu tra, ph©n tÝch th«ng tin,.., lµ c¬ së ®Ó ®-a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, v× thÕ nã cã ¶nh h-ëng lín tíi CLTD. Thø hai: ChÊt l-îng th«ng tin tÝn dông. Trong ho¹t ®éng tÝn dông, Ng©n hµng bá tiÒn ra trªn c¬ së lßng tin lµ chÝnh. Lßng tin ®ã cã chÝnh x¸c hay kh«ng phô thuéc vµo chÊt l-îng th«ng tin cã ®-îc. §Ó viÖc ®Çu t- tÝn dông cã chÊt l-îng, gi¶m thiÓu rñi ro Ng©n hµng ph¶i cã ®-îc vµ ph©n tÝch, xö lý chÝnh x¸c rÊt nhiÒu th«ng tin liªn quan. ChÝnh v× vËy nÕu th«ng tin Ng©n hµng thu ®-îc sai sù thËt mµ trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch kh«ng ph¸t hiÖn ra, sÏ dÉn ®Õn nh÷ng quyÕt ®Þnh kh«ng ®óng ®¾n, kh¶ n¨ng rñi ro x¶y ra rÊt cao. ThËt vËy, th«ng tin tÝn dông lµ c¬ së quan träng ®Ó ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh trong ho¹t ®é tÝn dông. Th«ng tin ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c kÞp thêi vµ an toµn sÏ gãp phÇn quan träng trong phßng ngõa rñi ro tÝn dông, t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng CLTD.  Thø ba: ChÝnh s¸ch vµ thÓ lÖ tÝn dông §Ó n©ng cao CLTD th× chÝnh s¸ch vµ thÓ lÖ tÝn dông ph¶i ®óng ®¾n, phï hîp víi ®-êng lèi ph¸t triÓn cña ChÝnh phñ, ®ång thêi ®¶m b¶o kÕt hîp hµi hoµ quyÒn lîi cña ng-êi göi tiÒn, ng-êi ®i vay vµ chÝnh b¶n th©n Ng©n hµng. Muèn vËy, x©y dùng chÝnh s¸ch ph¶i dùa trªn c¬ së khoa häc vµ sù phï hîp trong tõng thêi kú. ë n-íc ta hiÖn nay cßn rÊt nhiÒu v-íng m¾c trong viÖc ban hµnh chÝnh s¸ch, chÕ ®é tÝn dông. ViÖc ban hµnh cßn ch-a chÆt chÏ, thèng nhÊt nªn khi ¸p dông g©y nhiÒu khã kh¨n cho ho¹t ®éng tÝn dông, lµm ¶nh h-ëng tíi CLTD.  Thø t-: Quy tr×nh tÝn dông. Quy tr×nh tÝn dông lµ tr×nh tù c¸c b-íc ph¶i thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh cho vay, thu nî, ®¶m b¶o an toµn vèn tÝn dông. Quy tr×nh nµy ®-îc b¾t ®Çu tõ viÖc ph©n tÝch nhu cÇu cho ®Õn khi thu håi ®ñ nî vay c¶ vèn vµ l·i. Muèn ®¹t hiÖu qu¶ cao th× ph¶i t«n träng vµ kÕt hîp nhÞp nhµng c¸c b-íc trong quy tr×nh. Khi ®ã Ng©n hµng sÏ ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c khiÕm khuyÕt, diÔn biÕn cña kho¶n tÝn dông ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh, can thiÖp kÞp thêi nh»m h¹n chÕ rñi ro cã thÓ x¶y ra. Trong thùc tÕ cã rÊt nhiÒu Ng©n hµng thùc hiÖn kh«ng ®Çy ®ñ c¸c b-íc trong quy tr×nh tÝn dông hay viÖc thùc hiÖn chØ mang tÝnh h×nh thøc. §Æc biÖt trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh, c¸n bé tÝn dông cã khi chØ xem xÐt sè liÖu do kh¸ch hµng cung cÊp trªn giÊy tê mµ kh«ng trùc tiÕp ®Õn ®¬n vÞ kiÓm tra. Do vËy th«ng tin ®ã cã thÓ bÞ sai lÖch víi thùc tÕ vµ dÉn ®Õn rñi ro tÝn dông sau nµy. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Thø n¨m: T×nh h×nh t¹o lËp nguån vèn. Ng©n hµng muèn cho vay th× tr-íc hÕt ph¶i thùc hiÖn viÖc huy ®éng vèn, v× vËy viÖc t¹o lËp nguån vèn cã quan hÖ mËt thiÕt víi ho¹t ®éng sö dông vèn. Cã thÓ nhu cÇu sö dông vèn lín nh-ng nguån huy ®éng ®-îc l¹i nhá th× còng kh«ng thÓ ®¸p øng ®-îc. §Æc biÖt kÕt cÊu vµ gi¸ c¶ nguån vèn quyÕt ®Þnh kÕt cÊu vµ gi¸ c¶ cho vay, nh- tû träng vèn ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n bao nhiªu tõ ®ã cã thÓ cho vay víi nh÷ng thêi h¹n nh- thÕ nµo, l·i suÊt ë møc bao nhiªu ®Ó hÊp dÉn kh¸ch hµng l¹i ®¶m b¶o thu nhËp cho Ng©n hµng. ChÝnh v× thÕ vÊn ®Ò t¹o lËp nguån vèn ¶nh h-ëng lín tíi CLTD  Thø s¸u: ViÖc kiÓm so¸t néi bé ho¹t ®éng tÝn dông. §©y lµ sù phèi hîp gi÷a thñ tôc, ph-¬ng ph¸p tæ chøc ho¹t ®éng vµ c¸c biÖn ph¸p kh¸c ®Ó Ng©n hµng cã ®-îc c¸c th«ng tin vÒ t×nh tr¹ng kinh doanh nh»m duy tr× hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®ang xóc tiÕn, phï hîp víi chÝnh s¸ch vµ ®¸p øng yªu cÇu, môc tiªu ®· ®Þnh. Trong lÜnh vùc ho¹t ®éng tÝn dông, kiÓm so¸t néi bé bao gåm: - KiÓm tra hå s¬ cho vay. - KiÓm tra viÖc chÊp hµnh d- nî ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n. - KiÓm tra viÖc b¶o qu¶n tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè. - KiÓm tra vÒ an toµn vèn vay. - KiÓm tra viÖc sö dông vèn vay cña kh¸ch hµng. - KiÓm tra mét sè chØ tiªu kh¸c: thêi h¹n cho vay, thêi h¹n gia h¹n nî. C«ng t¸c kiÓm so¸t néi bé tèt gãp phÇn quan träng ®¶m b¶o CLTD v× CLTD tuú thuéc vµo møc ®é ph¸t hiÖn kÞp thêi nguyªn nh©n c¸c sai sãt ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn mét kho¶n tÝn dông. §Ó kiÓm so¸t néi bé cã hiÖu qu¶, Ng©n hµng cÇn cã c¬ cÊu tæ chøc hîp lý, c¸n bé kiÓm tra giái vµ cã chÝnh s¸ch th-ëng ph¹t kÞp thêi, nghiªm minh. 1.2.4.2- C¸c nh©n tè thuéc vÒ ng-êi ®i vay. Ng-êi ®i vay lµ mét chñ thÓ trong quan hÖ tÝn dông Ng©n hµng nªn c¸c nh©n tè thuéc vÒ ng-êi ®i vay còng cã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn CLTD. Sù ¶nh h-ëng ®ã thÓ hiÖn ë c¸c khÝa c¹nh sau:  Thø nhÊt: ChÊt l-îng tÝn dông phô thuéc vµo tiÒm lùc tµi chÝnh cña kh¸ch hµng vay vèn. TiÒm lùc tµi chÝnh cña kh¸ch hµng thÓ hiÖn qua: hiÖu qu¶ sinh lêi cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n. Do ®ã nÕu 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh vµ æn ®Þnh th× viÖc vay tr¶ sÏ diÔn ra thuËn lîi, hä cã kh¶ n¨ng tr¶ ®ñ, ®óng h¹n.  Thø hai: ViÖc chÊp hµnh nguyªn t¾c cho vay vµ ®iÒu kiÖn cho vay: Trong quan hÖ tÝn dông, kh¸ch hµng vay vèn ph¶i tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c vµ ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. Song ®«i khi hä l¹i kh«ng tu©n thñ ®óng nh÷ng nguyªn t¾c vµ ®iÒu kiÖn ®ã, lóc nµy ch¾c ch¾n rñi ro tÝn dông sÏ x¶y ra. §Ó ®¶m b¶o CLTD th× viÖc x©y dùng nh÷ng nguyªn t¾c vµ ®iÒu kiÖn vay vèn ph¶i khoa häc vµ linh ®éng trong ¸p dông (trong ph¹m vi cã thÓ) ®èi víi tõng doanh nghiÖp. Khi ph¸t hiÖn cã sù vi ph¹m ph¶i t×m biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi.  Thø ba: §¹o ®øc kinh doanh cña kh¸ch hµng vay vèn. Do chuyÓn sang lµm ¨n trong c¬ chÕ thÞ tr-êng ch-a l©u nªn hÇu hÕt c¸c kh¸ch hµng (chñ yÕu lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc) ch-a cã ®ñ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm ®Ó c¹nh tranh trªn th-¬ng tr-êng vµ th-êng thua thiÖt trong kinh doanh. NhiÒu doanh nghiÖp vay vèn vi ph¹m ®¹o ®øc kinh doanh, thÓ hiÖn b»ng viÖc cung cÊp c¸c sè liÖu kh«ng trung thùc hay giÊy tê gi¶. Nhµ n-íc ®· ban hµnh chÕ ®é kÕ to¸n, thèng kª nh-ng phÇn lín c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn kh«ng nghiªm tóc. MÆt kh¸c kh¸ch hµng vay vèn s½n sµng sö dông vèn sai môc ®Ých ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông v× môc tiªu lîi nhuËn mÆc dï ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ã tiÒm Èn nhiÒu yÕu tè rñi ro, khi ®ã ch¾c ch¾n kh¶ n¨ng kh«ng ®¶m b¶o CLTD rÊt cao.  Thø t-: N¨ng lùc, kinh nghiÖm qu¶n lý trong kinh doanh, tr×nh ®é lao ®éng cña ®¬n vÞ vay vèn. Rñi ro trong kinh doanh cña doanh nghiÖp sÏ x¶y ra nÕu viÖc tÝnh to¸n triÓn khai dù ¸n ®Çu t- s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp kh«ng khoa häc, kh«ng ®-îc thùc hiÖn kü cµng, x¸c thùc, kh«ng n¾m b¾t kÞp thêi c¸c th«ng tin trªn thÞ tr-êng. Nãi c¸ch kh¸c n¨ng lùc qu¶n lý kinh doanh cña l·nh ®¹o doanh nghiÖp rÊt quan träng trong viÖc ®-a ra c¸c ph-¬ng ¸n kh¶ thi. §ång thêi ®Ó SXKD ®¹t hiÖu qu¶, doanh nghiÖp còng cÇn cã mét ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é cao bëi v× kÕ ho¹ch tèt mµ ®éi ngò c«ng nh©n, nh©n viªn kÐm th× hiÖu qu¶ vÉn kh«ng cao vµ sÏ ¶nh h-ëng ®Õn kh¶ n¨ng tr¶ nî cho Ng©n hµng, ¶nh h-ëng tíi CLTD. 1.2.4.3- C¸c nh©n tè thuéc vÒ m«i tr-êng kinh tÕ. NÒn kinh tÕ lµ mét thùc thÓ bao gåm nhiÒu ho¹t ®éng kinh tÕ cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. ChØ cÇn mét sù thay ®æi nhá cña ho¹t ®éng nµy sÏ kÐo theo sù thay ®æi hµng lo¹t c¸c ho¹t ®éng kh¸c. H¬n n÷a, ho¹t ®éng cña c¸c NHTM cã thÓ ®­îc coi l¯ “chiÕc cÇu nèi” gi÷a c²c lÜnh vùc kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ. V× vËy sù æn ®Þnh vµ t¨ng tr-ëng cña nÒn kinh tÕ lµ m«i tr-êng thuËn lîi ®Ó më réng vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng tÝn dông. Vµ ng-îc l¹i khi nÒn kinh tÕ bÊt æn 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®Þnh th× chÊt l-îng tÝn dông sÏ gi¶m sót. C¸c nh©n tè t¸c ®éng trùc tiÕp vµ th-êng xuyªn tíi ho¹t ®éng tÝn dông bao gåm: l¹m ph¸t, thÊt nghiÖp, l·i suÊt trªn thÞ tr-êng... 1.2.4.4- C¸c nh©n tè thuéc vÒ m«i tr-êng ph¸p lý. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng mäi ®èi t-îng, mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu cã quyÒn tù chñ vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh-ng ph¶i ®¶m b¶o trong khu«n khæ ph¸p luËt. Trong kinh doanh Ng©n hµng còng vËy, nh©n tè ph¸p lý cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn mäi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. C¸c nh©n tè ph¸p lý ë ®©y bao gåm hÖ thèng ph¸p luËt ®ång bé, c¸c v¨n b¶n ph¸p quy ®Çy ®ñ,.., ch¼ng h¹n nh- nh÷ng quy ®Þnh vÒ gi¶i thÓ, ph¸ s¶n doanh nghiÖp, tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè,…Ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng rÊt phøc t¹p, v× vËy vÞ trÝ cña ph¸p luËt rÊt quan träng, nã lµ c¬ së ®Ó c¸c bªn thùc hiÖn nghÜa vô vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp x¶y ra. 1.2.5- Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ CLTD §Ó ®¸nh gi¸ CLTD ng-êi ta th-êng sö dông mét sè chØ tiªu c¬ b¶n sau: 1. Tû lÖ Tæng d- nî/ Tæng nguån vèn: Tû lÖ nµy ph¶n ¸nh qui m« tÝn dông ®-îc më réng hay thu hÑp. Nh×n chung tû lÖ nµy cµng lín th× cµng tèt. 2.Tû lÖ cho vay trong h¹n: Tû lÖ cho vay = trong h¹n H¹n møc tÝn dông – Tæng gi¸ trÞ ®· cho vay H¹n møc tÝn dông ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh møc ®é rñi ro cao hay thÊp bëi h¹n møc tÝn dông Ng©n hµng cho vay ®èi víi kh¸ch hµng lµ tæng møc cao nhÊt cã thÓ cho vay mµ vÉn kiÓm so¸t ®-îc rñi ro. Tû lÖ nµy mµ nhá h¬n hoÆc b»ng 0 th× doanh nghiÖp cã nguy c¬ v-ît qu¸ h¹n møc cho phÐp, Ng©n hµng cÇn khuyÕn c¸o doanh nghiÖp ®Ó gi¶m d- nî. 3.Tû lÖ nî qu¸ h¹n: Nî qu¸ h¹n Tû lÖ nî qu¸ h¹n = Tæng d- nî ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh doanh tÝn dông cña Ng©n hµng. Tû lÖ nî qu¸ h¹n mµ nhá h¬n hoÆc b»ng 0,5 th× ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, nÕu tû lÖ nµy lín h¬n 0,5 tøc lµ Ng©n hµng ®ang gÆp khã kh¨n vÒ tµi chÝnh. §Ó h¹n chÕ rñi ro tÝn dông cã thÓ x¶y ra Ng©n hµng cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó thu håi nhanh c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4.Tû lÖ vèn tù cã / khèi l-îng tÝn dông: Tû lÖ nµy thÓ hiÖn kh¶ n¨ng bï ®¾p rñi ro tÝn dông b»ng vèn tù cã cña Ng©n hµng. 5.Tû lÖ nî khã ®ßi: Nî qu¸ h¹n > 1n¨m = Tû lÖ nî khã ®ßi Tæng d- nî Tû lÖ nµy cao kh«ng nh÷ng Ng©n hµng ph¶i g¸nh chÞu ruØ ro tÝn dông cao, chÊt l-îng tÝn dông kÐm mµ cã thÓ mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. 6. Vßng quay vèn tÝn dông: Vßng quay vèn tÝn dông Tæng doanh sè thu nî = D- nî b×nh qu©n Vßng quay vèn tÝn dông t¨ng th× chÊt l-îng tÝn dông cµng ®-îc n©ng cao: Ng©n hµng cho vay ®-îc nhiÒu vµ thu håi vèn nhanh. 1.2.6- Tæ chøc qu¶n lý CLTD cña NHTM. 1.2.6.1-Môc ®Ých yªu cÇu qu¶n lý CLTD. Môc ®Ých cña qu¶n lý CLTD lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn mét c¸ch hîp lý trong ®iÒu kiÖn cho phÐp, CLTD lÊy lîi nhuËn lµ môc tiªu nh-ng ph¶i lu«n g¾n víi c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trªn c¬ së møc l·i suÊt hîp lý. Yªu cÇu qu¶n lý CLTD ph¶i lµ lµnh m¹nh, an toµn, cã kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ tr-êng vµ c¹nh tranh trong khu«n khæ ph¸p luËt. 1.2.6.2- BiÖn ph¸p qu¶n lý chÊt l-îng ho¹t ®éng tÝn dông. Nguyªn t¾c tÝn dông vµ tiªu chuÈn qu¶n lý tÝn dông. - Nguyªn t¾c tÝn dông: Lµ nh÷ng quy ®Þnh ®èi víi viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng tÝn dông, nguyªn t¾c tÝn dông ph¶i ®¶m b¶o gi¶i quyÕt hîp lý 3 lîi Ých: cña Nhµ n-íc, Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng, néi dung c¬ b¶n cña nguyªn t¾c lµ ph¶i tr¶ vèn vµ l·i theo ®óng thêi h¹n quy ®Þnh trong hîp ®ång tÝn dông. - Tiªu chuÈn qu¶n lý tÝn dông: BÊt kú mét ho¹t ®éng nµo, muèn qu¶n lý tèt th× ph¶i ®-a ra nh÷ng tiªu chuÈn qu¶n lý nhÊt ®Þnh. CLTD lµ kÕt qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý cña Ng©n hµng ®èi víi t×nh h×nh kh¸ch hµng vµ ho¹t ®éng tÝn dông cña b¶n th©n Ng©n hµng. Tiªu chuÈn qu¶n lý tÝn dông ®-îc thùc hiÖn víi c¶ kh¸ch hµng vµ NHTM.  §èi víi kh¸ch hµng: Bao gåm c¸c mÆt sau: 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + T- c¸ch ph¸p nh©n. + N¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh. + Tµi s¶n thÕ chÊp. + Vèn tù cã. + M«i tr-êng ho¹t ®éng.  §èi víi Ng©n hµng: + T×nh h×nh chÊp hµnh c¸c nguyªn t¾c, thÓ lÖ chÕ ®é tÝn dông. + Vßng quay vèn tÝn dông. + Kh¶ n¨ng thanh to¸n. + Møc ®é ph©n t¸n rñi ro. + T×nh h×nh chÊp hµnh h¹n møc tÝn dông ®· quy ®Þnh. + Tû lÖ nî qu¸ h¹n. - Quy tr×nh qu¶n lý tÝn dông: Thùc hiÖn tèt quy tr×nh qu¶n lý tÝn dông lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý CLTD cña Ng©n hµng. Quy tr×nh qu¶n lý tÝn dông bao gåm nh÷ng c«ng ®o¹n ®Ó chÕ biÕn nh÷ng tËp hîp ®Çu vµo (nguån vèn, tµi s¶n, th«ng tin...) thµnh nh÷ng ®Çu ra mong muèn (s¶n phÈm, dÞch vô, th«ng tin...). Ng©n hµng chØ cÇn thùc hiÖn kh«ng tèt mét c«ng ®o¹n th× sÏ ¶nh h-ëng ®Õn c¸c c«ng ®o¹n kh¸c, do ®ã ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c c«ng ®o¹n ®Ó ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c kho¶n tÝn dông cã ®é tin cËy thÊp nh»m ng¨n ngõa, h¹n chÕ rñi ro x¶y ra. Muèn thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ quy tr×nh tÝn dông, Ng©n hµng cÇn tæ chøc tèt c¸c kh©u ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, chÕ ®é, quy ®Þnh cho vay, thu nî, ph©n tÝch ®¸nh gi¸, nhËn ®Þnh ®Ó ®-a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh hîp lý vµ ®óng ®¾n. - Ph©n tÝch ho¹t ®éng tÝn dông Môc tiªu kinh doanh hµng ®Çu cña c¸c NHTM lµ lîi nhuËn song trªn con ®­êng t×m kiÕm lîi nhuËn tèi ®a ®ã, c²c NHTM lu«n gÆp ph°i mét “r¯o c°n” ®ã l¯ rñi ro. Ph©n tÝch ho¹t ®éng tÝn dông lµ viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c nh©n tè rñi ro nh»m thiÕt lËp hÖ thèng phßng ngõa rñi ro tr-íc khi quyÕt ®Þnh cho vay còng nh- trong suèt qu¸ tr×nh qu¶n lý tiÒn vay. Ph©n tÝch tÝn dông gåm: ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng, c¸c nh©n tè rñi ro tÝn dông trªn c¸c mÆt: t- c¸ch ph¸p nh©n, tµi s¶n thÕ chÊp, kh¶ n¨ng SXKD, kh¶ n¨ng tr¶ nî. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + T- c¸ch ph¸p nh©n: Xem ®¬n vÞ vay vèn cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc giÊy phÐp thµnh lËp hîp ph¸p kh«ng, vµ kiÓm tra vÒ viÖc ®¨ng ký kinh doanh. + Kh¶ n¨ng tµi chÝnh: Nguån vèn chñ së h÷u cã ®¶m b¶o theo quy ®Þnh kh«ng? kÕt qu¶ SXKD n¨m tr-íc, quý tr-íc liÒn kÒ, t×nh h×nh c«ng nî... + Kh¶ n¨ng tr¶ nî: CÇn ph©n tÝch c¸c hÖ sè tµi chÝnh nh-: HÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n, hÖ sè thanh to¸n nhanh. §Æc biÖt xem xÐt tÝnh kh¶ thi cña ph-¬ng ¸n SXKD, chØ khi nã ®em l¹i hiÖu qu¶ th× kh¸ch hµng vay vèn míi cã kh¶ n¨ng tr¶ nî. - Ph©n lo¹i tÝn dông: Môc ®Ých ph©n lo¹i ®Ó gi¸m s¸t nh÷ng kho¶n nî hiÖn cã theo møc ®é kh¸c nhau, x¸c ®Þnh chÊt l-îng vµ møc ®é rñi ro cña c¸c kho¶n nî ®Ó cã biÖn ph¸p qu¶n lý phï hîp. C¸c kho¶n nî ®-îc ph©n theo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau:  Theo thêi h¹n cho vay: + Nî ng¾n h¹n. + Nî trung dµi h¹n.  Theo kú h¹n nî.  Theo tÝnh ®¶m b¶o cña c¸c kho¶n nî: + Nî cã tµi s¶n ®¶m b¶o. + Nî kh«ng cã tµi s¶n ®¶m b¶o.  Theo møc ®é rñi ro cña c¸c kho¶n nî: + Nî cã rñi ro thÊp. + Nî cã rñi ro cao. C¸c biÖn ph¸p ®Ó ph¸t hiÖn ng¨n ngõa tæn thÊt cã thÓ x¶y ra lµ: + §«n ®èc nh¾c nî. + Th«ng b¸o nî ®Õn h¹n. + §-a ra c¬ quan ph¸p luËt nÕu kh¸ch hµng kh«ng thùc hiÖn ®óng hîp ®ång tÝn dông. Tãm l¹i, trªn ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n vÒ tæ chøc qu¶n lý tÝn dông. Mçi biÖn ph¸p ®Òu t¸c ®éng tíi CLTD ë tõng khÝa c¹nh kh¸c nhau. ChÝnh v× vËy cÇn kÕt hîp tÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p trong qu¶n lý tÝn dông gãp phÇn h¹n chÕ tíi møc tèi ®a rñi ro tÝn dông vµ n©ng cao CLTD. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 2 thùc tr¹ng ChÊt l-îng tÝn dông t¹i chi nh¸nh nhno  ptnt l¸ng h¹ 2.1- Sù ra ®êi vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh L¸ng H¹. 2.1.1- Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh NHNo  PTNT L¸ng H¹ Chi nh¸nh NHNo  PTNT L¸ng H¹ ®-îc thµnh lËp ngµy 12/3/1998 theo Quy ®Þnh 334 cña Tæng gi¸m ®èc NHNo vµ PTNT ViÖt Nam, chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng ngµy 18/3/1999. Chi nh¸nh trùc thuéc Trung t©m ®iÒu hµnh NHNo vµ PTNT ViÖt Nam, cã trô së t¹i 24 L¸ng H¹ cïng víi C«ng ty vµng b¹c ®¸ quý Hµ néi, Héi së Ng©n hµng phôc vô ng-êi nghÌo ViÖt Nam. Ng©n hµng lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc. VÒ tæ chøc th× NHNo L¸ng H¹ cã ®Þa vÞ ph¸p lý ngang víi mét ng©n hµng cÊp tØnh, ®-îc phÐp ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ néi. Ngay tõ khi ra ®êi, Ng©n hµng L¸ng h¹ ®· ®-îc sù cho phÐp cña Trung t©m ®iÒu hµnh tham gia mäi ho¹t ®éng Ng©n hµng, tÝn dông, thanh to¸n víi c¸c c¸ nh©n, ®¬n vÞ tæ chøc x· héi trong vµ ngoµi n-íc, ®-îc phÐp tham gia c¸c ho¹t ®éng mua b¸n vµ thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ. c¬ cÊu tæ chøc cña nhno vµ ptnt l¸ng h¹ Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch TD Phßng tÝn dông Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch TTQT Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kÕ to¸n kho quü 18 Phßng TTQT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Ban l·nh ®¹o bao gåm: + Gi¸m ®èc: ¤ng KiÒu Träng TuyÕn + Phã gi¸m ®èc: - ¤ng NguyÔn M¹nh TiÕn - ¤ng Lª Hång Phong * Sè lao ®éng b×nh qu©n n¨m 2001: 34 ng-êi Ra ®êi trong bèi c¶nh ngµnh Ng©n hµng nãi chung vµ NHNo  PTNT ViÖt Nam nãi riªng ®ang chÊn chØnh ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng sau thanh tra nh»m n©ng cao chÊt l-îng, hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c Ng©n hµng th-¬ng m¹i vµ uy tÝn cña toµn ngµnh. §ång thêi ¶nh h-ëng cña c¬n b·o tiÒn tÖ trong khu vùc vµ khñng ho¶ng kinh tÕ tµi chÝnh trªn ph¹m vi toµn cÇu, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam còng cã dÊu hiÖu t¨ng tr-ëng chËm l¹i. Song chØ trong vßng 3 n¨m ho³t ®éng, víi môc tiªu ®Æt ra ngay tõ ®Çu l¯: “kinh tÕ ph²t triÓn, an to¯n vèn, t«n träng ph²p luËt, lîi nhuËn hîp lý”, Ng©n h¯ng ®± ®³t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kh«ng nhà, ®­îc phong tÆng danh hiÖu “ L² cê ®Çu” khu vùc ®« thÞ. Qua thùc tÕ ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh, chóng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña NHNo L¸ng H¹ nh- sau: 2.1.1.1- ThuËn lîi - NHNo vµ PTNT L¸ng H¹ ra ®êi, ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cã nh÷ng b-íc tiÕn æn ®Þnh, héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ trong thêi ®¹i bïng næ th«ng tin nªn nhanh nh¹y tiÕp cËn hiÖn ®¹i, gi¶m thiÓu ®-îc chi phÝ trong ho¹t ®éng kinh doanh. - Do sù ra ®êi cña chi nh¸nh L¸ng H¹ lµ xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu më réng m¹ng l-íi kinh doanh trªn ®Þa bµn Thñ ®« nªn chi nh¸nh lu«n ®-îc sù quan t©m trùc tiÕp cña Ban l·nh ®¹o NHNo vµ PTNT ViÖt Nam. Nh÷ng c¸n bé ®Çu tiªn cña chi nh¸nh ®Òu lµ nh÷ng ng-êi ®· kinh qua thùc tÕ, am hiÓu thÞ tr-êng, nh¹y bÐn, cã kiÕn thøc kinh doanh vµ lËp tr-êng chÝnh trÞ v÷ng vµng. - Ho¹t ®éng Ng©n hµng trªn ®Þa bµn L¸ng H¹ nªn hÇu hÕt kh¸ch hµng vay vèn t¹i chi nh¸nh L¸ng H¹ ®Òu lµ Doanh nghiÖp nhµ n-íc (DNNN) vµ mét sè C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. N¨m 2001, mét sè kh¸ch hµng lín, cã uy tÝn ®· vÒ víi Ng©n hµng nhTæng C«ng ty b-u chÝnh viÔn th«ng ViÖt nam, Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt nam ,... §Æc biÖt trô së cña Ng©n hµng thuéc quËn §èng §a, lµ quËn d©n c®«ng ®óc, ®©y lµ ®iÓm thuËn lîi cho Ng©n hµng trong c«ng t¸c huy ®éng vèn, nguån tiÒn göi cña d©n c- vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ dåi dµo. §©y cßn lµ thÞ tr-êng tiÒm n¨ng réng lín ®Ó Ng©n hµng khai th¸c. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Ng©n hµng ®· vµ ®ang thùc hiÖn chøc n¨ng cña mét Ng©n hµng kinh doanh ®a n¨ng: ho¹t ®éng tÝn dông, thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, thanh to¸n L/C, b¶o l·nh, t- vÊn... nªn ®· ®¸p øng ®-îc yªu cÇu rÊt ®a d¹ng cña kh¸ch hµng, tõ ®ã thu hót ®-îc kh¸ch hµng vµ t¨ng nguån thu cho Ng©n hµng. - Hµ néi lµ n¬i tËp trung nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é cao nªn Ng©n hµng dÔ dµng lùa chän nh©n viªn cã kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc. Ngoµi ra Ng©n hµng cã mèi quan hÖ tèt víi c¸c Tr-êng §¹i häc, Trung t©m nghiªn cøu, th-êng xuyªn gióp ®ì Ng©n hµng ®µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô ®éi ngò c¸n bé. - Lµ Ng©n hµng ra ®êi muén nªn Chi nh¸nh L¸ng H¹ cã ®iÒu kiÖn häc hái kinh nghiÖm cña c¸c Ng©n hµng th-¬ng m¹i kh¸c. 2.1.1.2- Khã kh¨n: - Trªn ®Þa bµn Hµ néi tËp trung nhiÒu chi nh¸nh NHTM trong n-íc vµ n-íc ngoµi víi c«ng nghÖ tiªn tiÕn, cã nhiÒu -u thÕ ®· t¹o nªn sù c¹nh tranh gay g¾t nhÊt lµ trªn lÜnh vùc l·i suÊt. - Ra ®êi trong bèi c¶nh khñng ho¶ng tµi chÝnh khu vùc ¶nh h-ëng ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh vµ Ng©n hµng trong n-íc, nhiÒu Ng©n hµng gÆp rñi ro.. nªn uy tÝn cña ngµnh Ng©n hµng gi¶m sót. - Trong n¨m 2001, ®Ó thùc hiÖn chñ tr-¬ng kÝch cÇu Ng©n hµng Nhµ n-íc ®· 5 lÇn h¹ l·i suÊt trÇn cho vay tõ 1,25%/ th¸ng xuèng cßn 0,85%/th¸ng, chªnh lÖch l·i suÊt gi÷a ®Çu vµo vµ ®Çu ra gi¶m thÊp t¹o nªn khã kh¨n tµi chÝnh cho c¸c NHTM. - NhiÒu doanh nghiÖp lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶, ®Æc biÖt lµ DNNN, vèn tù cã Ýt, ho¹t ®éng chñ yÕu b»ng vèn vay Ng©n hµng, ®iÒu nµy g©y rÊt nhiÒu khã kh¨n cho Ng©n hµng trong viÖc lùa chän kh¸ch hµng ®Ó ®Çu t- tÝn dông. - ViÖc ban hµnh chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña Nhµ n-íc cßn nhiÒu v-íng m¾c nªn Ng©n hµng kh«ng khái lóng tóng khi ¸p dông. - Do míi ®i vµo ho¹t ®éng nªn lùc l-îng c¸n bé vÉn cßn thiÕu, l¹i bÊt cËp vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, tin häc vµ ngo¹i ng÷, ®«i khi kh«ng ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña c«ng viÖc. 2.1.2- Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña chi nh¸nh NHNo PTNT L¸ng H¹: 2.1.2.1- Ho¹t ®éng tÝn dông  VÒ nguån vèn: Tæng nguån vèn ®Õn 31/12/2001 ®¹t 1.142.652 triÖu ®ång, t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 33% vµ t¨ng 13% so víi kÕ ho¹ch n¨m. B×nh qu©n huy ®éng 30,5 20
- Xem thêm -