Tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sp tại công ty cp bánh kẹo hữu nghị

  • Số trang: 47 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 76 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu N-íc ta chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n-íc ®· dÉn ®Õn nh÷ng thay ®æi vÒ t- duy mµ tr-íc hÕt lµ tduy kinh tÕ. C¸c doanh nghiÖp ®· nhËn thøc ®-îc c¹nh tranh lµ ®éng lùc cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn. V× vËy n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm ë mçi doanh nghiÖp lµ mét vÊn ®Ò v« cïng quan träng, nã cã ý nghÜa thùc tiÔn to lín gióp doanh nghiÖp n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, tho¶ m·n ë møc cao nhÊt nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña kh¸ch hµng. Trong nhiÒu n¨m qua b»ng sù nç lùc cña toµn thÓ c«ng nh©n viªn, C«ng ty Cæ phÇn H÷u NghÞ ®· tõng b-íc t¹o lËp vµ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm cña m×nh, vµ s¶n phÈm cña C«ng ty ®· chiÕm ®-îc thÞ tr-êng lín trong n-íc so víi ®èi thñ c¹nh tranh. Tuy nhiªn hiÖn nay C«ng ty còng ®ang bÞ c¹nh tranh gay g¾t bëi c¸c ®¬n vÞ kh¸c nh- C«ng ty b¸nh kÑo Kinh §«, C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ, C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u… cïng rÊt nhiÒu c«ng ty b¸nh kÑo n-íc ngoµi ®Õn tõ Trung Quèc, Th¸i Lan, Mü… Do ®ã n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty trªn thÞ tr-êng lµ mét viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt hiÖn nay. Tõ nhËn thøc trªn trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn H÷u NghÞ em ®· chän ®Ò tµi: “ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H÷u NghÞ ” ®Ó viÕt luËn v¨n tèt nghiÖp . Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, b¶n luËn v¨n ®-îc chia lµm 3 phÇn: PhÇn I : Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H÷u NghÞ. PhÇn II : Thùc tr¹ng chÊt l-îng s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn H÷u NghÞ. PhÇn III: Nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H÷u NghÞ. Em xin göi lêi c¶m ¬n tíi c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì, cung cÊp tµi liÖu vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong qu¸ tr×nh em thùc tËp t¹i C«ng ty. §Æc biÖt, em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh vµ s©u s¾c nhÊt tíi ThÇy gi¸o Th¹c sü Vò Träng NghÜa, gi¶ng viªn h-íng dÉn – ®· dµnh nhiÒu t©m huyÕt còng nh- tËn t×nh chØ b¶o ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh b¶n luËn v¨n nµy. 1 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch-¬ng I Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty B¸nh KÑo H÷u NghÞ 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty B¸nh kÑo H÷u NghÞ. C«ng ty b¸nh kÑo H÷u NghÞ ®-îc thµnh lËp ngµy 08/12/1992 theo quyÕt ®Þnh sè 5520/Q§ - UB cña UBND Thµnh phè Hµ Néi. Tõ n¨m 1997 ®Õn nay, C«ng ty ®· cã nh÷ng b-íc t¨ng tr-ëng vÒ tiÕn bé kü thuËt, trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn viÖc ®Çu t- chiÒu s©u vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ. C«ng ty ®· nghiªn cøu thµnh c«ng nhiÒu s¶n phÈm míi cã søc c¹nh tranh mµ ®Æc tr-ng lµ B¸nh xèp kem, kÑo H-¬ng cèm ®-îc thÞ tr-êng rÊt -a chuéng vµ ®¹t nhiÒu thµnh tÝch cao nh-: Huy ch-¬ng Vµng, B¹c, §ång t¹i c¸c héi chî Quèc tÕ hµng c«ng nghiÖp. §Æc biÖt, s¶n phÈm c«ng ty b¸nh kÑo H÷u NghÞ ®¹t danh hiÖu “ Hµng ViÖt Nam chÊt l-îng cao” trong bèn n¨m liÒn (1999 - 2000 - 2001 - 2002). Th¸ng 8 n¨m 2002, C«ng ty ®· ®æi tªn thµnh “ C«ng ty Cæ phÇn H÷u NghÞ” . Tuy míi ®i vµo ho¹t ®éng cæ phÇn ®-îc gÇn 3 n¨m nh-ng b-íc ®Çu C«ng ty ®· cã ®-îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh vÒ c¬ së h¹ tÇng, trang thiÕt bÞ trong s¶n xuÊt vµ n¨ng suÊt còng ®· dÇn ®-îc n©ng cao. Tªn doanh nghiÖp : C«ng ty Cæ phÇn H÷u NghÞ Tªn giao dÞch ®èi ngo¹i : H÷u NghÞ Joint - Stock company Tªn giao dÞch ®èi ngo¹i viÕt t¾t : HUUNGHI.JST.Co Trô së chÝnh tr-íc ®©y: 355 Minh Khai, Hµ Néi HiÖn nay, C«ng ty chuyÓn trô së chÝnh sang 780 ®-êng L¸ng, Hµ Néi Tµi kho¶n : 10A - 00042 Ng©n hµng C«ng th-¬ng Hai Bµ Tr-ng. M· sè thuÕ : 0100102911 - 1 Tel Fax : (04)7564459 : (84 – 4) 7564138 C«ng ty ®· ®-îc xÕp vµo Top 12 doanh nghiÖp s¶n xuÊt b¸nh kÑo lín nhÊt vÒ thiÕt bÞ, c«ng nghÖ vµ c¶ quy m«. C«ng ty Cæ phÇn H÷u NghÞ ë tèp thø 2 vµ lµ mét trong 10 doanh nghiÖp s¶n xuÊt b¸nh kÑo hµng ®Çu ViÖt Nam: ViÖt – ý Perrypety, B×nh D-¬ng – Orion, H¶i Hµ - Kotobuki, Vinabico, C«ng ty Cæ phÇn H¶i Hµ. 2 LuËn v¨n tèt nghiÖp C«ng ty Cæ phÇn H÷u NghÞ cã 3 xÝ nghiÖp thµnh viªn: - XÝ nghiÖp kÑo: S¶n xuÊt kÑo cøng cao cÊp (Lillipop, L¹c xèp, hoa qu¶), Tæng hîp, kÑo mÒm cao cÊp - Toffee, H-¬ng cèm, S«c«la s÷a, Cµ phª s÷a, S÷a dõa …. - XÝ nghiÖp b¸nh: S¶n xuÊt B¸nh quy, B¸nh quÕ, Snacks, Gia vÞ. - XÝ nghiÖp c¬ nhiÖt: XÝ nghiÖp phôc vô (C¬ - NhiÖt - §iÖn) Quy m« hiÖn t¹i cña C«ng ty Cæ phÇn H÷u NghÞ Tæng diÖn tÝch ®Êt sö dông : 26.634 m2 - Vèn cè ®Þnh : 15.743 triÖu ®ång - Vèn l-u ®éng : 19.620 triÖu ®ång 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty: Tõ khi ®-îc thµnh lËp ®Õn nay, nhÊt lµ sau khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr-êng, C«ng ty Cæ phÇn H÷u NghÞ lu«n t×m ra ®-êng ®i ®óng cho m×nh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr-êng ®i ®«i víi c¸c biÖn ph¸p t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng doanh thu. NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt kÑo, b¸nh vµ mét sè mÆt hµng thùc phÈm kh¸c. Hµng n¨m, C«ng ty xuÊt kho¶ng 4000 tÊn víi 40 - 50 chñng lo¹i kh¸c nhau, nh-: KÑo tæng hîp, KÑo h-¬ng cèm, KÑo cµ phª, KÑo hoa qu¶, B¸nh Snack, B¸nh quÕ, B¸nh s« ®a hµnh…. C«ng ty cã thÓ thay ®æi chñng lo¹i vµ mÉu m· c¸c lo¹i b¸nh theo nhu cÇu thÞ tr-êng. 3. C¬ cÊu tæ chøc, qu¶n lý cña C«ng ty: C¬ cÊu tæ chøc cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp. C¬ cÊu tæ chøc lµ mét hÖ thèng bao gåm nhiÒu bé phËn cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau vµ ®-îc ph©n thµnh c¸c cÊp qu¶n lý víi chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh nh»m thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, môc tiªu cña C«ng ty. §Ó ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n nh÷ng yªu cÇu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty kh«ng ngõng ®-îc hoµn thiÖn. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty cæ phÇn H÷u NghÞ ®-îc thùc hiÖn cô thÓ ë s¬ ®å sau: 3 LuËn v¨n tèt nghiÖp Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cô thÓ: - Héi ®ång qu¶n trÞ: Lµ c¬ quan qu¶n lý C«ng ty, toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty quyÕt ®Þnh ®Õn mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña C«ng ty nhchiÕn luîc kinh doanh, phu¬ng ¸n ®Çu t-; bæ, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr-ëng… - Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh: Lµ nguêi trùc tiÕp ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty. * Khèi V¨n phßng: - Phßng Tæ chøc nh©n sù: Nghiªn cøu x©y dùng chiÕn l-îc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, hoµn thiÖn c¬ cÊu nh©n lùc, c¬ cÊu qu¶n lý phï hîp víi ho¹t ®éng cña C«ng ty trong tõng thêi kú. X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o, tuyÓn dông vµ bè trÝ c¸n bé, nh©n viªn. Lùa chän c¸c tiªu chuÈn, ph-¬ng ph¸p tuyÓn chän phï hîp. - Phßng Hµnh chÝnh: Thùc hiÖn qu¶n lý hµnh chÝnh; qu¶n lý hå s¬ v¨n th- l-u tr÷ vµ c¸c thiÕt bÞ v¨n phßng, nhµ kh¸ch, tæ chøc c«ng t¸c thi ®ua tuyªn truyÒn. - Phßng B¶o vÖ: An ninh trËt tù, h-íng dÉn kiÓm so¸t ra vµo. - Phßng Y tÕ: Thùc hiÖn c«ng t¸c Y tÕ dù phßng vµ hå s¬ ch¨m sãc søc khoÎ. * Khèi s¶n xuÊt vµ kinh doanh: - Phßng nghiªn cøu vµ ®Çu t- ph¸t triÓn: + B¸o c¸o c¸c ho¹t ®éng kü thuËt hµng th¸ng, quý theo yªu cÇu. + §¨ng ký chÊt l-îng, m· sè m· v¹ch, hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng. - Nghiªn cøu: ChiÕn l-îc, nghiªn cøu ph©n tÝch bªn ngoµi vµ bªn trong C«ng ty, ph¸p lý. - Ph¸t triÓn: Dù ¸n ®Çu t- míi, ph¸t triÓn s¶n phÈm Hoµn thiÖn quy tr×nh s¶n xuÊt ®ång thêi nghiªn cøu s¶n phÈm míi. B¸o c¸o c¸c ho¹t ®éng kü thuËt hµng th¸ng, quý theo yªu cÇu. §¨ng ký chÊt l-îng, m· sè m· v¹ch, hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng. - Phßng marketing, b¸n hµng: - B¸n hµng: + Xö lý ®Æt hµng tõ c¸c ®¹i lý. Tæ chøc b¸n hµng 2 hoÆc 3 cÊp. + Qu¶n lý b¸n hµng vïng. DÞch vô sau b¸n hµng. + Cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm. - Marketing: 4 LuËn v¨n tèt nghiÖp + Ph¸t triÓn thÞ tr-êng míi.Ph¸t triÓn kinh doanh. + ThiÕt kÕ mÉu m· bao b×, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thÞ tr-êng. + Xóc tiÕn th-¬ng m¹i. Qu¶ng c¸o mÆt hµng. - Phßng KÕ ho¹ch - s¶n xuÊt, Kü thuËt thiÕt bÞ: LËp kÕ ho¹ch ®iÒu ®é s¶n xuÊt. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch. X©y dùng kü thuËt c«ng nghÖ, quy tr×nh c«ng nghÖ, quy tr×nh t¸i chÕ, c¸c hµnh ®éng kh¾c phôc vµ phßng ngõa trong c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt. Thanh tra ®Þnh kú qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c¸c ph©n x-ëng. Qu¶n lý c¸c dông cô trong phßng chÕ thö. Cung cÊp h¬i ®èt ®iÖn. - Phßng Qu¶n lý chÊt l-îng: KiÓm tra ®¶m b¶o chÊt l-îng nguyªn liÖu ®Çu vµo. X©y dùng c¸c ph-¬ng ph¸p kiÓm tra. KiÓm tra ®¶m b¶o chÊt l-îng b¸n thµnh phÈm nhËp kho hµng ngµy. KiÓm tra chÊt l-îng thµnh phÈm bao qu¶n trong kho, thµnh phÈm tr¶ vÒ cña c¸c ®¹i lý vµ tæ b¸n hµng. B¸o c¸o tæng kÕt chÊt l-îng s¶n phÈm toµn C«ng ty hµng th¸ng, quý theo yªu cÇu. - Phßng Cung tiªu: Lµm nhiÖm vô nghiªn cøu, tiÕp cËn vµ ph©n tÝch nguån nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo; ®¶m b¶o cung cÊp kÞp thêi, ®Çy ®ñ c¶ vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt; ®ång thêi tæ chøc c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. - C¸c tæ s¶n xuÊt: Trùc tiÕp thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cho C«ng ty. - Tæ kho vËn, tæ söa ch÷a, tæ bèc xÕp. C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc theo cÊu tróc trùc tuyÕn - chøc n¨ng. C¸c phßng, ban cña C«ng ty ®Òu cã nhiÖm vô, chøc n¨ng riªng nh-ng tÊt c¶ ®Òu lµm viÖc gióp Gi¸m ®èc, chÞu sù qu¶n lý cña Gi¸m ®èc theo lÜnh vùc chuyªn m«n ®-îc ph©n c«ng vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc; tr-íc ph¸p luËt, Nhµ n-íc vÒ chøc n¨ng ho¹t ®éng vµ vÒ hiÖu qu¶ cña c«ng viÖc ®-îc giao. 4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty : Qua b¶ng ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong 3 n¨m gÇn ®©y, xu h-íng biÕn ®éng vÒ doanh thu vµ c¸c chØ tiªu kh¸c lµ t-¬ng ®èi æn ®Þnh . §iÒu nµy ®-îc thÓ hiÖn ë b¶ng sè liÖu d-íi ®©y (B¶ng sè 1 trang bªn). Doanh thu vµ lîi nhuËn trong 3 n¨m qua liªn tôc t¨ng. MÆc dï trong t×nh h×nh thÞ tr-êng cã nhiÒu biÕn ®éng vµ c¹nh tranh gay g¾t nh-ng C«ng ty vÉn kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, lÊy hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµm môc tiªu hµng ®Çu. Do liªn tôc ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt, ¸p dông tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ, n¨ng lùc s¶n xuÊt cña C«ng ty ngµy cµng ®-îc më réng. 5 LuËn v¨n tèt nghiÖp Doanh thu n¨m sau t¨ng h¬n so víi n¨m tr-íc. N¨m 2006 so víi 2005 t¨ng 2,78% hay 1.070 triÖu ®ång; n¨m 2007 so víi 2006 t¨ng 7,92% hay 3.131 triÖu ®ång. Tæng chi phÝ t¨ng gi÷a c¸c n¨m. N¨m 2006 so víi 2005 t¨ng 545 triÖu ®ång (t-¬ng øng 1,60%); n¨m 2007 so víi 2006 t¨ng 3.078 triÖu ®ång (t-¬ng øng 8,91%), ®· h¹n chÕ møc t¨ng lîi nhuËn. Nép ng©n s¸ch Nhµ n-íc t¨ng. N¨m 2006 so víi 2005 t¨ng 69 triÖu ®ång (t-¬ng øng 0,69%); n¨m 2007 so víi 2006 t¨ng 330 triÖu ®ång (t-¬ng øng 3,27%) Thu nhËp b×nh qu©n ng-êi lao ®éng còng t¨ng. N¨m 2005 thu nhËp b×nh qu©n lµ 1,2 triÖu ®Õn n¨m 2007 ®· t¨ng lªn 1,6 triÖu. Lîi nhuËn còng t¨ng qua c¸c n¨m. N¨m 2006 so víi 2005 t¨ng 525 triÖu ®ång (t-¬ng øng 11,82%); n¨m 2007 so víi 2006 t¨ng 53 triÖu ®ång (t-¬ng øng 1,07%). Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy tæng doanh thu vµ tæng chi phÝ n¨m sau so víi n¨m tr-íc ®Òu t¨ng m¹nh (c¶ vÒ sè tiÒn vµ tû lÖ); nh-ng tèc ®é t¨ng doanh thu n¨m 2007 (7,92 %) nhá h¬n tèc ®é t¨ng cña chi phÝ (8,91%), ®· h¹n chÕ møc t¨ng lîi nhuËn. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n/ng-êi theo doanh thu n¨m 2006 so víi n¨m 2005 t¨ng 2,29 triÖu ®ång (1,74%). N¨m 2007 t¨ng so víi 2006 lµ 3,62 triÖu ®ång (2,70%). ChØ tiªu lîi nhuËn trªn tæng vèn kinh doanh cho thÊy cø 100 ®ång vèn bá vµo kinh doanh sau mét n¨m thu ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Theo sè liÖu trong b¶ng th× cø 100 ®ång vèn bá vµo s¶n xuÊt kinh doanh ®em l¹i 15,08 ®ång lîi nhuËn (2005); 14,28 ®ång lîi nhuËn (2006) vµ 14,20 ®ång lîi nhuËn (2007). ChØ tiªu lîi nhuËn trªn chi phÝ ph¶n ¸nh cø 100 ®ång chi phÝ cho s¶n xuÊt kinh doanh th× ®em l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Qua b¶ng trªn cho thÊy cø 100 ®ång chi phÝ cho s¶n xuÊt kinh doanh, ®em l¹i 13,06 ®ång lîi nhuËn (2005); 14,38 ®ång lîi nhuËn (2006) vµ 13,43 ®ång lîi nhuËn (2007). 6 LuËn v¨n tèt nghiÖp ChØ tiªu lîi nhuËn trªn doanh thu ph¶n ¸nh cø 100 ®ång doanh thu ®em l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Theo b¶ng trªn cø 100 ®ång doanh thu ®em l¹i 11,55 ®ång lîi nhuËn (2005); 12,57 ®ång lîi nhuËn (2006) vµ 11,77 ®ång lîi nhuËn (2007). Hai chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn trªn tæng chi phÝ vµ tæng doanh thu cña n¨m 2007 ®Òu gi¶m (n¨m 2007 so víi 2006 gi¶m 1,04 ®ång chi phÝ vµ 0,8 ®ång doanh thu) cho thÊy hiÖu qu¶ sö dông ®ång vèn cÇn ®-îc c¶i thiÖn trong thêi gian tíi. Nh- vËy, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong 3 n¨m ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ, ®a sè c¸c chØ tiªu ®Òu t¨ng (®Æc biÖt lµ lîi nhuËn, doanh thu, tæng quü l-¬ng vµ quü l-¬ng b×nh qu©n). 7 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch-¬ng II T×nh h×nh thùc hiÖn chÊt l-îng s¶n phÈm t¹i c«ng ty B¸nh KÑo H÷u NghÞ I. nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm cña c«ng ty B¸nh KÑo H÷u NghÞ. 1. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty: §Ó ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. C«ng ty ®· tÝch cùc nghiªn cøu thÞ truêng, nghiªn cøu vµ thiÕt kÕ s¶n phÈm; ®-a ra c¸c lo¹i mÆt hµng sau: - KÑo tæng hîp: Lµ lo¹i kÑo cÊp thÊp cã tû träng lao ®éng thñ c«ng chiÕm 90% trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt, cã c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®¬n gi¶n, gi¸ trÞ vËt liÖu t-¬ng ®èi rÎ tiÒn, thÞ tr-êng tiªu thô chñ yÕu ë n«ng th«n. - KÑo h-¬ng cèm (thuéc nhãm kÑo mÒm cao cÊp): Lµ s¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty tõ n¨m 1993 ®Õn nay, lµ h×nh ¶nh C«ng ty B¸nh kÑo H÷u NghÞ, ®-îc thÞ tr-êng trªn c¶ n-íc chÊp nhËn. Trong 2 n¨m (2003 - 2005), s¶n l-îng kÑo h-¬ng cèm cã nhiÒu h-íng gi¶m th× mét sè s¶n phÈm kÑo mÒm cao cÊp ®-îc s¶n xuÊt trªn cïng mét d©y chuyÒn víi kÑo h-¬ng cèm dÇn dÇn t¨ng s¶n l-îng vµ ®· cã chç ®øng trªn thÞ tr-êng. §ã lµ c¸c lo¹i kÑo: S«c«la s÷a, S«c«la l¹c mÒm vµ cµ phª s÷a. - B¸nh QuÕ: Lµ s¶n phÈm ®-îc ®-a vµo s¶n xuÊt tõ th¸ng 1/1999. §©y lµ s¶n phÈm b¸nh cao cÊp, c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ s¶n xuÊt cña Indonesia rÊt phï hîp víi thÞ hiÕu tiªu dïng cña ng-êi d©n Ch©u ¸ vµ cã kh¶ n¨ng tiªu thô quanh n¨m. - Snack: Lµ s¶n phÈm míi ®-a vµo s¶n xuÊt n¨m 2002, nh-ng n¨m 2003 míi ®-îc ®-a vµo thÞ tr-êng. §©y lµ s¶n phÈm cao cÊp s¶n xuÊt b»ng c«ng nghÖ cña céng hoµ Ph¸p vµ s¶n phÈm nµy cã sù t¨ng ®ét biÕn trªn thÞ tr-êng tiªu thô n¨m 2005. S¶n l-îng b×nh qu©n hiÖn nay cña s¶n phÈm nµy lµ 1,6 tÊn/ngµy. S¶n phÈm Snack cña c«ng ty cã ®Æc ®iÓm næi bËt kh¸c biÖt lµ ®-îc sö dông c«ng nghÖ ®ïn Ðp, rÊt ®¶m b¶o vÖ sinh vµ an toµn cho ng-êi tiªu dïng. - B¸nh quy cao cÊp: §©y lµ s¶n phÈm míi cña C«ng ty ®-îc ®-a vµo s¶n xuÊt n¨m 2006, víi d©y chuyÒn m¸y mãc hiÖn ®¹i, nhËp míi nªn s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao, mÉu m· ®Ñp, phï hîp víi thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng trong c¶ n-íc. 8 LuËn v¨n tèt nghiÖp Nh×n chung, c¸c s¶n phÈm hiÖn nay cña C«ng ty cã chÊt l-îng tèt, ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña ®«ng ®¶o ng-êi tiªu dïng trong n-íc, søc tiªu thô cao, ®-îc ng-êi tiªu dïng -a chuéng. Tuy nhiªn ®Ó ®¸p øng ®-îc nhu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ tr-êng. C«ng ty cÇn tiÕp tôc ®Çu t- ®Ó ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm; ph¸t huy ®-îc tiÒm n¨ng, gi¸ trÞ th-¬ng hiÖu vèn cã cña C«ng ty. 2. ThÞ tr-êng tiªu thô cña C«ng ty: ThÞ truêng Hµ Néi lµ thÞ tr-êng lín nhÊt cña C«ng ty (chiÕm 50% tæng s¶n l-îng tiªu thô). Tuy nhiªn thÞ phÇn cña C«ng ty trªn thÞ truêng nµy cã gi¶m sót trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do bÞ c¹nh tranh gay g¾t bëi c¸c ®èi thñ kh¸c. Sau thÞ truêng Hµ Néi lµ thÞ tr-êng c¸c tØnh T©y B¾c vµ §«ng B¾c (chiÕm 40% tæng s¶n l-îng tiªu thô). §©y lµ thÞ tr-êng hÕt søc réng lín, cã triÓn väng khai th¸c c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒu s©u. ë thÞ tr-êng miÒn Trung, chñ yÕu tËp trung tiªu thô ë mét sè tØnh: NghÖ An vµ Thanh Ho¸. C¸c s¶n phÈm b×nh d©n rÊt phï hîp víi nhu cÇu cña vïng thÞ tr-êng nµy. §èi víi thÞ tr-êng miÒn Nam, s¶n phÈm cña C«ng ty míi cã mÆt vµi n¨m gÇn ®©y, chñ yÕu ë mét sè tØnh nh-: Vòng Tµu, §¾c L¾c, TP Hå ChÝ Minh, Quy Nh¬n. S¶n l-îng tiªu thô ë c¸c tØnh miÒn Trung vµ miÒn Nam cßn thÊp (kho¶ng 5 - 6% s¶n l-îng tiªu thô cña C«ng ty). Nguyªn nh©n do kho¶ng c¸ch ®Þa lý qu¸ xa, C«ng ty kh«ng ®ñ lùc ®Ó qu¶n lý, thªm vµo ®ã lµ sù c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt B¸nh kÑo PhÝa Nam cã lîi thÕ h¬n h¼n H÷u NghÞ. Khu vùc thÞ tr-êng nµy gÇn nh- C«ng ty cßn bá trèng. HiÖn nay C«ng ty vÉn tiÕp tôc tËp trung vµo chiÕm lÜnh thÞ phÇn ë thÞ tr-êng Hµ Néi v× ®©y lµ thµnh phè lín, cã l-îng tiªu thô mÆt hµng B¸nh kÑo cao. C«ng ty ®· më thªm c¸c ®¹i lý, ®ång thêi còng cã hoa hång -u ®·i cho c¸c ®¬n vÞ ®øng ra lµm ®¹i lý cho C«ng ty. Ngoµi ra C«ng ty cßn ¸p dông mét sè ch-¬ng tr×nh khuyÕn m¹i s¶n phÈm vµo c¸c dÞp lÔ, tÕt. Thi truong Ha Noi 4% Thi truong cac tinh mien Trung 40% 50% 6% Thi truong cac tinh Tay Bac va Dong Bac Xuat khau S¬ ®å 2: C¬ cÊu thÞ phÇn cña C«ng ty B¸nh kÑo H÷u NghÞ n¨m 2007 ( Nguån: Phßng Marketing– C«ng ty Cæ phÇn H÷u NghÞ) 9 LuËn v¨n tèt nghiÖp 3. VÒ lao ®éng cña C«ng ty: Lao ®éng lµ yÕu tè ®Æc biÖt quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh vµ qu¶n lý doanh nghiÖp. Sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm lao ®éng sÏ gi¶m chi phÝ vÒ lao ®éng, thóc ®Èy sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm nh÷ng yÕu tè kh¸c dÉn ®Õn C«ng ty sÏ hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt – tiªu thô, gi¶m ®-îc gi¸ thµnh s¶n phÈm. Lµ mét nhµ m¸y cã quy m« lín vµ cã uy tÝn trong c¶ n-íc vÒ s¶n phÈm b¸nh kÑo, C«ng ty Cæ phÇn H÷u NghÞ cã mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn m¹nh c¶ vÒ sè l-îng lÉn chÊt l-îng. - VÒ sè l-îng: HiÖn nay c«ng ty cã 401 ng-êi. Lao ®éng n÷ chiÕm 80% sè lao ®éng toµn C«ng ty. Lao ®éng n÷ chiÕm tû lÖ ®«ng nh- vËy do ®Æc ®iÓm cña n÷ lµ cÇn cï, khÐo lÐo, … rÊt thÝch hîp víi c«ng viÖc bao gãi kÑo. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã còng cã nh÷ng h¹n chÕ: th-êng hay ®au èm, thai s¶n, nu«i con èm dÉn ®Õn ho¹t ®éng bÞ ¶nh h-ëng, cã khi dÉn ®Õn gi¸n ®o¹n s¶n xuÊt. §Æc biÖt vµo dÞp lÔ tÕt hay lóc yªu cÇu tiªu thô cao sÏ ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Lao ®éng nam chñ yÕu lµm viÖc ë kh©u bèc xÕp kÑo ë kh©u nhËp kho ë tæ c¬ khÝ, nÊu kÑo. C«ng ty cã mét lùc l-îng lao ®éng thêi vô kh¸ ®«ng do ®Æc ®iÓm s¶n phÈm cña C«ng ty lµ l-îng tiªu thô kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c mïa trong n¨m: l-îng tiªu thô th-êng lín vµo mïa lÔ tÕt. Nªn sè l-îng lao ®éng cña C«ng ty còng thay ®æi theo mïa vô. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ liÖu l-îng lao ®éng nµy cã ®¸p øng vÒ kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é chuyªn m«n kh«ng? §ã lµ bµi to¸n khã ®èi víi c¸c cÊp l·nh ®¹o cña c«ng ty vµ nã ¶nh h-ëng ®Õn c«ng t¸c n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. (B¶ng sè 2,3,4 trang bªn). - VÒ chÊt l-îng: TÊt c¶ c¸c c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng hay trung cÊp, cô thÓ lµ: + Ng-êi cã tr×nh ®é ®¹i häc: 96 ng-êi. + Ng-êi cã tr×nh ®é cao ®¼ng: 75 ng-êi. + Ng-êi cã tr×nh ®é trung cÊp: 90 ng-êi. + BËc thî b×nh qu©n cña c«ng nh©n trong toµn C«ng ty lµ 4/7. 10 LuËn v¨n tèt nghiÖp Víi c¬ cÊu lao ®éng t-¬ng ®èi hoµn chØnh, nh-ng do yÕu tè c¹nh tranh nªn C«ng ty lu«n lu«n chó ý kh«ng ngõng n©ng cao kiÕn thøc, tay nghÒ chuyªn m«n cho c«ng nh©n viªn, th-êng xuyªn më c¸c líp ®µo t¹o doanh nghiÖp, göi ®i häc qu¶n lý kinh tÕ vµ an toµn lao ®éng ë bªn ngoµi. Do ®ã c«ng t¸c tæ chøc cña C«ng ty ngµy mét hoµn thiÖn h¬n. 4. Nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt : C«ng ty B¸nh kÑo H÷u NghÞ lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng thùc phÈm cho nªn nguyªn vËt liÖu ®-a vµo s¶n xuÊt th-êng rÊt khã b¶o qu¶n, dÔ h- háng hoÆc bÞ gi¶m phÈm chÊt. C¸c nguyªn vËt liÖu chñ yÕu dïng ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c mÆt hµng cña C«ng ty : (B¶ng sè 5, 6 trang bªn). §Æc ®iÓm cña nguån nguyªn vËt liÖu nµy lµ ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, tÝnh chÊt vµ nguån cung cÊp dÔ bÞ háng theo thêi gian, khã b¶o qu¶n, gi¸ c¶ kh«ng æn ®Þnh. §Ó ®¶m b¶o chÊt l-îng nguyªn vËt liÖu, bªn c¹nh vÊn ®Ò gi¸ c¶ hîp lý, nã cßn ph¶i ®-îc ®¶m b¶o chÊt l-îng tèt, dÔ b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn. PhÇn lín nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty ®Òu ph¶i nhËp tõ n-íc ngoµi nh-: Bét mú, h-¬ng liÖu, dÇu b¬, tói nh·n cao cÊp…cßn l¹i lµ mua ë c¸c c«ng ty trong n-íc nh- ®-êng kÝnh, dÇu thùc vËt... Nh- vËy cã sù biÕn ®éng nµo tõ phÝa ng-êi cung cÊp còng nh- sù thay ®æi trong chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña chÝnh phñ trong viÖc ®iÒu chØnh tû gi¸ hèi ®o¸i ®Òu ¶nh h-ëng ®Õn s¶n xuÊt cña C«ng ty, ®Æc biÖt lµ c¸c nguån cung cÊp ë n-íc ngoµi. §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng nµy C«ng ty ®·, mét mÆt, tÝnh to¸n mua s¾m nguyªn vËt liÖu ®Ó lu«n lu«n cã mét l-îng dù tr÷ nhÊt ®Þnh ®¶m b¶o s¶n xuÊt ®-îc tiÕn hµnh liªn tôc vµ phßng khi cã sù cè x¶y ra tõ nguån nhËp. Mét mÆt kh¸c C«ng ty cè g¾ng t×m nguån hµng víi chÊt l-îng cao mµ gi¸ thµnh h¹ ®Ó t¨ng hiÖu qu¶, vµ t¨ng c-êng nghiªn cøu sö dông nguyªn liÖu thay thÕ ®Ó gi¶m bít chi phÝ s¶n xuÊt vµ chÊt l-îng vÉn ®¶m b¶o. C«ng ty còng thùc hiÖn c¸c chÕ ®é kiÓm tra vµ b¶o qu¶n nghiªm ngÆt c¸c nguån nguyªn liÖu ®Ó gi¶m thiÓu t×nh tr¹ng Èm, mèc, h- háng. 11 LuËn v¨n tèt nghiÖp 5. C¬ cÊu vÒ vèn kinh doanh: B¶ng 7 : C¬ cÊu vèn cña C«ng ty B¸nh KÑo H÷u NghÞ §¬n vÞ: triÖu ®ång N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 ChØ tiªu Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tiÒn % VL§ 18.336 62,23 19.047 54,77 19.620 55,48 VC§ 11.127 37,77 15.729 45,23 15.743 44,52 Tæng NV 29.463 100 34.776 100 35.363 100 (Nguån: Phßng KÕ to¸n - C«ng ty B¸nh kÑo H÷u NghÞ). C¬ cÊu vèn l-u ®éng vµ vèn cè ®Þnh cña C«ng ty ®ang tiÕn tíi tû lÖ gÇn b»ng nhau. N¨m 2007 tû lÖ vèn l-u ®éng vµ vèn cè ®Þnh t-¬ng øng lµ 55,48% vµ 44,52%. Tû lÖ vèn nh- vËy lµ phï hîp víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña C«ng ty. Do ho¹t ®éng s¶n xuÊt – kinh doanh cña C«ng ty cã hiÖu qu¶ nªn uy tÝn cña C«ng ty trªn thÞ tr-êng kh«ng ngõng t¨ng lªn. V× vËy, C«ng ty dÔ dµng huy ®éng c¸c nguån vèn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt – kinh doanh. C¬ cÊu vèn lu«n ®-îc C«ng ty ®iÒu chØnh, phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt – kinh doanh trong tõng thêi kú. Ph-¬ng h-íng cña C«ng ty trong thêi gian tíi lµ më réng s¶n xuÊt ®ång thêi tiÕp tôc ®Çu t- theo chiÒu s©u b»ng nguån vèn huy ®éng tõ bªn ngoµi nh-: vay ng©n hµng, vèn øng tr-íc cña c¸c nhµ ®Çu t-, ph¸t hµnh cæ phiÕu b»ng c¸ch tham gia thÞ tr-êng chøng kho¸n… 6. T×nh h×nh m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ chÕ biÕn s¶n phÈm cña C«ng ty: C«ng ty Cæ phÇn H÷u NghÞ trªn c¬ së n¾m b¾t ®-îc nhu cÇu vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng b¸nh kÑo trªn thÞ tr-êng ®· chuyÓn h-íng s¶n xuÊt kinh doanh, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm víi mÉu m· ®Ñp, gi¸ thµnh h¹ vµ chÊt l-îng cao. C«ng ty ®· tù thiÕt kÕ x©y dùng, më réng, hiÖn ®¹i ho¸ d©y chuyÒn s¶n xuÊt víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®-îc nhËp tõ Ph¸p, §øc, Indonesia… nh- d©y truyÒn s¶n xuÊt b¸nh Snack, kÑo mÒm cao cÊp, b¸nh quÕ. (B¶ng sè 8 trang bªn). 12 LuËn v¨n tèt nghiÖp Tuy nhiªn, do sù ph¸t triÓn nhanh cña s¶n xuÊt, nguån vèn cßn h¹n hÑp nªn viÖc ®Çu t- vµo m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty ch-a ®-îc ®ång bé. C«ng ty vÉn cßn sö dông mét sè m¸y mãc ®· cò kü, l¹c hËu nh-: - M¸y trén nguyªn liÖu m¸y quËt kÑo, m¸y c¸n cña Trung Quèc ®-îc nhËp vµo tõ n¨m 1960. - Nåi sÊy WKA4, nåi hoµ ®-êng CK22, m¸y t¹o tinh… cña Ba Lan tõ nh÷ng n¨m 1966, 1977, 1978… Vµ mét sè m¸y mãc kh¸c ®-îc nhËp cña §øc, Hµ Lan còng rÊt l¹c hËu. §©y cã thÓ nãi lµ mét khã kh¨n lín cho qu¸ tr×nh n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm cña c«ng. V× vËy, trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn tËp trung vay vèn tõ nhiÒu nguån ®Ó mua s¾m, trang bÞ l¹i d©y chuyÒn s¶n xuÊt, ®ã lµ vÊn ®Ò mang tÝnh chiÕn l-îc cña C«ng ty. Mét vÊn ®Ò n÷a c«ng ty ph¶i quan t©m lµ hiÖu suÊt sö dông m¸y mãc, thiÕt bÞ cña c«ng ty ch-a cao, thêi gian ngõng m¸y cßn nhiÒu. §iÒu nµy dÉn ®Õn gi¸ trÞ khÊu hao ph©n bæ cña c«ng ty cßn cao, lµm ®éi gi¸ thµnh lªn. §©y lµ t×nh tr¹ng chung cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt b¸nh kÑo nãi chung, cña C«ng ty b¸nh kÑo H÷u NghÞ nãi riªng. Trong thêi gian tíi, C«ng ty ph¶i chó ý b¶o ®¶m khai th¸c tèt nhÊt c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ, gi¶m chi phÝ, h¹n gi¸ thµnh s¶n phÈm h¬n n÷a nh»m n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm. 7. Quy tr×nh s¶n xuÊt KÑo h-¬ng cèm truyÒn thèng: 7.1/ S¬ ®å quy tr×nh s¶n xuÊt : S¬ ®å 3: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt kÑo h-¬ng cèm. S¬ chÕ phô liÖu Thµnh phÈm Hoµ trén ®-êng Vµo thïng C«, khu©ý trén §ãng tói 13 Lµm nguéi VËn chuyÓn Cuén kÑo §Þnh h×nh vµ gãi LuËn v¨n tèt nghiÖp S¬ ®å 4: Quy tr×nh c«ng nghÖ SX b¸nh quÕ trªn d©y chuyÒn Indonesia. Xay ®-êng, ®ç xanh, th¾ng dÞch Caramen Thµnh phÈm Vµo thïng C©n, s¶n xuÊt dÞch vá §ãng hép Nh©n kem chuyÓn ®Õn lß n-íng, b¬m nh©n §ãng gãi b¸nh quÕ C©n kiÓm tra s¶n phÈm b¸nh trÇn 7.2/ M« t¶ qu¸ tr×nh: - Cèm t-¬i: Cèm ®· ®-îc bµo chÕ thu mua tr-íc khi ®-a vµo sö dông ®Òu ®-îc kiÓm tra theo c¸c tiªu chuÈn kü thuËt c¬ së. - Cho cèm, ®-êng, c¸c s¶n phÈm kh¸c vµo m¸y nhµo trén vµ c« quÊy. Sau ®ã thu ®-îc s¶n phÈm th¹ch nha ®· qua chÕ biÕn sau ®ã ®Ó nguéi cho vµo m¸y c¾t thµnh tõng viªn. TiÕn hµnh cuén kÑo, ®ãng tói. Qua s¬ ®å ta thÊy quy tr×nh s¶n xuÊt mçi mÆt hµng lµ kh¸c nhau nh-ng lu«n theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh. §Ó d©y chuyÒn s¶n xuÊt thùc hiÖn liªn tôc, cã hiÖu qu¶, ë mçi c«ng ®o¹n ®Òu ®-îc bè trÝ sè l-îng c«ng nh©n hîp lý, thùc hiÖn ®óng nhiÖm vô ®-îc giao râ rµng. Sau mçi ca lµm viÖc, c«ng nh©n c«ng nghÖ, c«ng nh©n phô trî ®Òu ph¶i kiÓm tra l¹i qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp trong ph¹m vi ®¶m nhiÖm. V× vËy, nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi c«ng nh©n rÊt kh¾t khe, kh«ng nh÷ng ®¶m nhiÖm c«ng viÖc ®-îc giao mµ cßn cã kh¶ n¨ng tÝnh to¸n, ph¸t hiÖn vµ xö lý kÞp thêi nh÷ng trôc trÆc cña m¸y mãc thiÕt bÞ. Cã nhvËy th× sù kÕt hîp gi÷a con ng-êi vµ m¸y mãc míi ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm. Ii. hÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l-îng s¶n phÈm t¹i c«ng ty. ChÊt l-îng cña mét s¶n phÈm ®-îc ®¸nh gi¸ qua mét hÖ thèng chØ tiªu chÊt l-îng. Cô thÓ cho tõng lo¹i s¶n phÈm hÖ thèng ®ã ®-îc doanh nghiÖp x©y dùng theo tiªu chuÈn ®Æt ra cña tõng ngµnh vµ ®-îc trung t©m ®o l-êng s¶n phÈm nhµ n-íc phª duyÖt vµ cho phÐp s¶n xuÊt. §Ó ®¸nh gi¸ chÊt l-îng s¶n phÈm cã ®¹t tiªu chuÈn chÊt l-îng hay kh«ng ng-êi ta ph¶i dùa vµo hÖ thèng chØ tiªu chÊt l-îng s¶n phÈm ®· ®¨ng ký ®ã. §èi víi b¸nh kÑo lµ hµng thùc phÈm tiªu dïng ngay nªn viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l-îng ph¶i dùa trªn c¸c chØ tiªu lý, ho¸, chØ tiªu vi sinh. Ngoµi ra cßn dùa vµo chØ 14 LuËn v¨n tèt nghiÖp tiªu c¶m quan ®Ó ®¸nh gi¸. NÕu tÊt c¶ c¸c chØ tiªu ®ã ®Òu ®¹t yªu cÇu th× b¸nh kÑo míi ®-îc coi lµ ®¹t yªu cÇu chÊt l-îng. C«ng ty Cæ phÇn H÷u NghÞ dùa trªn t×nh h×nh nghiªn cøu thÞ tr-êng, nghiªn cøu së thÝch cña ng-êi tiªu dïng ®ång thêi dùa vµo t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu, tr×nh ®é c«ng nh©n vµ ®Æc biÖt dùa vµo chØ tiªu chÊt l-îng nhµ n-íc ®Ó x©y dùng hÖ thèng chØ tiªu chÊt l-îng cô thÓ cho C«ng ty m×nh. ChØ tiªu chung cho c¸c lo¹i b¸nh, kÑo (B¶ng sè 9,10 trang bªn). Ngoµi ra ®Ó ®¸nh gi¸ ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn chÊt l-îng gi÷a c¸c bé phËn, C«ng ty cßn ®-a ra c¸c chØ tiªu so s¸nh chñ yÕu sau: - Tû lÖ sai háng ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh sai háng trong s¶n xuÊt. Tû lÖ sai háng (theo hiÖn vËt) Sè l-îng s¶n phÈm sai háng = x 100 Tæng sè s¶n phÈm s¶n xuÊt Tû lÖ sai háng (theo gi¸ trÞ) Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm háng = x 100 Tæng gi¸ thµnh c«ng x-ëng cña SPSX Trong qu¶n lý chÊt l-îng s¶n phÈm, cßn dïng chØ tiªu: Tû lÖ ®¹t chÊt l-îng Sè s¶n phÈm ®¹t chÊt l-îng = Tæng sè s¶n phÈm N©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm dÉn tíi t¨ng lîi nhuËn (S¬ ®å biÓu diÔn quan hÖ gi÷a chÊt l-îng víi lîi nhuËn – S¬ ®å 5 trang bªn) III. t×nh h×nh c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l-îng s¶n phÈm t¹i c«ng ty. 1. Ph©n c«ng chøc danh vµ nhiÖm vô: §Ó qu¶n lý chÊt l-îng mét c¸ch toµn diÖn nh»m ®¹t ®-îc chÊt l-îng s¶n phÈm cao th× vÊn ®Ò chÊt l-îng ph¶i ®-îc c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty hiÓu mét c¸ch thÊu ®¸o, ý thøc tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l-îng ph¶i ®-îc mäi ng-êi thÊm nhuÇn. V× vËy tr¸ch nhiÖm ph¶i ®-îc x¸c ®Þnh râ rµng cho tõng phßng, ban c¸ nh©n nh-: gi¸m ®èc, c¸c phßng ban chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tæ tr-ëng s¶n xuÊt, c«ng nh©n vµ cña tõng ®¹i lý nh- sau: 15 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Gi¸m ®èc C«ng ty: Cã tr¸ch nhiÖm x¸c ®Þnh thÞ tr-êng cña C«ng ty sÏ tham gia vµ lo¹i s¶n phÈm mµ C«ng ty cÇn tiªu thô th«ng qua viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu kinh doanh vµ chiÕn l-îc ph¸t triÓn. Gi¸m ®èc lµ ng-êi quyÕt ®Þnh cuèi cïng vÒ møc chÊt l-îng cÇn ®¹t trong thiÕt kÕ s¶n phÈm vµ møc ®é cam kÕt vÒ qu¶n lý chÊt l-îng cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®-îc chÊt l-îng ®ã. Sau ®ã l·nh ®¹o c¸c bé phËn chøc n¨ng trong toµn C«ng ty cïng nhau cam kÕt thùc hiÖn qu¶n lý chÊt l-îng. - C¸c phßng ban chøc n¨ng: Cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch do gi¸m ®èc ®Æt ra. C¸n bé qu¶n lý ë cÊp nµy cÇn tËp trung vµo viÖc thiÕt kÕ vµ kiÓm tra qu¸ tr×nh s¶n xuÊt sao cho phï hîp víi c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña viÖc thiÕt kÕ. Nh- vËy c¸c phßng ban chøc n¨ng cã tr¸ch nhiÖm thiÕt kÕ vµ thùc hiÖn hiÖu qu¶ ch-¬ng tr×nh qu¶n lý chÊt l-îng, nh»m ®¸p øng c¸c ®Æc tÝnh sö dông cña s¶n phÈm. - NhiÖm vô cña tæ tr-ëng s¶n xuÊt: §iÒu khiÓn vµ kiÓm tra c¸c c«ng nh©n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Tæ tr-ëng s¶n xuÊt còng lµ ng-êi cã tr¸ch nhiÖm nhËn d¹ng vµ t×m gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò chÊt l-îng, phèi hîp c¸c phßng ban kh¸c ®Ó söa ch÷a vµ c¶i tiÕn quy tr×nh s¶n xuÊt. - C«ng nh©n: Cã vai trß trùc tiÕp trong viÖc tham gia thùc hiÖn chÊt l-îng s¶n phÈm. C«ng ty nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng nh©n ph¸t huy ý thøc tù gi¸c, tr¸nh t×nh tr¹ng c¨ng th¼ng vÒ tr¸ch nhiÖm, v× tiÒn l-¬ng cña m×nh mµ cø ph¶i cè g¾ng hoµn thiÖn tèt c«ng viÖc vµ kÕt qu¶ cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng bu«ng xu«i, ch¸n n¶n mµ ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm. - Tr¸ch nhiÖm cña ®¹i lý: Cã nhiÒu tr-êng hîp kh¸ch hµng khiÕu n¹i vÒ sù xuèng cÊp cña chÊt l-îng s¶n phÈm mµ nguyªn nh©n lµ do c¸c ®¹i lý, ng-êi b¸n bu«n kh«ng cã chÕ ®é b¶o qu¶n theo yªu cÇu khi mua b¸nh kÑo cña C«ng ty ®Ó b¸n bu«n vµ b¸n lÎ. V× vËy, C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p b¶o qu¶n ®èi víi s¶n phÈm cña m×nh khi giao cho kh¸ch hµng lµ ®¹i lý, cöa hµng…®Ó ®¶m b¶o chÊt l-îng. Khi ký kÕt hîp ®ång mua b¸n C«ng ty cÇn bæ sung c¸c ®iÒu kho¶n vÒ tr¸ch nhiÖm ®èi víi khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm do c¸c ®¬n vÞ ®ã b¸n ra. 2. ChÝnh s¸ch vÒ chÊt l-îng cña C«ng ty: Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, bÊt cø C«ng ty nµo còng ®Òu cã nh÷ng ý ®å, xu h-íng theo nguyªn t¾c nµo ®ã ®Ó tiÕn hµnh c«ng viÖc cña m×nh. ý ®å vµ ®Þnh h-íng chung vÒ chÊt l-îng cña mét sè tæ chøc do l·nh ®¹o cao nhÊt ®Ò ra chÝnh lµ chÝnh s¸ch chÊt l-îng. Cã ®-îc chÝnh s¸ch chÊt l-îng ®óng ®¾n, l·nh ®¹o 16 LuËn v¨n tèt nghiÖp C«ng ty cã thÓ x©y dùng ®-îc chÝnh s¸ch chÊt l-îng thÝch hîp, thùc hiÖn c¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n lý tiªn tiÕn, nhÊt qu¸n trong C«ng ty, t¹o lËp phong trµo quÇn chóng lµm chÊt l-îng, s¸ng t¹o t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp nh»m n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm cña m×nh. Nªn néi dung chÝnh s¸ch chÊt l-îng cña C«ng ty ®· ®-îc ®Ò ra nh- sau: Môc tiªu chÝnh s¸ch: + ChÝnh s¸ch m« t¶ thùc tr¹ng cña C«ng ty vÒ c«ng nghÖ, nh©n lùc, vèn, nguyªn liÖu, thùc tr¹ng chÊt l-îng s¶n phÈm cña C«ng ty. Tõ ®ã ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ ®-a ra chØ tiªu phÊn ®Êu 100% s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn. + ChÝnh s¸ch chÊt l-îng dù ®o¸n t×nh h×nh thÞ tr-êng vµ tÝnh cÊp b¸ch cña c«ng t¸c chÊt l-îng ®èi víi sù sèng cßn cña C«ng ty. + §¶m b¶o chÊt l-îng lµ nhiÖm vô cña tõng c¸ nh©n ®¬n vÞ, phßng ban. Néi dung cña chÝnh s¸ch chÊt l-îng mµ C«ng ty cã thÓ ¸p dông: + C«ng ty cam kÕt thi hµnh mét chÝnh s¸ch chÊt l-îng ®¶m b¶o cho s¶n phÈm cña m×nh lu«n ®¸p øng ®-îc víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. + C«ng ty cã ý ®Þnh sÏ trë thµnh ng-êi dÉn ®Çu vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng trong n-íc vµ tiÕp tôc duy tr× nã. + C«ng ty t¸n thµnh quan ®iÓm hîp t¸c víi kh¸ch hµng vµ bªn cung øng ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®ã vµ kh«ng ngõng phÊn ®Êu ®Ó c¶i tiÕn chÊt l-îng. + Toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty cã sù cam kÕt tÝch cùc vÒ mÆt chÊt l-îng ®Æc biÖt lµ sù cam kÕt cña ban l·nh ®¹o cao nhÊt, cã sù ®¸p øng nhanh chãng vµ hiÖu qu¶ ®Ó ®¹t ®-îc nh÷ng tiªu chuÈn c«ng t¸c mµ C«ng ty mong chê ë hä. 3. C¸c b-íc tiªu chuÈn kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm cña C«ng ty: ChÊt l-îng s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng yÕu tè gióp c¸c doanh nghiÖp ®øng v÷ng trong c¹nh tranh. NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña chiÕn l-îc s¶n phÈm C«ng ty lu«n ®Ò cao c«ng t¸c qu¶n lý chiÕn l-îc s¶n phÈm trong mäi ho¹t ®éng cña m×nh. §Ó ®¶m b¶o chÊt l-îng C«ng ty ®· tæ chøc mét m¹ng l-íi kiÓm tra thèng nhÊt tõ C«ng ty cho ®Õn xÝ nghiÖp c¬ së theo chÕ ®é “ 5 kiÓm” : (S¬ ®å 6 trang bªn ) - C¸ nh©n tù kiÓm tra - Tæ s¶n xuÊt tù kiÓm tra - Ca s¶n xuÊt tù kiÓm tra - Ph©n x-ëng tù kiÓm tra 17 LuËn v¨n tèt nghiÖp - C«ng ty kiÓm tra vµ cho xuÊt x-ëng. Nguyªn t¾c kiÓm tra cña C«ng ty ®-îc thùc hiÖn dùa trªn viÖc lÊy x¸c suÊt c¸c mÉu trªn d©y chuyÒn cña tõng l« s¶n phÈm hay nguyªn liÖu tr-íc khi mua vÒ hoÆc chuÈn bÞ nhËp kho. Tuú thuéc vµo ®é lín cña tõng l« s¶n phÈm hay khèi l-îng nguyªn vËt liÖu ®Ó lÊy mÉu. Sau ®ã c¸c mÉu nµy ®-îc chuyÓn ®Õn phßng kiÓm tra chÊt l-îng ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸. C¸n bé kiÓm tra chÊt l-îng ghi râ ngµy s¶n xuÊt, ngµy nhËp, ca s¶n xuÊt trªn mçi mÉu ®Ó tiÖn theo dâi, ®èi chiÕu vµ quy tr¸ch nhiÖm cho bé phËn thùc hiÖn. KiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm lµ kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nhÊt lµ s¶n phÈm thùc phÈm cña C«ng ty. NÕu chØ ph¸t hiÖn ra s¶n phÈm cuèi cïng bÞ háng th× thiÖt h¹i rÊt lín. V× vËy C«ng ty ®· x©y dùng kÕ ho¹ch theo dâi, kiÓm tra ngay tõ kh©u ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, theo dâi tõng c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. V× vËy, qu¸ tr×nh kiÓm tra ®-îc thùc hiÖn qua c¸c kh©u: 3.1. KiÓm tra chÊt l-îng trong kh©u thiÕt kÕ s¶n phÈm Kh©u thiÕt kÕ s¶n phÈm ®-îc ®iÒu hµnh theo c¸c b-íc: - C«ng ty cã ®éi ngò nh©n viªn lµm c«ng t¸c thÞ tr-êng rÊt n¨ng ®éng, ®-îc ®µo t¹o bµi b¶n, yªu nghÒ: Nhãm nh©n viªn nµy cã tr¸ch nhiÖm thu thËp th«ng tin trªn thÞ tr-êng nh»m n¾m b¾t ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña C«ng ty vµ ®èi thñ c¹nh tranh ®ång thêi nghiªn cøu thÞ hiÕu, ®Æc ®iÓm tiªu dïng cña kh¸ch hµng. - Nghiªn cøu thiÕt kÕ s¶n phÈm: ChÕ thö tõ quy m« nhá ®Õn quy m« trung b×nh sau ®ã ®Õn s¶n xuÊt ë quy m« lín. ChÕ thö b»ng nhiÒu ph-¬ng ph¸p dùa trªn c¸c tiªu chuÈn mµ C«ng ty ®· ¸p dông. 3.2. KiÓm tra chÊt l-îng trong kh©u cung øng Nh÷ng th«ng tin vÒ sè l-îng vµ chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu sÏ ®-îc cung cÊp cho phßng kinh doanh. Phßng kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm t×m ®èi t¸c, tho¶ thuËn vµ ký hîp ®ång mua nguyªn liÖu theo ®óng thµnh phÇn sè l-îng vµ chØ tiªu chÊt l-îng. Bé phËn kiÓm tra chÊt l-îng cã tr¸ch nhiÖm ghi sè ngµy s¶n xuÊt, ngµy nhËp ca s¶n xuÊt trªn mçi mÉu ®Ó tiÖn theo dâi, ®èi chiÕu vµ quy tr¸ch nhiÖm cho bé phËn thùc hiÖn, kiÓm tra kh©u cung øng. 18 LuËn v¨n tèt nghiÖp §Ó ®¶m b¶o cho nhËp hµng ®óng yªu cÇu chÊt l-îng, bé phËn kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm vµ bé phËn nghiªn cøu s¶n phÈm ®Òu kiÓm tra qua b-íc ph©n tÝch nguyªn liÖu vµ nÊu thö s¶n phÈm tr-íc khi nhËp l« hµng. C«ng ty cã biÖn ph¸p kÕt hîp víi nhµ cung øng nh- sau: - C«ng ty yªu cÇu bªn cung øng göi mÉu giíi thiÖu s¶n phÈm vµ c¸c th«ng tin vÒ ®Æc tÝnh s¶n phÈm kÌm theo. - Bé phËn thÝ nghiÖm thö mÉu trªn s¶n phÈm cña b¸nh kÑo. - Bé phËn kiÓm tra chÊt l-îng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - NÕu NVL ®¹t yªu cÇu c¶ hai vÒ chØ tiªu lý ho¸ vµ s¶n phÈm nÊu thö, bé phËn kiÓm tra sÏ chuyÓn yªu cÇu sang bé phËn kinh doanh. - Phßng kinh doanh xem xÐt gi¸ c¶, c¸c ph-¬ng thøc mua nhËp vµ lùa chän nhµ cung cÊp. Trong qu¸ tr×nh giao hµng bªn cung øng kh«ng giao ®óng víi chÊt l-îng nguyªn vËt liÖu ®· göi mÉu, c¸n bé kiÓm tra chÊt l-îng cã quyÒn kh«ng cho phÐp nhËp kho l« hµng ®ã. Trong qu¸ t×nh b¶o qu¶n l-u kho nguyªn vËt liÖu còng th-êng xuyªn ®-îc kiÓm tra ®Ó tr¸nh cã sù xuèng cÊp vÒ chÊt l-îng, ®ång thêi kiÓm tra kho tõng, thïng chøa…®Ó ®¶m b¶o chÊt l-îng tr-íc khi ®-a vµo s¶n xuÊt. 3.3. KiÓm tra chÊt l-îng kh©u s¶n xuÊt §Ó cã ®-îc s¶n phÈm chÊt l-îng cao, ®ßi hái ng-êi trùc tiÕp kiÓm tra, nh©n viªn kü thuËt ph¶i cã kinh nghiÖm v÷ng ch¾c, thùc hiÖn kiÓm tra ®óng yªu cÇu, ®óng c«ng thøc. Bé phËn kiÓm tra chÊt l-îng cö nh©n viªn xuèng c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt vµ cïng c¸n bé kü thuËt theo dâi vµ kiÓm tra chÊt l-îng ë c¸c c«ng ®o¹n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph¸t hiÖn nh÷ng trôc trÆc kü thuËt nh»m h¹n chÕ phÕ phÈm ë møc tèi ®a. Môc tiªu cña kh©u kiÓm tra trong s¶n xuÊt lµ: Ph¸t hiÖn sím ng¨n ngõa nh÷ng sai sãt vµ kÞp thêi xö lý ngay trªn d©y chuyÒn, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i ®-îc tiÕn hµnh nhËp kho, d¸n m¸c ®¶m b¶o ®óng quy ®Þnh. 3.4. KiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm NhËn viªn kiÓm tra chÊt l-îng lÊy mÉu x¸c suÊt tõng lo¹i b¸nh kÑo theo ca cña tõng ngµy s¶n xuÊt ®Ó theo dâi chÊt l-îng s¶n phÈm cña C«ng ty. C¸c mÉu nµy ®-îc kiÓm tra theo c¸c chØ tiªu c¶m quan, lý, ho¸ vµ vÖ sinh thùc phÈm. C¸c 19 LuËn v¨n tèt nghiÖp chuyªn gia ®¸nh gi¸ c¶m quan dùa trªn chØ tiªu (kÑp cã vu«ng kh«ng, b¸nh cã râ h×nh kh«ng, träng l-îng viªn kÑo, b¸nh cã ®óng kh«ng? tr¹ng th¸i, mïi vÞ, mµu s¾c…). Sau ®ã cho ®iÓm vµ ghi vµo sæ ®Ó theo dâi. S¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn chÊt l-îng vµ ng-êi thùc hiÖn s¶n phÈm ®ã sÏ ®-îc th-ëng hay ng-îc l¹i. Sau ®ã c¸c mÉu sÏ ®-îc ph©n tÝch theo c¸c chØ tiªu lý ho¸, vÖ sinh thùc phÈm nh- quy ®Þnh trong tiªu chuÈn. S¶n phÈm s¶n xuÊt xong ®ñ tiªu chuÈn sÏ ®-îc b¶o qu¶n trong c¸c thïng cacton. Tr-íc khi xuÊt x-ëng, s¶n phÈm ®-îc kiÓm tra lÇn n÷a ®Ó ®¶m b¶o s¶n phÈm ®Õn tay ng-êi tiªu dïng cã chÊt l-îng. 3.5. KiÓm tra chÊt l-îng trong kh©u b¶o qu¶n MÆc dï trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y sè l-îng b¸nh kÑo tån ®äng Ýt, nh-ng do tÝnh chÊt thêi vô nªn kho¶ng thêi gian tr-íc tÕt nguyªn ®¸n, tÕt trung thu…cÇn cã nhiÒu b¸nh kÑo tiªu thô phôc vô cho nhu cÇu tiªu thô cña thÞ tr-êng. C«ng ty ph¶i tËp trung s¶n xuÊt nªn kh©u b¶o qu¶n, qu¶n lý s¶n phÈm kh«ng kÐm phÇn quan träng. Ngoµi viÖc ®¸p øng nhu cÇu nhµ kho th«ng tho¸ng, c¸ch xa mÆt ®Êt, xa t-êng th× c«ng t¸c qu¶n lý s¶n phÈm cÇn t×m biÖn ph¸p s¾p xÕp hîp lý, c¸c hép b¸nh kÑo ®-îc xÕp thµnh hµng nèi kh«ng chång chÊt lªn nhau qu¸ nhiÒu ®Ó ®¶m b¶o b¸nh kÑo kh«ng dËp n¸t. §Ó ®¶m b¶o kh©u nµy bé phËn kiÓm tra chÊt l-îng cã nhiÖm vô: - Th-êng xuyªn xuèng c¸c kho chøa thµnh phÈm ®Ó kiÓm tra ®é th«ng tho¸ng, c¸ch s¾p xÕp thµnh phÈm trong kho ®· ®óng yªu cÇu kü thuËt hay ch-a. - KÞp thêi xö lý ngay nh÷ng vÊn ®Ò vi ph¹m kü thuËt trong kh©u b¶o qu¶n nguyªn liÖu vµ thµnh phÈm. Nh- vËy, víi môc tiªu ®¶m b¶o ®óng tiªu chuÈn chÊt l-îng ®Ò ra trong ®ã bao gåm: - §¶m b¶o s¶n phÈm ®¹t ®ñ c¸c tiªu chuÈn chÊt l-îng nh- ®· x©y dùng vµ ®¨ng ký víi Tæng côc Tiªu chuÈn §o l-êng chÊt l-îng (chØ tiªu lý ho¸ vµ c¶m quan). - §¶m b¶o s¶n phÈm ®¹t an toµn vÖ sinh thùc phÈm. - S¶n phÈm ®-îc bao gãi trong c¸c bao b× thùc phÈm, ®¶m b¶o ®Ñp, bÒn, tiÖn lîi vµ hÊp dÉn ng-êi tiªu dïng. 20
- Xem thêm -