Tài liệu Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty lg - meca

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 21 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lêi nãi ®Çu Trong tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo trong nÒn kinh tÕ quèc d©n th× c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. §iÒu ®o¸ chøng tá r»ng chØ cã tiªu thô s¶n phÈm th× c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp míi cã thÓ diÔn ra mét c¸ch liªn tôc, ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp thùc hiÖn ®îc c¸c chØ tiªu cña ho¹t ®éng s¶n suÊt kinh doanh, ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn thÞ trêng vèn ®Çy tÝnh c¹nh tranh. Ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng díi sù qu¶n lý cña nhµ níc mçi mét doanh nhiÖp ®Òu trë thµnh mét chñ thÓ kinh tÕ cña qu¸ tr×nh tiªu dïng. NÕu kh«ng cã qu¸ tr×nh lu th«ng th× kh«ng cã qu¸ tr×nh tiªu dïng vµ kh«ng cã qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. MÆt kh¸c m«i trêng kinh doanh mµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng lu«n biÕn ®éng kh«ng ngõng, thÞ trêng lu«n vËn ®éng theo nh÷ng qui luËt vèn cã cña nã, do vËy doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t ®îc xu thÕ vËn ®éng cña thÞ trêg, ®a ra c¸c chiÕn lîc, quyÕt ®Þnh s¶n suÊt kinh doanh phï hîp víi sù thay ®æi cña thÞ trêng nãi riªng vµ m«i trêng kinh do¸nh nãi chung. Th× doanh nhiÖp míi cã c¬ héi thµnh c«ng trong lÜnh vùc kinh doanh cña m×nh. Cung víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng cã nhiÖm vô s¶n suÊt ra s¶n phÈm mµ cßn cã nhiÖm vô tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm ®ã. Tiªu thô s¶n phÈm lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Mét doanh ghiÖp chØ cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng nÕu hä b¸m s¸t vµ thÝch øng ®îc víi mäi sù thay ®æi cña thÞ trêng vµ cã tr¸ch nhiÖm ®Õn cïng víi s¶n phÈm cña m×nh kÓ c¶ khi s¶n phÈm ®ã ®ang ®îc ngêi tiªu dïng sö dông. V× thÕ chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm lµ mét bé phËn hîp thµnh v« cïng quan träng trong chiÕn lîc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh»m gióp cho doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c môc tiªu c¬ b¶n cña s¶n xuÊt kinh doanh lµ : S¶n xuÊt ra s¶n phÈm g× ? Sn¶ xuÊt nh thÕ nµo ? B¸n cho ai ? Khi nµo ? §Ó mét mÆt t¨ng cêng ®îc thÕ vµ lùc cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng, mÆt kh¸c cã thÓ gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ vËn dông tíi møc tèi ®a c¸c u thÕ vÒ trÝ tuÖ vµ nguån lùc cña m×nh, h¹n chÕ rñi ro nh»m ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i trong doanh nghiÖp. §iÒu nµy sÏ ®¶m b¶o cho sù lín m¹nh cña doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy c«ng t¸c chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm ®îc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n sÏ lµ tiÒn ®Ò gióp cho doanh nghiÖp cã ®îc nh÷ng chÝnh 1s¸ch, c¸ch øng xö phï hîp vµ nh¹y bÐn.Nh»m giµnh ®îc u thÕ so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, t¨ng thÞ phÇn cña m×nh. ChÝnh v× lÏ ®ã trong thêi gian thùc tËp t¹i ®©y t«i ®· chän ®Ò tµi “ Mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm o tæ hîp t¸c c¬ kim khÝ Hång Hµ “ lµ ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh. Chuyªn ®Ò nµy ®îc x©y dùng dùa trªn c¸c kiÕn thøc mµ em ®· ®îc häc vµ tham kh¶o trong nhµ trßng, cïng víi c¸c sè liÖu thùc tÕ cña tæ hîp t¸c Hång Hµ. Em thu thËp ®îc trong qu¸ tr×nh thùc tËp ë tæ hîp, bµi luËn v¨n ®îc tiÕn hµnh víi c¸c ph¬ng ph¸p so s¸nh, ph¬ng ph¸p thèng kª, ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp. ®ång thêi qua ®©y em xin bµy tá sù biÕt ¬n s©u s¾c tíi c¸c thÇy c« gi¸o trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp vµ ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o ®· tËn t×nh gióp ®ì em trong thêi gian thùc tËp vµ lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. Néi dung chuyªn ®Ò nµy gåm 3 ch¬ng : - Ch¬ng 1 : §Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm-YÕu tè sèng cßn ®èi víi doanh nghiÖp 1 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Ch¬ng 2 : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña tæ hîp t¸c Hång Hµ. - Ch¬ng 3 : Mét sè biÖn ph¸p nh»m t¨ng cêng c«ng t¸c tiªu thô s¶n. - PhÇn kÕt luËn. - Tµi liÖu tham kh¶o 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÇn I §Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm - yÕu tè sèng cßn ®èi víi doanh nghiÖp I. ThÞ trêng vµ tiªu thô s¶n phÈm: 1. Quan niÖm vÒ thÞ trêng. a. Nh÷ng kh¸i niÖm truyÒn thèng: Tõ l©u ngêi ta ®· kh¸ quen thuéc víi nh÷ng kinh nghiÖm thÞ trêng nh: - ThÞ trêng: Lµ ®Þa ®iÓm diÔn ra trao ®æi, lµ n¬i tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng mua b¸n. - ThÞ trêng (theo M¸c): Lµ kh©u lu th«ng, mét trong 3 kh©u cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. - ThÞ trêng (theo Samuelson): ThÞ trêng lµ qu¸ tr×nh, trong ®ã ngêi mua, ngêi b¸n t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ c¶ vµ sè lîng hµng ho¸ giao dÞch. - ThÞ trêng lµ tæng thÓ c¸c mèi quan hÖ trong lÜnh vùc trao ®æi, th«ng qua ®ã ngêi lao ®éng kÕt tinh kh«ng hµng ho¸ ®îc x· héi thõa nhËn. b. Kh¸i niÖm thÞ trêng theo quan ®iÓm Marketing. ThÞ trêng lµ tæng thÓ nh÷ng ngêi mua s¶n phÈm, dÞch, gåm nh÷ng ngêi mua hiÖn t¹i vµ tiÒm n¨ng. Nh vËy theo Marketing thÞ trêng chØ híng vµo ngêi mua (nhÊn m¹nh kh©u tiªu thô) chø kh«ng ph¶i ngêi b¸n, còng kh«ng ph¶i ®Þa ®iÓm hay lÜnh vùc nh c¸c kh¸i niÖm truyÒn thèng. ThÞ trêng ¸m chØ mét tæng thÓ nh÷ng ngêi mua vµ tiªu dïng s¶n phÈm, hä cã nhu cÇu vÒ s¶n phÈm vµ cÇn ph¶i ®îc tho¶ m·n. Tõ ®ã Marketing l¹i nhÊn m¹nh mét sè thÞ trêng cô thÓ nh: - ThÞ trêng hiÖn t¹i: lµ thÞ trêng bao gåm nh÷ng ngêi ®ang tiªu thô s¶n phÈm. - ThÞ trêng tiÒm n¨ng: gåm nh÷ng ngêi chØ tiªu thô hµng cña ®èi thñ vµ chØ nh÷ng ngêi “kh«ng tiªu dïng t¬ng ®èi”, nghi· lµ cha tõng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. - ThÞ trêng lý thuyÕt: lµ thÞ trêng nãi chung trong c¶ hiÖn t¹i vµ trong t¬ng lai. §Ó ho¹ch ®Þnh chÊt lîng s¶n phÈm níi, doanh nghiÖp cÇn quan t©m tíi kh¸i niÖm thÞ trêng nµy. - ThÞ trêng thùc nghiÖm: lµ thÞ trêng b¸n thö s¶n phÈm míi tríc khi s¶n xuÊt hµng lo¹t vµ th¬ng m¹i ho¸ s¶n phÈm. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi ra cßn cã thÞ trêng ngêi b¸n, thÞ trêng môc tiªu, thÞ trêng ngêi mua, s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. 2. B¶n chÊt cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm - C¸c kh¸i niÖm vÒ tiªu thô s¶n phÈm: + Theo c¸ch nãi cña c¸c nhµ kinh tÕ chÝnh trÞ häc: Tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u lu th«ng hµng ho¸, lµ cÇu nèi trung gian gi÷a mét bªn lµ nhµ s¶n xuÊt vµ ph©n phèi vµ mét bªn lµ ngêi tiªu dïng. + Theo c¸ch nãi cña c¸c nhµ kinh tÕ häc: Tiªu thô s¶n phÈm lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. + XÐt theo qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm lµ b¸n s¶n phÈm trªn thÞ trêng ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ ë ®©y ddßi hái ph¶i cã ngêi b¸n ( ngêi s¶n xuÊt ) vµ ngêi mua lµ ( kh¸ch hµng ) vµ c¸c ho¹t ®éng nµy diÔn ra trªn thÞ trêng. S¶n phÈm hµng ho¸ chØ ®îc tiªu thô khi c«ng ty ®· nhËn ®îc tiÒn b¸n hµng hay ngêi mua ®· ch©ps nhËn tr¶ tiÒn sè hµng ho¸ ®ã cña c«ng ty. ChØ trong tiªu thô, tÝnh chÊt h÷u Ých cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, sù phï hîp nhu cÇu ®èi víi x· héi ( s¶n xuÊt vµ tiªu dïng) míi ®îc x¸c ®Þnh hoµn toµn hay nãi c¸ch kh¸c s¶n phÈm ®îc tiªu thô xong míi ®îc coi lµ cã gi¸ trÞ sö dông hoµn toµn. - Thùc chÊt cña tiªu thô s¶n phÈm lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c gi¸ trÞ trong s¶n xuÊt kinh doanh. + Bëi v× trong kinh doanh lµ viÖc thùc hiÖn mét sè hoÆc toµn bé c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hoÆc c«ng nghiÖp thùc hiÖn dÞch vô trªn thÞ trêng nh»m môc ®Ých kiÕm lêi. PhÇn tiªu thô s¶n phÈm lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, nã thùc hiÖn vèn gi¸ trÞ hiÖn vËt chuyÓn thµnh vèn tiÒn tÖ th«ng qua viÖc mua b¸n hµng ho¸ trªn thÞ trêng. + Tiªu thô s¶n phÈm lµ mét kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nã thùc hiÖn mèi quan hÖ: + Gi÷a ngêi s¶n xuÊt víi s¶n xuÊt. + Gi÷a ngêi s¶n xuÊt víi ngêi tiªu dïng. Trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt, nÕu kh©u tiªu thô s¶n phÈm kh«ng thùc hiÖn tèt sÏ lµm cho s¶n phÈm bÞ ngõng trÖ. + V× thùc hiÖn gi¸ trÞ s¶n phÈm trªn thÞ trêng nªn kh©u tiªu thô s¶n phÈm sÏ bÞ t¸c ®éng trùc tiÕp cña quy luËt thÞ trêng, quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt cung cÇu... cßn c¸c quy luËt thÞ trêng t¸c ®éng vµo kh©u s¶n xuÊt, ngêi s¶n xuÊt th«ng qua ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm. MÆt kh¸c chÊt lîng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ th¬ng m¹i phôc vô kh¸ch hµng doanh nghiÖp dÞch vô... 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 QuyÕt ®Þnh chÊt lîng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt hoÆc chuÈn bÞ s¶n phÈm hµnh ho¸ tríc khi tiªu thô, v× nÕu chØ xÐt mét c¸ch trùc diÖn ho¹t ®éng b¸n hµng chØ cã thÓ ®îc tiÕn hµnh sau khi bé ph©n s¶n xuÊt ®· s¶n xuÊt xong s¶n phÈm, nªn tríc ®©y ngêi ta hay quan niÖm ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®i tríc ho¹t ®éng tiªu thô. Tõ thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh, qu¶n trÞ kinh doanh hiÖn ®¹i cho r»ng c«ng t¸c nghiªn cøu ®iÒu tra tiªu thô s¶n phÈm ph¶i ®îc ®Æt ra tríc khi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, nªn ho¹t ®éng tiªu thô ph¶i ®øng tríc ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt mét chiÕn lîc t¬ng ®èi phï hîp víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn thÞ trêng, vµ thÓ hiÖn ®Çy ®ñ tÝnh chÊt ®éng vµ tÊn c«ng, sÏ lµ c¬ së ®¶m b¶o cho mét chiÕn lîc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ thiÕt bÞ m¸y mãc x©y dùng vµ ®µo t¹o mét ®éi ngò c¸n bé phï hîp nghiªn cøu sö dông m¸y mãc vµ c«ng nghÖ míi, vËt liÖu thay thÕ míi... kinh doanh thiÕu sù ®óng ®¾n cã tÝnh ®Þnh híng chiÕn lîc kh«ng ®óng ®¾n cña s¶n phÈm, xÏ dÉn ®Õn viÖc ®Çu t s¶n xuÊt tiªu thô kh«ng cã ®Ých, hoÆc nh»m sai môc ®Ých, c¶ hai trêng hîp nµy ®Òu dÉn ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng cã hiÖu qu¶ vµ xÈy ra thÊt b¹i. Víi kho¶ng thêi gian trung vµ ng¾n mét kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ ®óng ®¾n, lu«n lu«n lµ c¬ së ®Ó cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt thÝch hîp vµ ngîc l¹i. NÕu kÕ ho¹ch thµnh phè hµng ho¸ kh«ng phï hîp víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña thÞ trêng sÏ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kh¶ n¨ng tiÕn ®é s¶n xuÊt. Trong thùc tÕ tæ chøc kinh doanh nhÞp ®é còng nh diÔn biÕn cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo nhÞp ®é vµ c¸c diÔn biÕn cña doanh nghiÖp trong ho¹t ®«ng tiªu thô s¶n phÈm lµ nh©n tè cùc kú quan träng quyÕt ®Þnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc chuÈn bÞ hµng ho¸ dÞch vô. S¶n xuÊt kh«ng quyÕt ®Þnh tiªu thô mµ ngîc l¹i tiªu thô quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt. - Kh¸i niÖm tiªu thô mét c¸ch chung nhÊt lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn mét gi¸ trÞ hµng ho¸, qua tiªu thô hµng ho¸ chuyÓn tõ h×nh th¸i hiÖn vËt sang h×nh th¸i tiÒn tÖ. + Tiªu thô lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña vßng chu chuyÓn vèn quay vßng doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. S¶n phÈm hµng ho¸ chØ ®îc coi lµ tiªu thô khi doanh nghiÖp ®· nhËn ®îc tiÒn b¸n. Nãi chung sù cÇn thiÕt vÒ tiªu thô s¶n phÈm lµ môc tiªu cÇn b¸n hÕt s¶n phÈm ®· ®îc s¶n xuÊt víi doanh thu tèi ®a vµ chi phÝ cho ho¹t ®éng kinh doanh tèi thiÓu víi môc tiªu ®ã trong qu¶n trÞ doanh nghiÖp hiÖn ®¹i vÒ tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ kh«ng ph¶i lµ ho¹t ®éng thô ®éng chê bé phËn s¶n xuÊt t¹o r¶an phÈm råi míi t×m c¸ch tiªu thô chóng mµ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cã nhiÖm vô nghiªn cøu thÞ trêng x¸c ®Þnh cÇu thÞ trêng vµ cÇu b¶n th©n cña doanh nghiÖp, trong thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp ®ang hoÆc sÏ cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ®Ó quyÕt ®Þnh ®Çu t, ph¶i ph¸t triÓn s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ kinh doanh tèi u. Chñ ®éng tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh qu¶ng c¸o cÇn thiÕt vµ nh»m giíi thiÖu c¸c kh¸ch hµng. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ó thùc hiÖn tèt c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô tiªu thô s¶n phÈm thêng ®îc tæ chøc thµnh c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu lµ ho¹t ®éng chuÈn bÞ bao gåm c«ng t¸c nghiªn cøu, c«ng t¸c qu¶ng c¸o, c«ng t¸c ®Èy m¹nh vµ ph¸t triÓn b¸n hµng, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng b¸n hµng vµ sù cÇn thiÕt sau ho¹t ®éng b¸n hµng. 3.Vai trß cña tiªu thô s¶n phÈm. - Tiªu thô s¶n phÈm cã mét vÞ trÝ rÊt quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. - Nã lµ mét trong 2 chøc n¨ng c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh lu th«ng hµng hãa trong x· héi. - Tiªu hô s¶n phÈm quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trªn thùc tÕ. Môc ®Ých cña doanh nghiÖp khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh lµ thu ®îc lîi nhuËn th«ng qua b¸n hµng. V× vËy kh©u tiªu thô ph¶i lµ kh©u quan träng nhÊt, nã chi phèi c¸c kh©u nghiÖp vô kh¸c còng nh ho¹t ®éng t¸i ®Çu t më réng. - Th«ng qua tiªu thô s¶n phÈm, tÝnh h÷u Ých cña s¶n phÈm míi ®îc x¸c ®Þnh hoµn toµn. - Tiªu thô s¶n phÈm gióp c¸c doanh nghiÖp n¾m b¾t ®îc nhu cÇu thÞ trêng, thÞ hiÕu kh¸ch hµng, tõ ®ã thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. - HÖ thèng tiªu thô s¶n phÈm tèt sÏ lµm gi¶m thÊp møc gi¸ c¶ cña hµng ho¸, thóc ®Èy nhanh tèc ®é chu chuyÓn hµng hãa, t¨ng vßng quay cña vèn, n©ng cao uy tÝn cña doanh nghiÖp. II. néi dung chñ yÕu cña c«ng t¸c tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp c«ng nghiÖp. 1. Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng: §Ó thµnh c«ng trªn th¬ng trêng, ®ßi hái bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo còn ph¶i thùc hiÖn c«ng t¸c nghiªn cøu, th¨m dß vµ x©m nhËp thÞ trêng cña doanhs nghiÖp nh»m môc tiªu nhËn biÕt vµ ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t kh¶ n¨ng x©m nhËp vÒ tiÒm n¨ng cña thÞ trêng ®Ó ®Þnh híng quyÕt ®Þnh lùa chän thÞ trêng tiÒm n¨ng vµ chiÕn lîc tiªu thô cña doanh nghiÖp. §©y lµ c«ng viÖc phøc t¹p vµ tèn kÐm v× vËy ph¶i tu©n thñ chÆt chÏ tõng bíc ®Ó tr¸nh sai lÇm vµ tèn kÐm v« Ých. Bíc 1: Tæ chøc thu thËp hîp lý c¸c nguån th«ng tin vÒ nhu cÇu cña thÞ trêng, c¸c th«ng sè ®ã bao gåm: §Þa ®iÓm, søc mua, søc b¸n, gi¸ c¶, yªu cÇu cña tõng lo¹i thÞ trêng, tõng lo¹i s¶n phÈm. §Ó x¸c ®Þnh híng kinh doanh míi, ph¸t huy ®îc lîi thÕ vèn, c¸c doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®îc lµ kh«ng thÓ ®¹t ®îc môc tiªu nÕu kh«ng thiÕt lËp ®îc tæ chøc th«ng tin kinh doanh cña m×nh. V× vËy, viÖc thu thËp ®Çy ®ñ th«ng tin lµ viÖc hÕt søc cÇn thiÕt, n¾m v÷ng ®Æc ®iÓm th«ng tin lµ c¬ së cho viÖc ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh ®óng ®¾n, lµ tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn kinh doanh cña doanh nghiÖp. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bíc 2: Ph©n tÝch vµ sö dông th«ng tin. Ph©n tÝch vµ xö lý ®óng th«ng tin ®Ó thu thËp ®îc vÒ nhu cÇu c¸c lo¹i thÞ trêng. Doanh nghiÖp ph¶i biÕt lùa chän nh÷ng th«ng tin ®¸ng tin cËy ®Ó tr¸nh sai lÇm khi ra quyÕt ®Þnh. ViÖc xö lý th«ng tin ph¶i ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi trªn c¸c th«ng tin cña doanh nghiÖp. Bíc 3: X¸c ®Þnh nhu cÇu thÞ trêng: X¸c ®Þnh nhu cÇu thÞ trêng mµ doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng ®¸p øng. Khi nhu cÇu thÞ trêng rÊt lín song doanh nghiÖp ph¶i biÕt lùa chän phï hîp víi kh¶ n¨ng cña m×nh. qua nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng ph¶i gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò sau: - Thêi gian cung cÊp hµng ho¸ ®óng dÞp. - X¸c ®Þnh dung lîng thÞ trêng. - S¶n xuÊt c¸i g×? ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm? - Gi¸ b×nh quan trªn thÞ trêng trong tõng thêi kú. - Nh÷ng yªu cÇu cña thÞ trêng vÒ hµng ho¸ nh: MÉu m·, chÊt lîng, ph¬ng thøc thanh to¸n, chÊt lîng, ph¬ng thøc thanh to¸n, vËn chuyÓn. - T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ®èi thñ c¹nh tranh vÒ n¨ng lùc s¶n xuÊt, chÊt lîng s¶n phÈm, thÞ trêng cña ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ trêng. - Doanh nghiÖp cÇn ®¹t bao nhiªu phÇn tr¨m thÞ phÇn trong thêi gian tíi. 2. X©y dùng kÕ ho¹h tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. a. Néi dung kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. ViÖc b¸n hµng nh»m tho¶ m·n mét hay mét sè môc tiªu sau: Th©m nhËp thÞ trêng míi, t¨ng s¶n lîng, tèi ®a ho¸ doanh thu, tèi ®a ho¸ lîi nhuËn hay b¸n hÕt hµng ø ®äng... C¸c môc tiªu ®ã ®îc lùa chän vµ cô thÓ ho¸ thµnh c¸c nhiÖm vô chñ yÕu sau: S¶n lîng b¸n: Cho thÊy tõng mÆt hµng vµ cho tÊt c¶ c¸c mÆt hµng, cho tõng kh¸ch hµng vµ cho tõng thêi kú kh¸c nhau, cho s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú vµ s¶n phÇm tån kho cuèi kú. Chi phÝ b¸n hµng, c¸c lo¹i chi phÝ lu th«ng bao gåm c¶ chi phÝ Marketting. Tæng møc l·i: TÝnh theo tõng mÆt hµng vµ tÝnh cho toµn bé c¸c mÆt hµng. TiÕn ®é tiªu thô s¶n phÈm: CÇn ho¹ch ®Þnh mét c¸ch chi tiÕt, cô thÓ vµ ph¶i ®îc tu©n thñ mét c¸ch nghiªm ngÆt bëi v× tiÕn ®é b¸n hµng cña doanh nghiÖp kh«ng chØ ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh b¸n hµng mµ cßn ¶nh hëng tíi tiÕn ®é s¶n xuÊt vµ tiÕn ®é cung øng. - §iÒu kiÖn liªn quan tíi tiªu thô s¶n phÈm: §Þa ®iÓm giao hµng, ph¬ng thøc thanh to¸n, ph¬ng thøc vËn chuyÓn, møc triÕt khÊu... tÊt c¶ ph¶i ®îc x¸c ®Þnh râ rµng trong ch¬ng tr×nh b¸n hµng. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖc x¸c ®Þnh lîng dù ch÷ cho tiªu thô nµy phô thuéc vµo nhu cÇu cña kh¸ch hµng, ®Æc tÝnh cña tõng lo¹i hµng ho¸, lîng hµng ho¸ tån kho ®Çu kú, kÕ ho¹ch vµ ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. - Dù kiÕn biÕn ®éng trong qóa tr×nh tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi doanh nghiÖp: Khã kh¨n vÒ cung øng nguyªn vËt liÖu, khã kh¨n vÒ vèn, vÒ vËn chuyÓn, thêi tiÕt. §èi víi kh¸ch hµng: Kh«ng b¸n ®îc hµng, kh«ng sö dông ®îc hµng ho¸, cha tr¶ tiÒn ®óng h¹n... Vµ dù kiÕn nh÷ng biÕn ®éng cã thÓ x¶y ra trªn thÞ trêng tõ ®ã, dù kiÕn ch¬ng tr×nh dù phßng vµ nguyªn t¾c øng xö nÕu x¶y ra c¸c biÕn ®éng. b. C¨n cø ®Ó ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp c«ng nghiÖp. - Nhu cÇu cña thÞ trêng vÒ s¶n phÈm: S¶n phÈm chÊt lîng, c¬ cÊu, gi¸ c¶ hiÖn t¹i vµ xu thÕ vËn ®éng cña nã trong t¬ng lai. - Ph¬ng ¸n kinh doanh mµ doanh nghiÖp lùa chän ®Æc biÖt lµ ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt ®Ó triÓn khai thùc hiÖn ph¬ng ¸n kinh doanh. - ChiÕn lîc vµ chÝnh s¸ch kinh doanh cña doanh nghiÖp ®èi víi t c¸ch lµ quan ®iÓm chØ ®¹o, nguyªn t¾c chi phèi ch¬ng tr×nh b¸n hµng cña doanh nghiÖp c«ng nghiÖp. - §¬n ®Æt hµng, hîp ®ång tiªu thô d· ký kÕt. - C¸c c¨n cø kh¸c: Dù kiÕn vÒ t¨ng chi phÝ Marketing. Sù thay ®æi m¹ng líi b¸n hµng, kh¶ n¨ng thu hót thªm kh¸ch míi, kh¶ n¨ng më réng thÞ trêng, chÝnh s¸ch ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ níc... c. Qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. KÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm lµ mét kÕ ho¹ch hµnh ®éng cña doanh nghiÖp ®îc dïng mét lÇn ®Ó thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ch¬ng tr×nh b¸n hµng kh«ng chØ ®Ó ra c¸c môc tiªu b¸n hµng cÇn ®¹t ®îc mµ cßn x¸c ®Þnh tr×nh tù tæ chøc vµ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn môc tiªu, nhiÖm vô. Muèn lËp ch¬ng tr×nh b¸n hµng cã hiÖu qu¶ cÇn thùc hiÖn c¸c bíc sau: b1.TËp hîp c¸c th«ng tin, c¨n cø cÇn thiÕt lµm c¬ së cho viÖc x¸c ®Þnh nhiÖm vô, môc tiªu, trong ®ã, ®Æc biÖt chó ý tíi ®¬n ®Æt hµng, hîp ®ång iªu thô ®· ký kÕt, nhu cÇu thÞ trêng ®· x¸c ®Þnh, dù b¸o nhu cÇu thÞ trêng trong t¬ng lai. b2. X©y dùng c¸c ph¬ng ¸n vÒ môc tiªu, nhiÖm vô tiªu thô s¶n phÈm trong ®ã ®a ra quyÕt ®Þnh lùa chän môc tiªu, nhiÖm vô trong thêi kú ho¹ch ®Þnh. b3. Chia toµn bé c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu b¸n hµng thµnh c¸c phÇn viÖc hay c¸c dù ¸n. X¸c ®Þnh mèi quan hÖ gi÷a c¸c phÇn viÖc vµ x¾p xÕp chóng theo mét tr×nh tù thùc hiÖn trªn c¬ së ®ã lËp tiÕn ®é b¸n hµng. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b4. QuyÕt ®Þnh ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm mçi phÇn viÖc, cã thÓ ph©n c«ng theo dâi tõng ngµnh hµng hoÆc tõng ®Þa ph¬ng, tõng kh¸ch hµng, ®¹i lý hay mét sè cöa hµng nµo ®ã. b5. Lùa chän vµ quyÕt ®Þnh c¸ch thøc thùc hiÖn, c¸c nguån chi phÝ vµ c¸c nguån lùc kh¸c dµnh cho b¸n hµng. 3. Tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm. a. Tæ chøc m¹ng líi tiªu thô : M¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®îc cÊu thµnh bëi c¸c yÕu tè: - Ngêi s¶n xuÊt ®îc coi lµ ngêi b¸n thø nhÊt, hä b¸n c¸i mµ hä s¶n xuÊt ra. §iÓm xuÊt ph¸t cña qu¸ tr×nh vËn ®éng hµng ho¸ lµ tõ n¬i s¶n xuÊt, tõ chÝnh n¬i nã ®îc t¹o ra. - Ngêi tiªu dïng: Lµ ngêi sö dông s¶n phÈm mua ®îc ®Ó th¶o m·n nhu cÇu nµo ®ã cña hä. - Ngêi b¸n bu«n: thùc hiÖn ho¹t ®éng th¬ng m¹i thuÇn tuý. §Æc trng c¬ b¶n trong ho¹t ®éng cña yÕu tè nµy lµ mua víi khèi lîng lín mét lo¹i hµng ho¸ nµo ®ã. Ngêi b¸n bu«n thêng cã thÕ lùc lín. - Ngêi b¸n lÎ: Thùc hiÖn ho¹t ®éng th¬ng m¹i thuÇn tuý nhng cã thÕ lùc yÕu h¬n ngêi b¸n bu«n, hä lµ ngêi tiÕp xóc trùc tiÕp víi ngêi mua cuèi cïng, nªn n¾m s¸t th«ng tin vÒ thÞ trêng s¶n phÈm. - Ngêi ®¹i lý: Lµ mét lo¹i h×nh kinh doanh lµm chøc n¨ng trung gian trong qu¸ tr×nh vËn ®éng hµng ho¸. §èi víi c«ng t¸c b¸n hµng cña doanh nghiÖp c«ng nghiÖp cÇn tËp trung quan t©m ®Õn ®¹i lý tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp chø kh«ng ph¶i lµ ®¹i lý cho ngêi b¸n bu«n hay b¸n lÎ. - Ngêi m«i giíi: Ngêi m«i giíi lµ ngêi cÇn thiÕt trong m¹ng líi b¸n hµng cña doanh nghiÖp, v×: Sù phøc t¹p trong quan hÖ cung cÇu, tÝnh c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, sù bÊt lùc cña ngêi mua vµ ngêi b¸n trong viÖc n¾m b¾t nhanh, nh¹y vµ chÝnh x¸c c¸c th«ng tin trªn thÞ trêng. ngêi m«i giíi cã 3 chøc n¨ng c¬ b¶n sau: Gióp ngêi b¸n t×m ®îc ngêi mua vµ ngîc l¹i, gióp c¸ch thøc mua b¸n, thùc hiÖn mua b¸n uû th¸c. C¸c lo¹i kªnh tiªu thô: Kªnh ng¾n: Nhµ s¶n xuÊt Ngêi tiªu dïng Ngêi b¸n lÎ 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kªnh1: kªnh nµy doanh nghiÖp trùc tiÕp ®a hµng tíi ngêi tiªu dïng cuèi cïng kh«ng qua kh©u trung gian. ¦u ®iÓm: ®Èy nhanh tèc ®é lu th«ng hµng ho¸, ®¶m b¶o sù chÆt chÏ trong giao tiÕp doanh nghiÖp vÒ kh¸ch hµng. Doanh nghiÖp ®îc lîi nhuËn cao trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. Nhîc ®iÓm: H¹n chÕ vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸, tæ chøc qu¶n lý vÒ kªnh ph©n phèi phøc t¹p, chu chuyÓn vèn chËm, nh©n lùc ph©n t¸n, kªnh nµy chiÕm tû träng nhá, quan hÖ thÞ trêng hÑp. Kªnh 2: Kªnh rót gän hay kªnh trùc tiÕp, kªnh nµy sö dông mét trong mét sè trêng hîp, tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸ vµ quy m« cña c«ng ty b¸n lÎ cho phÐp x¸c lËp quan hÖ trao ®æi trùc tiÕp víi ngêi s¶n xuÊt trªn c¬ së tù ®¶m nhËn chøc n¨ng tù bu«n b¸n. ¦u ®iÓm: Mét mÆt vÉn ph¸t huy u thÕ cña lo¹i h×nh kªnh trùc tuyÕn. MÆt kh¸c gi¶i phãng cho s¶n xuÊt chøc n¨ng lu th«ng ®Ó chuyªn m«n ho¸ vµ ph¸t triÓn n¨ng lùc s¶n xuÊt cña m×nh, ®¶m b¶o tr×nh ®é x· héi ho¸ s¶n xuÊt cao h¬n vµ æn ®Þnh. Hîp lý trong tiÕp thÞ c¸c hµng ho¸ ®îc s¶n xuÊt. Nhîc ®iÓm: Cha ph¸t huy ®îc tÝnh u viÖt cña ph©n c«ng lao ®éng x· héi. V× vËy lo¹i h×nh nµy chØ ¸p dông cã hiÖu qña víi mét sè ®¬n vÞ b¸n lÎ thÝch hîp cho mét sè mÆt hµng ®¬n gi¶n x¸c ®Þnh trong kho¶ng c¸ch kh«ng gian so víi ®iÓm ph¸t nguån hµng phôc vô cho mét sè nhu c©u thêng xuyªn æn ®Þnh cña ngêi tiªu dïng x¸c ®Þnh. - KÝch thÝch tiªu dïng khuyÕn m·i: B¨ng ph¬ng ph¸p b¸n hµng nh tr¶ gãp thêng ®îc ¸p dông víi nh÷ng mÆt hµng cã gi¸ trÞ nh « t«, xe m¸y, nhµ... ngoµi ra cßn c¸c ®î gi¶i thëng lín nh»m kÝch thÝch tiªu dïng. Tæ chøc dÞch vô sau b¸n hµng: Ngµy nay trong kh©u tiªu thô s¶n phÈm, ho¹t ®éng nµy ®îc nhiÒu nhµ doanh nghiÖp quan t©m ®Æc biÖt lµ nh÷ng s¶n phÈm cã tÝnh n¨ng kü thuËt cao. Nã kh«ng chØ t¹o ra sù yªn t©m cho kh¸ch hµng khi sö dông mµ cßn gãp phÇn kÐo dµi tuæi thä cho s¶n phÈm nh dÞch vô b¶o hµnh, söa ch÷a s¶n phÈm, ®ãng gãi, híng dÉn sö dông s¶n phÈm cho kh¸ch hµng. Kªnh dµi: S¬ ®å2: Kªnh hai cÊp vµ kªnh ba cÊp Nhµ s¶n xuÊt Ngêi b¸n bu«n Ngêi m«i giíi Ngêi b¸n lÎ 10 Ngêi tiªu dïng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kªnh 3: §©y lµ lo¹i kªnh phæ biÕn nhÊt trong c¸c kªnh ph©n phèi hµng ho¸. kªnh nµy thêng ®îc sö dông ®èi víi nh÷ng mÆt hµng cã mét sè ngêi s¶n xuÊt ë mét n¬i nhng tiªu thô ë nhiÒu n¬i. §Æc ®iÓm lµ nh÷ng ngêi s¶n xuÊt cã quy m« lín, lîng hµng ho¸ lín ®îc s¶n xuÊt phôc vô cho nhu cÇu cña mét ®Þa ph¬ng hay vïng. ¦u ®iÓm: Do quan hÖ mua b¸n theo tõng kh©u nªn tæ chøc kinh doanh chÆt chÏ, vßng quay vèn nhanh. ngêi s¶n xuÊt vµ ngêi trung gian do chuyªn m«n ho¸ nªn cã ®iÒu kiÖn n©ng cao chÊt lîng lao ®éng, kh¶ n¨ng tho¶ m·n nhu cÇu thÞ trêng víi sè lîng ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ chÊt lîng. Nhîc ®iÓm: Do kªnh dµi nªn rñi ro cao, viÖc ®iÒu hµnh kiÓm so¸t tiªu thô khã kh¨n, thêi gian lu th«ng dµi, chi phÝ iªu thô ¶nh hëng ®Õn gi¸ c¶ vµ chÊt lîng hµng ho¸. Kªnh 4: Më réng cña kªnh 3 thªm ngêi m«i giíi, kªnh nµy thêng ®îc sö dông víi mÆt hµng thÞ trêng míi. C¸c yÕu tè cÊu thµnh m¹ng líi b¸n hµng cã quan hÖ t¬ng t¸c víi nhau. b. X¸c ®Þnh gi¸ s¶n phÈm. §Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm, ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. V× vËy sau viÖc ®iÒu tra nhu cÇu thÞ trêng, x¸c ®Þnh chiÕn lîc s¶n phÈm ta cÇn ph¶i x©y dùng chiÕn lîc gi¸ c¶ nh»m ®a ra môc tiªu vµ c¨n cø ®¸nh gi¸. Môc tiªu trong chiÕn lîc gi¸ c¶ cã thÓ cho lµ hai nhãm sau: Nhãm thø nhÊt: - Liªn quan tíi lîi nhuËn, cã thÓ lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, hoÆc duy tr× møc lîi nhuËn ®ang ®¹t ®îc. Nhãm thø hai: - Liªn quan tíi vÞ trÝ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng vµ tríc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. C¨n cø chñ yÕu ®Ó x©y dùng gi¸ c¶ lµ: - Ph¶i c¨n cø vµo ph¸p luËt, yªu s¸ch cña ChÝnh phñ, chÕ ®é qu¶n lý vµ Ban vËt gi¸ Nhµ níc. Ph¶i dùa vµo chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm trong dù to¸n. - Ph¶i x©y dùng phï hîp víi ®Æc ®iÓm thÞ trêng c¹nh tranh, c¸c ®iÒu kiÖn thêi gian vµ kh«ng gian cô thÓ. Ngoµi ra chiÕn lîc gi¸ cßn ph¶i x¸c ®Þnh mét c¸i khung ®Ó híng dÉn c¸c qu¸ tr×nh lËp c¸c møc gi¸ cô thÓ cho tõng s¶n phÈm. Do phô thuéc nhiÒu yÕu tè nªn khi Ên ®Þnh gi¸ ngoµi c¸c tÝnh to¸n cô thÓ cßn ph¶i cã s¸ch lîc øng xö cô thÓ cho phï hîp víi tõng hoµn c¶nh vµ ®iÒu kiÖn cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú. Nãi mét c¸ch kh¸c khi Ên ®Þnh møc gi¸ c¸c doanh nghiÖp cßn ph¶i xÐt tíi mét lo¹t c¸c khÝa c¹nh nh: Mét lµ: 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Thu nhËp d©n c + Quy m« thÞ trêng + Së thÝch vµ tËp qu¸n tiªu dïng +Kh¶ n¨ng cung cÊp cña c¸c nhµ c¹nh tranh + ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña Nhµ níc. Hai lµ: +Søc hÊp dÉn cña c¸c s¶n phÈm víi kh¸ch hµng cao hay thÊp. Ba lµ: + H×nh th¸i thÞ th¸i thÞ trêng mµ c¸c doanh nghiÖp sÏ b¸n s¶n phÈm cña m×nh (thÞ trêng ®éc quyÒn thÞ trêng c¹nh tranh hoµn h¶o, hay thÞ trêng võa ®éc quyÒn, võa c¹nh tranh). Nãi chung, x¸c ®Þnh møc gi¸ s¶n phÈm phï hîp cho mäi ®èi tîng kh¸ch hµng cña tõng vïng lµ néi dung rÊt quan träng trong viÖc thóc ®Èy c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. V× trªn thÞ trêng sau kh x¸c ®Þnh mÆt hµng, lo¹i s¶n phÈm cÇn mua s¾m th× yÕu tè gÝa c¶ ®ãng vai trß chñ chèt quyÕt ®Þnh hµnh vi mua s¾m cña kh¸ch hµng theo quy luËt cung cÇu, gi¸ cµng gi¶m th× khèi lîng cÇu cµng t¨ng vµ ngîc l¹i. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao thiÕt lËp ®îc møc gi¸ phï hîp víi tõng kh¸ch hµng, ®¶m b¶o cho viÖc bï ®¾p chi phÝ vµ cã l·i lµ yÕu tè hÕt søc quan träng ®ßi hái sù quan s¸t nhËy bÐn, cã ãc s¸ng t¹o t×m hiÓu s©u s¾c thÞ trêng... cña c¸c c¸n bé lµm nghiªn cøu thÞ trêng nãi chung vµ c¸n bé lµm gi¸ c¶ cña tõng doanh nghiÖp nãi riªng. c. Tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. §©y lµ kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ho¹t ®éng b¸n hµng lµ ho¹t ®éng mang tÝnh nghÖ thuËt t¸c ®éng ®Õn t©m lý ngêi mua, nh»m môc ®Ých b¸n ®îc hµng nhiÒu nhÊt, hiÖu qu¶ b¸n hµn cao nhÊt. Qu¸ tr×nh t¸c ®éng t©m lý kh¸ch hµng gåm nhiÒu giai ®o¹n. DiÔn biÕn nµy chØ cã xu«i kh«ng cã ngîc l¹i. V× vËy mµ t¸c ®éng cña ngêi mua ®Õn ngêi mua còng theo tr×nh tù ®ã. NghÖ thuËt cña ngêi b¸n lµ cã thÓ lµm chñ ®îc qu¸ tr×nh b¸n hay kh«ng. Qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp cã c¸c bíc sau: b1. §µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm kh«ng chØ lµ c¨n cø ph¸p lý quy ®Þnh trach nhiÖm, quyÒn h¹n mçi bªn tham gia hîp ®ång, mµ cßn lµ c¨n cø quan träng ®Ó doanh nghiÖp lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô ®¹t ®é an toµn cao. b2. Tæ chøc kho thµnh phÈm: §©y lµ c«ng viÖc ®¶m b¶o qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm tríc khi ®em tiªu thô s¶n phÈm. Do ®ã ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh tæ chøc kho thµnh phÈm cña Nhµ níc hoÆc doanh nghiÖp, tr¸nh t×nh tr¹ng hao hôt, mÊt m¸t, suy gi¶m chÊt lîng. ChuÈn bÞ kho ph¶i ®óng víi s¶n 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÈm,c¨n cø ®Æc ®iÓm kü thuËt cña s¶n phÈm, ®ñ lîng hµng dù tr÷ trong kú, thuËn tiÖn cho chuyªn chë vµ chi phÝ kho lµ Ýt nhÊt. b3. Tæ chøc vËn chuyÓn hµng ho¸ theo ph¬ng thøc vËn t¶i thich hîp vµ cã hiÖu qu¶. b4. C¸c ph¬ng thøc thanh to¸n vµ giao nhËn hµng ho¸. *C¸c ph¬ng thøc giao nhËn chñ yÕu. - Giao nhËn t¹i xëng: ngêi b¸n ph¶i ®Æt hµng díi quyÒn ®Þnh ®o¹t cña ngêi mua trong thêi h¹n vµ ®Þa ®iÓm hîp lý theo quy ®Þnh, cßn ngêi mua ph¶i nhËn hµng t¹i xëng cña ngêi b¸n vµ chÞu mäi rñi ro phÝ tæn vËn chuyÓn. - Giao nhËn cho ngêi vËn t¶i: Ph¬ng thøc nµy ¸p dông quen thuéc trong xuÊt nh¹p khÈu víi kh¸ch hµng ký hîp ®ång thêng xuyªn, lµm soa cho ngêi nhËn hµng ®óng chÊt lîng, thêi gian vµ ®Þa ®iÓm quy ®Þnh. - Giao hµng t¹i ®i¹ ®iÓm ngêi mua: Hµng ®îc giao tËn n¬i tiªu thô, mäi chi phÝ vµ rñi ro vËn chuyÓn do ngêi b¸n chÞu. * C¸c ph¬ng thøc thanh to¸n: Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, sÐc, ngo¹i tÖ. Thanh to¸n quan ng©n hµng, chuyÓn kho¶n. Thanh to¸n qua ®æi hµng, ®èi lu hµng ho¸. Tr¶ tiÒn ngay au khi nhËn hµng. Tr¶ tiÒn tríc khi nhËn hµng. tr¶ tiÒn sau khi nhËn hµng mét kho¶ng thêi gian quy ®Þnh. ViÖc lùa chän c¸c ph¬ng thøc giao nhËn hîp lý sÏ gióp doanh nghiÖp tr¸nh ®îc rñi ro trong tiªu thô hµng ho¸ cung nh t¨ng kh¶ n¨ng vÒ tèc ®é tiªu thô. d. C¸c ho¹t ®éng hç trî. * Qu¶ng c¸o : lµ viÖc sö dông c¸c ph¬g tiÖn th«ng tin ®Ó truyÒn tin vÒ s¶n phÈm hoÆc cho c¸c phÈn tö trung gian, hoÆc cho kh¸ch hµng trong mét kho¶ng kh«ng gian vµ thêi gian nhÊt ®Þnh. Qua qu¶ng c¸o ngêi b¸n hµng hiÓu ®îc nhu cÇu vµ nh÷ng ph¶n øng cña thÞ trßng nhanh h¬n. Qu¶ng c¸o lµ ph¬ng tiÖn hç trî ®¾c lùc cho c¹nh tranh. S¶n xuÊt hµng ho¸ cµng ph¸t triÓn, tiÕn bé khoa häc kü thuËt ngµy cµng nhanh, nhu cÇu cµng ®a d¹ng, phøc t¹p th× qu¶ng c¸o cµng quan träng. Sù ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, nghÖ thuËt, tr×nh ®é d©n trÝ quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña qu¶ng c¸o. * Xóc tiÕn b¸n hµng: Xóc tiÕn b¸n hµng tËp trung gi¶i quýªt mét sè néi dung sau: - X©y dùng mèi quan hÖ “quÇn chóng”. Môc tiªu lµ t¹o lßng tin víi kh¸ch hµng, tranh thñ ñng hé vµ t¹o ra sù rµng buéc v« h×nh ( mèi quen biÕt) víi kh¸ch hµng, tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng, héi th¶o, tÆng quµ. - In Ên vµ ph¸t hµnh c¸c tµi liÖu ®Ó ngêi mua hiÓu râ h¬n vÒ mÆt hµng, híng dÉn sö dông ®Ó t¹o thuËn lîi cho ngêi mua trong qu¸ tr×nh sö dông s¶n phÈm. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +B¸n thö: Th«ng qua b¸n thö ®Ó biÕt quy m« vµ cêng ®é mua hµng, qua ®ã cã thÓ dù ®o¸n nhu cÇu, biÕt ®îc ph¶n øng cña kh¸ch hµng vÒ hµng ho¸ vµ chÝnh s¸ch cña doanh nghiÖp, b¸n thö lµ lÇn tËp dît ®Ó b¸n chÝnh thøc. + YÓm trî: Ho¹t ®éng yÓm trî b¸n hµng th«ng qua viÖc sö dông ho¹t ®éng cña hiÖp héi kinh doanh, cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm, héi trî... III. c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp c«ng nghiÖp. 1, C¸c yÕu tè ngoµi doanh nghiÖp: ThuÕ doanh thu: ThuÕ danh thu cao ¶nh hëng tíi gi¸ b¸n cña hµng ho¸, sè lîng ngêi tiªu dïng sÏ gi¶m ®¸ng kÓ ®Ó tiªu dïng s¶n phÈm kh¸c hoÆc kh«ng tiªu dïng hµng ho¸ nµo n÷a. S¶n phÈm kh«ng tiªu thô ®îc bÞ ø ®äng, tån kho dÉn ®Õn ngõng trÖ s¶n xuÊt. Tû gi¸ hèi ®o¸i, l·i xuÊt ng©n hµng: Nh©n tè nµy cã t¸c ®éng tÝch cùc trong viÖc lu©n chuyÓn hµng ho¸, chu kú s¶n xuÊt kinh doanh, më réng thÞ trêng hay xuÊt khÈu hµng ho¸. §Ó më réng thÞ trêng cÇn t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt tøc lµ ph¶i cÇn vèn. Do vËy, nÕu l·i xuÊt ng©n hµng cao th× kh«ng thÓ vay vèn ®Ó ®Çu t t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt, tõ ®ã kh«ng thÓ t¨ng khèi lîng hµng ho¸ tiªu thô ®îc. Quy m« d©n sè vµ nhu cÇu cña d©n vÒ c¸c lo¹i hµng ho¸ sÏ lµ yÕu tè m¹nh mÏ kÝch thÝch tiªu dïng vÒ hµng ho¸, tõ ®ã doanh nghiÖp sÏ tiªu thô nhiÒu hµng ho¸ h¬n. Thu nhËp quèc d©n trªn ®Çu ngêi cao th× nhu cÇu tiªu dïng còng lín. Sè lîng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, møc ®é c¹nh tranh trªn thÞ trêng ¶nh hëng trùc tiÕp tíi tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. H¬n n÷a tèc ®é tiªu thô cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo thÞ phÇn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. ThÞ hiÕu ngêi tiªu dïng còng ¶nh hëng m¹nh tíi lîng cÇu trªn thÞ trêng hµng ho¸. NÕu hµng ho¸ phï hîp víi thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng th× dÜ nhiªn kh¸ch hµng sÏ mua nhiÒu h¬n vµ tõ ®ã lµm cho doanh nghiÖp tiªu thô ®îc nhiÒu hµng ho¸. 2. Nh©n tè thuéc vÒ doanh nghiÖp: Gi¸ thµnh vµ gi¸ c¶: Lµ nh©n tè trùc tiÕp ¶nh hëng tíi lîng cung vµ cÇu trªn thÞ trêng. Do vËy, doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®îc mét chiÕn lîc gi¸ phï hîp cho tõng lo¹i s¶n phÈm vµ tõng thêi kú ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, trong cïng thêi kú kinh doanh còng cÇn ¸p dông nh÷ng møc gi¸ kh¸c nhau ®Ó kÝch thÝch sù tiªu thô: Gi¶m gi¸ nÕu mua víi khèi lîng lín. Dïng gi¸ c¶ ®Ó kÝch thÝch tiªu thô lµ ph¬ng ph¸p rÊt h÷u hiÖu song còng rÊt phøc t¹p bëi gi¸ c¶ lµ c«ng cô c¹nh tranh rÊt m¹nh. BÊt kú sù thay ®æi nµo cña doanh nghiÖp vÒ gi¸ c¶ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp còng dÉn ®Õn nh÷ng ph¶n øng quyÕt liÖt tõ phÝa ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ trêng, nh vËy ®«i khi t¸c dông cña nã sÏ kh«ng ®îc nh ý muèn. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChÊt lîng s¶n phÈm: Lµ hÖ thèng nh÷ng ®Æc tÝnh bªn trong cña s¶n phÈm ®îc x¸c ®Þnh b»ng nh÷ng th«ng sè cã thÓ ®o ®îc hoÆc so s¸nh ®îc, phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i vµ tho¶ m·n ®îc nh÷ng nhu cÇu hiÖn t¹i nhÊt ®Þnh cña x· héi. ChÊt lîng s¶n phÈm kh«ng chØ lµ yÕu tè c¹nh tranh mµ cßn lµ mét lîi thÕ c¹nh tranh rÊt m¹nh. ChÊt lîng s¶n phÈm lµ yÕu tè quan träng nhÊt t¹o nªn uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. ChÝnh chÊt lîng s¶n phÈm sÏ thu hót kh¸ch hµng l©u dµi vµ lµm cho kh¸ch hµng trung thµnh víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. C¬ cÊu mÆt hµng: Nhu cÇu tiªu dïng rÊt ®a d¹ng, phong phó, do vËy ®Ó ®¸p øng nhu cÇu h¬n n÷a vµ t¨ng ®îc doanh thu th× doanh nghiÖp cÇn cã c¬ cÊu mÆt hµng hîp lý. Doanh nghiÖp cã thÓ kinh doanh mét sè s¶n phÈm kh¸c ngoµi s¶n phÈm chÝnh cña m×nh, trªn c¬ së tËn dông nguyªn vËt liÖu vµ ®¸p øng nhu cÇu nµo ®ã cña ngêi tiªu dïng. §iÒu nµy cho phÐp doanh nghiÖp t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn. MÆt kh¸c c¬ cÊu s¶n phÈm gióp cho doanh nghiÖp dÔ dµng ®¸p øng sù thay ®æi nhanh cña nhu cÇu thÞ trêng vµ gi¶m sù rñi ro cho doanh nghiÖp. C¸c biÖn ph¸p qu¶ng c¸o, khuyÕn m·i: lµ sö dông c¸c kü thuËt kiÓm trî b¸n hµng nh»m môc ®Ých lµm cho cung vµ cÇu vÒ mét lo¹i hµng ho¸ nµo ®ã gÆp nhau. Doanh nghiÖp cÇn vËn dông linh ho¹t c¸c ph¬ng thøc qu¶ng c¸o, khuyÕn m·i gãp phÈn thóc ®Èy nhanh tiªu thô s¶n phÈm nh qu¶ng c¸o trªn ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng truyÒn thanh, truyÒn h×nh, göi th chµo hµng tíi c¸c doanh nghiÖp liªn quan, göi mÉu hµng, tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng... Tæ chøc tèt kh©u ph©n phèi vµ dÞch vô sau b¸n hµng: Kªnh ph©n phèi bao gåm m¹ng líi b¸n bu«n, b¸n lÎ, ®¹i lý ®îc tæ chøc mét c¸ch khoa häc hîp lý sÏ chiÕm lÜnh kh«ng gian thÞ trêng, t¹o thuËn lîi cho ngêi tiªu dïng vµ nh vËy sÏ kÝch thÝch tiªu thô h¬n. Gãp phÇn thóc ®Èy nhanh tiªu thô s¶n phÈm. 3. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. - Qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®èi víi doanh nghiÖp bao gåm ho¹t ®éng th¬ng m¹i ®Çu vµo s¶n xuÊt vµ kh©u lu th«ng hµng ho¸. Lµ cÇu nèi trung gian gi÷a mét bªn lµ ngêi s¶n xuÊt vµ mét bªn lµ ngêi tiªu dïng. + Tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u cuèi cïng, lµ bíc nh¶y quan träng tiÕn hµnh qu¸ tr×nh tiÕp theo nã t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp cã ph¬ng híng s¶n xuÊt kinh doanh cho kú sau. §ång thêi tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u quyÕt ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp, quyÕt ®Þnh nguån mua hµng, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, dù tr÷, b¶o qu¶n vµ mäi kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp vµ còng nh»m môc ®Ých thóc ®Èy m¹nh hµng b¸n ra vµ thu lîi nhuËn cao. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cã ý nghÜa v« cïng quan träng, ngêi ta kh«ng thÓ h×nh dung næi trong x· héi toµn bé kh©u tiªu thô bÞ ¸ch t¾c kÐo theo ®ã toµn bé kh©u s¶n xuÊt bÞ ®×nh trÖ, x· héi bÞ ®inh ®èn mÊt c©n ®èi. MÆt kh¸c thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm sÏ t¹o c¬ së 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cho viÖc s¶n xuÊt, t×m kiÕm vµ khai th¸c c¸c nhu cÇu míi ph¸t sinh mµ cha ®îc ®¸p øng. §ång thêi ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm sÏ lµm t¨ng thu nhËp cho doanh nghiÖp t¹o thªm nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng vµ tiÕt kiÖm ®îc c¸c chi phÝ cho viÖc b¶o qu¶n hµng tån kho. Bªn c¹nh ®ã ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm sÏ gióp cho c¸c doanh nghiÖp rót ng¾n ®îc vßng quay vÒ vèn, t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng t¸i s¶n xuÊt ®îc tiÕn hµnh nhanh h¬n, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. Tõ ®ã gióp cho c¸c doanh nghiÖp cã ®îc lîi thÕ vÒ tµi chÝnh v÷ng vµng, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc nghiªn cøu n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, gi¶m ®îc nhiÒu chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tõ ®ã n©ng cao ®îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trong chiÕn lîc sö dông c«ng cô gi¸ thµnh trong tiªu thô s¶n phÈm. Gióp cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Tãm l¹i: §Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm lµ yÕu tè v« cïng quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ còng lµ ®iÒu khã kh¨n ®èi víi mäi doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay. Lµm tèt ®iÒu nµy sÏ gióp cho mäi doanh nghiÖp ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch nhÞp nhµng vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp cã thÓ t¨ng trëng bÒn v÷ng. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn ii Thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ë hîp t¸c x· hång hµ i. Qu¸ tr×nh h×nh hµnh vµ ph¸t triÓn cña hîp t¸c x·. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña tæ hîp t¸c Hång Hµ Kinh tÕ níc ta ®ang tõng bíc chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng víi nh÷ng ®æi míi trong c¬ chÕ qu¶n lÝ kinh doanh lµm cho nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ trong níc cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn. s¶n xuÊt, th¬ng m¹i vµ tiªu dïng t¸c ®éng tÝch cùc cho nhau ®îc coi lµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng. §øng tríc ph¸p luËt mäi thµnh phÇn kinh tÕ tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh s¶n xuÊt ®Òu b×nh ®¼ng nh nhau. Nhµ níc cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn mäi thµnh phÇn kinh tÕ víi ph¬ng ch©m kinh tÕ nhµ níc vµ kinh tÕ hîp t¸c x· lµ chñ ®¹o v× môc tiªu d©n giµu níc m¹nh x· héi c«ng b»ng v¨n minh. Tõ nh÷ng t×nh h×nh chung ®ã, tæ hîp t¸c Hång Hµ ®îc thµnh lËp bëi nhng thµnh viªn cã cïng ý chÝ, quyÕt t©m x©y dùng tæ hîp t¸c tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ trêng. Tõ chç chØ cÇn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, tiÕn tíi lªn m« h×nh cao h¬n lµ hîp t¸c x·. Cïng víi sù ph¸t triÓn t¨ng lªn cña c¸c nguån lùc nh»m kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng cña ngêi lao ®éng, c¸c thµnh viªn lµ nh÷ng c¸n bé ®· tõng c«ng t¸c trong c¸c c¬ quan nhµ níc nay tuy ®· vÒ hu nhng vÉn tù t×m cho m×nh mét chç ®øng thÝch hîp trong c¬ chÕ míi võa lµm giµu cho b¶n th©n võa cã Ých cho x· héi. Ngµy 10 th¸ng 6 n¨m 1994, UBND huyÖn Tõ Liªm ®· ra quyÕt ®Þnh sè 144/ Q§UB vÒ viÖc thµnh lËp tæ hîp t¸c Hång Hµ víi chøc n¨ng s¶n xuÊt, gia c«ng chÕ t¹o c¬ kim khÝ, c¬ ®iÖn l¹nh, trang trÝ néi thÊt. Tæ hîp t¸c Hång Hµ lµ ®¬n vÞ ®îc më tµi kho¶n riªng, sö dông con dÊu riªng, h¹ch to¸n ghi sæ theo chÕ ®é hiÖn hµnh. Sau khi ®îc thµnh lËp, tæ hîp t¸c Hång Hµ b¾t tay vµo s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn c¸c hîp ®ång ®· ®îc kÝ kÕt. HiÖn nay tæ hîp t¸c ®· ®øng v÷ng trªn c¬ chÕ thÞ trêng, s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng c¬ kim khÝ víi nh÷ng s¶n phÈm ngµy cµng ®a d¹ng h¬n. 2. VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ c¬ së vËt chÊt cña tæ hîp t¸c Hång Hµ : Tæ hîp t¸c Hång Hµ víi chøc n¨ng chÝnh lµ s¶n xuÊt gia c«ng cho nªn cÇn cã xëng víi diÖn tÝch réng vµ cã kho chøa hµng ho¸ nguyªn liÖu. Do ®ã tæ hîp t¸c Hång Hµ ®· ®îc UBND huyÖn cho thuª dµi h¹n 2000 m2 ®Êt ®Ó më xëng ë khu vùc CÇu DiÔn, thuËn lîi trong viÖc giao nhËn hµng vµ tr¸nh g©y « nhiÔm m«i trêng. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi ra, tæ hîp t¸c Hång Hµ cßn cã mét xëng thiÕt kÕ s¶n phÈm kü thuËt cao ë phêng Trung Hoµ víi diÖn tÝch lµ 400 m 2 vµ hai cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm hµng thiÕt bÞ y tÕ vµ trang bÞ néi thÊt ë ®êng L¸ng H¹ vµ ë Ph¬ng Mai - §èng §a - Hµ néi. Cë së h¹ tÇng cña tæ hîp t¸c ®ang tõng bíc ®îc hoµn thiÖn h¬n. Víi hÖ thèng ®iÖn níc t¬ng ®èi hoµn chØnh, ®¸p øng ®Çy ®ñ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ c«ng viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n lao ®éng. Nhµ xëng réng r·i tho¸ng m¸t, bè trÝ hîp lÝ c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ nh khoan cÇn, khoan bµn, m¸y tiÖn, m¸y mµi ®¸, m¸y mµi trôc mÒm c«ng nghÖ cao. §Æc biÖt lµ tæ hîp t¸c Hång Hµ quan t©m tõng bíc thay ®æi m¸y mãc, thiÕt bÞ tiªn tiÕn ®Ó ¸p dông kÞp thêi vµo s¶n xuÊt, ®a chÊt lîng s¶n xuÊt ngµy cµng cao. Cô thÓ ®Õn gi÷a n¨m 1999 tæ hîp t¸c Hång Hµ ®· ®Çu t trang bÞ cho hai xëng hai m¸y hoµ khÝ Argon cña Thôy §iÓn gi¸ trÞ 120 triÖu ®ång / m¸y. Cïng víi hµng chôc thiÕt bÞ c¾t khoan kim lo¹i cÇm tay trang bÞ ®Õn tËn tay c«ng nh©n. Qua ®ã ®· nhËn thÇu ®îc mét sè c«ng tr×nh lín trong ®Þa bµn Hµ Néi vÒ s¶n phÈm néi thÊt kh¸ch s¹n cao cÊp lµm cho khèi lîng s¶n xuÊt t¨ng lªn gÊp béi. II- C¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ kÜ thuËt cã ¶nh hëng ®Õn tiªu thô s¶n phÈm. 1. §Æc ®iÓm vÒ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lÝ: Tæ hîp t¸c Hång Hµ cã mét bé m¸y tæ chøc rÊt n¨ng ®éng, vÒ bé m¸y tæ chøc tæ hîp t¸c Hång Hµ hiÖn cã ban qu¶n lÝ vµ c¸c thµnh viªn gióp viÖc. - Ban qu¶n lÝ gåm : + 1 tæ tráng + 1 tæ phã + 1 tæ phã : phô tr¸ch chung. : phô tr¸ch s¶n xuÊt. : phô tr¸ch hµnh chÝnh. + 1 kiÓm so¸t viªn : phô tr¸ch viÖc so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n ®óng ph¸p luËt cho tæ hîp t¸c. - C¸c bé phËn gióp viÖc kh¸c gåm : + Nh©n viªn kÕ to¸n : thùc hiÖn c¸c ghi chÐp chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n. + Nh©n viªn KCS : kiÓm tra, gi¸m ®Þnh s¶n phÈm. + Xëng 1 : thiÕt kÕ s¶n phÈm míi. + Xëng 2 : s¶n xuÊt hµng lo¹t. + Kho chøa nguyªn vËt liÖu, s¶n phÈm dë dang tån kho. + C¸n bé th¬ng m¹i : phô tr¸ch phÇn thÞ trêng vµ Maketting. Cã thÓ tãm t¾t s¬ ®å bé m¸y tæ chøc s¶n xuÊt cña tæ hîp t¸c Hång Hµ b»ng s¬ ®å sau: S¬ ®å3: Bé m¸y tæ chøc cña tæ hîp Hång Hµ 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tæ trëng Tæ phã phô tr¸ch s¶n xuÊt Xëng I ThiÕt kÕ Kho KiÓm so¸t viªn Xëng II S¶n xuÊt KÕ to¸n tæng hîp Tæ phã phô tr¸ch hµnh chÝnh. C¸n bé th¬ng m¹i Cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm §©y lµ m« h×nh ®îc bè trÝ theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng. Qua ®ã ta thÊy bé m¸y tæ chøc qu¶n lÝ cña tæ hîp t¸c Hång Hµ lµ mét bé m¸y cã nh÷ng u ®iÓm to lín nh : §éi ngò c¸n bé qu¶n lÝ cã tr×nh ®é t¬ng ®èi toµn diÖn c¶ vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n kÜ thuËt vµ tr×nh ®ä qu¶n lÝ. C«ng viÖc ®îc gi¶m bít trªn ®«i vai cña tæ trëng, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n ®îc ph©n ®Þnh râ rµng kh«ng chång chÐo. Bªn c¹nh ®ã ta cßn thÊy bé m¸y ®ã cßn cã nh÷ng nhîc ®iÓm nh : th«ng tin tõ trªn xuèng cßn chËm, cã nhiÒu trêng hîp bÞ sai lÖch, ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ gi¶i quyÕt c«ng viÖc. Tæ trëng kh«ng trùc tiÕp gi¸m s¸t tiÕn tr×nh thi hµnh c«ng viÖc do ®ã kh«ng n¾m chÝnh x¸c t×nh h×nh thùc tÕ gi¶i quyÕt c«ng viÖc s©u s¾c. ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña hîp t¸c x·. 2. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm vµ thÞ trêng : XuÊt ph¸t tõ chøc n¨ng s¶n xuÊt vµ gia c«ng c¸c s¶n phÈm cho c¸c lÜnh vùc y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, cho nªn tæ hîp t¸c Hång Hµ cã nh÷ng s¶n phÈm lµ : Tñ thuèc ( ®éc quyÒn ), xe bµn tiªm, cäc truyÒn huyÕt thanh: lµ nh÷ng s¶n phÈm truyÒn thèng mang l¹i lîi nhuËn cao cho tæ hîp t¸c.   Giêng Inox  Tñ Inox  Gi¸ s¸ch  Bån röa tay  Bµn kh¸m bÖnh 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Tñ l¹nh b¶o qu¶n Díi ®©y lµ b¶ng tiªu chuÈn kÜ thuËt s¶n phÈm truyÒn thèng cña Hång Hµ n¨m 1999: S¬ ®å sè 4: B¶ng tiªu chuÈn kü thuËt mét sè s¶n phÈm truyÒn thèng cña Hång hµ Stt 1. Tªn s¶n phÈm Tñ thuèc Khung T«n bäc KÝnh §Æc ®iÓm ChÞu t¶i träng 2. Xe bµn tiªm Khung xe Tiªu chuÈn vËt liÖu - kÝch thíc 1600800400 ( Inox SUS 304 ) 25251,5 = 0,6  0,8 Tr¾ng  = 5 mm 4 kho¸ ngoµi, 2 c¸nh díi Inox, 2 trªn kÝnh, ch©n bÞt cao su 200 kg Hai tÇng inox SUS 304 KÝch thíc :360420920 èng 191,5 Lan can : 101 Thanh gi»ng ®ì sµn èng 161,2 B¸nh xe cao su cã h·m 2 tÇng sµn t«n Inox 3. Cäc truyÒn huyÕt thanh èng cét chÝnh 221,5 Cét rót trong 19 1,2 Ch©n ®Õ 3 b¸nh xe cã h·m Cao Max=2400 20
- Xem thêm -