Tài liệu Một số giải pháp nhằm mở rộng tài khoản cá nhân tại sở giao dịch 1 - ngân hàng ngoại thương

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi Më §Çu Kh«ng ngõng ®æi míi, ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn dÞch vô thanh to¸n trung gian cña ng©n hµng lu«n lµ yªu cÇu cÇn thiÕt, kh¸ch quan trong nÒn kinh tÕ – x· héi nãi chung vµ cña c¸c tæ chøc tÝn dông nãi riªng. §Ó ph¸t triÓn vµ më réng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, tõng bíc phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng, cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, QuyÕt ®Þnh sè 22/Q§-NH1, ngµy 21/2/1994 vµ th«ng t 08/TT-NH2 ngµy 2/6/1994 vÒ thÓ lÖ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ®· ®îc ban hµnh. Trong ®ã cã chñ tr¬ng ph¸t triÓn tµi kho¶n c¸ nh©n, më réng dÞch vô thanh to¸n trong d©n c. §©y lµ mét bíc ngoÆt trong thiÕt chÕ tæ chøc thanh to¸n cña hÖ thèng ng©n hµng ®èi víi khu vùc d©n c, ®¸nh dÊu tiÕn tr×nh vËn ®éng vµ thÝch øng míi cña c«ng t¸c thanh to¸n trong nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi. Ph¸t triÓn tµi kho¶n c¸ nh©n vµ më réng thanh to¸n qua ng©n hµng lµ mét chñ tr¬ng lín cña Ng©n hµng nhµ níc. Nã gióp chuyÓn dÞch c¬ cÊu tæng ph¬ng tiÖn thanh to¸n theo h×nh chãp lËt ngîc nh cña c¸c níc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi: Líp trªn cïng lµ sè d tiÒn göi kh«ng kú h¹n, Líp thø hai lµ tiÒn göi cã kú h¹n, Líp thø ba -líp cuèi cïng- lµ tiÒn mÆt chiÕm khèi lîng gi¸ trÞ nhá; §ång thêi gióp hÖ thèng ng©n hµng huy ®éng ®îc vèn lín tiÒm tµng,nhµn rçi trong d©n, gi¶i quyÕt bµi to¸n hãc bóa vÒ huy ®éng vèn, t¨ng ®Çu t vèn vµo nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ giãp phÇn ®¹t môc tiªu : §Çu t vµo nÒn kinh tÕ tõ 57 tíi 60 tû USD trong thêi kú 2001-2005, Møc t¨ng trëng kinh tÕ ®Êt níc ®¹t 7,5% nh ®· ®Þnh. Tµi kho¶n c¸ nh©n lµ mét s¸ng t¹o lín trong qua tr×nh ph¸t triÓn cña ng©n hµng th¬ng m¹i, lµ mét gi¶i ph¸p c¬ b¶n, l©u dµi vµ h÷u hiÖu, cã kh¶ n¨ng t¹o ra sù ®ét ph¸ trong ho¹t ®éng thu hót d©n c ®Õn víi ng©n hµng ngo¹i th¬ng viÖt nam nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn cã sù c¹nh tranh khèc liÖt gi÷a c¸c ng©n hµng vµ gi÷a ng©n hµng víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh phi ng©n hµng ë viÖt nam trong thßi ®iÓm hiÖn nay. ChÝnh v× vai trß t¹o nÒn t¶ng ,c¬ së cho mäi giao dÞch cña d©n c cña tµi kho¶n c¸ nh©n, còng nh vµi trß to lín cña nã ®èi víi sù ph¸t triÓn cña toµn hÖ thèng ng©n hµng viÖt nam, vµ sù tiÕn bé cña x· héi nªn em chän ®Ò tµi : “ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m më réng tµi kho¶n c¸ nh©n t¹i së giao dÞch I ng©n hµng ngo¹i th¬ng viÖt nam ” cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Ch¬ng I 1 I. NH÷NG VÊN §Ò C¥ B¶N VÒ THANH TO¸N QUA NG¢N HµNG 1. LÞCH Sö H×NH THµNH S¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸ ®· s¸ng t¹o ra tiÒn tÖ ,tiÒn tÖ b»ng vµng lµ lo¹i tiÒn ®îc sö dông phæ biÕn , kh¸ l©u dµi trong lÞch sö ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña loµi ngêi. trong qu¸ tr×nh ®ã nã ®· tù béc lé ra hai h¹n chÕ c¬ b¶n ®èi víi lu th«ng hµng ho¸: -Thanh to¸n b»ng vµng nÆng nÒ nªn tæ chøc lu th«ng tiÒn tÖ kh«ng thuËn tiÖn, kÐm an toµn. -Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cha cao, cßn trong t×nh tr¹ng c¸t cø, mçi vïng sö dông mét ®ång tiÒn riªng mÆc dï c¸c ®ång tiÒn ®îc sö dông ®Òu lµ vµng song chóng kh¸c nhau vÒ h×nh d¹ng, mÉu m·, kÝch thíc v× vËy khi trao ®æi cÇn thiÕt ph¶i ®æi tr¸c c¸c ®ång tiÒn ®ã víi nhau .Tõ ®ã mét sè thî vµng t¸ch ra lµm nhiÖm vô gi÷ tiÒn vµ ®æi tr¸c tiÒn ®óc cho kh¸ch hµng. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña nªn s¶n xuÊt hµng ho¸ ®· lµm cho ngêi ®æi tr¸c tiÒn ®óc giÇu lªn nhanh chãng, lµm xuÊt hiÖn hai sù kiÖn c¬ b¶n: 1-BiÕn ngêi ®æi tr¸c tiÒn ®óc thµnh «ng chñ ng©n hµng. kh¸ch hµng göi tiÒn khi mua b¸n hµng ho¸ thay cho viÖc thanh to¸n trùc tiÕp b»ng vµnghä trao cho ®èi t¸cbøc th chuyÓn nhîng quyÒn sëh÷u sè vµng mµ ngêi thî vµng ®ang gi÷ hé.nh vËy ngêi thî vµng ban ®Çu chØ nhËn tiÒn göi vµ ®æi tr¸c ®· tiÕn thªm mét bíc thanh to¸n hé cho kh¸ch hµng. víi ph¬ng thøc thanh to¸n nµy kh«ng nh÷ng kh¾c phôc ®îc nh÷ng h¹n chÕ cè h÷u trong thanh to¸n trùc tiÕp b»ng vµng, mµ cßn lµm cho lu th«ng hµng ho¸ trë nªn thuËn tiÖn, nhanh chãng, tiÕt kiÖm h¬n rÊt nhiÒu. 2-Sù kiÖn thø hai: ngêi thî vµng tËp trung trong tay rÊt nhiÒu vµng t¹m thêi nhµn rçi, do lµ nh÷ng ngêi rÊt th«ng minh vµ linh ho¹t nªn hä nhËn ra r»ng lu«n tån t¹i mét lîng tiÒn kh¸ æn ®Þnh do trªn thùc tÕ kh«ng thÓ x¶y ra trêng hîp tÊt c¶ ngêi göi tiÒn tíi ®ßi tiÒn cïng mét lóc, h¬n n÷a mét sè ngêi tíi ®ßi tiÒn trong khi mét sè kh¸c l¹i tíi göi tiÒn hai lo¹i nµy triÖt tiªu cho nhau.Ngêi thî vµng dïng sè tiÒn nµy cho vay mµ vÉn an toµn vµ t¨ng thªm thu nhËp. khi ngêi thî vµng ®ång thêi cung cÊp ®ñ bèn dÞch vô : nhËn tiÒn göi, ®æi tiÒn, thanh to¸n hé, cho vay th× khi ®ã ng©n hµng th¬ng m¹i ra ®êi- ®¸nh dÊu sù ra ®êi cña mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh mµ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña nã vÒ sau sÏ ®ãng vai trß v« cïng quan träng vµ cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®èi víi tÊt c¶ c¸c thÓ chÕ kinh tÕ trong t¬ng lai. NghiÖp vô cña ng©n hµng h×nh thµnh rÊt sím nhÊt vµo thÕ kû XIV , ë nh÷ng thµnh phè thuéc níc ý. nhng ng©n hµng thùc sù theo quan niÖm ngµy nay tíi thÕ kû XVI míi b¾t ®Çu phæ biÕn ë c¸c níc ch©u ©u ng©n hµng tõ kÕ kû XVII tíi nay ®Æc biÖt tõ cuèi thÕ kû 19 cïng víi cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ vµ sù ph¸t triÓn nh vò b·o vÒ kinh tÕmµ hÖ thèng ng©n hµng ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ, c¸c ng©n hµng ®¸p øng mäi nhu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh trùc tiÕp ®èi víi doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n th«ng qua thùc hiÖn bèn nghiÖp vô chÝnh : nghiÖp vô nî , nghiÖpvô cã ,thanh to¸n trung gian, c¸c nghiÖp vô riªng cã cña c¸c ng©n hµng. -NghiÖp vô nî: bao gåm tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô t¹o lËp nguång vèn to¹ c¬ së vËt chÊt cho ho¹t ®éng cña ng©n hµng ,chñ yÕu lµ nhËn tiÒn göi tõ c¸c tæ chøc, mäi ngêi d©n.®Ó huy ®éng ®îc nhiÒu tiÒn göi ng©n hµng cung cÊp cho ngêi d©n nhiÒu lùu chän b»ng c¸nh ®a ra nhiÒu h×nh thøc huy ®éng kh¸c nhau : tµi kho¶n v·ng lai , tµi kho¶n tiÕt kiÖm víi nhiÒu thêi h¹n kh¸c nhau...ngoµi ra ng©n hµng cßn 2 nhËn ®îc tiÒn göi tõ nh÷ng ng©n hµng kh¸c khi nã nhËn lµm ®¹i lý, chiÕt khÊu th¬ng phiÕu,hay cho vay cÇm cè kú phiÕu, chøng kho¸n cã gÝa. -NghiÖp vô cã :bao gåmtÊt c¶ c¸c nghiÖp vô sö dông nguån vèn cña ng©n hµng trong ®ã quan träng nhÊt ph¶i kÓ tíi lµ nghiÖp vô cho vay®èi víi doanh nghiÖp vµ cho vay tiªu dïng. tuú theo môc ®Ých sö dông vèn cña kh¸ch hµng mµ ng©n hµng cho vay víi thêi h¹n kh¸c nhau ng¾n- trung -dµi h¹n, díi h×nh thøc cho vay cã b¶o ®¶m, kh«ng b¶o ®¶m , cã thÕ chÊp hay kh«ng cã thÕ chÊp, cho vay trªn c¬ së chiÕt khÊu th¬ng phiÕu,chøng kho¸n,giÊy tê cã gi¸. Ngoµi ra ng©n hµng cßn sö dông nguån vèn cña m×nh ®Ó ®Çu t chøng kho¸n. -NghiÖp vô trung gian thanh to¸n: bao gåm tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng d¹ng vÒ cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng -NghiÖp vô riªng cã cña c¸c ng©n hµng 2. Vai trß cña thanh to¸n qua ng©n hµng Cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, quy m« thanh to¸n qua ng©n hµng ngµy cµng ®îc më réng ,vai trß trung gian thanh to¸n ngµy cµng ®îc kh¼ng ®Þnh bëi ng©n hµng lu«n ¸p dông nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc c«ng nghÖ míi vµo ho¹t ®éng thanh to¸n vµ thËt khã tëng tîng ®îc mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn mµ l¹i kh«ng cã ng©n hµng tham gia víi t c¸ch lµ trung gian thanh to¸n. Tríc khi ng©n hµng xuÊt hiÖn mäi thanh to¸n ®Òu diÔn ra trùc tiÕp gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n b»ng tiÒn, ph¬ng thøc thanh to¸n nµy cã ngîc ®iÓm lµ tèn chi phÝ vËn chuyÓn , chi phÝ kho quü, b¶o qu¶n, tèn nhiÒu c«ng søc vµ thêi gian ®ång thêi g©y sù l·ng phÝ do vèn bÞ tån ®äng tríc khi thanh to¸n. Ng©n hµng ra ®êi ®¶m nhËn chøc n¨ng qu¶n lý, thanh to¸n hé cho c¶ hai bªn mua vµ b¸n, khi kh¸ch hµng thiÕu vèn ng©n hµng cho vay ®Ó hoµn thµnh nghÜa vô thanh to¸n. Nh vËy nhê cã ng©n hµng tÊt c¶ nh÷ng khã kh¨n ,bÊt tiÖn trong thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt chuyÓn sang cho ng©n hµng doanh nghiÖp trë nªn tù do h¬n,vèn cña nã ®îc sö dông hiÖu qu¶ h¬n tõ ®ã giãp phÇn n©ng cao gi¸ trÞ tµi s¶n cña doanh nghiÖp. B»ng viÖc sö dông dÞch vô thanh to¸n qua ng©n hµng , kh¸ch hµng c¸ nh©n kh«ng cßn ph¶i lo l¾ng tíi viÖc thanh to¸n tiÒn ®iÖn níc b¶o hiÓm nh©n thä... mçi th¸ng vµ sÏ kh«ng ph¶i thuª xe t¶i, m¸y bay ®Ó chë tiÒn khi muèn mua mét ng«i nhµ lín hoÆc ®i du lÞch ,ký kÕt hîp ®ång ë níc ngoµi... thanh to¸n kh«ng dïng tiªn mÆt t¹o kh¶ n¨ng bï trõ nî nÇn gi÷a c¸c kh¸ch hµng cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng.ViÖc sö dông c¸c c«ng cô thanh to¸n lîng tiÒn mÆt trong lu th«ng, tiÕt kiÖm chi phÝ lu th«ng, ®Èy nhanh tèc ®é chu chuyÓn cña tiÒn tÖ, gióp ng©n hµng trung ¬ng thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, æn ®Þnh gi¸ c¶ thÞ trêng,kiÒm chÕ ph¹m ph¸t, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm... Thanh to¸n qua ng©n hµng t¹o ®iÒu kiÖn cho ng©n hµng tËp trung ®îc nguån vèn nhµn rçi trong x· héi, trªn c¬ së ®ã thùc hiÖn cho vay tho· m·n nhu cÇu vèn cña nÒn kinh tÕ, ®Çu t vµo nÒn kinh tÕ, thóc ®Èy qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi... Ho¹t ®éng thanh to¸n cña ng©n hµng tèt ®Ñp , hiÖu qu¶ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ,kinh doanh ®îc tiÕn hµnh tr«i ch¶y, nhÞp nhµng; ngîc l¹i, tæ chøc thanh to¸n ¸ch t¾c, yÕu kÐm th× sÏ trùc tiÕp lµm ¸ch t¾c qu¸ tr×nh chu chuyÓn 3 vèn, hµng ho¸ trong nÒn kinh tÕ, g©y ra t×nh tr¹ng nî nÇn d©y da, ho¹t ®éng kinh doanh kÐm hiÖu qu¶, suy tho¸i nÒn kinh tÕ. 3. C¸c ph¬ng thøc thanh to¸n: 3.1. Thanh to¸n b»ng sÐc. §©y lµ h×nh thøc thanh to¸n ra ®êi rÊt sím, ®îc sö dông ë nhiÒu níc vµ trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi. Lµ h×nh thøc than to¸n dùa trªn c¬ së chøng tõ lµ sÐc. SÐc lµ lÖnh chi tiÒn cña ngêi ph¸t hµnh sÐc lËp trªn mÉu in s½n cña ng©n hµng, ra lÖnh cho ng©n hµng trÝch tµi kho¶n tiÒn göi cña m×nh ®Ó tr¶ cho ngêi thô hëng cã tªn trªn sÐc, hoÆc ngêi cÇm sÐc. SÐc bao gåm nhiÒu h×nh thøc: Gåm rÊt nhiÒu h×nh thøc ,nhng t¹i viÖt nam hiÖn nay chØ phæ biÕn sÐc chuyÓn kho¶n ,sÐc b¶o chi vµ sÐc c¸ nh©n . -SÐc chuyÓn kho¶n: lµ sÐc ®Ó thanh to¸n chuyÓn kho¶n qua ng©n hµng, nã ®îc ph¸t hµnh trùc tiÕp trªn sè d tµi kho¶n tiÒn göi kh«ng k× h¹n vµ kh«ng ®îc ng©n hµng ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chi tr¶. SÐc chuyÓn kho¶n thÓ dïng thanh to¸n gi÷a hai ®¬n vÞ kinh tÕ hoÆc mét bªn lµ ®¬n vÞ kinh tÕ mét bªn lµ c¬ quan ®oµn thÓ x· héi ,d©n c cã tµi kho¶n trong cïng mét ng©n hµng hoÆc hai ng©n hµng kh¸c nhau nhng cã tham gia thanh to¸n bï trõ trùc tiÕp. Thêi gian cã hiÖu lùc cña sÐc chuyÓn kho¶n lµ 15 ngµy kÓ tõ ngµy ph¸t hµnh.nguyªn t¾c h¹ch to¸n sÐc chuyÓn kho¶n lµ ghi nî tríc ,ghi cã sau . ViÖc thanh to¸n b»ng sÐc chuyÓn kho¶n ®îc thùc hiÒn nhanh chãng, thuËn tiÖn nÕu c¸c kh¸ch hµng cïng mét hÖ th«ng ng©n hµng, hoÆc gi÷a hai ng©n hµng cã tham gia thanh to¸n bï trõ, sÐc chuyÓn kho¶n bÞ giíi h¹n trong ph¹m vi hÑp v× thanh to¸n liªn ng©n hµng vµ bï trõ t¹i viÖt nam cha ph¸t triÓn . SÐc kh«ng ®îc phÐp lÊy tiÒn mÆt khi tê sÐc ®· bÞ g¹ch hai ®êng song song chÐo gãc ë phÝa trªn bªn tr¸ihoÆc ®· ®îc ghi tõ chuyÓn kho¶n ë mÆt sau tê sÐc. -SÐc b¶o chi: Tê sÐc chuyÓn kho¶n ®îc ng©n hµng phôc vô ®¬n vÞ ph¸t hµnh ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chi tr¶ b»ng c¸ch lu ký sè tiÒn thanh to¸n ghi trªn tê sÐc ®ã vµo mét tµi kho¶n riªng tríc khi tê sÐc giao cho ngêi thô hëng ,chÝnh v× vËy kh¶ n¨ng thanh to¸n cña sÐc b¶o chi rÊt cao, rñi ro rÊt thÊp. Ng©n hµng x¸c nhËn dÊu hiÖu b¶o chi cña m×nh b»ng c¸ch ®ãng dÊu b¶o chi vµo mÆt tríc cña tê sÐc. SÐc b¶o chi dïng trong thanh to¸n gi÷a nh÷ng kh¸ch hµng cã tµi kho¶n t¹i mét chi nh¸nh, kh¸c chi nh¸nh nhng cïng trong mét hÖ thèng ng©n hµng hoÆc cã tham gia thanh to¸n bï trªn ®Þa bµn tØnh thanh phè.Thêi gian hiÖu lùc cña tê sÐc b¶o chi lµ 15 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy ng©n hµng b¶o chi sÐc. Trong trêng hîp ngêi ph¸t hµnh sÐc lµm mÊt sÐc ph¶i th«ng b¸o ngay cho ng©n hµng. th«ng b¸o nµy ®îc coi lµ lÖnh ®×nh chØ thanh to¸n sÐc. -SÐc ®Þnh møc: Sæ sÐc ®Þnh møc l¸ sæ bao gåm nhiÒu tê sÐc ®îc víi sè tiÒn thanh to¸n ®îc x¸c ®Þnh tríc, ®ång thêi ngêi ph¸t hµnh sÐc còng chØ ®ù¬c phÐp ph¸t hµnh sÐc trong ph¹m vi sè tiÒn ®ã ng©n hµng b¶o ®¶m kh¶ n¨ng chi tr¶ b»ng c¸ch b¶o chi cho c¶ quyÓn sÐc. -SÐc chuyÓn tiÒn: Lµ lo¹i sÐc do ng©n hµng ph¸t hµnh ®Ó chuyÓn tiÒn theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng, lo¹i nµy cã thÓ rót tiÒn mÆt, chuyÓn tiÒn ®i n¬i kh¸c hoÆc b¶o chi sÐc. sÐc chuyÓn tiÒn lu«n ®øng tªn c¸ nh©n. -SÐc c¸ nh©n: Thi hµnh quyÕt ®Þnh Q§22/Q§-NH ngµy 12/2/1994 cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc viÖt nam , kÓ tõ ngµy 24/11/1994 trªn ®Þa bµn thanh phè hµ néi b¾t ®Çu më 4 tµi kho¶n tiÒn giöi cho phÐp ph¸t hµnh sÐc c¸ nh©n ®Ó thanh to¸n tiÒn h¸ng ho¸,dÞch vô vµ c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c ®îc ph¸t hµnh trªn sè d tµi kho¶n c¸ nh©n cña kh¸ch hµng. 3.2.Thanh to¸n b»ng UNC. Thanh to¸n b»ng UNC lµ qu¸ tr×nh thanh to¸n trªn c¬ së giÊy UNT lµ nh©n tè trung t©m. UNC lµ lÖnh chi tiÒn cña ngêi tr¶ tiÒn ®îc lËp trªn mÉu in s½n thèng nhÊt cña ng©n hµng ,yªu cÇu ng©n hµng trÝch mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh tõ tµi kho¶n tiÒn göi cña m×nh tr¶ cho ngêi thô hëng cã tµi kho¶n tiÒn göi trong cïng mét ng©n hµng hoÆc kh¸c ng©n hµng. UNC ®îc dïng phæ biÕn trong c¸c quan hÖ thanh to¸n hµng ho¸ hoÆc phi hµng ho¸ víi h×nh thøc nµy ngêi tr¶ tiÒn chñ ®éng lËp chøng tõ ®Ó thanh to¸n cho ngêi thô hëng qua ng©n hµng. Trong quan hÖ mua b¸n hµng ngêi mua hµng ho¸ cã thÓ dïng UNC ®Ó øng tríc tiÒn hµng cho ngêi b¸n ®Ó thanh to¸n ngay sau khi nhËn ®îc hµng ho¸ hoÆc sau mét thêi gian nµo ®ã v× vËy ®iÒu kiÖn ®Ó thanh to¸n lµ ngêi b¸n tÝn nhiÖm ngêi mua vÒ ph¬ng diÖn thanh to¸n. kh«ng nh÷ng thÕ UNC cßn ®îc dïng ®Ó chuyÓn tiÒn. 3.3. Thanh toµn b»ng UNT. Lµ h×nh thøc thanh to¸n dùa trªn chøng tõ lµ UNT do ngêi b¸n ph¸t hµnh vµ nép vµo ng©n hµng ®Ó ®ßi nî bªn mua vÒ nh÷ng hµng ho¸ ®· giao hoÆc nh÷ng dÞch vô ®· cung cÊp theo hîp ®ång. UNT lµ lÖnh ®ßi tiÒn ®îc lËp trªn mÉu in s½n thèng nhÊt cña ng©n hµng, yªu cÇu ng©n hµng phôc vô m×nh thu hé tiÒn hµng ho¸ , dÞch vô ®· cung cÊp cho ngêi mua. h×nh thøc thanh to¸n nµy còng dùa trªn c¬ së tin tëng gi÷a hai bªn mua vµ b¸n. khi nhËn ®îc giÊy UNT , ng©n hµng bªn mua ph¶i trÝch tµi kho¶n cña bªn mua ®Ó thanh to¸n trong mét ngµy lµm viÖc, nÕu tµi kho¶n bªn mua kh«ng ®ñ tiÒn ®Ó tr¶ th× bªn mua sÏ ph¶i chÞu mét kho¶n tiÒn ph¹t. 3.4 . Thanh toµn b»ng th tÝn dông. Th tÝn dông lµ : “lµ mét tháa thuËn trong ®ã mét ng©n hµng( ng©n hµng më th tÝn dông:the issuing bank)theo yªu cÇu cñabªn mua ( ngêi xin më th tÝn dông( the applicant for credit )Trong ®ã ng©n hµng më th tÝn dông cam kÕt tr¶ tiÒn cho bªn b¸n nÕu bªn b¸n thùc hiÖn vµ ®Çy ®ñ nh÷ng quy ®Þnh trong th tÝn dông”. ngêi mua muèn ®îc ng©n hµng më th tÝn dông ®Ó ®i mua hµng th× ph¶i dïng tiÒn cña m×nh hoÆc ®i vay ng©n hµng,lu ký riªng sè tiÒn ®ã nh»m ®¶m b¶o thanh to¸n cho th tÝn dông. T¹i viÖt nam sè tiÒn tèi thiÓu ®Ó më th tÝn dông lµ 10 triÖu ®ång vµ kh«ng ®îc tÝnh l·i, thêi gian hiÖu lùc thanh to¸n cña th tÝn dông lµ 3 th¸ng kÓ tõ ngµy ng©n hµng bªn mua ®ång ý më th tÝn dông. Do ®Æc ®iÓm an toµn vµ chÝnh x¸c cao nªn nã ®îc dïng kh¸ phæ biÕn trong quan hÖ thanh to¸n quèc tÕ song do h×nh thøc nµy phøc t¹p nªn nã Ýt ®îc sö dông trong thanh to¸n néi ®Þa . 3.5.Thanh to¸n b»ng thÎ ThÎ thanh to¸n hiÓu mét c¸ch ®¬n gi¶n nhÊt lµ mét lo¹i giÊy tê cã gi¸ ®Æc biÖt ®îc lµm b»ng chÊt dÎo tæng hîp, ®îc nhµ ph¸t hµnh Ên ®Þnh gi¸ trÞ,dïng ®Ó tr¶ 5 tiÒn hµng ho¸, dÞch vô hay ®Ó rót tiÒn th«ng qua m¸y ®äc thÎ .ThÎ ra ®êi lÇn ®Çu tiªn vµo n¨n 1949 do «ng Frank Mc Namara, mét doanh nh©n ngêi Mü s¸ng chÕ mang tªn "Diners Club" ban ®Çu chØ dïng ®Ó tr¶ tiÒn ¨n t¹i 27 nhµ hµng trong hoÆc ven thµnh phè New Yock. §Õn n¨m 1951 doanh thu cña lo¹i thÎ nµy ®¹t h¬n 1 triÖu dollars vµ sè lîng thÎ ngµy cµng t¨ng lªn, c«ng ty ph¸t hµnh thÎ Diners Club nhanh chãng thu ®îc l·i. Theo ch©n Diners Club, n¨m 1955 hµng lo¹t thÎ míi ra ®êi nh Trip Charge, Golden Key, Gourmet Club, Esquire Club, ®Õn 1958 Carte Blanche vµ American Express ra ®êi vµ thèng lÜnh thÞ trêng. PhÇn lín c¸c thÎ chØ dµnh cho giíi doanh nh©n, nhng sau ®ã c¸c ng©n hµng ®· c¶m nhËn r»ng giíi b×nh d©n míi lµ ®èi tîng sö dông thÎ chñ yÕu cho t¬ng lai. Ng©n hµng Mü quèc lµ n¬i ®Çu tiªn ph¸t ®¹t víi lo¹i thÎ Bank Americard vµ nã lµm dËy lªn lµn sãng häc hái sù thµnh c«ng nµy tõ phÝa c¸c ng©n hµng kh¸c. §Õn n¨m 1966, Bank Americard mµ ngµy nay lµ Visa b¾t ®Çu liªn kÕt víi c¸c ng©n hµng ë c¸c tiÓu bang kh¸c. Nhng m¹ng líi cña Bank Americard ch¼ng mÊy chèc gÆp sù c¹nh tranh khèc liÖt cña Master Charge mµ ngµy nay lµ Master Card. Do ®Æc tÝnh tiÖn lîi, an toµn vµ v¨n minh, thÎ tÝn dông ngµy cµng ®îc sö dông réng r·i. C¸c c«ng ty vµ ng©n hµng liªn kÕt víi nhau ®Ó khai th¸c lÜnh vùc thu nhiÒu lîi nhuËn nµy vµ ph¸t triÓn nã trªn qui m« toµn cÇu. ë viÖt nam ng©n hµng ®Çu tiªn thùc hiÖn thanh to¸n nghiÖp vô nµy lµ ng©n hµng ngo¹i th¬ng viÖt nam(VCB) lÇn ®Çu tiªn ,VCB nhËn lµm d¹i lý thanh to¸n thÎ Visa cho ng©n hµng BFCE cña Singapo vµo n¨m 1990 . n¨m1991 cã thªm Mastercard cña tæ chøc tµi chÝnh MBFCS cña Malaysia sau ®ã lµ lo¹i thÎ JCB cña nhËt , Amex cña mü . n¨m 1993,VCB ph¸t hµnh ®îc Mastercard sö dông tiÒn ®ång trong níc , sau ®ã lµ Mastercard còng ®îc VCB ph¸t hµnh vµo n¨m 1997 . cho ®Õn nay VCB lµ ng©n hµng duy nhÊt ë viÖt nam chÊp nhËn thanh to¸n c¶ 4 lo¹i thÎ tÝn dông quèc tÕ phæ cËp nhÊt thÕ giíi lµ : Visa, Mastercard, Amex vµ JCB. II .Ph¬ng thøc thanh to¸n qua tµi kho¶n c¸ nh©n 1.Kh¸i qu¸t vÒ tµi kho¶n ng©n hµng. a.Tµi kho¶n vµ hÖ thèng tµi kho¶n §Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµo sæ s¸ch kÕ to¸n mét c¸ch cã hÖ thèng th× nhÊt thiÕt ph¶i cã tµi kho¶n kÕ to¸n. mçi tµi kho¶n thùc chÊt lµ mét chi tiªu h¹ch to¸n øng víi néi dung vËt chÊt nhÊt ®Þnh ( thuéc nguån vèn hoÆc sö dông vèn) vµ quan hÖ chÆt chÏ víi hÖ thèng chØ tiªu h¹ch to¸n kh¸c trong mçi ®¬n vÞ kÕ to¸n còng nh toµn bé hÖ thèng qu¶n lý. B¶ng danh môc c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së ph©n lo¹i, hÖ thèng ho¸, x¾p sÕp mét c¸ch khoa häc th× ®îc gäi lµ hÖ thèng kÕ to¸n. Nã chÝnh lµ bé khung hay bé sên cña c«ng t¸c kÕ to¸n ng©n hµng. KÓ tõ khi thµnh lËp tíi nay ng©n hµng nhµ níc ®· 14 lÇn thay ®æi hÖ thèng kÕ to¸n nh»m lµm cho nã phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ, lÇn thay ®æi gÇn nhÊt cã hiÖu lùc tõ ngµy1/4/1994 theo quyÕt ®Þnh sè 435/Q§ -NHNN 25/12/1998. 6 HÖ thèng kÕ to¸n hiÖn hµnh cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i viÖt nam bao gåm 8 lo¹i tµi kho¶n trong b¶ng tæng kÕt tµi s¶n (tµi kho¶n néi b¶ng) vµ 1 lo¹i- mang sè hiÖu 9- tµi kho¶n ngoµi b¶ng tæng kÕt tµi s¶n (tµi kho¶n ngo¹i b¶ng). lo¹i 1 : ho¹t ®éng ng©n quü loai 2: giao dÞch víi ng©n hµng nhµ níc, víi kho b¹c, víic¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. lo¹i 3 : ho¹t ®éng giao sdÞch víi kh¸ch hµng . loai 4 :c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô kh¸c. lo¹i 5 : ph¶n ¸nh ho¹t ®éng thanh to¸n. lo¹i 6 :thanh to¸n néi bé tõng tæ chøc tÝn dôngvµ c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c. lo¹i 7 :vèn vµ tµi s¶n cña c¸c tæ chøc tÝn dông. lo¹i 8 : thu nhËp, chi phÝ vµ kÕt qu¶ kinh doanh. lo¹i 9 : tµi kho¶n ngo¹i b¶ng. C¸c tµi kho¶n ngo¹i b¶ng vµ néi b¶ng ®îc m· ho¸ theo hÖ sè thËp ph©n nhiÒu cÊp. Tµi kho¶n cÊp I ®îc m· ho¸ b¨ng hai con sè tõ 10 tíi 99 . mçi tµi kho¶n ®îc bè trÝ tèi ®a 10 tµi kho¶n cÊp I. Tµi kho¶n cÊp II ®îc m· ho¸ b»ng 3 con sè, hai con sè ®Çu lµ sè hiÖu tµi kho¶n cÊp I, sè thø hai lµ sè thø tù tµi kho¶n cÊp II trong tµi kho¶n cÊp I, m· hiÖu tõ 1 ®Õn 9. Tµi kho¶n cÊp III ®îc m· ho¸ b»ng 4 con sè, ba con sè ®Çu lµ sè hiÖu tµi kho¶n cÊp II, sè thø 4 lµ sè thø tù tµi kho¶n cÊp III trong tµi kho¶n cÊp I , m· hiÖu tõ 1 ®Õn 9. Tµi kho¶n cÊp IV ®îc m· ho¸ b»ng 5 con sè, tµi kho¶n cÊp 5 ®îc m· ho¸ b»ng 6 con sè c¸ch ghi m· hiÖu tµi kho¶n còng t¬ng tù nh tai kho¶n cÊp II vµ cÊp III . Tµi kho¶n cÊp I,II,III lµ nh÷ng tµi kho¶n tæng hîp c¬ b¶n do thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc quy ®Þnh ®Ó lµm c¬ së h¹ch to¸n vµ b¸o c¸o kÕ to¸n thèng nhÊt trong tÊt c¶ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i. C¸c tµi kho¶n cÊp IV,V lµ nh÷ng tµi kho¶n tæng hîp bæ xung do t«ngt gi¸m ®èc ( gi¸m ®èc) c¸c ng©n hµngc¸c ng©n hµng th¬ng m¹i quy ®Þnh®Ó ®¸p øng nhøng yªu cÇu h¹ch to¸n cña m×nh .Khi më thªm hoÆc ghÝ sè hiÖu vµo tµi kho¶n cÊp IV, ®èi víi nh÷ng tµi kho¶n trong hÖ thèng tµi kho¶n, th«ng ®èc ng©n hµng nhµ níc chØ quy ®Þnh ®Õn tµi kho¶n cÊp II kh«ng cã cÊp III ) th× c¸c ®n vÞ ghi thªm sè 0 vµo bªn ph¶i sè hiÖu tµi kho¶n cÊp II ®Ó ®ñ bèn con sè ( b»ng sè lîng con sè cu¶ tµi kho¶n cÊp hai kh¸c), sau ®ã míi ghi sè thø tù tµi kho¶n cÊp IV. sè hiÖu tµi sè sèhiÖu hiÖutµi tµikho¶n c©p III 10 Tªn lo¹i vµ tªn tµi kho¶n TiÒn mÆt Lo¹i i : ho¹t ®éng ng©n quü 101 11 1011 1012 TiÒn mÆt t¹i ®¬n vÞ TiÒn mÆt t¹i quü Ng©n phiÕu thanh to¸n 7 111 Ng©n phiÕu thanh to¸n t¹i ®¬n vÞ 1111 1112 30 8111 8112 Ng©n phiÕu thanh to¸n t¹i quü Ng©n phiÕu thanh to¸n t¹i ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ... Lo¹i iii : ho¹t ®éng giao dÞch víi kh¸ch hµng cho vay ng¾n h¹n b»ng ®ång viÖt nam Cho vay ng¾n h¹n Doanh nghiÖp nhµ níc Hîp t¸c x· ,doanh nghiÖp nhµ níc C«ng ty cæ phÇn, c«ng ty THHH viÖt nam. Cho vay trung dµi h¹n b»ng ®ång viÖt nam Cho vay trung dµi h¹n Doanh nghiÖp nhµ níc Hîp t¸c x· Hoanh nghiÖp t nh©n TiÒn giöi cña kh¸ch hµng TiÒn giöi cña kh¸ch hµng b»ng ®ång viÖt nam TiÒn giöi kh«ng kú h¹n TiÒn giöi cã kú h¹n TiÒn giöivèn chuuªn dïng v.v.... Lo¹i viii: thu nhËp ,chi phÝ , kÕt qu¶ kinh doanh Thu nhËp Thu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh Thu l·i cho vay Thu l·i tiÒn giöi Chi phÝ Chi vÒ ho¹t ®éng kinh doanh Tr¶ l·i tiÒn giöi Tr¶ l·i tiÒn vay vv... 9011 9012 KÕt qu¶ kinh doanh KÕt qu¶ kinh doanh n¨m nay KÕt qu¶ kinh doanh n¨m tríc Lo¹i ix : c¸c tµi kho¶n ngoµi b¶ng tæng kÕt tµi s¶n tiÒn vµ ng©n phiÕu thanh to¸n kh«ng cã gi¸ trÞ lu hµnh TiÒn kh«ng cã gi¸ trÞ lu hµnh TiÒn mÉu TiÒn lu niÖn v.v... 301 3011 3012 3013 31 311 3111 3112 3114 36 361 3611 3612 3613 80 801 8011 8012 81 811 89 981 982 90 901 8 93 L·i cha thu ®îc L·i cho vay cha thu ®îc b»ng ®ång viÖt nam L·i cho vay cha thu ®îc b»ng ®ång ngo¹i tÖ 931 932 b. HÖ thèng tµi kho¶n cña ng©n hµng ngo¹i th¬ng viÖt thµnh hai lo¹i : * Tµi kho¶n cña kh¸ch hµng * Tµi kho¶n néi bé. Tµi kho¶n cña kh¸ch hµng : gåm 13 ch÷ sè: xxx x xx xxxxxx x 3 ký tù ®Çu : m· chi nh¸nh. - 1 ký tù tiÕp theo: m· ph©n lo¹i nghiÖp 0:tiÒn giöi ký quü 1:tiÒn giöi kh«ng kú h¹n , thanh to¸n ,vèn chuyªn dïng 5 : tiÒn giöi cã kú h¹n 7: cho vay ng¾n h¹n 8: cho vay trung dµi h¹n 9: nî qu¸ h¹n 2 ký tù tiÕp theo: m· sè tiÒn. 6 ký tù tiÕp theo: m· sè kh¸ch hµng. - ký tù cuèi cïng : ký tù kiÓm tra Tµi kho¶n néi bé: gåm 15 ký tù: xxx xxx xxxxxxxxx - 3 ký tù ®Çu: m· cña tiÒn ( b»ng ch÷). - 3 ký tù tiÕp: m· chi nh¸nh 9 ký tù tiÕp: quy ®Þnh chi tiÕt trong sè hiÖu tõng lo¹i tµi kho¶n 2. Vai trß cña tµi kho¶n c¸ nh©n 2.1.Kh¸i niÖm tµi kho¶n c¸ nh©n Lµ mét lo¹i tµi kho¶n th«ng dông, kh¸ch hµng më tµi kho¶n nay nh»m môc tiªu chi tr¶, thanh to¸n b»ng nh÷ng ph¬ng thøc thanh to¸n qua ng©n hµng. 2.2. vai trß ®èi víi c¸ nh©n më tµi kho¶n 9 Sau khi më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng kh¸ch hµng sÏ ®îc hëng mét lo¹t c¸c dÞch vô cña ng©n hµng: dÞch vô ATM: dÞch vô ATM lµ mét dÞch vô dµnh cho c¸ nh©n mµ ng©nhµng cung cÊp cho kh¸ch hµng th«ng qua thÎ ATM t¹i c¸c m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM khi sö dông dÞch vô nµy kh¸ch h¸ng sÏ tù thùc hiÖn c¸c giao dÞch t¹i m¸y ATM. dÞch vô chuyÓn tiÒn thanh to¸n sÐc thanh to¸n b»ng UTN,UNC ..... a.Thanh to¸n b»ng thÎ ThÎ tÝn dông quèc tÕ lµ mét ph¬ng tiÖn chi tr¶ hiÖn ®¹i cã thÓ sö dông ®Ó thanh to¸n tiÒn hµng ho¸, dÞch vô mµ kh«ng bÞ ph©n biÖt gi¸ so víi khi tr¶ b»ng tiÒn mÆt hoÆc göi tiÒn t¹i mét n¬i vµ rót tiÒn t¹i nhiÒu n¬i th«ng qua hÖ thèng m¸y rót tiÒn tù ®éng cña ng©n hµng . ThÎ tÝn dông quèc tÕ cã ph¹m vi sö dông trªn toµn cÇu, do ®ã rÊt tiÖn lîi cho ngêi sö dông khi ®i c«ng t¸c hay ®i du lÞch quèc tÕ. Sö dông thÎ tÝn dông an toµn h¬n nhiÒu so víi c¸c h×nh thøc thanh to¸n kh¸c nh tiÒn mÆt, sÐc... do mçi thÎ cã mét mËt m· riªng. H¬n n÷a, thanh to¸n b»ng thÎ tÝn dông cßn gióp cho ngêi chñ thÎ cã thÓ sö dông ®îc nguån tÝn dông do ng©n hµng ph¸t hµnh cung cÊp. b.DÞch vô chuyÓn tiÒn: ChuyÓn tiÒn lµ h×nh thøc mét kh¸ch hµng ( ngêi tr¶ tiÒn) yªu cÇu ng©n hµng chuyÓn mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho mét kh¸ch hµng kh¸c ( ngêi thô hëng) ë mét ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh. DÞch vô chuyÓn tiÒn lµ mét dÞch vô ng©n hµng quan träng ë nh÷ng níc ph¸t triÓn. nã cho phÐp kh¸ch hµng dï cã hay kh«ng cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng cã thÓ tr¶ tiÒn tíi tay hoÆc vµo tµi kho¶n cña ngêi kh¸c. §Ó thùc hiÖn viÖc nµy kh¸ch hµng cã thÓ tíi ng©n hµng nép tiÒn mÆt vµo vµ yªu cÇu chuyÓn hoÆc chØ thÞ cho ng©n hµng thanh to¸n cho ngêi thô hëng. nhng dï theo c¸ch nµo th× viÖc chuyÓn tiÒn còng ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch nhanh chãng qua hÖ thèng thanh to¸n bï trõ, liªn ng©n hµng rÊt ph¸t triÓn. DÞch vô nµy gióp cho doanh nghiÖp thanh to¸n cho nhµ cung cÊp,c¸c ®èi t¸c ,c¸c chñ nî...§Æc biÖt nã h÷u Ých cho c¸c «ng chñ khi hä tr¶ tiÒn l¬ng cho ngêi lao ®éng, nh©n viªn th«ng qua tµi kho¶n cña hä . T¹i viÖt nam dÞch vô nµy thêng ®îc kh¸ch hµng dïng chuyÓn tiÒn cho hä hµng ,con em häc hµnh ë xa ....§îc c¸c doanh nghiÖp sö dông tr¶ l¬ng cho nh©n viªn lµm viÖc t¹i c¸c ®¹i lý v¨n phßng ®¹i diÖn ë níc ngoµi vµ mét phÇn cho ngêi th©n cña hä t¹i viÖt nam th«ng qua tµi kho¶n c¸ nh©n cña c¸c ®èi tîng nµy. u ®iÓm cña dÞch vô nµy lµ phÝ rÎ h¬n so víi bu ®iÖn, tuyÖt ®èi an toµn, hiÖu qu¶ , nhanh chãng. c. DÞch vô thanh to¸n b»ng sÐc c¸ nh©n Kh«ng gièng nh thÎ thanh to¸n lµ cÇn sù hç trî trùc tiÕp cña m¸y mãc trong qu¸ tr×nh thanh to¸n vµ còng kh«ng gièng nh thanh to¸n chuyÓn tiÒn cÇn kh¸ch hµng ph¶i chØ ®Þnh hay ra lÖnh cho ng©n hµng chuyÓn tiÒn kÌm theo nh÷ng th«ng tin nhÊt ®Þnh , sÐc thanh to¸n cung cÊp cho ngêi sö dông mét sù tù do h¬n trong 10 viÖc thùc hiÖn thanh to¸n - thanh to¸n cã thÓ diÔn ra mäi lóc ,mäi n¬i, thuËn tiÖn dÔ dµng víi møc tiÒn phï hîp víi nhu cÇu chi tr¶- . H×nh thøc thanh to¸n b»ng sÐc ra ®êi tõ rÊt sím vµ nhanh chãng trë thµnh mét h×nh thøc thanh to¸n phæ biÕn mÆc dï c¸c chñ nî cã thÓ tõ chèi viÖc chÊp nhËn chung hoÆc sÐc cã thÓ bÞ tõ chèi thanh to¸n. d.Thanh to¸n b»ng unc DÞch vô nµy gióp kh¸ch hµng thanh to¸n nh÷ng kho¶n ®Þnh kú nh tiÒn ®iÖn,tiÒn níc, phÝ ®iÖn tho¹i,b¶o hiÓm nh©n thä...mét c¸ch tù ®éng th«ng qua tµi kho¶n t¹i ng©n hµng. 2.3.§èi víi ng©n hµng a.ViÖc më réng vµ ph¸t triÓn tµi kho¶n c¸ nh©n gióp cho ng©n hµng huy ®éng ®îc mét nguån vèn rÎ nhÊt mµ nã cã thÓ cã ®îc,sö dông thùc hiÖn cho vay vµ ®Çu t kiÕm lêi. Huy ®éng vèn nhÊt lµ huy ®éng vèn trong níc tõ l©u ®· ®îc chÝnh phñ x¸c ®Þnh lµ mét nhiÖm vô hµng ®Çu trong thêi kú CNH-H§H. Bëi nguån vèn huy ®éng trong níc cã mét sè u thÕ so víi nguån vèn huy ®éng tõ níc ngoµi lµ : æn ®Þnh, bÒn v÷ng , chi phÝ thÊp, gi¶m thiÓu ®îc nh÷ng t¸c ®éng xÊu cña thÞ trêng tµi chÝnh tiÒn tÖ vµ kinh tÕ thÕ giíi ®èi víi nÒn kinh tÕ trong níc.Chi phÝ cho nguån vèn níc ngoµi kh«ng nh÷ng ph¶i tr¶ l·i xuÊt 8-9%/ n¨m cßn ph¶i tr¶ nh÷ng lo¹i phÝ nh phÝ b¶o hiÓm , phÝ cam kÕt , phÝ qu¶n lý...nªn còng kh«ng ph¶i lµ rÎ h¬n gi¸ thµnh vèn khai th¸c trong níc. Nguån vèn trong níc cßn cã u ®iÓm l·i ph¶i tr¶ cho nguån vèn nµy tiÕp tôc ®îc sö dông, tÝch luü trong nÒn kinh tÕ , kh«ng ph¶i chuyÓn ra níc ngoµi. Trong trêng hîp cã t¸c ®éng xÊu tõ m«i trêng kinh tÕ, tiÒn tÖ thÕ giíi , yÕu tè t©m lý cña c¸c nhµ ®Çu t hay mét sè c¸c yÕu tè kh¸c, nguån vèn trong níc sÏ kh«ng t¹o ra rßng ch¶y vèn ra khái ®Êt níc, b¶o vÖ cho hÖ thèng tµi chÝnh tiÒn tÖ quèc gia ®îc æn ®Þnh, hÖ thèng tµi chÝnh ng©n hµng kh«ng bÞ xôp ®æ. T¨ng cêng nguån vèn ®Çu t trong níc lµm gi¶m ¸p lùc vÒ c¸c ®iÒu kiÖn c¶ vÒ kinh tÕ ,chÝnh trÞ mµ bªn níc ngoµi ¸p ®Æt cho ta, n©ng cao tÝnh tù chñ cña bªn viÖt nam ®èi víi ®èi t¸c nø«c ngoµi. Nã còng lµm gi¶m ¸p lùc vÒ c¸n c©n thanh to¸n ngo¹i tÖ cña nÒn kinh tÕ, triÖt ®Ó tiÕt kiÖm cho toµn x· héi, ng¨n chÆn xu híng xem nhÑ tÝch luü, n¹n tiªu dïng. b. Ho¹t ®«ng huy ®éng vèn cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i t¹i viÖt nam chñ yÕu chØ dùa vµo hai c«ng cô chñ yÕu lµ tµi kho¶n tiÕt kiÖm vµ ng©n phiÕu. Nhng do cã rÊt nhiÒu ng©n hµng víi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau céng víi sù cã mÆt cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh phi ng©n hµng tham gia vµo thÞ trêng lµm cho c¹nh tranh trë nªn gay gi¾t vµ sù c¹nh tranh ®ã ®· béc lé nh÷ng mÆt tiªu cùc .Trong t×nh h×nh ®ã tµi kho¶n c¸ nh©n vµ nh÷ng dÞch vô kÌm theo nã víi dÞch vô cã tõ tríc t¹o nªn sù kÕt hîp tuyÖt vêi gióp ng©n hµng tho¸t khái ph¹m vi c¹nh tranh nhá hÑp, thu hót kh¸ch hµng vÒ phÝa m×nh. c. Tµi kho¶n c¸ nh©n t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc më réng ho¹t ®éng thanh to¸n qua ng©n hµng. Tõ ho¹t ®éng nµy ng©n hµng sÏ thu ®îc phÝ vµ thay ®æi c¬ cÊu doanh thu cña m×nh : gi¶m tû träng thu tõ ho¹t ®éng tÝn dông, t¨ng nguån thu tõ ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô nh»m .DÇn dÇn ®a ng©n hµng ®¹t thu nhËp tõ ho¹t ®éng dÞch vô ng©n hµng chiÕm kh«ng díi 30% tæng thu nhËp cña ng©n hµng, ®¹t tiªu chuÈn ng©n hµng tiªn tiÕn theo tiªu chÝ cña ng©n hµng thÕ giíi. d.Tµi kho¶n c¸ nh©n lµ c¬ së gióp ng©n hµng thùc hiÖn thµnh c«ng ®a d¹ng ho¸ dÞch vô, nghiÖp vô ng©n hµng 11 NghiÖp vô truyÒn thèng gióp ng©n hµng thu lîi lµ tÝn dông. Nhng tÝn dông l¹i lµ lÜnh vùc chøa ®ùng nhiÒu rñi ro bÊt tr¾c, do ng©n hµng ë vµo thÕ bÞ ®éng sau khi cung cÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng; qu¶n lý ho¹t ®éng tÝn dông phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè ngoµi ng©n hµng : kh¸ch hµng , ph¸p luËt, t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ... thùc tÕ ®· cã qu¸ nhiÒu ng©n hµng bÞ ph¸ s¶n v× cho vay mµ kh«ng thu ®îc vèn lµm cho c¸c ng©n hµng kh«ng cßn lîi nhuËn vµ mÊt dÇn vèn tù cã. V× thÕ thùc hiÖn kinh doanh nhiÒu nghiÖp vô, dÞch vô bªn c¹nh nghiÖp vô tÝn dông gióp cho ng©n hµng ph©n t¸n vµ gi¶m bít rñi ro . H¬n n÷a khi ®a d¹ng ho¸ dÞch vô ng©n hµng sÏ sö dông triÖt ®Ó, cã hiÖu qu¶ c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ ®éi ngò c¸n bé ng©n hµng .Do vËy, gi¶m chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ ho¹t ®éng ,t¨ng tèi ®a gi¸ trÞ tµi s¶n cña ng©n hµng. C¸c nghiÖp vô,dÞch vô ng©n hµng ®Òu ®iÓm m¹nh nhÊt ®Þnh ,gi÷a chóng cã mèi quan hÖ t¸c ®éng t¬ng hç lÉn nhau. Huy ®éng vèn t¹o nguån cho viÖc ph¸t triÓn nghiÖp vô tÝn dông , thóc ®Èy ng©n hµng s¸ng t¹o ra c¸c c«ng cô thanh to¸n hé cho kh¸ch hµng...TÊt c¶ chung t¹o thµnh mét dÞch vô trän gãi ®¸p øng tèt nhu cÇu ngµy cµng hÕt søc ®a d¹ng ,phong phó cña kh¸ch hµng . Tõ ®ã t¨ng cêng søc m¹nh cña ng©n hµng trªn thÞ trêng. Gióp ng©n hµng t¨ng trëng nhanh,æn ®Þnh vµ thÞ phÇn ngµy mét më réng ngay c¶ trong thêi kú nÒn kinh tÕ giÆp khã kh¨n. 2.4.§èi víi x· héi a. ViÖc më tµi kho¶n c¸ nh©n vµ thanh to¸n qua ng©n hµng gi¶m bít t×nh tr¹ng sö dông tiÒn mÆt mét c¸ch trµn lan , kh«ng h¹n chÕ trong nÒn kinh tÕ.T¹o ra mét lo¹t nh÷ng nguy c¬, tiªu cùc sau: TiÒn mÆt ®îc sö dông réng r·i trµn lan, kh«ng h¹n chÕ t¹o ®iÒu kiÖn cho kinh tÕ ngÇm ph¸t triÓn s«i ®éng m¹nh mÏ. khi n¾m c¶ ®èng tiÒn mÆt trong tay, nh÷ng phÇn tö ®Çu c¬ tÝch tr÷ sÏ dÔ dµng ®Çu c¬ hµng ho¸ ®Ó lòng lo¹n nÒn kinh tÕ , t¹o sù khan hiÕm mét c¸ch gi¶ t¹o, t¹o sù ®éc quúªn gi¸ c¶, thu lîi nhuËn bÊt chÝnh...TÊt c¶ nh÷ng ho¹t ®éng ®ã ®Òu tho¸t khái sù qu¶n lý cña nha nícv× hä sö dông tiÒn mÆt ®Ó giao dÞch. Ho¹t ®éng kinh tÕ ngÇm t¨ng th× nhµ níc sÏ thÊt thu thuÕ, viÖc ®¸nh gi¸,®o lêng sù ph¸t triÓn kinh tÕ sÏ kh«ng chÝnh x¸ do chØ ®¸nh gi¸ ®îc mét phÇn cña nÒn kinh tÕ vµ rÊt khã ®Ó ®a ra mét chÝnh s¸ch kh¶ thi cho mét nÒn kinh tÕ kh«ng kiÓm so¸t ®îc. b.ViÖc sö dông réng r·i tiÒn mÆt trong mua b¸n thanh to¸n lµ miÕng ®Êt mÇu mì cho n¹n röa tiÒn cña bän mafia ph¸t triÓn. chóng ta ®· biÕt c¬ chÕ thÞ trêng ®· t¹o ra nh÷ng mÆt tÝch cùc cho nÒn kinh tÕ nhng nã l¹i ®Î ra nh÷ng ung nhät lµm tha ho¸ con ngêi, g©y lén xén ,mÊt æn ®Þnh x· héi...mµ ®iÓn h×nh trong lÜnh vùc tµi chÝnh tiÒn tÖ lµ bu«n lËu ma tuý, cíp ng©n hµng, lµm tiÒn gi¶...§ã lµ nh÷ng biÖn ph¸p lµm giÇu nhanh chãng nhÊt cña nh÷ng kÎ bÊt l¬ng .Nh÷ng kho¶n tiÒn kiÕm ®îc nµy rÊt lín.Hµng n¨m ngêi ta íc tÝnh, chØ riªng nh÷ng kho¶n tiÒn thu ®îc tõ viÖc bu«n lËu ma tuý ®· kho¶ng 500 tû ®«la mü. TÊt c¶ nh÷ng kho¶n tiÒn kiÕm ®îc tõ bu«n lËu ma tuý , cíp ng©n hµng ...®îc gäi lµ tiÒn bÈn, cÇn tÈy röa,tøc th«ng qua mét lo¹t c¸c giao dÞch ®Ó xo¸ ®i nguån gèc thùc sù cña nh÷ng kho¶n tiÒn ®ã , cuèi cïng hîp thøc ho¸ nã trë thµnh thu nhËp hîp ph¸p. c.Sö dông tiÒn mÆt mét c¸c réng r·i t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho bän lµm tiÒn gi¶ tung hoµnh. NÕu tiÒn mÆt ®îc ng©n hµng ph¸t ra th× nÒn kinh tÕ cã mét lîng tiÒn mÆt khæng lå th× sÏ rÊt khã kh¨n cho nhµ níc thùc hiÖn qu¶n lý tiÒn mÆt ,ngêi d©n vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ rÊt khã ph©n biÖt ®©u lµ tiÒn, ®©u lµ tiÒn gi¶. Lßng tin 12 cña hä vµo ®ång tiÒn sÏ gi¶m, dÉn tíi hµnh ®éng tÝch tr÷ hµng hãa ,vµng b¹c, ngo¹i tÒ, tÈy chay ®ång tiÒn. d.Sö dông tiÒn mÆt mét c¸ch trµn lan g©y nªn sù l·ng phÝ lín cho x· héi tõ viÖc in Ên, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, bèc xÕp, kiÓm ®Õm, chän läc nh÷ng ®éng tiÒn r¸ch ®Ó tiªu huû. b¶o qu¶n ,kiÓm ®Õm.. Nh÷ng c«ng viÖc nµy kh«ng sinh lîi nhng chi phÝ vÒ vËt thÓ, nh©n lùc , thêi gian rÊt lín. Thªm vµo ®ã viÖc sö dông tiÒn mÆt méy c¸ch phæ biÕn sÏ t¹o ra tr¹ng th¸i chÕt cña tiÒn tÖ, tiÒn mÆt “ lang thang ” kh«ng tËp trung ®îc vµo hÖ thèng ng©n hµng ®Ó sö dông triÖt ®Ó phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ. e. Sö dông tiÒn mÆt trµn lan t¹o ®iÒu kiÖn cho n¹n tham «, hèi lé, ®ót lãt, trèn thuÕ tån t¹i. Nh÷ng viÖc nµy thêng nóp díi danh nghÜa t×nh c¶m vµ thùc hiÖn b»ng c¸ch mêi ®i dù tiÖc, du ngo¹n vµ cuèi cïng lµ phong b×. V× vËy viÖc ph¸t triÓn tµi kho¶n c¸ nh©n vµ thanh to¸n qua ng©n hµng nh»m h¹n chÕ nh÷ng mÆt tiªu cùc do sö dông tiÒn mÆt trong thanh to¸n mét c¸ch thÊp nhÊt lµ mét chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc trong lÜnh vùc tiÒn tÖ. ChiÕn lîc nµy cÇn sù qu¶n lý vÜ m« cña chÝnh phñ, trong ®ã ng©n hµng trung ¬ng chiÕm vai trß chñ ®¹o. C¸c ng©n hµng th¬ng m¹i díi sù chØ ®¹o cña NHTU ph¶i ph¸t triÓn nhanh chãng hÖ thèng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt vµ hiÖn ®¹i ho¸ nghiÖp vô ng©n hµng ®Ó hÖ thèng ng©n hµng viÖt nam thùc sù thÓ hiÖn ®îc vai trß to lín : trung t©m thanh to¸n, tÝn dông cña m×nh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. 3. Qu¸ tr×nh thanh to¸n trªn c¬ së tµi kho¶n c¸ nh©n 3.1.Thñ tôc më tµi kho¶n c¸ nh©n : ViÖc ng©n hµng ®ång ý më tµi kho¶n cho kh¸ch hµng lµ sù khëi ®Çu cho mèi quan hÖ tÝn nhiÖm lÉn nhau gi÷a kh¸ch hµng vµ ng©n hµng .Tuy nhiªn thñ tôc më tµi kho¶n ph¶i chÊp hµnh nh÷ng ®iÓm ph¸t lý theo luËt ®Þnh vµ nh÷ng chi tiÕt vÒ nghiÖp vô do ng©n hµng quy ®Þnh . a.§èi tîng ®îc phÐp më tµi kho¶n: §iÒu 1 “ luËt doanh nghiÖp t nh©n “quy ®Þnh “ c«ng d©n viÖt nam ®ñ 18 tuæi cã quyÒn thanh lËp doanh nghiÖp t nh©n” . §iÒu 1 luËt c«ng ty còng quy ®Þnh “ c«ng d©n viÖt nam ®ñ 18 tuæi... cã quyÒn gãp vèn ®Çu t hoÆc tham gia thµnh lËp c«nh ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n , c«ng ty cæ phÇn... ” Theo ®ã th× mäi c«ng d©n ®ñ 18 tuæi th× ®Òu cã quyÒn më tµi kho¶n c¸ nh©n, trõ nh÷ng trêng hîp sau: -nh÷ng ngêi bÞ bÖnh thÇn kinh, t©m thÇn, kh«ng cßn lý trÝ ®Ó hµnh ®éng mét c¸ch s¸ng suèt, kh«ng hiÓu biÕt kh«ng ý thøc ®îc viÖc m×nh lµm. -Nh÷ng ngêi kÐm trÝ th«ng minh, tr×nh ®é trÝ kh«n thÊp kÐm, hoÆc m¾c nh÷ng lo¹n chøng kh«ng b×nh thêng. -nh÷ng ngêi trong t×nh tr¹ng ph¸ s¶n ,tµi kho¶n bÞ ng©n hµng phong to¶ b.Thñ tôc më tµi kho¶n Theo nguyªn t¾c th× tríc khi thuËn më tµi kho¶n cho khach hµng ng©n hµng ph¶i tiÕn hµnh x¸c minh lý lÞch vµ n¬i c tró cña kh¸ch hµng qua c¸c giÊy tê do c¬ quan 13 c«ng quyÒn cÊp. Tuy nhiªn t¹i viÖt nam ,do c«ng t¸c qu¶n lý hé khÈu kh¸ chÆt chÏ nªn thñ tôc më tµi kho¶n t¬ng ®èi ®¬n gi¶n. Khi cã nhu cÇu më tµi kho¶n ,kh¸ch hµng chØ viÖc tíi ng©n hµng xuÊt tr×nh chøng minh th nh©n d©n ,chøng minh th qu©n ®éi vµ ®iÒn nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vµo 3 mÉu in s½n cña ng©n hµng vµ nép sè tiÒn ký quü ban ®Çu vµo tµi kho¶n cña m×nh. MÉu ®¬n xin më tµi kho¶n c¸ nh©n 3.2 §iÒu hµnh tµi kho¶n YÕu tè c¬n b¶n trong viÖc ®iÒu hµnh tµi kho¶n c¸ nh©n lµ ch÷ ký cña kh¸ch hµng mµ ng©n hµng lu tr÷ ®Ó ®èi chiÕu vµ kiÓm tra .TÊt c¸ c¸c lÖnh vµ chøng tõ kh¸ch hµng göi tíi ng©n hµng ®Òu ph¶i cã ch÷ ký gièng ch÷ ký mÉu( ch÷ ký khi ®¨ng ký më tµi kho¶n hoÆc khi thay ®æi th«ng tin) míi ®îc coi lµ hîp lÖ vµ cã hiÖu lùc chÊp hµnh ®èi víi ng©n hµng. Bªn cã : ph¶n ¸nh nh÷ng kho¶n thu nhËp cña c¸ nh©n ( nh tiÒn l¬ng ,cæ tøc, tiÒn mÆt chÝnh kh¸ch hµng göi vµo, sÐc nhê ng©n hµng thu hé ,tiÒn b¸n chøng kho¸n,l·i sè d cã do ng©n hµng tr¶... Bªn nî: ph¶n ¸nh nh÷ng kho¶n chi tiªu cña c¸ nh©n ( nh rót tiÒn mÆt ,chi tr¶ sÐc,chuyÓn kho¶n,chuyÓn tiÒn ®i n¬i kh¸c, nép b¶o hiÓm nh©n thä,phÝ tr¶ cho ng©n hµng....). D cã: ph¶n ¸nh sè nî cña ng©n hµng ®èi víi c¸ nh©n D nî: ph¶n ¸nh sè nî cña c¸ nh©n ®èi víi ng©n hµng Theo th«ng lÖ ,th× tµi kho¶n c¸ nh©n lu«n ph¶i duy tr× mét sè d ,trõ khi viÖc rót tiÒn cã sù tho¶ thu©n tríc vÒ giíi h¹n sè tiÒn rót ra tõ tµi kho¶n thÊu chi. L·i suÊt ®îc tÝnh trªn sè tiÒn thÊu chi hµng ngµy, phÝ ®îc tÝnh hµng th¸ng hoÆc hµng quý. C¸c phÝ ng©n hµng cã thÓ ®îc tÝnh khi tµi kho¶n ho¹t ®éng, dùa trªn sè lîng giao dÞch th«ng qua tµi kho¶n, kho¶n phÝ sÏ ®îc ghi vµo bªn nî tµi kho¶n cña c¸ nh©n, l·i suÊt sè d cã trªn tµi kho¶n cña kh¸ch hµng sÏ ®îc ghi vµo bªn cã tµi kho¶n cña c¸ nh©n. 14 Qu¸ tr×nh thanh to¸n a.Qu¸ tr×nh thanh to¸n b»ng UNC ph¹m vi 1 Nhµ cung cÊp (1) C¸ nh©n A (5) (4) Ng©n hµng TK4311 TK4311 (1)-ngêi b¸n cung cÊp dÞch vô, hµng ho¸ cho c¸ nh©n (3) (2)-c¸ nh©n lËp UNC ( gåm 4 liªn) nép vµo ng©n hµng. (3)-ng©n hµng thùc hiÖn thanh to¸n chuyÓn kho¶n (4)-ng©n hµng b¸o nî cho c¸ nh©n (5)-ng©n hµng b¸o cã cho ngêi b¸n 15 ph¹m vi 2 Nhµ cung cÊp (1) c¸ nh©n A (7) (2) Ng©n hµng bªn cung cÊp tk 4311 (5) (4) ng©n hµng bªn c¸ nh©n A TK 5012 TK 5012 (5) t.t©m chñ tr× bï trõ tk 4311 (6) (1)ngêi b¸n cung cÊp dÞch vô, hµng ho¸ cho c¸ nh©n (3) (2) c¸ nh©n lËp UNC ( gåm 4 liªn) nép vµo ng©n hµng. (3) ng©n hµng thùc hiÖn thanh to¸n chuyÓn kho¶n (4) ng©n hµng b¸o nî cho c¸ nh©n b»ng liªn 2 UNT, nép liªn 2 b¶n kª cho trung t©m trñ tr× bï trõ (5)chuyÓn liªn 3,4 UNC vµ liªn 1 b¶n kª cho ng©n hµng bªn b¸n (6) Ng©n hµng b¸n thùc hiÖn ghi cã, ghi nî (7) Ng©n hµng b¸n th«ng b¸o cho ngêi b¸n b»ng liªn 4 UNC Nhµ cung cÊp () (1) C¸ nh©n A ph¹m vi 3 () (7) () (2) Ng©n hµng bªn cung cÊp tk 4311 () (5) TK 5221 ng©n hµng bªn c¸ nh©n A TK 5212 () (5) tk 4311 16 () (6) () (4) () (3) t.t k.so ¸t & ls®c (1) ngêi b¸n cung cÊp dÞch vô, hµng ho¸ cho c¸ nh©n (2) c¸ nh©n lËp UNC ( gåm 4 liªn) nép vµo ng©n hµng. (3) ng©n hµng bªn A lËp giÊy b¸o liªn hµng (gåm 3 liªn), thùc hiÖn ghi cã vµ ghi nî vµo c¸c tµi kho¶n thÝch hîp (4) ng©n hµng b¸o nî cho c¸ nh©n b»ng liªn 2 UNT, nép liªn 2 gblhcho trung t©m (1) kiÓm so¸t vµ lËp sæ ®èi chiÕu Nhµ cung cÊp C¸ nh©n A (5) chuyÓn liªn 3,4 UNC vµ liªn 1 gblh cho ng©n hµng bªn b¸n (6) Ng©n hµng b¸n thùc hiÖn ghi cã, ghi nî vµo tµi kho¶n thÝch hîp (7) ) Ng©n hµng b¸n th«ng b¸o cho ngêi b¸n b»ng liªn 4 UNC (11) (2) Ng©n hµng bªn cung cÊp tk 4311 (4) ng©n hµng bªn c¸ nh©n A TK 1313 TK 1113 (10) tk 4311 (3) (5) ph¹m vi 4 (9) Ng©n hµng nhµ níc bªn b¸n TKtgnh bb tk 5212 (7) ng©n hµng nhµ níc bªn A TKtgnh a tk 5212 17 (8) (6) (1) ngêi b¸n cung cÊp dÞch vô, hµng ho¸ cho c¸ nh©n (2) c¸ nh©n lËp UNC ( gåm 4 liªn) nép vµo ng©n hµng. (3) ng©n hµng bªn A b¶n kª 11 (gåm 3 liªn), thùc hiÖn ghi cã vµ ghi nî vµo c¸c tµi kho¶n thÝch hîp (4) ng©n hµng b¸o nî cho c¸ nh©n b»ng liªn 2 UNC, nép liªn 2 ,4 unc vµliªn 1 b¶n kª cho ng©n hµng nhµ níc 2 (5) ng©n hµng nhµ níc 2 lËp giÊy b¸o liªn hµng ®Ó thanh to¸n víi ng©n hµng nhµ níc 1. (6) Ng©n hµng nhµ níc 2 thùc hiÖn ghi cã, ghi nî vµo tµi kho¶n thÝch hîp (7) Ng©n hµng nhµ níc 2 chuyÓn liªn 3,4 UNC vµ liªn 1 gblh cho ng©n hµng bªn b¸n (8)Ng©n hµng nhµ níc 1 lËp b¶n kª thanh to¸n víi ng©n hµng bªn b¸n, thùc hiÖn ghi nî vµ ghi cã trªn c¬ së chøng tõ nhËn ®îc (9)chuyÓn liªn 3,4 unc, liªn 1 b¶n kª thanh to¸n (10)Ng©n hµng b¸n Nhµ thùccung hiÖn cÊp ghi nî vµ ghi (1)cã C¸ nh©n A (11)th«ng b¸o cho ngêi b¸n b»ng liªn 4 UNC. a.Qu¸ tr×nh thanh to¸n b»ng(5) UNT (2) (4) ph¹m vi 1 Ng©n hµng TK4311 TK4311 (3) 18 (1)-ngêi b¸n cung cÊp dÞch vô, hµng ho¸ cho c¸ nh©n (2)-c¸ nh©n lËp UNC ( gåm 4 liªn) nép vµo ng©n hµng. (3)-ng©n hµng thùc hiÖn thanh to¸n chuyÓn kho¶n (4)-ng©n hµng b¸o nî cho c¸ nh©n (5)-ng©n hµng b¸o cã cho ngêi b¸n ph¹m vi 2 (1) Nhµ cung cÊp c¸ nh©n A (2) (7) (2) (4) (5) Ng©n hµng bªn cung cÊp tk 4311 (2’) TK 5012 ng©n hµng bªn c¸ nh©n A TK 5012 (6) tk 4311 (3) 19 (5) t.t©m chñ tr× bï trõ (1)ngêi b¸n cung cÊp dÞch vô, hµng ho¸ cho c¸ nh©n (2) c¸ nh©n lËp UNCt( gåm 4 liªn) nép vµo ng©n hµng bªn c¸ nh©n a hoÆc ng©n hµng cña m×nh –ng©n hµng nµy sÏ chuyÓn bé untcho ng©n hµng bªn a-. (3) ng©n hµng thùc hiÖn thanh to¸n chuyÓn kho¶n (4) ng©n hµng b¸o nî cho c¸ nh©n b»ng liªn 2 UNT, nép liªn 2 b¶n kª cho trung t©m trñ tr× bï trõ (5)chuyÓn liªn 3,4 UNC vµ liªn 1 b¶n kª cho ng©n hµng bªn b¸n (6) Ng©n hµng b¸n thùc hiÖn ghi cã, ghi nî (7) Ng©n hµng b¸n th«ng b¸o cho ngêi b¸n b»ng liªn 4 UNC ph¹m vi 3 Nhµ cung cÊp (1) C¸ nh©n A (2) (7) (2) (4) (5) Ng©n hµng bªn cung cÊp (2’) tk 4311 TK 5221 ng©n hµng bªn c¸ nh©n A TK 5212 (6) tk 4311 (3) 20 (5) t.t k.so ¸t & ls®c
- Xem thêm -