Tài liệu Một số giải pháp nhằm mở rộng khả năng thanh toán bằng séc tại sgdi.

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng §¹i häc Qu¶n lý & Kinh doanh Hµ Néi Khoa Tµi chÝnh – KÕ to¸n Lêi më ®Çu Vèn lu ®éng lµ mét trong nh÷ng nguån vèn quan träng cña s¶n xuÊt kinh doanh. Mét mÆt, vèn vèn lu ®éng ®îc sö dông ®óng ®¾n uyÓn chuyÓn, linh ho¹t, phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn, t×nh h×nh ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp th× sÏ cã t¸c ®éng tÝch cùc tíi c¸c môc tiªu kinh tÕ vµ gióp doanh nghiÖp ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n ®a doanh nghiÖp tiÕn xa trë thµnh nh÷ng doanh nghiÖp hµng ®Çu. MÆt kh¸c, vèn lu ®éng nÕu kh«ng ®îc sö dông mét c¸ch thÝch hîp th× sÏ trë thµnh vËt c¶n cho sù ph¸t triÓn cña toµn doanh nghiÖp. Trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay vèn cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp. NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang ph¸t triÓn theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®a sè lµ nh÷ng doanh nghiÖp cha cã kinh nghiÖm trªn th¬ng trêng quèc tÕ trong khi ®ã tr×nh ®é qu¶n lý cßn yÕu kÐm, c«ng nghÖ l¹c hËu cho nªn vÊn ®Ò b¶o tån vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng lµ vÊn ®Ò nan gi¶i cÇn ®îc tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp chó träng n¾m v÷ng vµ ph¸t huy søc m¹nh cña nã. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vèn lu ®éng v× vËy sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: “ Vèn lu ®éng vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng t¹i C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi” lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn luËn v¨n gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ vèn lu ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng trong doanh nghiÖp Ch¬ng II: T×nh h×nh qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng t¹i C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng t¹i C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi Do tr×nh ®é nhËn thøc vÒ lý luËn vµ thùc tÕ cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn trong bµi luËn v¨n nµy kh«ng thÓ tr¸nh nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi nghiªn cøu cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TS – TrÇn Träng Kho¸i cïng toµn thÓ c¸n bé phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n cña C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi ®· gióp ®ì tËn t×nh vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. 1 LuËn v¨n tèt nghiÖp Lôc ThÞ Minh Hoa Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng §¹i häc Qu¶n lý & Kinh doanh Hµ Néi Khoa Tµi chÝnh – KÕ to¸n Ch¬ng I Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ vèn lu ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng trong doanh nghiÖp I. Néi dung vµ c¸ch ph©n lo¹i vèn lu ®éng 1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm vèn lu ®éng §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã 3 yÕu tè c¬ b¶n: §èi tîng lao ®éng, t liÖu lao ®éng vµ søc lao ®éng. Kh¸c víi t liÖu lao ®éng, c¸c ®èi tîng lao ®éng (b¸n thµnh phÈm, nguyªn nhiªn, vËt liÖu…) chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh vµ khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh chóng thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu, gi¸ trÞ cña nã ®îc chuyÓn dÞch toµn bé mét lÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm hµng hãa. Nh÷ng ®èi tîng lao ®éng trªn xÐt vÒ h×nh th¸i hiÖn vËt gäi lµ c¸c tµi s¶n lu ®éng, cßn xÐt vÒ h×nh th¸i gi¸ trÞ gäi lµ vèn lu ®éng(VL§) cña doanh nghiÖp. C¨n cø vµo giai ®o¹n s¶n xuÊt ngêi ta chia tµi s¶n lu ®éng thµnh hai lo¹i: Tµi s¶n lu ®éng s¶n xuÊt vµ tµi s¶n lu ®éng lu th«ng. 2 LuËn v¨n tèt nghiÖp Lôc ThÞ Minh Hoa Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng §¹i häc Qu¶n lý & Kinh doanh Hµ Néi Khoa Tµi chÝnh – KÕ to¸n - Tµi s¶n lu ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: Gåm tÊt c¶ nh÷ng vËt t dù tr÷ cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh: nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, s¶n phÈm ®ang chÕ t¹o dë dang, b¸n thµnh phÈm… - Tµi s¶n lu ®éng lu th«ng bao gåm: S¶n phÈm hµng hãa chê tiªu thô, vèn b»ng tiÒn, vèn trong thanh to¸n, c¸c kho¶n chi phÝ chê kÕt chuyÓn, chi phÝ tr¶ tríc… Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tµi s¶n lu ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tµi s¶n lu ®éng lu th«ng lu«n vËn ®éng ®an xen vµ chuyÓn ho¸ cho nhau, chÝnh ®Æc ®iÓm nµy ®· lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc tiÕn hµnh liªn tôc. §Ó h×nh thµnh nªn tµi s¶n lu ®éng c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã mét sè vèn thÝch hîp øng tríc ®Ó ®Çu t vµo c¸c tµi s¶n. Sè vèn nµy ®îc gäi lµ VL§ cña doanh nghiÖp. Do ®Æc ®iÓm vËn ®éng cña tµi s¶n lu ®éng, VL§ cña doanh nghiÖp còng kh«ng ngõng vËn ®éng qua c¸c giai ®o¹n cña chu kú kinh doanh: dù tr÷, s¶n xuÊt vµ lu th«ng. Qu¸ tr×nh nµy ®îc diÔn ra liªn tôc vµ thêng xuyªn lÆp l¹i theo chu kú vµ ®îc gäi lµ qu¸ tr×nh tuÇn hoµn VL§. Qua mçi giai ®o¹n cña chu kú kinh doanh vèn lu ®éng l¹i thay ®æi h×nh th¸i biÓu hiÖn. Sù vËn ®éng tr×nh tù lÇn lît tõ h×nh th¸i nµy sang h×nh th¸i kh¸c cho ®Õn khi quay trë vÒ h×nh th¸i ban ®Çu cña VL§ lµ vèn tiÒn tÖ. Qu¸ tr×nh ®ã ®îc m« t¶ nh sau: TLL§ + §TL§ T–H …SX – H’ – T’ Søc L§ T’ = T + t Sau mçi chu kú s¶n xuÊt, vèn lu ®éng hoµn thµnh mét vßng chu chuyÓn: - Khëi ®Çu vãng tuÇn hoµn, tiÒn ®îc dïng ®Ó mua s¾m §TL§ trong kh©u s¶n xuÊt, ë giai ®o¹n nµy vèn ®· thay ®æi h×nh th¸i tõ vèn tiÒn tÖ sang vèn vËt t hµng ho¸. - TiÕp theo lµ giai ®o¹n s¶n xuÊt, qua c«ng nghÖ s¶n xuÊt c¸c vËt t dù tr÷ ®îc chÕ t¹o thµnh b¸n thµnh phÈm. - KÕt thóc vßng tuÇn hoµn, s¶n phÈm sau khi ®îc tiªu thô, h×nh th¸i hiÖn vËt l¹i ®îc chuyÓn sang h×nh th¸i tiÒn tÖ nh ®iÓm ban ®Çu. Nh vËy ta cã thÓ ®Þnh nghÜa vèn lu ®éng nh sau: Vèn lu ®éng øng ra ®Ó h×nh thµnh nªn tµi s¶n lu ®éng nh»m ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc thùc hiÖn thêng xuyªn, liªn tôc. Vèn lu ®éng ®îc chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ cña chóng vµo lu th«ng vµ tõ lu th«ng toµn bé gi¸ trÞ cña chóng ®îc hoµn l¹i mét lÇn sau mét chu kú kinh doanh. 2. Ph©n lo¹i vèn lu ®éng trong doanh nghiÖp 3 LuËn v¨n tèt nghiÖp Lôc ThÞ Minh Hoa Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng §¹i häc Qu¶n lý & Kinh doanh Hµ Néi Khoa Tµi chÝnh – KÕ to¸n §Ó qu¶n lý vµ sö dông VL§ cã hiÖu qu¶ ngêi ta ph¶i ph©n lo¹i VL§. Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i, mçi lo¹i cã nh÷ng t¸c dông riªng nhng ®Òu gióp cho nhµ qu¶n lý n¾m b¾t vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông VL§ tõ ®ã cã nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ tèt VL§. 2.1 C¨n cø theo vai trß cña VL§ ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt - Vèn lu ®éng trong kh©u dù tr÷ s¶n xuÊt: bao gåm gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ… - Vèn lu ®éng trong kh©u s¶n xuÊt: bao gåm c¸c gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang, b¸n thµnh phÈm, c¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tríc… - Vèn lu ®éng trong kh©u lu th«ng: bao gåm c¸c gi¸ trÞ thµnh phÈm, vèn b»ng tiÒn, c¸c kho¶n vèn ®Çu t ng¾n h¹n, cho vay ng¾n h¹n… Qua c¸ch ph©n lo¹i nµy cho thÊy vai trß vµ sù ph©n bè cña VL§ trong tõng kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p tæ chøc qu¶n lý vµ sö dông VL§ hîp lý sao cho cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. 2.2 C¨n cø vµo h×nh th¸i biÓu hiÖn cña vèn Vèn vËt t hµng ho¸: bao gåm nguyªn vËt liÖu chung, vËt liÖu phô, s¶n phÈm dë dang, phÝ tæn chê ph©n bæ, vèn thµnh phÈm Vèn b»ng tiÒn bao gåm: TiÒn mÆt t¹i quü, tiÒn göi ng©n hµng, tiÒn ®ang chuyÓn, c¸c kho¶n ph¶i thu, c¸c kho¶n t¹m øng vµ c¸c kho¶n ph¶i thu néi bé… C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho c¸c doanh nghiÖp xem xÐt ®¸nh gi¸ møc tån kho dù tr÷ vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. Th«ng qua ®ã doanh nghiÖp cã thÓ t×m ra biÖn ph¸p ph¸t huy c¸c chøc n¨ng cña c¸c thµnh phÇn VL§, tõ ®ã x¸c ®Þnh nhu cÇu VL§. 2.3 C¨n cø theo nguån h×nh thµnh vèn lu ®éng Trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu cÇn ph¶i cã lîng vèn cÇn thiÕt ®ñ ®Ó duy tr× s¶n xuÊt. Vèn kinh doanh gåm vèn lu ®éng vµ vèn cè ®Þnh, trong ®ã VL§ ®îc h×nh thµnh tõ nh÷ng nguån sau: ▪ Nguån vèn chñ së h÷u Lµ nguån vèn do chñ doanh nghiÖp bá ra tõ ®Çu khi thµnh lËp doanh nghiÖp. PhÇn vèn nµy doanh nghiÖp cã ®Çy ®ñ quyÒn chiÕm h÷u, sö dông, chi phèi vµ ®Þnh ®o¹t. Nguån vèn trªn cña doanh nghiÖp Nhµ níc do Nhµ níc cÊp, cña doanh nghiÖp t nh©n do chñ doanh nghiÖp bá ra, C«ng ty Cæ phÇn do c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp. ▪ C¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ Lµ c¸c kho¶n nî ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho c¸c chñ nî. Dùa vµo tÝnh chÊt vµ thêi h¹n thanh to¸n, c¸c kho¶n nî ®îc chia thµnh : 4 LuËn v¨n tèt nghiÖp Lôc ThÞ Minh Hoa Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng §¹i häc Qu¶n lý & Kinh doanh Hµ Néi Khoa Tµi chÝnh – KÕ to¸n - > Nî ng¾n h¹n: Lµ nh÷ng kho¶n nî díi mét n¨m nh lµ c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n, l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn… - > Nî dµi h¹n: Lµ c¸c kho¶n nî trªn mét n¨m nh c¸c kho¶n vay dµi h¹n nî dµi h¹n… - > Nî kh¸c: Lµ c¸c kho¶n tµi s¶n chê xö lý, nhËn ký quü, ký cîc dµi h¹n. Ngoµi c¸c nguån vèn trªn doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng thªm vèn th«ng qua h×nh thøc ph¸t hµnh cæ phiÕu, nhËn gãp vèn liªn doanh… 2.4 Ph©n lo¹i theo thêi gian huy ®éng vèn - > Nguån VL§ thêng xuyªn: Doanh nghiÖp muèn ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc liªn tôc t¬ng øng víi quy m« s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt ®Þnh th× doanh nghiÖp thêng ph¶i cã mét lîng tµi s¶n lu th«ng nhÊt n»m trong c¸c giai ®o¹n cña chu kú kinh doanh, bao gåm c¸c kho¶n dù tr÷ nguyªn vËt liÖu, s¶n phÈm dë dang, thµnh phÈm vµ nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng. Nh÷ng tµi s¶n lu ®éng nµy gäi lµ tµi s¶n lu ®éng thêng cuyªn. Nguån VL§ thêng xuyªn : Lµ nguån vèn cã tÝnh chÊt æn ®Þnh vµ dµi h¹n mµ doanh nghiÖp cã thÓ sö dông ®Ó h×nh thµnh nªn tµi s¶n cè ®Þnh. Nguån VL§ thêng xuyªn = Tµi s¶n lu ®éng – Nî ng¾n h¹n HoÆc: Nguån VL§ = Tæng nguån vèn - Gi¸ trÞ cßn l¹i thêng xuyªn thêng xuyªn cña TSC§ Trong ®ã: Tæng nguån vèn = Nguån vèn + Nî dµi h¹n thêng xuyªn chñ së h÷u Gi¸ trÞ cßn l¹i = Nguyªn gi¸ _ Gi¸ trÞ hao cña TSC§ TSC§ mßn luü kÕ ChÝnh nguån vèn thêng xuyªn nµy cho phÐp c¸c doanh nghiÖp chñ ®éng cung cÊp vËt t kÞp thêi, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc diÔn ra liªn tôc. - > Nguån VL§ t¹m thêi: Lµ nguån vèn cã tÝnh chÊt ng¾n h¹n díi mét n¾m chñ yÕu ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu cã tÝnh chÊt t¹m thêi vÒ VL§ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nguån vèn nµy bao gåm c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n ng©n hang vµ c¸c tæ chøc tÝn dông, c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n kh¸c. Theo nh ph©n tÝch trªn, th× ta cã thÓ x¸c ®Þnh nguån VL§ vµ TSL§ cña doanh nghiÖp nh sau: Nguån VL§ = Nguån VL§ thêng xuyªn - Nguån VL§ t¹m thêi HoÆc: TSL§ = Nguån VL§ thêng xuyªn – Nguån VL§ t¹m thêi 5 LuËn v¨n tèt nghiÖp Lôc ThÞ Minh Hoa Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng §¹i häc Qu¶n lý & Kinh doanh Hµ Néi Khoa Tµi chÝnh – KÕ to¸n Mèi quan hÖ nµy ®îc biÓu hiÖn nh sau Nî ng¾n h¹n Tµi s¶n lu ®éng Nguån vèn lu ®éng thêng xuyªn Tµi s¶n cè ®Þnh Nî trung vµ dµi h¹n Nguån Nguån vèn vèn th- thêng êng xuyªn xuyªn Vèn chñ së h÷u ViÖc ph©n lo¹i nguån vèn nh trªn gióp nhµ qu¶n lý xem xÐt huy ®éng nguån vèn mét c¸ch phï hîp ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VL§ trong doanh nghiÖp. §ång thêi gióp nhµ qu¶n lý lËp ra nh÷ng kÕ ho¹ch tµi chÝnh h×nh thµnh nªn c¸c dù ®Þnh vÒ tæ chøc, qu¶n lý vµ sö dông nguån VL§ trong t¬ng lai. 3. Nhu cÇu VL§ vµ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhu cÇu VL§ cña doanh nghiÖp 3.1 Nhu cÇu vèn lu ®éng §èi víi mçi doanh nghiÖp, ngoµi viÖc ph©n lo¹i VL§ ®Ó qu¶n lý, cßn ph¶i x¸c ®Þnh nhu cÇu VL§ hîp lý ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng thõa, kh«ng thiÕu vèn. Nhu cÇu = Møc dù tr÷ + Kho¶n ph¶i thu – Kho¶n ph¶i tr¶ VL§ hµng tån kho tõ kh¸ch hµng ngêi cung cÊp Trong doanh nghiÖp nhu cÇu VL§ thêng chia lµm 2 lo¹i: - Nhu cÇu VL§ thêng xuyªn - Nhu cÇu VL§ t¹m thêi 3.2 Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn lu ®éng *Ph¬ng ph¸p trùc tiÕp C¨n cø vµo c¸c yÕu tè ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn lîng vèn doanh nghiÖp ph¶i øng ra ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu thêng xuyªn. ViÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu VL§ theo ph¬ng ph¸p nµy cã thÓ theo tr×nh tù sau: - X¸c ®Þnh lîng hµng tån kho cÇn thiÕt - X¸c ®Þnh chÝnh s¸ch tiªu thô s¶n phÈm vµ kho¶n tÝn dông cung cÊp cho kh¸ch hµng - X¸c ®Þnh c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cho ngêi cung cÊp - Tæng hîp x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn cña doanh nghiÖp *Ph¬ng ph¸p gi¸n tiÕp Ph¬ng ph¸p nµy dùa vµo thèng kª kinh nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn. ë ®©y cã thÓ chia lµm 2 trêng hîp: Trêng hîp 1: Dùa vµo kinh nghiÖm thùc tÕ cña c¸c doanh nghiÖp cïng lo¹i trong ngµnh ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn cho doanh nghiÖp m×nh. 6 LuËn v¨n tèt nghiÖp Lôc ThÞ Minh Hoa Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng §¹i häc Qu¶n lý & Kinh doanh Hµ Néi Khoa Tµi chÝnh – KÕ to¸n Ph¬ng ph¸p nµy t¬ng ®èi ®¬n gi¶n, tuy nhiªn møc ®é chÝnh x¸c bÞ h¹n chÕ. Nã thÝch hîp víi viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu VL§ khi thµnh lËp doanh nghiÖp víi quy m« nhá. Trêng hîp 2: Dùa vµo t×nh h×nh thùc tÕ sö dông VL§ ë thêi kú võa qua cña doanh nghiÖp vµ t×nh h×nh n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu chuÈn vÒ VL§ cho c¸c kú tiÕp theo. Cã thÓ thùc hiÖn ph¬ng ph¸p nµy theo tr×nh tù sau: - X¸c ®Þnh sè d b×nh qu©n c¸c kho¶n trong n¨m bao gåm: sè hµng tån kho b×nh qu©n, sè ph¶ thu tõ kh¸ch hµng b×nh qu©n, sè nî ph¶i tr¶ b×nh qu©n. - X¸c ®Þnh tû lÖ c¸c kho¶n trªn so víi doanh thu thuÇn trong c¶ n¨m. Trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh tû lÖ nhu cÇu VL§ víi doanh thu. - X¸c ®Þnh nhu cÇu VL§ cña thêi kú sau 4. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn vèn lu ®éng Mçi doanh nghiÖp kinh doanh c¸c mÆt hµng kh¸c nhau thuéc nh÷ng ngµnh nghÒ kh¸c nhau, cã nh÷ng ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kh¸c nhau dÉn ®Õn sù kh¸c nhau vÒ kÕt cÊu nguån VL§. Cã nhiÒu nh©n tè ¶nh hëng ®Õn kÕt cÊu VL§. Thø nhÊt, c¸c nh©n tè vÒ mÆt dù tr÷ vËt t phô thuéc vµo kho¶ng c¸ch gi÷a doanh nghiÖp víi n¬i cung cÊp, kh¶ n¨ng cung cÊp cña thÞ trêng, kú h¹n giao hµng vµ khèi lîng vËt t ®îc cung cÊp mçi lÇn giao hµng, chñng lo¹i vËt t cung cÊp. Thø hai, c¸c nh©n tè vÒ mÆt s¶n xuÊt phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm kü thuËt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, møc ®é phøc t¹p cña s¶n phÈm s¶n xuÊt chÕ t¹o, chu kú s¶n xuÊt, tr×nh ®é tæ chøc vµ qu¶n lý. Thø ba, c¸c nh©n tè vÒ mÆt thanh to¸n nh: ph¬ng thøc thanh to¸n, thñ tôc thanh to¸n, viÖc chÊp hµnh kû luËt thanh to¸n gi÷a c¸c doanh nghiÖp… II. sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng trong doanh nghiÖp 1. Sù cÇn thiÕt cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng Vèn lµ yÕu tè rÊt quan träng ®Ó gióp c¸c nhµ doanh nghiÖp ®¹t tíi môc tiªu cuèi cïng lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. HiÖu qu¶ sö dông VL§ cña doanh nghiÖp lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VL§ lµ c¬ së ®Ó më réng qui m« s¶n xuÊt, n©ng cao ®êi sèng cho ngêi lao ®éng. Tæ chøc qu¶n lý tèt vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VL§ gióp cho doanh nghiÖp tiÕt kiÖm chi phÝ, gi¸ thµnh s¶n phÈm h¹, chÊt lîng s¶n phÈm cao nh»m ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cña kh¸ch hµng, t¨ng uy tÝn trªn th¬ng trêng. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ ho¹t ®éng diÔn ra thêng xuyªn vµ liªn tôc do ®ã viÖc ®¶m b¶o lîng VL§ thêng xuyªn lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi tÊt c¶ c¸c C«ng ty b»ng c¸ch lµ ph¶i t¨ng cêng qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VL§. 2. Qu¶n lý vµ b¶o toµn vèn lu ®éng 7 LuËn v¨n tèt nghiÖp Lôc ThÞ Minh Hoa Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng §¹i häc Qu¶n lý & Kinh doanh Hµ Néi Khoa Tµi chÝnh – KÕ to¸n Qu¶n lý VL§ lµ mét bé phËn träng yÕu cña c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp nªn chó träng ®¶m b¶o sö dông VL§ hîp lý, tiÕt kiÖm ®Ó gãp phÇn thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm vµ thanh to¸n c¸c kho¶n c«ng nî kÞp thêi. V× trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, VL§ thêng chÞu nhiÒu t¸c ®éng bëi nhiÒu nh©n tè khiÕn cho VL§ bÞ gi¶m sót dÇn cho nªn b¶o toµn VL§ lµ mét vÊn ®Ò quan träng quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. - Hµng ho¸ bÞ ø ®äng, kÐm phÈm chÊt, mÊt phÈm chÊt hoÆc kh«ng phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng, kh«ng tiªu thô ®îc hoÆc tiªu thô víi gi¸ thÊp. - Nh÷ng rñi ro trong kinh doanh. - Kinh doanh thua lç kÐo dµi, vèn bÞ thiÕu hôt dÇn do doanh nghiÖp thu b¸n hµng kh«ng bï ®¾p VL§. - L¹m ph¸t lµm cho gi¸ c¶ t¨ng nhanh sau mçi vßng lu©n chuyÓn VL§ cña doanh nghiÖp mÊt dÇn do trît gi¸. - Vèn bÞ chiÕm dông lín trong thanh to¸n. ChÝnh c¸c nh©n tè trªn sÏ lµm VL§ gi¶m sót dÇn, v× vËy nÕu doanh nghiÖp sö dông kh«ng tèt VL§, kh«ng ®¶m b¶o ®îc vèn lµm ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, vèn chËm lu©n chuyÓn, qui m« vèn bÞ thu hÑp l¹i, hiÖu qu¶ sö dông vèn thÊp vµ tÊt yÕu doanh nghiÖp ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶. NÕu t×nh tr¹ng nµy kÐo dµi sÏ lµm gi¶m mÊt kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. 3. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông VL§, doanh nghiÖp cã thÓ sö dông mét sè c¸c chØ tiªu sau: 3.1 Tèc ®é lu©n chuyÓn VL§ Lµ chØ tiªu tæng hîp dïng ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng cña c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, tèc ®é lu©n chuyÓn vèn nhanh hay chËm nãi lªn t×nh h×nh tæ chøc c¸c mÆt cña c«ng t¸c mua s¾m, dù tr÷, tiªu thô cña doanh nghiÖp hîp lý hay kh«ng tèt, c¸c kho¶n chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cao hay thÊy, tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ. Tèc ®é lu©n chuyÓn VL§ cã thÓ ®îc ®o b»ng hai chØ tiªu lµ sè lÇn lu©n chuyÓn vèn(sè vßng quay vèn/n¨m) vµ kú lu©n chuyÓn vèn (sè ngµy cña mét vßng quay vèn). Doanh thu thuÇn Sè vßng quay VL§ = VL§ b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt nÕu vßng quay t¨ng so víi kú tríc th× chøng tá hiÖu qu¶ sö dông VL§ t¨ng vµ ngîc l¹i. 360 ngµy 8 LuËn v¨n tèt nghiÖp Lôc ThÞ Minh Hoa Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng §¹i häc Qu¶n lý & Kinh doanh Hµ Néi Khoa Tµi chÝnh – KÕ to¸n Kú lu©n chuyÓn VL§ = Sè vßng quay VL§ ChØ tiªu nµy cho biÕt sè ngµy cÇn thiÕt ®Ó VL§ quay ®îc mét vßng. Kú lu©n chyÓn cµng nhá th× tèc ®é lu©n chuyÓn cµng lín. Tõ sù ph©n tÝch tèc ®é lu©n chuyÓn VL§ vµ kú lu©n chuyÓn VL§ ta cã thÓ xem xÐt ¶nh hëng cña chóng tíi møc ®é tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ VL§ sö dông trong kú kinh doanh. Møc l·ng phÝ (+) Doanh thu thuÇn Kú lu©n Kú lu©n hoÆc tiÕt kiÖm(-) VL§ = x chuyÓn VL§ - chuyÓn VL§ do ¶nh hëng cña 360 ngµy kú nµy kú tríc tèc ®é lu©n chuyÓn VL§ 3.2 Møc ®¶m nhiÖm VL§ VL§ b×nh qu©n Møc ®¶m nhiÖm VL§ = Doanh thu thuÇn ChØ tiªu nµy cho ta biÕt ®Ó cã mét ®ång doanh thu thuÇn th× ph¶i cã bao nhiªu ®ång VL§ bá ra. NÕu ChØ tiªu nµy cµng nhá chøng tá VL§ ®îc sö dông tiÕt kiÖm vµ ngîc l¹i. 3.3 Vßng quay hµng tån kho Doanh thu thuÇn Vßng quay hµng tån kho = Hµng tån kho b×nh qu©n ChØ tiªu nµy cho biÕt sè lÇn mµ hµng lu kho lu©n chuyÓn trong kú. Sè vßng quay hµng tån kho cµng cao th× viÖc kinh doanh cµng ®îc ®¸nh gi¸ tèt, ngîc l¹i sè vßng quay hµng tån kho thÊp th× viÖc kinh doanh kÐm hiÖu qu¶, hµng ho¸ tiªu thô chËm. 3.4 Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu Doanh thu thuÇn Sè vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu = Sè d b×nh qu©n kho¶n ph¶i thu ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tèc ®é chuyÓn ®æi c¸c kho¶n ph¶i thu thµnh tiÒn mÆt cña doanh nghiÖp. Sè vßng quay cµng lín chøng tá tèc ®é thu håi c¸c kho¶n ph¶i thu lµ nhanh vµ doanh nghiÖp Ýt bÞ chiÕm dông vèn. 3.5Kú thu tiÒn trung b×nh Sè d b×nh qu©n cña c¸c kho¶n ph¶i thu Kú thu tiÒn trung b×nh = x 360 Doanh thu thuÇn 9 LuËn v¨n tèt nghiÖp Lôc ThÞ Minh Hoa Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng §¹i häc Qu¶n lý & Kinh doanh Hµ Néi Khoa Tµi chÝnh – KÕ to¸n ChØ tiªu nµy cho biÕt kú thu tiÒn tõ khi b¸n hµng ®Õn khi thu ®îc tiÒn vÒ hÕt bao nhiªu ngµy. Kú thu tiÒn trung b×nh cµng dµi chøng tá lîng vèn bÞ chiÕm dông trong thanh to¸n cña doanh nghiÖp cµng lín vµ ngîc l¹i. 3.6 C¸c hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n o HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi HÖ sè kh¶ n¨ng Tæng TSL§ vµ ®Çu t ng¾n h¹n Thanh to¸n = hiÖn thêi Tæng nî ng¾n h¹n HÖ sè nµy cho biÕt kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi tµi s¶n thµnh tiÒn ®Ó trang tr¶i c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n ®Õn h¹n tr¶. o HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh HÖ sè kh¶ n¨ng TSL§ - Hµng tån kho Thanh to¸n = nhanh Tæng nî ng¾n h¹n HÖ sè nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n tr¶ trong thêi gian ng¾n mµ kh«ng cÇn ph¶i tiªu thô vËt t, hµng ho¸. o HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi HÖ sè kh¶ n¨ng TiÒn + T¬ng ®¬ng tiÒn Thanh to¸n = tøc thêi Tæng nî ng¾n h¹n HÖ sè nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n ngay c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n tr¶ cña doanh nghiÖp. o HÖ sè sinh lêi VL§ Lîi nhuËn thuÇn Møc sinh lêi VL§ = VL§ b×nh qu©n ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®èng VL§ trong kú t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy cµng cao chøng tá doanh nghiÖp sö dông VL§ cµng cã hiÖu qu¶. 4. ý nghÜa cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng Tµi s¶n lu ®éng chiÕm mét phÇn kh¸ lín trong tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña doanh nghiÖp. Do ®ã sö dông hîp lý c¸c lo¹i tµi s¶n lu ®éng cã ¶nh hëng rÊt quan träng ®èi víi viÖc hoµn thµnh nhiÖm vô chung cña doanh nghiÖp. Vèn lu ®éng ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp diÔn ra liªn tôc tõ kh©u ®Çu tiªn ®Õn kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. 10 LuËn v¨n tèt nghiÖp Lôc ThÞ Minh Hoa Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng §¹i häc Qu¶n lý & Kinh doanh Hµ Néi Khoa Tµi chÝnh – KÕ to¸n HiÖu qu¶ sö dông VL§ lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu tæng hîp dïng ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng qu¶n lý vµ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. Th«ng qua c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông VL§ gióp nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp rót ra nh÷ng vÊn ®Ò then chèt ®Ó tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n phï hîp víi doanh nghiÖp cña m×nh. Ch¬ng II T×nh h×nh qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng t¹i C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi I. LÞch sö h×nh thµnh vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ PhÇn Pin Hµ Néi. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi C«ng ty Pin Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp cæ phÇn h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã t c¸ch ph¸p nh©n, trùc thuéc Tæng c«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam – Bé C«ng NghiÖp. Tªn giao dÞch : C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi Tªn viÕt t¾t : HABACO Trô së chÝnh : §êng quèc lé 70 – ThÞ trÊn V¨n §iÓn – HuyÖn Thanh Tr× Hµ Néi §iÖn tho¹i : (04)8615365, (04)8615364 Fax : (04)8612549 Email : Habaco@fpt.vn 11 LuËn v¨n tèt nghiÖp Lôc ThÞ Minh Hoa Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng §¹i häc Qu¶n lý & Kinh doanh Hµ Néi Khoa Tµi chÝnh – KÕ to¸n C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi ( tríc ®©y lµ nhµ m¸y Pin V¨n §iÓn ) ®îc x©y dùng tõ n¨m 1958 ®Õn th¸ng 1/1/1960 th× chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng. C«ng ty ®îc x©y dùng víi diÖn tÝch 3ha t¹i ThÞ trÊn V¨n §iÓn – Thanh Tr× - Hµ Néi. Nhµ m¸y do Trung Quèc thiÕt kÕ x©y dùng vµ viÖn trî thiÕt bÞ toµn bé, s¶n lîng thiÕt kÕ ban ®Çu lµ 5 triÖu chiÕc Pin/n¨m. S¶n phÈm lµ c¸c lo¹i Pin thuéc thÕ hÖ Mn02/NH4CI/Zn. D©y chuyÒn thiÕt bÞ thñ c«ng, nguyªn vËt liÖu vËt t ban ®Çu do Trung Quèc cung cÊp 100%. Tõ khi chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo kÕ ho¹ch th× toµn bé ®Çu vµo, ®Çu ra ®Òu do nhµ níc cung cÊp vµ tiªu thô( chñ yÕu phôc vô cho ph¸t triÓn kinh tÕ vµ quèc phßng. §Ó chñ ®éng trong s¶n xuÊt, phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, nhµ m¸y tÝch cùc thay thÕ nguyªn vËt liÖu nhËp ngo¹i b»ng nguyªn liÖu cã s½n trong níc. N¨m 1962 ®îc nhµ níc cho phÐp, nhµ m¸y ®· më má khai th¸c quÆng M¨ng gan thiªn nhiªn t¹i Hµ Tuyªn. N¨m 1983 Tæng côc Ho¸ chÊt ViÖt Nam quyÕt ®Þnh s¸p nhËp nhµ m¸y Pin V¨n §iÓn vµ nhµ m¸y Pin Xu©n Hoµ thµnh nhµ m¸y Pin Hµ Néi. ViÖc s¸p nhËp nµy nh»m môc ®Ých lµ tËp trung ho¸ s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao hiÖu qña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c xÝ nghiÖp Pin MiÒn B¾c. Th¸ng 7/1996 nhµ m¸y ®îc ®æi tªn thµnh C«ng ty Pin Hµ Néi. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ®· rÊt chó träng vÒ viÖc ®Çu t nh÷ng d©y chuyÒn s¶n xuÊt tiªn tiÕn hiÖn ®¹i nh»m n©ng cao n¨ng xuÊt vµ chÊt lîng s¶n phÈm, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho c«ng nh©n lao ®éng. Th¸ng 10/2002 toµn bé d©y chuyÒn s¶n xuÊt Pin ho¸ hå ®îc thay thÕ b»ng d©y chuyÒn thiÕt bÞ s¶n xuÊt Pin tÈm hå t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ m«i trêng cho ngêi lao ®éng. N¨m 2004 víi h¬n 500 c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· s¶n xuÊt vµ tiªu thô ®¹t trªn 100 triÖu chiÕc/n¨m thay v× nh÷ng n¨m tríc ®©y C«ng ty cã tíi 1200 lao ®éng nhng s¶n phÈm chØ ®¹t 5 triÖu chiÕc/n¨m. §êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng ngõng ®îc n©ng cao. N¨m 2002 s¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®¹t tiªu chuÈn ISO – 9001. Mét sè s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty: Pin R20(pin ®Ìn), Pin R6P(pin tiÓu), Pin R40(pin chuyªn dïng), Pin R14(Pin chuyªn dïng), Pin BTO(Pin chuyªn dïng), Pin PO2 (Pin chuyªn dïng). C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 207/2002/Q§ - BCN ngµy 03/12/2002 cña Bé trëng Bé C«ng nghiÖp vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng tõ 01/01/2003 víi nhiÖm vô chÝnh lµ: S¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i Pin phôc vô s¶n xuÊt. XuÊt nhËp khÈu vËt t, nguyªn liÖu chuyªn dïng 12 LuËn v¨n tèt nghiÖp Lôc ThÞ Minh Hoa Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng §¹i häc Qu¶n lý & Kinh doanh Hµ Néi Khoa Tµi chÝnh – KÕ to¸n 2. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi §Ó hoµn thµnh nhiÖm vô trªn, C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi ®· cã mét c¬ cÊu tæ chøc phï hîp víi vµ nhiÖm vô kinh doanh cña m×nh. S¬ ®å 1: S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý §¹i héi cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Gi¸m ®èc Phã Gi¸m §èc Phßng TC - HC Phßng KH - VT Phßng TC - KT Phßng TT - TT Phßng KT - CN Phßng KT - CN C¸c ph©n xëng NhiÖm vô chÝnh cña c¸c phßng nh sau:  Gi¸m ®èc Lµ ngêi l·nh ®¹o cao nhÊt, quyÕt ®Þnh mäi ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, ph¬ng híng ph¸t triÓn cña c«ng ty hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc nhµ níc vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.  Phßng tæ chøc – hµnh chÝnh Qu¶n lý vÒ nh©n sù, hå s¬, con ngêi, ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ nghiÖp vô tay nghÒ, an toµn lao ®éng ®ång thêi lµ n¬i tiÕp nhËn giÊy tê, c«ng v¨n, lu tr÷ tµi liÖu, qu¶n lý c¬ së vËt chÊt ®Ó phôc vô c¸c phßng ban, ph©n x ëng nh bµn ghÕ, v¨n phßng phÈm…  Phßng kÕ ho¹ch – vËt t LuËn v¨n tèt nghiÖp 13 Lôc ThÞ Minh Hoa Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng §¹i häc Qu¶n lý & Kinh doanh Hµ Néi Khoa Tµi chÝnh – KÕ to¸n Cung cÊp vËt t, b¸n thµnh phÈm, hµng gia c«ng, b¶o hé lao ®éng… phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña nhµ m¸y.  Phßng kü thuËt c«ng nghÖ Cã nhiÖm vô qu¶n lý vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt Pin, c¶i tiÕn n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm sao cho s¶n phÈm ngµy cµng tèt h¬n ®¸p øng nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng.  Phßng kü thuËt c¬ ®iÖn Qu¶n lý vÒ c«ng nghÖ cña m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt Pin, t×m tßi c¶i tiÕn m¸y mãc sao cho phôc vô s¶n xuÊt tèt nhÊt.  Phßng thÞ trêng tiªu thô Cã c¸c nhiÖm vô nh marketing tiÕp thÞ s¶n phÈm, t×m thÞ trêng tiªu thô, ®a ra c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn m¹i hîp lý… ®Ó cã thÓ tiªu thô ® îc nhanh vµ nhiÒu s¶n phÈm nh»m thu håi vèn nhanh kh«ng ®Ó bÞ ø ®äng trong kh©u thµnh phÈm, t¨ng nhanh vßng quay vèn, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña toµn C«ng ty.  Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n Thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý tµi chÝnh ®óng chÕ ®é, tµi chÝnh cña nhµ níc ®Ó ph©n tÝch tæng hîp ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 3. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi ®îc tæ chøc theo s¬ ®å sau: S¬ ®å 2: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n trëng Phã phßng (KÕ to¸n gi¸ thµnh, tiªu thô tæng hîp) KÕ to¸n tiÒn mÆt, kiªm KT ng©n hµng KÕ to¸n nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu, kiªm tiÒn l¬ng KÕ to¸n TSC§, kiªm thñ quü  KÕ to¸n trëng Lµ ngêi gióp viÖc gi¸m ®èc, phô tr¸ch vµ chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n vµ qu¶n lý tµi chÝnh ë c«ng ty nh: th«ng tin kinh tÕ, tæ chøc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, gi¸ c¶ vµ h¹ch to¸n kinh doanh theo ph¸p luËt hiÖn hµnh.  KÕ to¸n tiÒn mÆt, kÕ to¸n ng©n hµng 14 LuËn v¨n tèt nghiÖp Lôc ThÞ Minh Hoa Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng §¹i häc Qu¶n lý & Kinh doanh Hµ Néi Khoa Tµi chÝnh – KÕ to¸n KÕ to¸n tiÒn mÆt cã nhiÖm vô theo dâi thu chi vÒ tiÒn mÆt ph¸t sinh hµng ngµy ë c«ng ty vµ theo dâi c¸c kho¶n tiÒn vay, tiÒn göi t¹i ng©n hµng, thanh to¸n c«ng nî víi ng©n hµng, chuyÓn sÐc, më LC.  KÕ to¸n nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu kiªm kÕ to¸n tiÒn l¬ng KÕ to¸n nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho cña c¸c lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong kú. Hµng ngµy nhËn tõ kho c¸c phiÕu nhËp kho, xuÊt kho, phiÕu lÜnh vËt t theo ®Þnh møc, ho¸ ®¬n…®Ó tËp hîp vµo c¸c ®èi tîng sö dông. §ång thêi thùc hiÖn tÝnh l¬ng, phô cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch nép theo tiÒn l¬ng cho toµn bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty.  KÕ to¸n TSC§ kiªm thñ quü Cã nhiÖm vô tËp hîp chøng tõ gèc tiÕn hµnh lËp phiÕu thu chi tiÒn mÆt ®Ó thanh to¸n cho CBCNV cña c«ng ty, còng nh kh¸ch hµng ngoµi C«ng ty ®Õn giao dÞch. Theo dâi toµn bé tµi s¶n, hiÖn vËt thuéc quyÒn së h÷u vµ quyÒn sö dông cña C«ng ty.  KÕ to¸n tæng hîp gi¸ thµnh, tiªu thô Cã nhiÖm vô tËp hîp toµn bé chi phÝ sÏ ph¸t sinh trong kú vµ tÝnh gi¸ thµnh cho tõng lo¹i s¶n phÈm. Theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho thµnh phÈm, thu nhËn c¸c chøng tõ vÒ tiªu thô s¶n phÈm ®Ó tiÕn hµnh ghi sæ vµ thanh to¸n c¸c kho¶n nî víi kh¸ch hµng. 4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi Trong nhiÒu n¨m qua C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi ®· kh«ng ngõng cè g¾ng v¬n lªn, c«ng ty lu«n lu«n tù ®æi míi vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu rùc rì. HiÖn nay viÖc kinh doanh cña ®ang cã nh÷ng thuËn lîi, c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Òu hoµn thµnh vît møc, ®Æc biÖt tõ n¨m 2003 lµ n¨m c«ng ty b¾t ®Çu cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp. §iÒu ®ã thÓ hiÖn qua kÕt qu¶ kinh doanh: BiÓu sè 1: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh §VT: TriÖu ®ång ChØ tiªu STT Tæng doanh thu 1 Doanh thu thuÇn 2 Gi¸ vèn hµng b¸n 3 Lîi nhuËn gép LuËn v¨n tèt nghiÖp N¨m 2003 N¨m 2004 Sè tiÒn 89.549 89.549 82.275 7.274 15 Sè tiÒn 96.891 96.891 88.183 8.708 Chªnh lÖch 2004/2003 Sè tiÒn 7.342 7.342 5.908 1.434 Tû lÖ (%) 8.2 8.2 7.18 19.71 Lôc ThÞ Minh Hoa Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng §¹i häc Qu¶n lý & Kinh doanh Hµ Néi 4 Chi phÝ b¸n hµng 2.900 5 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 3.000 6 Doanh thu ho¹t ®éng TC 512 7 Chi phÝ tµi chÝnh 460 8 Lîi tøc tõ ho¹t ®éng KD 1.426 9 C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c 20 10 Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 1.446 11 Lîi nhuËn sau thuÕ 1.446 Khoa Tµi chÝnh – KÕ to¸n 2.895 -5 -0.17 2.961 -39 -1.3 617 105 20.51 504 44 9.57 2.965 1.539 107.92 22 2 10 2.987 1.541 106.57 2.987 1.541 106.57 NhËn xÐt: Qua b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi ta thÊy: Gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2004 lµ 88.183 triÖu ®ång t¨ng 7.18% so víi n¨m 2003 cã tû lÖ t¨ng thÊp h¬n tû lÖ t¨ng cña doanh thu. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô n¨m 2004 lµ 8.708 triÖu ®ång t¨ng 19.71 % so víi n¨m 2003. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh n¨m 2004 lµ 617 triÖu ®ång t¨ng 20.51% so víi n¨m 2003. Chi phÝ b¸n hµng n¨m 2004 lµ 2.895 triÖu ®ång gi¶m 0.17 % so víi n¨m 2003. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp n¨m 2004 lµ 2.961 triÖu gi¶m 1.3%so víi n¨m 2003. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2004 lµ 2.965 triÖu ®ång t¨ng 107.92% so víi n¨m 2003, chñ yÕu ®îc h×nh thµnh tõ lîi nhuËn tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty Thu nhËp kh¸c n¨m 2004 lµ 22 triÖu t¨ng 10 % so víi n¨m 2003. Lîi nhuËn tríc thuÕ vµ sau thuÕ n¨m 2004 lµ 2.987 triÖu ®ång t¨ng 106.57% so víi n¨m 2003. Theo luËt thuÕ TNDN sau khi cæ phÇn ho¸ th× C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi th× ®îc miÔn thuÕ TNDN tõ 2 ®Õn 4 n¨m. Do ®ã C«ng ty kh«ng ph¶i nép thuÕ TNDN. Doanh thu thuÇn n¨m 2004 ®¹t 96.891 triÖu ®ång t¨ng 8.2% t¬ng øng víi 7.342 triÖu ®ång so víi n¨m 2003. Trong ®ã, doanh thu hµng xuÊt khÈu cña C«ng ty n¨m 2004 chiÕm 2% tæng doanh thu t¬ng øng víi sè tiÒn 1.982 triÖu ®ång, t¨ng 46% so víi n¨m 2003. II. T×nh h×nh qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cña C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi. 1. C¬ cÊu vèn kinh doanh cña C«ng ty T×nh h×nh vèn kinh doanh cña C«ng ty ®îc thÓ hiÖn trªn biÓu sè 2 BiÓu sè 2: C¬ cÊu vèn kinh doanh cña c«ng ty §VT: TriÖu ®ång 16 LuËn v¨n tèt nghiÖp Lôc ThÞ Minh Hoa Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng §¹i häc Qu¶n lý & Kinh doanh Hµ Néi ChØ tiªu Tæng sè VKD 1. Vèn lu ®éng 2. Vèn cè ®Þnh Khoa Tµi chÝnh – KÕ to¸n Chªnh lÖch N¨m 2003 N¨m 2004 2004/2003 Tû Tû Tû lÖ Sè tiÒn träng Sè tiÒn träng Sè tiÒn % 29.028 100 34.672 100 5.644 19.4 18.106 62.4 25.626 73.9 7.52 41.5 10.922 37.6 9.046 26.1 -1.876 -17.2 NhËn xÐt: Qua biÓu sè 2 ta thÊy, vèn kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi ®ang sö dông vµ qu¶n lý ®Õn cuèi n¨m 2004 lµ 34.672 triÖu ®ång t¨ng 19.4% t¬ng øng víi sè tiÒn lµ 5.644 triÖu ®ång so víi n¨m 2003. Trong ®ã vèn lu ®éng lµ 25.629 triÖu ®ång t¨ng 41.5% so víi n¨m 2003, chiÕm tû träng cao vµ t¨ng tõ 62.4% n¨m 2003 lªn 73.9% n¨m 2004; vèn cè ®Þnh lµ 9.046 triÖu ®ång gi¶m 17.2% t¬ng øng víi sè tiÒn lµ 1.876 tû ®ång so víi n¨m 2003, tû träng tõ 37.6% n¨m 2003 gi¶m xuèng cßn 26.1% n¨m 2004. Tõ ph©n tÝch trªn ta thÊy VL§ lµ thµnh phÇn chñ yÕu vµ chiÕm vÞ trÝ quan träng trong vèn kinh doanh cña C«ng ty. 2. C¬ cÊu nguån vèn kinh doanh cña C«ng ty BiÓu sè 3: C¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty §VT: TriÖu ®ång Chªnh lÖch N¨m 2003 N¨m 2004 2004/2003 Tû Tû Tû lÖ ChØ tiªu Sè tiÒn träng Sè tiÒn träng Sè tiÒn % Tæng sè nguån vèn 29.028 100 34.672 100 5.644 19.4 1. Nî ph¶i tr¶ 13.1 45.1 16.9 48.7 3.8 29 - Ng¾n h¹n 8.500 64.9 15.200 89.9 6.700 78.8 - Dµi h¹n 4.600 35.1 1.700 10.1 -2.900 -63 2. Vèn CSH 15.928 54.9 17.772 51.3 1.844 11.6 NhËn xÐt: Qua biÓu sè 3 ta thÊy, nguån vèn kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2004 lµ34.672 triÖu ®ång t¨ng 19.4% t¬ng øng víi sè tiÒn lµ 5.644 triÖu ®ång so víi n¨m 2003. Trong ®ã vèn vay nî n¨m 2004 lµ 16.900 triÖu ®ång t¨ng 29% t¬ng øng víi sè tiÒn lµ 3.8 tû ®ång so víi n¨m 2003, tû träng t¨ng tõ 45.1% n¨m 2003 lªn 48.7% n¨m 2004. Trong ®ã, nî ng¾n h¹n n¨m 2004 lµ 15,2 tû ®ång t¨ng 78.8 % øng víi sè tiÒn lµ 6,7 tû ®ång so víi n¨m 2003, chiÕm tû träng cao vµ t¨ng tõ 64.9% n¨m 2003 lªn 89.9% n¨m 2004,®iÒu nµy cã ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty v× l·i suÊt vay vèn ng¾n h¹n cao. Nhng bªn c¹nh ®ã ®iÒu thuËn lîi cña C«ng ty lµ cã nguån vèn chñ së h÷u lín h¬n, nguån vèn chñ së h÷u nµy lµ do nhµ 17 LuËn v¨n tèt nghiÖp Lôc ThÞ Minh Hoa Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng §¹i häc Qu¶n lý & Kinh doanh Hµ Néi Khoa Tµi chÝnh – KÕ to¸n níc ®ãp gãp 51% vµ c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp 49%. N¨m 2004 vèn chñ së h÷u lµ 17.772 triÖu ®ång t¨ng 11.6% t¬ng øng víi sè tiÒn lµ 1.844 triÖu ®ång so víi n¨m 2003, chiÕm tû träng lµ 51.3%. Do ®ã: Tæng sè nî ph¶i tr¶ 13.1 HÖ sè nî n¨m 2003 = = = 0.45 Tæng sè vèn 29.028 HÖ sè vèn chñ së h÷u n¨m 2003 = 1- hÖ sè nî = 1 – 0.45 = 0.55 16.9 HÖ sè nî n¨m 2004 = = 0.49 34.672 HÖ sè vèn chñ së h÷u n¨m 2004 = 1 – 0.49 =0.51 KÕt qu¶ tÝnh to¸n trªn cho ta thÊy: N¨m 2003 cø mét ®ång vèn sö dông trong kinh doanh cã 0.45 ®ång vèn vay nî vµ 0.55 ®ång vèn chñ së h÷u, sang n¨m 2004 cø mét ®ång vèn kinh doanh cã 0.49 ®ång vèn vay nî t¨ng 0.04 ®ång vµ vèn chñ së h÷u gi¶m xuèng 0.51 ®ång, gi¶m 0.04 ®ång so víi n¨m 2003. HÖ sè nî cña C«ng ty t¨ng lªn nh vËy lµ do lîng vèn cña C«ng ty bÞ kh¸ch hµng chiÕm dông nhiÒu. Do ®ã C«ng ty ph¶i t×m c¸ch huy ®éng thªm tõ nguån vay ng¾n h¹n, vµ tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ chñ yÕu. Nh vËy, VL§ cña C«ng ty chñ yÕu lµ tõ nguån vèn vay, C«ng ty sÏ gÆp ph¶i rñi ro tµi chÝnh khi sö dông vèn vay kh«ng cã hiÖu qu¶ vµ kh«ng tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh. 3. T×nh h×nh sö dông vèn lu ®éng cña C«ng ty BiÓu sè 4: T×nh h×nh sö dông vèn lu ®éng cña C«ng ty §VT: TriÖu ®ång Chªnh lÖch N¨m 2003 N¨m 2004 2004/2003 Sè Tû Sè Tû Sè Tû lÖ ChØ tiªu tiÒn träng tiÒn träng tiÒn % VL§ vµ ®Çu t ng¾n h¹n 18.106 100 25.626 100 7.52 41.5 1. Vèn b»ng tiÒn 1.198 6.6 1.008 3.9 -190 -15.9 2. C¸c kho¶n ph¶i thu 5.546 30.6 5.494 21.4 -52 -0.9 - Ph¶i thu kh¸ch hµng 5.189 93.6 3.789 69.0 -1.4 -27 - Tr¶ tríc ngêi b¸n 64 1.1 727 13.2 663 1035.9 - Ph¶i thu kh¸c 293 5.3 978 17.8 685 233.8 3. Hµng tån kho 11.257 62.2 19.053 74.4 7.796 69.3 - VËt liÖu tån kho 8.321 73.9 15.48 81.2 7.159 86 - CCDC tån kho 34 0.3 93 0.5 59 173.5 - CP SXKD dë dang 742 6.6 1.009 5.3 267 36 - Thµnh phÈm tån kho 2.16 19.2 2.471 13.0 311 14.4 18 LuËn v¨n tèt nghiÖp Lôc ThÞ Minh Hoa Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng §¹i häc Qu¶n lý & Kinh doanh Hµ Néi Khoa Tµi chÝnh – KÕ to¸n 4. TSL§ kh¸c 105 0.6 71 0.3 -34 -32.4 NhËn xÐt: Qua biÓu trªn ta thÊy: Vèn lu ®éng cña C«ng ty n¨m 2004 lµ 25.626 triÖu ®ång t¨ng 41.5% so víi n¨m 2003. §Ó nghiªn cøu s©u h¬n vÒ t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn lu ®éng ta xem xÐt t×nh h×nh sö dông cña mét sè lo¹i vèn cô thÓ sau: - Vèn b»ng tiÒn Vèn b»ng tiÒn lµ mét lo¹i tµi s¶n kh«ng sinh lêi, dÔ dµng chuyÓn ho¸ thµnh mét lo¹i tµi s¶n kh¸c. N¨m 2004 lµ 1.008 triÖu ®ång chiÕm tû träng nhá vµ gi¶m tõ tõ 6.6% n¨m 2003 xuèng cßn 3.9% n¨m 2004 trong tæng sè vèn lu ®éng, gi¶m 15.9% so víi n¨m 2003 víi sè tiÒn t¬ng øng lµ 190 triÖu ®ång. TiÒn mÆt gi¶m trong n¨m 2004 lµ do C«ng ty ®· dïng tiÒn mÆt ®Ó tr¶ cho c¸c kho¶n nî, nh thanh to¸n tiÒn lµm thªm giê cho mét sè c«ng nh©n viªn. Tuy nhiªn C«ng ty vÉn cßn gi÷ mét lîng tiÒn lín trong tµi kho¶n lµ ®iÒu kh«ng cã lîi, dÔ dµng gÆp rñi ro tµi chÝnh trong khi nî ng¾n h¹n kh«ng gi¶m. - C¸c kho¶n ph¶i thu C¸c kho¶n ph¶i thu n¨m 2004 lµ 5.494 triÖu ®ång gi¶m 0.9% t¬ng øng víi sè tiÒn 52 triÖu ®ång so víi n¨m 2003 do c«ng t¸c qu¶n lý c¸c kho¶n ph¶i thu cña C«ng ty ®· thay ®æi râ rÖt, c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng gi¶m nhiÒu c¶ tû lÖ vµ tû träng mÆc dï c¸c kho¶n tr¶ tríc cho ngêi b¸n vµ ph¶i thu kh¸c t¨ng cao. §iÒu ®ã cho thÊy C«ng ty ®· cã cè g¾ng trong c«ng t¸c thu håi nî. - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng n¨m 2004 lµ 3.789 triÖu ®ång, gi¶m 27% t¬ng øng víi sè tiÒn lµ 1,4 tû ®ång so víi n¨m 2003, tû träng gi¶m tõ 93.6% n¨m 2003 xuèng cßn 69% n¨m 2004. - Tr¶ tríc cho ngêi b¸n n¨m 2004 lµ 727 triÖu ®ång t¨ng 663 triÖu ®ång so víi n¨m 2003 nhng tû träng t¨ng tõ 1.1% n¨m 2003 lªn 13.2% n¨m 2004. V× n¨m 2004 C«ng ty ®· tr¶ tríc ®Ó mua vµo mét lîng nguyªn vËt liÖu lín, nhng sè hµng nµy ®ang trªn ®êng vÒ. C«ng ty ®· bÞ chiÕm dông vèn. Do ®ã cÇn ph¶i coi träng c«ng t¸c qu¶n lý kho¶n nî nµy. C¨n cø vµo sè liÖu trªn b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2003 – 2004 vµ biÓu sè 4 ta cã thÓ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh qu¶n lý c¸c kho¶n ph¶i thu n¨m 2003 – 2004 cña C«ng ty nh sau: 89.549 Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu n¨m 2003 = = 16.1 vßng 5.546 360 Kú thu tiÒn trung b×nh n¨m 2003 = = 22 ngµy 19 LuËn v¨n tèt nghiÖp Lôc ThÞ Minh Hoa Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng §¹i häc Qu¶n lý & Kinh doanh Hµ Néi 16.1 Khoa Tµi chÝnh – KÕ to¸n 96.891 Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu n¨m 2004 = = 17.8 vßng 5.454 360 Kú thu tiÒn b×nh qu©n n¨m 2004 = = 20 ngµy 17.8 Hai chØ tiªu trªn cho thÊy n¨m 2003 vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu lµ 16.1 vßng/n¨m. Sang ®Õn n¨m 2004 t¨ng lªn 17.8 vßng/n¨m. Nh vËy ta cã thÓ thÊy c¸c kho¶n ph¶i thu t¨ng ®· gi¶m kú thu tiÒn trung b×nh tõ 22 ngµy n¨m 2003 xuèng 20 ngµy n¨m 2004. - Hµng tån kho N¨m 2004 hµng tån kho lµ 19.053 triÖu ®ång t¨ng 69.3% so víi n¨m 2003, chiÕm tû lín vµ t¨ng tõ 62.2% n¨m 2003 lªn 74.4% n¨m 2004. Trong ®ã: Nguyªn liÖu, vËt liÖu tån kho n¨m 2004 15.480 triÖu t¨ng 86% t¬ng øng víi sè tiÒn 7.159 tû ®ång so víi n¨m 2003, chiÕm tû träng cao nhÊt trong hµng tån kho vµ t¨ng nhiÒu tõ 73.9% n¨m 2003 lªn 81.2% n¨m 2004.Tuy cã t¸c dông b¶o ®¶m cho s¶n xuÊt ®îc b×nh thêng kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n nhng tån kho lín sÏ g©y nªn ø ®äng VL§ ë kh©u dù tr÷. Theo b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy tuy tû träng c¸c kho¶n ph¶i thu gi¶m tõ 30.6% n¨m 2003 xuèng cßn 21.4% n¨m 2004 nhng vÉn cßn mét sè C«ng ty nî qu¸ h¹n tõ trªn 2 n¨m, nh lµ C«ng ty TNHH Minh Thµnh nî 103 triÖu ®ång, Trung t©m b¸n bu«n Nam §Þnh nî 22 triÖu ®ång, C«ng nghÖ phÈm Vinh – NghÖ An nî 16 triÖu ®ång … §iÒu nµy ®· dÉn ®Õn C«ng ty bÞ chiÕm dông vèn, cÇn cã biÖn ph¸p xö lý m¹nh h¬n ®Ó thu håi sè nî qu¸ h¹n trªn, kÎo sÏ bÞ mÊt vèn do kh«ng ®ßi ®îc nî. 4. HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cña C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng t¹i C«ng ty Cæ phÇn Pin Hµ Néi trong n¨m 2004 ta cÇn xem xÐt c¸c chØ tiªu trªn nhiÒu khÝa c¹nh, thÊy ®îc thùc tr¹ng cña C«ng ty tõ ®ã rót ra híng ®iÒu chØnh cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, gióp C«ng ty mang l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ cao. BiÓu sè 5: HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cña C«ng ty Chªnh lÖch 2004/2003 §¬n vÞ N¨m N¨m Sè Tû lÖ STT ChØ tiªu tÝnh 2003 2004 tiÒn % 1 Doanh thu thuÇn Tr.®ång 89.549 96.891 7.342 8.2 2 Lîi nhuËn sau thuÕ Tr.®ång 1.446 2.987 1.541 106.6 3 Vèn lu ®éng b×nh qu©n Tr.®ång 17.497 21.866 4.369 25 20 LuËn v¨n tèt nghiÖp Lôc ThÞ Minh Hoa
- Xem thêm -