Tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại & công nghệ an phát

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 89 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang dÇn ph¸t triÓn theo xu h-íng héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Ho¹t ®éng kinh doanh ngµy cµng ph¸t triÓn, sù ra ®êi cña hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp míi ®· lµm ®a d¹ng thªm c¸c h×nh thøc së h÷u kinh tÕ vµ kÐo theo ®ã lµ sù phong phó, ®a d¹ng víi c¸c ngµnh nghÒ, lÜnh vùc kinh doanh kh¸c nhau. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ c¹nh tranh nhau trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Ó ph¸t triÓn vµ còng lµm cho nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc ngµy cµng lín m¹nh, h-íng tíi theo kÞp víi nÒn kinh tÕ c¸c n-íc khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Cïng víi xu h-íng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng th× lo¹i h×nh c«ng ty cæ phÇn ë n-íc ta còng ngµy cµng ph¸t triÓn ®a d¹ng. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn lµ mét qu¸ tr×nh kinh tÕ kh¸ch quan, do ®ßi hái cña sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. HiÖn nay c«ng ty cæ phÇn ®· lan réng ë tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ vµ ë hÇu kh¾p tÊt c¶ c¸c n-íc trªn thÕ giíi. Ph-¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh theo kiÓu c«ng ty cæ phÇn cã c¸c ®iÓm m¹nh nh-: ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ph¶i do nhµ n-íc hay ng©n hµng quyÕt ®Þnh, mµ lµ do chÝnh doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh. H¬n n÷a do h×nh thøc tù cÊp ph¸t tµi chÝnh, nªn b»ng c¸ch huy ®éng c¸c nguån vèn trong x· héi ®· ®Ò cao tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp, vµ n©ng cao sù quan t©m cña doanh nghiÖp ®Õn hiÖu qu¶ sö dông nguån vèn. MÆt kh¸c, do søc Ðp cña c¸c cæ ®«ng trong viÖc chia cæ phÇn, t×m kiÕm lîi nhuËn khiÕn cho doanh nghiÖp ph¶i phÊn ®Êu n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tiÒn vèn. C«ng ty cæ phÇn cho phÐp x¸c nhËn quyÒn së h÷u vÒ tµi s¶n cña ng-êi chñ së h÷u vµ x¸c ®Þnh râ vèn cña mçi ng-êi th«ng qua sè l-îng cæ phÇn mµ cæ ®éng n¾m gi÷. C«ng ty cæ phÇn cã kh¶ n¨ng phèi hîp c¸c lùc l-îng kinh tÕ kh¸c nhau, duy tr× ®-îc mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c thµnh viªn, c¸c thµnh viªn nµy cïng tån t¹i vµ ph¸t huy c¸c thÕ m¹nh riªng do ®ã lµm gi¶m 1 LuËn v¨n tèt nghiÖp ®Õn møc thÊp nhÊt sù ng-ng trÖ cña c¸c nguån vèn, vµ sù ®æ vì, sù gi¸n ®o¹n cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. Qua 2 th¸ng thùc tËp t¹i c«ng ty Cæ phÇn Th-¬ng m¹i & C«ng nghÖ An Ph¸t. Em ®· thu ®-îc nhiÒu kiÕn thøc vµ kinh nhiÖm thùc tÕ trong qu¸ tr×nh thùc tËp ë ®©y. Th«ng qua viÖc thùc tËp vµ t×m hiÓu vÒ c«ng ty, em còng cã mét vµi nhËn ®Þnh vÒ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh vµ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý c¸c mÆt cña c«ng ty. Víi nh÷ng kiÕn thøc cã ®-îc sau nh÷ng n¨m häc tËp t¹i tr-êng §¹i Häc D©n LËp Qu¶n Lý & Kinh Doanh Hµ Néi, cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« trong tr-êng, ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì, h-íng dÉn tËn t×nh cña Phã gi¸o s-, TiÕn sü Ph¹m Quang HuÊn, em xin tr×nh bµy luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh, víi ®Ò tµi luËn v¨n lµ: “ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty Cæ PhÇn Th-¬ng M¹i & C«ng NghÖ An Ph¸t”. LuËn v¨n nµy gåm 3 phÇn: PhÇn I: Mét sè nÐt kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty Cæ phÇn Th-¬ng m¹i & C«ng nghÖ An Ph¸t. PhÇn II: C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanhvµ c¬ chÕ huy ®éng vèn t¹i c«ng ty Cæ PhÇn Th-¬ng M¹i & C«ng NghÖ An Ph¸t. PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ hoµn thiÖn tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊtkinh doanh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c huy ®éng vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ng ty. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 2 LuËn v¨n tèt nghiÖp PhÇn I Mét sè nÐt kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty I. Tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn th-¬ng m¹i c«ng nghÖ An Ph¸t 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp C«ng ty cæ phÇn Th-¬ng m¹i C«ng nghÖ An Ph¸t víi h×nh thøc mét c«ng ty cæ phÇn, cã t- c¸ch ph¸p nh©n theo luËt ph¸p ViÖt Nam, cã ®iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng, cã bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh, cã con dÊu riªng, cã tµi kho¶n më t¹i kho b¹c nhµ n-íc, t¹i c¸c ng©n hµng trong n-íc. - Ngà y thà nh lập: 29/01/ 2003 - Tªn c«ng ty: C«ng ty Cæ PhÇn Th-¬ng M¹i C«ng NghÖ An Ph¸t - Tªn giao dÞnh: AN PHAT TECHNOLOGY TRADING JOINT STOCK COMPANY - Tªn viªt t¾t: AP.JSC - §Þa chØ trô së chÝnh: Sè 12 – A3, Khu tËp thÓ QuËn ñy §èng §a, Ph-êng L¸ng Th-îng, QuËn §èng §a, Thµnh phè Hµ Néi - Vèn ®iÒu lÖ: 2.1 tû VN§ - §iÖn tho¹i : 04.7753279 - Fax : 8350134 - E-mail : anphatjsc@hn.vnn.vn - Website : http://www.anphatjsc.com.vn KÓ tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay, b»ng sù cè g¾ng cña Ban gi¸m ®èc C«ng ty vµ toµn thÓ c«ng nh©n viªn, C«ng ty ®· ph¸t triÓn nhanh chãng vµ ngµy kh¼ng ®Þnh sù lín m¹nh cña m×nh. HiÖn nay c«ng ty ®· cã 45 c«ng nh©n viªn( tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2005 ), ho¹t ®éng kinh doanh ngµy cµng ®-îc më réng vµ ph¸t triÓn. ThÞ tr-êng ngµy cµng më réng, tõ viÖc quan hÖ lµm ¨n 3 LuËn v¨n tèt nghiÖp trong ph¹m vi Hµ Néi, nay ®· ph¸t triÓn quan hÖ lµm ¨n ra nhiÒu tØnh thµnh ë MiÒn B¾c. 2. C¸c mÆt hµng kinh doanh cña doanh nghiÖp LÜnh vùc kinh doanh chÝnh: a, Hµng gia dông: - §iÖn l¹nh: ®iÒu hßa, tñ l¹nh, m¸y giÆt - Hµng hãa gia dông nh- nåi c¬m ®iÖn, bÕp ®iÖn tõ, phÝch ®iÖn, Êm ®un n-íc ®iÖn, bµn lµ, lß vi sãng, nåi lÈu ®iÖn, m¸y sÊy tãc, nåi ¸p suÊt, bÕp tõ, lÈu tõ, bÕp ga... b, ThiÕt bÞ y tÕ: - L¾p ®Æt, b¶o tr× vµ söa ch÷a c¸c trang thiÕt bÞ y tÕ bao gåm: thiÕt bÞ chuÈn ®o¸n h×nh ¶nh, thiÕt bÞ phôc vô phÉu thuËt, thiÕt bÞ håi søc cÊp cøu, kÝnh hiÓn vi, m« h×nh phôc vô gi¶ng d¹y trong c¸c tr-êng §¹i häc, Trung häc Y tÕ, thiÕt bÞ m¸y d-îc, thiÕt bÞ s¶n khoa,... - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c dù ¸n cung cÊp thiÕt bÞ y tÕ c, Trang thiÕt bÞ néi thÊt: - Hîp t¸c liªn doanh vµ s¶n xuÊt l¾p ®Æt c¸c s¶n phÈm cöa nhùa PVC cã lâi thÐp gia c-êng, cöa gç mang nh·n hiÖu AV Window phôc vô cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp. - S¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ phô trî phôc vô viÖc thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp. NhiÖm vô c¬ b¶n cña c«ng ty lµ ®Èy m¹nh kinh doanh, t¨ng lîi nhuËn, ph¸t triÓn qui m« vµ më réng thÞ tr-êng kinh doanh. Ngoµi nh÷ng nhiÖm vô ph¸t triÓn b¶n th©n, C«ng ty cæ phÇn th-¬ng m¹i vµ c«ng nghÖ An Ph¸t cßn thùc hiÖn nhiÖm vô víi nhµ n-íc, lµm t¨ng ng©n s¸ch nhµ n-íc b»ng viÖc thùc hiÖn nghÜa vô nép thuÕ nhµ n-íc vµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho nh÷ng ng-êi lao ®éng. Lµ mét c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th-¬ng m¹i, lÜnh vùc ho¹t ®éng chñ yÕu cña C«ng ty lµ kinh doanh hµng gia dông víi c¸c s¶n 4 LuËn v¨n tèt nghiÖp phÈm mang th-¬ng hiÖu HappyCook, ®©y lµ mét th-¬ng hiÖu næi tiÕng cña Hµn Quèc. C¸c s¶n phÈm chñ yÕu lµ nåi c¬m ®iÖn, nåi Inox vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c ®-îc lµm tõ Inox cao cÊp. Cho ®Õn nay c«ng ty ®· trë thµnh nhµ ph©n phèi ®éc quyÒn cña HappyCook cho m¹ng l-íi c¸c siªu thÞ Hµ Néi vµ mét sè tØnh MiÒn B¾c. Ngoµi lÜnh vùc kinh doanh chÝnh lµ kinh doanh ®å gia dông, c«ng ty cßn kinh doanh trong lÜnh vùc kh¸c nh-: kinh doanh thiÕt bÞ y tÕ, giÊy B·i b»ng vµ hiÖn nay c«ng ty ®· më thªm mét x-ëng chuyªn s¶n xuÊt cöa nhùa, nh«m kÝnh. Ho¹t ®éng kinh doanh trong c¸c lÜnh vùc nµy ngµy cµng ph¸t triÓn vµ gãp phÇn vµo viÖc t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty cïng sù ph¸t triÓn lín m¹nh cña c«ng ty. 3.Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp §¹i héi ®ång cæ ®«ng: lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt, cã c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô nh-: bÇu, miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ, thµnh viªn ban kiÓm so¸t. Xem xÐt vµ xö lý c¸c vi ph¹m cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t g©y thiÖt h¹i cho c«ng ty vµ cæ ®«ng c«ng ty. QuyÕt ®Þnh tæ chøc vµ gi¶i thÓ C«ng ty... Héi ®ång qu¶n trÞ: ®©y lµ c¬ quan qu¶n lý cña c«ng ty, gåm 6 ng-êi. Héi ®ång qu¶n trÞ cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña C«ng ty, trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. Ban kiÓm so¸t: gåm cã 3 thµnh viªn, cã nhiÖm vô kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh trong ho¹t ®éng kinh doanh, trong ghi chÐp sæ kÕ to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh... Gi¸m ®èc c«ng ty: lµ ng-êi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña doanh nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p luËt. Gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tham gia c«ng t¸c ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy cña C«ng ty. Phã gi¸m ®èc tµi chÝnh: cïng kÕ to¸n tr-ëng vµ phßng kÕ to¸n qu¶n lý c¸c kho¶n thu chi, ph©n phèi vµ ®iÒu hµnh vèn kinh doanh hîp lý, c¸c kÕ ho¹ch vÒ vèn ®¶m b¶o mÆt tµi chÝnh cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh liªn tôc 5 LuËn v¨n tèt nghiÖp vµ kÞp thêi. Bªn c¹nh ®ã phã gi¸m ®èc tµi chÝnh cßn thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nh©n sù , bao gåm viÖc tuyÓn dông, qu¶n lý tiÒn l-¬ng vµ qu¶n lý chung vÒ nh©n sù cña c«ng ty. Phã gi¸m ®èc kinh doanh: chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh chung mäi ho¹t ®éng kinh doanh, duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng, cïng ban gi¸m ®èc lËp chiÕn l-îc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh. Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt: chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh chung mäi ho¹t ®éng cña x-ëng s¶n xuÊt. Bao gåm c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi x-ëng s¶n xuÊt nhqu¶n lý nh©n sù, ph©n c«ng, ®iÒu hµnh c«ng viÖc, tiÒn l-¬ng vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña nh©n viªn x-ëng s¶n xuÊt. Phßng kinh doanh: thùc thi c¸c chiÕn l-îc kinh doanh do ban gi¸m ®èc ®Ò ra, tiÕp cËn nghiªn cøu më réng thÞ tr-êng, phô tr¸ch c«ng viÖc kinh doanh, ch¨m sãc kh¸ch hµng. Phßng kÕ to¸n: ghi chÐp, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi, liªn tôc vµ hÖ thèng sè liÖu hiÖn cã, t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ tiÒn vèn, chi phÝ, lç l·i… X-ëng s¶n xuÊt: Ho¹t ®éng ®éc lËp d-íi sù chØ ®¹o cña phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt, thùc hiÖn chøc n¨ng s¶n xuÊt víi s¶n phÈm chÝnh cöa nhùa, bªn c¹nh ®ã cßn thùc hiÖn s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm kh¸c theo ®¬n ®Æt hµng vµ theo c¸c dù ¸n cã ®-îc. 6 LuËn v¨n tèt nghiÖp S¬ ®å tæ chøc bé m¸y §¹i héi ®ång cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Gi¸m §èc Phã G§ s¶n xuÊt Phã G§ kinh doanh Phã G§ tµi chÝnh X-ëng s¶n xuÊt Phßng kinh doanh Phßng kÕ to¸n II, Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Cæ PhÇn Th-¬ng M¹i & C«ng NghÖ An Ph¸t 1, Thùc tr¹ng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. a, C«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña C«ng ty - ChiÕn l-îc kinh doanh: Lµ mét c«ng ty míi thµnh lËp, nªn viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch lu«n ®-îc C«ng ty chó ý vµ lu«n cã sù ®iÒu chØnh phï hîp. V× hiÖn nay, C«ng ty ch-a cã phßng kÕ ho¹ch riªng biÖt nªn mäi kÕ ho¹ch kinh doanh khi nªu ra ®Òu ®-îc ban gi¸m ®èc th«ng qua, ®iÒu chØnh vµ chØ ®¹o thùc hiÖn. V× lµ mét c«ng ty kinh doanh trong lÜnh vùc th-¬ng m¹i, viÖc t×m nhµ cung cÊp tèt mang l¹i nhiÒu thuËn lîi cho c«ng ty 7 LuËn v¨n tèt nghiÖp lµ ®iÒu rÊt quan träng, ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn vµ v-ît xa c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c. N¾m râ t×nh h×nh vµ nhiÖm vô cña m×nh, víi nh÷ng chiÕn l-îc hîp lý cïng sù quyÕt t©m cña toµn thÓ c«ng nh©n viªn, ®Õn nay c«ng ty ®· trë thµnh nhµ ph©n phèi ®éc quyÒn s¶n phÈm HappyCook cho m¹ng l-íi c¸c siªu thÞ t¹i Hµ Néi, vµ ®ang dÇn trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn thÞ tr-êng ra toµn thÞ tr-êng miÒn B¾c. §Ó ph¸t triÓn vµ më réng, c«ng ty ®· ¸p dông chiÕn l-îc ®a d¹ng hãa, cã nghÜa lµ ph¸t triÓn thªm c¸c lÜnh vùc kinh doanh míi ®Ó t¹o thªm c¬ héi kinh doanh cho m×nh nh-: cung cÊp trang thiÕt bÞ y tÕ, phèi hîp cïng C«ng ty GiÊy B·i B»ng ®Ó cung cÊp giÊy phÕ liÖu, më x-ëng s¶n xuÊt cöa nhùa, nh«m kÝnh… cho ®Õn nay c«ng viÖc kinh doanh t¹i c¸c m¶ng nµy vÉn ®ang tõng b-íc ph¸t triÓn vµ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh m×nh h¬n. Bªn c¹nh chiÕn l-îc ®a d¹ng hãa, c«ng ty vÉn ¸p dông chiÕn l-îc tËp trung víi lÜnh vùc kinh doanh chÝnh cña m×nh lµ ph©n phèi s¶n phÈm HappyCook, ®©y lµ mét thÕ m¹nh cña c«ng ty, hiÖn nay c«ng ty ®ang tiÕn hµnh ®a d¹ng hãa s¶n phÈm ngay trong lÜnh vùc kinh doanh thÕ m¹nh nµy b»ng viÖc t×m thªm c¸c nhµ cung cÊp trong lÜnh vùc hµng gia dông ®Ó cñng cè vµ ph¸t triÓn, vµ hiÖn nay c«ng ty còng ®ang gÆt h¸i ®-îc nh÷ng thµnh c«ng trong viÖc t×m nhµ cung cÊp míi ®Ó më réng kinh doanh. - C«ng t¸c marketing: Do kinh doanh trong lÜnh vùc th-¬ng m¹i nªn c«ng t¸c marketing trë lªn rÊt quan träng, mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. V× thÕ c«ng ty lu«n chó ý ®Õn c«ng t¸c marketing nhnghiªn cøu më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm, ch¨m sãc kh¸ch hµng, t¹o mèi quan hÖ th©n mËt ®Ó t¹o ra c¸c kh¸ch hµng trung thµnh. C«ng ty lu«n x©y dùng nh÷ng chiÕn l-îc b¸n hµng t¹i c¸c ®¬n vÞ b¸n trùc tiÕp s¶n phÈm cña m×nh nh- c¸c ch-¬ng tr×nh b¸n hµng khuyÕn m¹i, bèc th¨m tróng th-ëng, vµ ®Æc biÖt lu«n cã ch-¬ng tr×nh b¸n hµng gi¶m gi¸ cho c¸c ®¬n hµng lín trong c¸c dÞp lÔ tÕt. 8 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i ®Æc biÖt “HappyCook “ phó quý to¯n gia“ Ch-¬ng tr×nh th-ëng TT 1 2 3 4 ChØ tiªu doanh sè Tõ 10 ®Õn 30 triÖu VND Tõ 30 dÕn 100 triÖu VND Tõ 100 ®Õn 200 triÖu VND Trªn 200 triÖu VND Thanh to¸n ngay Th-ëng 3,5% doanh sè (®· bao gåm c¸c kho¶n chiÕt khÊu kh¸c) Th-ëng 5% doanh sè (®· bao gåm c¸c kho¶n chiÕt khÊu kh¸c) Th-ëng 6% doanh sè (®· bao gåm c¸c kho¶n chiÕt khÊu kh¸c) Th-ëng 7% doanh sè (®· bao gåm c¸c kho¶n chiÕt khÊu kh¸c) Thanh to¸n theo hîp ®ång ®· ký Th-ëng 1,5% doanh sè Thêi gian ¸p dông Th-ëng 2% doanh sè 20/12/ 2005 ®Õn Th-ëng 2,5 % doanh sè 26/01/ 2006 Th-ëng 3% doanh sè B¶ng sè 1 Gi¸ trÞ th-ëng trªn ®-îc chiÕt khÊu ngay trong ®¬n hµng cña Quý ®¬n vÞ, ®ång thêi c«ng ty cã 03 gi¶i ®Æc biÖt ” KiÖn t­íng b¸n hµng siªu thÞ” dµnh cho 03 ®¬n vÞ ®¹t doanh sè cao nhÊt trong thêi gian ch¹y ch-¬ng tr×nh nµy, víi phÇn th­ëng lµ 5 chØ vµng SJC vµ 1 b»ng khen “ KiÖn t-íng b¸n hµng siªu thÞ ”. Sang n¨m sau, C«ng ty dù ®Þnh sÏ tuyÓn thªm nh©n viªn kinh doanh, tiÕp thÞ, xóc tiÕn marketing ®Ó më réng thÞ tr-êng tiªu thô cña m×nh. - C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch kinh doanh: C«ng ty Cæ PhÇn Th-¬ng M¹i & C«ng NghÖ An Ph¸t hiÖn nay ch-a cã phßng kÕ ho¹ch kinh doanh riªng biÖt, v× thÕ ban gi¸m ®èc phèi hîp cïng phßng kinh doanh ®Ò ra c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh hµng n¨m. ViÖc lËp kÕ ho¹ch kinh doanh ®-îc chñ yÕu dùa vµo ph©n tÝch c¸c sè liÖu thèng kª kÕ to¸n vÒ doanh thu còng nh- ho¹t ®éng kinh 9 LuËn v¨n tèt nghiÖp doanh diÔn ra trong c¸c n¨m, bªn c¹nh ®ã cßn cã thÓ t×m hiÓu xu h-íng vµ triÓn väng ph¸t triÓn cña thÞ tr-êng dùa trªn c¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng, kh¸ch hµng... tõ ®ã lËp kÕ ho¹ch kinh doanh, th«ng qua ban gi¸m ®èc duyÖt, ®iÒu chØnh vµ lËp kÕ ho¹ch chØ ®¹o thùc hiÖn. Phßng kinh doanh d-íi sù chØ ®¹o cña phã gi¸m ®èc kinh doanh tiÕp nhËn kÕ ho¹ch, ph©n c«ng h-íng dÉn cÊp d-íi thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Ò ra. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn sÏ cã nh÷ng ®iÒu chØnh cho phï hîp víi nh÷ng thay ®æi bÊt th-êng cã thÓ x¶y ra. b, KÕt qu¶ ®¹t ®-îc Sau 3 n¨m ho¹t ®éng, b»ng sù cè g¾ng cña toµn bé ban l·nh ®¹o c«ng ty còng nh- toµn bé c«ng nh©n viªn c«ng ty. C«ng ty Cæ PhÇn Th-¬ng M¹i & C«ng NghÖ An Ph¸t ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh c«ng, nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®-îc ®¸nh gi¸ trªn c¬ së bao gåm c¸c chØ tiªu quan träng, tiªu biÓu nhÊt trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. ViÖc ph©n tÝch c¸c chØ tiªu lµ mét c«ng viÖc quan träng ®èi víi bÊt kú doanh nghiÖp nµo trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña m×nh. Qua viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu, doanh nghiÖp sÏ thÊy ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®-îc trong n¨m cña doanh nghiÖp m×nh, bªn c¹nh ®ã còng t×m ra nh÷ng g× ch-a ®¹t ®-îc, nh÷ng h¹n chÕ. Qua ®ã t×m nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¸c h¹n chÕ ®ã, vµ còng tõ viÖc t×m ra nguyªn nh©n ®Ó t×m ra ph-¬ng h-íng gi¶i quyÕt ®Ó ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ cao h¬n trong n¨m tíi. Sau ®©y lµ nh÷ng kÕt qu¶ c«ng ty cã ®-îc sau 3 n¨m ho¹t ®éng th«ng qua c¸c chØ tiªu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 10 LuËn v¨n tèt nghiÖp BiÓu tæng hîp c¸c chØ tiªu chñ yÕu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ( 2003 – 2005 ) So s¸nh gi÷u c¸c n¨m TT C¸c chØ §¬n vÞ tiªu chñ tÝnh 2003 2004 2005 yÕu 2003-2004 2004-2005 Sè % so Sè % so tuyÖt víi tuyÖt víi ®èi n¨m ®èi n¨m tr-íc 1 Doanh thu tr-íc Tr .®ång 2.100 10.900 20.000 8.800 419 9.100 83,5 Ng-êi 15 30 45 15 100 15 50 Tr. ®ång 1.900 5.655 7.250 3.755 197,63 1.595 28,2 Tr.®ång 650 655 750 5 0,769 95 14,5 Tr.®ång 1.250 5.000 6.500 3.750 300 1.500 30 Tr.®ång -45 150 310 195 433,33 160 106,67 Tr. ®ång 0 58.3 120.5 58.3 - 62.2 106,69 Tr. ®ång 1.1 1.2 1.3 0.1 9,09 0.1 8.33 % -2.14 1.38 1.55 3.52 164,5 0.17 12,32 % -2.36 2.65 4.27 5.01 212,29 1.62 61,13 Vßng 1.68 2.18 3.076 0.5 29,76 0.896 41,1 tiªu thô 2 Tæng sè c«ng nh©n viªn Tæng sè vèn kinh doanh 3 4a- Vèn cè ®Þnh 4b-Vèn l-u ®éng 4 Lîi nhuËn sau thuÕ 5 Nép ng©n s¸ch 6 TiÒn l-¬ng b×nh qu©n/mét ng-êi/th¸ng 7 Lîi nhuËn/ doanh thu tiªu thô 8 Lîi nhuËn/ vèn kinh doanh 9 Vßng quay vèn l-u ®éng B¶ng sè 2 11 LuËn v¨n tèt nghiÖp ë phÇn d-íi ®©y lµ nh÷ng ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Cæ PhÇn Th-¬ng M¹i & C«ng NghÖ An Ph¸t. 2, Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh - Qua biÓu ®å tæng hîp c¸c chØ tiªu chñ yÕu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ta thÊy doanh thu tiªu thô n¨m 2004 t¨ng 8.800 triÖu ®ång so víi n¨m 2003, t-¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 419%, cã sù t¨ng doanh thu ®ét biÕn nhvËy lµ do n¨m 2003 c«ng ty míi ®i vµo ho¹t ®éng, ®Õn n¨m 2004 th× ho¹t ®éng kinh doanh ®· dÇn æn dÞnh. C«ng viÖc kinh doanh æn ®Þnh ®· tiÕp tôc dÉn ®Õn viÖc t¨ng doanh thu trong n¨m 2005 víi møc t¨ng 9.100 triÖu ®ång, t-¬ng øng tû lÖ t¨ng 83,5% so víi n¨m 2004. ViÖc t¨ng doanh thu trong 2 n¨m liªn tiÕp víi tû lÖ t-¬ng ®èi cao lµ mét tÝn hiÖu ®¸ng mõng cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty cho nh÷ng n¨m tiÕp theo. - Sè l-îng c«ng nh©n viªn cña c«ng ty t¨ng t-¬ng ®èi nhanh, tõ 15 c«ng nh©n viªn n¨m 2003, th× ®Õn n¨m 2005 lµ 45 ng-êi, nh- n¨m 2005 tèc ®é t¨ng lªn tíi 50%. §iÒu nµy cho thÊy r»ng c«ng viÖc kinh doanh cña c«ng ty ph¸t triÓn rÊt tèt. Bªn c¹nh ®ã, møc thu nhËp hµng n¨m còng t¨ng tõ 1,1 triÖu ®ång/th¸ng (n¨m 2003) ®Õn 1,3 triÖu ®ång/th¸ng(n¨m 2005). §©y lµ møc thu nhËp t-¬ng ®èi cao so víi møc thu nhËp ë mét doanh nghiÖp tnh©n hiÖn nay t¹i ViÖt Nam. - Tæng nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty t¨ng nhanh tõng n¨m tõ 1.900 triÖu ®ång n¨m 2003, n¨m 2004 lµ 5.655 triÖu ®ång, tøc lµ t¨ng 3.755 triÖu ®ång( t¨ng 197,63% ) vµ ®Õn n¨m 2005 lµ 7.250 triÖu ®ång, t¨ng 1.595 triÖu ®ång( t¨ng 28,2 % ). §iÒu nµy thÓ hiÖn sù huy ®éng vèn kinh doanh tõ trong néi bé vµ tõ c¸c nguån vèn kh¸c cña c«ng ty lµ rÊt tèt. Nh-ng bªn c¹nh ®ã, tû lÖ vèn cè ®Þnh trong tæng nguån vèn kinh doanh cao h¬n so víi tû lÖ vèn l-u ®éng. Nh- vËy viÖc khai th¸c c¸c nguån vèn cña c«ng ty vÉn cßn ch-a tèt, ®Æc biÖt lµ viÖc sö dông nguån vèn cè ®Þnh vÉn cßn thiÕu hiÖu qu¶. NÕu nh- cã sù ®iÒu chØnh, thay ®æi trong thêi gian tíi ch¾c ch¾n nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty sÏ ®-îc sö dông hiÖu qu¶ h¬n. 12 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Lîi nhuËn sau thuÕ: viÖc kh«ng cã lîi nhuËn trong n¨m 2003 do c«ng ty míi ®i vµo ho¹t ®éng. Doanh thu ch-a cao ( 2.100 triÖu ®ång ) v× ch-a cã nhiÒu kh¸ch hµng, thÞ tr-êng nhá, trong khi c¸c kho¶n chi phÝ l¹i cao h¬n ( 2.145 triÖu ®ång ) so víi doanh thu tiªu thô. V× thÕ c«ng ty thua lç 45 triÖu ®ång. Nh-ng ngay sau ®ã n¨m 2004 vµ n¨m 2005 c«ng ty ®· thu ®-îc lîi nhuËn: n¨m 2004 lµ 150 triÖu ®ång, n¨m 2005 lµ 310 triÖu ®ång, vµ cã tû lÖ t¨ng 106,67%, t-¬ng øng víi møc t¨ng 160 triÖu ®ång. ViÖc lîi nhuËn t¨ng cho thÊy sù hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - Tû suÊt lîi nhuËn/ doanh thu tiªu thô: chØ tiªu nµy t¨ng tû lÖ thuËn víi tèc ®é t¨ng cña lîi nhuËn vµ doanh thu tiªu thô, khi doanh thu t¨ng th× lîi nhuËn còng t¨ng nh-ng víi tèc ®é t¨ng cao h¬n tèc ®é t¨ng cña doanh thu tiªu thô, lîi nhuËn t¨ng lµ do chi phÝ gi¶m. - Tû suÊt lîi nhuËn / vèn kinh doanh: chØ tiªu nµy t¨ng trong n¨m 2004 nh-ng sang n¨m 2005 l¹i tiÕp tôc t¨ng, ®iÒu nµy cho thÊy viÖc sö dông vèn kinh doanh cña c«ng ty cã hiÖu qu¶ dÉn ®Õn vßng quay vèn l-u ®éng n¨m 2005 còng t¨ng 41.1% so víi n¨m 2004. C«ng ty cÇn cã nh÷ng sù ®iÒu chØnh hîp lý vµ hiÖu qu¶ h¬n n÷a trong viÖc sö dông c¸c nguån vèn cho nh÷ng n¨m tiÕp theo ®Ó t¨ng vßng chu chuyÓn vèn l-u ®éng. 13 LuËn v¨n tèt nghiÖp PhÇn II. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¬ chÕ huy ®éng vèn t¹i c«ng ty Cæ PhÇn Th-¬ng M¹i & C«ng NghÖ An Ph¸t I, C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh 1, Thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty Do thuéc lo¹i h×nh C«ng ty cæ phÇn, nªn c«ng ty kh«ng chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña bÊt kú c¬ quan cÊp trªn nµo, kh«ng nh- c¸c c«ng ty quèc doanh thuéc së h÷u nhµ n-íc, nhµ n-íc cÊp vèn kinh doanh, do nhµ n-íc bao cÊp, nÕu kinh doanh thua lç th× nhµ n-íc hç trî... V× vËy viÖc tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh kÐm hiÖu qu¶. C«ng ty cæ phÇn ho¹t ®éng dùa trªn luËt doanh nghiÖp do nhµ n-íc ban hµnh, tù ®Ò ra c¬ chÕ qu¶n lý cho m×nh. Vèn cña c«ng ty cæ phÇn lµ vèn tù cÊp, chÝnh v× vËy hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh sÏ quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. §¹i héi cæ ®«ng lµ c¬ quan quyÒn lùc cao nhÊt, cã tr¸ch nhiÖm th¶o luËn vµ th«ng qua c¸c ®iÒu lÖ, ph-¬ng h-íng vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn, th«ng qua c¸c néi quy vµ quy chÕ ho¹t ®éng...C«ng ty cæ phÇn cã ®Æc ®iÓm lµ nhiÒu chñ së h÷u, c¸c chñ së h÷u cña c«ng ty lµ nh÷ng ng-êi tham gia gãp vèn gäi lµ c¸c cæ ®«ng. C¸c cæ ®«ng th«ng qua tæ chøc ®¹i diÖn lµm nhiÖm vô tæ chøc trùc tiÕp qu¶n lý c«ng ty, bao gåm: ®¹i héi cæ ®«ng, héi ®ång qu¶n trÞ, gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vµ ban kiÓm so¸t. §¹i héi ®ång cæ ®«ng lµ c¬ quan l·nh ®¹o cao nhÊt cña c«ng ty. §¹i héi ®ång cæ ®«ng quyÕt ®Þnh ph-¬ng h-íng nhiÖm vô ph¸t triÓn c«ng ty vµ kÕ ho¹ch kinh doanh hµng n¨m, bÇu ra c¸c thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty. Héi ®ång qu¶n trÞ lµ bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô do ®¹i héi ®ång cæ ®«ng giao phã. Héi ®ång qu¶n trÞ cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña c«ng ty. Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng ty cã thÓ do héi 14 LuËn v¨n tèt nghiÖp ®«ng qu¶n trÞ bÇu ra hoÆc lµ ®i thuª bªn ngoµi. Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh lµ ng-êi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng hµng ngµy cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n ®-îc giao. a, Qu¶n lý nh©n sù HiÖn nay c«ng ty ch-a cã phßng nh©n sù riªng nªn c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù ®-îc phèi hîp thùc hiÖn bëi gi¸m ®èc tµi chÝnh. ChÝnh v× vËy viÖc bè trÝ nh©n sù cña c«ng ty hiÖn nay vÉn cßn ch-a tèt, viÖc ph©n c«ng c«ng viÖc chång chÐo, ch-a râ rµng, x¶y ra hiÖn t-îng cã nh÷ng vÞ trÝ th× ph¶i kiªm qu¸ nhiÒu viÖc, trong khi mét vµi vÞ trÝ vÉn ch-a ®-îc sö dông hîp lý quü thêi gian lµm viÖc. C«ng t¸c tuyÓn dông ®-îc tiÕn hµnh ch-a hiÖu qu¶ do viÖc kiªm nhiÖm dÉn ®Õn, mét sè vÞ trÝ tuyÓn dông ch-a phï hîp víi yªu cÇu c«ng viÖc. MÆc dï vËy c«ng ty vÉn lu«n cè g¾ng trong c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù, v× trong bÊt kú mét tæ chøc nµo th× nguån nh©n lùc lu«n ®-îc coi lµ tµi s¶n quý nhÊt. HiÓu ®-îc ®iÒu ®ã, sau 3 n¨m kÓ tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay, C«ng ty lu«n t¨ng c-êng ®µo t¹o vÒ c¶ chuyªn m«n vµ nghiÖp vô cho ®éi ngò L·nh ®¹o vµ c«ng nh©n viªn cña c«ng ty dÓ cã thÓ ®¶m b¶o hoµn thµnh c¸c yªu cÇu ®Ò ra vµ cung cÊp ngµy cµng tèt h¬n c¸c s¶n phÈm vµ dich vô tíi kh¸ch hµng. Ch¾c ch¾n trong t-¬ng lai víi sù lín m¹nh cña m×nh, c«ng ty sÏ cñng cè thªm nguån nh©n lùc cña m×nh, thµnh lËp ra mét phßng nh©n sù riªng. §¶m b¶o ®¸p øng mäi nhu cÇu ®Æt ra trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Sau ®©y lµ b¶ng c¬ cÊu nh©n sù cña c«ng ty tÝnh ®Õn hÕt n¨m 2005. 15 LuËn v¨n tèt nghiÖp C¬ cÊu nh©n sù cña c«ng ty tÝnh ®Õn th¸ng 12/2005 ChØ tiªu Giíi Tr×nh ®é tÝnh Tæng Chøc n¨ng Lao Nh©n X-ëng Häc ®¼ng ®éng viªn s¶n & & phæ c«ng xuÊt trªn Trun th«ng §¹i g CÊp 30 - 40 tuæi Cao 26 - 30 tuæi §¹i 20 - 25 tuæi sè §é tuæi 2003 15 9 6 10 4 1 4 9 2 15 0 2004 30 20 10 21 8 1 16 11 3 30 0 2005 45 28 17 25 11 9 28 12 5 35 10 N¨m N÷ nh©n Nam c«ng viªn ty Häc B¶ng sè 3 Nh×n vµo c¬ cÊu nh©n sù cña c«ng ty chóng ta thÊy quy m« lao ®éng mçi n¨m mét t¨ng, cô thÓ lµ n¨m 2004 t¨ng gÊp ®«i so víi n¨m 2003, n¨m 2005 tiÕp tôc t¨ng 15 ng-êi. §iÒu nµy cho thÊy sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c«ng ty vÒ quy m« lao ®éng. MÆt kh¸c, c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty chñ yÕu ë ®é tuæi d-íi 30 tuæi: n¨m 2003 chiÕm tû lÖ 13/15 ng-êi, n¨m 2004 lµ 27/30 ng-êi, n¨m 2005 lµ 40/45 ng-êi, ®©y lµ ®é tuæi cßn rÊt trÎ, nh-ng ng-îc l¹i còng ®· cã ®ñ kinh nghiÖm trong c«ng viÖc. Bªn c¹nh ®ã ®a sè hä l¹i cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc: n¨m 2003 lµ 10/15 ng-êi cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc, n¨m 2004 lµ 21/30 ng-êi, cßn n¨m 2005 lµ 25/45 ng-êi. §iÒu nµy chøng tá r»ng ®éi ngò c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty lµ nh÷ng ng-êi cã søc trÎ, cã n¨ng lùc, n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o. Víi ®éi ngò c«ng nh©n viªn cã ®Çy ®ñ tr×nh ®é vµ n¨ng lùc vµ víi sù ®oµn kÕt quyÕt t©m nh- vËy, triÓn väng ph¸t triÓn cña C«ng ty Cæ PhÇn Th-¬ng M¹i & C«ng NghÖ An Ph¸t trong t-¬ng lai lµ rÊt lín. 16 LuËn v¨n tèt nghiÖp b, Qu¶n lý tµi s¶n §¬n vÞ; tr.®ång ChØ tiªu Tµi s¶n 2003 l-u 2004 2005 So s¸nh 2003 -2004 2004 -2005 Sè % Sè % tuyÖt t¨ng, tuyÖt t¨ng, ®èi gi¶m ®èi gi¶m 1.250 5.000 6.500 3.750 300 1.500 30 650 655 750 5 0,77 95 14,5 160 170 200 10 6,25 30 17,65 (30) (60) (80) (30) 100 (20) 33.33 1.900 5.655 7.250 3.755 197,6 1.595 28,2 ®éng Tµi s¶n cè ®Þnh + ®Çu t- dµi h¹n - Nguyªn gi¸ TSC§ - KhÊu hao Tæng B¶ng sè 4 Tµi s¶n l-u ®éng t¨ng nhanh theo tõng n¨m: n¨m 2004 t¨ng 3.750 triÖu ®ång, t-¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 300% so víi n¨m 2003 - ®©y lµ tû lÖ t¨ng cao, n¨m 2005 t¨ng 1.500 triÖu ®ång, t-¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 30% so víi n¨m 2004. Tµi s¶n l-u ®éng cña c«ng ty hµng n¨m t¨ng m¹nh thÓ hiÖn kh¶ n¨ng huy ®éng vèn kinh doanh cña c«ng ty t-¬ng ®èi tèt. Do kinh doanh th-¬ng m¹i, kh«ng cã nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô cho s¶n xuÊt nªn tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty kh«ng nhiÒu, chÝnh v× vËy, c«ng ty sö dông ph-¬ng ph¸p khÊu hao lòy kÕ ®èi víi tµi s¶n cè ®Þnh. Do lµ doanh nghiÖp nhá, vèn kinh doanh kh«ng nhiÒu vµ cÇn cã sù lu©n chuyÓn vèn liªn tôc, nªn c¸c kho¶n ®Çu t- dµi h¹n cña c«ng ty hµng n¨m t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ. §iÒu nµy còng phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn nay cña c«ng ty còng nh- phï hîp víi lo¹i h×nh kinh doanh th-¬ng m¹i. 17 LuËn v¨n tèt nghiÖp c, Qu¶n lý nguèn vèn §¬n vÞ; tr.®ång ChØ tiªu 2003 2004 2005 So s¸nh 2003 - 2004 Nguån vèn 2004 ” 2005 Sè tuyÖt % t¨ng, Sè tuyÖt % t¨ng, ®èi gi¶m ®èi gi¶m 1.000 2.255 3.250 1.255 125,5 995 44,12 900 3.400 4.000 2.500 277,78 600 17,65 1.900 5.655 7.250 3.755 197,6 1.595 28,2 chñ së h÷u Nguån vèn ®i vay Tæng B¶ng sè 5 Nh×n vµo c¬ cÊu nguån vèn c«ng ty cã thÓ thÊy vèn chñ së h÷u hµng n¨m t¨ng nh- sau: n¨m 2004 t¨ng 1.255 triÖu ®ång ( t¨ng 125.5% ), n¨m 2005 t¨ng 995 triÖu ®ång ( t¨ng 44.12% ). Vèn chñ së h÷u cña c«ng ty t¨ng kh¸ nhanh . Vèn ®i vay n¨m 2004 t¨ng 2.500 triÖu ®ång ( t¨ng 277.78%), n¨m 2005 t¨ng 600 triÖu ®ång ( t¨ng 17.65%). Vèn ®i vay hµng n¨m t¨ng nhanh vµ chiÕm tû lÖ lín h¬n vèn chñ së h÷u trong tæng nguån vèn kinh doanh. §iÒu nµy cho thÊy viÖc huy ®éng vèn kinh doanh cña c«ng ty rÊt tèt. Nh-ng viÖc vèn chñ së h÷u chiÕm tû lÖ thÊp h¬n vèn ®i vay sÏ rÊt khã ®Ó ®¶m b¶o sù æn ®Þnh trong kinh doanh do lµ vèn ®i vay kh«ng ph¶i thuéc së h÷u cña c«ng ty vµ ph¶i tÝnh ®Õn c¸c thêi h¹n tr¶ nî. ViÖc sö dông nguån vèn ®i vay vµo c«ng viÖc kinh doanh cÇn ph¶i ®-îc tÝnh to¸n kÜ l-ìng vµ chÝnh x¸c ®Ó ®¶m b¶o ch¾c ch¾n ®em l¹i lîi nhuËn, h¬n n÷a ®¶m b¶o viÖc thu håi vèn ®óng thêi h¹n. d, Qu¶n lý tµi chÝnh ViÖc qu¶n lý gi¸ thµnh, tµi chÝnh ®-îc thùc hiÖn bëi phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý gi¸ thµnh , c¸c 18 LuËn v¨n tèt nghiÖp kho¶n thu, chi, viÖc ph©n bæ nguån vèn kinh doanh, c¸c kho¶n tiÒn göi ng©n hµng vµ c¸c kho¶n tµi chÝnh kh¸c. §¬n vÞ: tr.®ång So s¸nh ChØ tiªu 2003 2004 2005 2003 - 2004 2004 - 2005 Sè % t¨ng, Sè % tuyÖt gi¶m tuyÖt t¨ng, ®èi gi¶m ®èi Doanh thu 2.100 10.900 20.000 8.800 419 9.100 83,5 Chi phÝ 2.145 10.750 19.690 8.605 401,2 8.940 83,2 195 433,3 160 106,7 Lîi nhuËn - S¶n xuÊt - Th-¬ng m¹i -45 150 310 0 20 20 110 230 120 109,1 40 60 20 50 - BÊt th-êng B¶ng sè 6 N¨m 2003 do c«ng ty míi ®i vµo ho¹t ®éng ch-a l©u nªn cã nguån thu thÊp, lîi nhuËn ch-a cã, n¨m 2004 ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh b¾t ®Çu ph¸t triÓn, doanh thu t¨ng nhanh víi møc 8.800 triÖu ®ång so víi n¨m 2004 (t¨ng419%), nh-ng do c¸c kho¶n chi phÝ cßn lín ( 10.750 triÖu ®ång ), t¨ng 8.605 triÖu ®ång, t-¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 401.2 % so víi n¨m 2003, v× vËy lîi nhuËn ch-a ®-îc cao ( 150 triÖu ®ång ). §Õn n¨m 2005, doanh thu còng ®· tiÕp tôc t¨ng m¹nh ë møc 9.100 triÖu ®ång ( t¨ng 83.5 % ), do ho¹t ®éng kinh doanh ®· dÇn æn ®Þnh h¬n, bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn cã thªm doanh thu tõ x-ëng s¶n xuÊt vµ tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Lîi nhuËn n¨m 2005 t¨ng 160 triÖu ®ång ( 106.7 % ) so víi n¨m 2004, trong ®ã c¶ lîi nhuËn trong ho¹t ®éng th-¬ng m¹i vµ lîi nhuËn bÊt th-êng ®Òu t¨ng. MÆc dï vËy chi phÝ vÉn t¨ng 8.940 triÖu ®ång, t-¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 83.2 %. Víi xu h-íng t¨ng doanh thu thÕ nµy, vµ víi viÖc ®iÒu chØnh chi phÝ ë møc thÊp h¬n n÷a, 19 LuËn v¨n tèt nghiÖp ch¾c ch¾n trong c¸c n¨m tiÕp theo lîi nhuËn cña c«ng ty sÏ kh«ng ngõng t¨ng m¹nh. e, Qu¶n lý s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm, dÞch vô C«ng ty An Ph¸t trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®· thiÕt lËp vµ duy tr× mèi quan hÖ bÒn v÷ng víi c¸c kh¸ch hµng cña m×nh, vµ víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi n-íc. HiÖn nay c«ng ty lu«n cè g¾ng ®¶m b¶o tèt viÖc cung cÊp s¶n phÈm chÊt l-îng tèt, cung cÊp æn ®Þnh liªn tôc cho c¸c kh¸ch hµng cña m×nh víi chÊt l-îng phôc vô tèt nhÊt. T×m thªm nhµ ph©n phèi c¸c s¶n phÈm chÊt l-îng cao ®Ó b¸n ra thÞ tr-êng. ViÖc tiªu thô s¶n phÈm lu«n ®-îc gi¸m s¸t kiÓm tra ®¶m b¶o ®¹t môc tiªu doanh sè ®Ò ra víi chÊt l-îng cao, chiÕm ®-îc lßng tin cña kh¸ch hµng. C«ng ty lu«n suy nghÜ vµ hµnh ®éng nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. §iÒu ®ã ®· ®-îc thÓ hiÖn bëi lßng tin cña kh¸ch hµng ®èi víi c«ng ty trong nh÷ng lÜnh vùc kinh doanh kh¸c nhau trong thêi gian qua. 2, Mét sè nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty a, ¦u ®iÓm - Lµ doanh nghiÖp thuéc lo¹i h×nh c«ng ty cæ phÇn, nªn c«ng ty cã ®-îc nh÷ng -u ®iÓm do lo¹i h×nh c«ng ty cæ phÇn mang l¹i, nhÊt lµ trong c«ng t¸c qu¶n lý. C«ng ty cæ phÇn cã kh¶ n¨ng phèi hîp c¸c lùc l-îng kinh tÕ kh¸c nhau, duy tr× ®-îc mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c thµnh viªn cña c«ng ty. C¸c thµnh viªn cïng tån t¹i vµ ph¸t huy c¸c thÕ m¹nh riªng do ®ã lµm gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt sù ng-ng trÖ, sù gi¸n ®o¹n cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. Do quan hÖ së h÷u trong c«ng ty cæ phÇn lµ thuéc vÒ c¸c cæ ®«ng nªn quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã kh¶ n¨ng ®-îc më réng nhanh chãng, mµ kh«ng mét c¸c nh©n riªng lÎ nµo cã thÓ thùc hiÖn ®-îc. 20
- Xem thêm -