Tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện nhập khẩu của công ty tnhh spitfire controls (việt nam)

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH SPITFIRE CONTROLS (VIỆT NAM) Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG Giảng viên hướng dẫn : ThS. Phạm Thị Kim Dung Sinh viên thực hiện MSSV: 0954010076 : Nguyễn Thị Thùy Diệp Lớp: 09DQN3 TP. Hồ Chí Minh, 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH SPITFIRE CONTROLS (VIỆT NAM) Ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Kim Dung Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Diệp MSSV: 0954010076 Lớp: 09DQN3 TP.Hồ Chí Minh, 2013 i LỜI CAM ĐOAN -----------------Em cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của riêng em. Những kết quả và số liệu trong báo cáo được thực hiện tại công ty TNHH Spitfire Controls (Việt Nam), không sao chép bất cứ nguồn nào khác. Em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. TP. Hồ Chí Minh, ngày…. tháng…năm 2013 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Thùy Diệp ii LỜI CẢM ƠN -----------------Trong thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp, em đã nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình của cô Phạm Thị Kim Dung và sự chỉ bảo của các anh chị phòng Thu Mua công ty TNHH Spitfire Controls (Việt Nam). Từ đó, đã giúp em hoàn thành tốt hơn khóa luận tốt nghiệp của mình. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô Phạm Thị Kim Dung và các anh chị phòng Thu Mua Công ty TNHH Spitfire Controls (Việt Nam) đã hết sức tạo điều kiện và tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong quá trình thực tập và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong Khoa Quản Trị Kinh Doanh trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM đã trang bị cho em những kiến thức cần thiết và bổ ích làm cơ sở để em có thể hoàn thành tốt đề tài của mình. Em xin chân thành cảm ơn! iii CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- NHẬN XÉT THỰC TẬP Họ và tên sinh viên : ………………………………………………………….. MSSV : ………………………………………………………….. Khoá : …………………………………………………… 1. Thời gian thực tập ……………………………………………………………………………… 2. Bộ phận thực tập ……………………………………………………………………………… 3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 4. Kết quả thực tập theo đề tài ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 5. Nhận xét chung ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Đơn vị thực tập iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… TPHCM, ngày…tháng…năm 2013 v MỤC LỤC -----------------LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................................ 1 1.Tính cấp thiết của đề tài..................................................................................................... 1 2.Tình hình nghiên cứu ......................................................................................................... 1 3.Mục đích nghiên cứu ......................................................................................................... 2 4.Nhiệm vụ nghiên cứu......................................................................................................... 2 5.Phương pháp nghiên cứu ................................................................................................... 2 6.Dự kiến kết quả nghiên cứu .............................................................................................. 2 7.Kết cấu của đề tài: .............................................................................................................. 2 CHƯƠNG 1: ......................................................................................................................... 3 1.1.Khái quát về hoạt động nhập khẩu................................................................................ 3 1.1.1.Khái niệm về nhập khẩu ...................................................................................... 3 1.1.2.Vai trò của hoạt động nhập khẩu ........................................................................ 3 1.1.2.1.Đối với doanh nghiệp ..................................................................................... 3 1.1.2.2.Đối với nền kinh tế quốc dân......................................................................... 4 1.1.3.Các phương thức nhập khẩu ................................................................................ 5 1.1.3.1. Nhập khẩu trực tiếp........................................................................................ 5 1.1.3.2. Nhập khẩu ủy thác ......................................................................................... 5 1.1.3.3.Nhập khẩu liên doanh ..................................................................................... 5 1.1.3.4.Nhập khẩu hàng đổi hàng............................................................................... 5 1.1.3.5.Nhập khẩu tái xuất .......................................................................................... 5 1.2.Quy trình tổ chức thực hiện nhập khẩu tại các doanh nghiệ...................................... .6 1.2.1.Nghiên cứu thị trường .......................................................................................... 7 1.2.2.Lập phương án kinh doanh .................................................................................. 8 1.2.3.Giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng. ......................................................... 8 1.2.4. Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu ............................................................ 9 1.2.4.1. Xin giấy phép nhập khẩu (nếu có) ............................................................... 9 1.2.4.2.Làm thủ tục mở L/C (nếu thanh toán bằng L/C) ......................................... 10 1.2.4.3. Người mua đôn đốc người bán giao hàng................................................... 11 vi 1.2.4.4. Thuê phương tiện vận tải .............................................................................. 11 1.2.4.5. Mua bảo hiểm ................................................................................................. 11 1.2.4.6. Làm thủ tục hải quan ..................................................................................... 12 1.2.4.7. Nhận hàng nhập khẩu .................................................................................... 13 1.2.4.8. Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu ...................................................................... 14 1.2.4.9. Làm thủ tục thanh toán .................................................................................. 15 1.2.4.10. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại (nếu có) ............................................... 15 1.3 Các phương pháp dự báo nhu cầu sản phẩm sản xuất ................................................ 16 1.3.1. Phương pháp dự báo định tính ........................................................................... 16 1.3.2. Phương pháp dự báo định lượng........................................................................ 16 1.3.2.1. Phương pháp bình quân giản đơn ................................................................ 16 1.3.2.2. Phương pháp số bình quân di động.............................................................. 16 1.3.2.3. Phương pháp bằng số mũ san ....................................................................... 17 1.3.2.4. Phương pháp hoạch định theo xu hướng: ................................................... 17 1.3.2.5. Phương pháp dự báo nhu cầu biến đổi theo mùa ....................................... 17 1.3.2.6. Phương pháp dự báo nhu cầu vừa biểu hiện tính mùa vụ vừa có tính xu hướng …………… .......................................................................................................... 18 CHƯƠNG 2............................................................................................................................ 19 2.1. Giới thiệu tổng quan về công tyTNHH Spitfire Controls (Việt Nam) .................... 19 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty ................................................ 19 2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty .......................................... 19 2.1.1.2.Quy mô hoạt động và cơ sở vật chất của công ty ....................................... 20 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty Spitfire controls (Việt Nam) ............... 20 2.1.3. Ngành nghề kinh doanh ...................................................................................... 21 2.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý............................................................................... 22 2.2.1.Cơ cấu tổ chức của công ty.................................................................................. 22 2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý và tổ chức các phòng ban trong công ty......................................................................................................................... 23 2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Spitfire Controls (Việt Nam)25 2.4. Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện nhập khẩu tại công ty TNHH Spitfire Controls (Việt Nam).............................................................................................................. 28 vii 2.4.1. Giới thiệu đôi nét về phòng thu mua của công ty TNHH Spitfire Controls (Việt Nam) .................................................................................................................. 28 2.4.2. Phân tích về hoạt động nhập khẩu tại công ty TNHH Spitfire Controls (Việt Nam) .................................................................................................................. 29 2.4.2.1. Kết quả tình hình thực hiện hoạt động nhập khẩu ..................................... 29 2.4.2.2. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu ................................................................ 30 2.4.2.3. Phương thức nhập khẩu................................................................................. 31 2.4.2.4. Các thị trường nhập khẩu chính ................................................................... 31 2.4.3. Quy trình tổ chức thực hiện nhập khẩu tại Công ty TNHH Spitfire Controls (Việt Nam).................................................................................................. 33 2.4.3.1. Nghiên cứu thị trường: .................................................................................. 33 2.4.3.2. Lập phương án kinh doanh: .......................................................................... 34 2.4.3.3. Giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng ................................................... 35 2.4.3.4. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty Spitfire Controls (Việt Nam)…………….. ...................................................................................................... 35 2.4.3.4.1. Xin giấy phép nhập khẩu: ........................................................................ 35 2.4.3.4.2. Làm thủ tục mở L/C (nếu thanh toán bằng L/C) ................................... 35 2.4.3.4.3. Người mua đôn đốc người bán giao hàng .............................................. 36 2.4.3.4.4. Thuê phương tiện vận tải.......................................................................... 36 2.4.3.4.5. Mua bảo hiểm: ........................................................................................... 37 2.4.3.4.6. Làm thủ tục hải quan ................................................................................ 37 3.1.3.4.7. Nhận hàng nhập khẩu: .............................................................................. 39 3.1.3.4.8. Kiểm tra hàng nhập khẩu ......................................................................... 39 3.1.3.4.9. Làm thủ tục thanh toán ............................................................................. 40 2.4.3.4.10. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại.......................................................... 40 2.5. Nhận xét về quy trình tổ chức thực hiện nhập khẩu tại công ty TNHH Spitfire Controls (Việt Nam ............................................................................................................... 41 2.5.1. Ưu điểm của quy trình......................................................................................... 41 2.5.2. Tồn tại của quy trình ........................................................................................... 42 2.5.3. Nguyên nhân của những tồn tại ......................................................................... 43 2.5.3.1. Nguyên nhân khách quan .............................................................................. 43 2.5.3.2. Nguyên nhân chủ quan .................................................................................. 44 CHƯƠNG 3............................................................................................................................ 45 viii 3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình nhập khẩu...................................................... 45 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu ........................................... 45 3.2.1. Giải pháp từ phía công ty.................................................................................... 46 3.2.1.1. Giải pháp nâng cao công tác lập kế hoạch nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty.............................................................................................................................. 46 3.2.1.2. Đa dạng hóa phương thức thanh toán.......................................................... 50 3.2.1.3. Giải pháp trong việc chuẩn bị, kiểm tra chứng từ khai báo hải quan............... 55 3.2.1.4Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ........................................... 56 3.2.2.Đề xuất với nhà nước ........................................................................................... 59 KẾT LUẬN ............................................................................................................................ 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................................... 63 ix DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT -----------------Công ty TNHH Spitfire Controls (Việt Nam) Công ty trách nhiệm hữu hạn Spitfire Controls (Việt Nam) TMQT Thương mại quốc tế XNK Xuất nhập khẩu L/C Letter of credit CIF Cost, Isurance & Freight FOB Free on Board. EXW Ex Works. T/T Telergaphic Trafner B/L Bill of lading D/O Delivered order DAP Delivered at place VCB Ngân hàng Vietcombank x DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH -----------------Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức của công ty Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm từ 2010- 2012 Bảng 2.2: Kết quả thực hiện hoạt động nhập khẩu của công ty Spitfire Controls (Việt Nam) năm 2010- 2012 Bảng 2.3: Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu của công ty năm 2011- 2012 Bảng 2.4: Cơ cấu thị trường nhập khẩu của công ty Spitfire Controls (Việt Nam) từ năm 2010 – 2012 Bảng 2.5: Mức giá của một số nguyên vật liệu mà công ty nhập khẩu Bảng 2.6: Biểu phí giao dịch điện chuyển tiền tại ngân hàng Vietcombank Bảng 3.1: Nhu cầu tổng hợp về các loại sản phẩm Bảng 3.2: Nhu cầu điều chỉnh theo chỉ số mùa Bảng 3.3: Biểu phí giao dịch thư tín dụng tại ngân hàng Vietcombank Biểu đồ 2.1: Biểu đồ kết quả kinh doanh của công ty Spitfire Controls (Việt Nam)trong 3 năm từ 2010- 2012 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu thị trường nhập khẩu của công ty TNHH Spitfire Controls ( Việt Nam) Biểu đồ 3.1: Nhu cầu tổng hợp về các loại sản phẩm xi LỜI MỞ ĐẦU LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước và đang trong giai đoạn công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Từ thực tế cho thấy chưa bao giờ hoạt động thương mại quốc tế lại diễn ra sôi động như ngày nay. Việc giao lưu buôn bán giữa các quốc gia đã trở thành một yếu tố khách quan. Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh quốc tế được thực hiện một cách thuận lợi an toàn thì một nghiệp vụ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp là quy trình xây dựng và thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên đây là một vấn đề khó khăn và lại ảnh hưởng đến sự thành bại của một doanh nghiệp. Do đó mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển tốt thì vấn đề đặt ra là phải thực hiện tốt quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng, bởi đây là cơ sở pháp lý để xác định quyền và nghĩa vụ giữa các bên, là căn cứ giải quyết tranh chấp khiếu nại - một vấn đề mà trong hoạt động thương mại quốc tế khó tránh khỏi. Công ty TNHH Spitfire Controls (Việt Nam) là một doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài của Mỹ trực thuộc Singmatrol International Inc.,. Là công ty chuyên nhập khẩu nguyên vật liệu từ nước ngoài để sản xuất hàng xuất khẩu nên công ty TNHH Spitfire Controls (Việt Nam) rất quan tâm đến công tác xuất nhập khẩu coi đây là một trong những hoạt động chủ đạo liên quan chặt chẽ đến sự tồn tại và phát triển của mình. Với mục đích là xây dựng được thương hiệu trên thị trường, luôn tạo được lòng tin của khách hàng đặc biệt là đạt được lợi nhuận cao nên công ty rất chú trọng đến việc đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu. Nhận thức được ý nghĩa, vai trò quan trọng của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là hoạt động nhập khẩu, cùng với những kiến thức đã được trang bị trong nhà trường. Em chọn đề tài “ Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện nhập khẩu của công ty TNHH Spitfire Controls (Việt Nam) ” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. 2. Tình hình nghiên cứu Đất nước hội nhập, doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu xuất hiện nhiều và mở rộng. Hiện nay có nhiều đề tài nghiên cứu về các giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu của ngành nói chung và của các nhân doanh nghiệp nói riêng. Tùy vào tính chất hoạt động của từng doanh nghiệp, ngành nghề mà các giải pháp được đề SVTH: Nguyễn Thị Thùy Diệp 1 GVHD: ThS. Phạm Thị Kim Dung LỜI MỞ ĐẦU xuất khác nhau. Các đề tài nghiên cứu đã góp phần vào công tác nâng cao năng lực trong kinh doanh quốc tế và đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp và ngành. 3. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng về quy trình tổ chức thực hiện hoạt động nhập khẩu tại công ty TNHH Spitfire Controls (Việt Nam) để đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình này. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu Thông qua tìm hiểu, nghiên cứu về quy trình tổ chức thực hiện hoạt động nhập khẩu của công ty để đưa ra những ưu điểm và tồn tại của quy trình nhập khẩu của công ty. Đồng thời tiến hành so sánh giữa quy trình thực tế và lý thuyết để tìm ra nguyên nhân từ đó đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại và hoàn thiện quy trình nhập khẩu của công ty. Tuy nhiên, quy trình nhập khẩu mà em đưa ra chỉ áp dụng cho những hợp đồng nhập khẩu nguyên vật liệu ở nước ngoài, còn những hợp đồng nhỏ lẻ mua tại Việt Nam không được xét đến trong quy trình này. 5. Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát hoá trên cơ sở các số liệu và tình hình thực tế tại công ty. 6. Dự kiến kết quả nghiên cứu Đề xuất một số giải pháp giúp hoàn thiện quy trình nhập khẩu của công ty từ đó tăng giá trị nhập khẩu của công ty góp phần thúc đẩy sự phát triển của công ty. 7. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài được trình bày thành 3 chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động nhập khẩu và quy trình tổ chức thực hiện nhập khẩu. Chương 2: Phân tích thực trạng về quy trình tổ chức thực hiện nhập khẩu tại công ty TNHH Spitfire Controls (Việt Nam). Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại công ty TNHH Spitfire Controls (Việt Nam). SVTH: Nguyễn Thị Thùy Diệp 2 GVHD: ThS. Phạm Thị Kim Dung Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động nhập khẩu và quy trình nhập khẩu CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU VÀ QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHẬP KHẨU 1.1. Khái quát về hoạt động nhập khẩu 1.1.1. Khái niệm về nhập khẩu Nhập khẩu là một hoạt động quan trọng của thương mại quốc tế.Nhập khẩu tác động một cách trực tiếp và quyết định đến sản xuất và đời sống trong nước. Có thể hiểu đơn giản đó là sự mua hàng hoá và dịch vụ từ nước ngoài phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước hoặc tái sản xuất mở rộng nhằm mục đích kinh tế - lợi nhuận. 1.1.2. Vai trò của hoạt động nhập khẩu 1.1.2.1. Đối với doanh nghiệp Hoạt động nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh XNK nói riêng. Bởi vì đây là một trong những nghiệp vụ đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp diễn ra một cách thường xuyên, liên tục, là chìa khoá mở ra cánh cửa cho hoạt động kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp đồng thời là nguồn thu lớn đóng góp vào lợi nhuận cho toàn doanh nghiệp và đảm bảo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp. Vai trò của hoạt động nhập khẩu đối với các doanh nghiệp được thể hiện như sau: • Nhập khẩu góp phần đổi mới máy móc thiết bị, thay đổi phương thức quản lý, sản xuất nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. • Nhập khẩu góp phần mở rộng quan hệ của doanh nghiệp với các bạn hàng trong nước và quốc tế. Tạo ra những cơ hội làm ăn mới cho doanh nghiệp. • Nhập khẩu cũng có vai trò nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm của doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh của ngành trên bình diện quốc gia cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, ngành, quốc gia trên bình diện quốc tế. • Nhập khẩu là một hoạt động kinh doanh, do vậy nhập khẩu cũng góp phần vào việc đảm bảo mục tiêu của doanh nghiệp. 1.1.2.2. Đối với nền kinh tế quốc dân SVTH: Nguyễn Thị Thùy Diệp 3 GVHD: ThS. Phạm Thị Kim Dung Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động nhập khẩu và quy trình nhập khẩu Nhập khẩu để bổ sung các hàng hóa mà trong nước không sản xuất được, hoặc sản xuất không đáp ứng nhu cầu. Nhập khẩu còn để thay thế,nghĩa là nhập khẩu về những hàng hóa mà sản xuất trong nước sẽ không có lợi bằng nhập khẩu. Hai mặt nhập khẩu bổ sung và nhập khẩu thay thế nếu được thực hiện tốt sẽ tác động tích cực đến sự phát triển cân đối của nền kinh tế quốc dân, trong đó, cân đối trực tiếp ba yếu tố của sản xuất: công cụ lao động, đối tượng lao động và lao động. Vì vậy vai trò quan trọng của nhập khẩu được thể hiện ở các khía cạnh sau: • Nhập khẩu tạo điều kiên thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thông qua nhập khẩu các công nghệ mới được trang bị cho các ngành kinh tế như điện và điện tử, công nghiệp đóng tàu, chế biến dầu khí, chế biến nông sản….Từ đó sẽ hướng các ngành kinh tế theo hướng công nghiệp hóa. • Nhập khẩu giúp bổ sung kịp thời những mặt cân đối của nền kinh tế đảm bảo phát triển kinh tế cân đối và ổn định. Nhập khẩu có tác động rất tích cực thông qua việc cung cấp các điều kiện đầu vào làm cho sản xuất phát triển,mặt khác tạo điều kiện để các quốc gia chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tận hưởng được những lợi thế từ thị trường thế giới và khắc phục những mặt mất cân đối thúc đẩy kinh tế quốc dân phát triển. • Nhập khẩu góp phần cải thiện và nâng cao mức sống của nhân dân. Nhập khẩu có vai trò làm thỏa mãn nhu cầu trực tiếp của nhân dân về hàng tiêu dùng, mà trong nước không sản xuất được hoăc sản xuất không đủ như thuốc chữa bệnh…Hoạt động nhập khẩu còn đảm bảo đầu vào cho sản xuất, khôi phục lại những ngành nghề mới tạo nhiều việc làm ổn định cho người lao động, từ đó tăng khả năng thanh toán. Mặt khác nhập khẩu còn trực tiếp góp phần xây dựng những ngành nghề sản xuất hàng tiêu dùng, làm cho cả số lượng lẫn chủng loại hàng hóa tiêu dùng tăng, khả năng lựa chọn của người dân sẽ được mở rộng, đời sống ngày càng tăng lên. • Nhập khẩu có vai trò tích cực đến thúc đẩy xuất khẩu. Nhập khẩu tạo đầu vào sản xuất hàng xuất khẩu, tạo môi trường thuận lợi cho việc mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa của một quốc gia ra nước ngoài. 1.1.3. Các phương thức nhập khẩu SVTH: Nguyễn Thị Thùy Diệp 4 GVHD: ThS. Phạm Thị Kim Dung Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động nhập khẩu và quy trình nhập khẩu Các phương thức nhập khẩu thông dụng ở nước ta hiện nay 1.1.3.1. Nhập khẩu trực tiếp Hàng hóa được mua trực tiếp từ nước ngoài không thông qua trung gian.Bên xuất khẩu giao hàng trực tiếp cho bên nhập khẩu. Trong hình thức này, doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu phải trực tiếp làm các hoạt động tìm kiếm đối tác, đàm phán ký kết hợp đồng…và phải tự bỏ vốn để kinh doanh hàng nhập khẩu, phải chịu mọi chi phí giao dịch, nghiên cứu thị trường,giao nhận lưu kho bãi, nộp thuế tiêu thụ hàng hóa. 1.1.3.2.Nhập khẩu ủy thác Là hình thức nhập khẩu gián tiếp thông qua trung gian thương mại.Bên nhờ ủy thác sẽ phải trả một khoản tiền cho bên nhận ủy thác dưới hình thức phí ủy thác, còn bên nhận ủy thác có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung của hợp đồng ủy thác đã được kí kết giữa các bên. Hình thức này giúp cho doanh nghiệp nhận ủy thác không mất nhiều chi phí, độ rủi ro thấp nhưng lợi nhuận từ hoạt động này không cao. 1.1.3.3 Nhập khẩu liên doanh Là hoạt động nhập khẩu hàng hoá trên cơ sở liên kết kinh tế một cách tự nguyện giữa các doanh nghiệp, trong đó có ít nhất một bên là doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp nhằm phối hợp các kĩ năng để cùng giao dịch và đề ra các chủ trương, biện pháp có liên quan đến hoạt động kinh doanh nhập khẩu. Quyền hạn và trách nhiệm của mỗi bên được quy định theo tỷ lệ vốn đóng góp. Doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu trực tiếp trong liên doanh phải kí hai loại hợp đồng. 1.1.3.4Nhập khẩu hàng đổi hàng Nhập khẩu hàng đổi hàng là hai nghiệp vụ chủ yếu của buôn bán đối lưu, nó là hình thức nhập khẩu đi đôi với xuất khẩu.Hoạt động này được thanh toán không phải bằng tiền mà chính là hàng hóa.Hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu có giá trị tương đương nhau. 1.1.3.5Nhập khẩu tái xuất Tạm nhập tái xuất được thực hiện trên cơ sở hai hợp đồng riêng biệt: hợp đồng mua hàng do thương nhân Việt Nam ký với thương nhân nước xuất khẩu và SVTH: Nguyễn Thị Thùy Diệp 5 GVHD: ThS. Phạm Thị Kim Dung Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động nhập khẩu và quy trình nhập khẩu hợp đồng bán hàng do thương nhân Việt Nam ký với thương nhân nước nhập khẩu. Hợp đồng mua hàng có thể ký trước hoặc sau hợp đồng bán hàng. Hàng hoá được nhập khẩu vào trong nước tái xuất được lưu tại kho ngoại quan sau đó được xuất khẩu ra nước ngoài không thông qua chế biến, hoạt động này ở Việt Nam được điều chỉnh bằng quy chế kho ngoại quan số 212/1998. 1.2. Quy trình tổ chức thực hiện nhập khẩu tại các doanh nghiệp Nghiên cứu thị trường Lập phương án kinh doanh Giao dịch, đàm phán, ký két hợp đồng Xin giấy phép nhập khẩu (nếu có) Làm thủ tục mở L/C (nếu có) Thuê phương tiện vận tải Làm thủ tục hải quan hàng nhập 1.2.1. Đôn đốc người bán giao hàng Mua bảo hiểm Nhận hàng nhập khẩu Kiểm tra hàng nhập khẩu Làm thủ tục thanh toán Khiếu nại và giải quyết khiếu nại ế ó) Nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường nhập khẩu là cả một quá trình tìm kiếm khách hàng và có hệ thống cùng với việc phát triển tổng hợp các thông tin cần thiết để giải SVTH: Nguyễn Thị Thùy Diệp 6 GVHD: ThS. Phạm Thị Kim Dung Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động nhập khẩu và quy trình nhập khẩu quyết vấn đề Marketing.Bởi vậy, nghiên cứu thị trường ngày càng đóng vai trò quan trọng để giúp các nhà kinh doanh đạt hiệu quả cao trong hoạt động nhập khẩu. Để nắm vững các yếu tố thị trường hiểu rõ quy luật vận động của thị trường nhằm ứng xử kịp thời, các nhà nhập khẩu nhất thiết phải tiến hành công tác nghiên cứu thị trường, bao gồm: nghiên cứu mặt hàng nhập khẩu, nghiên cứu dung lượng thị trường, lựa chọn bạn hàng, nghiên cứu giá cả hàng hoá trong nhập khẩu. • Nghiên cứu mặt hàng nhập khẩu Mục đích nghiên cứu mặt hàng nhập khẩu là để tiến hành nhập khẩu đúng chủng loại mà thị trường trong nước cần kinh doanh có hiệu quả, đạt được mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp. Việc nhận biết mặt hàng nhập khẩu trước hết căn cứ vào nghiên cứu sản xuất và tiêu dùng trong nước về số lượng, chất lượng, tính thời vụ, thị hiếu cũng như tập quán tiêu dùng của từng vùng, từng lĩnh vực sản xuất. Từ đó tiến hành xem xét các khía cạnh của hàng hoá cần nhập khẩu như công dụng, đặc tính, quy cách, phẩm chất, mẫu mã, giá cả, điều kiện mua bán, kỹ năng sản xuất và các dịch vụ kèm theo... • Lựa chọn bạn hàng Trong thương mại quốc tế, bạn hàng hay khách hàng là những người hoặc những tổ chức có quan hệ với ta nhằm thực hiện các quan hệ hợp đồng mua bán hàng hoá hay dịch vụ, các hoạt động hợp tác kinh tế hay khoa học kỹ thuật liên quan đến việc cung cấp hàng hoá. Chọn thương nhân để giao dịch: Thường chọn những người xuất nhập khẩu trực tiếp. Chúng ta cần quan tâm đến quan điểm kinh doanh của thương nhân đó, lĩnh vực kinh doanh của họ, vốn, cơ sở vật chất, uy tín và mối quan hệ trong kinh doanh của họ. • Nghiên cứu giá cả hàng hóa trong nhập khẩu Giá cả luôn gắn liền với thị trường và là một yếu tố cấu thành thị trường, nghiên cứu giá cả thị trường là một bộ phận của nghiên cứu thị trường, nó bao gồm các công việc sau: Nghiên cứu mức giá từng mặt hàng tại từng thời điểm trên thị trường, xu hướng biến động và các nhân tố ảnh hưởng. SVTH: Nguyễn Thị Thùy Diệp 7 GVHD: ThS. Phạm Thị Kim Dung Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động nhập khẩu và quy trình nhập khẩu Giá quốc tế có tính chất đại diện đối với một loại hàng hoá nhất định trên thị trường thế giới và là giá của những giao dịch thông thường, không kèm theo một điều kiện đặc biệt nào và thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. 1.2.2. Lập phương án kinh doanh Phương án kinh doanh là kế hoạch hoạt động của đơn vị nhằm đạt đến những mục tiêu xác định trong kinh doanh. Một phương án kinh doanh thường gồm những nội dung cơ bản như: tình hình hàng hoá, thị trường và khách hàng, dự đoán hướng biến động của thị trường, xác định thời cơ mua bán, phương hướng thị trường và thương nhân, đặt ra mục tiêu (tối đa và tối thiểu), biện pháp hành động cụ thể, sơ bộ đánh giá hiệu quả. 1.2.3. Giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng • Giao dịch Sau khi đã hoàn tất công tác chuẩn bị, doanh nghiệp nhập khẩu sẽ tiến hành giao dịch, thương lượng để đi đến ký kết hợp đồng mua bán với đối tác mà mình đã lựa chọn. Đối với nhà nhập khẩu, quá trình giao dịch thường gồm những công việc sau:  Hỏi giá và đặt hàng Hỏi giá là việc người mua đề nghị người bán báo cho mình biết giá cả và các điều kiện để mua hàng. Nội dung của một hỏi giá thường bao gồm: tên hàng, quy cách, phẩm chất, số lượng, thời gian giao hàng mong muốn. Đặt hàng là việc người nhập khẩu đề nghị ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá.Trong đơn đặt hàng, người mua nêu cụ thể về hàng hoá định mua và tất cả những nội dung cần thiết cho việc ký kết hợp đồng.  Xử lý chào hàng của người bán gửi tới Chào hàng là lời đề nghị ký kết hợp đồng của người bán về việc mua bán hàng hóa. Khi nhận được chào hàng từ phía người bán gửi đến, doanh nghiệp nhập khẩu sẽ xử lý theo một trong hai cách sau: − Nếu không đồng ý hoàn toàn với chào hàng đó mà đưa ra một đề nghị mới thì doanh nghiệp gửi cho người chào hàng đề nghị mới này (còn gọi là hoàn giá). Khi đó, chào hàng trước coi như bị hủy bỏ. SVTH: Nguyễn Thị Thùy Diệp 8 GVHD: ThS. Phạm Thị Kim Dung
- Xem thêm -