Tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc thiết bị tại công ty xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế coalimex

  • Số trang: 88 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

T R Ư Ờ N G ĐẠI HỌC NGOẠI T H Ư Ơ N G KHOA KINH TẾ NGOẠI T H Ư Ơ N G *** FOREIGN TRO DE U N I V E R S i r y KHOA LUÂN TÓT NGHIỆP Đề tài MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỂN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIấ BỊ TẠI CÔNG TV • • • XUẤT NHẬP KHÂU VÀ HỢP TÁC QUỐC T€ COflUM€X Sinh viên thực hiện TRẤN THỊ LAN PHƯƠNG Lớp PHÁP 2 - K40E - KTNT Giáo viên hướng dẫn TH.S ĐÀO NGỌC TIẾN [THƯ V i É N| Lum! ; HÀ NỘI - 2005 MỤC LỤC LỜI M Ở Đ Ầ U Ì CHƯƠNG ì 3 L Ý LUẬN CHUNG V Ế HOẠT Đ Ộ N G NHẬP K H A U 3 ì. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị -.3 '. Ì- Khái niệm và những đặc điểm cơ bản của hoạt động nhập khẩu nói chung và nhập khẩu máy móc thiết bị nói riêng 3 1.1- Khái niệm 3 1.2- Đặc điểm cơ bản của hoạt động nhập khẩu nói chung và nhập khẩu máy móc thiết bị nói riêng 4 2- Vai trò của hoạt động kinh doanh nhập khâu máy móc, thiết bị đối với nền kinh tế nước ta hiện nay 5 3- Các hình thức kinh doanh nhập khẩu máy móc thiết bị 7 3.1- Nhập khẩu trực tiếp 7 3.2- Nhập khẩu uy thác 7 4- Các nhân tố ảnh hưởng đến nhập khẩu 4.1- Các nhân tốbên trong Công ty 8 8 4.2 - Các nhăn tố bên ngoài Công ty li- Qui trình nhập khẩu máy móc thiết bị 9 lo Ì- Chuẩn bị giao dịch 1.1- Nghiên cứu thị trưễng 11 l i 1.1.1- Nghiên cứu thị trưễng trong nước 12 1.1.2- Nghiên cứu thị trưễng quốc tế ì.1.3- Lựa chọn khách hàng 1.2- Lập phương án kinh doanh 14 16 17 1.2.1- Nhận định tổng quát về tình hình diễn biến thị trưởng 1.2.2- Đánh giá khả năng của doanh nghiệp 18 1.2.3- Xác định thị trưễng, mặt hàng nhập khẩu và số lượng mua bán 1.2.4- Xác định đối tượng giao dịch để nhập khẩu 1 19 1.2.5- Xác định thị trưễng và khách hàng tiêu thụ 19 1.2.6-Xác định giá cả mua bán trong nước 20 1.2.7- Đề ra các biện pháp thực hiện 20 2- Giao dịch đàm phán ký kết hợp đồng 21 2.1- Giao dịch 21 2.2 - Đàm phán 23 2.3- Ký kết hợp đồng 24 3- Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khâu 25 3.1- Thuê phương tiện vận tải 25 3.2- Mua bảo hiểm hàng hoa 26 3.3- Làm thủ tục hải quan 27 3.4- Nhận hàng 27 3.5- Kiểm tra, giám định hàng hoa nhập khẩu 28 3.6- Vận hành, chạy thử 28 3.7- Làm thủ tục thanh toán 28 3,8- Bảo hành, khiêu nại và giải quyết khiếu nại (nếu có) CHƯƠNG li 2 31 T H Ự C T R Ạ N G QUY T R Ì N H NHẬP K H A U M Á Y M Ó C , THIẾT BỊ TẠI C Ô N G TY X U Ấ T NHẬP K H A U VA H Ợ P T Á C Q U Ố C T Ế C O A L I M E X 31 ì- Khái quát chung về công ty COALIMEX 31 l i - Kết quả kinh doanh của công ty trong thời gian qua 35 i n - Thục trạng qui trình nhập khẩu máy móc thiết bị tại Cóng ty xuất nhập khẩu và h p tác quốc tê-Coalimex 39 /- Chuẩn bị giao dịch 40 1.1- Nghiên cứu thị trường 40 1.1.ì- Nghiên cứu thị trường trong nưởc 40 ỉ.1.2- Nghiên cứu thị trường nưởcngoài 41 1.2- Xin giấy phép nhập khẩu 43 2 - Giao dịch, đàm phán , ký kết hợp đồng nhập khẩu 3 - Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu 3.1-Mở thư tín dụng ÚC 43 45 45 3.2-Thuê phương tiện vận tải 3.3- Mua bảo hiếm cho hàng hoa 3.4-Thanh toán 46 46 4g 3.5- Làm thủ tục hải quan 3.6- Nhận hàng 3.7- Kiếm tra, giám định hàng nhập khẩu 48 51 53 3.8- Vận hành, chạy thử 54 3.9- Báo hành, khiếu nại và giải quyết khiếu nại nếu có 54 IV- Đánh giá chung về quytrình nhập khẩu máy móc, thiết bị của công ty COALIMEX 56 Ì - Nhũng kết quả đạt được 56 ĩ - Những vấn đề còn tồn tại 57 CHƯƠNG in 60 M Ộ T S Ố GIẢI P H Á P N H Ằ M H O À N THIỆN QUY T R Ì N H NHẬP K H A U M Á Y M Ó C , THIẾT BỊ T Ạ I C Ô N G TY X U Ấ T NHẬP K H A U V À H Ợ P T Á C QUỐC T Ế COALIMEX 60 ì- Phương hướng, mục tiêu của công ty trong nhợng năm tới 60 Ì- Phương hướng 60 2- Mục tiêu phát triển của Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế trong thòi gian tới 63 l i - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu ở Cóng ty xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tê Coalimex 64 ì. Một sô kiến nghị 64 1.1- Kiến nghị đối với Tổng công ty than Ì.2- Kiến nghị đối với nhà nước 2- Đối với doanh nghiệp 2.1- Nghiên cứu thị trường 2.2-Về đàm phán 2.3- Về công tác kẩ kết hợp đồng 2.4- Tiếp nhận hàng 64 65 71 71 75 76 77 2.5- Thủ tục hải quan 78 2.6- Thanh toán 78 2.7- Tiêu thụ hàng nhập khẩu 78 2.8- Nâng cao nghiệp vụ ngoại thương cho đội ngũ cán bộ, nhăn viên KẾT LUẬN 79 80 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty COALIMEX LỜI MỞ ĐẦU Hoa cùng vói xu thế khu vực hoa và toàn cầu hoa kinh tế, với sự phát triển mạnh của k i n h t ế thị trường, v ớ i tính phụ thuộc lẫn nhau về k i n h t ế và thương mại giữa các quốc gia ngày càng sâu sắc, V i ệ t nam đã và đang không ngừng c ố gắng đọy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoa, hiện đại hoa đất nước đưa nền k i n h tế hoa nhập vào sự năng động của k h u vực Đông N a m Á, hay nói rộng hơn là vành đai Châu Á - Thái Bình Dương. V ớ i xuất phát điểm t ừ m ộ t nước nông nghiệp lạc hậu, còn nhiều hạn c h ế về trình độ khoa học và kỹ thuật thì con đường nhanh nhất để tiến hành công nghiệp hoa hiện đại hoa đất nước là cần nhanh chóng tiếp cận những công nghệ và kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài. Đ ể làm được điều này thì nhập khọu đóng góp m ộ t vai trò vô cùng quan trọng. Nhập khọu cho phép phát huy tối đa n ộ i lực trong nước đồng thời tranh t h ủ được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ của t h ế giới. Nhập khọu thúc đọy tái sản xuất m ở rộng liên tục, có hiệu quả và khuyến khích sản xuất phát triển...Trước bối cảnh đó đã đặt cho ngành thương m ạ i nói chung và Công t y xuất nhập khọu và hợp tác quốc tế - Coalimex những cơ h ộ i và t h ử thách l ớ n lao đó là làm t h ế nào để có được những công nghệ tốt nhất, hiện đại nhất v ớ i thời gian và c h i phí ít nhất, đạt hiệu quả cao. Công ty xuất nhập khọu và hợp tác quốc t ế - Coalimex là m ộ t Công t y thương m ạ i có n h i ệ m vụ đảm nhận xuất khọu than đồng thời nhập khọu vật tư m á y móc, thiết bị, phục vụ trong ngành, ngoài ngành và tiến hành hợp tấc lao động v ớ i các tổ chức trên t h ế giới. Trong m ộ t thời gian thực tập tại phòng xuất nhập khọu 5, Công t y xuất nhập khọu và hợp tác quốc tế, trên cơ sở những k i ế n thức về k i n h tế và nghiệp vụ xuất nhập khọu đã được truyền đạt tại nhà trường và một số k i n h n g h i ệ m thực tế thu được, v ớ i mục đích tìm hiểu thêm về q u i trình nhập khọu mấy m ó c thiết bị tại Công ty, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu của mình là: "Một số giải pháp nhằm hoàn thiện qui trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế- Coalimex ". Trằn Thị Lan Phương - Pháp 2 K40E Ì Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty COALIMEX Đề tài này nhằm mục đích nghiên cứu những vấn đề cơ bản của qui trình nhập khẩu hàng hoa, và thực trạng qui trình hoạt động kinh doanh nhập khẩu máy móc thiết bị của Công ty qua đó rút ra những mặt mạnh cũng như những tồn tại trong qui trình hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty, từ đó đưa ra một sầ giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty. Trên cơ sở mục đích của đề tài, luận văn gồm những phần chính sau: Chương ì: Lý luận chung về hoạt đông nhập khẩu và qui trình nhập khẩu mấy móc thiết bị. Chương l i : Thực trạng quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty COALIMEX. Chương III:Một sầ gài pháp nhằm hoàn thiện qui trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty COALIMEX. Qua đây tôi xin chân thành cảm ơn thầy Đào Ngọc Tiến - Thầy trực tiếp hướng dẫn tôi, các thầy cô trong khoa Kinh tế ngoại thương, trường đại học Ngoại Thương, tập thể cán bộ nhân viên của Công ty Coalimex đã nhiệt tình giúp đỡ tôi hoàn thành việc nghiên cứu đề tài này. Do những hạn chế về kinh nghiệm, nên không tránh khỏi những sai sót, rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô và các bạn. Trần Thị Lan Phương - Pháp 2 K40E 2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty COALIMEX CHƯƠNG ì LÝ LUẬN CHUNG VẾ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU ì - Khái niệm, đặc điểm và vai trò của hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị. /- Khái niệm và những đặc diêm cơ bẩn của hoạt động nhập khâu và nhập khẩu máy móc thiết bị. 1.1- Khái niệm. Nhập khẩu là m ộ t hoạt động quan trọng của hoạt động ngoại thương, là một trong hai hoạt động cơ bản cấu thành hoạt động ngoại thương. C ó thể hiểu nhập khẩu là quá trình mua hàng hóa và dịch vụ từ nước ngoài để phục vụ cho nhu cấu trong nước và tái nhập khẩu nhằm mục đích thu l ợ i nhuận. Nhập khẩu tác động trực tiếp và quyết định đến sản xuất của doanh nghiặp. Nhập khẩu có thể bổ sung những hàng hóa m à trong nước không thể sản xuất được hoặc sản xuất nhưng không đủ đáp ứng được nhu cầu. Nhập khẩu nhằm để tăng cường cơ sở vật chất k i n h tế, công nghặ tiên tiến, hiặn đại... N h ờ nhập khẩu m à có sự tăng cường chuyển giao công nghặ và tạo ra sự phát triển vượt bậc của sản xuất xã h ộ i , tiết k i ặ m được chi phí sản xuất và thời gian lao động, đồng thời nhập khẩu cũng tạo ra sự cạnh tranh giữa hàng n ộ i và hàng ngoại tức là tạo ra động lực buộc các nhà sản xuất trong nước phải không ngừng vươn lên, nâng cao hiặu quả. Trong buôn bán quốc tế người ta thường hiểu m á y m ó c thiết bị là những m á y m ó c và dụng cụ cần thiết cho viặc thực hiặn quá trình công nghặ nhất định đáp ứng nhu cầu sản xuất, đặc thù của các ngành kỹ thuật Đ ố i v ớ i m ộ t doanh nghiặp như Coalimex thì m á y m ó c thiết bị m à Công t y cần nhập khẩu đó là những m á y m ó c thiết bị phục vụ trong ngành như m á y khoan đất và thanh trục khoan, mấy xúc đào, xe ô tô, p h ụ tùng ô tô, phụ tùng xe gạt, các phụ tùng thay t h ế m á y móc, cáp điặn...Ngoài ra, Công t y cũng nhập khẩu những m á y móc, thiết bị ngoài ngành khác như xe máy, mấy khoan cọc Trán Thị Lan Phương - Pháp 2 K40E 3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty COALIMEX nhồi, trạm đo phán cực...để phục vụ cho n h u cầu sản xuất, tiêu dùng trong nước hoặc nhận nhập khẩu uy thác theo đơn đặt hàng của các đối tác. 1.2- Đặc điểm cơ bản của hoạt động nhập khẩu nói chung và nhập khấu máy móc thiết bị nói riêng. Nhập khẩu là hoạt động buôn bấn giữa các quốc gia vì vậy nó phờc tạp hơn buôn bán trong nước do nhập khẩu là việc giao dịch buôn bán giữa những người có quốc tịch khác nhau ở các quốc gia khác nhau; thị trường rộng, t h ủ tục phờc tạp, thòi gian thực hiện lâu, khó k i ể m soát; phương thờc giao dịch trên thị trường quốc t ế rất phong phú : giao dịch trực tiếp thông qua các m ố i quan hệ, giao dịch qua các trung gian giới thiệu, giao dịch tại h ộ i chợ triển lãm và qua thông t i n quảng cáo...; đồng tiền thanh toán là ngoại tệ mạnh; phương thờc thanh toán đa dạng : thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng, tín dụng chờng từ, thanh toán n h ờ thu ...; hàng hoa thường được vận chuyển qua các cửa khẩu của các quốc gia khác nhau. Nhập khẩu là hoạt động lưu thông hàng hoa, dịch vụ giữa nhiều quốc gia. Vì vậy nó rất phong phú và đa dạng, thường xuyên bị c h i p h ố i b ở i các điều ước quốc tế, tập quán thương m ạ i quốc tế, luật quốc gia của các nước hữu quan. N h à nước quản lý hoạt động nhập khẩu thông qua các công cụ như: chính sách thuế, hạn ngạch, phụ thu ... và các văn bản pháp luật, quy định danh mục hàng hoa được nhập khẩu. M ọ i hoạt động nhập khẩu đều phải thông qua hợp đồng ngoại thương Trong hoạt động nhập khẩu có thể xảy ra những r ủ i ro cho hàng hoa. Đ ể đề phòng những r ủ i ro đó thì có thể mua bảo hiểm tương ờng. C h i phí bảo h i ể m sẽ do bên nhập khẩu hay người bán chịu tuy thuộc vào những điều khoản đã thoa thuận trong hợp đổng Nhập khẩu m á y m ó c cũng có những đặc điểm tương t ự như nhập khẩu hàng hoa nói chung tuy nhiên nó phờc tạp hơn rất nhiều và nó mang những đặc thù riêng: - Phần lòn m á y m ó c thiết bị nhập khẩu là phục vụ cho sản xuất, chỉ t r ừ một số ít là phục vụ cho tiêu dùng Trán Thị Lan Phương - Pháp 2 K40E 4 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty COALIMEX - T h ờ i gian khấu hao của m á y tương đối dài (ít nhất là m ộ t năm, cò nhưng loại m á y m ó c thời gian khấu hao là 20 n ă m ) và giá trị của chúng thường l ớ n nên thời gian hoàn v ố n thuồng kéo dài - M á y m ó c thiết bị là mặt hàng được sản xuất với yêu cầu kỹ thuật cao l ạ i thường là phục vụ cho sản xuất nên giá trị lớn, k i m ngạch đầu tư nhập khừu thường là rất lớn. Điều này đòi h ỏ i doanh nghiệp nhập khừu phải có nguồn v ố n lớn. - D o đặc tính riêng nên việc nhập khừu khừu m á y m ó c đòi h ỏ i các nhà chuyên m ô n có k i n h nghiệm, vừa nắm được kỹ thuật vừa am hiểu nghiệp vụ ngoại thương và mức tập trung cao. Phải nghiên cứu thị trường m ộ t cách thận trọng, tìm những nhà cung cấp có uy tín. - Thời gian để thực hiện việc nhập khừu m á y m ó c diễn r a lâu hơn, thường bao gồm cả khâu vận hành, chạy thử, bảo hành; c h i phí thực hiện việc nhập khừu m á y m ó c cũng t ố n k é m hơn (vì nhiều k h i bên nhập khừu phải cử người sang tận nơi để xem hàng nhất là đối với những loại m á y m ó c đã qua sử dụng). 2- Vai trò của hoạt động kinh doanh nhập khâu máy móc thiết bị đôi với nên kinh tê nước ta hiện nay. Nhập khừu là hoạt động kinh doanh buôn bán ở phạm v i quốc tế. N ó không phải là những hành v i mua bán riêng lẻ m à là cả m ộ t chuỗi các quan hệ mua bán trong m ộ t nền thương m ạ i có tính chất cả bên trong và bên ngoài quốc gia.Từ m ộ t xuất phát điểm thấp, để có thể phất triển kịp thòi v ớ i tiến trình của nhân loại, chiến lựơc đúng đắn là nhập khừu thiết bị công nghệ hiện đại kết hợp với các nguồn lực sẵn có, đừy mạnh sản xuất trong nước tạo động lực cho công nghiệp hoa hiện đại hoa đất nước. B ở i vậy hoạt động k i n h doanh nhập khừu có ý nghĩa quan trọng vì m ộ t lý do cơ bản là: m ở rộng k h ả năng sản xuất và tiêu dùng tất cả các mặt hàng v ớ i số lượng nhiều hơn mức có thể tiêu dùng v ớ i ranh g i ớ i của k h ả năng sản xuất tiêu dùng trong nước k h i thể hiện c h ế độ tự cung tự cấp. Nhập khừu còn góp phần đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại của thế g i ớ i vào trong nước, xóa bỏ tình trạng độc quyền, phá vỡ triệt để nền k i n h t ế đóng, góp phần nâng cao hiệu quả nền k i n h tế trong nước, đừy mạnh xuất khừu và phát Trần Thị Lan Phương - Pháp 2 K40E Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quỵ trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty COALIMEX triển các thành phần k i n h tế trong nước. Nhập khẩu m á y m ó c thiết bị kỹ thuật công nghệ hiện đại sẽ góp phần phát triển các ngành công nghiệp và kết cấu hạ tầng, phát triển ngành công nghiệp m ũ i nhọn, công nghiệp c h ế biến, tiêu dùng, cải tạo và hiện đại hoa cơ sở hạ tầng nhằm đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoa, hiện đại hoa đất nước. - Nhập khẩu hàng hóa tạo ra nguồn hàng liên quan đến đầu vào, tạo điều kiện thuận l ữ i cho hoạt động của Công ty thương mại. Nhập khẩu để cung cấp những mặt hàng m à trong nước còn thiếu hoặc chưa thể sản xuất đưữc, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng. Nhập khẩu các nguyên vật l i ệ u làm đầu vào cho hoạt động sản xuất chế biến của các Công t y trong nước. Hoạt động k i n h doanh nhập khẩu có hiệu quả góp phần nâng cao chất lưững hoạt động k i n h doanh của chính Công ty thương mại. - Hoạt động nhập khẩu m á y m ó c thiết bị tạo ra sự chuyển giao công nghệ tiên tiến hiện đại từ nước ngoài vào nước ta, góp phẩn làm đa dạng hoa mặt hàng về chủng loại, quy cách, cho phép thoa m ã n nhu cầu của doanh nghiệp. N h u cầu về m á y m ó c thiết bị của ngành than rất l ớ n và cùng v ớ i sự phát triển của nền kinh tế nước ta thì nhu cầu này ngày càng đòi h ỏ i phải nhập nhiều m á y m ó c thiết bị hiện đại để phục vụ cho ngành trong việc khai thác than. - Thực hiện nhập khẩu m á y m ó c thiết bị hữp lý sẽ tạo cơ sở để tận dụng nguồn lao động dư thừa trong nước, nâng cao trình độ kỹ nâng người lao động. T h ê m vào đó, hàng hoa sản xuất ra từ m á y m ó c thiết bị công nghệ nhập khẩu có chất lưững tốt hơn, mẫu m ã đẹp hơn. Đ ó là m ộ t kích thích cho cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp trong nước, đòi h ỏ i h ọ phát triển cả chiều rộng l ẫ n chiều sâu. - K h i tham gia vào thị trường thế g i ớ i các Công t y sẽ có điều k i ệ n cọ sát, cạnh tranh với các đơn vị trên thế giới, tạo điều k i ệ n cho các Công ty nâng cao sức cạnh tranh của mình. K h i xuất hiện sự có mặt của hàng nhập khẩu trên thị trường trong nước sẽ dẫn đến sự cạnh tranh giữa hàng n ộ i và hàng ngoại. Đ ể t ồ n tại và phát triển trong cuộc đọ sức đó, các Công t y trong nước phải nỗ lực tìm m ọ i biện pháp nâng cao vị thế của mình trên thương trường, tạo ra sản phẩm v ớ i chất lưững tốt và giá hấp dẫn cùng với dịch vụ hoàn hảo. Trần Thị Lan Phương - Pháp 2 K40E 6 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Còng ty COALIMEX - Đ ố i v ớ i các Công t y thương m ạ i tham g i a cá 2 nghiệp vụ xuat Knau v a nhập khẩu thì nhập khẩu có nghĩa là đẩy mạnh xuất khẩu của đơn vị. Hoạt động nhập khẩu có thể giúp cho việc tiêu t h ụ hàng xuất khẩu thông qua hình thức buôn bán hàng đ ổ i hàng. - Nhập khẩu có hiệu quả sẽ mang l ạ i l ợ i nhuận cho Công ty, giúp cho Công ty có thể đởu tư k i n h doanh vào những lĩnh vực khác, m ở rộng phạm v i kinh doanh của mình. 3- Các hình thức kinh doanh nhập khẩu máy móc thiết bị. 3.1- Nhập khẩu trực tiếp. Hoạt động nhập khẩu trực tiếp là hoạt động nhập khẩu độc lập của m ộ t doanh nghiệp k i n h doanh nhập khẩu trên cơ sở nghiên cứu kỹ thị trường trong nước và quốc tế, tính toán chính xác các chi phí, đảm bảo hiệu quả k i n h doanh nhập khẩu, tuân thủ đúng chính sách, luật pháp quốc gia và luật pháp quốc tế. Trong hình thức này, doanh nghiệp k i n h doanh nhập khẩu phải trực tiếp làm các hoạt động tìm k i ế m đối tác, đàm phán, ký kết hợp đồng... và phải bỏ v ố n để tổ chức k i n h doanh hàng nhập khẩu. 3.2- Nhập khẩu uy thác. Là hoạt động nhập khẩu dựa trên cơ sở thoa thuận giữa m ộ t doanh nghiệp trong nước có v ố n ngoại tệ riêng, có nhu cởu nhập khẩu thiết bị toàn bộ, uy thác cho một doanh nghiệp có chức năng xuất nhập khẩu trực tiếp giao dịch ngoại thương tiến hành nhập thiết bị toàn bộ theo yêu cởu của mình. Bên nhận uy thác phải tiến hành v ớ i nước ngoài để làm thủ tục nhập khẩu hàng hoa theo yêu cởu của bên uy thác và được nhận một khoản thù lao g ọ i là phí uy thác. Đ ặ c điểm: - Doanh nghiệp nhận uy thác nhập khẩu mua hàng bằng tiền, hạn ngạch (nếu có) của doanh nghiệp uy thác. - Doanh nghiệp nhận uy thác làm các t h ủ tục về giao dịch, đ à m phán, ký kết hợp hợp đồng v ớ i nước ngoài, thanh toán, nhận hàng theo yêu cởu của bên uy thác. Trần Thị Lan Phương - Pháp 2 K40E Ì Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty COALIMEX - K h i tiến hành nhập uỷ thác thì các doanh nghiệp xuất nhập khẩu (nhận uy thác) chỉ được tính k i m ngạch xuất nhập khẩu chứ không được tính doanh số, không chịu thuế doanh số. - K h i nhập khẩu uy thác thì doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải thực hiện hai hợp đồng: + Hợp đổng ngoại thương mua bán hàng hoa v ớ i nước ngoài + Hợp đồng uy thác với bên uy thác 4- Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu máy móc của các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu. 4.1 - Các nhân tố bên trong Công ty. - Nhân tố bộ máy quản lý hay tổ chức hành chính. Cỗn phải có một bộ m á y lãnh đạo hoàn chỉnh, không thừa không thiếu và tổ chức phân cấp quản lý, phân công lao động trong m ỗ i doanh nghiệp sao cho phù hợp. N ế u bộ m á y cồng kềnh không cỗn thiết sẽ làm cho việc k i n h doanh của doanh nghiệp không có hiệu quả và ngược l ạ i . - Nhân tố về con người. Trong công tác nhập khẩu, từ khâu tìm thị trường, khách hàng đến ký k ế t hợp đồng nhập khẩu đòi h ỏ i cán bộ phải nắm vững chuyên m ô n kỹ thuật, g i ỏ i nghiệp vụ ngoại thương và hết sức năng động. Bên cạnh đó còn có rất nhiều nhân t ố ảnh hưởng khác như vốn, u y tín của doanh nghiệp. Đây là những nhân tố rất quan trọng b ở i l ẽ hiện nay phỗn lớn các doanh nghiệp trong và ngoài nước làm ăn v ớ i nhau dựa trên uy tín và những m ố i quan hệ lâu dài. 4.2 - Các nhân tố bên ngoài Công ty. + Tỷ giá hối đoái. Tỷ giá h ố i đoái giữa đồng V i ệ t N a m và đồng tiền thanh toán ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động nhập khẩu. Tỷ giá h ố i đoái thường không cô định, sẽ lên xuống thay đổi. Chính vì vậy các doanh nghiệp có thể thông qua nghiên cứu và dự đoán x u hướng biến động của tỷ giá h ố i đoái để đưa ra các biện pháp nhập Tr n Thị Lan Phương - Pháp 2 K40E 8 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty COALIMEX khẩu phù hợp, l ự a chọn bạn hàng có l ợ i , lựa chọn nguồn hàng, lựa chọn đồng tiền tính toán, đồng tiền thanh toán. + Các yếu tố chính trị, luật pháp. Các yếu t ố chính trị, luật pháp ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động mua bán quốc tế. Các Công t y k i n h doanh nhập khẩu đều phải tuân t h ủ các q u i định của chính phủ liên quan, tập quán và luật pháp quốc gia, quốc tế liên quan. K h i tham gia hoạt động k i n h tế nói chung, k i n h doanh nhập khẩu nói riêng các nhà k i n h doanh cần lưu ý đến: - Các quy định của luật pháp V i ệ t Nam đ ố i v ớ i hoạt động mua bán quốc t ế (thuế, thủ tểc q u i định về mặt hàng xuất nhập khẩu, q u i định về quản lý ngoại tệ...) - Các hiệp ước, hiệp định thương mại m à V i ệ t N a m tham gia. - Các vấn đề về pháp lý và tập quán quốc tế liên quan đến việc xuất nhập khẩu (Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng quốc t ế năm 1980, luật bảo hiểm quốc tế, luật vận tải quốc tế, các q u i định về giao nhận ngoại thương, I N C O T E R M S 90, 2000...). Thông qua mểc tiêu và chiến lược phát triển k i n h tế thì chính phủ có thể đưa ra các chính sách khuyến khích hay hạn c h ế xuất nhập khẩu. Chẳng hạn chiến lược phát triển k i n h tế theo hướng công nghiệp hoa- hiện đại hoa đòi h ỏ i phải tranh thủ nhập khẩu những công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại. Cấm nhập khẩu công nghệ cũ, lạc hậu so với công nghệ trong nước đang sử dểng và dễ gây ô nhiễm môi trường đã được qui định trong luật bảo vệ môi trường. + Yếu tố hạ tầng cơ sở phục vụ hoạt động mua bán hàng hoa quốc tế Các yếu t ố hạ tầng phểc vể hoạt động mua bán hàng hoa quốc t ế ảnh hưởng trực tiếp đến nhập khẩu. Chẳng hạn: - H ệ thống cảng biển được trang bị hiện đại cho phép giảm bớt thời gian bốc dỡ, t h ủ tểc giao nhận cũng như đảm bảo an toàn cho hàng hoa được mua bán. - H ệ thống ngân hàng: Sự phát triển của hệ thống ngân hàng đặc biệt là hoạt động ngân hàng cho phép các nhà k i n h doanh thuận l ợ i trong việc thanh Trần Thị Lan Phương - Pháp 2 K40E 9 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty COALIMEX toán, huy động vốn. Ngoài ra ngân hàng là m ộ t nhân t ố đảm bảo l ợ i ích cho nhà k i n h doanh bằng các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng. - H ệ thống bảo hiểm, k i ể m tra chất lượng cho phép các hoạt động mua bán hàng hoa quốc tế được thực hiện một cách an toàn hơn đồng thời g i ả m bót được mức độ thiệt hại có thể xẩy ra đối vổi các nhà k i n h doanh trong truồng họp xẩy ra r ủ i ro... + Yếu tố thị trường trong và ngoài nước Tình hình và sự biến động của thị trường trong và ngoài nưổc như sự thay đổi, x u hưổng thay đổi của giá cả, khả năng cung cấp, k h ả năng tiêu thụ và x u hưổng biến động dung lượng của thị trường...Tất cả các y ế u tố đó đều ảnh hường đến nhập khẩu. li - Qui trình nhập khẩu máy móc thiết bị. Hoạt động k i n h doanh nhập khẩu mấy m ó c thiết bị được tổ chức thực hiện vổi nhiều nghiệp vụ khác nhau, từ điều tra nghiên cứu thị trường trong nưổc, tìm kiếm thị trường cung ứng nưổc ngoài... đến việc thực hiện hợp đồng, bán hàng nhập khẩu ở thị truồng trong nưổc. Các khâu, các nghiệp vụ này cần phải đặt trong m ố i quan hệ hữu quan nhằm đạt được hiệu quả cao nhất, phục vụ kịp thời cho nhu cầu trong nưổc. D o đó, người tham gia k i n h doanh nhập khẩu m á y m ó c thiết bị phải nắm chắc các n ộ i dung hoạt động nhập khẩu hàng hoa. Đ ố i v ổ i hình thức nhập khẩu m á y m ó c trực tiếp thì bên nhập khẩu phải thực hiện những bưổc như sau: Trần Thị Lan Phương - Pháp 2 K40E lo Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty COALIMEX Chuẩn bị giao dịch Giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng nhập khẩu T ổ chức th ục hiện hợp đổng n lập khẩu Thuê phương tiện vận tải Mua bảo hiểm hàng hoa Làm thủ tục hải quan Nhận hàng Kiểm tra, giám định *• Vận hành chạy thử Làm thủ "* tục thanh toán Bảo hành k h i ế u nại và giải quyết khiếu nại Hìnhl - Sơ đồ quy trình nhập khẩu hàng hoa Ì- Chuẩn bị giao dịch. lã. Nghiên cứu thị trường. Vấn đề nghiên cứu thị truồng để có m ộ t hệ thởng thông t i n về thị trường đầy đủ, chính xác, kịp thời sẽ làm cơ sở cho doanh nghiệp có những quyết định đúng đắn, đáp ứng được các tình t h ế của thị trường. Đ ồ n g thời hệ thởng thông t i n không những làm cơ sở để doanh nghiệp l ự a chọn được các đ ở i tác giao dịch thích hợp m à còn làm cơ sờ cho quá trình giao dịch, đ à m phán, ký kết hợp đồng và thực hiện các hợp đồng sau này có hiệu quả. Chỉ có thể phản ứng l i n h hoạt và có các quyết định đúng đắn trong quá trình giao dịch đ à m phán k h i có các thông tin đầy đủ. Do đó, ngoài việc nắm vững tình hình trong nước và đường l ở i chính sách, luật l ệ quởc gia có liên quan đến hoạt động k i n h tế đởi ngoại, đơn vị k i n h Trân Thị Lan Phương - Pháp 2 K40E li Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Còng ty COALIMEX doanh ngoại thương cần phải nhận biết hàng hoa k i n h doanh, n ă m vững t h i trường và lựa chọn khách hàng. 1.1.1 Nghiên cứu thị trường trong nước. + Nghiên cứu mặt hàng nhập khẩu. M ụ c đích của việc nghiên cứu này là để tìm ra mặt hàng nhập khẩu m à nhu cầu trong nưốc đang cẩn nhưng phải phù hỏp v ớ i điều k i ệ n và mục tiêu l ỏ i nhuận của doanh nghiệp. M u ố n biết mặt hàng nào đang đưỏc khách hàng, người tiêu dùng trong nước cần, đang là nhu cầu cần thiết của thị trường trong nước thì doanh nghiệp phải tiến hành nghiên cứu khảo sát và trả l ờ i đưỏc các câu h ỏ i sau: - Thị trường đang cần mặt hàng gì? ( V ề q u i cách, phẩm chất, k i ể u dáng, các thông số kỹ thuật, nhãn hiệu) - T i n h hình tiêu thụ mặt hàng đó như t h ế nào? Phải hiểu rõ tập quán tiêu dùng, thị hiếu, q u i luật biến động của quan hệ cung cầu và những mặt hàng m á y m ó c m à trong nước đang cần để có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường một cách tốt nhất. - M ặ t hàng đó đang ở giai đoạn nào của chu kỳ sống của sản phẩm? - Tình hình sản xuất ra sao? - Tỷ suất ngoại tệ là bao nhiêu? Trong thương m ạ i quốc t ế các nước có hệ thống tiền tệ khác nhau, do vậy việc tính toán tỷ suất ngoại tệ cho hàng hoa xuất nhập khẩu là rất quan trọng. Tỷ suất ngoại tệ là tổng tiền số bản tệ có thể t h u đưỏc k h i chi ra m ộ t đơn vị ngoại tệ để nhập khẩu. N ế u tỷ suất ngoại tệ mặt hàng đó ( V D : VND/USD) l ớ n tỷ giá h ố i đoái trên thị trường thì việc chọn mặt hàng nhập khẩu đó có hiệu quả, k h i đó ta nên nhập hàng. * Nghiên cứu dung lượng thị trưởng và các nhăn tố ảnh hưởng. Dung lưỏng thị trường của một hàng hoa đưỏc giao dịch trên m ộ t phạm v i thị trường nhất định ( t h ế giới, k h u vực, dân tộc) trong m ộ t thời gian nhất định (thường là m ộ t năm). Nghiên cứu dung lưỏng thị trường cần xác định nhu cầu thật của khách hàng kể cả lưỏng dự trữ, x u hướng biến động của nhu cầu trong từng thời điểm, từng vùng, từng k h u vực. Cùng v ớ i việc nắm bắt nhu cầu là việc nắm bắt k h ả Trần Thị Lan Phương - Pháp 2 K40E 12 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Còng ty COALIMEX năng cung cấp của thị trường, bao g ồ m việc xem xét đặc điểm, tính chất, k h ả năng của sản phẩm thay thế... Thông thường dung lượng thị truồng chịu ảnh hưởng của 3 n h ó m nhân t ố chính: - Các n h ó m nhân t ố làm cho dung lượng thị trường biến đổi theo chu kỳ như sự vớn động của tư bản, đặc điểm sản xuất, lưu thông và phân phối sản phẩm của từng thị trường đối với m ỗ i loại hàng hoa. - Các nhân t ố làm cho dung lượng thị trường biến đ ổ i lâu dài như tiến bộ của khoa học kỹ thuớt và công nghệ, các biện pháp, cấc chính sách của nhà nước, thị hiếu, tớp quán của người tiêu dùng và ảnh hưởng của hàng hoa thay thế. - Các nhân t ố làm dung lượng thị trường biến đ ổ i tạm thời như các hiện tượng cũng gây ra các đột biến về cung cầu ngoài r a còn có những nhân tố khách quan như hạn hán, l ũ lụt... K h i phân tích sự ảnh hưởng của các nhân t ố đến sự biến đ ổ i của dung lượng thị trường cẩn phải đánh giá đúng mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố, xác định nhân t ố nào có ý nghĩa quyết đinh x u hướng vớn động của thị trường trong thời kỳ nghiên cứu từ đó xác định chính xác n h u cầu nhớp khẩu mặt hàng đã lựa chọn. + Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh cũng cần nắm vững về thông t i n số lượng các đối thủ cạnh tranh trong mặt hàng k i n h doanh, tình hình hoạt động, tỷ trọng thị trường, thế mạnh, điểm yếu của các đối thủ. Đ ặ c biệt cần nghiên cứu kỹ các chiến lược k i n h doanh và khả nàng thay đổi chiến lược k i n h doanh của đ ố i t h ủ cạnh tranh trong thời gian t ớ i để đưa ra các phương án đ ố i phó t ố i ưu, hạn c h ế các điểm mạnh và tớn dụng các điểm yếu của đối t h ủ cạnh tranh + Nghiên cứu sự vận động của môi trường kinh doanh. M ô i trường k i n h doanh bao gồm môi trường t ự nhiên, văn hoa, xã h ộ i , chính trị, luớt pháp...môi trường k i n h doanh có tác động lớn và c h i phối đến hoạt động k i n h doanh của doanh nghiệp.Vì vớy doanh nghiệp cần phải tiến hành Trần Thị Lan Phương - Pháp 2 K40E 13 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty COALIMEX nghiên cứu sự vận động của nó để t ừ đó có thể nắm bắt được q u i luật vận động của môi trường k i n h doanh và có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. 1.1.2- Nghiên cứu thị trường quốc tế. Nghiên cứu thị trường quốc tế là công việc rất khó khăn và phức tạp do sự khác biệt l ữ n về chính trị, địa lý, văn hoa, phong tục tập quán...Nghiên cứu thị trường quốc tế cần xem xét các yếu tố cung cầu, giá cả, cạnh tranh... + Nguồn cung cấp hàng hoa trên thị trường quốc tế: Doanh nghiệp cần nắm vững được tình hình các nguồn cung cấp trên thị trường quốc t ế m à doanh nghiệp có k h ả năng giao dịch r ồ i t ừ đó nghiên cứu các đặc điểm thị trường các nưữc cung cấp trên các phương diện: - Thái độ và quan điểm của nưữc cung cấp thể hiện qua các chính sách ưu tiên xuất khẩu hay hạn chế nhập khẩu. - T i n h hình chính trị hay thái độ của quốc gia đó có ổ n định không, có tác động đến nguồn mặt hàng đó như thế nào? - V ề vị trí địa lý có thuận tiện cho giao dịch mua bấn, có đ e m l ạ i hiệu quả kinh doanh hay không? C ó tiết k i ệ m c h i phí vận chuyển, bảo h i ể m trong quá trình nhập khẩu của doanh nghiệp không? + Nghiên cứu giá cả hàng hoa trên thị trường quốc tế: Trên thị trường hàng hóa t h ế giữi, giá cả chẳng những phản ánh m à còn điều tiết m ố i quan hệ hàng hóa. Việc xác định đúng đắn giá cả hàng hóa trong xuất khẩu và nhập khẩu có ý nghĩa rất lữn đối v ữ i hiệu quả thương m ạ i quốc tế. Giá cả là chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả ngoại thương. Giá cả trong hoạt động xuất nhập khẩu là giá cả quốc tế, giá quốc t ế có tính chất đại diện đôi v ữ i một loại hàng hóa trên thị trường t h ế giữi. Giá đó phải là giá giao dịch thương m ạ i thông thường, không k è m theo m ộ t điều k i ệ n đặc biệt nào và thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển d ổ i được. Cấc nhân tố ảnh hưởng đến giá cả trên thị trường t h ế giữi: - Nhân tố chu kỳ: Tức là sự vận động có tính chất quy luật của nền k i n h tế tư bản chủ nghĩa qua các giai đoạn của chu kỳ sẽ làm thay đổi quan hệ cung cầu của các loại hàng Trần Thị Lan Phương - Pháp 2 K40E 14 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty COALIMEX hóa trên thị trường do đó làm biến đổi dung lượng thị trường và thay đổi về giá cả các loại hàng hóa. - Nhân t ố lũng đoạn và giá cả: Đây là nhân t ố ảnh hưởng lớn đến việc biến động giá cả hàng hóa trên thị trường thế g i ớ i trong thời đại ngày nay. L ũ n g đoạn làm xuất hiện nhiều mức giá đối v ớ i cùng m ộ t loại hàng hóa trên cùng m ộ t trường, tùy theo quan hệ giữa nguôi mua và người bán trên thị trường thế g i ớ i có giá lũng đoạn cao và giá lũng đoạn thấp. - Nhân t ố cạnh tranh: Cạnh tranh có thể làm cho giá biến động theo x u hướng khác nhau. Cạnh tranh giữa người bán xảy ra k h i trên thị trường cung có x u hướng lớn hơn cầu. Nhiều người cùng bán m ộ t loại hàng hóa, cùng m ộ t chất lượng, thì dĩ nhiên ai bán giá thấp người đó sẽ chiến thủng, vì vậy giá cả có x u hướng giảm xuống. Cạnh tranh giữa những người mua xảy ra k h i trên thị trường xuất hiện x u hướng cung không theo kịp với nhu cầu, k h i đó giá sẽ có x u hướng tăng. - Cung cầu và giá cả: M ố i quan hệ giữa cung cầu thay đổi trên thị trường sẽ thúc đẩy x u hướng tăng giảm giá. Ngược l ạ i nếu cung không theo kịp cầu giá cả có x u hướng tăng lên. - Nhân tố l ạ m phát: Giá cả của hàng hóa không những được quyết định bởi giá trị hàng hóa m à còn phụ thuộc vào giá tiền tệ-vàng. Trong điều k i ệ n hiện nay giá cả không biểu hiện trực tiếp ở vàng m à bằng tiền giấy. Trên thị trường thế g i ớ i giá cả hàng hóa thường được biểu hiện bằng đồng tiền của những nước có vị trí quan trọng trong mậu dịch quốc tế như: USD, D E M , GBP, JPY, FRF... Do đặc điểm của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa nên giá trị của những đồng tiền này cũng luôn thay đổi, việc thay đổi ấy thường gủn với l ạ m phát. L ạ m phát làm cho giá trị của hàng hóa biểu hiện bằng tiền giấy tăng lên. Trên đây là những phân tích ảnh hưởng chủ y ế u của m ộ t số nhân tố đến xu hướng biến động của giá cả hàng hóa trên thị trường t h ế giới. T u y vậy cần chú ý rằng số lượng các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của chúng đối v ớ i x u Trần Thị Lan Phương - Pháp 2 K40E 15
- Xem thêm -